Conflict commissarissen en bestuur veiling Ter neuzen feil ESsl Verplichte ademtest werkt preventief op rijden onder invloed Worgels piano's 9ai.fi installaties ntossel+ worsteege HET NATIONALE MMT9B Verdachte ontsnapt uit gebouw rechtbank Jongen (9) na ongeval overleden Brits amfibie-beeld vol herinnering MOTIE KEURT BELEID AF IN MIDDELBURG T weede dubbeldekker Willem Alexander' oraliteitseisen en aan 'vwmws KANAAL GEMT- TERNEUZEN VAN 12,5 NAAR 13.5 METER DIEP caféhouders ALMANAK Doctor ,met onderscheiding' PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG LEDEN: BESTUUR IS DICTATORIAAL TERNEUZEN Binnen de coöperatieve vruchtenveiling Zeeuwsch-Vlaanderen zijn hooglo pende meningsverschillen over het beleid van het bestuur tot een uitbarsting gekomen. De raad van commissarissen heeft het dage lijks bestuur in een motie van af keuring* van een aantal ernstige feiten beticht. Er is een buitengewone algemene ledenvergadering belegd, om de le den te vragen zich uit te spreken ,vóór of tegen het dictatoriale be leid van het bestuur'. De veruit belangrijkste beschuldi ging die de commissarissen in hun motie naar voren brengen, is dat het bestuur vorig jaar tot uitbreiding (kosten 6 miljoen) van het veiling complex overging, zonder dat was voldaan aan de voorwaarden die de leden, de commissarissen en de bank die de zaak financierde ten aanzien van deze nieuwbouw hadden gesteld. 'Die voorwaarde was, dat van de nieuw te bouwen koelruimte tenminste 50 pro cent (2800 ton) bij voorbaat op een contract van 20 jaar zou zijn verhuurd. ,Het blijkt nu dat nog enkele honderd duizenden kilo's te weinig zijn ingete kend om de bewuste 50 procent te ha len', aldus de commissarissen, die het niet nakomen van de belofte aan de leden een .zeer ernstige schending van vertrouwen' noemen. Volgens de commissarissen werd de bank met een onjuiste opgave van de afgesloten koelcontracten om de tuin geleid. ,Er stonden zelfs groentetelers op, waarvan geen sprake was dat ze ooit koelcontracten zouden afsluiten'. .Een schandaal dat alle fruittelers zeer veel geld heeft gekost' noemen de com missarissen de ontdekking dat de fruit- sorteermachine van de veiling waar schijnlijk drie jaar lang niet goed heeft gewerkt. Wat men het dagelijks bestuur oogst kwalijk neemt is. dat de proble men met de sorteermachine nooit eens in een bestuursvergadering naar voren zijn gebracht. En dat. terwijl uiteindelijk bleek dat de reparatie een betrekkelijk simpele zaak was. Een zaak die de commissarissen eveneens moeilijk te verteren vin-I den, is dat rapporten die bestemd zijn voor liet bestuur niet verder komen dan de directeur of enkele leden van liet dagelijks bestuur. Ge noemd wordt een kostenvergelijkend onderzoek. De raad van commissarissen maakt tot slot melding van het feit dat hij eind vorig jaar is afgetreden uit protest te gen de gang van zaken in het dage lijks bestuur. Na bemiddeling door een buitenstander besloot men het werk op bepaalde voorwaarden weer te heiwat ten. Wel heeft men nu besloten geen bestuursvergaderingen meer bij te wo nen. Volgens de commissarissen hangt het bestuur als ,los zand' aan elkaar, beschuldigen de leden van het dagelijks bestuur elkaar van diverse zaken en zou de secretaris notuelen van een bestuurs vergadering hebben .verschreven'. Bo vendien is, zo zeggen de commissaris sen. van bestuurszijde getracht een wig tussen hen te drijven. Argwaan Uit een berekening die de commissaris sen .uit argwaan', zoals ze zelf zeg gen hebben opgezet valt af te lei den dat ieder lid van de coöperatie volledig van koeling en sortering zal moeten meewerken, om de vorig jaar gereed gekomen bouw nog rendabel te kunnen exploiteren. De uitbreiding waarom de leden zelf niet hebben ge vraagd zal resulteren