aagse Comedie komt in ernstige moeilijkheden PANDA en de wensduit •ff-ipBg- B^ti255l BOUW+VERWARMING 10 t/m 19 APRIL' 16 televisie 1 RNAAL 1 UTRECHT mpt show LEEFBAARHEID BINNEN DE SCHAALVER6R0TING Nederlands danstheater in Londen Exclusieve tentoonstelling Fattori in Riihsmuseum Waar zijn onze schepen Nabestaanden vermoorde beletten tv-uitzending J" w u hetlkruisverhoor I maandag 14 april 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE CÓURANT (ADVERTENTIE) maandag 14 APRIL WOENSDAG Het plan van de Haagse Comedie om Je voormalige Oosterkerk aan de Oranje-buitensingel als ontnioetings- Hrt i^óinile Ie gaan geliruiken is opnieuw v~.'Lop de lange baan geschoven door- r dat liet voorstel van een daartoe no- d :"di(re verbouwing is teruggenomen u?&ioor b en w. Terwijl men vorig jaar iclaüj| doordrongen was van liet spoed- m| rjisenil karakter, maar de ambtelijke t d' t»hanieling langer duurde dan men Zalciooptc, zal dezelfde weg voor een er «roigend plan nog eens moeten wor- 11'ten gegaan. Dit betekent dat er een "ilssifunlie bij de Haagse Come- dreigt te ontstaan, 'verbouwingskosten bedragen in- 't de gestegen kosten op het il:k ruim drie ton. Daarin zou fc' gemeente met een lening van 50.000 gulden in moeten bijdragen. t feit, dat de Oosterkerk in een eringsgebied ligt. dat over acht r aan nieuwe bebouwing toe is. Jjnt het voornaamste bezwaar zijn tegen realisering van een ver- do algemene i lEïte partijen met de plannen in de ge- vvjfeenteraad tijdens de afgelopen be- rrbtlngsbrhandeling. heeft de Haag- ie Comedie zich in de voorbereiding ran het nieuwe seizoen volledig ge- IfSKpriuentecnl op de nieuwe situatie. )nder meer de verlenging vau de Hfliiontracten met de acteurs en de ac- 'irices is mede gebaseerd op het spe- „v en in de Oosterkerk. Hel is niet on- 'ngllenkbaar, dat nu een aantal geën- uf^rageerden de toezeggingen niet ge uit .ïonoreerd ziet, zij de contracten annuleren en de Haagse Come- Jïie zullen verlaten. Paul van teenbergen heeft inmiddels uitdrukking gegeven aan zijn grote bezorgdheid over de toekomstige ontwikkeling. Hij is in een pijnlijke situatie komen te ver keren en diep terleurgesteld over de gang van zaken, die een meuw voorstel aan b en w nodig heeft ge maakt. Over de in het vooruitzichi gestelde mededelingen betreffende het nieuwe seizoen kon hij maar kort vlo In 't oor'van Feydeau brengen en stelt zich verder op 30 augustus voor de première te brengen van .Quatre pieces sur Jardin' van Basil- let en Gredy. Men heeft verder het oog laten vallen op .The boys in het band' en .The women of Shanghai'. In hoeverre deze stukken zullen kun nen worden gerealiseerd is afhanke lijk van de houding, die de leden van AMERIKA HEEFT ENSEMBLE VOOR MODERNE NED. MUZIEK Amsterdam EnsembL ziek-gczelschap. dat op 19 mei in Carnegie Recital Hall debuteert, gaat zich vrijwel uitsluitend bezig houden met het uitvoeren van heden daagse Nederlandse muziek. Op het openingsprograninia staan onder meer Flowersong van Louis Andries- scn en werk van Misja Mengelberg. eerste hoornist van dc New York Ci ty Opera. Andere medewerkenden zijn oa George Silfres, Klarinettist 5.-,: VPRO. 12.00 Blauwe maandag: ge- rssVarieerd programma. 12.26 Medede- tbv land- en tuinbouw. 12.29 ïm'Stereo: Muzikale aanwinsten. 12.52 lezing. 13.00 Nieuws. 