anders dan andere Vara verkleint portie ernstige opnieuw MARTY' BIJ MIES VERSTOPPING? PANDA en de wensduit I 25 stuks 1.75 KASSIES: ,VPR0 NIET NAAR NIEUWE DOMINEES-OMROEP' radio televisie hetlkruisverhoor U MS 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 15 Toneelspeler en TV-acteur Huib Rooymans caballero hijde Vara-radio: van „rocenl. Daar slaat dan vvcci Cf van de lichte ",u/,iek tegen- g r ni ir grepen uit de nieuwe rldtoDruEraniniii's: muzikale shows firn fcl Vara-danHorlii'sl rn pro- «lamma's rondom hol orgeioonootirs v>n dc Cor Slcyn-trofec. veertien- rtaaese uitzendingen van Paul God- 3Sen zijn ensemlilo, meer aandacht voor musicals en operettes en dan Tonny HuuSn "n met "het Metro- to-magazine .Uitgeslapen' van Beak van Stipriaan komt ie verval- Khtcr: Henk-zelf blijft wel te horen, nu in oon wat veranderde op zet van het nieuwe programma ,VriJ- Enmuai rn de veertiendagen komt er verder een herhaling van fragmenten KY wud' de andere veertien da- rei komen Ina Faassen en Ton van Duinhoven nog weer eens aan bod met hun liedjes, hun dialogen en mo- \Yat> trievisie betreft: ,Zn maar wa zomeravond' komt terug. Twee kleine veranderingen zijn er in dit programma als vaste domicilie heeft m'-n de theater-collegezaal in de Nieuw Doelenstraat in Amsterdam -fkoren - de tent is volkomen ver- rallen vanwege onoverkomelijke lechnisrlie moeilijkheden met tijdig jejahelco en dergelijke. Files Bcr- ->r. Pirr Tania en Koos Pnstema zullen lie vaste presentatoren van dit wekelijkse zomeravond evenement norden. Rn andere trekker is het program ma ..Met de muziek mee'. Hierin ver werkt riten onder andere de finales Tan het elektronisch orgelconcours met als inzet de Cor Stëyn-trofee. d> gehouden worden in Den Bosch. Zwolie, Texel, Hoogeveen, Wagenin- gen, Haarlem en Groningen. .Met de muziek mee' gaan een hele rij goede bekende, zoals onder andere tante Leen en Johnny Hord aan, de Shep- perds. Malando, Conny Vink, Vera Lynn en Max van Praag. .Met de mu ziek mee' zal gepresenteerd worden door Henk van SÖpriaan. ,De laatste vijf minuten' komt na afwezigheid van een jaar weer terug op het scherm. Ha\vah-Five-0 en Ironside blijven gehandhaafd. Coronation- street zal met een nog grotere fre quentie worden uitgezonden. Op alle Vara-zondagen. maandagen, woens dagen. donderdagen en zaterdagen kunnen de kijkers het wel en wee van de bewoners van de bekendste straat van Engeland weer volgenRe gisseur Jan Veerman zal voor het programma .Bespied' binnenkort naar het Canadese Baffia Island, dat ligt tussen Alaska en Groenland, vertrek ken. Gedurende drie weken zal hij daar een t weetal televisieprogram ma's vervaardigen voor deze rubriek De rubriek .Koning klant' gaat ge durende de zomermaanden op reces (laatste uitzending 2 juni), maar zal. als de actualiteit daartoe aanleid in 2 geeft in .Zo maar een zomeravond' incidenteel terugkomen Dat geldt ook voor de Vara-sporttnbune, die in de zomer weliswaar verdwijnt, maar met sportieve actuele reportages in .Zo maar een zomeravond' een onder komen zal vinden. Op vrijdag 6 juni zal via Nederland-1 weer eer. zit ting van Me tv-rechtbank door de te levisiekijkers kunnen worden ge volgd. De rechtbank, die weer zal worden geregisseerd door Milo An- stadt behandeld dan twee maal een kort gerlmg. Het betreft hier geval len d.c liggen in de sfeer van het ar beidsconflict. Koning klant' elke week op radio (Van onze rtv-redactie) De consumentenrubriek voor de ra dio (VARA) .Wikken en wegen' gaat voortaan .Koning klant' heten, de zelfde naam dus als de tv-consumen tenrubriek. De radiorubriek komt voortaan ook elke week in de lucht. De uitzending is elke maandagoch tend van 9.50 tot 10.00 uur. De voorlopig