VEEL NEDERLANDERS HEBBEN MEER VERTROUWEN IN .GERRIT DE WEERMAN' DAN IN HET KNMI HHHIbJMoMI Voorspellingen van molenaar 80 pet juist prijs dekleuren enkies hatéma hatéma UITDAGING AAN WEER VOORSPELLERS Grote Da Vinei expositie VLIEGTUIG IN LOS ANGELES NEERGESTORT V erkiezingsuitslagen Maleisische federatie Missionarissen verdronken fJWSDAG 13 MEI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 Het weer heeft ook onze voor ouder» ste«Ls beziggehouden. Dit blijkt uit de (vele) weer spreuken uit vroeger tgden, die [,1 onze twintigste eeuw nog steeds gebruikt worden zoals: Avondrood mooi weer in de boot- of vrfldagweer, zondag- Hieronder een greepje oud-Nederlandse weerspreu ken: komt de w ind uit 't noor- d er land, lang houdt dan het utebmari Whten stik Dan komt noordenwind In april de echte staat is als april, dan storm, dan zonneschijn en dan paapjes aan de hemelbaan, duiden wind en regen aan', vroege winters duren lang 'donder in het dorre hout, [■lijd de hele zomer koud ,de kwartel slaat, als 't rege- S£ defpécht roeptgiet. giet, komt er regen, giet dan niet ,de heren en de aprillen, die doen maar wat zy willen', ,lopende wind geeft staand weer*, .lioe wankeler wind, hoe vas ter weer', .Margareth's regen brengt ons geen zegen' (Sint Margriet is 20 juli). ,komt wind voor regen, dan is er niet aan gelegen. Doch komt regen voor wind, berg dan je zeilen gezwind', .als sneeuw valt in de slijk, staat de winter aan de dijk', .december veranderlijk en zacht, geeft een winter daar men lacht'. .april koud en nat, geeft veel koorn in het vat', .vorst met nieuwe maan, dan kun je op schaatsen gaan', .Lichtmis (2 febr.) licht en klaar geeft een vruchtbaar roggejaar', .wind in de nacht, water in de gracht', .regen met Sinte Margriet, geeft zes weken boerenver driet', .avondrood, mooi weer in de boot', rijdug weer, zondagweer', ,1'ankruas (12 mei), Servaas (13 mei), Bonifaas (14 mei) geven vorst en ys belaas', ,is oktober warm en fyn, 't zal een scherpe winter zijn', vorst met afgaande maan, houdt meestal aan', .ring om de zon, water in de ton', .spreken deze oude weerspreu ken de wuarheid Ken aantal zeker, en daarhy zijn belangrijke voor vakantie gangers. Zoals de gezegden over Stat Margriet (20 juli). Regent het op die ilag zeggen alle spreuken, dan ziet het er de komende weken niet al te best uit. I it een onderzoek dat zich over meer dan veer tig jaar uitstrekte bleek dat wanneer het met Sinte Mar griet droog weer was, de kans daarna op mooie dagen zeven maai zo groot was dan wanneer Sinte Margriet piste', zoals een weerspreuk zegt. Dan was de kans op een aantal natte dagen vier maal groter. In de ze* weken tot 1 sep tember na een droge St- Mar griet waren er geen weken die geheel verregenden, ter wijl er na een natte St-Mar- griet geen weken waren, waar in het niet regende. Sinte Margriet is dus een wel heel belangrijke dag voor alle va kantiegangers. .Avondrood, mooi weer in de boot'. Ja, de kans op goed weer is na avondrood groot- Avondrood wordt nameiyk ver oorzaakt door stof dat door de vaste <>pl>ouw van <le at mosfeer op een paar kilometer hoogte blyft hangen. Kn een vaste ophouw van atmosfeer betekent ook vast weer. .lopende wind geeft stand weer' of ,hoe wankeler de wind hoe vaster weer'. Inderdaad, want winden uit verschillende richtingen betekenen dikwijls dat de kern van een hogedruk- gebicd in de omgeving is en een hogedrukgebied in de buurt is meestal vast weer. .Morgenrood