in een aanvoer- plicht voor ieder lid, omdat de veiling het zich niet kan permitteren nog ie mand ontheffing te verlenen tot ver koop op stam'. Volgens de commissaris sen heeft de secretaris van het vei- lingbestuur nog getracht fruittelers die vaak op stam verkopen naar de veiling te lokken, ,door ze zekerheid te geven over de rug van de groentetelers en de trouwe leden fruittelers heen'. Directeur In de motie van afkeuring worden nog een groot aantal andere zaken aan de orde gesteld. Onder meer wordt de com petentie van de directeur van de veiling discutabel gesteld: .Waar wij gebrek aan hebben is een goede directeur, die volledig verantwoordelijk gesteld kan worden voor alles wat op de veiling ge beurt. Een directeur die het volle ver trouwen van de leden heeft, respect af dwingt bij het personeel en bovendien voldoende zakelijk inzicht heeft om on ze produkten tot waarde te brengen' Voorts maken de commissarissen be zwaar tegen het feit, dat bestuursle den aan het personeel instructies ge ven. ,Wlj moeten naar een beleid waar de directeur volledig verantwoordelijk is, waar het personeel verantwoor ding verschuldigd is aan de direc teur en waar het bestuur zich leen indirect bemoeit met het per soneel via de directeur'. (ADVERTENTIE) Sorteren Verweer >en uitvoerige nota zijn de beschul digingen van de raad van commissaris sen dioor het bestuur weerlegd. In een inleiding wordt opgemerkt, dat het Voor KINDERBRILLEN naar OPTICIEN St-Jacobsstraat 14 Vlisslngen - TeL 2398. MIDDELBURG Parketwach ters en politiemannen begonnen maandagmiddag omstreeks half De jongeman zekere A. J. K. tervolging van een 22-jarige Goesenaar, die ontsnapte uit het gebouw van de rechtbank. De jongeman zeker A. J. K. is nog steeds voortvluchtig. Hrj was door de rechter-com- missaris verhoord voor een zaak betreffende autodiefstal. Juist toen hij zou worden overge bracht naar het huis van bewaring vroeg hij even naar het toilet te mogen. Een parketwachter ging mei hem mee. Toen K. van het toilet terugkeerde stootte hij in de gang een raam open en sprong eruit. Hij belandde enkele meters lager op een afgesloten plaatsje. Via een raamkozijn klauterde hij ech ter op. het dak van een schuurtje van waar hij de sprong naar de vrijheid waagde en zich op het Hofplein snel uit de voeten maakte. De parketwach ter, die hem had begeleid sloeg onmid dellijk alarm. De intensieve speurtocht die hierop volgde in de directe omgeving had geen resultaat. De voortvluchtige Goesenaar werd nog wel op verschillende plaatsen gesignaleerd, zoals op het Bolwerk en in het Zanddorp. De parketwachters beschikken slechts over een vaag signalement van K. Hij heeft zwart krullerig achterover ge kamd haar. K. draagt een baardje. Vol gens het hoofd van de parketgroep zou de jongeman een blauw geruit overhemd aan hebben. In de rest van zijn kleding zou de kleur bruin overheersen. laatste halfjaar zich een steeds groeien de spanning Lussen bestuur en raad van commissarissen manifesteerde. Als bepaalde zaken waren geregeld of uit gepraat kwam de raad van commissa rissen weer met nieuwe veronderstellin gen en vermeende bezwaren, aldus het Bestuur. Men is van mening dat de ver eniging in feite onbestuurbaar dreigt te worden als .de lucht niet spoedig ge zuiverd wordt'. Het bestuur constateert dat de be weringen van de raad van commis sarissen in vrijwel alle gevallen niet vergezeld gaan van enig bewijs of behoorlijke uitleg. ,Ten aanzien van bepaalde kwesties wordt bewust of onbewust een valse voorstelling van zaken gegeven alhoewel de raad van commissarissen beter weet, of al thans zou moeten weten uit stukken die in zijn bezit zijn'. De beslissing om tot de bouw van een nieuw koelhuis over te gaan werd genomen, toen het bestuur er vrijwel