RREEDBANDMILJOENEN' VOOR INKOMENS TOT 15 MILLE' Woninglening en premie op spaareffecten Zeeuwse staten achter tracé-Kruiningen voor de Westerschelde-verbinding Nixon spreekt over Vietnam Buurt neemt wraak FUSIE FOKKER VFW Poher kandidaat Vandaag in de krant... Fokker neemt Lichtwerk over Vertrouwen in de minister AMSTERDAMSE STUDENTEN HIELDEN MAAGDENHUIS BEZET Afgedaan BINNEN DRIE MAANDEN EEN PROJECT OVEREENKOMST PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 13 mei 1969 Verdachte trok snel door Pagina 2 V Bth MIJ ,«n «CV Provincial* ZctimM Courant: f van «a Valda. P. dan Boer an Walitr 56-60. tal 5144 (b 3 9 rad 3S0B. adra 3546, cip 2751) Middelburg I rad lel 3346. «dm tal 2094 0 Adv prljt 37 ct per mm Ml» pa» adv t 5,55 Iniai rr poel 15.2» par k WETSONTWERP BEZITSVORMINGS FONDS DEN HAAG (GPD) De stap naar een eigen woning zal gemakke lijker worden, met name voor mensen met een inkomen tot vijftien mille. Ook komt er een premieregeling die het effectenbezit voor de kleine spaarder zal stimuleren. Dat wordt mogelijk door de instelling van een bezitsvormingsfonds met de ruim 120 miljoen gulden, af komstig uit de verkoop van het aandelenbezit van de staat in de NV Breedband. De ministers Roolvink (soc. zaken), Schut (volkshuisves ting) en Witteveen (financiën) hebben gisteren een daartoe strek- And wetsontwerp bij de tweede kamer ingediend. WOENSDAG VOOR TV WASHINGTON, SAIGON (RTR) -President Nixon heeft maandag op het Witte Huis een gesprek ge had met zijn militaire adviseurs, onder wie de Amerikaanse opper bevelhebber in Vietnam, generaal Creighton Abrams, en laten weten dat hij woensdag voor de televisie zal spreken over de vooruitzichten op vrede in Vietnam. Uit niets blijkt dat Nixon in zijn toe- jpraak een grote .doorbraak naar de vrede' zal aankondigen. Functionarissen va het Witte Huis zeiden dat Nixon woensdag ook niet zal spreken over de terugtrekking van de Amerikaanse troe pen uit Vietnam. De woordvoerder van het Witte Huis verwaarde dat een besluit over de te rugtrekking uit Vietnam van Ameri- haase troepen gebaseerd zal zijn op de dr.e al eerder bekendgemaakte critera. Daze criteria zijn het vermogen van de Zffidv.etnamese troepen om de stellin gen te verdedigen die nu door Ameri kaanse troepen worden verdedigd, de (Zie slot pag. 3 kol. 1 Het voorstel omvat drie maatregelen: toekenning van een eenmalige rente loze lening van maximaal twee mille ten behoeve van de koop van een eigen woning, af te lossen in vijf jaar; het onder bepaalde voorwaarden, rijkswege voor de helft deelnemen op een hypothecaire lening van e meenteljjke garantie v i ge- an geld en af lossing ten behoeve van de koop van een woning (gé n woningwetwonin gen), toekenning van een belastingvrije premie van 35 pet aan de koper van een zgn spaareffeet na een spaarter- mijn van acht jaar. De premie wordt berekend over de koopprijs tot een maximum van 250 gulden per deel nemer per jaar. In 1965 zijn de aandelen van de staat in de NV Breedband verkocht. Uit de op brengst daarvan is destijds 170 miljoen gulden gereserveerd met de bedoeling 'roeid tot meer dan 120 miljoen gulden. De mogelijkheid bestaat reeds een rijks bijdrage te verlenen voor het kopen van een nieuwe woning. Deze bijdrage wordt gegeven in de vorm van een jaarlijks af- (Zie slot pag. 9 kol. 5) Conflict BINNEN de coöperatieve vruch- tmefUng Zeeuicsch-V laanderen mjn hooglopende tnemngsversclnl- ■en over het beleid van het be stuur tot een uitbarsting geko men. lpagina S). Grensverkeer DE HINISTFRS van buitenland se zaken der EEG-landen hebben Ju ,lc' retetgersverkeer na uiterlijk Si december vrijer te maken door de régels voor de in voer van goederen door reizigers enigszins te verruimen (pag.S). Staten