water in de sloot'. Ook deze spreuk is (meestal) waar. En r«»i! luc ht wil zeg gen veel waterdamp in de at mosfeer. dit kan leiden tot on stabiliteit in de luchtlagen en dus tot regen- .King oni de zon, water in de ton'. Ook deze oude volkswijs heid komt heel vaak uit. De ring om de zon wordt gevormd door vochtige lucht op zo'n 8 kilometer hoogte. De ijskristal len die hierdoor ontstaan zor gen voor het lichteffect dat op een kring lykt. Het is het te ken dat er een depressie op komst is, in ieder geval een ander weertype, waarbij de kans op buien uitgezonderd In de maanden april en mei zeer groot la. .Vrydagweer, zondagweer' on ze voorouders, die alleen zon dags vry waren. In-merkten dat het weer zondags erg veel op rlat van vrtydag beek. Dat i* streken, waar nogal wat d«- p reaal es zijn Bij wisselend weer volgt de ene depressie de andere meest met een tyds- ruimte van een dag op. Hier tussen is het weer dan beter. Dat In-tekent dan de spreuk maandagwe«-r. woensdagweer' of .dinsdagweer, donderdag- weer' ook juist zou éyn. De juistheid van deze spreuk zit in het feit dat l>y onstandvas tig weer de kluis dat het weer zondags lijkt op dat van vrij dag groter I», dan liet weer type van bijvoorbeeld zaterdag. Hieronder een aantal kente kens in de natuur waaruit u zelf het weer kunt voorspellen. Ni oorden- of oostenwind: 's winters sneeuw en vorst, 's zomer* goed weer. zuidoosten- of zuidenwind: warme dagen op komst, krimpende wind (draaiend niet de richting van de zon mee) verandering ten goede, wit- hoog in de lucht igoede weer slaat na 24 uur om. laagwolken: (lange witte of grauwe strepen, dikwjjls voor de zon) binnen plin. 7 uur re gen op komst. schaapjeswolken (plukken wit te wol, hoog In de lucht): aan houdend goed weer. kring om de maanverande ring van weer 's zomers vaak met onweer. Morgenrood: donker van kh-ur brengt regen, met gele raden storm. Avondrood: lielit van kleur brengt mooi weer. vuur rood voorspelt wind. Ochtendnevel en zware dauw: goed weer. DEN HAAG (GPD) Ons land heeft een aantal weervoor- spellers, ïn wie veel mensen meer vertrouwen stellen dan in ons Koninklijk Nederlands Me teorologisch Instituut in De Bilt. Feit is, dat wanneer .Gerrit de weerman', de molenaar uit Bo degraven,. de waterkijker uit Umuiden, de schipper uit Sa| van Gent of het jagertje uit Loosdrecht zondagsmorgens goed weer voorspellen, het op ome wegen veel en veel druk ker wordt. Voorspelt het KNMI echter goed weer, en zeggen de weerprofeten dat er regen komt, dan is het duidelijk merkbaar op de weg. aldus de rijkspolitie. Er luisteren ongeveer één miljoen Nederlanders naar het programma .Weer of geen weer' waarin de profeten aan het woord komen zeg". Gerrit ,de weerman' Eeren- berg (50) ,en uit het aantal reacties dat wij krijgen blijkt dat ook wel- Tussen het eerste weer)praatje van half negen en het tweede om half tien heb ik geen tijd iets voor te be reiden, omdat de telefoon aan één stuk door rinkelt. In hoofdzaak zijn het corrigerende reacties. Wij Ne derlanders zijn zeer individualistisch en wanneer ik gezegd heb, dat h,et in Oost-Voorne gaat regenen, is er altijd wel een baasje dat belt en zegt: ,Hoe komt u daar bij, mijn lik doorn steekt niet en wanneer er re gen komt doet hij dat altijd'... Dan de instemmende telefoontjes van mensen die het met ons eens zijn en bewijzen daarvoor aanvoeren zij hebben zojuist een koppel ganzen in V-formatie richting noorden zien overvliegen de lieden die de eer ste ooievsar hebben gezien, een ki- viet hebben zien buitelen of een zwaluw laag over het land hebben zien vliegen. Wij zijn bijzonder blij met deze reacties. Zij scheppen een soort vertrouwensband. Vaste klant ,Een of twee dagen voor de uitzen- t ADVERTENTIE) Uit hoeveel kleuren kont d kiezen? Uit meer dan 50! Bekijk ook de prijzen Hatéma Enkalon Standard 95.