zeker van was dat de bewuste 50 pro cent voltekend was. Die zekerheid was gebaseerd op mondelinge toezeggingen en voorlopige contracten. Bovendien speelde een rol, dat de leverancier van de koelinstallaties uiterlijk op 15 maart vorig jaar moest weten of de bouw al dan niet doorging. Dat er momenteel 1424 stapelkisten (463 ton) te weinig zijn ingetekend heeft verschillende zaken. Een aantal leden weigerde uiteenlopende redenen de definitieve contracten te tekenen, een gewijzigde tonnage-berekening voor peren (volgens het bestuur naar een idee van de com missarissen) leverde een administratief verlies van 187 kisten op en twee com missarissen lieten hun kwantum over schrijven. Een andere commissaris te kende wel, maar diens contract werd .heimelijk' meegenomen. Rekening hou dend met al deze factoren bedraagt het verschil met de 50 procent slechts 38 stapelkisten of 12 ton; 0 de berekening die de commissarissen .uit argwaan' maakten om de rentabili teit van het nieuwe koelhuis te kunnen beoordelen kan niet dienen als een be trouwbare basis. De produktie-bereke- ning berust op schattingen, er is geen gebruik gemaakt van de gegevens van het centraal bureau voor de statistiek, het onderscheid tussen appels en peren is onvoldoende en er zitten reken- e~ schrijffouten in; het is onjuist dat de bank een niet- kloppend overzicht van de voorlopige koelcontracten heeft gekregen. Er is met name zeker niet geknoeid met koelcontracten op naam van groentete lers. Wel is er een vergissing begaan met drie maatschapnummers. Voor de hoeveelheden die achter de foutieve nummers stonden was wel degelijk in getekend; de bewering dat de secretaris fruit telers die op stam verkopen naar de veiling zou hebben willen lokken is een infame verdachtmaking aan diens adres. De commissarissen kunnen beter we ten. Ze bezitten ieder een rapport over deze kwestie; met betrekking tot het personeels beleid is vorig jaar al besloten een arbeids-OT-ganisatie deskundige aan te trekken. De directeur kan zien dan weer meer aan bedirijfs-economische en ad ministratieve zaken wijden: de problemen met de maatsortering zijn aan de orde gesteld in een verga dering op 28 januari 1969. Besloten werd om een deskundige een onderzoek te laten instellen. Dat resulteerde in vervangen van de maatsorteringseen- eenheid; het dagelijks bestuur en de direc teur hebben nimmer rapporten achter gehouden. Wel heeft de raad van com missarissen een aantal belangrijke za ken steeds voor kennisgeving aangeno- VLISSENGEN De tweede dub beldeksveerboot van de provincia le stoombootdiensten in Zeeland zal Prins Willem Alexander' he ten. Prinses Beatrix en prins Claus hebben het provinciaal be stuur toestemming gegeven de naam van hun oudste kind aan liet schip te geven. De nieuwe dubbeldekker zal 5 juli aanstaande op de 'vert NV De Merwede te Hardinxveld-Gies- sendam, waar ook de eerste dub beldekker, .Prinses Ohnstina' is gebouwd, te water worden gela ten. Het nieuwe schip zal in eer ste instantie worden ingezet op de lijn K ruinin gen-P erkpolder de beschuldiging dal de seci notulen zou hebben verschreven is lach wekkend. Uit de notulen var. do verga-1 dering van 10 december is op verzoek van een van de commissarissen een pas sage over het niel halen van de door, de bank geëist 50 procent geschrapt, al hoewel uit meerder aantekeningen bleek dat de betreffende commissaris die opmerking wel degelijk had ge maakt. .Terwille van de lieve Vre.le' gaf de secretaris toe. Het bestuur zegt ir. zijn gclteri I- zul len aftreden als hel bestuursla-leid door de leden zal worden afgekeurd. Mocht dat niet het geval zijn. dan zal menl op de ingeslagen weg voortgaan. Dr. D. van Ooijen over verdeer.en alcohol Stal lp MELISKERKE Het negenjarig zoon tje van de familie