13.11 ^'Informatie; ontwikkelingswerk. 13.20 Pro memorie. 13.25 Klassieke en mo- tderae kamermuziek (opn). 14.25 ^Schoolradio. NRU14,45 The Tom vw Jones Schow. AVRO: 15.15 Voor de hl-vrouw. J5.45 Dixietime: jazzmuziek c-.-b oude stijl (gr). 16.00 Nieuws. 16.02 prrScala: kerkorgelconcert: klassieke dihen moderne muziek. 16.30 Voor de 0jeugd. 17.30 Brabant journaal. 17.55 e «Mededelingen. Avond riajté.OO Nieuws. 18.16 Radiojournaal. :e "18.25 Ik verbind u door... praatje. tt:'-8.30 Stereo: Promenade orkest: amu- ereSementsmuziek. 19.05 Stereo: Licht instrumentaal ensemble. 19.30 Nieuws ewRVU: 19.35 Stichting Comité Zomer- tegels. Zomerzegel: Hulp op sociaal lu-.ieg cultureel vlak, door mevrouw L. S. Roest Crollius-van Doom. NRU: c 10.05 Stichting Geweldloze Weerbaar- c-: leid, klankbeeld. Orde van Vriimet- 20-20 Lezing en muz. NRU: I'S?-'3,0 P? S°uden tijd van de Repu- bliek, klankbeeld. 21.30 Met alle ple- Soni beeld over Marva, Luva. «2.00 Brood op de plank, programma a|)>ver beroepskeuze. 22.20 Visueel ge- I«2i!lapten: De blinde telefonist. 12.30 Nieuws. AVRO: 22.40 Radio- NRU: 22.55 Jazz in actie 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen AVRO: 7.00 Nieuws, 7.10 Ochtend- gymnaslték. 7.20 Stereo: lichte gram- inofoonmuziek. VPRO: 7.54 Deze dag. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.11 Radio journaal. 8.20 Stereo: Lichte gram- mofoonmuziek, (8.30-8.33 De groente man). 8.50 Morgenwijding. NRU: 9.00 Drie retour Suez: klankbeeld. 9.35 Waterstanden. 9.40 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance (opn). AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr). (11.00- 11.02 Nieuws). 11.30 Stereo: Het Bra bants Barok-ensemble: klassieke en moderne muziek. 11.55" Beursberich ten. .MAANDAG Middag: NCRV: 12.00 Los-vast: gevarieerd programma. (12.21 Voor boer en tuin der; 12.26 Mededelingen tbv land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actu aliteiten). 14.05 Stereo: lichte gram- mofoonmuziek. 14.30 Stereo: Bariton en piano: klassieke en moderne lie deren. 15.00 Christelijk gereformeer de middagdienst. NRU: 15.30 Zoek licht op Nederland: informatie over Friesland, afgewisseld met muziek. (16.00-16.02 Nws). 17.20 Overheids voorlichting: Gouverneur Kielstra in Suriname. Spreker: F. J. van Wel. NCRV: 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Voor de jeugd. Avond: 18.00 Stereo: Meisjeskoor met instru mentaal sextet. 18.19 Uitzending voor de Katholieke Volkspartij: kaar ten op tafel, een uitzending over po litieke zaken die de aandacht verdie nen. 18.30 Nieuws en weerpraatje. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Literama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 19.20 Muziek en dienst: programma met informatie over standing en nieuw leven in de Bijbel, lezing. 10.15 Opera-aria's (gr). 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 11.55 middag: TROS: 12.00 Nieuws. 12.03 Lynx (of los). KRO: 13.00 Nieuws. 13.03 Actu aliteiten. 13.08 T.N.T.: licht platen- programma. 14.00 Nieuws. 14.03 Pop- In. 15.00 Nieuws. 15.03 Holster: Pop en countrymuziek. 16.00 Nieuws. 16.03 lORRrrrr....: popmagazine. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.07-18.00 Draaijjjofdraaük: ver- zoekplatenp rogra m ma. DINSDAG Morgen: VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Plaatjes voor de pep. (10.00 Nieuws). 