laatste uitzending voor de zomer van .Koning klant' op de tv :s maandag 2 juni Als er een ac tuele aanleiding is zal de rubriek In het p ogramma .Zo maar een zo meravond' ingelast worden. Dit geldt trouwens ook voor VARA's .Sport- tribune', dat deze zomer van het scherm verdwijnt,, maar incidenteel in .Zo maar een zomeravond' terug keert. f ADVERTENTIE/ (Van onze rtv-redactie HILVERSUM In het kader van de vernieuwing van het VI'RO-bestuur heeft de nieuwe voorzitter Jan lias- sies (49) zich in een persconferentie uitgelaten over de nieuwe koers en de stand van zaken bij deze omroep. Het nieuwe bestuur is al enkele ke ren bijeen geweest en hel laat aan zien dat de samenwerking goed zal zijn. De functies zijn inmiddels ook verdeeld. De aanvankelijke legen- kandidaat van de heer Kassies. dr J. Goudoever remonstrants is vice- voorzitter, Frans de Smit secretaris en Paul Brand is penningmeester. Het nieuwe programma-beleid is nog niet bekend. Het wlnterprograimma ligt al in schema's klaar, wal in houdt dat het gezicht van de VPRO niet van de ene dag op de ander» gaat veranderen. .Dat verei6t met het oog op het bedenken van nieuwe uitgangspunten, enkele jaren en de reconstructie-periode is al geruime tijd op gang', aldus de heer Kass.es. In het winterseizoen zal de vernieu wing ai wel blijken; aldus Jan Kas sies. Deze vernieuwing leidt niet naar een .nieuwe dominees-omroep met een ernstig woord voor iedereen', maar naar een omroep, cLe nieuwe dingen opspoort en brengt. Vandaar het aan-v trekken van nieuwe medewerkers al? Jan Blokker. Hans Keiler en Roelof Kiers. Daarnaast worden zeker re ligieuze programma's over de pro blematiek daarvan met het vrijzin nig-protestantse stempel overwogen, omdat er nog heel lang protestanten zullen zijn en Kassies de P' in de VPRO niet wil laten verwateren. Toch krijgen ook teams als Hoepla een plaats, omdat op dit terrein ge noeg mensen m Nederland zijn. d;e iets te zeggen hebben. Ook .Vrije Geluiden' zal aan de ei sen van de tijd worden aangepast Dit is op het ogenblik bij het be stuur in onderzoek. .We geven nu in derdaad een soort spoorboekje uit. maar die vernieuwing wil niet zeg gen dat we komen met een kleuren- bijlage en een voorplaat met een geurtje. De rubriek .Deze dag' za! defin.Lef verdwijnen, tenzij het ministerie van crni anders beschikt. Het bestuur heeft namelijk op leze instantie een beroep gedaan, nru de AVRO heeft la ten weten dat het react.es van haa>- leden heeft gehad op de inbreuk van de zendtijd M-morgens vroeg en et' overeenkomst wil beëindigen. De VARA heeft geen bezwaren geuit legen de 5 mmuten VPRO 'a-mor gens. Deze week hebben de partijen met NRU-voorzitter Roosjen een vruch teloze bespreking gehad- De VPRO mag nu op maandagmiddag van dr.e tot kwart over drie uitzenden, maar betreurt dit omdat .Deze dag' de meest gewaardeerde rubriek in z;jn soort Week. VARA gaat naar groter openheid De VARA ..eeft haar doclstclKng zodanig aangevuld dat allen dit- in Nederland een progressief en radi caal beleid wensen op cultureel, sociaal of politiek terrein tot op be stuurlijk niveau lid kunnen zijn van deze omroeporganisatie. Om tot deze groter openheid te ko men heeft de verenigingsraad en ge statuten in het huishoudelijk regie ment gewijzigd. De statuten spra ken tot dusver alleen van dienst baarheid aan het democratisch socia lisme. In de thans aangenomen wij ziging wordt de nauwe band met het democratisch socialisme ge handhaafd. maar wordt er een tor- muiering aan toegevoegd die een ge- 1 jkwaardige opening heeft naar an dere vooruitstrevende organisaties en groeperingen. Door de wijziging van het huishoudelijk reglement is ook de mogelijkheid,geopend de pro gramma-a dwiesraad 