Zeeland herdacht sober doden uit wereldoorlog ipede i±j Wageningen haalde Th. Westerhout in Brits korvet ,hms Dunas' brengt bezoek aan Terneuzen wewm Er zijn 'Ik heb nu geen tijd' vaders Bloesempracht op Zuid-Beveland VEEL DEELNAME AAN BIAFRA- ACTIE IN ZEELAM VEEL ZEEUWSE BEZOEKERS Ruime aandacht voor Zeeuwse Bromfietser rijdt tegen boom te Axel: ernstig gewond Souburger - oiii invloed - maal' brokken in Vet Sasse middenstii tegen afsluitint van de binnenst MET STILLE OMGANGEN EN KRANSLEGGINGEN Zware schade bij botsing Souburg Blikseminslag in cafetaria Sluis In Middelburg krans van de Engelse troepen ALMANAK 'ADVERTENTIE) maar er zijn alleen maar lieve moeders en lieve moeders zijn op moederdag een elektrische pede snijmachine waard KAPELLE De zomerse tempe raturen van de laatste gen heb ben er voor gezorgd, in de Bevelandse bongerds de natuur een ware gedaantewisseling heeft ondtrgaan. Dat is met name het geval met de fruitbloesems dóe zeer veel plaatsen tevoorschijn zijn gekomen. Vooral de pruimebo- men tooien zich nu met een kleed van wit satijn. Ook de peren heb ben zich volop te pronk gezet. Vele natuurgenieters hebben het afgelopen weekend de bongerds opgezocht. In en rond Kapelle was er zaterdag en zondag zowel op de hoofd- als binnenwegen veel verkeer. Voor hen die hiervoor nog niet in de gelegenheid waren is het goed te weten dat er ook het komende weekend nog veel te zien zal zijn. De verwachting is, dat dan ook de appels met hun zacht rose getinte bloesems zich in het schouwspel hebben ge mengd. De bloei zal de komende dagen dan zeker op zijn mooist zijn. Overstekend meisje door auto geschept SAS VAN GENT Toen het 11- meisje M. B. uit Sas van Gent zater dagmiddag omstreeks vijf uur plotse ling met haar fiets rijksweg 61 ter hoog. te van de Eilandstraat te Sas van Gent overstak, werd zij door een personen auto, bestuurd door P. van D. uit Sas van Gent, gegrepen. Van D. wilde haar nog ontwijken en kwam hierdoor tegen de wegbeveiligting waardoor de auto met de wielen omhoog in de middenberm te recht kwam. Dokter W. U. du Puy uit Sas van Gent verleende eerste hulp en Het het meisje met een bovenarm fractuur naar het St.-' Blisabethziekenhuis te Sluiskil over brengen. WAGENINGEN Zaterdagmid dag is drs Th. J. Westerhout uit Middelburg geïnstalleerd tot bur gemeester van Wageningen. De ambtsketen werd hem omgehan gen door loco-burgemeester H. Driever, die de nieuwe burgemees ter een opsomming gaf van wat er allemaal in Wageningen nog te doen valt en van alle problemen die nog om een oplossing vragen. Hierop reageerde de heer Wester hout met de opmerking: ,Ik had begrepen, dat het voor mij een prettig uitrusten aan de Veluwe- zoom zou worden, maar ik weet au, dat ik meteen aan het werk zal moeten'. Do installatie van de lieer Wester hout werd in de raadzaal i W'ageningse stadhuis door een grote Zeeuwse deputatie, onder wie burge meester mr J. Drjjber van Middel burg bijgewoond. Ook van zjjn Haagse relatie gaven velen van hun belangstelling blijk, zoals oud-minister J. Smallen- bröek, de vïce-voorzitter van de tweede kamer R. Ze,gering Hadders en later tjjdens de receptie ir W. F. Schut. Namens de PvdA-fractio in de tweede kamer sprak ir S. A. Posthumus, oud-staatssecretaris van verkeer en waterstaat. Deze betoog de, dat zjjn fractie Jn dc heer Wes terhout een waardevolle kracht zal missen. ,Voor u een begroeting, voor ons een afscheid' zei de Middelburgse wethouder M. A. L. Hubregtse, die het woord voer de namens het gewest Zeeland van de PvdA. .Ofschoon hij