TWINTIG LIMONADEFLESJES EN EEN AVONDJE POLITIEK CAFE IN HET KOTJE NOGMAALS ,DE PRIJZENKOORTS' KRISKRAS DOOR HET HULSTERSE LAND (II) extiA ZEEUWSCH-VLAANDEREN IS EEN STUKJE WERELD' VZOUMNKOiSr WOENSDAG 16 APRIL 1969 ZEEUWSCH-VLAANDEREN Discussieleider KLERK ...geen gemeentepolitiek... TERNEUZEN Jeugdclubhuis ,'t Kotje' aan de markt in Terneu- zen. Het is vrijdagavond 11 uur als hoofdleider T. Klerk van de Algemene stichting voor club- en buurthuiswerk' zich tevreden over een bar met 20 lege limonadeflessen buigt en constateert: Het is heel leuk gegaan. Toch aardig om te merken, dat iedereen zijn eigen accenten legt in zo'n gesprek'. Dan heeft hij er drie uur Traten achter een microfoon opzitten als discussieleider van het .politiek café' dat afgelopen week zijn première beleefde. Klerk had het vooruit gezegd: .La ten we nu niet over gemeente po litiek praten, die hoort bij de ge meenteraad. Zeeuwsch-Vlaanderen is een stuk van Nederland, een stuk wereld'. De twintig cafébezoekers die tussen 8 en 9 uur aanvankelijk nog wat schuchter het zaaltje bin nenkwamen hebben zich uitstekend aan deze opdracht gehouden. Tegen stellingen tussen zwart en blank, een stevige scheut NAVO en nog meer ontwikkelingshulp waren de onder werpen waarop zii zich hoewel niet letterlijk de tanden stukbe ten. Vrijdag over veertien dagen ko men ze weer. lijfblad .Hitweek' op zak of ,De Kapitalist', het huisor gaan van de federatie van jongeren groepen in de PvdA. dat op een aan tal tafeltjes was neergelegd door een ijverig lid. Een jongen die zich tij dens ée avond meer zou laten horen, al werden propagandistische gelui den door de discussieleider schielijk afgeremd met de opmerking .net Ster-reclame'. Als het tégen half 3cht loopt de offciële aanvangs tijd van dit eerste .politiek café' is Klerk wéér achter het barretje, maar nu om stevige bakken koffie in te schenken wel minder opti mistisch dan 3 uur later. De tien jon gelui in het zaaltje schijnen niet bijster geïnteresseerd in politiek. Enkele kondigen terwijl de dis- cusieleider al achter zijn met een microfoon de enige gezegende tafeltje zit, aan naar een concurre rend clubhuis te zullen verdwijnen. 't Mag: één avond moet het beatge- weld wijken voor minstens zo opge wonden gesprekken. AMBONEZEN Middenin het probleem of Ambone zen en Surinamers wél of niet in Nederland kunnen blijven en of ze moeten worden opgevangen, gaat de deur open: twaalf Sint-Jansteense jongeren, verenigd in een actiegroep die ter ondersteuning van de ontwikkelingshulp een eenmalig krantje uitgeeft dat, Geen Fabeltjes krant' heet. kornen binnen. .We had den hier heel iets anders verwacht', zeggen ze. 't Lijkt een grapje: tien minuten later debateren ze volleerd over Surinamers méé. Klerk rondt de discussie met enkele woorden af. .Laten we het nu zo stellen: jullie zijn er voor dat Surinamers en Am bonezen in Nederland worden opge vangen. maar als ze het hier met fijn vinden moeten ze terugkunnen Akkoord?' MAO tijcongres, dan NAVO gaan toch maai* riskant', zegt een andere bezoeker. .Nederland valt toch op Amerika terug als er oorlog komt', is de mening van een jonge man die in Amsterdam studeert, al eens in een paar protestoptochten heeft meegelopen en het betreurt dat maar zo weinig mensen echt voor een doel de straat opgaan. Dat er serieus bekeken moet worden wat Nederland desnoods in kleiner ver band voor de vrede kan doen vindt iedereen en Klerk mag het vertel len. De man van .De Kapitalist' roert zich duidelijk helemaal vanuit z'n binnenste bij de behandeling van de ontwikkelingshulp. .Die ;s hele maal niet effectief, wat helpt het als we beha's voor