ZEEUWSE SCHUnERS IN NATIONALE ORGANISATIE UNIEK RENNERSVELD IN 6e SCHELDEG0UWENCR0SS Dames Terhole en heren EWC in overgangsklas Honderdtachtig Vlissingers naar Neunkirchen Swiftseries met 1400 korfballers SPASSKI GEVAAR Vorming van In duinen bij Oostkapelle district Zeeland MANCHESTER UNITED IS OPTIMISTISCH BUITENLANDSE RENNERS IN OLYMPIA'S TOUR V. van Goghlaan tegen combinatie C0AK en marine JEUGDTRAINERS Goese tennisclub: zege op Domburg VERLIESPUNT VOOR SWIFT Voor het eerst ook senioren aan de start PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT iUPDELBURG - Als men de «hietsport in Zeeland bezie', den gaat men zich als schutter Sisaren hoe onbekend deze tak „n sport eigenlijk nog in de pro- rtmie Ruim 550 schUtters „n provincie met een inwonertal m meer dan 300.000 inwoners «zeker niet hoog worden ge- nemd. Toch heeft de schietsport. B dit in het licht van andere tak ten van sport bezien, al een vrij lange historie achter zich. Ktieir ntppr don zestig jaar, Middel- SÜÏÏcdort 1912, Nisse ook uit die tijd, tEravta ook van voor de oorlog, e-ven- Jk verschillende verenigingen uit Tho- nX-nde schutters in Zeeland wa- de heer Bos uit Nisse, S£!LC, VVattel uit Middel- Evenals dhr De Bree In de na- tijd, komen we dezelfde na- nor tegen en dan aangevuld met Skwrterldmunen nis Trieller (Dom- bnr»i Kloosterman (Nisse), Potappel ISS^WeltaFieHoo. (Go,-al. Wires er voor de oorlog slechts af- to-jcliito verenigingen, na de oorlog deze zich in 'n bond. welke jojd $55koninklijke goedkeuring ver- r:.j iccommodatie was voor de makkelijker te verkrijgen, dit ,'-"4role ran de minder strenge eisen Ti mè-'^clde zo waren er alleen aJ Witheren buitenbanen te Domburg. Koudekerke. VÜssingen, v'AU os jBddelburg. Het verkrijgen v8Ti':njre^-'-odatre nu kost zeer veel mv -o Zoa er nu in heel Zeeland geen fc-airfwar - -e- D de eiï- n stren- -ir"w-orJea zijn is uit veiligheids- Ïooout: ra: harte toe te juichen, aan d/i-.jore tont betekent dit voor vele ai::-,?? ren extra handicap, zowel m hf bf«fraen van de sport als f nan- o« Weftcbt komt de onbekendheid mor ui: de moeilijk te verkrijgen of weiüi" aantrekkelijke accommodaties «elke" oowken er toe hebben bij- radrapn, dat de schietsport weinig tan dë weg heeft getimmerd. Zoals ge. Kri. sedert '55 is in Zeeland de Zeeuw- jeschietbond actief geweest. Zij orga- oisrerde een postwintenvedsbrijd en provinciale wedstrijden. Deze organisa tie bewoog zich uitsluitend op net ge bied van het klein kaliber goweersehae- tónmet de vuurbuks in het cal. 22 (5.6 mm) volgens een eigen niet op natio nale, regels afgestemde voorsih riften bfïrien dê provincie 'Zeeland. Een en is aan het veranderen. Er bestaat binnen Zeeland een behoef te bij tal van verenigingen om volgens de nationale nonnen te gaan schieten, terwijl men «laarnnsvit nok on 'u aan tal plaatsen is overgegaan tot het pis toolschieten. Op zaterdag 29 maart be sloten 10 van de 20 bestaande ver enigingen zich onmiddelijk aan te slui ten bij dc Koninklijke Nederlandse Srhuttcrsassoelalie, een associatie die i op 14 december 1968 te Arnhem i s gevormd tilt de toen bestaande li. Ned. Ver. van Scherpschutters, de landelijke schietvereniging De Vrij heid en de Nederlandse Luchtbuks Fe deratie. samengaan van deze landelijke verenigingen was mede op aandrang vin bet ministerie van cultuur, reore- atie"en maatschappelijk werk. de Ne derlandse Sportfederatie en het Neder lands Olympisch Commité tot stand gekomen Tien Zeeuwse verenigingen, 293 schutters vertegenwoordigend, za- gen het belang van een landelijke or ganisatie, en zij gaan nu het 9e dis- kirt van de KNSA vormen. Er is in middels een bestuur gevormd, waar fitting in hebben de heren Wigard, Ve burg. De Wijze, Sirtke, Potappel, De Gross Dekker, M nnaard en Van de Booster Wat gaat