MET getemperde geestdrift heb- tendc Zeeuwse staten zich maan- uapiudilag achter het tracé Krui- ningen-Perkpoldcr voor de vaste oeververbinding over de Woster- seheldegesteld (paginal). Meer nieuws uit de staten op pa- Venus jj" «Ito fc, ,„ek v,nm Binnen, en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3, 9 en 13 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 4, 5 en 7 Sport: pagina 11 Financieel nieuws: pagina 17 Radio en tv: pagina 15 NA TV-FILM DEN HAAG (GPD) Een paar honderd Haagse volksbuurtbewo-1 ners uit de Jan de Baenstraat heb ben gisteravond wraak genomen op de familie Klooster, die zich: zondag leende voor een televisiere- j portage over de krotwoningen. Met stenen en stokken drong de woedende menigte naar het huis, gooiden de ruiten in en trachtten, de deur te forceren. Een paar agenten, later bijgestaan door een forse surveillancebrogade, hielden1 de buurtbewoners van het huis weg. Ze' konden echter niet voor komen dat boven hun hoofden de ruiten werden ingegooid. BESTUURSZETEL IN DUSSELDORF SCHIPHOL (ANP) De Ko-1 ninklrjke Nederlandse Vliegtuig-! fabrieken Fokker te Amsterdam: en de Vereinigte Flugzeugwerke GMBH te Bremen, die beide tot de toonaangevende bedrijven behoren j in de Europese lucht- en ruimte vaartindustrie, hebben besloten in één onderneming te gaan samen werken, aldus heeft de Fokkerdi rectie maandagmiddag op Schip-, hol meegedeeld. Het samengaan wordt gerealiseerd door de oprichting van een nieuwe centrale onderneming Zentral Geselschaft- VFW-Fokker GMBH), waarin Fokker en VFW ieder voor de helft zullen deel nemen en waarvoor Düsselaorf als ze tel is gekozen. Het kapitaal zal meer dan 100 miljoen Duitse Marken bedra- sen. Deze centrale onderneming zal on- T i Us**-. der leiding staan van een raad van be- Joneetie VCra.YOn.RQTl stuur, die zich met enkele staf-orga- j nen zal bezig houden met beleidsvraag- MEPPEL (ANP) Het vijfjarig zoon- stukken. tje van de familie Spijkerman uit Mep- De raad van commissarissen, zowel als pel is tegen zes uur gisteravond spe-1 de raad van bestuur, zullen paritair uit lenderwijze in de Drentse Hoofdvaart- -ekomen en vertronken. I (Zie slot pag. 17 kol. 2) H: wat 2 ftanihjn Drukte gisteravond in tu- Haag se Jan de Baenstraat als gevolg van de KRO-tv uitzending over Haagse schilderswijk. De bezetting van het Maagden huis bracht ook voor de bezetters zelf problemen met zich mee. Op de foto: studenten hadden veel moetie om via de geïmproviseerde ingang binnen te komen. Een dertigtal studenten hebben gisteren het Maagdenhuis gedu rende enige tijd bezet gehouden. De bezetters hielden zich in hoofd zaak op in de kamer naast de hoofdingang. Op de foto: een van de curatoren verlaat het gebouw door een venster. PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN FRANKRIJK (Van onze correspondent) PARIJS Senaatspresident Alain Po- her lieert om precies vijf uur gistermid dag, en slechts enkele uren voor de of ficiële sluitingstijd bekend gemaakt, dat hij zich als kandidaat voor 't president schap van de republiek beschouwd wenst te zien. Die lang uitgestelde proclamatie die door een medewerker van de heer Poher aan de journalisten werd voorgelezen bestond slechts uit twee volzinnen. Zijn kandida tuur wil het plaatsvervangend staats hoofd plaatsen in het teken van de een dracht en de verzoening. De tweede vol zin diende om vooral zijn gaullistische tegenstanders de illusie te ontnemen dat hij. tijdens de verkiezingscampagne die officieel komende vrijdag geopend wordt, het Elysee vrijwillig zal ontrui men Op die ontruiming had indertijd Poher wel eens gezinspeeld om er ten slotte toch maar weer vanaf te zien. In derdaad houdt Alain Poher op 't Elyseeidal: gekregen Id het hoofdbureau