II. de Visser uit Me- liskerke is maandagavond oinst half zes voor de ouderlijke woning der ee.n auto gekomen. Het kind raakte levensgevaarlijk gvvond en is later in; het Gasthuis te Middelburg aan de ver- wondingen overleden. De automobilist J. uit Meliskerke kon het jongetje dat plotseling met zijn fiets het erf van zijn huis kwam afge reden, niet meer ontwijken. Dokter H. Frima uit Zoutelande, die eerste hulp verleende, heeft het jongetje dadelijk naar het Gasthuis in Middelburg laten overbrengen, waar 't kort na aankomst is overleden. TERNEUZEN Sinds vorige week is er weer nieuwe bedrijvig heid op het kanaal van Gent naar Terneuzen. Men is namelijk bezig om de diepte van het kanaal, die na de verbeteringswerkzaamheden 12T-> meter bedroeg, te brengen op 1314 meter. De kosten van dit werk van de sluizen ,tot Sas van Gent bedragen ruim zeven mil joen gulden. Men hoopt tegen vol gend jaar maart dit karwei te heb ben geklaard. Het besluit om het kanaal nog een me ter dieper te maken viel pas aan de vooravond van de officiële opening van het verbrede kanaal op 19 december 1968. Deze verdieping was mogelijk daar de voorhavens en de sluizen reeds op de gewenste diepte waren. Dit was niet gedaan omdat men een latere verdie ping van het kanaal verwachtte, maar om te voorkomen dat de scheepvaart te veel afhankelijk zou zijn van de seling van hoog en laag water. Het der uitdiepen van hel kanaal werd on derhands aanbesteed aan de bedrijven die ook reeds belast waren met gedeel ten van de werkzaamheden die verbon den waren aan de verbetering van het' kanaal. Het verdiepen van het kanaal tussen Terneuzen en Sluiskil wordt uit gevoerd door de Combinatie Havens Ter neuzen (bestaande uit de Hollandsche Aannemingsmaatschappij te Rijswijk het NV Aannemers- en Handelsbedrijf Nederland gedragen, van Oord te Werkendam en de Hol landsche Beton Mij te Rijswijk), ter wijl het overige-gedeelte van het werk (Sluiskil - Sas van Gent) wordt ver richt door, de aannemingsmaatschappij Jae. G van Oord NV te Utrecht. "De kosten, zeven miljoen gulden, worden weer, zoals ook de kosten van de verbe- teringswerkzaamheden,- voor 80 procent door België en voor 20 procent door Nederland ,r GENT/MIDDELBURG Het is in Nederland niet noodzakelijk om de bloedproef verplicht te stellen. Zo luidt het standpunt van dr. D. van Ooijen, commissaris van poli tie te Middelburg. Hij promoveerde maandagmiddag aan de rijksuni versiteit te Gent tot doctor in de criminologische wetenschappen. Het proefschrift ter verkrij ging van de graad was een crimi nologische studie over deelname aan het verkeer onder invloed van alcohol. Dr Van Ooijen licht zijn standpunt als volgt toe: het is zaak slechts die verbo den op te leggen of die verplichtingen in hel leven te roepen die voor het goed functioneren van een gemeenschap strikt noodzakelijk zijn. Dit uitgangspunt geldt te meer als een gedeelte van de bevol king op religieuze of andere gronden be zwaar heeft tegen een verbod of ver plichting. Naar tie mening van dr Van Ooiyen is het thans nog beter de verplichte adem test in te voeren en daaraan een vrij willige bloedproef te koppelen. De ademtest werkt eerder voorkomend. De bloedproef werkt repressief. Hier bij wordt eerst achteraf aan de hand van de uitslag van de ademtest een pro- straft. Als men aan de verplichte adem test dan ook gevolgen verbindt ana loog aan België (rijverboden in preven tieve zin) dan is er mijns inziens geen reden om nog langer te talmen, aldi dr Van Ooijen, Ademtest De Belgische wetgeving kent een rij verbod dat wordt opgelegd naar aan- twaalf uur. Het wordt opgelegd indien de uitslag van die ademtest een pro- milage aangeeft hoger dan 0.8. Dege ne die de ademtest onderging is ge rechtigd om met tussentijden van