tussen er - VFW wajan p^rotingspolitiek gericht op verlichting kapitaalschaarste Amsterdamse effectenbeurs piantmntM^a/um rer'ade' - KNSM geremd in produktiviteit NKF in eerste kwartaal niet minder dan in 1968 Een bouwende belegging Waar zijn onze schepen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 17 MINISTER WITTEVEEN IN GRONINGEN Amsterdamse wisselmarkt CONTANTK PRIJZEN. 11966 jen sanering van de ove.-he.ds nodig maakte. Dit is in I nur.e bere.kt doordal te» iet s.nds 1957 gelijkblijvende peil der bestedingen de betas;, ng- mede ten gevolge van de verba d-uk nam i ÖFERHEIDSBESPARINGEN OVERTROFFEN 0VERIFtDS1NVESTEF. NGEN I'; aONWOEN (ANP) - Jn de ufaenie economie vormt de kapi- ou-rt J| J Jg J| J| calmarkt een dynamisch zenuw-. Of c;n--.t.nem rnoes: Cias ter wille van beiang „m nnmtahare VOe- h (hta.n-achteraf rumu*jO<le tc «Dlnwi en een onmisia maken V-oor de r?;M.eve St.jg.ng van prison v k-nn voor de economische i«e overhe:dsbested:ngen d:e in de voor- zetting jingsbron Bij Je investering zul dus geleidelijk - een pr.jsdaling optreden. Thans vindt 'een rcs-itutSc plaats van omze.be =ting op oude voorraden. Het nieuwe svs.eem ;>i daardoor een belangx.jke b.jd'age :>sven tot herstel van net bespar.ngs- venw.cht in onze volkshuishouding '67 t ot 1969 toe Het gevaar van deze systeem wijziging Daartegenover :s volgens dr Witteveen echter. dafex- i cai'ng van de part:- tra pnjsst.lgicgen ztjr. veroorzaakt en consumot'eve bestedingen van dat daardoor cle Icon- en p:. ---.raai ,oa" 60.9 pet in 1969. dre gt te gaan weken. Het :s var. 'grov deze spiraal in de komende per.- doo. breken en wear een rustige prijsontwikkeling tc bereiken Bij voort- zetting van een' evenwicht ug - enoe- ar.de jaren heelt plaatsgevonden. leid moet dit mogelijk zijn. Het resul- VVVAVVWvVW^WWW/AW PHILIPS IN AANDELEN VAN TIFN flIJI DEN door te voaren. poe! De Nederlandse begrotings- LhUek is M de oorlog gericht ge- Lst op verlichting van de kapi- i„v, lialschaarstp. die in deze periode 1 i-rvvttte De overheid heeft op oimnngrijkc belasting! overhee l,iiilMcrp lr0ll?n®' V,lni de.1>tw m.1!" ceil ur-iirnciKen van een reo.eiijKe VerDetennj dip wijze een belangrijke bijdrage Instiiigversehumng, waarbij tegenover!van liet reële besteedbare inkomen zon oie 1 de last voor de consument geen extra! der inflatore loon en prijsstijgingen tot de groei gegtveil opbrengst staat voor de overheid, maar I Het bereiken van" deze evenwichtig" 1 verlichting van de last op de vieringen vn het bedrijfsleven. ile oorzaak noemde spreker de r van de btw. Deze veroorzaak- -i'lu.ig.ijke prijsverhoging voor dus als een tot de groei zêi maandag dc min ster - i dr H J. Witteveen, op een lunch- 'ade'rine voor het departement Gro- Sfvan de Nederlandse mnat-hap- pingen van ae nijverheid en nn delIn cle Sen De overheidsbe.sparlngen Koffen in het algemeen de tatn o owrhe'd'invester.ngunIn de periode vin 1955 tot 1965 was er een gem.d- dald besparingsoverschot van een half >nt van hel nationale