van huis uit geen Zeeuw was, was hij toch een Zeeuw onder de Zeeuwen', aldus de heer Hu bregtse, die schetste hoe de heer Wes tenhout als wethouder van de openbare diensten ,geld in het laatje bracht', maar als wethouder van culturele za ken nogal wat financiële noten op zijn zang had, onder meer ten bate van de Middelburgse schouwburg. ,ïk feliciteer de Wagemngse raad met zo'n voorzït- tex-, verklaarde de heer Hubregtse ten slotte. De nieuwe burgemeester van Wagenin gen besteedde in zijn rede eveneens ruim aandacht aan zijn Zeeuwse tijd. .Ik zal Zeeland nooit vergeten'. Ten slotte heeft Zeeland mij op het spoor van de politiek gezet' en ik heb daar een prettige en ook leerzame tijd doorge bracht'. Dank aan de Zeeuwen, voor de twintig jaar, dat ik met mijn gezin Zeeland heb mogen leven en werken' PROMOTIE CVP D. VAN OOIJEN TE MIDDELBURG MIDDELBURG Op maandag 12 mei aanstaande zal commissaris van politie D. van Ooijen van Middelburg in de -gro te academiezaal van de rijksuniversiteit van Gent promoveren op een proef schrift. getiteld .Verkeer -en alcohol'. Promotor is prof. dr C. J. Vanhoudt, directeur van de school voor criminolo gie van de rijksuniversiteit va.n Gent. AXEL Op de Hulsterseweg te Axel is zaterdagavond een Belgische brom fietser L. L. van der A. uit Beveren tegen een langs de rijweg staande boom gebotst. Van der A. liep hierbij l>ene- vens vrij ernstige hoofdverwondingen een sleutellieenbreuk en een gebroken leen op. Per ambulance werd hij over gebracht naar het Sint-Elisabethzieken- huis in Sluiskil. Zijn duopassagier B. S. werd even gewond, maar kon per taxi naar Beveren worden vervoerd. De oorzaak van het on geval is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan het feit, dot de bestuurder tijdens he-t rijden een sigaret wilde op steken. De jongelui werden in. bewuste loze toestand aangetroffen door een bus chauffeur van de ZVTM. VLISSINGEN Vele ZetJ vensmiddelenbedrijven hebbes f dag meegedaan aan de laitódd tie ,Uw geld, hun leven' ten t»l de honger- en oorlogsslachte; Biafra en Nigeria. De actie t-v organiseerd door het Nederliï?! mité Unicef, het Unesco-cente' derland en de Nederlandse org tie voor Internationale Bijsta i vib), die een beroep hebben et* onder meer Co-op Nederland,?? tie van Chr. Ondernemers is is', den- en. Kleinbedrijf het Kfc. Verbond van Ondernemers Raad voor het Grootwmkelk,- Over het algemeen werd desa} winkeliers in Zeeland een &- noemd, hoewel hier en daaruit geklaagd over een maar ma? langstelling van het publiek,! geveer één meter hoge colled zljn na afloop van de actie ra landelijk centraal punt sib waa r de opbrengst zal worde» steld. Bij het zien van een collectebut men meestal, voordat men zji gaven afzondert, vragen: wan voor? In Terneuzen was dat/ dagmiddag niet nodig, want I' lectanten kwamen er aan al'-f rond voor uit dat de Novlbi zou besteden aan de slachte Biafra. Op de foto: de in het oog lopei lectanten in de Noordstraatli- neuzen. VEERE Joy-riding met een singen weggenomen auto en t)Ja der invloed hééft de Souburgen zaterdagmiddag voor enkele tci rige gevolgen gesteld. Nadat hi.' van de Nieuwe Vlissingsewegtoi genomen en in een bar een santól bier had gedi-onken, belandde'rij; wagen in Veere. Daar nam hljm genaarstraat met te hoge snels: bocht naar links én botste toert? geparkeerde wagens van J, M. ut wenpolder en P. V. en J. B. ud' Zowel de gestolen auto als de dr- gereden wagens liepen flinke seta! B. liep een hersenschudding op ai per ambulance naar huis worfe voerd. SAS VAN GEXT In ik