11.00 Nieuws. 11.03 Een opvallend vrolijke, gevarieerde visite. gj-J-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 'S'fOURNAAL ^-VPRO) LEONARD BERNSTEIN !T'wUres at an exh'bition', het beroemde werk "oussorgsky m de orchestratie van Maurice irtu-i- The New York Philharmonic. De fragmen- aWe °Pzet van deze .Schilderijententoonstelling 6hHi«nsenJ?^(leelte'^ke inbreng van solisten en ver- n 'Uh ,„1 dinpnten mogelijk. Het zijn Paul Schön- Pre>st, Stephanie Sebastian, Jacques nan, David Oei, Edo de Waart en Hoaricio Gutier- STOO uur: pS) JOURNAAL B-20 uur: '«O-KLEUR) WERELD OP WIELEN i rally6 <Fr6d Va" der Vlu?t) van de East African Sa- feo uur: J1DE draaidoos gn van Collem provtretteert Fntz Lang. OR AN ADA "oorlog™ °Ver 06 bloedige' afgrijselijke Spaanse l^een "int Am lCoe» het Franco-fascisme en vier N^H 0n, slrijd" Na van de Olm Itaar se °ud-Spanje-vrijwilllgera com- 5 uur: ^SCIIE.D'Ne-IXFOHMATIE. .TELEAC) EXPORT. 19.30 uur: A YRO-KLEL'R)VADERS TEGEN WIL EN DANK 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: AVRO'S REGIO VIZIER Met onder meer een reportage over de ontwikkeling van de haven Vllssingen-Oost. Sociale aspecten, infrastruc tuur en in het toekomstperspectief krijgen een extra- toelichting. 20.45 uur: PEYTON PLACE 21.30 uur: NATIONAAL ALLERLEI Programma van Herman Pieter de Boer. 22.00 uur: AVRO'S TELEVIZIER 22.25 uur: (NTS) JOURNAAL. BELGIË-NED. KANAAL 2/10 18.55 uur: ZANDMANNET JE 19.00 uur: ZORRO 19.25 uur: POSTZEGELRUBRIEK 19.40 uur: OPENBAAR KUNSTBEZIT 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur: HIGH CHAPARRAL 21.15 uur: NATUURBESCHERMING 22.10 uur: DE LIBERALE GEDACHTE 22.40 uur: JOURNAAL. FRANSTALIGE PROGRAMMA'S NEDERLAND-2 iflSO uu -NTS-li AAL32I J. OU RN A .VL 9.05 uur: ICALA Iteuwa en Parlementaria BELGlé-FRANS KANALEN 3 EN 8 13.50 Schooltelevisie; 17.40 Schooltelevisie; 18.10 Poum; 18.25 Les travaux et les jours; 19.00 Antenne-soir; 19.25 Zandmannetje; 19.30 Sport; 20.00 Journaal; 20.30 Soviétiques; 21.00 Histolres étranges et contes fan- tastiques: 21.30 King and Country: 22.55 Journaal. I'RANKRIJK-RIJSSEL (LILLE) KANAAL 12 10.00 Schooltelevisie: 12.30 Midi-magazine; 13.00 Jour- laal; 17.20 Schooltelevisie; 18.20 JournaaJ; 18.30 Total 3000: 18.45 Voor de vrouw; 19.15 Babar; 19,20 Regio naal journaal; 19.40 Les olseaux rares; 20.00 Journaal; 20.30 SOS Frequence 17: 21,20 Cabaret de l'histoire; 2.1.50 Grand angle; 22.30 Fiilim; 23.00 Journaal. net gezelschap zullen aannemen, die ernstig ontstemd zijn over de trage verwezenlijking van het Oosterkerk- project. Het lag in de bedoeling om medio oktober het toneelcentrum te openen met ,De clown in het souterrain' van de Haagse auteur Henk Sparreboom. Kansen scheppen voor Nederlandse auteurs is éen van de belangrijkste oogmerken in het nieuwe centrum. Voorlopig zal er niets van komen. Tn het nieuwe seizoen zal Henk van Ulsen (De Nederlandse Comedie) een aantal gastrollen vervullen zo lang Ko van Dijk nog niet hersteld is van zijn overigens voorst en pianist, Basil Reeve, eerste ho boïst van de New York City Opera Daniel Trimboli, fluit, en Ryohei Na. kagawa, fagot. Deze Amerikaanse musici zullen met steun van T Com mittee for Netherlands music deze muziek gaan uitvoeren. De Neder landse regering heeft een subsidie verstrekt voor het introductie-con cert. da' op 19 mei in de Carnegie Recital Hall zal worden gehouden. kerklied en kerkmuziek. 