twee uur een nieuwe test te verzoeken. Blijkt hij bij die tussentijdse testen een pro millage van minder dan 0,8 te hebben dan vervalt het rijverbod. De bestuur der die het rijverbod krijgt opgelegd blijft gedurende de tjjd dat het verbod duurt onder toezicht van politie, of rijks wacht. Hij kan aan dit toezicht ontko men als hij erin toestemt dat hij gedu rende het ryverbod zijn voertuig laat staan. Wat vindt de Middelburgse commissaris van de plannen om een bloedalcoholge halte van groter dan 0,5 procent straf baar te stellen en de aanstaande ver plichting van de bloedproef zoals door de ministers Bakker en Polak is vr~~ gesteld? ,Daar zit een leemte in en gevaar. Stel dat iemand de indruk maakt niet geheel alcoholvrij achter het stuur te zitten en hem wordt de bloedproef afgenomen. Indien de man geen duide lijke dronkenschap vertoont, mag hij verder rijden- Het bloedmonster gaat naar het gerechtelijk laboratorium en weken later pas weten we of de be stuurder boven of onder die 0,5 pro cent zat. Als de ademtest hier in Nederland ver plicht was gesteld, dan zouden we de verdachte meteen kunnen zeggen of hij een misdrijf had gepleegd - want rijden met een promillage van meer dan 0,5 /ADVERTENTIE) alle goede merken In één zaak leeuwse Gelukwens Gisteren ging dit hoekje, ondanks het fraaie weer, vjel zeer duide lijk de nevels in. Het handelde over een klein meisje, dat zater dag in verband met moederdag een Middelburgse bloemisterij be zocht en daar een ooievaarsplant verlangde. De bloemist, die een dergelijk groeisel niet voorhanden had, voelde zich erg onthand, vroeg nog ,Wil je soms een zus je f', maar kwam er na een scherp verhoor, toch achter wat het meisje precies wilde. Ze wou een flamingo. Om allerlei technische, maar wei nig gelukkige redenen besloot men gisteren: JZe had haaf moe der wel eens verlangend hóren spreken over feliciteerd'. Van 't zelfde, zullen toe maar zeggen. VLISSINGEN Gistermorgen rond twaalf uur voer een twin tigtal DUKW's (.Ducks'), amfi- bievoertuigen van het Britse le ger, door het kanaal door Wal cheren op weg naar het Veerse Meer. In het kader van de Britse oefening Cunningham zuilen zij worden ingezet bij het lossen van coasters op het Veerse Meer. Het tafereel deed bij velen de herin nering herleven aan de bevrijding van Walcheren in de eerste no vemberdagen van 1944. Ook toen vormde het kanaal door Walche ren voor Engelse on Schotse ain- fibievoerLuigen de weg naar M'- burgom de laatste weerstand van de Duitsers daar ter plaatse uit de weg te ruimen. is een misdrijf in de nieuwe wetgeving - en kunnen we hem ook in gevallen van uiterlijk niet duidelijke alcoholinvloed een tijdelijk rijverbod opleggen. Verder vind ik het buitengewoon jammer dat in de wijzigingen van de verkeerswet bijna niets gezegd wordt over recidi- visine. Maatregelen daartegen zitten wel in de pen bij een algemene wijziging van de wegenverkeerswet, maar dat kan nog jaren duren, en mede gezien de resul taten van mijn onderzoek zou ik juist willen dat recidivisme meteen werd aan gepakt.' Snoepjes En wat denkt dr Van Ooijen nu hij het over de ademtest heeft over het inne men van snoepjes die de drankluchtjes wegnemen? .Naar mijn gevoel komen deze verhalen nog al te zeer uit de sfeer van de producenten. Er is mij nog geen enkel wetenschappelijk onderzoek be kend waarbij dit is aangetoond.'