159 Mag, jong mevrouwtje. SPINAZIE ^5 SINAAS APPELEN Ttmrlijk. Je bent net getrouwd. Maar moet een vrouw zich dan meteen maar kleden als haar tante Bets! Mag je misschien jong, modern en nèt even leuker voor de dag komen? Daar is die speciale mode voor. lerienkaibung. Rokken en bloezen. Opvallend modem zonder «dravagant te zijn. En altijd 'n paar maten jonger. Leuk. Je bent maar ééns Tèrlenkaloung. LIKDOORNS De PZC een goede vriend die altijd welkom is 12 KOSMOS REISGIDSEN NY OUWVAARTMIJ .ZEELAND' Ockenburgh A. KAMERWERKMEISJE VAKANTIEHÜLP P.C. K00LE NV OPHALEN HUISVUIL VlTTMBI KILO m m GEBR. DE JONGH SPORTHUIS IMANSE RONDLEIDER Zeeuwse Vleeshandel Goes EEN VAKMAN SLAGER R00VERS FLINK PERSOON v/h J, M, Maljers een RENAULT BESTELWAGEN WRATTEN WEG ZEEUWEN BEGINGEN IN INDIË ZEKER GEEN OORLOGSMISDADEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D|NSDAG!3V5„ De faillissementen van de vennootschap onder de fir ma M. W. Post te Westdor- pe en haar firmanten M. W. Post te Ekeren (B.) voor heen te Westdorpe, en N. E. Huurman, weduwe van M. J. Post te Zoetermeer, zijn geëindigd door het verbin dend worden der enige uit- delingslijst. De curator, mr. H. B. L. de Rechter, Steenstraat 35, Hulst. Praktische gidsen met veel gegevens en kaartjes. Keuze uit meer dan 25 vakantie- gebieden 3,50 I HILPERNISSE Middelburg, L.Noordstreet2, tel. 2356 IEDEREEN EEN KREDIET tot 3000,-, zonder borg, direct te verkrijgen voor aanschaf meubelen, wo ningtextiel. Ook zij die gaan trouwen en allen die dringend meubelen willen kopen. Vraag uit voerige inlichtingen bij postbus 1083, Rotterdam. gevestigd te Terneuzen. Bij besluit van de op 5 mei 1 gehouden algemene vergadering van aandeel houders is het dividend over het boekjaar 1968 vastge steld op 5 betaalbaar vanaf 15 mei 1969 bij de Coöp. Boerenleenbank .Ter- neuzen', Walstraat 7 te Ter- sen tegen inlevering van dividendbewijs nr. 5. Goes tel. 01100-6303 of 7227 vraagt: eventueel intern Meerdere meisjes aanwezig meisje of jongeman voor de zaterdag of zondag als buffethulp W. DIJKMAN OCCASION-HAL vragen wij goede gebruikte muziekinstr. o.a. blaasinstr. accordeons, versterkers, compl. geluid^ïnst., drums, klasse gitaren, elekt. orgels enz. enz. Brieven met prijs A'dam, tel. 020-65611, dag en nacht, Rozengracht 40-44 vemijderi met WONDEROLIE Weg met onhandige likdoorn- ringen en gevaarlijke scheer mesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pijn weg in 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde won derolie. jodium en het pijn stillende benzocaïne. Een fles je NOXACORN Antiseptisoh Likdoornmiddel van fl.85 - y. veel pjlendei BRUG - PAK - HUIS Nieuwe Haven 67 - ZIERIKZEE Maasstraat 26 - MIDDELBURG Tn verband met Hemelvaarts dag (donderdag aanstaande), zullen onze cash and carry- bedrijven in MIDDELBURG en ZIERIKZEE VRIJDAG 16 MEI 1969 TOT 'S AVONDS HALF NEGEN GEOPEND ZIJN. MIDDELBURG - ZIERIKZEE Mj GEMEENTE VLISSINGEN Aan de gemeentelijke leao- school aan de Hogeweg te Vlissingen (directeur de heer J. G. Smits) worden met ingang van het cursusjaar 1969 -1970 gevraagd een LERAAR DUITS (6 lessen) een LERAAR MUZIEK (4 lessen) een LERAAR HANDELSKENNIS (18 lessen) een LERA(A)R(ES) MACHINE- SCHRIJVEN (6 lessen) Sollicitaties te richten binnen 8 dagen na het verschijnen van dit blad aan burge meester en wethouders van Vlissingen, p/a afdeling onderwijs'c a, Stadhuisplein 2. Inlichtingen bij de directeur der school, Hogeweg 181, telefoon 01184 - 3910. De directeur van ,Bouw- en Woningtoezicht Walcheren' te West-Souburg maakt bekend, dat het huisvuil in de aangesloten gemeenten als volgt zal worden opgehaald: In verband met Hemelvaartsdag zal de route voor het ophalen van huisvuil in plaats van donderdag 15 mei 1969 worden gere den op woensdag 14 mei 1969. In verband met Pinksteren zal de route voor het ophalen van huisvuil in