vani her! wat touwtjes als het TOoraitter- politie. sterdam zal vanmorgen om tien schap van de kabinetszittingen, en niet. De heer Klooster die zijn woning eerstjuur als president-curator van de (Zie slot pag. 9 kol. 2universiteit van Amsterdam reage- De zeven kinderen van mevrouw Kloos ter, variërend in leeftijd van 2 tot 12 jaar, stonden angstig opeengedrongen in de achterkamer. Ze werden door 2 journalisten uit het huis geëvacueerd naar de manschappenwagen van de po litie. Inmiddels hielden agenten enkele mannen tegen die de kinderen te lijf wilden en barricadeerden twee met stokken gewapende bewoners van het; AMSTERDAM (ANP, GPD) pand de trap naar boven. De moeder! en de kinderen hebben tijdelijk onder-i Burgemeester Samkalden van Am- Sof1"""" h°of4l'urea,, sterdam zal Na opmerking prof. Belinfante: REORGANISATIE IN NIJMEGEN geheven. Ongeveer dertig studenten die zioh de actiegroep ,de loze kreet' noem den, waren de kamer, waar de rector- magnificus, prof. mr A. D. Belinfante, met de aissesoren vergaderde, gistermor gen binnengedrongen. Ze eisten dat de recotr-magn;ficus zijn opmerking dat het medebeslissingsrecht van alle" gele dingen op alle niveaus een loze kreet is. terug zal nemen. Voor vanmiddag :s een bijeenkomst uit- (Zie slot pag. 3 kol. 5) r, gisteren in de stn- Zeeland. toen de brief aan de orde kwam waarin ge deputeerden de staten vroegen akkoord te gaan met de mi nisteriële tracékeuze voor de Westerschclde-oevervcrbindlng, namelijk het tracé Krulningen-P'-rkpol- der. Zonderling, orndat er enerzijds een morrende stemming bestond over het loslaten van het Idee voor een central# route en anderzijds gejuich weerklonk omdat de mogelijkheid van deze verbin ding zoveel reëler Is geworden dan zij vroeger was. De meeste sprekers hadden een scheut gemor in hun betoog gedaan de CH-Van der Peljl het meest en daarna een paar lepels vreugde toege voegd, een toevoeging die bU de AR- Van Bennekom het grootst was. Het was allemaal ook wel begrijpelijk: de brief van gedeputeerden heeft niet alleen ln, maar ook buiten de staten wat men noemt .gemengde gevoelens' opgeroepen. Daarom was het ook Juist, dat woord voerders van alle fracties aan die ge voelens uiting gaven. K anvankelijk had het er naar uitge- zien. dat er slechts één spreker zou zijn namens alle partijfracties. Gedepu teerde staten hadden namelijk ruim een week tevoren het seniorenconvent ver trouwelijk ingelicht over de brief, die zij van plan waren aan de staten te schrijven, een mededeling die de senio ren de fractievoorzitters nogal on verwacht op het dak was gevallen. Een half jaar eerder hadden zij immers be vorderd, dat de staten een motie aan namen waarin een duidelijke voorkeur voor de middenroute was uitgesproken. Gedeputeerden waren er niettemin in geslaagd tijdens deze seniorenbyeen- komst de fractievoorzitters ervan te overtuigen, dat het beter was om met de keuze van de minister mee te gaan In een beraad zonder dat daarbij gedeputeerden aanwezig waren, besloot men daarop dat één fractievoorzitter een verklaring namens allen zou afleggen. Dit nu is met doorgegaan: in bepaalde fracties zei men .nee' tégen de voorzitter. Niet ten onrechte naar ons gevoel: de discussie over een zo gewichtige zaak behoort zich niet af te spelen in een vertrouwelijk beraad tussen gedeputeerde staten en de fractievoorzitters, maar ln de open bare vergadering van de staten. Zeeland behoorde te weten hoe precies de kaar ten liggen en dat is sinds gisteren het geval. /"i edeputeerden toonden zich gedeci- V_1 deerd toen zij het standpunt van de minister nader uiteenzetten. Dat was opvallend. De bewindsman zelf deed na melijk vorige week in de eerste kamer veel minder vastbesloten. ,De plannen voor