'ruimer samen t» stellen. De verenigingsraad wordt door de wijziging van de statuten onder andere de mogelijkheid gebo den de samenstelling van het hoofd bestuur aan te passen bij bepaalde ontwikkeli ngen. (Van onze rlv-redactie) Montreux' zilveren roos-winnaar Marty Fe ld man komt naar Neder land. Vanavond is hij te gast in Mies en Scène, dat door de VARA van 20.50 tot 21.50 wordt uitgezon den. Op 17 mei vertoont de VARA- televisie de in Montreux met de zil veren roos bekroonde BBC-fnzending Marty". Nadien zal de VARA gedu rende- de zomer bovendien zes Nlarty- sliows op liet scherm brengen. Marty Feldman oud-medewerker van David Frost, bracht de televisie wereld voor het eerst in opschudding toen zijn eigen serie .Marty* in de zomer van 1968 van start ging. De Britse pers was uitbundig m zijn lofuitingen Het succes van Marty vond zijn hoogtepunt op het moment dat een samenvatting van zijn zes programma's door de BBC naar het Montreux-fest.val van 1969 werd af gevaardigd. Marty, wiens optreden aoor de Enge'se kranten wordt ver geleken met dat van de legendarische Marx-Brothcra. is net alleen een sympathieke excentrieke komniek in 7. jn shows, maar hij maakt, samen met Barry Took, ook alle teksten van rijn programma's !n verhand met de uitzending van de Mnntreux-Mnrty-sehow op 17 mei. vervalt op die avond de aangekon digde aflevering uit «Ie serie Hawai- FSve-O. VARA'S .LETTER GREPEN', NIEUWE RADIORUBRIEK (Van onze rtv-redactie) De VA RA-radio gaat niet Ingang van 14 met een nieuwe radio-rubriek openen: .Letter-grepen.' ren literaire rubriek waarvan de redactie meteen een doorlopende prijsvraag heeft uit geschreven voor dichters, die nog niet in boekvorm hebben ge publiceerd. Voor lengte, onderwerp en genre voor.de in te zenden gedichten gel den geen voorwaarden. Elke veertien word» "C wedstrijd gehouden waarvoor mem éën gelicht mag in zenden. Men mag telkens meedoen, ook als men in een vorige wedstrijd een prijs heeft gewonnen Gedichten die dn voor volgens de jury ln aanmerking komen, kunnen bij niet-bekroning opnieuw worden ingezonden. De ged'.coteo moeten in de Nederlandse taal zijn geschreven- De jury zal bestaan uit Alfred Koss- mann, Reinold Kuipers en een derde jurylid, dat per kwartaal wordt uit genodigd om een eenzijdige opstel ling van de jury te voorkomen. Voor het eerste kwartaal ls dat Ellen Warmond. Elke veertien dagen zal een gedicht worden bekroond met een prijs van vijftig gulden. Dit ge dicht zal in de rubriek .Letter-gre pen" worden voorgelezen en van een toelichting worden voorzien door een van de juryleden. De bekroonde ge dichten zullen, zo mogelijk aange vuld met en g ander werk van de betrokken auteurs, door uitgevers- maai- haooij QuerWto in Amsterdam worden uitgegeven. ADVERTENTIE Wist u det daar hele kleins pilletjes tegen IJA|IQ|| AV beslaan? Nourypharma in Oss maakt ze: nUUfiILMA DINSDAG 13 MEI de woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte raiugiek met nieuws en actua liteiten; TROS: -8.00 Nieuws. 8.11 Als 'dat zou 'kfmnéh: vérzoekplatenpro- gramma. (8.30-8:32 Nieuws; 9.00-9.10 ymnastiek voor de huisvrouw). 9.35 Waterstanden. 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Stereo: Promenade-orkest: amu sementsmuziek. 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 11.02 Discogram: mu zikaal vvedstrijdprogramma. 11.45 Ac tualiteiten. 11.55 Mededelingen. 10: 12.00 Van twaalf tot twee gevarieerd programma. (Om 12.22 Wij van het land; 12.26 Mededelingen land- en tuinbouw; 12.30 Nws 1 Actualiteiten; 13.00 Raden r14.05 Schoolradio. 14.30 ïcato: muzikaal middagmagazi ne, (16.00-16.02 Nieuws). Overheids- lichting: 16.30 Klankbeeld van mundo Debrot over Muziek van iassaat. KRO: 16.40 Voor de kin- 5.00 Stereo Metropole Orkest amu- :mentsmuziek. 