Inkomen. Het inkomensoverschot van d? over- (in miljarden guldens) be dm ,n 1966: 0.04 tegen 047 ;n 1967: 0.94 in ijffl en lT9 in 19R9- Deze ^jfe-s. al" Cde be nJsman. geven een beeld F7 ne ernstige evenwichtstorlngen ln Iok en van de krachtige beweging ™ar evenwichtsherstel daarna Deze oOT-.kkei:ng v.ndt zijn parallel ui de wrtxter.ng van het totaal van het sal do" oo de lopende rekening van de be- tolDjsbalans en d? voorraadvorming. rv- c, bedroeg achtereenvolgens m 1K6' 02. :n 1967" 0,5 in 196S: 2.1 en ■a iÓ5« 24 Toch was het evenwicht sTJCiureel voldoende overschot Slot van pagina 1 Nederlandse en Duitse vertegenvvoordi- j fers beslaan. De bedrijven van de tot! usver.e zelfstand ge ondernemingen dochtprma'atsViTW ,zullen als volledige.VFW" is participant in h dochtermaatschappijen van genoemde bus-projeet aldus Ka'-ke centrale onderneming onder hun nationa-1 rino- heteeen le leiding worden voortgezet -'o 11-. re l Van gisteren af w orden op Bearsple.n [5 de Ph.lipsaandeien verhandeld met leen nominale wnar:>n van tien gulden. Hierm n ook Wein- beurzen n de 2-g .-. leid gesteld een belang bij" het wereldconcern Ph'llps t e nomen". De aandelen worden per minstons 100 verhandeld hetgeen neerkomt op een 1.000 nomina l I. Vanzelf- irm ook aandee'ities van zal ook voor de la.,in n oir.'nut! 10 gulden verhandeld. Betaald grote betekenis zijn ea werd f 72,10 p - non-lee'. Deze prijs iunnen bijdragen tot het 'ag iets boven Ie koe-s vnn vrijdag, redelijke verbetering Later steeg Philips tot 73. hetgeen de - OI1. hoogste koers voor d t aandeel in 196!) ;en. I betekende. Hoogovens verbeterde 20 .',ige 'cent tot 1X5.10 om daarna verder uit ontwikkeling zal zijns inziens stelligte lonen Lo! 115.40. grote inspanning vragen. AKU daalde amvan.ke'ijlt 20 cent tot '127.20 doch kon zic.h daarna opwerken tot 127.60. K'-n. Olie bleef onveranderd op 195.50 doch moest later terrein orijs- geven bot 195. Unilever lag gevraagd in de marlet op 118.50 (117.40). Geduren de de voorbeurs werd voor Unilever als hoogste koers 120.20 betaald. De handel in de .nlernatvonalc waarden verl-'ep kalm De strijd in Perzië tussen de regering aldaar 'en een Internatio naal! consortium over de verdeling van dj o! e-opbréngstsn. 1 et Amsterdam ge laten langs rich heengaan. Ooi: net feit., dar de Duitse merk ir-t zal re- vslueren. had geen invloed op de stem- 1 ming van d internntionale waarden, liljoen Wal! Street w-is vi-idng lager door de i per- internationale va Ui*. t.uatie. Tegen het slot kwamen echter toch weer kopers "•n de markt, wa -d de koersverliezen Airhncwerden g 1 Van de Neder- rtlU UUo a .v r.dsen ar Kon. Olie en Philips er hoger. KLM gemakkelijker. Aan de grote internationale valuta-on- de vorge week Is thans voor •deelte een e Dde Cl' u cLi jaar een omzet van f 350 te maken en VFW (12.000 ir soneel) 500 miljoen Mark. het Duitse Air- ei -directeur Du- v Fokker natuurlijk ê=n~ 'ding worden voortgezet en wel alsl ntere^Int te De Duitse re^in" zai T" Z 'd sr0"' - '"%n 0 &e" werkmaatschappijen Fokker-VFW naar v^wadit ^n Saar hehbl, rV I ^°:nep d,00f verktar.ng v.,n West- NV te Amsterdam en VFW-Fokker, KK r 1 v U RC' GMBH te Bremen. Be:de ondernemm-j ;?ect. Het zal met name reva.ueer-l De nvin^Env™, ""r Mdfkoèr.i; rekerèng van de bataiings-j!'