20.10 Stereo: Radiofilharmonisch orkest: moder ne muziek. 21.05 Br zit een luchtje aan, klankbeeld over de toekomst van de luchtvaart. 21.30 Stereo: BaLlet- muziek (gr). 21.50 Licht orkest met zangsolist (gr) 22.10 Lichte grammo- foonmuziek. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Moderne snaar instrumenten, hun voorlopers en muzikale lezing. 23.05 hoorspel. 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actu aliteiten. (7.30 Nieuws) 8.00 Nieuws. 8.11 Gewijde muz. (gr). 8.30 Nieuws. 8.32 Stereo: Voor de vrouw. 9.35 Ste reo: Operettemuziek (gr). 10.00 Op- •aria's (gr). 11.00 /oor as! Mededelingen. MAANDAG ZONDAG GESLOTEN GEOPEND VAN 9-17UUfeVOOROELIGETREIN/TOEGANGBIUETTEN OP DE STATIONS VERKRUgB^^ Het Nederlands Danstheater zal van daag In Londen de eerste van een se rie van 21 voorstellingen geven in het Saddlers Wells Theater. Gedurende drie weken zullen 6 ver schillende programma's worden uit gevoerd. In deze zes verschillende programma's is het belangrijkste deel van het huidige repertoire van het Nederlands Danstheater opgeno men. De voorstellingen worden bege leid door de New Opera chorus en orchestra onder leiding van de vaste dirigent van het Nederlands Dans theater, de heer Zoltan Szilassy. Verder werken aan het programma mede de sopraan Anne Haenen en de cellist Anner Bljlsma. Zoals bekend trad het Nederlands Danstheater in mei 1967 eveneens in het Saddlers Wells Theater op, toen echter ge durende een week. De zeer lovende kritieken van toen alsmede de kritie ken die het Nederlands Danstheater kreeg naar aanleiding van de voor stellingen in New York in het voor- jaar 1968 waren de oorzaak dat het gezelschap thans voor een langere periode in Londen werd uil Vrijdag 18 april zal in dc zalen van liet prentenkabinet in het rijksmuseum in I 'Amsterdam een tentoonstelling worden geopend die nog nergens elders in deze vorm is gehouden. Een aantal grote Italiaanse prentenkabinetten, namelijk van de l ffizi in Florence, liet Museo d' Arte Moderna, aldaar, liet Castelln Sforzesco in .Milaan, het museum te Li- vorno en enkele particuliere verzame laars in Milaan en in Verona, hebben het mogelijk gemaakt om liet complete werk van de grafische kunstenaar Gio vanni Fattori, geboren te Livorno in 1835, overleden in 1908 in Florence, in Amsterdam te laten zien. Een dergelijke volledige overzichtsten toonstelling van het werk van een kun-, stenaar voor wie in Italië thans grote belangstelling bestaat, omdat Fattori in de jaren tussen 1880 en 1900 een nieu we stoot heeft gegeven aan de grafiek, is nog nooit georganiseerd, aldus de di rectie van het rijksmuseum. Zij vindt het heel verheugend dat de directies van de Italiaanse musea de primeur hiervan aan Amsterdam gelaten nebben. BALONG 10 185 m w Luderltzbaai naar Mombasa BATJAN* 11 300 m zo Acapulco BATU 11 700 m naw Walvis baai BR1TSUM 11 160 m otw Mcnado naar Vancouver CHEVRON AMSTERDAM 11 73 m ono Algiers naar Rotterdam CHEVRON NAPELS 11 650 m zo New Foundland n. Perth Am boy CHEVRON LEIDEN 11 120 m ozo Ras al Hadd n. Okinawa CHEVRON ROTTERDAM 11 van Perthamboy naar Bahrein CRANIA 11 30 m wzw Malfordhaven naar Stanlow DALLIA II 430 m zw Moaamedes n. Frederlcla