VOOR f 998,50 't DIEKJE fvz extya HOI IS HET MOGELIJK F. Verstraeten Zoon - Temeuzen DE EERSTE VLUCHTEN ZIJN WEER VERVLOGEN P v, 1 BANKSTEL 1 SALONTAFEL 1 KAMER NYLONTAPIJT 1 EETKAMER 1 TAFEL 4 STOELEN 1 BERGMEUBEL WONINGINRICHTING ZOMERSE MODE O LEGRAND GEMEENTE HOEK EEN ADMINISTRATIEVE HRACHT MEDEDELING AAN ONZE ADVERTEERDERS extra editie voor Zeeuwsch-Vlaanderen t A\oka j VAN DER SNEPPEN HOOFD VAN DE HUISHOUDING Verwarmings-, kook- en koelapparaten Een koelkast in huis houdt het bederf van uw levensmiddelen buiten de deur NIEUWE ETNA FORNUIZEN: een feest om naar te kijken en op te koken NIEUWS VAN HET DUIVENFRONT WATERSCHAP AXELER AMBACHT GEMEENTE HOEK Lees de PZC april 1969 In zwart - cognac - groen 4.20 x 3.80 meter, ln de kleuren groen, goud en grijs (is uw kamer groter, bijbetaling mogelijk) bestaande uit Vraag niet boe het kan. maar profiteer er vlug van Dijkstraat 30 - TERNEUZEN Telefoon 01150 - 2137 verfijnde kwaliteiten, sins, exclusief en gedistingeerd. Wilt u nog meer Kijk dan eens rond in onze nieuwe collectie afgestemd op persoon lijke mode-eisen. Burchtstr. 14 - Oostburg - Tel. 2462 De waarnemend-burgemeester van Hoek maakt bekend, dat vanaf heden gedurende drie maanden ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage ligt de door de ge meenteraad in zijn vergadering van 11 oktober 1968 vastgestelde bouwverordening der gemeente Hoek en de le, 2e en 3e wijziging van deze verordening, goedge keurd door gedeputeerde staten van Zeeland op 4 maart 1969, onder no 1884/349, 4e afdeling. De verordening wordt tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Hoek, 10 april 1969 De wnd-burgemeester van Hoek, J. v. d. Peljl In het JULIANAZIEKENHUIS te TERNEUZEN kan geplaatst worden Voorkeur genieten gegadigden met mulodiploma en praktijkdiploma boek houden en met ervaring in of belang stelling voor mechanische administratie. Sollicitaties te richten aan de economisch-dlrecteur Van Steenbergenlaan 25 a, Temeuzen, tel. 01150 - 2851 ZEEUWSCH-VLAANDEi; Nog regelmatig krijgen wij opdrach ten tot het plaatsen van advertenties op onze Zeeuws-Vlaamse nieuwspa gina. Slechts in zeer urgente gevallen kun- nen wij plaatsing op die pagina toe staan. Teneinde u in ruime mate in de gele genheid te stellen in onze Zeeuws- Vlaamse editie te adverterenver schijnen wij reeds sedert geruime tijd met een op woensdag en vrijdag. Opdrachten of reserveringen voor de ze extra edities kunt u richten tot on ze acquisiteurs, C. Ruster en J. Schout, PZC, Temeuzen, tel. 01150- 4457, dievoor zover nodig, gaarne alle inlichtingen en adviezen zuüen verstrékken. ADVERTENTIEAFDELING PZC ..'wheiëttieguiSaie. Will u van-dag-tot-dag op de hoogte zijn Neem dan een abonnement op de PZC Volop verkrijgbaar bij SPOKTHANDEL Vlooswykstraat 13 - TERNETZLN HERVORMD RUSTHUIS ,ONS HUB TE ZIERIKZEE VRAAGT Circa 25 bewoners, intern. Inlichtingen en sollicitatie aan di administrateur, Calandweg ZE telefoon 01110 - 2939 Dijkstraat 7 - 9 TERNEUZEN Tel. (01150) 2056 t an het schitterende paasweer hebben diverse liefhebbers gebruik gemaakt, dun duiven aan te leren. Op diverse plaatsen bestond voor de eerste wed