18.19 Uitzending van ''66.18 30 Nieuws. 18.41 Actualitei- !n 19.00 Steven: Licht ensemble met ilisten. 19.45 Zoekend geloven, odsdienstige lezing. 20.00 Stereo: 41 Canto: opera-aria's. 21 15 Onder vragingen. hoorspel. 22.05 Stereo: Klassieke grammofoonmuziek. 22.25 rweging 22.30 Nieuws. 22.38 Par- mtair overzicht. 22.45 Medede en. 22.50 De zingende kerk. mu le lering. 23.05 Kontest: maga- waarin op de dingen wordt door gepraat 23.30 Stereo" Licht gevari eerd platenprogramma. 23 55-24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het leven- Middag: 12.30 Overheidsvoorlichting: Uitzen ding voor de landbouw. 12.40 Sport- revue. 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojour naal. NRU 13.30 klein chanson. 14.30 Spiegel van België: muziek en i over onze zuiderburen. AVRO: 16.20 Stereo:Radio Kamerorkest: klassieke muziek. 17.00 Stereo: Big Band Beat: The Skymasters met zangsoliste. 17.25 Jazz Spectrum 17.55 Mededelingen. Avond 18.00 Nieuws 18.11 Radiojournaal. 18 25 Stereo: Promenade orkest en klein radiokoor: moderne muziek 18.55 Paris vous parle. 19.00 Tref punt- discussierubriek voor actuele zaken. 19.30 Nieuws 19.35 Vergeet 't maar: gezellig grammofoonplaten- programma en een stripverhaal. 21.00 Stereo: Pianorecital (gr): klassieke muziek. 21.30 Hearing: een program ma voor jonge mensen. 22.05 Muze zonder make-up: cabaretprogramma. 22.30 Nieuws. 22.38 Radiojournaal. NRU: 22.55 Stereo: Muziek van deze eeuw (opn). 23.55-24.00 Nieuws. WOENSDAG Morgen: VARA: 7,00 Nieuws en ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Stereo: Dag Woensdag: licht platenprogramma. (7.30-7.35 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze deug. VARA: 8.00 Nieuws en actualitei ten. 8.20 Stereo: Dag Woensdag: licht plaitenprograimma. (8.30-8.35 Van alle markten thuis). 9 00 Licht gevari eerd muziekprogramma (opn.). 9.40 Schoolradio. 10.00 Lichte grairwno- foonimuziek. 10.30 Voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 11.02 RVU: Aan de' barre, door N. Sickens de Wal. 11.32 Stereo: Klassieke muziek (gr.). 11.45 Stereo: Iolanthe, opera van Sullivan (le akte - gr.). Middag: (12.00 Nieuws.) 13.00 Nieuws. 13.03 Ekspres: platenprogramma. (14.00 Nieuws.) 15.00 Nieuws. 15.03 Drie- draai. 16.00 Nieuws. 16.03 Mix: licht platenprogramma voor de jeugd. 117.00-17.02 Nieuws.) 18.00 Einde. WOENSDAG Morgen NCRV: 9 00 Nieuws. 9.02 Zing, zing. zing: lichte vocale muziek. 10.00 Nws 10.03 Mengelmuze: nieuwe lang speelplaten met kritisch commentaar NRU: 11.00 Nieuws. 11.03 Muziek lozen. NEDERLAND-l KANAAL 7,29 10 35 uur ggm DEN HAAG lUiKuur NKN EN 0NTDEKKEN bronnen van onze geschiedenis iö.ou uur: hMS{mrEl:R) 0,0 FABELTJESKRANT JOURNAAL 1905 uur: ss0rrkk) «enmerk nigklkby ÏÏfltuJC?ÜRNAAL i5r:ACHTER HET NïEL'ws gffjg SCENE gRj» HADIMASSA VARA -GALERIE 22.40 uur311 Ha" Jansen' Rien Grocné en Peter Vos. JOURNAAL «8,00 uur; (teleac) levende wiskunde 18.50 uur- 190?£ele) de fabeltjeskrant ÜSFg»™™» SCALA BELGIË-NED. KANAAL 2/10 Nieuws en Parlementaria 20.00 uur: kleine potjes, grote oren 20.50 uur: (kleur) het afrika van larry rivers 21.40 uur: ik vind, dat 22.05 uur: verbinding met los angeles Uitreiking van Oskars (met erg veel grote gasten). 