DAPHE 11 270 m o Ceylon naar Mena DAPHIS pass. 11 Dardanellen n Mudania FOREST HILL 11 100 1 Bathurst naar Perzische Golf FOREST TOWN 11 te Piraeus GAASTERKERK 11 400 m ono Mogadiscio naar Bahrein GAASTERLAND pass. 11 Kaap Finisterre naar Las Palmas HOLLANDSDIEP 11 ten anker rede Lagos JOHANNES FRANS IX 125 m w. Lands End naar Newport KARIMUN 11 250 m ono Saigon naar Singapore KHASIELLA 11 1000 m wnw Lissabon naar Stanlow KLOOSTERKERK 11 490 m zw Chagos cll. naar LAARDERKERK 11 80 m n Kaap Blanc naar Hamburg LOVELLIA 11 van Tripoli naar Hamburg MAASLLOYD 11 210 m Rashafun naar Massawan METULA 11 20 m w Lissabon MIJDRECHT 11 140 m z Blanc naar Angle Baal NEDER WAAL 12 te Keelung verwacht NlSO pass. 11 Cyprus n Europoort OOSTKERK 11 rede Genua OUWERKERK 11 rede Dubai OVERIJSEL 11 te Hamburg PHILIDORA 11 van Escravos naar Curacao RONDO 11 rde Karachi SINOUTSKERK 11 van Hongkong naar Singapore STAD VLAARDINGEN II van Lyon naar Hampton STEENKERK 11 te Marseille verwacht STRAAT MAGELHAEN 10 van Shanghai naar Osaka VIVIPARA 11 van Halul eil. naar Buenos Aires HOOG EN LAAG WATER 15 april Vllsslngen Terneuzen Zlerikzee Hansweert Wemeldinge uur meter 1.04 200 1.33 217 2.26 124 2.07 229 2.51 152 uur meter 13.28 221 14.02 237 15.01 149 14.39 250 15.18 178 uur meter 7.37 218 8.10 227 8.04 183 8.39 244 S.30 205 NAP uur meter 19.40 194 20.16 204 20.20 157 20.45 223 20.46 176 (Van onze rtv-redactie Nabestaanden van het slachtoffer van een moord die in 1922 te Gent werd gepleegd hebla-n de BRT la-let vrijdagavond een aan de desbetref fende rechtszaak gewijd tv-spcl uit te zenden. Het spel was er één uit de serie: .Beschuldigde sta op'. Daarin wor den een aantal bettende Belgische, rechtszaken behandeld in de vorm van een verslag van de rechtszitting' tijdens welke de beschuldigden wor den berecht. In het onderhavige ge val ging het om burggraaf Louis Georges de Mazières-Mauleon. zwa ger van de 35-jarige Valerie Coppie- ters. Deze laatste werd in de avond van 8 mei 1922 in een huis te Gent vermoord. Ais doodsoorzaak werd vergiftiging door strychine vastge steld. Tijdens het proces bleek dat het om zelfmoord had kunnen gaan of dat de moord wellicht door een (evenals het slachtoffer ongetrouw-1 de) zuster kon zijn gepleegd. BIJZONDERE REMBRANDT EXPOSITIE In het rijksmuseum in Amsterdam zal van 13 september tot en niet 30 november 1969 de tentoonstelling .Rembrandt 1669-1969' worden gehou den ter gelegenheid van het feit dat de meester 300 jaar geleden in Am sterdam gestorven is. De tentoonstelling omvat schilderij en en tekeningen, die meestal nog niet, of een aanzienlijk lange" tijd ge leden. in Nederland werden tentoon gesteld. Het zullen een twintigtal hoogtepunten uit Rembrandts schil derkunstig oeuvre zijn en een keur van 120 tekeningen, uit musea en particuliere verzamelingen uit de gehele wereld. Het etswerk zal ge toond worden in de tentoonstellings zalen van het rijksprentenkabinet. Met de tentoonstelling Rembrandt 1669-1969' zullen de meuwe tentoon stellingszalen die in de oostelijke binnenplaats gebouwd zijn, worden ingewijd. Even puzzelen r? V 1 ll rj f a £«1 ai a) ffS c U P' u EE f f -ij g Horizontaal: 1 sno z.g, S famil.elid_ 10 gewicht van verpakking, 11 vorst in Abessinië, 13 Reg. Reglement, 14 hoofd deksel, 16 berg in Zwitserland, 17 soor telijk gewicht, 18 verhinderd, 20 tita nium (scheik.). 