strijden reeds een grote belangstelling. Zo zagen w\j onder andere te Cod- zand en te Hoofdplaat aantallen deelnemende duiven welke reeds dicht by de 200 lagen. Dat het op de eerste vluchten meestal niet te vlot gaat, bleek ook dit jaar. Ofschoon op sommige plaatsen de tijdsduur zelfs abnormaal kort genoemd mocht worden, kwamen de.duiven in andere verenigingen wel zeer langzaam door. GROTE VERSCHILLEN IN AANKOMSTEN ln Cadzand behaalde de eerste prijs winnende duif een minuutsnelheid van liefst 1151 m en werd de laatste prijs gewonnen met een snelheid van 991 nipm. Wanneer we zien, dat de Biervhetse eerste prijswinnaar liet niet verder bracht dan 975 m, blijkt hieruit dat geen enkele der Bier vhetse duiven in Cadzand een prijs zou hebben gewonnen om over Groe- de nog maar niet te praten, want daar werd de laatste prijs verdiend met 1026 m. Zeer vlot verliep het ook te Schoondijke, waar men iets later begon, doch waar de prijs kamp ook in enkele minuten gedaan was. In Driewegen begon men nog na Biervliet, doch dat het niet alleen de ligging of de wind is. welke de prijzen verdelen, blijkt uit het feit, dat men te Philippine heel wat sneller klokte en te Koewacht een zelfde aantal mpm haalde als te Groede. Ook in Zuid-Beveland dat men met een dergelijke wind wei nig kans mocht geven op vroege Uitslagen Het dagelijks bestuur van het waterschap Axeler Ambacht maakt bekend dat gedurende 14 dagen op de griffie van het waterschap ter inzage van de ingelanden is nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar is gesteld de rekening over het dienstjaar 1967. Bezwaren tegen de rekening kunnen binnen 8 dagen na voornoemde termijn schriftelijk door de ingelanden worden ingediend bij de algemene vergadering. Axel, 10 april 1969. Het dagelijks bestuur voornoemd, P. van Hoeve, dijkgraaf. J. W. Kusee, griffier. De waarnemend-burgemeester van Hoek maakt bekend, dat vanaf heden gedurende drie maanden ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage ligt de door de ge meenteraad in zijn vergadering van 11 oktober 1968 vastgestelde .seizoenwoonverblijvenverordening" der ge meente Hoek en de le wijziging van deze verordening, goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland op 4 maart 1969. onder no 1889/350, 4e afdeling. De verordening wordt tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Hoek, 10 april 1969 De wnd-burgemeester van Hoek, J. v. d, Peijl Mede namens de familie zeggen wij hartelijk dank voor de bewijzen van mede leven, ons betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, behuwd- en grootvader, de heer Namens de familie, H. M. van de Velde- Breskens, april 1969 Spuiplein 25 duif een gemiddelde van 1024 mpm, tenwind voor de mannen van Lewe- dorp nog niet hard genoeg waaide. Volgende week zit alles wat vleu gels heeft in de mand. Er is dan J" een uitstel meer voor diegenen. ie aan de interessante concoursen willen deelnemen, want in elke ver eniging beginnen dan de vereni gingsevenementen, zoals zesdaag sen, koppelkoersen, de strijd voor het kampioenschap enz. enz. Tot hun grote teleurstelling mogen in 1969 de Nederlandse liefhebbers die aan de