dit voor Zeeland betekenen sport in Zeeland. Het nieuwe district zal het volledige programma van dc Zeeuwse Sehietbond overnemen met inbegrip van de wintercompetitie Daar naast zullen nu ook opgenomen kunnen worden de 1 uchtbuksseliutters In het najaar zal de eerste groots op gezette wedstrijd worden gehouden, welke echter uitsluitend toegankelijk voor de KNSA-leden. Overigens zij op gemerkt dat een jaarlidimaatschap per lid slechts 3,50 kost voor de landeliikc associatie waarin is begrepen een WA- verzekering welke een maximale dek king geeft van 500.000,-. en dit is weer de reden dat uitsluitend KNSA- leden toegang hebben tot de wedstrij den. Schutter kan men worden als men de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en van onbesproken levenswandel is Wat is het streven van de toekomsLï 1) Het verkrijgen van één of meer schietbanen in Zeeland waarop gescho ten kan worden op een a&tand van 100 meter, met alle wapens die daarvoor In aanmerking komen. Gelden zullen verkregen kunnen worden uit de op brengsten van de sporttoto en uit eigen Inbreng. 2Voldoende veilige plaatselijke banen waarop men zich kan oefenen voor het districts en nationaalkampioenschap. Het moet mogelijk worden geacht dat binnen afzienbaar aantal jaren de Ne derlandse kampioenschappen in Zee land worden geschoten. 3) Kon men nu hoofidzkelijk in Zee land nog maar beoefenen het schieten met de vuurbuks cal. 22 op een afstand van 12 meter, thans is de mogelijkheid ook het luohtb'uksschieten te gaan beoefenen In landelijk verband, terwijl men in de nabije toekomst mo gelijkheden zullen moeten vinden to: het komen van het schieten met: Vrij geweer klem kaliber, afstand 50 meter, wanen mag het gewicht van 8 k« niet te boven gaan: Vrij ge-weer. kaliber tot 8 mm afstand 300 meter, wapen mag het gewicht van 8 kg eveneens niet te boven gaan: legergeweer mogelijkheid tot ver krijging van dit wapen aanwezig via 't ministerie van defensie), het wapen mag niet zwaarder zijn dan 5 kg, ter wijl de maximale baanafstnd dezelf de is als bij vrij geweer. Pistoolschieten Vrij pistool: klein kliber, afstand 25 en 50 meter. Snelvuurpistool: afstand 25 meter, klein kaliber. Legerpistool: reder soort van automatisch pistool-re volver met kalibers van tenminste 7.62 en ten hoogste 9.65 mm zijn toege staan. (Afstand 25 meter). J achtschieten KLEIDUrVENSCHIETKN Wapen dub belloops geweer ingericht voor hagel- patronen, het kalibeT is vrij doch mees tal wordt gebruikt cal. 12. Schietbaan: de doelen-kleiduiven- zijn vervaardigd van een asfaJtjprodukt van 11 cm bij 3 om (gewicht 100 gram). Ze worden door een machine, weggeslingerd over een afstand van 65-70 meter. Bij .trap' schieten staan de werpmachines zo op- gesteld dat ze op gelijke hoogte zijn met de voeten van de schutters die op een afstand van 15 meter paral «taan aan de opstelling van de werpmachines bij het .skeet' schieten staan de werp machines tegenover elkaar, en zij wer pen de duiven tegen elkaar :n. Wed strijden: trap en skeet bestaan ieder uit een totaal van 220 duiven. Bij de trap schiet men series van 25 duiven.; Een duif geldt als getroffen als hij in de lucht wordt versplinterd). Bij het j skeet dient de schutter de komende en gaande diulf te schieten, LOPEND HEKT. Dit is een zeer ge bruikelijke vorm van jachtschieten. Er moet in korte tijd'op een snel bewe gend doel geschoten. Wapen: ieder soort repeteerwapen is tc gebruiken als het gewicht de 4 en een halve kg niet te boven gaat. Sohietbaan: deze is van dusdanige constructie dat het mogelijk is het hert natuurlijke kleuren en op ware grote binnen 4 seconden een open ruimte kan oversteken van 23 meiter. De schutter staat op een afstand van 100 meter. Het doel is verdeeld in 6 velden van 0-5. Er moeten 50 enkel, en 25 dubbelschoten