?-?!"?,, terugwerkende kracht mndsè reger.ng afhangen' bi;=ns c:' r.::t b?re.kt. toen de con-i vandf 1 januan jl worden gevoerd voor van civiele vliegtuigen, d ïr;;-.,; -. loop van 1968 weer d- centrale onderneming - t->. die ontreedt a(c holdintr rr,to-e^;. 83 Vji"!SGi.«£r»* 5 "Cff0- f<6ï:oe,',il De me- r. o.'-oom riar ject. Het zal met name van de Neder- v/est Duitèland zal ::i oop van 1968 weer. 1 - U1" us cnuraie omsmeminr.i van de F 27 en F 28 is begon te verbeteren. De rege- d'« optreedt als holding maatschappij.VFW 614. die waarschijnlijk laarom al vroeg m januari qp tschn'sch terrein we-ken F->kke- en 0D de ma'kt komen, kxiit „c. een aantal jVFW sedert 1960 reeds nauw samen iniden van Fokker omdat dit bedrijf, met! De »-»•"« varsch iiende projecten. H»t Drotrani- name met de Friend-h p, grote er.-a- aj rincr ïioöft nn 1- - verkoop -,-lce.en naar de met alleen komst Dit betekent n "altijd rutt zal zijn in maar voorlopig kan c: terug ir.de.n van her dat er nu voor le valutawereld weer wat rtisn- Rank- ai, i B.NU S7 0 BvNG 58-S» BvN'G 68-1 1 BvNG 67-1-2 t BvNG 68-1-2 BvNG 85-1 54» BvNG "58 5(» BvNG 61 V', KZK '65 6 N Gas U '68 Pgern '57 6 Pgcrn '64 6 R.rljn pijp) i K LM "68 7 «LM 4'/,. Oord. 56 Eindhoven 54 D Haa? 52-1 D Haag 52-? R daru 52-1 R dam '52-2 It'dam '57 Utrecht '52 Z -Holl 59 ACTieVK AASDKtFA Oordt Peu idem pref 1043 108 Kon Peu KM HAL !0S'i4 10 KLM 23340 23 KNSM 122', 12 N'ed StV. "f Oriunereo C 230 23 Roti IJoyd Scheepv Unie NIET-ACTIEVE AAN DEI. Interlinie Nefo Robeco Rolliico Unltas Utillco Europafonda Eu runion Valeurop Bank-, Krediet- Handel. lndu>( Aib Heljn 2 Amst Droogd Ballast-Nedam G- i Bensdorp Int. Bergh en Jurgent Berke) Pat. Ned Exp pa 'Ned Kabel Van Nelle Nljverd -ten Cate 90 Overz Gas 89.30 Pakhoed H 106.70 Pali he 36 Rijn-S'helde Rilfi S 69 Sch Exp MIJ Sch Exp MIJ e Rehokbeton Scholt Honlt Simon de Wit laten; O— nleden; i—laten; d— 2142 700 Con«ol EJectr 12ó Dow Chem 365 Eastman Kodak 933 Ford Motor 90 Gen. Elec 96 t Gen Motors Int. TeJ en Te) 90'; Kennecotl 38.5') Nat DlBÜll. 06.50 Pennsvlv Rrd B.ï'i Pepsicc 71.50 Radio Corp 102 Republic Steel 700 Shell Oil 197 Sperry Rand '38 Standard Brand» ;20 Studebaker 30 Sunr Mld Texas Instr 195 Cn Pac Rr 67 Westlngh Elec 370 Woolworth 7214 CS Steel i 69-59 gr 21-22.23: -f— e: Hinctuurpalitleke matre- p h- (ma omvat naast militaire opdrachten de rin® heeft °P verkoops^biëd. De 614 ni-'kk" bouw van de Fokker Fellosh'n en F: io»":-1 w'ordt een tweern—-- Hager. in ontwikkelin; zijn- Drsoadank" heeft zich In de afgelopen mirndts een slerki- prijsstijging ont- iiiUfM naarbij een gevaarlijk af- irenleangsproces nj) gang is geko men. Ook het jaarverslag van de N>- derlandse hank