21 staat in Zuid-Afrika 23 trop. zoogdier, 25 vervoermiddel, 26 aartsbisschop. 27 oi.estad in de Kauka- sus. 30 sikkepit. 32 ln loco. 33 schip persboom. 35 heilige. 36 baardje 38 Is raël, 39 zangnoot, 40 verkleind bouw- model, 42 geweldig. 45 boom. 46 hart zeer; Verticaal: 1 stuiver (afk.), 2 scheepe- 7 pers. vnw., 8 veel (Lat.), 9 dinger naar een post, 12 verdwijn, 15 oude lengtemaat, 17 aanstellerij 18 grillige stijl, 19 feestgebak, 22 deel van boom, 24 wortel, 28 anders gezegd, 29 uitge zocht gezelschap, 30 uit het water ge- haald, 31 rivier in Frankrijk. 34 rund. 37 kamer van koophandel, 39 koning (Frans). 41 eventueel, 43 nummer, 44 metertoj. De oplossing van de zaterdag puzzel is* u RIAINI1 UBN RiA'TlE (ADVERTENTIE) indrukwel plotseling binnen stapte. ,De vraag is, of Zijne Hoogheid Prins Pandarius hier kan overnachten!' sprak deze, terwijl hij keurend rondkeek. ,Hij is gesteld op een schone omgeving Met die woorden streek hij met de vinger-langs een randje en bezag mis noegend het stof dat daar af kwam. ,Ncen,' vervolgde hij hoofdschuddend. .Hier kan de prins niet logeren. Het is in strijd met zijn vorstelijke op voeding. Hij is dat heel anders ge wend op het paleis.' Zo sprekende keerde nij zloh om, teneinde de her berg weer uit te stappen. Daarbij liet hij de geldzak uit zijn hand glip pen en die kwam met een rinkelen de dreun op de vloer terecht, zodat enkele van de duizend gouden dub loenen er uit spatten. En die flonke rende munten maakten nog meer in druk op de herbergier dan de woorden van Joris. CAROL DAY i FEUILLETON DOOR JOHN ROWAN WILSON Line moest gek zijn, dacht hij, het was de enig mogelijke verklaring. Het was wel bitter om op het hoog tepunt van je loopbaan geveld te worden door een krankzinnige, fin toch, als hij naar de ander keek vond hij het tot zijn eigen verbazing moeilijk hem te haten. Zijn handel, wijze had een zekere grandeur, een grnadeur die ontbrak bij Trimble oi Gale of Maxfield of de minister - de grandeur die ook Kincaid had be zeten ondanks zijn tekortkominger en zwakheden. Het was de bereid heid zich op te offeren. Zijn aandacht werd weer getrokke;. door de gang van zaken in de rechts zaal. De juridische moeilijkheid was opgelost en Groom had zijn ken schetsing van Gillings zaak hervat. Hij ging uitvoerig in op de door de brief aangerichte schade en de ver geefs gebleken pogingen om Line er: toe te brengen deze in te trekken En plotseling bracht hij zijn uiteen zetting tot een eind. Het spel stond op het punt te beginnen, dacht Gil ling, zich plotseling misselijk voe lend. De eerste batsmen werden b. de streep verwacht. Sir Thomas wen ste plotseling eraan gedacht te heb ben om voor de zitting naar het toi let te gaan maar het was nu te laat. De grechtsdeurwaarder zei,Sir Tho mas Gilling". ,U bent Sir Thomas Gilling?' .Ja.' ,U bent eerste geneesheer in het St.