vrljk houden vergadering van de denstanders heeft men zich vrijw niem uitgesproken tegen het op zijnde voorstel van h en w van Gent om de binnenstad van da.' meente voor hot verkeer af to <- Het gemeentebestuur heeft plannen na advies van de vcitefl missie uit de gemeenteraad dew de oude binnenstad van Sus W voor alle l ijdend verkeer te W# Het grootste deel van de Sasse standers was fel tegen dit voo kant en als resultaat van de w» vergadering met vele discussie sloten een brief te schrijven meentebestuur, waarin gepleit» den de binnenstad niet af tesluiu het verkeer. De middenstanders stelden voof' men op de ventweg langs rps®? Sas van Gent, namelijk de werl®- rooien, zodat hierdoor een rt™' waar tachtig wagens geparkeeröK worden. MAANDAG 5 TERNEUZEN Van 28 mei tot. 1. juni zal het Britse korvet h.ms Dundas een bezoek brengen aan Terneuzen. Het kor. vet staat onder commando van de lui tenant ter zee eerste klasse J. Garnier. Deze onderzeebootjager, die genoemd is naar vice-admiraal sir Richard Saun ders Dundas, die tussen 1815 en 1861 de royal navy diende, heeft een lengte van ongeveer 95 meter (310 feet). Het schl(p kan een hoogste snelheid be reiken van 25 knopen. Op 25 september 1963 werd de hms Dundas le water ge. laf,an door La,dy Eastham. Er zijn nog elf schepen van dit type gebouwd, alle vernoemd naar kapiteins die ln dienst zijn geweest vij de royal navy. De be langrijkste taak van de luns Dundas, die deel uitmaakt van het Portland Squadron, Is de opleiding van officieren en manschappen in de oorlogvoering te gen onderzeeboten en het gebralk van antl-onderzeebootwapens. De bemanning telt 146 koppen, waaronder de comman dant en acht officieren. Ongeveer de helft hiervan heeft een technische taak. Aan het bezoek van de hms Dundas aan Terneuzen zijn diverse evenementen ver. bonden, zoals onder andere een cocktail party aan boord en hockey- en voet balwedstrijden tussen teams van de be manning en plaatselijke elftallen. Za. tevdag 31 mei wordt de bevolking tussen 14.00 "en 17.00 uur in de gelegenheid ge steld om het schip te bezichtigen. Op de foto: hms Dundas. WEINIG WIND Veranderlijke bewolking nict pu- enkele regen- of onweersbui'.'"- wind en in het algemeen ie» middagtempera,luren <lan zoiiiW Vooruitzichten voor dinsdag dag .opgesteld door liet Kwu i dag 4-5-'69 om 18.00 uur. Flinke zonnige perioden, een aa>-- de kans op een regen- of on> temperaturen ln het algemeen normaal. kans op een droge minstens 12 uur: 80 Pr0.c 17 een gehetl droog etmaal: Voor woensdag: aantal uren 9 uur; min. temp.: an onge"? maal tot 4 graden boven nornu-; temp.: van 0 tot 5 graden maal; kans op een droge pW' minstens 12 uur: 80 procenb een geheel droog etmaal: 50 Normalen voor 6-10 mei lp'" lijk min, temp, en max, temp-)- Den Helder S i Eelde 6 De Bilt 7 17 Vlissingen 8 I'. Zuid-Limburg 7 ]l ZON EN MAAN Zon op 05.02 JJ Maan op 01.16 01 MIDDELBURG Een c tie van Middelburgse scholieren legde zaterdagmorgen na de kranslegging door burgemeester mr J. Drijber bij de gedenksteen op het erehof bloemen op de gra ven van de gevallenen. Geheel links: de burgemeester van Mid delburg Foto PZC) de stille tocht besloten met het spe len van twee coupletten van het .Wil helmus'. Tijdens de twee minuten stilte raasde het verkeer op de wegein rond liet monument onverminderd door. OOSTBURG OOSTBURG In Oostburg was van de herdenking weinig te merken. Van het gemeentehuis en van enkele andere openbare gebouwen en slechts sporadisch bij particulieren hing vanaf zes uur zondagavond de vlag