i DEZE week begint zeventiende dirigentencursus van de nru PANDA en de wensduit radio televisie S'SElK) de fabeltjeskrant journaal Toneelstukken in reprise BEN CRAMER IN ,PICK UP-CLUB' S 7 ij hl "5 k Jan Kassies: VPRO wijzigt beslist niet revolutionair Acteurs NRT ontevreden met repertoire '70 Waar zijn onze schepen h«Mf kruisverhoor UtWOAG 1! MO PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 15 \TDT T -■ 1-4„ i.l1 rtv-redactie prliniü* Il:l j,. VARA mei r liet Radio Fllhar- yrffflinii»- j, alfuvvf J «TShST dat onder leiding ^'«h Ork (|e wanrt en o\ h Op het programma i>» ;Ui ulhoering van een llc ®Jr7*n Nltl geschre- "''prk i-an Ton de Kniyf. SinfO- ni. «rrk Ml worden gedin- w "d (lp waart, die in „1 (|u«r r.(> dirleentencur- fel drelj» »n pauze zal ^Lfnt van de ursus. Jean Four- K oïK* leiden. Het concert ^rdlefflU. 'dere» uitgezon- l via Hilversiini-1 ''0'20 uur is een wam* SSÏ horen over de diHgenten- fSv' samengesteld door Maarten jjjderliorst. wri; startte In 1953 met een «int voor aankomende dirigenten van de dirigent Paul v,55 (overleden in 19oo) en Kit eerste docenten wa- EnSl'van Kampen Cg 7A-ehi voor de eerste cursus In 1953 er 23 locgelaten werden, m de loop der jaren hebben docen- Streden 'als Willem yan Ot- Ferdinand Leiter Albert F.'iiii(Ti Ferrari en Dean D;- m Thans zijn Jean Foumet (prak- m-xi ?n Willem Hijstak (theorie) lU docenten aan de cursus verbon- den. Internationaal De cursus heeft altijd een interna tionaal karakter gehad. Tol nu toe hebben '376 cursisten, van wie 62 Nederlanders, aan de opleiding deel genomen en 20 liospitanten, van wie 9 landgenoten. Om enkele van die Nederlanders te noemen: Bernard ifaitink, Kdo de Waart. Charles de Wolff, Bart van Bcinum en Peter Erós m ^nkeie uitzondering na heb- wï: allen, zowel de Nederlandse iï buitenlandse deelnemers, reeeds r-:'.:ea uitgevoerd bij de Ne- omroepensembies. Vorig u:s'. h«f de Nederlandse Radio he de mogelijkheid geopend voor arsom een stage van dm m' b.i de orkesten te volgen. Ook voo- léze curaus hebben zich weer U''grcoï aan'-al kandidaten gemeld. De NRU stelt de volgende i bles ter beschikking van de cursus het Radio Filharmonisch Orkest, het Omroeporkest, het Rad o Kameror kest. het Promenade-orkest en een formatie uit het groot omroepkoo- te weten het 25 leden tellende K'.e n Omroep Vrouwenkoor Het repertoire dat door Jean Four- net met de cursisten in studie word genomen, omvat werken vanaf ire-klass.ekc portode tot ca met Strawlnsky en Me»iaën. De theore tische leasen van Willem Hijstek. directeur van het Maastrichtse con servatorium, omvatten het iezen en speten van eenvoudige tot ingewik kelde part.turen. De lessen worden gegeven in het internationale kun stenaarscentrum Qucekhovcn. waai de cursisten ook gehuisvest zulle- ijn MAANDAG 12 MEI Middag: NCRV: 12.00 Los-Vast: gevarieerd orogramma, 112.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen t b v land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12,41 Actualiteiten). 14.05 Schoolra- d.o 14.30 Stereo; Altviool en piano: moderne muziek. 15.00 Gereformeer de middagdienst. NRU: 15.30 Zoek licht op Nederland: Informatie over Overijssel, afgewisseld met muziek. (Om 16.00-16.02 Nieuws) - Over heidsvoorlichting: 17.20 Gouverneur tóy van Suriname. Spreker: F. J. van Wel. NCRV: 17.30 Voor de kleu- tera. 17.45 Voor de jeugd. Avond: 18.00 Slereo: Meisjeskoor met instru mentaal sextet. 