23.05 uur: journaal 14,05 uur: SCHOOLTV 18.25 uur: SCHOOLTV 18.55 uur: ZANDMANNETJE 19.00 uur: TIENERKLANKEN 19.25 uur: KIJK EN KOOK 20.00 uur: JOURNAAL 20,25 uur: DRIESTUIVERSOPERA Uitvoering door de KVS, Brussel 22.45 uur: JOURNAAL BELGlë-I FRANS KANALEN S EN 8 18.05 Journaal; 18.10 Ping-Pong; 18,55 Katholieke uit zending: 19.25 Plum-Plum: 19.30 Agence Intérim: 20.00 Journaal: 20.30 La Chanson du Siècle; 22.00 L'Homme de Fer; 22.50 Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL (LILLE) KANAAL 12 12.30 Midi-magazine: 13.00Journaal13.30 Je voudrais savoir; 18.15 Journaal; 18.25 Total 3000; 18.40 Echec au hassard: 19.10 Les Poucetofs; 19.15 Regionaal Journaal; 19 40 Les oiseaux rares: 20.00Journaal; 20.30 Agathe; 21.45 Le fond et la forme; 22.45 Journaal. Joris duwde het stalletje met vuur werk dat hij in beslag had genomen, snel weg van het dorpje. .Ik zal mij moeten reppen...' prevel de hij. terwijl hij een blik op zijn horloge sloeg. .Het zal bijna twaalf uur zijn, vóór lk bij het paleis ben. En bovendien vrees ik, dat men mij volgt. De heer Biggerik wil zijn plof- werk natuurlijk terug hebben...' Hij was niet de enige die zich zorgen maakte over de tijd. .Bijna twaalf uur...' mompelde de ko ning. ,En Uw wens is nog steeds niet uitgekomen, Prins Pandarius. De graaf en zijn krijgers belegeren ons nog immer. We zullen ons zo dade lijk moeten terugtrekken om bloed vergieten te voorkomen...' .Bijna twaalf uur...' sprak ook graaf Izen- grim. ,Zijn jullie wapens netjes ge- feuilleton door john rowan wilson Groom gaf Gilling een respectueus knikje en ging zitten. Het gemakke lijke deel was achter de rug. Gilling vermande zich voor de beproeving van het kruisverhoor. Hij stelde zich voor dat Symons plotseling zou be ginnen met het op hem afvuren van heftige, onverwachte en vijandige vragen waarop hij niet in het minst voorbereid zou zijn. In werkelijk heid begon het kruisverhoor heel rus tig. Het verschilde niet bijzonder sterk van de ondervraging door Groom. ,Sir Thomas', zei Symons, ,ik zou gjaag wat nader ingaan op uw me ning over dit apparaat. Moeten we aannemen dat u het als volkomen waardeloos beschouwt?' .Volkomen waardeloos zou ik niet willen zeggen. Het kan nu en dan zijn nut hebben maar niet vaak ue- noeg om een routmegebruik te recht vaardigen'. Hij voegde er aan toe-. ,Naar mijn mening is het een zeer primitieve vervanging van de men selijke geest. En daar de menselijke geest beschikbaar is. blijkt het mij nauwelijks nodig' .Wordt het niet eerder als een hulp middel dan als een vervanging be schouwd? Als een hulpmiddel voor de geneesheer?' ,Ik vermag met het nut in te zien van een hulp die de mindere is van de arts'. Symons leunde gespannen voorover. Voor het eerst realiseerde Gilling zich hoe gevaarlijk hij kon zijn. .Maar een arts gebruikt toch hulp middelen, is het wel? Een boek .s geen vervanging voor een arts maar het kan onmisbaar zijn ter aan vulling van beschikbare eigen gege vens' .Ik geloof niet dat die vergelijking opgaat', zei Gilling enigszins onze ker. .Kunt u het n.et zo zien dat dit ap paraat eigenlijk een enorm uitge breid naslagwerk is, waarin men kan nagaan of bepaalde mogelijkheden vergeten of over het hoofd gezien zijn?' Gilling schudde het hoofd. Hij voel de zich niet op zijn gemak. .Nee, dat kan ik niet'. Symons ging meedogenloos op de kwestie door. ,U wilt toch wel toe geven dat we allemaal fouten kun nen maken? Dat we allemaal din gen kunnen vergeten?' /Natuurlijk' .Zou het dan niet nuttig zijn om een dergelijke controle uit te voeren Alleen maar om te zien tot welke bevindingen het apparaat komt?' .Ik zou ae uitkomst niet van waar de achten. Het zou noodzakelijker wijs slechts kunneh beschikken over door mij verstrekte gegevens over de oatiëuf wat minder zou ziin dan patiënt wat minder zou zijn dan waarover mijn eigen hersens kunnen beschikken. En daar de comp';: r noch even gecompliceerd noch even soepel is als mijn hersens, zou ik in feite advies vragen aan iets dat in ferieur is aan mij zelf". .Inferieur aan u zelf?' Sy mons scheen te genieten van de fra se. Herhaald met zijn intonatie klonk ze inderdaad een