- Hatcma Enkalon Record 99.- Hatéma Enkalon Perfect 119.- Hatéma Enkalon Extra 129.-. Hatéma Moket 129.-. Alle kwaliteiten op kamer breedte (390 cm) en per strekkende meter Speciaal voor de slaapkamer: Hatém; tapijt Doryl (360 Exclusieve garantie en service: garantie bewijs in de vorm van plintplaatje en service-cheques voor de nazorg van uw Hatéma tapijt. ding word ik ook dikwijls opgebeld', zegt Gerrit Eerenberg, redacteur van voorzitter van de oud-internationals is een vaste klant, die trouw naar mijn weervoorspelling informeert, wanneer zijn (oudjes' het veld in moeten. Dan verenigingen die iets in de buitenlucht hebben georganiseerd of in carnavalstijd mensen die een optocht in elkaar hebben gezet' Het valt, vooral in de winter, niet mee vroeg naar de studio te gaan Ik ben geen vroegopstaander, maar ik heb gemerkt dat het moment van opstaan ieder ogenblik van de dag vervelend is, dus bijt ik even door Op zo'n naargeestige decembermor gen zei Bert Garthof. die het fan tastisch doet en een bepaalde sfeer aan .Weer of geen weer' heeft ge geven': ik geloof dat ik beter goeden morgen dienstdoende technicus, dan goedenmorgen dames en heren kan zeggen, want wie zal er nu nog luis teren Een half uur later kwam de portier handenwringend bij ons, alle telefoonlijnen waren gestoord, door mensen die opbelden om te zeggen dat zij iedere zondag luisterden'. feeling ,De veertien jaar ja, zolang gaat .Weer of geen weer' al heb ik een geweldige feeling voor weerv oorspel len gekregen, in hoofdzaak door onze fantastische medewerkers. Die mole naar bijvoorbeeld, tachtig procent wij houden dat namelijk bij van zijn weervoorspellingen komt uit. Nu is dat niet zo vreemd. Hij komt uit een geslacht van molenaars en die konden alleen geld verdienen als de molen draaide, dus als er wind was Zij hebben van geslacht op geslacht iedere dag op wolken en winden ge let en bemerkt dat bij bepaalde wind en wolkenvorming een bepaald weer type paste. Een recent geval: de molenaar zei dat het met pasen mooi weer zou zijn en dat het daarna zeer warm zou worden. Het KNMI verwachtte dat niet'. Noodweer ,Zelf heb in ïn Spakenburg eens meegemaakt, dat op het moment dat wij met een botter het IJssel- meer opgingen een visser tegen ons zei: ,Zorg er voor voor vieren terug te zijn, dan komt er heel sleelit weer en onweer'. Wij waren toevallig even voor vieren terug en inderdaad er begon om half vijf een noodweer zo als je zelden meemaakt. Onweer, was een heksenketel- De Spaken burger die ons gewaarschuwd liad, zagen wij kort daarna. Ik vroeg hem lioe hij dat alles vooruit had geweten. Onweer voorspellen is bijna onmoge lijk. ,Door de kleur van het water' zei hy en spoog een straal tabaks sap uit. Je gelooft het niet, maar er zjjn waterproevers, die voorspellen het weer uit de smaak van liet wa ter*. .Onze eerste weerprofeet was een chauffeur uit Rotterdam, die al tijd opbelt wanneer hij vroege dienst heeft. ï-ater zijn er uit alle delen van ons land weervoorspellers bij gekomen. Nadat wij hen uiteraard eerst terdege hadden getest'. .Met