18.11) Uitzending van de Katholieke Volkspartij. Kaarten op tafel, een uitzending over politie ke zaken die de aandacht verdienen. 18,30 Nieuws en weerpraatje. 18.41 Actualiteiten. 19.00 Literame: Radio kroniek over boeken, schrijvers en toneel. 19.15 Muziek en dienst, pro gramma met informatie over kerk led en kerkmuziek in klank en ge schrift. 19.45 Stereo: Muziek rond de klok van achten: oicht gevarieerd imiz.ekprogramma. 20.30 Stereo: Am sterdams Kamerorkest: moderne en klassieke muziek. (21.00 De Leeuw ran Bazel (2): beschouwingen over Isven en werk van prof. dr Karl Birth) 22.20 Avondoverdenking. 2130 Nieuws. 22.40 Mededelingen. 22.45 Moderne snaarinstrumenten, hun voorlopers en oervormen, muzi kale lezing. 23.10 Licht vocaal en semble (gr). 23.25 Blaasmuziek - vroeger en nu: Grepen uit de his torische ontwikkeling van de blaas muziek. 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG KRof 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actuali teiten. 8.00 Nieuws. 8.11 Gewijde mu ziek (gr). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw). 9.35 Waterstan den. 9.40 Schoolradio. 10.00 Opstan ding en nieuw leven in de Bijbel, le zing. 10.15 Stereo: Hoogtepunten uit: I 'Elislr d'amore, opera van Do nizetti. (gr). 11.00 Nieuws. 11.02 Ste reo: Operettemuziek (gr). 11.15 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. MAANDAG Middag: VPRO: 12.00 Agent 000: interviews en grammofoonmuziek. 13.00 Nws. 13.11 Informatie: ontwikkel ingserk. 13.20 Pro memorie. 13.25 Klassieke kamermuziek (opn.). 14.25 Schoolra dio. NRU: 15.00 Programma rond Juliette Greco. AVRO: 15.30 Stereo: Pianorecital: moderne muziek. 16.00 Nieuws. 16.02 Caribia: muziek uit Suriname en de Nederlandse Antil len. 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Bra bant Journaal. 17.55 Mededelingen. Avond 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18.25 Ik verbind u door... praatje. 18.30 A la carte: tafelmuziek (ste reo). 19.30 Nieuws. 19.35 RVU: Mu- zukale Spectrum, door Klaas A. Post- huma. NRU: 20.05 Openbare bijeen- NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 1850 uur: (.VTS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur- JOURNAAL 19.05 uur (NCRV) TWEEKAMP 19.30 uur- (KLEUR) PICK-IP led de Braak presenteert nieuwe platen en hun sterren. 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: 'NCRV) HIER EN NU 2045 uur: trini lopez-show 21.30 uur: (KLEUR) DE SLAG OM DE WADDENZEE JJ» «Mej jaren woedt de .slag' om de Waddenzee, •müw !1 worden tot nu toe slechts woorden taal' rv, J d,eze woorden spreken zeer duidelijke van hst partl^ WOrdt 6«vonmd door de voorstanders ten v ammenPlan naar Ameland en hiertoe beho- ties De ?n .en 'nv'oedrijke personen en instan- veel fffthw.i*,parUJ is o®" groep mensen die niet zo- nomifrh u "'a, van woorden als .vooruitgang', .eco- Ki„ ?g °n "nv^oren in de toekomst® maar zelfs van 70^P"lonten meer ideële, emotionele en vaak mensen uw, Pe,,sopnll^ke aard zijn. Een deel van deze dffvï Veert40t00) zich verenigd in de Lan- J veienigmg tot Behoud va.n de Waddenzee 22.20 uur: naovuntmtiw) 22,2D uur; Si01™"1- (teleac) filmkunde. BELGIË-NED. KANAAL 2/10 18 50 uur: 19.05 uur scala '-nws en parlementaria Van 16 me: tot en met 7 jun: zul-1 ien vijf Nederlandse toneeigezei- sehappen .n theater Carré te Am sterdam een aantal voorstellingen: geven van zeven stukken die dit sei zoen de aandacht trokken. Zij hopen zo iedereen die één dezer voorstel lingen heeft gemist, alsnog in de ge- I logCRield te stellen die voorsteJhn- gsn te bezoeken en bovendien op gro- 'c schaal een zo groot mogelijke be kendheid te geven aan wat het Ne derlands toneel Ip bieden heeft. Het gaat om de stukken: Be?chu.t met muisjes" van Herman Heijerm.ins; Het spel der vergissingen' va.n Wil-1 kam Shakespeare: Meneer Punt.la en zijn knecht Matt" van Berlolt Brecht: .De Spaanse Brabander' van G. A. Bredero. .De revisor' van Ni kolai Gogol: Adrianus VIP van Pe ter Luke en Hippolytos' van Euripi des. Eén van de gasten in de .Pick Up Ciub' van vanavond <19.30 uur) :s de 22-jar!ge Ben Cramer. De ko mende maanden zal zijn naam nog verschillende keren onder de aan dacht komen. Immers hij doet mee an het nieuwe internationale song festival in Scheveningen. in augus tus gaat hij naar Tsjechoslowak.je •;n een maand later vertrekt hij naar Rio de Janeiro om daar aan het songfestival deel te nemen. Verder kan men in deze .Pick Up': Maureen Rose en Les Silhouettes, wee zusjes Verwoerdt uit Haarlem wen ftuz7e\en 3 0 9 10 12 15 1 b 10 io 21 22 *ggj23 29 28 3i 32 33 Si St» Horizontaal: 1 gezellig: 5 kring om maan: 9 metaalziekte; 12 getij; 14 slin gerplant; 15 voor onderzoek: 16 vrij; 18 colbertcostuum19 dieren; 20 voor nemen; 22 fout. 23 poeder; 24 straim: 25 Ierland: 27 getal: 28 vrucht: 30 af- telwoordjc; m li Lel 32 poetsmiddel: 34 pers. vnw; 35 vestibule; 37 roofvogel; 38 onderscheiding. Verticaal: 2 bijbeldeel: 3 nachtvogel: 4 loopvogel; 5 jongensnaam; 6 weldoen de god: 7 luitenant: 8 padvindertjes: 10 feest: 11 »oal: 13 bast: 15 openbare verkoping; 17 glanzende stof: 19 pla3t= op Walcheren: 21 koket meisje: 22 sprookjesfiguur: 24 teken; 26 familie lid; 28 schip; 29 tred; 32 hoort bij de wortels; 33 bloeiwijze; 35 familielid; 36 luwte. De oplossing van de vorige puzzel is: komst van de Lou-mensen in ruim te. reportages. Orde van vrijmetse laren: 20.20 Lezing. NRU: 20.30 Met het oor op Noord en Zuid-Schakel- programma in samenwerking met de BRT. 23 55-24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. VPRO: 7.45 De ze dag. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. (8.30-8.33 De roenteman.8.50 Morgenwijding. 'RU: 9.00 Uitgebreide reportage of herhaling NRU-programma. 9.40 Mu ziek uit de Middeleeuwen en de Re naissance (opn). AVRO 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen: populair verzoekplatenprogramma. (11.00-11.02 Nieuws.) 11.30 Rondom 12: programma voor de vrouw. (11.55-12.00 Beursberichten.) (Van onze rtv-redactie) Jan Kassies. de nieuwe voorzitter van de VPRO. heeft de verdeling! van de be-stuu rsportefeuilles bekend gemaakt. Vlcc-voorzltter van de VPRO is nu dr J. van Goudover uit Hilversum, terwijl de heren F. de Smit uit Am sterdam en Paul Brand jr. uit An- Iteveen, respectievelijk secretaris en penningmeester zijn geworden. Ten slotte is ds N'. Ixnmink, die tot dus ver verenigingsdirecteur was, be noemd tot algemeen secretaris van de vereniging. Volgens de heer Kassies zijn de reac ties van de leden op de VPRO nieu we stijl meegevallen. Er waren slechts enkele tientallen bedankjes, maar