worden afgevuurd, en er mag geen gebruik van 2 lopen worden gemaakt LUCHTBUKS Het wapen stelt fysiek hoge eisen aan de schutter. Wapen: alle soorten lucht en C02 wapens met een kaliber van 4,5 mm en niet zwaarder dan 5 kg. Schietbaan: er wordt geschoten op een baan van 10 meter. Een wedstrijd telt 40 schoten en kent één houding name lijk staande. LUCHTPISTOOL. Soort en kaliber zijn dezelfde als de luchtbuks. De richtmid- delen komen overeen met het legerpis tool. De afstand is eveneens 10 meter. Breskens VLISSINGEN Volgend jaar zullen weer twee Zeeuwse volleybalteams uitkomen in overgangsklas. Dc dames van Terhole uit Hulst wisten de pro motie wedstrijden goed door te komen. Alleen de wedstrijd tegen XKS uit Eindhoven ging verloren. Later zou blijken dat dit XKS met kof en schou ders hoven alle andere teams uitstak. Terhole won de overige wedstrijden vrij gemakkelijk met 2-0 (Er werd gespeeld om twee gewonnen sets). De dames van EWC uit VHssingen vielen erg tegen, hun spel was veel te ongeorganiseerd waardoor te veel fouten ontstonden, die nergens voor nodig waren. Bij de heren 'kwam de kampioen van Grevelingen met naar MANCHESTER (ANP) Manches- Ier l'nited ziet de tweede wedstrijd te- fen AC Milan, ondanks dc achterstand «n 0—2, met optimisme tegemoet, laas voor die stemming, enkele dagen voor de tweede ontmoeting uit de hal- ve finales voor het Europese beker toernooi voor landskampioenen, Ls de 1 voriu van Bobby Charlton en liet her- «ptlm" Wn ^r"0t Huntal geblesseerde De vorige week bij de interlandwed- strijden om het. kampioenschap van I i uL v.tlannlë hebben Bobbv Charl-1 ion hn Engeland en George Best bil koord-Ierland bewezen weer in goede vorm te zijn, Daarom vertelde een op- Matt Bushy maandagavond: vaaneer onze spelers van vveretdklas- ein deze wedstrijd, de belangrijkste mM,o ?e 'n l,et se,wcn. hun indruk- S"(1.e. combinatie van talent en ISrV?a ioncP en lk weet zeker I Mrt«n zijn zal AC .ikhn ondervinden dat er nog heel wat een A«v inr°in i'001', zij en nlet W13 te" oeker tomen van de Europese !S®,er Dennis Law, die Enge- moest missen door een 18 maandag weer met 2i,tegon,non en verwacht zelf ^eer 100 procent No,b,by Sli,0s 201 zonder aan e ni i, i ve komen. hoewel nij oneratb 1 5®120Cn een meniscus- Sf2,on '"'-' Stiles, die ln (1° eerste v dé" twee J2,hecft vorige week che.^r i;n^m'C;lst!'iiden van man" a— 5'ted in Ierland meegemaakt der LeMJniI0lUi!- k,"nnen BT>el-n. Zon- van d(5 'er te ondervinden Davv.ii ö'««ure. zal ook vrooi'1? va" llie Mancunians' Saune n.»r. ,U.n"" n beschikken over TOrts^"aJtojM'.Tony Dunn?, die ;rford voor het MOSKOU (ANP) Uitdager Boris Spasski, die in de laatste twee partijen anderhalf punt uit handen gaf, loopt groot gevaar ingelopen te worden door titelhouder Petrosjan, die bij liet on beslist eindigen van de tweekamp zijn wereldkampioenschap prolongeer!. In de maandagavond afgebroken elfde partij staat de uitdager uitermate ge-1 vaarlijk. Het lijkt er zelfs op, dat zwart de partij vrij eenvoudig tot winst zal kunnen voeren. Reeds voor de aanvang van de partij stelden de talrijke toeschouwers vast, dat Spasski nerveus was. Hij kwam vroeger dan zijn gewoonte is, koos een openingsschemavan Petrosjan en bracht "daarin weinig .eigen fleur'. Het gevolg van een en ander is geweest, dat de wereldkampioen die dit spel type als geen ander beheerst vrij snel tot initiatief kwam, hetgeen oa zijn uitdrukking vond in een vrijpion, die vroeg of laat een rol zou kunnen spelen. Omstreeks de 25ste zet werd de stand uitermate gecompliceerd, hetgeen nog .erger' werd toen de wereldkampioen een kwaliteitsoffer bracht. Spasski aarzelde vrij lang met het aannemen van dit geschenk, doch voelde zich er tegen het einde van de speeltijd toch min of meer toe gedwongen. Het ge volg is evenwel, dat hij nu weer een torenpaar het leeuwendeel van het de fensieve werk moet laten verrichten, namelijk een duo vrijpionnen tegen houden De indruk bestaat dat die taak onnoemelijk zwaar zal zrjn. Woensdag heeft Petrosjan wit in de 12e partij. Wit: Spasski Zwart: Petrosjan 1. d2-d4, pg8-f6 2. d2-c4, e7-e6 3. pgl- f3 b7b6 4. a2-a3 Ic8-b7 5. pb-c3 d"-d5 6. e2-e3 pbSdT 7. e4Xd5 e6xd5 8. lfl- e2 If8-d6 9. b2-b4 0-0 10. 