Pinksteren is het veertien jaar geleden, dat wij voor de eerste maal .Weer of geen weer' brachten. Ik hoop dat wij voor die dagen een beet je goed weer kunnen voorspellen...' Acht jaar voorspelt ,de molenaar' de heer Van Vliet uit Bodegraven ie dere zondag het weer. En met suc ces, want hij heeft een onwaarschijn lijk hoog scoringspercentage: tach tig. ,Als jongen had ik al veel interesse in het weer' zegt de graanhandelaar die iedere dag om half zes opstaat ,dan is de natuur het mooist' en dan onmiddellijk naar de lucht kijkt. ,Mijn belangstelling kwam in hoofdzaak door mijn ome Hein Blom Hij stond bekend in de wijde omtrek als een eersteklas weervoorspeller. Zei hij: .Jongens, laat je schaatsen maar vast slijpen, volgende week kan je rijden', dan was óat ook zo... Dan werkte er ook nog een oude knecht in vaders molen in Oudewa ter. die alles van het weer wist. dus je groeide op met weervoorspellingen Al jong ging ik ook op de winden en vooral op de bovenlucht letten, zei dan tegen mijn moeder hoe het weer zou worden en het kwam meest uit ook'. .Op langer termijn voorspellen is moeilijk, al komen mijn woekvoor- spellingen ook altijd redelijk uit. Maar wanneer ik 's morgens naar de lucht heb gekeken, dan weet ik voor 99 procent zeker wat voor weer het die dag zal zijn'. .De bovenlucht is bepalend voor het weertype dat wij krijgen, ook in een vast-weer-periode. Iedereen kan het zien, je moet alleen weten waarop je moet letten'. Binnen half uur ,Ik luisterde altijd naar het program ma van Bert Garthof en op een keer hoorde ik Gerrit zeggen dat het KNMI prachtig weer had voorspeld. Wij waren vroeg naar die kerk ge weest en ik had onderweg tegen mijn vrouw gezegd: ,wat jammer dat het gaat regenen, anders hadden wij mooi met de kinderen weg kunnen gaan'. Ik zag namelijk een diepe zuidenwind. Ik belde Gerrit en zei. .Binnen een half uur regent het Ook in Hilversum. Gerrit zei: ,Als dat inderdaad zo is. zeg ik het voor de .radio. En ja hoor, precies half tien regende het in Hilversum. De volgen de" week. ik had er lol in gekregen, belde ik weer. De Bilt gaf de nele dag regen. Ik zei hooguit een uur regen, dan wordt het droog en blijft het droog Weer kreeg ik gelijk. Toen ben "ik vast medew erker gewór den en van Gerrit hoor ik wel eens dat ik de beste voorspellingen doe. Omdat ik een molen neb, die deze Onze weerkundige medewerker tekent hierbij aan: Gerrit de weerman, bekend in het zondagmorgen programma van de VARA (Weer of geen weer) heeft een groepje ania- toiir-wccrvoorspcJlers, die zowel voor de zondag zelf en soms voor de hele week en het volgende weeeinde, voor de vuist weg, voorspellingen lanceren. Voor spellingen die niet ten onrechte vaak enige wrevel wekken by het KNMI en weerkundigen. De weerkundige medewerkers van het blad De Boerderij heeft alle weervoorspellers van Gerrit uitgedaagd om gedurende drie maanden (ongeveer 14 zonda gen) de zondag daarvoor een verwachting te geven. Mocht blijken dat ongeveer zestig pro cent of meer van deze voorspel lingen uitkomt (50 pet is de grens van een volslagen gok) aan wordt deze voorspeller daar voor met 100. gehonoreerd. De ze u:tdagng is bedoeld om aan te tonen~dat deze prognoses van amateurs voor een week vooruit een slag in de lucht zouden zijn. In nevenstaande artikel beweert de molenaar in het midden van het land (Bodegraven) dat zijn voorspellingen voor 80 pot juist z.jn. Nu is dit bijzonder arrogant dit van jezelf te