daartegenover stonden ook weer nieuwe aanmeldingen. Sprekend over het programmabeleid zei de heer Kassies, dat men niet moet verwachten dat binnen een jaar een nieuwe VPRO in radio en televisie zal verschijnen. Voor de pro grammareconstructie zullen volgens nem enige jaren nodig zijn. Wel zag hij in het volgende wintersei zoen al enige accenten, die een be scheiden programmawijzi ging te zien geven In het VPRO-programma moeten naar de mening van de voorzitter teams als die van Hoepla een kans krijgen. Verder vond hij dat het ge zicht van de VPRO op radio en tele visie zoveel mogelijk moet worden gecoördineerd, vooral ook om van de beperkte mankracht waarover een kleine omroep beschikt, zo goed mo gelijk gebruik te kunnen maken. De heer Kassies legt bij dit alles een zwaar accent op "de Informatieve taak van de omroep. In het ont spannende viak dringt hij vooral aan op wat hij noemt het ongebruikelij ke amusement, en daaronder ver staat hij dan ontspanningsprogram ma's. die n;et door andere omroepen worden uitgezonden. Cor Hermusprijs voor actrice Els van Rooden De ('or Hi-nnuspHb 1969 is op voor dracht van liet publiek (de 11recht se schouwburgbezoekers) toegekend aan d«' actrice van de toneelgroep Centrum. Hls van Rooden. ooral voorstelling van dit -stuk. dat voor deze gelegenheid opnieuw n Utrecht komt te vervallen. De Cor Hermusprijs. die :r. 1968 :s ingesteld door de vriendenkring Cen trum, bedraagt 1000.- en is voor( 1969 beschikbaar gesteld door het Utrechts N;euwsblad. Keu grote groep acteurs en actri ce*. van he| Nieuw Rotterdams To neel voelt zich tekort gedanu voor de wijze, waarop het repertoire voor het seizoen l96i>-'"0 door de leiding van gezelschap i« gepresenteerd. spT.a'/.'-bijeenkomsten met het ge. zdsehap e:- de nadruk op g*c-gd. da', vooral de gezamenlijke inspan- n.ngen van het gehele ensomble de artistieke resultaten zouden la-pa len. Bij het vrijgeven van h--' reper toire voor hel komend seizoen .s, a - dus de groep, nu toch weer de na druk gelegd op het aandeel van de lu een nnchtvergadcring i» ua lang durige discussies besloten de grieven schriftelijk ter kennis te brengen aan de directie van het NRT. GiRiÊTs 010 IE NE1R.E ViRMR EiE-p.S'a I IEIR1 XiWiA.RjivliEip.PLElLIUlV ADUL1S 9 170 m zo Madeira n Rotterdam ALCOr. 9 100 m wnw Lissabon ALKES 9 le Rotterdam AMELAND 9 50 ra nnw Lissabon n Vario AMERSKERK 9 600 ra o Durban n Antwerpen AMSTELVEEN 9 150 m zo Ballkpapan n Geraldton ANDIJK 8 te Amsterdam ASTEROPE 8 100 m nw Bermuda n Port au Prince ATLANTIC STAR 9 820 m w Fnsthet n GiitebOrg BORNEO 8 130 m wnw Lima ii Iqulque CARCHESTER f» Baic Comeau n Manchester CERES 9 te Rotterdam CHEVRON DELFZIJL 8 Rotterdam n Fawley CHEVRON NAPELS 9 160 m wzw Napels n Sldon CHEVRON ROTTERDAM 9 130 m ziw Comores n Bahrein CHEVRON THE HAGUE 3 Bahrein n Hongkong CINULIA 9 110 m ao Luderitz CRANIA 9 255 m n Falal n Rotterdam DILOMA 9 te Lissabon DIONE 9 120 m zo Mozam bique n Mena DORDRECHT 6 800 m»' Vancouver DUIVENDRECHT 9 ISO m n I.a Coruna n Monrovia EEMSTROOM 8 v R'dam n Queu^c ESSO AMSTERDAM 3 800 m nno Paramaribo Las FOREST HILL 9 to Das eU. FOREST LAKE 8 50 m no Bermuda n Montreal GANYMEDES 8 1300 m no Guadeloupe n Curacao GEESTLAND 9 Preston n Barbados HEEMSKERK 9 p. Fin 1st er re n Hamburg HERCULES 9 v R'dam n Hamburg HILVERSUM 9 600 m zo