0-0 a7-a6 11. ddl-b3 dd8-e7 12. tal-bl pf6-e4 13. a3- a4 pd7-£6 14- b4-b5 pe5Xc3 15. db3X c3 pf6-e4 16. dc3-c2 tf8~c8 16. Icl-b2 c7-c6 16. b5Xc6 lb7 Xc6 19. dc2-b3 de7-(17 20. tbl-al b6-bö 21. a4-aö lc6- 1)5 22. pf3-e5 dd7-d8 23. tfl-dl dd8-h4 24. g2-g3 dh4-e7 25. f2-f3 pe8-g5 26. h2-h4 pg5-e6 27. f3-f4 f7-f6 26. pe5-f3 pe6-d8 29. kgl-f2 pd8-f7 30. pf3-d2 tc8-c4 31. db3-(13 taS-e8 32. Ie2-f3 ld6- p4 33. Ib2-a3 Ib4xa3 34. talXa3 pf7- (16 35- tdl-el f6-f5 36. ta3-al pd6-e4 schaak; 37. lf3Xe4 f5Xe4 38. dd3-bl de7-d7 39. tal-a2 te8-c8 40. pd2Xc4 d5Xc4 41. d4-d5 lb7Xd5 42. tel-dl zwart gaf zijn 42ste zet onder af. De afgebroken stelling is: Wit: Spass- ki: lrf2, dbl, tal dl, a.5, e3, f4, g3, h4; zwart: Petrosjan: kg8, dd7,tc8, ld5, a6, b5. c4, e4, g7, h7. Vliasingen, zodat alle teams eenmaal' tegen elkaar uitkwamen, (aanvanke lijk waren de herenteams in twee pouls ingedeeld). Ook bij de heren was het "team van NKS. evenals he: damesteam snclers -n snre' .e s van de Nutskweekschool uit Eindhoven, de sterkste. Maar de niet talrijke toe schouwers konden juichen na afloop j van dit tournooi. want EWC uiti Vliss.ngen, was na een eenjarig ver-; bliif in de afddingsklaisse weer terug gekeerd naar de overgangsklasse. Z:j deden dit niet met moo: volleybal maar zuiver en alleen door keihard te vechten en dit heeft resultaat ge had. De Vlissingers waren niet sterk •n ii? a inval. nv«ar dat conmenseerden; zij met uitstekend verdedigingswerk., EWC dat feitelijk maar over tweei specifieke aanvallers beschikt Luit-j wieler en Van Loenen moest het; wel hebben van de verdediging met aan het hoofd aanvoerder Schreurs. Volgend jaar zal Zeeland in het lan-j delijk volleybal weer met vier teams) vertegenwoordigd zijn. Voor de competitie speelde Matador nog een inhaalwedstrijd in Breda tegen: Lyceum. Het wend daar een 3-1 neder-1 laag en we mogen stellen dat deze) nederlaag verdiend was. Alleen in del laatste twee sets bood Matador enige tegenstand. In de eerste twee sets (1.0-8. 15-6) liet Matador het volledig; afweten. Het was een teleurstellende1 wedstrijd, d:e weinig boeiend was voor; de toeschouwer» Uitslagen p -omotiewedstrijden da mes: Terhole - NKS 0-2; D,o - EWC 2-0: Hurry-up - Terhole 0-2: NKS - EWC. 2-0; Hurry-up - D.o 0-2; EWC - Ter-; hole 0-2'; Dio - NKS 0-2; EWC -, Hurry-up 2-0: Terhole - Dio 2-0- NKS' Hurry-up 2-0 Heren Terbole - NKS. 0-2; Kamgaa-oes 3 -' EWC 0-2; Tornado 2 - Terhole 2-0; NKS - EWC 2-0: Tornado 2 - Kan- ga roes 3 2-1; EWC - Terhole 2-0: Kangaroos 3 - NKS 1-2: EWC - Tor nado 2 2-1; Terhole - Kangaroes 3 2-1; NKS - Tornade 2-0. In Zeeland kent nien naast het boog schieten dat 'n afzonderlijke vorm van schieten ls, uitsluitend het liggend schieten niet geweren van het kaliber 5,6 (22) mm en in Zeeuwseh-Vlaande ren het luchtbukssehieten. Voor het luchtbuksschieten i.s thans het eerste contact met vertegenwoordigers van die i sport in Breskens gelegd. Middelburg kent naast het geweersohieten ook het pistoolschieten. De moge!:jkhesd bestaat dat er binnen, kort in Middelburg, en ook hier heeft! de KNSA weer .n bemiddeld, een zeerj VTJSSLNGEN .itgeruste b.nnenbaan op 12 AMSTERDAM (ANP) De organi satoren van Oiyinpia's Tour, die vrij dag in Amsterdam van start gaat, hebben van de Italiaanse wielerbond een ongave gekregen van de zes rij ders die zullen starten. Daarmee is de twijfel over het al of