grens wonen, in tegen stelling met andere jaren, niet meer deelnemen aan de halve fond en fondvluchter van de Union Antwer pen. Een tegenvaller van belang, want diverse Nederlandse spelers wisten daar grote successen te behalen. Zo behoorden onder andere P. Bolssens en R. van Gaver uit Clinge tot de vaste deelnemers en meerdere ma len vond men hen in de kop van de uitslag. Op de grote fondvluchten was het in 1968 onder andere G. Snelders uit Hulst, die er beste re sultaten verwezenlijkte. dig oordeelde om een oud vergeeld regelementspunt weer op te vissen, is een raadsel. Geheel in tegenstel- penstelling van georganiseerd derlandse liefhel: Geregeld bereiken ons telefoontjes en brieven waarom de uitslagen van bepaalde verenigingen niet in deze ruoriek vermeld worden. Welnu... ieder kent het adres: Beukelsetraat 1, Biervliet en uw vereniging krijgt de eer die ze toekomt: In ,De bonte duif te Aardenburg en De Grensvliegers te Eede vlogen 49 duiven. De eerste aankomst werd geboekt met een gemiddelde snelheid van 1125 mpm. J. Cattoor 1, 4. 5. 9; R. de Windt 2; J. de Vreeze 3; M. de Smet 6; A. Cocqult 7; M. van Quekelbergfhe 8, 10. Pv Strijd in vrede te Groede met 63 oude duiven. 1ste 1114 mpm laat ste prijswinnende duif 1026 nipm. Zeer vlot verlopen concours, dat op 6 minuten af was. A. Hendriks 1; Ch. v. d. Bosse 2; T. de Buck 3, 4, 8, 9: L. v. d. Wege Jz. 5, 10; A. Mere laar 6; D. Ekkebus 7. Pv Nog sneller te Brseskens met 121 duiven. 1ste 1061 mpm laatste 895 mpm. M. Quaars 1, 2, 8, 10; G. Boek hout 3; Notebaert de K. 4; Voorde- v. d. Walle 5; J. Jacobs 7; J. Buize 8; J. Maas 9. Pv De getrouwe duif te Cadzand met liefst 186 duiven. 1ste 1151 mpm laatste 991 mpm. J. v. d. Plasse 1, 3, 6; I. Porrelj 2, 4; G. Sohrier 5; A. de Putter 7, 9; P. Goossen 8; A. Duininck .10. VZV Hogeweg te Hoofdplaat met 189 duiven. 1ste 1048 m laatste 846 mpm. .1. Temmerman 1, 2; A. Hamelinck 3, 8; A. de Bruycker 4; J. Spinne. weijn 5; Scherbefjn en Zn 6, 8; B. Thómaes 7; Ch. de Poorter 10. EDB te Schoondijke met 56 dui ven. 1ste 1098 mpm laatste 917 mpm. C. van Aoker 1. 4. 5, 10; G. Dob- beleare 2, 3, 7, 8, 9; H. Calon 6. Pv De snelvliogers te Oostfourg 42 duiven. 1ste 10o2 mpm laatste 817 m. J. Bakker 1, 9; M. Krijger 2; J. Riteco 3; R. Verstraeten 4; A. van Hyfte 5; W. van Unen 6; A. Sim pelaar 7; mevr. Risseeuw 8; A. Rls- seeuw Sr. 10. Ter vergelijking geven wil de uit slag van de CC 7 id-Beveland wel ke met 685 duiven in concours zat. De eerste duif haalde daar 1024 mpm en de laatste prijswinnende duif 785 m. H. Janse s-Heerenhoek werd l.'te voor een hele reeks Goese duiven namelijk C. v. d. Broeke, J. Almekinders, L. Schmld, Sorber- Huisen, J. Steenhard en A. Prince. 