Kp Race n Bermuda HOLLANDSDUIN 9 60 rn wzw Sabang n Singapore KAAP HOORN 8 80 m w Barranqulla n Curacao KELLETIA 9 315 m 7.W Azoren n Hamburg KIELDRECHT 9 230 m no Madeira n Kaapstad KOPIONELLA 9 te Youkalchl KOSICIA 8 800 m wtn Ascension n Singapore KOSSMATELLA 9 510 m zzo Ceylon n Singapore KYLIX 8 400 m omo Mon rovia n Loblto MARNELLOYD 8 300 m nno Paramaribo n Kaapstad MEERDRECHT 9 Weser n Kaapstad MEMNON 9 te Guanta MOERDIJK 8 550 m w Valencia n Cristobal MUSILLOYD 9 660 m w Lu- derttzbaal n Durban NA ESS COURIER 10 vervr. Fukuyama NEPTUNUS 8 450 m zo Bermuda n Antwerpen NOORDWIJK 8 340 m ztw Kp Race r. Civita Vecchia ONOBA 9 50 m zo Soutb- OSIRIS 9 v Amsterdam n Tripoli OSSKNDRECHT 8 v R'dam n Chtmbote PHILIDORA 10 verw. Arnla PRINS PHILIPS WILLEM 8 470 m ono Kp Race n Montreal RONDO 9 490 m nnw Mau ritius n Kaapstad ROTTE 8 1350 m w Vancou ver n Yokohama RIJNDAM 9 300 m Z Tene. rltfe n Casablanca SOCRATES 8 te Aiv.ttcrdam STAD DELFT 8 90 m UW Si-VIncent STAD GOUDA 8 80 m o Lourenco Marque* STRAAT AMSTERDAM 9 U Durban STRAAT ACERA'9 te Beira STRAAT FREETOWN 8 380 m o Seycheuea n Hong kong STRAAT RIO 380 m ozo Rio de Janeiro n Kaapstad THERON 9 te Port of Spain THEMIS 8 650 m w Kanari sche eil. n Paramaribo TJI3ANTJET 12 verw. Hongkong TJITARUM 9 200 m i Kanton n Hongkong TOGOKUST 8 te A dam VASUM 8 200 m nno Porto Rico n Stockholm VIANA 8 260 m zw Bermuda VITRËA 8 180 m wnw F lores n Hamburg VLIST 8 50 m wnw Corinlo WATERLAND 8 2ó'J in zw Walvttbaai n Valencia 13 met Vlissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldiinge HOOG EN LAAG WATER V NAP uur cm uur cm uur cm 12.20 196 S.29 201 0.21 189 12.54 215 658 212 0.57 114 13.34 142 6.52 170 0.51 203 13.24 229 7.25 228 1.23 138 1355 167 7.20 191 uur cm 18 34 177 19.06 188 19.14 147 1953 204 1953 166 MAANDAG Middag: TROS: 12.00 Nieuws. 12.03 Lynx (of Los) KRO: 13.00 Nieuws. 13.03 Actu aliteiten. 13.08 TNT: licht platertpro- gramvna. 14.00 Nieuws. 14.03 Pop-in: licht platenprogramnna. 15.00 Nws. 15.03 Holster: pop- en countryxnu- ziek. 16.00 Nieuws. 16.03 lORRRrrr..: pop-magazine. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.07-18.00 Draaajij- ofdraaiikveraoekplatenprogramma. DINSDAG Morgen: VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Plaatjes voor de pep. <10.00 Nieuws.) 11.00 Nieuws. 11.03 Een opvallend vrolijke gevarieerde visite. 70-102 Joris stapte indrukwekkend op A. Biggelaar af en trok zijn gelaat in een strenge plooi. ,Ik ben van de po litie!' sprak hij met zware stem. terwijl hij zijn revers snel even bin- nenste-buiten draaide, alsof hij een politiepenning wilde tonen. .Ge dacht zeker dat ik U niet in de gaten had! Maar dan hebt ge het mis. Ingevolge dc Keur:ngsvvet op plofbare waar neem ik Uw stal in beslag'. Met die woorden greep hij het kar retje en liep heen. ,Laat ik het niet meer merken!' nep hij nog over zijn schouder tot de ondernemer, die zó verrast was dat hij de ander met open mond nakeek. Maar toen her stelde hij zich. ,Is dat een collega van je?!' riep hij tot een politieman die een eindje verderop stond. .Hij heeft mijn stalletje in beslag geno- 19.30 uur: (AVRO-KLEUR) VADERS TEGEN WIL EN DANK 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: AA RO S REGIOA'IZIER 20.45 uur: (KLEUR) HIGH CHAPARRAL 21.35 uur: NATIONAAL ALLERLEI Programmaatje van Herman Pieter de Boer 22.05 uur: AA'RO'S TELEATZIER 22.30 uur: (NTS) JOURNAAL 14.05 uur: SCHOOLTELEA'ISIE 18.55 uur: ZANDMANNETJE 19.00 uur: ZORRO 19.25 uur: POSTZEGELRUBRIEK 19.40 urn-: OPENBAAR KUNSTBEZIT 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur: HIGH CHAPARRAL 21.15 uur: UITGETREDEN PRIESTERS 22.00 uur: DE LIBERALE GEDACHTE 22.30 uur: JOURNAAL. BELGIe-FRANS 17.40 Journaal. 