halfstok. Een georganiseerde stille tocht wordt in Oost burg al se dert enkele jaren niet meer gehouden, maar wel is er gelegenheid om in dividueel op de begraafplaats bloe men op graven te leggen. Klokgelui tussen kwart voor acht en dertig seconden voor acht was er alleen van af het gemeentehuis. Door een druk doorgaand verkeer, vooral van Bel gische auto's, was er om acht uur van een ïnachtnanie van twee mi nuten stilte vrijwel Diets te merken. AXEL AXEL In Axel werd zondagavond de Oranjestraat. Ter inleiding van deze oorlog herdacht met een korte plech tigheid bij het Poolse monument aan de gevallenen uit de tweede wereld- herdenkmg werden kort voor acht uur de Axelse kerkklokken geluid. Namens het gemeentebestuur legde Axels bur- femeester M. K. van Dijke een krans ij het monument. Dit gebeurde om twee minuten voor acht na een stille tocht van- het stadhuis naar het monu ment, waar zeer velen stonden opge steld om eer aan de gevallenen te be wijzen. Na de kranslegging werden de twee minuten stilte ingewijd door de .last post' van een hoornblazer van de fanfare .Hosanna'. Vervolgens legden schoolkinderen, vertegenwoordigers van jeugdverenigingen bloemen aan de voet van het monument. Tijdens de plechtig heid stond een erewacht van het Axelse korps rijkspolitie en reservisten opge steld, terwijl aan de vlaggemast de na tionale driekleur en .de roodwitte Poolse vlag halfstok hingenT VLISSINGEN Bij een botsing op de Nieuwe Vlissingseweg bij de brug Sou. burg zijn zaterdagavond om 7 uur twee auto's beschadigd. Een personenauto be stuurd door J. van L. uit Vlisaingen wilde uit de richting Middelburg naar links de brug oprijden. Een tege moetkomende auto, met R. A. H. S. uit Middelburg achter het stuur week uit naar links toen de andere auto afsloeg. Het gevolg was een vinnige aanrijding waarbij de auto van Van L. totaal werd vernield. De andere auto een be stelwagen liep minder scha.de op. De Vllssingse politie verzoekt getuigen en met na,me de bestuurder van een wit te Deux Ohevaux zich te melden voor nadere inlichtingen over de juiste toe. dracht van het ongeluk op telefoonnum mer 01184-2555. SLUIS Tijdens het hevige onweeri van vrijdag op zaterdag sloeg de blik sem in bij cafetaria .Marianne' in Sluis, dat beheerd wordt door de heer M. van Mijnsbergen. Er werden enige' pannen en glazen alsmede een tiental elektrische lampen vernield en grote schade werd toegebracht aan een jpas, nieuwe afzuiginstallatie van de frites- afdeling. Onderzocht wordt in hoeverre de verzekering aan de schade zal dienen bij te dragen. Ook sloeg de bliksem in ln een naburig pand van de melkhande. laar G. Buijck, waar de schade overi gens zeer beperkt was. Duitse auto op vangrails rijksweg in Vlissingen VLISSINGEN Een Duitse automobi list is zondagmorgen vroeg met volle snelheid op de vangrail bil de spoorweg overgang op rijksweg 58 gereden. De vangrail werd bijna een nieter naar ach ter gedrukt, de auto was totaal ver nield! maar de drie inzittenden kwamen met de schrik vrij. Hoe het kwam, dat de bestuurder R. G. uit Düsseldorf in plaats van af te slaan recht door reed, is niet bekend. VLISSINGEN Zeeland heeft zondagavond sober zijn doden uit de tweede wereldoorlog herdacht- In tal van plaatsen werden stille omgangen gehouden, werden kran sen bij oorlogsmonumenten en bij graven gelegd- De belangstelling voor de herdenking varieerde van plaats tot plaats, evenals de aan dacht voor de twee minuten stilte, die om acht uur in acht werden genomen. MIDDELBURG MIDDELBURG Er werd zelfs geen kinderstem