laat duidelijk zien, hoe een relatief sterke stiiging van de overheidsbestedingen, die lasten verhogingen nodig maakt, dit afwen telingsproces kan versterken. Het be grotingsbeleid van het kabinet is van het begin af gericht geweest op een evenwichtige groei van de uitgaven, waardoor dit gevaarlijk zoveel mo gelijk zou zijn te voorkomen. Deze evenwichtige groei van de overheids bestedingen is tot nil toe ook gerea liseerd liet geen blijkt uit de meest recente cijfers. 'Ondanlc het feit dat de overho ilsbeste-1 dingen en de womngenbouvv de laatste pree jaren een stabiel verloop te zien hebben gegeven, meende de minister dat er twee oorzaken zijn dat de uitwer king van hel evenwichtige begrotings beleid tot nu toe nog niet voelbaar ge weest zijn, Als eerste noemde spreker het feit, dat het tekortschietende be- jspanngsovorschot van de overheid in emoto-'g straalv. ,c dat niet als concurrent van de Fellow- tor «h-.ps k.;n worden beschouw'd, omdu: he: kleiner zal zijn. l o- VFW-EXPERIMENT MET LOODRECHT STIJGEND VLIEGTUIG Overheidsakkoord over Jumbo jet' (Van onze correspondent) AMSTERDAM (ANP) Op aren v?ri.-e!d met Deli- Vmsterdam Rubber ge- Kër. HVA onderg ig weinig mg. OC'-: n d scheepvaartse'r- i we n g te beleven. V n Onvne- :f twee punt-n prijs, doch Rot! ken zich :ets verbeteren e:i no- va» VF" 'r' -zk-'t 1" de" d. Np..""., krijst van ca. 20 MMmaï'"ii-mlJjgïï" f.ta!,™ p»«r 167.80 r.ai. H .«'n.' ifl' KLM g!ty "~W( MM» cent in' handen zijn van de FranseI la^.df...^P5PtL gekreg&niaiebben, hetgeen Ken. Olie deed 195.! Samenwerking Vestiging De groep, die een personeelsbestand?£?Jievraiif'<i deelde d| Fokker-dmecüe KZ-Qrganon was go?d pr .-.shoudend op krijgt van ca. 20.000 man neemt, medf waarom de zete. in Duits-116i.S0. evenals He neken •-•o 171 KLM r-,,. i uanaceuiouaers vnn üe ai vele jaren e.-awnmen- boollnaats<,ha Ny loodrecht stijgend ybeg- bestuurszilde verd heden DEN' HA Af» (A.NP) Direct' generaal van d«- (rijks) lacht\iiartdien- sten van Denemarken, Noorwegen, Zwe- den, Zwitserland en Nederland hebben de bui- niaandag jn Stockholm een overeen komst getekend over het overheidstoe zicht op luchtwaardigheid, het Liegen met en het onderhoud van de vllegtui- vliegtuigfabriek zou kunnen betekenen dat een evenlu-j de Franse K volledige" füs.ë'op hef ogenblik1"door naar een concimrerejide het ontbi-eken inifornt Eu ropees vennootschapsrecht niet kan worden verwezenlijkt, werd voor dit samengaan een constructie gekozen, die in economisch-onzicht i-! ikwanr- clig is nan een volledige fusie. Bij het tot stand komen van dit samen gaan de eerste internationale fu sie in Europa op het gebied var lucht- en ruimtevaart hebben bei- do groepen zich niet in de laatste plaats laten leiden door het streven een bijdrage te leveren aan Euro pese integratie op dit gebied, aldus üe Fokker-directie. Fokker verwacht (ADVERTENTIE) Duitse onderneming zou gaan Wij he l den geen bezwaar tegen Diisseldorf als 1 vestiging, omdat Fokker ln Nederland L' toch