plaats van maandag 26 mei 1969 worden gereden op dinsdag 27 mei J 969 en de route van dinsdag 27 mei 1969 worden ge reden op woensdag 28 mei 1969. Tevens wordt er de aandacht op gevestigd dat in de week van Hemelvaartsdag en Pinksteren geen grofvuil zal worden opgehaald. RECTIFICATIE Vlissingen - Lange Zelke-Hogeweg De juiste prijzen en aanbiedingen voor dinsdag luiden: 10 GROTE Het gaat zo gemakkelijk met zo'n snelle MOTORGAZON MAAIMACHINE Uw grastapijt is in een oogwenk vakkundig „geschoren" met een kwaliteitsmachine van ATCO QUALCAST SUFFOLK TORO MAC U kunt28 vrijblijvend bezichtigen bij: 's-H.-Hendrikskinderendijk 117 (weg naar Middelburg) GOES Telefoon 01100-6340. Besteed uw vrije zaterdag nuttig door onze collectie motorgazonmaaiers e.a. te komen bezichtigen. In alle prijsklassen kunt u ze verkrijgen. Tevens is er gelegenheid om onze neven artikelen in ons nieuwe pand te bezichtigen, als: klein gereedschap, bemestingartikelen en bestrijdingsmiddelen. Parkeerruimte in overvloed. EenHeinzelmann *3 zit altijd goed... t"? zélfs in't water! LANGE DELFT 8 D - MIDDELBURG GEMEENTE r MIDDELBURG Wegens ziekte van de huidige functionaris wordt voor de bezichtiging door bezoeker: van het stadhuis MET SPOED gevraagc een Vereist enige kennis van de Franse, Duitse en Engelse taal. Beloning 6,32 per uur. Werktijden dinsdag, woensdag en vrij dag van 10.30 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur; donderdag van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur; zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. Ook gepensioneerden komen in aanmerking Mondelinge aanmelding binnen 3 dagen na het verschijnen van dit blad bij de ambte naar van culturele zaken, kamer 9, stad huis van Middelburg. '•V >,.2v1.*(g?V Rokken en bloezen in Terlenka Young, 'n Gelukkige mode met vele speelse combinatiemogelijkheden.Gecreëerd door 'n enthousiast groepje progressieve spinners, -j wevers, ontwerpers en confectionairs. Op mode en draagbaarheid getest door 'n jong tribunaal van Neêrlands best geklede vrouwen. Verkocht in méér dan 2.000 vooruitstrevende modezaken.En onvoorwaardelijk voor jong gegarandeerd door het Terlenka Young etiket. Dit is een aim p vraagt Zij die ervaring hebben met het voorver pakken van vlees genieten de voorkeur. bovengenoemd adres. Grasmaaimaehines Spaden - Schoffels - Harken enz. Siergaas IJZERHANDEL Li. Delft 31 - Middelburg A 1 GELOK VOOR WARMTE Middelburg GEVRAAGD een voor het beheren van ons- opslagter rein en magazijnen, liefst met enige kennis van bouwmaterialen. Bij gebleken geschiktheid hoog loon en vast werlc. Handel in bouwmaterialen Dokstraat 26, Middelburg met ingebouwde 1000 liter tank en zo goed als nieuwe automatische aftapinrichting, compleet met haspel, 50 meter slang en ticket-printer. Speciaal geschikt voor het verzorgen van petro- leum-vatvullingen. Te bevragen: Noordpoortstraat 2 - Telefoon 2093. IN 7a10 DAGEN Nieuw, snelwerkend middel dat zonder pijn, zonder moeite wratten verwijdert. Krabben of peuteren aan wratten is vaak oorzaakvan bloeden, infec tie, méct wratten. Wees verstandig: behandel wratten met'FORMULE W' een nieuwe combinatie van beproefde stoffen met voortreffelijke werking. 'FORMULE W' dringt diep in de j wrat, vernietigt de cellen, doet de wrat 'wegsmelten' zonder bijtende I pijn, branden of snijden. 