niet komen aan de Italianen vrijwel opgeheven. Daar tegenover slaat dat de Franse bond zijn opgave niet heeft bevestigd, waar door bet vrijwel uitgesloten is dat Franse amateurs zullen deelnemen. De Italiaanse ploeg bestaat uit: Gio vanni Tonoli. Augostino Bertagnoli, Franco Baroni, Rino Carraro. Tomasso Giroli en Guiseppe Resolen. De andere ploegopgaven, die bij Olvm- Ë'a zijn binnengekomen zijn: ngeland: Andy McGhee. Peter Smith, John Watson, Geoff Wiles, Howard Wamsley en Raymond Barker. Denemarken: Helge Ingemann, Erik Jensen, Bent Pedersen, Finn Wester- gaard. Claus Jakobsen en Tom Niel sen. Cabal lerc Blom. Bakker en Baars (Haarlem), Van Vught (Boxtel), Die penveen (Bilthoven) en Benjamins Hollandscheveld- De Duitse ploeg onderging enkele wij zigingen en bestaat nu uit: Herbert Balder, Karl Heinz Unger, Axel Krau- se. Emil Merks, Horst Kampfer en. WiUy Heckel. In de ploeg van Vrede- j stein werd Koeken vervangen door I Dekker (Enkhuizen). De Belgische ploeg, van Flandria ren-1 ners is nog niet bekend. Zeker is in leder geval dat twee Nederlanders, Piet Legierse en Cor Leunis. in dit zes- tal zullen worden opgenomen. Daar mee loopt Flandria vooruit op de plan-1 nen om ook volgend jaar een zestal Nederlandse beroepsrenners te con-1 tracteren. Morgenavond, woens- elfta! van spelers uit te VÜssingen zal worden opgerecht. Hel bestuur van Vmcent van Goghlaan Middelburgse vereniging heeft de tegen een team van fe Coak-MarineDe verwachting dat het college van burge-wedstrijd wordt gespeeld op het hoofd- meester en wethouders positief zal re- veid aan de Inslaan en begintoon zeven i verzoek van'deze ver- u"r- De entreegelden van één én gulden cent voor ;.°HetCblijkt dus"uit'bovensta'an-j ^9°! volwassenen en vijftig J-\ wil men in Zeeland tot een kinderen komen ten goede aan Sport ■erantwoorde vorm van het oteomt Zonneveld. Van het team van de de schietsport komen.y-ncent van Goghlaan makenonder an- dere deel uit Rob Moens, Piet Baart, Jan van Huizen. Adrie Stroo en Gillis Sohier. de w goede en beoefenen men in de eerste plaats goed Iedere sahutter, dat hij getraind zal worden door erva ren instructeurs, dat men een goede bestuurstraming kan krijgen en wat ook zeer voornaam is, een goede lichaamstra:ning krijgt. De mogelijk heid is ook niet uitgesloten om jeugd verenigingen te stoliten met luchtbuks pistool, terwijl er bij betere accommo daties ook voor vrouwen' de mogelijk heid komt zich met de schietsport te gaan bezig houden Zeer summier gebeurt dit reeds in Zeeland. Uit Leeuwarden is daarente gen bekend dat men daar een ver eniging heeft van ca 300 leden gesplitst in heren, dames en jeugdleden. GPC won van Oostkaiyelle VLISSINGEN Het voetbalelftal van GPC heeft zaterdag haar voorlaatste! wedstrijd in de competitie tegen Oost-I kapelle 2 gewonnen met 5-0. Met tweei doelpunten van M. Meulmeester en één, van M. C. van Zalen ging men de' rust in. Na rust brachten Hoekstra en Mast de stand op 5-0. Aanstaande1 woensdaga 'on moet GPC tegen Dom-' burg 3 spelen. Als GPC kans ziet de wedstrijd, die op de velden aan de Bakenburgseweg wordt gehouden, te winnen dan kan men het twintig jarige bestaan van de vereniging (deze maand) op gepaste wijze met een kam-' pioenschap vieren. BERGEN OP ZOOM Vijf Zeeuwen zaterdag te Bergen op Zoom Marie de Jager en i len AV'56) en Jan van de Dries land Sport). VLISSINGEN DonderdarmorKen vertrekken ongeveer ISO VUssinjpf *jM>rtmen*en naar Neunkirchen (Saar land. Duitslandin het kader van de jaarlijkse Hpurtuitwlwlingen tossen de twee steden. IX: hele ploeg ver trekt 's morgens om zes uur met vijf autobussen vu» Souburg. Middelburg en Goes naar Brussel muur voor dë eer ste keer zal worden gestopt. Vandaar gaat het vla de twee volgende rust plaatsen B&stogne en Rcmich ar Neunkirchen