Biafra inzamelen,ter- wijl die mensen kreperen van de hon ger.' Een ongepast grapje vindt Sint- Jansteen. Een gebrïïd lid van de ac tiegroep daar, komt direct aandragen met een wereldwyd plan om arme landen (.nee, niet op de landen let ten: op de arme mensen', wordt hem tegengeworpen) er binnen een rede lijke tijd bovenop te helpen. Er moe ten tariefmuren worden afgebroken, kortom: het is de hoofdzaak een eco nomische zaak. waar het om gaat. .Enne die vrijwilligers dan en dat geld? Persoonlijk vind ik.. probeert iemand. PILSJE Als het ondertussen 11 uur geworden is. doet Klerks microfoon voor de laatste keer dienst. Jedreen bekijkt het op zijn manier, iedereen legt ei gen accenten. Toch geloof ik dat de ze discussie heel nuttig is geweest. Alleen moet het er niet bij blijven, dit gesprek zal als het goed is concequenties dienen te hebben. Als we nu allemaal eens meehielpen om ets te bereiken, dan komen we er toch ook. Jullie u:t Sint-Jansteen hebben dat begrepen. Succes met die actie, het is een begin.' En dan zit drie uur praten er volledig op. Opposanten gaan samen een pilsje drinken en iedreen wil persé een nummer van .De Kapitalist' en van .Geen Fabel tjeskrant'. Want die gaan gewoon samen na zo'n discussie De NAVO en een eventuele ontwa pening van Nederland blijkt heel wat problemen op te leveren. ,We moe ten gewoon ontwapenen en het geld aan ontwikkelingshulp geven', stelt iemand vast. Hij komt .Geen Fa beltjeskrant' uit Sint-Jansteen. ,Maar ja. als je nu leest wat Mao Enige tijd geleden schreef ik in deze Iwek over de prijsstijgingen sinds de invoering van de btw op 1 ja nuari jongstleden. Ik stelde toen. dat het ridicuul icas zogeheten prijsbewustheid van de huisvrouw te eisen bij het kopen van de dagelijkse consumptieve behoef ten. Ik zei er ook bij, dat men bij de aanschaf van duurzame gebruiksartikelen meestal met over één nacht ijs gaat en, keurend en kiezend de prijzen hiervan wel iegelijk vergelijkt. Het wachten, zo besloot ik dit stukje, is nu op een algemene prijzenstop die dan moet ivorden gecontroleerd door de mannen van de econo mische controle dienst. Eerder liet ik in hetzelfde stukje op ludieke wijze doorschemeren, dat ik het succes van deze immense taak met zovele facetten, niet erg hoog aansloeg. Bij een dergelijke controle moet mijns inziens, stel, dat het mogelijk is, deze uit te oefenen te beginnen -bij de fabrikant en de ondernemer en te beëindigen bij de detaillist, niet alleen de prijs worden vergeleken, doch ook, om maar enkele dingen te noemen, de kwaliteit en het gewicht. Sinds ik dit schreef zijn de prijzen met spronge omhoog gegaan en speciaal de laagste inko menstrekkers hebben hiermee een harde noot te kra ken. Dit is een loze kreet, doch een feitelijke waarheid die bewezen zou kunnen ivorden door een onderzoek bij deze categorie. De laagst betaalden zijn heus niet alleen diegenen die voor hun levensonderhoud louter -ijn aangewezen op de aow of een sociale uitkering. Men denke toch niet, dat de duizenden werknemers die het met het maximum bruto loon van HO gulden per week moeten doen met deze exorbitante stijging van het dagelijkse levensonderhoud plus een huurverhoging van 6 procent gemakkelijk hebben. Dat ik met mijn mening niet alleen sta, bleek bij het prijzendebat in de tweede kamer van vorige week woensdag. (9 april). Daar liet mevrouw Gerda Brauti- gam, lid van de Partij van de Arbeid-fractie een kri tisch geluid horen ten aanzien van het beroep dat mi nister De Block had gedaan op de prijsbewustheid van die huisvrouw en waaraan hij de mededeling had ver tonden, dat juist dit gemis aan prijsbewustheid d wijzen