beweren wan neer dit ntet kritisch wordt ge controleerd. En over welke peri ode loopt die verwachting. Om zondagsmorgens om half 10 te zeggen of het die dag droog blijft of gaat regenen "is niet zo'n grote kunst, wel om te zeg gen hoe het de volgende zondag zal zijn. Een of twee van de voorspellers is dit met het Paas- weer gelukt en daarom, aldus het artikel, hebben veel Neder landers meer vertrouwen in Ger rit de weerman dan in het KNMI. De medewerker van De Boerde rij (weerkundige) zegt: logisch, want van de vijf of zes voor spellers zijn er altijd enkele die elkaar tegenspreken zodat er ook elke week een paar hij zijn die gelijk krijgen. De molenaar die beweert 80 pot juist te voorspellen geeft enkele van zijn successen op maar niet de flop va.n verleden jaar zo mer toen hij in een feesttent te Gouda in het live-VARA pro- ram,ma firaad weer aankondig- e en er binnen 24 uur op die zelfde feesttent al 40 mm regen was gevallen, en daarmee als een gieter afging. Het zou van enige moed getuigen wanneer de voorspellers de uitdaging aanne men om te bewijzen dat zij wer kelijk weerkenners en voorspel lers van het weer zijn, en met enkel grappenmakers met af en toe een succesje dat nu eenmaal m e'ke gok zit die men waagt. Tot zover onze weerkundige me dewerker. (ADVERTENTIE) De grootste tentoonstelling van te llingen van Leonardo da Vind is eind vorige week in Buckingham Palace geopend. Elke lijst van elke tekeningen is verbonden aan een elek- tronisrii waarschuwingssysteem van Scotland Yard. Men neemt liever niet het risico dat dieven er met de fabelachtige Leonardo's van konin gin Elizabeth II vandoor gaan. Geen enkele van de tekeningen is groot, en er zijn maar weinig lijsten die gro ter zijn dan 45 bij 37 en een halve centimeter, en ze zijn alle getnake- lijk te behandelen. De waarde van de collectie is niet te berekenen. Robert Mackworth- Young. de bibliothecaris op Wind sor Castle merkte op. dat een teke ning van Leonardo vijf jaar gele den in Londen van de hand ging voor 20.000 pond. Op d:e basis zouden de 400 tekeningen die getoond worden meer dan 8 miljoen pond waard zijn. Maar Mackworth-Young voegde er voorzichtig aan toe. dat zij best veel meer waard kunnen zijn. Met een dergelijk bedrag en het publiek dat door de zalen stroomt, zijn de auto riteiten natuurlijk afker.g om over de bijzouvierheden van hun veilig heidsmaatregelen te spreken. Maar zij zijn .zeer steng*. De -tiatallatie kreeg op de dag vor de opening een niet gerepeteerde proef toen een arbeider per ongeluk door een kabel boorde, tóen hij een nieuw tourn'quet aanh-arht. oorver dovende alarmschei schalde door de sangen D - bel <a verbonden met waarschuwingsbellc ;n Scotland Yard. Terzelfdenijd gingen de deu ren aan de ingang automatisch dicht. Niemand kon er :.n of uit, voordat het alarm uitgeschakeld was. De tentoonstelling maakt een vrij groot deel uit van ae 3000 tekeningen van de kunstenaar Hoe de Leonardo's in de koninklijke collectie gekomen zijn, is nog steeds een geheim. Sir Kenneth Clark, een van de Br.tse topdeskundigen op het gebied van de beeldende kunst zei. dat de tekenin gen aiie eens vervat waren in één boek dat bijeengebracht was door een beeldhouwer. Pompeo Leonl en eigendom was van Thomas Howard, graaf van Arundel. Dat het boek zich in Windsor Costle bevond werd voor het eerst gemeld door de Nederlander Constat! jn Huy- gens, die het op 1 september 1690 'in zijn dagboek noteerde. ,Kr kan re