waar men om ongeveer vijf uur wordt verwacht. Na dc ontvangst In de sporthal Wag- wiesentaJ wordt men voorgesteld aan de dames en heren bij wie men wordt ingekwartierd. De rest van de avond Is men vrij te doen en laten wat men wil. De vrijdagmorgen- en middag worden besteed aan een autorit door de omgeving. De wedstrijden begin nen vrijdagavond om zeven uur De sportdagen die van 16 tot en met ^5 mei duren, worden bijgewoond door wethouder Oh. J. Gillissen Versehage en de heren C. W. Louweree en P. W. van Hoften van stichting sportbe- langen. Het eerste team van de Goese tennis-1 club .het Halve Maantje', dat uitkomt) in de tweede klasse van de tenniscom- petttie heeft afgelopen zondag te Dom-1 burg een 5-3 overwinning op het eer-j ste team uit die plaats bevochten. De; Goesenaren hebben een geringe kans op het kampioemschap In hun afdeling. De voornaamste mededinger is ARRC uit Roosendaal, waartegen Jiet Halve Maantje' zondag 18 mei uitkomt. Uit slagen P. Vreeke-W Wattez 1-6. 9-7. 6-3; i T. van Iersei-R. J. van der Steen 1-6. j 9-11; mej I. Vreeke-cnej A. Pr.ns 0-6. 8-10: mej K. R-.emens-mej J. de Haas 4-6. 2-6. P. Vreeke-T van Ierse! W. Wattez-1 R J van der Feen 6-2, 6-3; mej I. Vreeke-mej K. Riemens mej A. Prens-mej J de Haas 3-6. 1-6: mej I mej A. Prins- W. mej K Riemens- T. J de Haas-R. J. van Hoogst waarschijnlijk zal het tweede team van .het Halve Maantje' dat af gelopen zondag ANIMO U uit Temeu- zen. met 8-0 verpletterde. Kampioen worden in haar afdeling van de vijfde klasse. Uitslagen: E Scheen-H. van der Venne 6-1, 6-1; M. van der Feen-C. van der Meulen 6-2; mej A. Prim 's 6-3, 6-1: mej J. van der Venne 8-6, 6-3; H. van der Venne-C. van der Meulen 6-1, 3-6, 6-4: mej A. Prins-mej J. Ru ber mevr T. Smolders-mevr J. van der Venne 6-3, 7-5; mej A. Prins-E. Scheen mevr T. Smolders-H. van der Venne 6-1, 6-4; mej J. Huber-M. tick, achaJo bal. badmln olleybal. zwem kegel «al. ,De wedstrijden zevenhandbal heren worden vrijdag afgewerkt en de wed strijden zevcnnandbal dames worden vrijdag en zaterdag gehouden. De bas ketbal wedstrijden worden eveneens vrijdag en zatxrdag gehouden. Vrij dagavond worden er :n het gymnas tieklokaal Wagwlesenta! tafeltennis-, gymnstiek en vollcvbalwedstrijden ge hóuden. De atletiekwedstrijden en de wedstrijden veldhandbal word'-n zater dag in het WagwSesensiadion gehou den. De schakers n badmintonner* zijn eveneens zaterdag aan de beurt. De wedstrijden biljarten en hé ten worden zaterdag cn zondag gehouden. De wedstrijden worden zondag beslo ten met judo, zwemmen en voetbal. SLOTAVOND Zoals gewoonlijk gaat men niet alleen om te aporten. Zondagavond wordt er dan ook een in de sporthal Wagwic- senthal een slotavond gehouden waar de band .Combo 2000". onder leiding van de heer Bemaard Weisgerber, voor de nodige muziek zorgt H:er worden tevens de uitslagen bekendgemaakt en de vertegenwoordigers van belde steden zullen enkele herinneringsge schenken aanbieden. Verder brengt de gymnastiekvereniging van de Saar- ïaadse turnbond onder leiding van Aenne Mayer de beide volksliederen ten gehoren. De acrobat iekgroep van SV Haus Furpach geeft bovendien een demonstratie. Maandagmorgen om negen uur ver trekt men weer naar VÜssingen. Voor diegenen die maandagmorgen in VÜs singen moeten zijn, vertrekt ern zon dag een bus. MIDDELBURG Behalve door toeris ten zal Middelburg op Hemelvaarts dag overspoeld worden door korfbal lers, hoewel die zich uiteraard niet ln het stadscentrum maar op het sport veld aan de Sportlaan zullen ophouden. Het zullen er ongeveer 1400 zijn, die deelnemen aan de jaarüjkse hemel- vaartsseries van de Middelburgse korf balvereniging Swift. In totaal zijn er 129 twaalftallen en achttallen (pupil- MIDDELBURG Zo zeker als Tjoba van net kampioenschap i.s, zo onzeker is Swift er nog van. Ditmaal verloren de oranjezwarten opnbuu .