zo hoog deed oplopen. Ie kunt van de huisvrouw toch niet verlangen dat z :oor de cervelaat naar de ene slager loopt, voor de ver e worst naar de andere en ga zo maar door', aldus a '.f gevaar digde. Mevrouw Brautigam noemde dit i 'eze moderne tijd een enorme verspilling van de ■uisvrouws tijd. Ook zij was van mening dat. het pi iliek voor duurdere gebruiksartikelen wel prijsbewust is Maar om op alle artikelen en voortdurend zo prijsbe wust te zijn als van de minister moet, dat. brengt de huisvrouw terug naar haar status van het jaar 1900. Zeer behartenswaard en juist vond ik tenslotte haai opmerking dat niet de consumenten, doch de overheid had moeten zorgen dat de prijzen niet zo sterk stegen. En nu is er dan eindelijk die algemene prijsstop uitge vaardigd en de minister heeft zelfs toegezegd het le gioen der 250 van de economische controle dienst dit met het toezicht wordt belast, uit te breiden met 200 Uit veel reacties blijkt, dal het vertrouwen in het succes van de prijzenstop niet erg groot is. if en ver wacht in vakbondskringen die hun eisen van een 2- procents loonsverhoging gegoten hebben in de vorm van een premie-aftrek voor sociale lasten met de maatregel hoogstens een prijsstabilisatie te bereiken, echter geen daling. Ik vraag mij af, of het hele pakket van oorzaken die tot prijsverhoging leiden, niet op èèn punt- kan worden gecompenseerd. Ik bedoel het drastisch verminderen of de algehele afschaffing van de omvang rijke hoeveelheid reclame-folders, met of zonder reductie aanbiedingen waarmee wij dagelijks via onze brievenbus worden verblijd. Ik acht het effect dat met deze folders beoogd loordt, namelijk het stimuleren van de verkoop van een bepaald artikel, nihil, aangezien niemand ze leest. We zijn oververzadigd en beurs bekogeld met folders en aanbiedingen, we zijn erdoor afgestompt en ze leveren een groot aandeel in ons huisvuil. Reeds enkele malen nam ik waar hoe in winkels verpakking 1 im de gekochte waren mee naar huis te nemen, resoluut werd geweigerd met de motivering: ,ik weet toch al niet waar ik met al dat papier moet blijven'. In mijn ogen handelden deze vrouwen zeer verstandig. 'Iet is gelukkig niet meer zo als vlak na de oorlog, oen we een aanbieding in onze bus als iets bijzonders ■rvoeren en er op een holletje achteraan gingen en ■snoods voor in de rij gingen staan. Afschaffing of '.rastische beperking van deze ongevraagde en door 'en enkele huisvrouw op prija gestelde papierwinkel, lóeten de verkoopprijzen drukken omdat het een kos- snverlaging betekent. We zouden niets missen, aange- ien er nog altijd advertentien dagbladen zijn die cpaalde artikelen een extra accent kunnen geven. En de huisvrouw zou verlost zijn ion de verschrikke- 'ijke steeds groeiende papierchaos. I roeger kon men bij zogehete- gegoede burgers een bedrukt karton tegen raam of huisdeur aantreffen met Ie hatelijk-onbarmhartige tekst: Aan de deur- wordt niet gekocht. In deze tijd zou het niet kwaad zijn er ren aan te brengen tref. het verzoek verschoond fe mo gen blijven van reclame-folders. Politiek café: lekker uitpraten. Er is aandachtig geluisterd in Het Kotje. VAN D'EE TOT HONTENISSE Ongeveer half december vorig jaar, als u het zich nog kunt herinneren, narn ik u mee op een dwaaltocht door het Hulsterse Land. Kort bij het oostelijk einde van de Vogelkreek, tot bij één van de oudste boerderijen uit de streek (1242 staat op het hek te lezen), ein digde onze tocht. De trouwe lezer, wellicht enigszins bekend met het Land van Hulst zal hebben bemerkt, dat de onderschriften van de destijds geplaatste foto's, althans van de middelste en onderste werden