gehoord, zo stol was het na het hoornsignaal dat onmiddellijk na acht uur de twee minuten aangaf, waarin de Zeeuwse hoofdstad zondag avond de doden van de tweede wereld oorlog herdacht. Het was een sfeer vol moment uit een stijlvolle plech tigheid, die om half acht was begon nen in de Abdij. Hier hadden zich naar schatting meer dan duizend mensen verzameld; een aantal dat op een grotere belangstelling dan vorig Jaar duidde. De herdenkinigsplechtig- ieid ving aan met de Engelse hymne ,Als ik bij 't kruishout peinzend sta', gespeeld door de brassband ,Onda'. Dirigent Cees Cesvaal leidde vervol gens de samenzang van ,Wilt heden nu treden' door publiek, begeleid door de band en plaatselijke zangkoren. Onder d-oodse stilte droeg mevrouw A. A. Scheltens-Koops drie verzetsgedich ten voor: .Gedenken wij', van Van Wageningen, .Tot de dood', van Hoor- ni-k. en .Hier boog" van Aafjes. Na het zingen van .O Heer die daer' decla meerde mevrouw Seheltens .Gevan genis' van Henriëtte van Roosenburg en .Na de bevrijding' van Bloem, waarna het koraal .Blijf br| mij Heer' werd gezongen en gespeeld. Toen de laatste akkoorden hiervan over het Abdijplein weerklonken, begonnen de klokken van de Lange Jan en de r-k kerk hun bronzen zang. Slechts doffe tikken op de kleine trom begeleidden de stilletocht, die men daarna maak te van de Abdij via de Balans naar het monument op de Groenmarkt. Nadat het klokgelui was verstomd speel de een kornettïst van ,Ondo' het geef acht-signaal voor de twee minuten stilte. Na het signaal .The last Post' legde Zealand's commissaris, mr J. van Aartsen als eerste een krans, ge volgd door burgemeester mr J. Drij- bêi- van Middelburg, en door de Zeeuwse garnizoenscommandant de lt. kolonel A. L, VeL Het aan het Sloe gelegerde Britse troepenonder deel was vertegenwoordigd door kolo nel M. White, die eveneens een krans legde. Velen uit de bevolking van Middelburg brachten daarna hun bloemen aan de voet van het monu ment: Ouderen en jongeren: Indivi dueel, of als vertegenwoordigers van padvinders-, jeugd- en andere or ganisaties. Ook hier was een groot aantal mensen getuige van deze so bere maar indrukwekkende plechtig heid. Na het zingen sn spelen van het zesde couplet van het Wilhelmus mar cheerde ae brassband ,Onda' weer in Zeeuwse Verrassing Op koninginnedag heeft burge meester Bidder van Westkapelle de nieuwe fontein op het Markt plein in werking gesteld. Het re sultaat van zijn officiële hande ling was verbijsterend. Op de fon tein vormde zich onmiddellijk een halve meter schuim. De fontein spoot schuim. Dat was woensdag. Gisteren schuimde ie nog. Aanvankelijk hield, men het op één dader, die men zich met een pak Omo in de richting van de fontein had zien spoeden. Bij navraag bleek dat het om een melange ging van allerlei waspoeders en 'andere typen was- en schoonmaak middelen. Achter het. schuim stond een hele organisatie: iedereen had iels van huis meegebracht. J)e jongelui hebben er een schuimer- tje va.n willen maken', zo verklaar de men, .en toegegeven, hst. staat niet gek'. Zelfs de vraag, waarom de fontein zo lang na-schuimthoefde men niet onbeantvioord te laten: JJet wordt geregeld aangevuld tijdens de nachtelijke uren'. church-parade' af. De officiële do denherdenking in Middelburg was hiermee ten einde. VLISSINGEN VLISSINGEN Tegen een achtergro-nd van klokgebeier zongen leden van de zangvereniging ,De Volksstem' zon dagavond op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen de laatste minuten voor acht uur vol, het tijdstip waarna een