delijkwijs niet aan worden getwij feld of deze aantekening heeft be trekking op het Leoni-Windsor boek, maar hoe liet zijn weg gevonden heeft naar de koninklijke verzame ling, daar heb ik niet het minste idee van', aldus sir Kenneth. De tekeningen zijn gehangen in chronologische volgorde, beginnend met studies gemaakt m de jaren 1470 en 14S0 van babies, vrouwen handen, paarden en draken. In deze afdeling hangt .vijf groteske koppen', de beroemdste en meest gereprodu ceerde van Leonardo's karikaturen. De latere tekeningen laten een an dere kant z:en van de vruchtbare geest van Leonardo vernuftige machines., oorlogswapens, vliegende machines, studies van zondu'.oe- den en uitbarstingen. De befaamde anatomische tekeningen z.jn onder gebracht in een andere gaJcr.J. week juist op de lijst voor monu mentenzorg is geplaatst, noemt hij mij de molenaar'. ,Ik heb veel reacties op mijn voor spellingen en vrjjdags bellen heel wat mensen mij en vragen veel plaatsgenoten hoe het weer in het weekeinde is. En dan de tuinders in Boskoop, die willen altijd weten of er nachtvorst komt of niet. Vanmor gen vroeg de club van bejaarden nog wat voor weer het vandaag zou zijn, ze gingen een dagtocht maken. Ilc heb gezegd tot vanmiddag droog, daarna gaat het regenen en blijft het regenen'. ,Het KNMI zou ook amateurweer- voorspellers moeten inschakelen; gaat de molenaai* verder ,en niet al leen computers moeten gebruiken- Ukkel het Belgische weerstation doet dat ook en hun voorspellingen zijn dan ook veel beter. Inderdaad, wij hebben altijd mooi weer. wanneer wij met vakantie gaan. Wij gaan nooit langer dan een paar dagen achtereen, maar die zoek ik dan ook uit Voorspelling Hoe ziet de molenaar de komende zomermaanden: ,Ik denk dat mei en juni niet zo best zulen zijn, maar ju li en augustus zeer goed voor ons doen. Ik baseer dit op de winden, dus het weer dat wij hebben gehad in februari, maart en april. Maar ik zeg erbij dat het voorspellen op langere termijn lang niet zo zeker is als het weer voor dezelfde dag en de dag daarna'. Tenslotte de oudste profeet, die reeds 374 jaar het weer twaalf maanden tevoren voorspelt: .De Enkhuizer Al manak'. Deze almanak voorspelde van 5 tot 10 april (paasdagen) zon nig zacht weer en van 11 tot 16 april onbestendig. Van 17-21 april goed lenteweer en nachtvorst, van 22 tot 25 april veranderlijk. De laatste dagen van de grasmaand helder en zonnig en van 1 tot 4 mei warm. U ziet. het klopt bijzonder goed. Voor de vakantiemaanden verwacht de .Enkhuizer': in mei hogere tem- paraturen dan normaal. Begin goed weer. een afkoeling rond ijsheiligen. LOS ANGELES (REUTER-AFP) ,Een verbouwde bommenwerper uit de tweede wereldoorlog, die geheime elek tronische apparatuur van het Ameri kaanse leger beproefde, is zaterdag avond kort na het opstijgen van hel internationale vliegveld van Los Ange les in de stad neergestort. Een vleugel van het toestel rukte het dak van een gebouw af. Het vliegtuig kwam terecht op 'n twee de gebouw, dat :n brand raakte en verwoest werd. De vier bemanningsle den kwamen om het leven evenals twee mensen wier lijken in het puin wer den gevonden. Een vrouw wordt ver mist. De piloot slaagde er nog in een park. waar honderden kinderen speelden, te ontwijken. Hij probeerde tussen de 2 gebouwen te landen. Het ongeluk is te wijten aan motorstoring. Molenaar Van Vliet te Bode graven. daarna beter weer en na de 27ste wisselvallig. Juni normale tempera tuur voor