verwisseld en respectievelijk hadden moeten luiden: terzande met Groenendijk, vroeger twee afzonderlijke delen, nu geheel aaneengebouwid is de hoofdkern van de gemeente Hontenisse een welva rend dorp met veel oude geschiede nis. Maar als u daar het fijna van zou willen weten moet ik u verwij zen naar een boek getiteld: .Geschie denis van Hontenisse' geschreven door Z. E. pater Amedeus Fruy- cier, S O. Cist. Of het boek nog in de handel is te krijgen meen ik te moeten betwijfelen. Waar ik u wel opmerkzaam op wil maken als u rustig op uw brommertje of üw fiets komt aanrijden, is een in het groen verscholen kerkje, links van de weg als u Kloosterzande binnenrijdt. Het is een overblijfsel van de vroegere eens zo trotse Lusthof ,Het hof le Zande', eens de kern van het dorp Kloosterzande. Dit Hof werd in 1859 gesloopt, waar bij de .Kloosterkapel', hoewel al ge deeltelijk verwoest, is gespaard ge bleven. Sedert 1648 was deze kapel bestemd voor de hervormde eredienst en heeft die bestemming tot vandaag de dag behouden. Na de restaura tie onder andere in 1922 en later :s het kerkje de moeite van het be zichtigen best waard. Vóór de fraaie oreekstoel (zie afb. nr 1) ligger nog 4 oude grafstenen met opschrif Sen van deze opschriften, nog bij ;nnder duidelijk gebleven vindt u a afbeelding nr 2 hierbij afgedrukt. Voor het geval de mseriptre voor 1 was klein mocht zijn uitgevallen iet volgende staat daarop te lezen Hier licht begraven den eersamer inde discreten Joannes Crombeen sa •g'her Memorie in syn leven Nota- iel van HuLster Ambacht, Overleden 26 Juni an-o 1689'. En beste medereizigers, onze tocht was vandaag niet t egroot: rust u toch maar even uit: op het dorpsplein is hier keuze genoeg. Dan hoop ik u de volgende keer via .Het Heilige Land' in de stille Noord- OOosthoek van het Hulsterse Land binnen te voeren. J. de Vries. Voormalig kerkje Pauluspolder' en ,Oude boerderij Lettenburg'. DLt even ter voorkoming van misver stand! Van de oude .burght' .Lettenburg' is niet veel overgebleven, maar de mooie oude woning, met witgekalkte muren doet het in het landschap best. Valkbij Lettenburg werd nog rond 1880 een zogenaamde .Meest- oof aangetroffen, één van de 7, die in het Land van Hulst te vinden waren. Voor wie het woord ,Meestoof' wei nig zegt volgt hier een korte toe lichting: Meekrap, dat destijds op de zware kleigronden werd verbouwd, was een 2 tot 3-jarige wortelplant. Ze werden .gestoken' (gedolven), naar de Meestoven (stove is kachel) vervoerd, gedroogd onder een bepaal de temperatuur (50-60 graden C). De wortelstokken werden gepeld, ge malen en het eindprodukt was een ode verfstof. Rond 1870 werd dit orodukt verdrongen, toen het als hemlsch produkt .Alzarine' uit kool eer werd bereid. De tegenwoordige jewoner van Lettenburg, de heer De 3aar wist me te vertellen, dat hij üj het ploegen nogal eens op funda menten stoot die wel van de Meest- of kunnen zijn. Of dit wel juist is laat voor mij niet vast; 't zouden ok overblijfselen kunnen zijn var eel oudere datum en wel van het irt St-Anna. dat hier vlakbij heef 'elegen. Jenoeg over Lettenburg Om de oofdweg Hulst - Perkpolder te b-. eiken hebben we slechts enkele hon ierden meters nodig. We volgen dez> if en toe zeer drukke weg in dc ichting Kuitaart en Kloosterzande vaarbij we bij Kuitaart rechts eer. nooie stenen molen passeren, waar le heer Van Jole woont die. dat heb k bij ervaring, alles afweet van mo lens! De hoofdweg snijdt vlak bij Kuitaart de Grote Vogel van de Kleine Vogel en liefhebbers van vissen zouden hier hun hart nog kunnen ophalen. Kloos-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 17