18.10 Poum. 18.25 Ce pays est a vous. 19.00 Antenne-soir. 19.25 Zandmannetje. 19.30 Sport. 20.00 Journaal. 20.30 Les Sovietiques. 21.45 La Chinoise. 23.25 Journaal. FR.ANKRIJK-R1JSSEL (LILLE) 12.30 Midi-magazine. 13.00 Journaal. 18.15 Nieuws. 1S.25 Total 3000. 1S.40 Programma voor de vrouw. 19.10 Les Poucetofs. 19.20 Regionaal journaal. 19.40 Les oiseaux rares. 20.00 Journaal 20.30 S.O.S. Fréquence 21.30 Face a.22.15 Sidney Bechet. 22.45 Grand Angle. 23.15 Journaal. FEUILLETON DOOR JOHN ROWAN WILSON 69 ,Ja. Het was met gemakkelijk vast te stellen wat het precies was. maar we waren geneigd aan te nemen dat hij een hersentumor had die was doorgebroken en een bloeding had veroorzaakt. Dat zou de meeste be vindingen bevestigd hebben, hoewel de temperatuur een beetje te hoog was. In dit stadium riepen we er de heer Dudley bij. de neurochirurg' ,\Vat vond hij ervan?' .Hij zei dat er volgens hem onmo gelijk iets met zekerheid gezegd kon worden maar dat een verder onder zoek gewenst, was, vooral een ven triculogram'. ,Wat is dat?' ,Het is een methode waarbij lucht in een holte in de hersens wordt ge bracht. daarna worden er röntgen foto's genomen om te zien of de vorm van de holte enige afwijking toont'. .Werd dat gedaan?' .Ja'. .Met welk resultaat?' ,De procedure scheen de patiënt in ongewone mate van streek te ma- ongewone mate van streek te ma ken. De foto's toonden een nogal va ge schaduw maar de heer Kincaid werd eerst erg onrustig en verviel toen geleidelijk aan in een coma. Het bleek dat de intracerebrale druk ern stig en voortdurend toenam. Zijn temperatuur liep op tot 38.4. We had den nu aanwijzingen dat we te ma ken hadden met een infectieproces, waarschijnlijk een abces dat snel in f toenam. We maakten uit dat ts één ding gedaan kon wor den om het leven van de patiënt te redden. En dat was een operatie om .En werd dat gedaan?' het abces te draineren en de druk te verlichten'. .Ja. De heer Dudley opereerde onmid dellijk. Er zat inderdaad een abces en hij draineerde het. Toen liij daarmee klaar was. verbeterde de toestand van de heer Kincaid enigszins'. .Wie waren er in de operatiezaal toen de operatie begon?' .De heer Dudley en zijn twee assi stenten, de opeva-tiezuster en haar 3 assistenten, dr Parsons de narcoti- seur, ikzelf, Sir Horace Trimble en Lord Maxfiold'. ,Was professor Line aanwezig?' ,Nee\ ,Was hij or later?' ,Ja. Tot mijn grote verbazing. Na dat het voornaamste deel van de ope ratie achter de rug was, keek Ik rond en zag ik iemand in een witte jas en met een masker voor die ik niet herkende. Ik vroeg aan de zus ter: ,Wie is dat?' .Professor Line' antwoordde ze. Ik ging naar hem toe en vroeg hem wat hij daar deed. Hij gaf geen antwoord en ik zei daar om: ,U nebt niet het recht hier te zijn'. Hij zei: .Dudley vond het goed'. Ik zei: ,Ik ben de behandelend ge neesheer. U had het mij moeten wa gen'. .Wat gebeurde er daarna?' ,Ik wilde in het bijzijn van de ver