-en punt: Rozenburg haalde op de valreep een 4-4 geüjk spel weg. Ondo moest de winst aan Juliana laten (3-5) en Swift n verloor met 4-1 van Die Haghe IV. SWIFT Het zag er in de eerste helft niet naar uit. dat Swift de halve winst aan Rozenburg moest laten, want de eerste 45 min. sloten de Middelburgers met een 3-0 voorsprong af. Ze waren toen sterker, maar na de hervatting Rozenburg beter tegen de door i ongunstig gei opgewassen. opent een doorloper de score, na 20 min. maakte de vrijstaande Mop Maljers er 2-0 van en de voor Han Davidse In gevallen Leo de Hond zorgde voor 3-0. Dezelfde speler miste daarop een straf- worp, evenals Johan Sanderse dat deea. Na de rust haalde Roozenburg - toen de strijd heen en weer ging op tot 3-1 en later met 2 verre schoten tot 3-3. Toen Joost Loolse na een half uur gehinderd werd, leverde dat hem een strafworp op, die hij zelf inschoot: 4-3. Tot een halve minuut voor tijd handhaafde Swift haar voorsprong toen maakte Rozenburg uit een on overzichtelijke situatie gelijk. ONDO Ondo leed tegen Juliana een zeer on verwachte nederlaag, hoewel de zege van Juliana zekér verdiend genoemd mag worden. Het was een matig duel, waaraan ook de regen debet was. In de 25e min. opende Matty Vinke de score en na de gelijkmaker zorgde Rens Riemens na een vrije worp voor 2-1. Via twee strafworpen zette Juliana de achterstand om in een 3-2 1 sprong en vlak voor de rust kwan de zaken naar wens te laten verlopen op 4-2. Vlak na de hervatting v.erd len) van circa dertig deelnemende clubs, die van 's-morgens negen uur tot half zes op vijftien velden bijna 250 wedstrijden spelen! KT. spi,ci(b ii ij bLtenJ'eaguawedBir'-' m had opgelopen. -njd ATLETIEK De Oostduitse atleet Bemd Diessner heeft tijdens wedstrij den in Putsdam de 1500 meter afge legd in 3.39.S seconden. Ook op de 3000 meter was hij snel 7.58.7. DAMMEN De negentienjarige dam- grootmeester Ton Sijbrands zal eind juni, samen met de secretaris van de Koninklijke Nederlandse Dambond Ivens, een bezoek aan Suriname bren gen. Er zullen simultaanseances wor den gegeven en lezingen worden ge houden. VOETBAL In Ibadan heeft het Ni-; geriaanse voetbalelftal zaterdag met; 2-1 gewonnen van Ghana in een wed-1 afrijd uit de voorronden van het we-' reldkampioenschap. Er waren 20.000 in maart I toeschouwers. De tweede wedstrijd gebroken I wordt volgende week in Accra ge speeld. I ieder duidelijk zijn. Overigens is aat de Swiftianen wel toevertrouwd. Onder dc dertig deelnemende vereni gingen bevinden zich verschillende Belgische clubs en teanis uit de chris telijke korfbalbond. Daarnaast geven zeer veel Zeeuwse clubs acte de pre sence. In de hoogste sen i orenaf del in g moet het Souburgse Animo de wisselbeker verdedigen. Dat zal onder meer ge beuren tegen -Scaldis uit Antwerpen, Achilles I en II uit Den Haag, Oranje- Xassau uit Maardingen, Vitesse uit westers is in een sterke afdeling dergebracht met Ahoy Rotterdam, Ra pid Gent, Kinderdijk II en Kwik KC uit Merksem. relfs 5-2 en alleen Jan Wisse kon uit een doorloper nog tegen scoren, hoewel Ondo nog redelijk wat kansen kreeg. SWIFT n Hoewel Swift U vooral na de rustin de meerderheid was. werden de punten door Die Haghe IV gescoord Voor rust werd het 1-0. voor de Hage naars vlak er na 2-0 en toen scoorde Ton Neve tegen. Met twee verre scho ten maakten de Hagenaars er nog 4-1 van. Dokt Vatteroth moest in een Haags ziekenhuis achterblijven, omdat hij bij een ongelukkige valpartij een hersenschudding opliep Een opnamegemaakt tijdena de Schel- degouwen-motorcross van vorig jaar Hemelvaartsdag. 