8. M. Minnaard Krabbendijke; 9 G. Verbart 's-Heerenhoek en 10 G. Koks en Zn. Goes. lste loop 975 mpm laatste 755 mpm. NIEUWE AANWINSTEN Het boekenbezit van de veremgde opa bare leeszaal, bibliotheek TerneuKCJ voor de volwassenen uitgebreid met a volgende Nederlandse romans: Beauvoir, S. de. Niemand is onsteft lijk; Beauvoir, S. de. De andere Beauvoir, S. de. Uitgenodigd; Beauw S. de. De schone schijn; Oorsari. Geliefde dwaas; Couperus, L. De bq van licht; Danella. U. De hemel op w de.... is niet genoeg; Dendennond, 1! Kom eens om een keizer; Fuller, Opnieuw Peyton Place: Grass, fl Hondejaren; Llewellyn, R. Hoe gne was mijn dal; Maurier, D. du. Jae Metalious, G. Peyton Place; Merii ous, G. Terugkeer naar Peyton Pb ceMulisch, H. Chantage op het leve Murdoch, I. Het aardige en heteotó; Orwell G. 1984.: Simenon, G. luijrë en de ter dood veroordeelde; Weiss P. Afscheid van mijn ouders. Hemingway, E. Two stories; Hill): J. Good-bye, Mr Chips; London, J. H* call of the wild; Sayers, D. L, Muk must advertise; Stevenson, R L. bottle im and Mr F STUDIEBOEKEN Boon, L. P. Dorp in Vlaanderen; Bs- saent, H. Richard Minne; Biihler, CJi, Psljohologie in de moderne wereld: Buskes, J. J. Hoera voor het leve: Carrier, R. De Tweede Weretöooriep niet Durrell, G. Op reis voor mij Eeghen, L H. van. De gu«- Bbeviers medische gezinsbod, Fuchs, _J. W. Klassiek vadem- woordenboek; Geldof, W. Het Zew- sche volksraadsel; Hartung, R. Golft"- ton; Hartung, R. Kleur en wed»! i„ i Hartung, R. Draad en weefsel; Hu- nig, W. en F. Ringsdorff. Wenken ra opvoeders van stotterende kinde# Hooftman, H. Alles over supersoew n verkeersvliegtuigen; Höweler C. Xïi der muziek; Huizinga, A. Nederfew ray{ se zegswijzen; Huizinga, J. Herfstt) der Middeleeuwen; Kannik, P. Vlagje Jjgyj standaarden en wapens: KoscAj- Wat is dat voor een boom?; Kflnfatg het i Karaktervorming door zelfopvWB? Ley, R. van der. Geschiedenis «sc' cyclopedie der sporten; Looste, A Het Zeeland in beeld; Mandersloot, G. rr kistan; land, volk, cultuur: Morgan - w. w Op avontuur in de elektrochemie; rekei we Winkler Prins atlas. Nilsson. Ls* naar grote wonder; Nota, J. H. Gabrie! c. cel: ONTWIKKELINGSHULP. 0* Europa; Tsjecho-Slowakye, Hongarytö «aie Polen; Packard. V. De statusoöW' Dour Peters. H. Wedstrijdsportwagens; P* een s ter, H. Handboek voor het kweko™ aquariumvissen; Platteeuw, J. slag door de eeuwen heen; Pw-j W. P. Kleine flora; Spock, B. Baby-- slotei kinderverzorging; Spocrl, A, Uw vr.e- ,jje de auto; Tadema Sporry B. OMnaiw een glimlach; Tinbergen, N. Spiedt! speuren in de vrije natuur; Lurtnm et en D. Klante. Metaal; Varaday, D f veren ra-Yaka's domein: Velde. R- Al>* De slaapkamer: Vesseur, Th. Impv^T ren en dramatiseren met kinderen; - «era derom, M. H. Tussen afsluildamn® - voor i Deltadajken; Wollmann, R. De een di amateur aan het werk; Zeclum. Emailleren als hobby: Zeylmani® rn=e Emmichoven, F. Rudolf Steiner; w een pi res, K. Vogels om ons heen. vervlo b Burgerlijke stand BRESKENS Geboren: Anne M. J. C.L D vA Hootegom en P. de Clerck; Jod®* C. d v J. Jager en C. Schaap; R»r; J. z v A. de Meester en K. Erik W. J. z v J. Vinke en S. Ondertrouwd A. Bondewel 24 j en N. Vandal -■ D. Laprade 21 j en J. Heijboer J. deKöster 24 j en S. Mord Getrouwd: G. Stolk 24 j en M. van Hanegeo A. Bondcwl 24 j en N. Vandaele-- Overleden: J. van de Velde 75 j; G. de Meip P. Baas 69 j; P. Baartman o5 V Ruijssciher 90 j. vlucht heeft ciënte- van dc flclënt vuldig het aa haalt prijs men a deeld drie c laagst dit ki voor kampi schikt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 18