pleegsters niet met hem discussië ren en zodoende de heer Dudley mis schien van zijn werk afladen. Ik vroeg hem of hij met me naar de chirurgenkamer wilde gaan opdat we daar zouden kunnen praten. Toen we in de chirurgenkamer waren, zei ik hem weer dat !k vond dat hij mij toestemming had moeten vragen om de operatie bij te wonen. Hij be streed dat en we stonden over de kwestie te redetwisten toen één van de verpleegsters binnenkwam en me vertelde dat Kinca.ids toestand plot seling verergerd was. Toen ik terug was in de operatiezaal merkte ik dal zijn polsslag nauwelijks te best zijn levensgeesten weer op te vensgeesten weer op te wekken maar tevergeefs'. .Juist. En Line .Dc vergat Line helemaal. Toen ik weer aan hem dacht, was hij ver dwenen'. .Juist. Ik meen te weten dat er een autopsie.heeft plaatsgevonden'. Ja'. .Welke uitspraak werd er toen ge- da-ab met betrekking tot de doods oorzaak ,Men ontdekte dal de hersentumoi het gevolg was van het zich uitbrei den van ccn betrekkelijk onbelang rijke infectie van zijn long door een schimmel, de aspergillus'. Ts dat een ongewoon verschijnsel .Bijzonder ongewoon'. ,Is die schimmel een gewone bron van infectie In dit land?' Nee. Het is een tropische zieku Men nam aan dat de heer KShca.d die tijdens zijn wereld reis moest hebben opgedaan' .Heeft de heer Kincaid ooit symp tomen van een longinfestie getoond" .Nee'. .Is het ongewoon dat iemand een longinfectie heeft en geen sympto men toont?" .Het kan gebeuren. Een kleine in fectiehaard zonder symptomen kan soms tot zeer ernstige complicaties leiden'. .Kunt u zich een manier indenken, waarop deze diagnose eerder gesteld had kunnen worden .Nee'. .AA'ajineer hoorde u na de autopsie weer over deze zaak?' .Toen ik mijn exemplaar van Medi cal Science opensloeg en d® brief van professor Line las'. .En was dat iets volkomen onver wachts ,Arolkomen'. .Had hij u nooit tevoren gezegd dat hij een dergelijke brief zou schrij ven?' .Nee'. .De beschuldigingen die hij tn dc ge publiceerde brief deed heeft nij die ooit rechtstreeks tegenover u ge uit als de ene medicus tegenover de andere om u de gelegenheid te ge ven erop te reageren?" .Nee. Nooit'. .En a!s hij dat had gedaan, hoe zou u ev dan op hebben gereageerd?' Ik zou hem alle bewijsmateriaal ge leverd hebben waaruit zou blijken dat zijn bewering geen grond had'. .Wat deed u nadat u de brief had ge lezen .Ik plèegde eerst overleg met mijn advocaat en mijn collega's die met mij de heer Kincaid behandeld had den en we waren het er over eens dat de brief duidelijk lasterlijk was. Ik verzocht daarom professor Line en de uitgevers van Medical Science de bewermgen terug te nemen'. .En deden ze dat?' .De redacteur van -Medical Science, dr Gale, was onmiddellijk bereid m het nummer van de volgende week een bericht :n de door mij geëiste vorm te plaatsen, een bericht waar in verontschuldigingen voor de be weringen werden aangeboden'. Groom laste een moment stilte in. Toen vroeg hij: .En professor Line?' .Hij weigerde'. .En wat deed u toen .Ik spande dit rechtsgeding aan. Ik .had-geen alternatief'. (Wordt vervolgd) men. Maar mijn koopwaar was net- jes gekeurd! Het is geen sttii! AOAM.ACAM, Y/AAK ZfTJE 5TR0PER KUNN8) HET NIETZ'JU PIE BLUVÊW IN HET BOS- WJE HEEFT HIEE NU IETS 7E 20ECEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 15