. De alcoholadem kan er in ieder geval niet door worden geneutraliseerd. Aldus dr Van Ooijen. Volgens de studie van de Middelburgse commissaris van politie blijkt het rijqen onder invloed de volgende belangrijke aspecten te bezitten: x Het heeft vooral ernstige aanrijdin gen tot gevolg; x de gevolgen blijken in de eerste plaats funest te zijn voor de alcoholgebruiker zelf: x het delict vindt in hoofdzaak gedu rende de nachtelijke uren plaats; x er is een top tijdens de weekends te constateren; x de alcohol wordt in een zeer groot aantal gevallen genuttigd in cafés; x het bloedalcoholgehalte blijkt voorts x het bloedalcoholgehalte blijkt voor de meerderheid van ae gevallen 1,5 pro mille of meer te bedragen; x de opsporing van het delict hangt vooral af van de activiteit van de op sporingsambtenaren zelf. Deze activi teit wordt op haar beurt weer sterk beïnvloed door de korpsleiding en het beleid va.n de justitie. De meeste dodelijke ongevallen door al coholgebruik vinden 's nachts plaats en wel tussen 24.00 en 01.00 uur. En het is vooral de zondag als uitloper van de gezellige zaterdagavond, die de meeste tol eist. Byna de helft, (46.8 pet) zelfs, tenminste in de genieenten met rijkspolitie, waar de Middelburgse commissaris een onderzoek instelde. Op vallend is de rol van het platteland, waar waarschijnlijk door de grotore al- standen en hogere snelheden het aantal alcoholongevallen hoger ligt dan in de stad. Aan de hand van een aantal bestuur de gevallen heeft dr Van Ooijen de vol gende bijzonderheden omtrent de ver dachte verzameld. Hij is bijna altijd van het mannelijk geslacht. Hij is meestal -jonger dan 40 jaar, hij is in ruim zes tig procent van de gevallen reeds van wege een ernstig delict met de poli tie of justitie in aanraking geweest. In dertig procent van de gevallen staat hij reeds gesignaleerd voor een alcohol delict. In 62 procent van de gevallen be zit de verdachte een bloedalcoholgehalte dat de vraag doet rijzen of rpen te doen heeft met een alcoholist. Hij heeft in aanzienlijk hogere mate een gestrand huwelijk dan de bevolking in het alge meen, hij komt meestal uit de gemeen te waar het delict werd gepleegd, hij is er in de meeste gevallen van over tuigd dat hij nog best kon rijden en hij behoort in hoofdzaak tot de categorie van de bedrijfshoofden en de handen arbeid verrichtende werknemers. Een van de preventieve maatregelen ter bestrijding van het rijden onder drankinvloed zou volgens dr Van Ooyen kunnen zijn dat de overheid bewust tracht het aantal drankgelegenheden te doen afnemen. De Middelburgse com missaris van politie heeft geconcludeerd dat er een te belangrijk verband bestaat tussen het rijden onder invloed en het gebruik van alcoholhoudende dranken in cafés. De preventieve benadering zou kunnen bestaan uit het toekennen van aanzien lijk hoge premies aan hen die hun ver gunning of verlof tot het exploiteren van een café inleveren. In België schijnt men reeds resultaat te boeken met een sterk verhoogde openingstaks voor drankgelegenheden. Een ander In Bel gië toegepast systeem is dat het finan cieel aantrekkelijk wordt gemaakt voor de koper die bij aankoop van een per ceel grond de verbintenis aangaat dat op deze grond geen drankgelegenheid zal worden geëxploiteerd. Aan een caféhouder moeten morali- teitseisen worden gesteld, zo zegt dr Van Ooyen in een nader gesprok. Hij wil niet zover gaan, als in Scandinavië waar de caféhouder zelfs mede straf baar kan worden gesteld. Aan de per soon van de caféhouder dient echter veel aandacht te worden besteed, zo meent dr Van Ooyen. (Van één onze verslaggevers) GENT Er klonk een luid ap plaus op, toen promotor dr J. Van- houdt gistermiddag in de academie zaal van de rijksuniversiteit in Gent hekend maakte dat de Mid delburgse commissaris van poli tie, de heer I). van Ooijen, ,met onderscheiding1 was gepromoveerd tot doctor in de criminologische wetenschappen. Dr Vanhoudt wees op de grote actualiteit van het onderzoek. Hij vond het plezierig dat het hier een Nederlander be trof die aan de Gentse universi teit, promoveerde. Op verzoek van één van de jury leden gaf dr Van Ooijen nog eens een nadere