'FORMULEWiskleurloos,werkt j pijnloos en verwijdert lelijke, on- smakelijke wratten snel, hygiënisch I en tadicaaL f 2.40 *HanMmirk i M©3H? Zal wel voorjaars-moeheid zijn: geen wonder, na die lange grlepwinter. Neem vlug I Plus-Form, geconcentreerd I voedingssupplement om ge-1 wicht en weerstand snél weer op te bouwen. Plus-Form - boordevol met calorieën, vi- taminen en drulvesulker - I maakt een eind aan slapte i en vermoeidheid, geeft u uw j vroegere fitheid en energie terug, dan kunt u er weer tegenKomplete kuur f 8,40. PLUS-FGRM smakelijk vocdlngsconcenlraat Reünie Zeelandbataljon Middelburg Oud-strijders blijven solidair MIDDELBURG Het .Zeelandbatal jon' hield zaterdag een reünie in do Generaal-Majoor Berghuiskazerm Middelburg. De organisator van deze reiinïën, de heer Van Noort had voor de 21ste maal de uitnodigingen ver stuurd aan ongeveer 330 oud-strijders, van wie er ongeveer 150 present i ren om, zoals hij het noemde, z eens gezellig een praatje te maken een hapje te eten.' gelegenheid hiertoe is onder meer te danken aan majoor L. Schmelzer, werkzaam bij de generale staf in Den Haag, die destijds als tweede luite nant met nog 855 anderen scheep ging aan boord van de .Alcantara' op weg naar Indië. Het bataljon, had onmid dellijk na zijn officiële oprichting op februari 1945. al enkele missies In Europa verricht. Na in Fournes (Frankrijk) te zijn be voorraad, heeft men onder andere krijgs gevangenen bewaakt in Brasschaat (België) Dinslaken (Duitsland). Op 16 september 1946 zette men voet aan wal op Malakka. Na een korte tro pen training op hef. eiland Pinaeg was het tijd voor .echte' acties. Deze acties strekten zich uit onder anclere over Java en Sumatra. Op Java leverde men bij Pesang een zware slag en op Sumatra bij Padang is ook veel ge vocht-en. Toch zijn er in de hele cam pagne van het Zeelandbataljon slechts 13 man gevallen. Nadat men Batavia had bereikt en de acties afgerond wa ren, is men met de ,Van Oldenbame- velt' teruggekeerd naar Nederland (23-2-1948), waar het grootste deel van het bataljon werd gedemobiliseerd, Slechts ongeveer 80 man bleven militaire dienst. In zijn toespraak tot de oud-strijders wekte de heer Van Noort (vro- overste van het bataljon) op tot instandhouden en zo mogelijk verster ken van de band tussen de oud-strij- Oorlogsmisdaden I Veel reacties hadden hem bereikt naar aanleiding van de uitzendingen .Achter liet nieuws' over de oorlogs misdaden van de Nederlanders in W- nesië, zo zei de heer Van Noort Hij hoefde tegenover de vele aanwerf?» en hun familieleden niet (e zeggen <W het Zeelandbataljon zich niet aan tta misdaden heeft schuldig gemaakt, Hij haalde als bewijs hiervan enkele voor beelden aan van de goede ding met de bevolking in Indië. Verder had de heer Van Noort jas- lang als commandant van de U-toF de (het Zeelandbataljon) de zittiags van de krijgsraad meegemaakt en ma- In nooit een oorlogsmisdaad te bat- delen gekregen. ,Ik ben beroepaau tot 1956 verschillende malen in WE-" sië met vakantie geweest op plM&- waar wij vroeger "ónze acties ultvo^ den, men wist daarvan en toch heb nimmer enige wrok of haat jegensm]- zelf ondervonden'. Na het houden van een korte sfö ,Voor al diegenen die ons bataljoo t nu toe ontvallen zijn' kreeg Van Dam het woord. Deze is :lnW» geboren en daar bij het bataljon g® men. Hij onderschreef de woorden van heer Van Noort ten volle en wildea nog aan toevoegen dat ldj zijn positie in het Nederlandse leger M» zou hebben bereikt zonder de g06*'8 correcte opvoeding die hij in het landbataljon had gekregen. Tijdens de toespraak van de JwrJjJj Dam kwam pater Van de Vrande bun dle geestelijk verzorger van net jon is geweest en, zoals een aer wezigen zei, beschouwd kan wragj de vader van het bataljon. Pater Vrande hield een korte toespraak- w®. in hij onder meer zei dat hij nog in Indonesië is .L»; steeds veel sympathie bij de be had ontmoet. Sprekend over het .lelijke woo: logsmisdaden' en de .valse oa- gingen aan ons adres, zei de W* pater Van de Vrande °nd®r valAls ik iemand deze bescn .ju; zou horen uiten, zou ik her" al -:V. het me mijn laatste krachten, «n lijk op zijn donder slaan'. Na deze toespraken strijders en hun famiUeleden f een drankje en gingen aa^j, Vo!|5 de traditionele rajstmaaiuj- jaar zal liet bataljon staan herdenken met een D

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 12