het monopolie heeft. Da directie kon de geruchten n:et bevns'. ?cp dat de VFW met de Hamburger Flugzeugbau HFB wil gaan samenwerken Leze ra men werking zou kunnen inhouden dat een derde partij aan de Fokker-VFW groep zou gaan deelnemen. BECR.MNIÏICKS 8-5 ti-1 70. Hoog- ",lt",Kkel lins on 7"' *°h'»er v, ps p J zul het nieuwe toestel .Intcr-Avia' gereed moeten zijn. Lichtwerk' De raad van bestuur van Fokker en de raad van beheer van de NV L-'chtwe k te Hoogeveen hebben voorts het besluitj genomen dat laatstgenoemde nv zal wor den overgenomen door' het Fokker-con-f cern. Aan dit besluit is een langdurige (jjjwjrtwrtmtoar mi, mxo. .Vj OEx nu,. (AM-) ,).- rniltatei diiectle van dc Pdkkerfabnel- ht :t Nv Nclvrlandw-ha KsWUtM». concentre,™ van do Nederlandse acti- D,.irt du<vcr ,n «S i'i'dSLd'irboinvkundis inert n„lcl nehler-elrte,en „ij die in de over- STLSSfr."™, f™1 E eenlromaliB,- van lil». Hel U te uiteindalijka pUals van onae nationa- ,„0oimk v„nr.|,elUnBei, te .ndustne in Eumoa. anlks met nn-ld„n ln. J. rrt." herP-oeperm-vtop(| dr zi,.|, ,,erkr bfan-vlSn «u :I? i roPese v',2.?tui.?-j voo'-iactiiriTiiig, aldus bleek tijdens de Industrie voltrekken. „o.iab. i„ Den Haae Behouden Jaar- Hel is de bedoeling om het Hoogeveen- vergadering. 7V,.!nrijf 'V""' -,"d.''r VLdtker-De planne„ dlc de nootschap heeft 7ri,ï .1-"' L hm he- deel te nemen in een et „.Iproject op de i ""If. (l'" na:'-1.11 Maasvlak:e zijn neg n el ,n een verder .-i.pport ;i-.l het irpf Het heeft Aanerikaanse ingenieursbureau Koppers 'n dienst, waaraan de uitwerking van het staal- I project is opgedragen, onlangs hierover heeft uitgebracht ":s door tiet bestuur I nog niet bestudeerd. Aangezien het geen zelfstand" plan :s van de Nederland- I sche Kabcifabrieken, worden nog onder- :a-ji gezamenlijke bestelling aan de toestel- i;j,; 7 j len van het type Transall. Deze gtgan- i2-i 3 tlsche militaire transportmachines wor den gebouwd in nauw Frans-Duitse sa menwerking. Al jaren geleden kregen1 de Fransen echter van het proj'ect ge noeg. Dat Is wellicht de reden dat de Duitsers tweederde van het oorspron kelijk vastgestelde aantal op zich ge nomen hebben, daarbij uit eigen kring kritiek oogstend over eventuele on-ren- tabiliteit van het toestel. Inmiddels heeft een Transall-maehlne in Blaf ra bij het invliegen van voedsel en medicamenten al roem geoogst. Be halve de VFW bouwt de .Hamburger Flugzeug Bau' een derde van hun to taal van 178 toestellen. De rest wordt bij Nord-Aviation geproduceerd. deel. Midden '75!gadering de statutenwijziging goed. diel vaartmaatschappijen hebben betrekking als produkt van. onder meer de maatschappij veflig moet °P de standaardisatie van de :n bc.stfl- :en zijn. stellen tegen .overvalIer,'. De Vereni-|linS zijmte Boeing 747 B-straalvcr! -..--n -fSLn de categorie .J Swiss-air hebben elk tv.e. 