een vaste oeververbinding kunnen pas definitief worden als de kostenbere keningen en de studies zijn voltooid', zei toen minister Bakker. En nadat het Zeeuwse kamerlid Verburg bij Interrup tie had gevraagd of dit .definitief' sloeg op de plaats van de verbinding of op het project als geheel, antwoordde hij zelfs .Op beide'. Tn dit verband willen we er met nadruk op wijzen, dat de staten |van Zeeland .gisteren hebben ingestemd met de tracékeuze van de minister al léén om het risico van vertragingen uit te sluiten. Met andere woorden: Zeeland mag van deze minister van verkeer en waterstaat vragen om nu dit enorme brug-tunnelproject met de grootst mo gelijke spoed ter hand te nemen, zodat alle vaagheden en slagen om de ministe riële arm onmiddellijk en geheel verdwij nen Het besluit van de Zeeuwse staten om akkoord te gaan met Kruiningen- Perkpolder is namelijk in feite een mo tie van groot vertrouwen in deze be windsman. Zeeland rekent er op. dat dit vertrouwen zal worden gehonoreerd. We willen onder dit laatste nog eens een fikse streep zetten. ren op een ultimatum, waarin een groep studenten vorige week een besproken zal worden. Ook voor deze 'bijeenkomst wordt geen grote belang- uitspraak heeft geeist over ,mede- j stelling verwacht. beslissingsrecht van alle geledin- De bezetting werdl gntenrnddag opgete- ateten jonajn tekort aJn geschoten 'ven, nadat prof. Belinfante zich m het I 1 gezelschap van een aantal rechercheurs als zy gisteren geen opening \an in burger naar de bezette kamer hadi2^*" hadden gevraagd over de gun- begeven. Hij stelde de studenten daarining van de kerncentrale. Deze zaak voor de keus weg te gaan of te blij- heeft immers de laatste weken een zo danige stroom van reacties opgeroepen, Zie slot pag. 9 kol. 4) gen op alle niveaus'. Een bezetting van een kamer in het Maagdenhuis aan het Spui, waar de ad ministratie van de universiteit is geves tigd is gistermiddag tegen half vijf op- VERBINDING TUSSEN VEERHAVEN EN HANSWEERT AAN WAL MIDDELBURG Met .getem perd enthousiasme' zoals AR-woordvoerder J. A. van Ben nekom het uitdrukte hebben de Zeeuwse staten maandag middag hun instemming gege ven aan de nota, waarin gs de gedachte van minister Bakker overnemen om de vaste verbin ding over de Westerschelde te traceren tussen Kruiningen en Perkpolder. Liever had men een westelijker tracé gezien. Maar voor alle fracties gold: het is nog belangrijker, dat er een ver binding komt dan waar-ie komt, al werd ook dat als een zaak van groot gewicht gezien. En er kwam aan het einde van het de bat een door alle fracties onder schreven verklaring, waarin er op werd aangedrongen nu met spoed de verdere studies aan te pakken, en die werd voorgelezen door de heer J. L. Lukaart, wnd- fractievoorzitter van de PvdA. Bjj de beanfwoording van de staten- vragen door gs kwam onder meer naar voren: Er is bij de minister niet alleen ,ïn principe bereidheid aan het pro ject nice te werken, er is de vaste wil om de zaak aan te pakken. De bewindsman wil in zee gaan met de groep van tien aannemers en met geen andere. Binnen drie maanden is een project-overeen komst, waarin de uitvoering van het werk verder wordt voorbereid en bestekklaar wordt gemaakt. 