'Foto - PZCi. MIDDELBURG Als de zon het nog even een paar dagen vol houdt, zoals ze het gisteren deed, dan zullen vele duizenden in de duinen bij de Duinweg van Oost kapelle op Hemelvaartsdag wer kelijk genieten van spectaculaire motocrosswedstrijden. De MAC Scheldegouwen rekent dan op een bezoek van zo'n 10.000 enthou siastelingen, die getuige zullen zijn van de zesde nationale Scheldegouwen-motocross, die bovendien een uniek rennersveld naar Zeeland brengt. Voor de eerste maal zijn de organisatoren erin geslaagd om een groep senio ren aan de start te brengen, na melijk die in de 50 ec-klas. Daar bij bevinden zich enkele promi nente rijders, die overigens ook in de andere klassen (250 cc, 350- 500 cc en de zijspannen) van de junioren te vinden zijn. Bij de 50 cc'trés (senioren) zal onder meer de nationale kampioen 1968 Ton- me Hakkenberg over het gras-, zand en chiincircuit scheren. Hij werd afge lopen zondag nog tweede in een cross te Arnhem achter Ben van den Brink, die eerder in het seizoen al een cross in Winterswijk op zijn naam schreef en derde werd ,n Holten. Die Holten- se cross werd gewonnen door A. Ger- ben (tweede in Winterswijk). Al deze prijsrijders ziullen ln Oostkapelle aan de start verschijnen, zodat een span nende race verwacht mag worden. In totaal telt dit seniorenveld achttien deelnemers. Bij de 250 cc-juni oren maakt Gerard- Ja'n de Bruyn uit Bergambacht een uitstekende kans op éen der eerste plaatsen. Al eerder werd hij tweede in een cross in Borgharen. Twee rijders, die in Hoeven in de kijker kwamen staan ook in Oostkapelle startklaar: Wiemaai uit Amsterdam (tweede) en Wim van Loosbroek uit St-Anthonis. een plaats, waar ze ook wél iets van crossen afweten. Zeeuwen In deze afdeling zijn uiteraard ook de Zeeuwse rijders van <le Vüssingse club de Uitlaat present. Men zal begrijpen, dat de Zeeuwen in het afgelopen jaar heel wat ervaring hebben opgedaan en ze zuUen zich wellicht nu meer dan vorig jaar laten gelden. In de 250 cc- klas rijden mee Wim Joosse, Piet var Horssen en Wim Matthljsse uit Mid delburg, Jan Meulmeester uit Vlissin gen en L. Ovaa uit Souburg. Drie Zeeuwse rijders (van de 'Jitlaat starten in de gecombineerde 350-500 cc-Mas. Het zijn de Middelburger Kees de Kam, die het bijzonder aardig doet, en de Souburgers Pasman en Kluijf- hout. Ze zullen zich echter nog niet kunnen meten mes. de grote jongens, van wie Jan van der Beek uit Zei- hem met twee eerste plaatsen dit sei zoen in Halle en Hoeven tot de voor naamste kanshebbers moet worden ge rekend. Hij zal evenwel geduchte con currentie ondervinden van Warner van Peer uit Bilthoven, die tweede werd in Halle en J. Heystek uit Klundert, die al een tweede prijs in Venray ver overde. In de zijspanklasse treffen we een groep rijders, die tijdens de cross in Harfsen op de voorgrond traden: D. van Hoevelaken, E. Willemsen en R. Vermeulen. De kenners zuüen wel bemerkt heb ben, dat zich onder de bijna 90 rij ders weinig bekende namen van vorige crossen in OostkapeUe bevinden. Dat klopt ook wel: de KNMV, die de Ne derlandse motoerossrijders in twee groepen heeft verdeeld, heeft thans een andere groep dan die van de vo rige crossen naar Zeeland afgevaar digd. Zoals voorheen worden in elke klassen twee manches van 15 minuten plus daarbij nog twee ronden verreden. Burgemeester F. G. Sprenger van Domburg zal de belangrijkste prijzen uitreiken, Hoewel de Duinweg momenteel verbe terd wordt wordt deze belangrijke toe gangsweg naar het circuit speciaal voor deze gelegenheid voor donderdag berijdbaar gemaakt. Voor de MAC Scheldegouwen valt deze zesde motocross in een belangrijk jaar: de club viert namelijk zijn 40-ja rig bestaan. In die lange periode heeft Scheldegouwen heel wat oriëntatie-, puzzel-, kaarüees- en andere ritten ge organiseerd. maar de allergrootste be* langstelling gaat toch altijd weer uit naar de motocross in de Oostkapelse duinen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11