'lyn de ging Effectenbescherming was teg« Lichtwerk worden ding van de huidige directie thans ruim 150 werkkrachten i SAMENWERKING GOOISE STICHTINGEN VOOR VORMING RFDRMFSJEUGD GRIEKSE JEUGDLEIDER GEARRESTEERD ATHENE (AFP) Van welingelichte zijde in Athene is vernomen, dat Pa- nayotis Krïlkos. een leider van de jeugdbeweging van de Griekse centrum partij, is géarresteerd. Hij wordt beschuldigd van .ondermij nende activiteit'. Zes" andere leden van De invoering wijziging, omdat haars inziens hierdoor Jet' SAS e de invloed der risicodragende k verschaffers ondergraven zou De gezochte beveiliging schaadt volgensI de vereniging dc vrije verhandelbaar-; heid en de waarde der effecten, ook btj een bona fide overnamebieding. De zo effectief zal blijken te zijn als het bestuur verwacht. Het bestuur ant woordde dat de continuïteit van het! bedrijf vóór het belang van de aandeel-, houders gaat. Zodra van overheidswe- ge een wettelijke voorziening tot stand! zal zijn gebracht, kan de beoogde wij zigingen teruggedrongen worden. STAD ROTTERDAM VER LAAGT KOOPSOMTARIEVEN t ADVERTENTIE I ROTTERDAM (ANP) De levens verzekeringsmaatschappij Stad Rot terdam NA" heeft besloten haar koop somtarieven aan te passen aan de sterk gestegen rentevoet, hetgeen neerkomt op een drastische tariefsverlaging. i deze tarieven is tot resseerde bec de jeugdbeweging van de centrumpartij nader order," duur de maatschappij zouden eveneens in hechtenis genomen!plan Is ook in de toekomst de hoogte zijn- j van haar koopsonitarieven te bepalen aan de hand van de rentevoet. Thans; wordt uitgegaan van een rekenrente j van in het algemeen 6,5 procent, terwijl de tarieven tot het'en werden berekend op basis \un een rentevoet van in het algemeen 4,5 procent, aldus een com muniqué van assurantieconcern Stad Rotterdam ao 1720 NA' Zouden de plannen van Nederlandsche Kabelfabrieken op d: Maasvlakte door- BUSSÏ'M (ANP) De twee Gooise Sa2r- dan Wan scaai van eon dusdanige stichtingen voor de vorming van he- kwaliteit worden gc-'.everd. dat samen drijfsjeugd in het Gooi hebben gezorgd met de installatie in Alb!a=serdam de een primeur in de vorm van er-n Losten per eenheid produkt gedrukt verregaande samenwerking onder worden. Eerst moet echter het rapport- directeur en onder een overkoepe- Koppers worden bestudeerd. "U" ■"-"J'™ Drt concern.,n,88I-, agei, nullen Cl f„. l J kathol,eken al» Berefor- ,0„ m., ?n Men b,dra. i, eerien. een her,orn,de en een huma- ,en. ,n j9lis bei,epen z li miljoen fill- den. De investeringen zullen geheel ge was niet meer mogelijk- dan een sa-Lnancierd kunnen worden uit afschrij- menwerlcing omdat een fusie werd u-. vingen en ingehouden winst, die samen gengehouden door de twee landelijkse; !'U:'T1 50 miljoen gulden groot zijn. De stichtingen op dit gebied namelijk drdirectie v.ndt het een normaal ver- landelijke katholieke stichting voor le- schijnsel dat een maatschappij met een vensscholen en het nationaal centrum kapitaal van minstens 1 miljoen gulden voor vorming bedrijfsjeugd die beide-50 procent van de winst uitkeert en zelfstandige stichtingen zijn. Er wordt i50 procent in bedrijf houdt. Het is bo- in het Gooi