- Vincentziekenhuis ,Ja'. .Sir Thomas, hoe oud bent u?' .Tweeënzestig'. .Hoe lang bezit u de bevoegdheid van airts .Negenendertig jaar'. ,En hebt u al die tijd*het beroep van medicus uitgeoefend?' .Ja'. Groom gal' zich daarna veel moeite om door vragen en antwoorden een beeld van zijn carriöre te geven Hij begon bij zijn eerste jaren ln het ziekenhuis in Graftondale en ging uitvoerig in op de onderscheidingen, de prijzen en de met succes afgelegde examens. Hij vervolgde met het naar Londen gaan en z'n benoeming tot lector in de medicijnen bij 't Sint- Vlncentziekenhuis en met zijn werk zaamheden tijdens de oorlog. Het was een indrukwekkende staat van dienst en het doorlopen ervan gaf Gilling zelfvertrouwen. H\j ging zich meer op zijn gemak voelen. Als cli max begon Groom aan een opsom ming van zijn functies en onder scheidingen. ,U bent eerste geneesheer van het koninklijk huis?' ,Ja'. ,En lid van de koninklijke sociëteit?' ,Ja'. .En vice-voorzitter van het Konin klijk Genootschap van Geneesheren?' ,Ja'. .Kunt u -ter informatie van de jury ïn het kort vertellen wat het ver schil is tussen het Koninklijk Ge nootschap en de Koninklijke Soe.e- teit?' ,Het Koninklijk Genootschap van Ge neesheren is een beroepsorganisatie, die de consulterende geneesheren op dezelfde wüze vertegenwoordigt als het Koninklijk Genootschap van Chi rurgen dat de chirurgen doet. De Koninklijke Sociëteit is een zuiver wetenschappelijke instelling, gesticht door Karet II. ter bevordering van de wetenschap. Elke man van de weten schap kan in de Koninklijke Socië teit worden gekozen, als men van mening dat hij oorspronkelijk werk heelt verricht, dat voldoet aan de door de sociëteit gestelde normen. Wetenschappelijk werk op medisch gebied kan iemand op gelijke wijze voor verkiezing in aanmerking doen komen als wetenschappelijk onder- zoel' op het gebied van de natuur kunde. chemie, biologie enzovoort'. .U werd dus gekozen op grond van door u verricht wetenschappelijk on. derzoek?' .Er is geen andere grond voor ver kiezing". .Juist. En u bent dus de auteur van een aantal wetenschappelijke verhandelingen?' ,Ja'. .Geeft u onderricht aan studenten zo wel aan beginnende als vergevorder- ,Bent u lid van de Raad voor Me disch Wetenschappelijk Onderzoek?' ,Ja'. .Zou het u mogelijk zijn al die werk zaamheden te verrichten zoals van vice-voorzitter van het Konin klijk Genootschap van Geneesheren, ais lid van de Koninklijke Sociëteit, doceren, examens afnemen, het zit ting hebben in de Raad voor Medisch Wetenschappelijk Onderzoek als u niet uitstekend op de hoogte zou zijn van de nieuwste vorderingen op medisch gebied?' .Uiteraard niet'. .Zou het u mogelijk zijn uw veie hooggeplaatste patiënten op de juis te manier te behandelen indien u ge bruik maakte van verouderde me thoden?' .Nee". .Sir Thomas, heeft tot nu toe iemand .Ja'. .Ja'. .Ik heb daarvan exemplaren die ter beschikking van de jury staan. Vol gens mijn gegevens hebt u gedurende de afgelopen tien jaar zestfen oor spronkelijke verhandelingen gepubli ceerd'. .Ja'. .Is de meest recente daarvan die in Medical Science van drie maanden geleden?' .Heeft iemand u, voordat de brief van professor Line werd gepubliceei-d ooit verweten reactionair of bij uw tijd achter te zijn?' ,Voor zover mij bekend nooit'. ,Wat was uw reactie toen u profes sor Lines gepubliceerde brief voor het eerst las .Ik was verbijsterd. Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven'. En zo was het inderdaad geweest. Dat was misschien van zijn kant ge zien het opvallendste element in de zaak. het onwerkelijke ervan. Medici op zijn en Lines niveau vielen elkaar eenvoudig niet in het openbaar aan. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 7