9 De vaste verbinding zal tussen de veerhaven Kruiningen en de ha ven Hansweert ,aan wal' komen. De gunstigste plaats ten wes ten van het kanaal l>U Hansweert is niet haalbaar gedeputeerde J. M. A. C. van Dongen): Op langere termijn vraagt het tra cé Kruiningen-Pe.rkpolder even als het Reimerswaalplan een vaste verbinding tussen Tholen en Zuid-Beveland (J. M. A. C. van Dongen) De provincie zal moeten zorgen voor goede toevoerwegen. Aan Zeeuwsvlaamse kant is de rond weg Kloosterzande in uitvoering, en zal een vïerbaansweg Terhole- Zaanislag-Terneuzen nodig zijn, mede met het oog op de haven- ontwikkeling Osscnisse. Aan de andere kant moet een directe ver binding komen naar de Zeeland- brug, die tegen die tyd tolvrjj zal zjjn J. M. A. C- van Dongen): De Westerseheldeverbinding zal een tolverbinding worden, waarin de overheidsinvloed via een NV duideljjk de meerderheid moet hebben. Er moet een overeen komst met de staat komen, waar in bepalingen over toltarief, by- drage van het rijk en het tijdstip van overdracht aan het rijk zijn opgenomen. ,Wij zien het als eèn rijksverbinding, die alleen in tyd wat vervroegd wordt uitgevoerd. Na verloop van een tiental jaren het preciese aantal staat niet vast denken we aan overname door het rijk' gedeputeerde A. J Kaland) Er komt een stuurgroep (beleid) en een projectgroep (rijkswater staat, aannemers, inbreng provin cie) waarbij werkgroepen zich zul len bezighouden met de verkeers- prognose, de exploitatievorm en de voorbereiding van de overeen komst met de staat (gedeputeerde Kaland). Er was bij de discussie uit ver- schillende fracties nader ingegaan op de motie van december, waarin de staten een door gs onderschre ven voorkeur uitspraken voor een aansluiting van de verbinding op de middenroute, ,in ieder geval voor een zo westelijk mogelijk ge legen tracé.' Nu technische pro blemen nis dieptepunten, bewe gende zandbanken een tracé bij Terncuzen-Baarland tot ,een zaak van geheel andere dimensies' ma ken. hadden alle fracties toch vre de met het gemakkelijker tracé Kruiningen. MOTIE PvdA-fractievoorzitter J. L. Lukaart stelde ten aanzien van de motie dan ook: ,De staten hebben die motie kunnen aannemen en gs hebben ze kunnen onderschrijven, zonder echter voldoende op de hoogte te kunnen zijn van de technische mogelijkheden en moeilijkheden van een vaste ver binding waar dan ook ergens over de Westerschelde.' KVP-woordvoerder drs W. R- V. Dusarduyn betoogde ,E>e natuur speelt hier mee en dat doet niemands reputatie schade. De natuur van het wateroppervlak in de Schelde is sterker gebleken dan de leer van planologen.' Ook de heren (Zie slot pag. 4 kol. 5) dat een nadere verduidelijking gewenst was. Een verduidelijking, die moest worden gegeven in de staten van Zee land. de enige plaats waar het beleid van de directie en raad van bestuur van de PZEM in het openbaar kan worden getoetst. Gedeputeerde Kaland had er weinig moeite mee. Hij uitte scherpe kri tiek op al diegenen in den lande, die zonder kennis van zaken allerlei negatie ve opmerkingen hadden gespuid over het PZEM-beleid in deze kwestie. En hij wist zonder meer duidelijk te maken, dat de PZEM een zakelijk, commercieel- verantwoord beleid had gevoerd. Een be- Ieidsverdediging. die vervolgens de sta ten accepteerden en goedkeurden. Zij waren het er zo mee eens. dat ze zelfs een motie in deze geest volkomen over bodig vonden. Terecht. Er is hier van uit een PZEM-standpunt gezien een ge heel verantwoord beleid gevoerd. En daar ging het om. Opmerkingen over bescherming van de nationale industrie moeten aan een ander adres worden ge zonden: minister De Block. Bczuiden- houtseweg 30, 's-Gravenhage. Voor Zee land is de zaak nu afgedaan. KVP-fractie en Krommenie KROMMENIE (ANP) De KVP-frac tie in de tweede kamer zal woensdag tijdens het kamerdebat, over de slui ting van het Krommeniese bedrijf van Thomassen en Drijver-Verblifa de rege ring niet vragen bij de directie aan te dringen op herziening van het besluit. De fractie zal de regering wel tot spoed manen met de democratisering van het ondernemingsrecht, aldus werd maan dagavond meegedeeld op een persconfe rentie, die een deputatie uit de KVP- fractie hield in Krommenie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1