sterk gehoopt dat de ver- vend;en n et doenlijk n verband met regaande samenwerking zal leiden totjde hoSe rentestand vee! met leningen een algehele fusie en bovendien tot een te financieren opneming van het vormingswerk voor Het bestuur ze°de meisjes binnen het totale verband. De twee stichtingen in het Gooi die tot deze stap zijn gekomen zijn de stich ting levensschool voor jongens, Kennc- dycentvum en de stichting vorming be drijfsjeugd De Stam, beide gevestigd te Hilversum. Even puzzelen J POSTBUS 973 ROTTERDAM TEL (Q10)-284710 Horizontaal: 1 plaats; 5 beker: 9 vrucht 11 dagvaarden; 12 ten bedrage van; 13 dierentooi; 15 halt! 16 muziekteken in psalmen; 18 rivier in Did; 20 reeks; 21 oom (dialect); 23 poste restante; 24 aanbouw: 25 zangnoot; 26 plaats op Veluwe; 27 godsdienst; 29 kërmistrac- erstrekken tatie; 31 eilandje; 33 eerste termijn; •an halfjaarcijfers te overwegen Over 34 opbrengst; 37 rivier in Italië: 38 1.5 jaai, wanneet het bedrijf met de spelleiding; 40 uitbouw: 42 meisjesnaam 43 soort. ARNHEM (GPD) bijna 12.000 gulden heeft de economische Arnhem vijf meegse hore< begin dit jan de klok Voor in totaal i aan geldboetes politierechter in I Arnhemse en twee Nïj-| .-bedrijven opgelegd, die hun prijzen verhoogden I niet hadden teruggezet,! prijzenbeschikking ,h.orëcabe- drijven 1969' in februari afkwam. Bij controle door de economische op-| sporingsdienst bleken in de betrokken bedrijven de prijzen van verschillende consumpties gemiddeld vijf tot tlenj cent hoger te liggen dan is toegestaan,! bij een zaak ln Nijmegen bleek de ver- hoging zelfs 20 cent te ziin. waardoor! de eigenaar in een periode van enkele: weken een voordeel va.n 9000 gulden zou hebben genoten. Aldus de officier van justitie, mr J. Reinders die hiervoor bij verstek een geldboete vroeg van 6000! 1 gulden. Het vonnis van de politierech- I ter mr Ch. de Kat was in dit geval ook I overeenkomstig de eis. computers rond is. zaJ aan deze wens waarschijnlijk kunnen worden voldaan. Eén der aandeelhouders stelde voor IS,5 procent divriend uu te keren, waarvan i 12.5 procent m aandelen uit de agio- reserve. Het bestuur had voorgestel! an een uit kering in aandelen zeker onder ogen ge- zien, maar vond het niet verstan nu het kapitaal te vergroten. HORECABFDRIJVEN WEGENS PRIJSOPDRIJVING BEBOET Joop de Leur weer actief (Van onze rtv-redactic) De bekende amusements-pianist Joop de Leur (68) hoopt in september weer te gaan optreden na een non- actief van ruim een jaar. De bege leider van generaties zangers en com ponisten van populaire muziek is ge ruime tijd geleden getroffen door een kwaal die wel eens vaker pianisten bezoekt: een krachteloosheid van dc handen die het pianospelen lot een té zware opgave niaalU. Wel heeft hij zich de afgelopen tijd nog als componist geweerd, hetgeen móge blijken uit het thans veelvul- d g voor de radio gespeelde ,Ajax- olê'. Verticaal: 1 grootvaders: 2 bevel; 3 Rijks Universiteit; 4 filmster; 5 moge-! lijkheid; 6 landbouwwerktuig; 7 ope- rettecomponist: 8 pezig vlees; 10 p ers. vnw; 11 lidw; 14 Arabische vastenmand; 17 omvangrijk; 19 afzonderlijk. 