toelichting op één van zijn stellingen, over de onontbeer lijk breed opgezette voorlichting om de criminaliteit meer effi ciënt te kunnen voorkomen. Hij vond het aanbevelenswaardig om met deze, voorlichting op scholen te beginnen. Dr Van Ooijen is nu de vierde doctor in het Neder landse politieapparaat. De an dere drie werken in Vlaai-dingen, Tegelen 'en Bilthoven. Er was bij de promotie veel Middelburgse belangstelling. Niet alleen van de zijde van po litie en justitie, van het Zeeuws consultatiebureau voor alcoholis me, maar ook van de zijde van het gemeentebestuur. Tot de be langstellenden behoorden burge meester mr J. Drijber en wet houder mr J. J. van der Weel. Er waren ook raadsleden en ver tegenwoordigers uit de medische wereld aanwezig. Er volgde na de promotie een geanimeerde recep tie. Het tekenen van de o/lustk pieren, ter bezegeling w» plechtige gebeurtenis in hit - Gouw van de Gentse «niiw- Twee leden van de jury i,^ Deze aandacht zal zich niet mcfei perken tot de gedragingen van r houder zelf voor of gedurende éi fening van dit beroep maar al in gericht moeten zijn'op diens op de bezoekers van zijn cilA hij hierop een nadelige invloed "v ben (regelmatig worden peisoaj zijn café bezochten verbaliseerd het rijden onder drankinvloed) da- dat uiteindelijk moeten kunna n tot intrekking van zijn vergunna; als een bakker staat onder contó-- de warenwet, zoals er een sta» controle is op slagers zo zal te'i jui3t zijn wanneer de dmkwö*. tie, waarvan het werlt óp drag meer inhoud zou krijgen, op Hm een taak verricht ter bescherm de gemeenschap, aldus dr Vaste Nog een preventieve maatregel, hV. rijden onder invloed zal indam»; is het vooraf weren van kardta: bewijsbezitters die alcoholisthcli r- minaliteit pleegden. Het stajopemte de Middelburgse commissani nt tie is dat degenen die alratollüra criminaliteit op hun naam ito ite (openbare dronkenschap, rijtaop(s; of bromfiets terwijl er teveel a pta ken) niet eerder in bezit moeta den gesteld nadat zij zowel mi als psychotechnisch zijn onder»: er tegen hen geen bezwaren te Zijn die bezwaren er wel dan a ie eerst een rijbewijs moeten word" - gereikt als de bezwaren zijn r<„ men, bijvoorbeeld door het ontep: van een alcoholkuur door de befe de rijbewijsgegadigde. Bezon Bezorgd is de Middelburgse cc ris over het grote aantal recite onder de weggebruikers-niet-alii Van iedere recidiverende verdachte» den door de consultatiebureaus vc coholisme rapporten moeten worde maakt. De alcoholraisbniiker dient r< al te worden gezien als patiënt, Pm hjj genezen is mag hij weer de tut' niet eerder. Wanneer hjj voor enige tijd zijn wijs kwijtraakt en ondertussen tt wordt gedaan aan zijn alcoholpK» is de man waarschijnlijk geeu sup der gekomen en zal hij gemakken sl oude kwaal vervallen. Volgens Ooijen deugt het huidige Nfflcto systeem niet waarbij aan een p® functionaris wordt overgelaten t s alcoholmisbruiker medische befrsa nodig heeft. In België, dat door c."' Ooijen betrokken is in een u* vergelijkend onderzoek, zijn ze toe punt een stuk verder. Daar wie- principe van elke verdachte een psychotechnisc honderzoek verlag (ADVERTENTIEl A WARM EN ZONNIG Droog en zonnig weer nl®M tot matige wind tussen zu cloos west, en in de middag in djtog wind van zee. Dezelfde W* als gisteren of iets hogere. Vooruitzichten voor woe"^nixjn; der dag, opgesteld door WJJ maanoog om 18.00 uuri Mj of onweersbuien en later daim, temperatuur. Weersvooruitzichten m cijmi«u, deld over Nederland: Voor aantal uren zon: 4 tot 12, a„ 3 tot 8 graden boven nornw temp.: 5 of meer graa"1 JL.r; maal; kans op een droge P minstens 12 uur: 80 procem, geheel droog etmaal. r ZON EN MAAN Zon op 04.48 Maan op 03.45 ondtfjj? onder F

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 2