grote groeip mensen rond het monu ment de gevallenen in de tweede we reldoorlog herdacht. Na een twee mi nuten d-urende stilte legden burge meester drs D. Roemers samen met wethouder G. J. Janse als eersten na mens het gemeentebestuur een krans bij het monument. Andere kransen werden onder andere gelegd door le den van de Vilissingse afdeling van de Communistische Partij Nederland en door een deputatie van buitenlandse vertegenwoordigingen. Ook de burge rij legde als blijk van hulde bossen bloemen bdj het monument. De hele plechtigheid werd bijgewoond door de Engelse majoor D. Paisley, lid van de controlestar van de tijdelijk in het Sloegebied gelegerde Engelse mili tairen. Hij werd vergezeld door ma- ioor jhr D. C. Valckenier von Geusau- fa de kranslegging bij het monu ment ging burgemeester Roemers voor ln een kort ceremonieel bij de graven van de gevallenen. Door het strooien en leggen van bloemen be tuigde men zijn dodeneer. GOES GOES Met een sobere plechtigheid heeft Goes zondagavond ae in de be zetting voor ons land gevallenen her dacht Dij het verzetsmonument op de markt. Óm kwart voor acht begon de klok in de stadhuistoren te luiden. Vanaf twee minuten voor acht werd door het vrij kleine aantal aanwezi. gen twee minuten stilte in acht ge nomen. De stilte werd aangekondigd en gesloten door een trompetter. Hierna werden bij het monument kransen gelegd door de heer J. de Roo namens het voormalig verzet en door burgemeester mr F. G. A. Hu- ber namens het gemeentebestuur. De plechtigheid werd besloten m-et het spelen van het völkslded door het mu ziekkorps ,Hosannah'. ZIERIKZEE ZEERIKZEE Een kleine rijf tig deel nemers telde de stille omgang die vanaf het Kerkplein in Zierikzec naar de algemene begraafplaats ging. On der hen was het college van b en w. Bloemen werden gelegd bij de ge denksteen in de muur van het politie bureau, op de rooms-katholieke be graafplaats en het Joodse gedenkte ken. Cfp de algemene begraafplaats werd de gebruikelijke stilte ln acht genomen en werden bloemen gelegd bij de graven van de gevallenen. Na afloop volgde in de Gasthuiskerk een herdenkingsdienst, die werd geleid door ds J. van der Schee. De Zierik- zeese Oratorium Vereniging onder leiding van de heer Nieland bracht enkele liederen ten gehore. TERNEUZEN TERNEUZEN Elk jaar weer is het in Terneuzen een Indrukwekkende. Tvlechtigheid, de stille tocht op 4 mei naar het oorlogsmomuiment. Om half acht vertrok zondagavond de stoet, voorafgegaan door de harmonie, van- a.f de Markt te Terneuzen naar het monument bij de Westsluis. Vanaf kwart voor acht luidden de klokken van alle kerken. Na aankomst bij het monument legde burgemeester J. C. Aschoff. die in gezelschap was van de wethouders M. de Vos en M. Nieuw- dorp, een krans. Drie vertegenwoor digers van de padvinderij streken de Nederlandse vlag en hesen deze weer nadat de twee minuten stilte ver streken waren. Daarna was de gele genheid tot het leggen van bloemen. De harmonie speelde .Blijf bij mij heer'. Na. terugkeer op de Markt werd Dame gewond bij aanrijding op kruispunt St-Anna TERNEUZEN Op het kruispunt St- Anna nabij Terneuzen zijn zaterdagmid dag omstreeks vijf uur twee personen auto's met elkaar in botsing gekomen. De echtgenote van bestuurder Ch. L. uit Goes, mevrouw L. E. L.-v. d. O., werd hierbij vrij ernstig gewond. De auto waarin zij zat, komende uit de richting Axel, gaf geen voorrang aan een auto, bestuurd door J. D. t-I. uit Hoek, die uit de richting Zaamslag kwam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 2