beetje arrogant. .Weet u wel zeker. Sir Thomas', vroeg hij vriendelijk, .dat hier niet wat ïjdelheid meespeelt? Dat u het geen prettige gedachte vindt dat een apparaat iets zou kunnen dat u met kunt?' .Nee, natuurlijk met. Dat is absurd'. .O ja? Er hangt tenslotte toch een zekere mystiek rond een geneesheer: nietwaarZeker om een bijzonder vooraanstaand geneesheer. Weet u zeker dat het idee dat u gecorri geerd zou kunnen worden door een apparaat niet iets onaangenaams voor u heeft?' Heel zeker', antwoordde Gilling kort af. Symons trok zijn wenkbrauwen op. ,Maar de computer overtreft u toch in bepaalde opzichten Het heeft een accurater geheugen'. .Misschien Voor gegevens die het ge kregen heeft. Het heeft echter mets dat vergeleken kan worden met mijn ervaring met patiënten'. Symons keek hem strak aan. .Wilt u dus zeggen dat dit apparaat bij het stellen van een diagnose nooit van enig nut is Dn was een lastige vraag, maar Gil ling had haar vóórzien. Hij wist dat Line in staat was voorbeelden van met het apparaat behaalde successen te geven. Op nonchalante toon ant woordde hij: .Alles en iedereen kan natuurlijk op een bepaald ogenblik nuttig zijn. Een eerstejaars student kan misschien wel eens een nuttige suggestie doen. Dat betekent echter nog met dat men er een gewoonte van moet maken hem om advies te vragen' Enigszins tot zijn verbazing ging Symons op dit punt niet verder in. In plaats daarvan vroeg hij: .Hebt u zich voortdurend verzet tegen het besteden van geld aan de ontwikke ling van deze speciale techniek?' .Bij die gelegenheid dat er ter zake mijn mening werd gevraagd, heb ik me er tegen verzet. Mijn persoon lijke opime was dat het een bijzoa der kostbaar terrein van wetenschap pelijk onderzoek was met weinig mo gelijkheden. Bovendien was het in de grond van de zaak geen onderzoek op medisch geb ed maar op dat van elektronische techniek'. ,Wiit u daarmee zeggen dat u geen geld beschikbaar wilt stellen voor medisch werk dat gebaseerd is op technische principes ,Elk geval moet" op rijn eigen ver diensten beoordeeld worden. Dit was mijn mening over dit speciale pro ject'. Symons boog het hoofd en bladerde wat in de voor hem liggende papie ren. .Toen u gevraagd werd in heC geval Kinca.d het apparaat te ge bruiken. waren er toch geen kosten aan verbonden? Het apparaat was er". .Ik was van mening, evenals mijn collega's die met mij het geval be handelden dat het ons geen hulp zou kunnen bieden'. .Juist.' Symons zweeg even. .Mis schien kunnen we nu nog wat verder ingaan op bepaalde details van de z.ekte van de heer Kincaid. Hebt u hem ooit als gemakkelijk geval be schouwd?' .Nee. Hij was een bijzon der moeilijk geval .Moeilijker dan u gewoonlijk te behandelen krijgt?' ,Ja.' .Zou het in een exceptioneel ge val als dit dan niet de moeite waard zijn geweest om alles te proberen wat maar met mogelijkheid zou kun nen helpen?' Ook hierop was Gilling voorbereid. .De mensen hebben de neiging om te zeggen .probeer alles* vooral in een moeilijk gevaL Men moet echter selectief te werk gaan. Men kan de patiënt niet onderwer pen aan elke denkbare vorm van on derzoek.' Weer viel Symons op het zwakke punt in het antwoord aan. Maar u behoefde de heer Kincaid toch nergens aan te onderwerpen U behoefde alleen maar de gegevens aan het apparaat toe te voeren.' Ga ling was boos op zich zelf. (Wordt vervolgd) poetst en gescherpt?' zijn ondergeschikten. ,Dle aanval op len we die onderdrukker en zijn .Maak je geen zorgen', sprak een van het paleis is zó gepiept. En dan zul- vriendjes eens wat laten voelen...' CAROL DAY oloorKENNETH INNS PIE EUENW6E 70ETE2 it ZAL WEI M0E7EW G4AW ZIED, WE "W PAT 15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 15