21 Skand. munt: 22 telwoord; 25 soort ho tel; 28 delfstof; 29 wreed keizer; 30 solozang; 31 tijdperk; 32 Eng. titel; -35 rivier in Friesland; 36 overdreven: 39 Gouveneur Generaal: 41 kraai. ACHILLES 11 te R'dam ALGORAB 11 te Montevideo ALNITAK 10 V Karachi n Port Sudan AMELAND par? 10 Gibraltar r. Vado AMSTELSLUIS 10 v Pu»an n Yokohama AXNENKERK 12 te Kaapstad ARCA 10 v Balboa n Anchorage ARCHIMEDES iü te Cristobal ARES 3! v Antofagace n Pisco ASTEROPE 10 te Port au Pnnce ATTIS 10 v Hamburg n Bremen AVEDRECHT 12 t a. Osaka BANDA 12 te Supe BATJAN 11 te Singapore BINTANG 10 v Hongkong n Cristobal CALAMARES 10 te Wilmington CAMITIA 11 te Lissabon CAPISTERIA 11 te De oplossing de vorige puzzel 3 NlUl5fcaHiA] ltö w a Tl 1 N P E A tl p i H JLIL A NlF fJV h L 0 SjP A VE E P y AMQ s, ETT L 55 5 TÏÏJfl F ME E L K 0003/3\30HO Bombay CARTAGO 10 DAPHNIS II tc 1 DORDRECHT 11 Vancouver E EM LAND 11 Rlo Janeiro E!"M \Et"S 10 v 1 Tela GAASTER DIJK 12 te Charleston GAASTERLAND 11 tc Rlo Grande do Sul GORREDIJK 10 v Alltw r Savannah GULF HOLLANDER 10 v MUfordhaven n Perz. Golf HERCUT.ES 10 v Hamburg n Bremen HILVERSUM 12 te Hamilton ISIS 11 te Santo Domingo JASON 10 v Montreal n Bermuda KALYDON v Point Fortin n Willemstad KA.MPERDIJK 9 v Bellingbam n Los Angeles KEIZERSWAARD 10 v Curayao n Thames- KELI.ET1A pass 10 Azoren n Hamburg KENIA 10 te Quinhon KENNE.MERLAND 10 v Sao Francisco do Sul n Fortaleza KORENDIJK 10 v Curacao n Barranquilla KREON 10 v New York n Curacao LADON 11 te Maracatbo LOPPERSUM 11 te Houston LION OF JUDAH 10 v Djibouti n Londen MARATHON II v Bonaire MARON 9 v Houston n Miami MEMNON II v Port of Soain n Paramaribo MIJDRECHT 11 te Kalundborg NEDER ELBE 11 te Lourenco Marques NEDER LEK 12 v Napier n Wellington NEDER WAAI 10 te Balboa NU KERK II v Beira n Dar es Salaam ONDINA 12 le Portland OVER'.TSEL 11 te Durban PATRO II le La Spezia PERICLES 12 te Guayaquil PHILINE 10 v Portland n Pin Mlrando PHILIPPIA 10 v Port o Spain n New York PRINSES MARIA 10 v Toronto n Chicago RADJA 10 te Antwerp» ROTTERDAM 10 v New York n Bahamas SIMONSKERK 10 te Hamburg SLIEDRECHT 10 v Ca IJ; n Balboa SPAARNEKERK 10 v STEÉNKERK li'v'lhrrt'r STRAAT ACCRA 10 v B' STRAAT AUCKLAND 12 te Auckland STRAAT CLEMENT t Syd •oïc 11 te STRAAT COOK Yokohama STRAAT FLORIDA II te Santo* STRAAT TOWA 13 te Xagoya STREEFKERK 11 te Colombo THERON 10 te Pto Cabello THUREDRKCHT 13 te Chtmbote TJIMANUK 10 v Dar Salaam n Zanzibar ULYSSES 10 v La Celba n Eurooa WAALEKERK 11 te Marseille WESTERTOREN II te Bermuda WONOSOBO 10 te Buenaventura ZARIA pass 10 Straat Ormoesz n La Spezta ZUIDERKERK II v Kaap stad n Tenerife HOOG EN LAAG WATER 14 mei Vlissingen Terneuzen Zierikzee i Hansweei t I Wemeldinge uur cm 12.59 205 13.34 223 14.21. 145 14.07 236 11.41 172 uur cm 19.12 184 19.47 195 19.55 151 20.15 211 20.18 170

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 17