die maand, koel in het be gin en vanaf de 18e warm en goed weer en aan het einde van de maand enige storingen. In juli aldus .De Enkhuizer Almanak' zal de tem peratuur iets onder het normale lig gen. In het begin goed. maar daarna wisselvallig weer. In augustus zullen de beste dagen rond de 14e en de 27e liggen. ïn het midden van de maand een inzinking met verander lijk koel weer en aan het einde van de maand daling van temperatuur. Ook in september onder normale temperaturen. Koel weer dus en na de eerste helft een periode van rustig nazomerweer. Iets warmer rond de 18de maar aan het einde van de maand goed doch koud weer. Weinig opwekkend dus, maar wy hebben één troost. De molenaar uit Bodegraven ziet het niet zo somber. Heeft hij niet tachtig van de hon derd keer gelijk gehad...? KOEALA LOEMPOER (AP) De re gerende Alliantie Partij van premier Toenkoe Abdoel Tachman ian Malei sië is met een ingekrompen meerder heid en onverwachte nederlagen uit de zondag gehouden algemene verkiezingen tevoorschijn gekomen. De partij zakte van 89 zetels tot 66 zetels in hot federale parlement. Er zijn 104 W'estmaleïsische zetels in het uit 144 zetels bestaande parlement van de Meleïsische federatie. Een van de teleurstellingen voor de uit drie partijen bestaande" alliantie was dat Penane naar de linkse Gerakan par tij ging. Het was de eerste maal bij verkiezingen in Maleis.e. de verkiezin gen van zondag waren de derde :n de geschiedenis van de federatie, dat er een staat naar een andere partij ging dan de alliantie. Een zware nederlaag was ook dat er drie ministers in hun districten werden verslagen. In verband met de zware stembusverlie- zen is het met waarschijnlijk dat de alliantie de tweederde meerderheid za! behouden die zij in het vorige parle ment had. Dit is echter niet met zeker heid bekend voor de stemmen in Oost- Malelsië over ongeveer een maand ge teld zullen zijn. In de oostelijke staten Serawak en Sabah wordt over veertig zetels beslist. Tien daarvan vallen aan de alliantie toe als gevolg van het feit dat hiervoor geen tegenkandidaten zijn. KINSJSA (AP) Drie missionarissen, onder wie twee Europeanen zijn deze week in het Kivoemeer in Oost-Kongo verdronken toen hun bootje in een plot seling opstekende zware storm kapseis- de, aldus deelde het officiële nieuws agentschap mee. Onder de slachtoffers j is de Belgische pater Jean Marie Gle-, msson. GEREF. KERKEN VRIJGEM. Beroepen te Hoek M. H. Sliggers, kan didaat te Haarlem. NED. HERVORMDE KERK Beroepen te Ophemert Th. P. Pol te Lage-Zwaluwe. Aangenomen naar Hoo- geveen K. J. Jansen, jeugdpredikant te Doeveren; naar Zevenhuizen A. G. van der Linden te Xyega, die bedankte voor Paarega C. A. GERF. KERKEN Beroepen te Grouw-Imsum en te Mon- nikkendam J. Roggeveen, kandidaat te Achterveld Utrecht; te Hoogerarrulde 3. B. van der Molen aldaar d-e dit beroep heeft aangenomen. Beroepbaarstelling: de classis Breukeien heeft geëxamineerd en beroepbaar verklaard de heer H. Fa- fier Albert Verweylaan 53 Uithoorn, die na zijn stage in september beroepbaar :s doch wel bereid :s nu de kerken zon dags te dienen. (ADVERTENTIE) Compleet servies voor 6 personen. Ideaal voor camping, caravan en "een dagje d'r uit". U tankt. Mobil Special of gewoon. Spaarzame benzine. Merkt u direct. U spaart al bij het tanken. Voor elke 5 liter krijgt u gratis één zegel voor prachtige premies tegen leuke lage prijzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 13