SPOEDBIJEENKOMST TWEEDE KAMER CHU en ARP niet meer eens met prijsverloop Caissons volgende week het Volkerak in 3 Kans op prijsstop groter Praag stelt censuur weer in Over antwoord op prijsstijgingen BERAAD VAKCENTRALES Op 11 april gesprek over de prijzen in Stichting v. d. Arbeid Minister: nieuwe prijsmaatregelen JW'n jonge broer Vandaag in de krant... Eén richting Protest Meevallertje Israël KIND BIJ BRAND OMGEKOMEN D0DENMIJN Begrijpelijk eersl wi IN TILBURG 165 ONTSLAGEN 212e jaargang no. 78 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE. VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN CV Provincial* I atrial SC-«0, I n. tol. 2094 0 t n di Vcldo, P. B. don Boir ndactl* 3508). Mld dalburg Min. oor idv. 5,53 ln««. A. do Kok. 0 Abonn.prljl 1,10 per week, 14,25 per kwirti I. 2078/3169, odv. 2375). Coea, Crot* Markt 2. tel. 6140 (fc (me*. 8 resell) 37 ct per r*g«l (min. 1.85) .Brieven bur v d red 7853, edv. 5213). Ooitburg, tl Donderdag 3 april 1969 van 95' Pagina 2 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De druk op minister De Block (economische zaken) om een prijsstop af te kondigen, wordt groter. Naast de oppositie, die al vroeg om een dergelijke drastische ingreep heeft gevraagd, zijn nu ook ARP en CHU voorstander van een algemene prijsmaatregel. In politieke kringen wordt verwacht, dat ook de KVP haar opstelling zal wijzigen, hetgeen voor de regering alsnog aanleiding zal kunnen zijn tot een prijsstop te besluiten. De tweede kamer komt woensdag na Pasen bijeen om zich over de prijsontwikkeling te beraden. De PvdA heeft de kamervoorzitter gevraagd de kamer bijeen te roepen om een regeringsverklaring over deze zaak aan te horen. Mocht het kabinet niet tot een verklaring bereid zijn, dat wil drs. Den Uyl, de fractieleider van de PvdA, de kamer verlof vragen de regering te interpelleren over een onmiddellijke ■uitvaardiging van een prijsstop. De socialisten willen ook met de regering spreken over compenseren de maatregelen voor de sociaal kwetsbare groepen en verlangen, dat voor de rest van het jaar wortft afgezien van elke overheidsmaatregel, die tot verdere prijsstijging zou leiden. PRAAG (DPA) De regering van Tsjecho-Slowakije heeft woens dag tot buitengewone maatregelen besloten, o.a. de inschakeling van militairen bij het handhaven van de orde, het verstrekken van .de no dige middelen' aan de politie en een voorcensuur op de kranten. Naar officieel in Praag is meegedeeld, heeft de regering de Sowjet-Unie be loofd. alle bij de demonstraties ontstane schade te herstellen of te betalen. Bo vendien heeft de Tsjechoslowaakse re gering de Russen haar verontschuldigin gen aangeboden voor de gebeurtenissen van de afgelopen week. Het partijpre- Bidium heeft voort-s maatregelen goedge keurd ter verbetering van het niveau I van de partijpers, waarschijnlijk neer komend op strenge regels en regerings- censuur. Voor het gebouw van het vak- verenigingsblad Prace bespraken groep- I jes mensen woensdagavond het nieuws. De afgelopen dagen is in Praag door de politie versterkt gepatrouilleerd. Dik- wijls worden de agenten vergezeld door soldaten met machinegeweren. Volgens het Tsjechoslowaakse persbureau Cete- ka zijn de jongste gebeurtenissen giste ren besproken op een conferentie waar aanwezig waren president Svoboda, par tijleider Dubcek en premier Cernik, en aan Sowjet-zijde minister Gretsjko, de onderminister van buitenlandse zaken Semjonov, ambassadeur Tsjervenenko en kolonel generaal A. Hajorov, de com mandant van de Russische bezettings troepen in Tsjecho-Slowakije. Politieke zaak De prijsontwikkeling baart niet alleen de volksvertegenwoordiging zorgen, maar ook de regering. Er wordt in die kring dan ook druk overleg gepleegd. Vandaag komt het kabinet bijeen om zich op de situatie te beraden. Nu de anti-revolutionairen dwars zijn gaan gen, heeft de zaak een politiek kara gekregen, die door de regering onder ogen moet worden gezien. De moeilijk heid voor minister De Block is, dat de WD nog steeds niet voor een prijsstop voelt. De AR-fractieleider mr Biesheuvel heeft naar aanleiding van de jongste prijscijfers verklaard, dat zijn frac tie zeer verontrust is en daarom aar een prijsstop denkt. De anti-revolu tionairen heDben minister De Block dan ook een opening verschaft om op zijn aanvankelijke weigering te rug te komen. De economische spe cialisten in de fractie, drs Boersma en drs Goudzwaard, hebben hem schriftelijk gevraagd of er naar zijn mening ontwikkelingen in het prijs verloop zijn waar te nemen, die eer algemene prijsmaatregel a lsnog rechtvaardigen. Oofe CHU HET gemeentebestuur van Middel burg is zo te spreken over de proef met het éénrichtingsver keer in een gedeelte van de bin. nenstad, dat de maatregel zonder één wijziging definitief is gewor den. (pagina 2). De tien organisaties in de weg verkeer»- en vervoerssector be ginnen vandaag een Drotestactie tegen de kostenverhogingen, die het wegvervoer nog duurder zul len maken. (pagina 2). DOOR EEN meevallertje van et telijke miljoenen zullen enkele voorgenomen accijnsverhogingen kunnen worden uitgesteld. Dit heeft de regering meegedeeld (pag. 3). DE VEILIGHEIDSRAAD heeft Israël veroordeeld voor zijn ac ties tegen Jordanië. Engeland en Amerika onthielden zich van stemming... (pag, 9). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3, 9 en 15 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5, 11 en 15 Sport: pagina lt Financieel nieuws: pagina 25 Radio en tv: pagina 23 In kringen van de CHU neigt men nu ook meer naar de afkondiging van een prijsstop dan voorheen. De financiële specialist van de fractie, mr Scholten, zei gisteren: ,een algemene prijsmaat regel Is de laatste stap, die je kunt zetten maar wij zijn wel van oordeel, dat de noodzaak van een prijsstop dich terbij is gekomen'. De KVP laat eveneens de mogelijkheid voor een dergelijke maatregel open, al is men daar nog geneigd om ,nee' tegen een prijsstop te zeggen, zoals mr Ne- lissen verklaarde. Zowel bij de CHU als bij de KVP wil men eigenlijk liever wachten met een definitief oordeel, totdat half april de nieuwe cijfers zijn verschenen en mi nister De Block de jongste cijfers zaJ hebben geanalyseerd. Ook twijfelt men in deze kring sterk aan het effect van een dergelijke maatregel. .Persoonlijk vind lk dat een prijsstop meer een psy chologische dan een feitelijke maatre gel is', aldus mr Scholten. ,Geen paniek' Volgens mr Portheine (wd) Is de ont wikkeling wel zorgelijk, maar is er geen reden voor paniek. Een algemene prijs maatregel biedt volgens hem geen op lossing, omdat een prijsstop met terug werkende kracht tot 1 januari elke mogelijke daling zou tegenhouden, ter wijl ln een prijsstop per latere datum de reeds toegepaste verhogingen zouden moeten worden opgenomen. Drs Den Uyl, de fractievoorzitter (Zie slot pag. 3 kol. 5) kledingprijzen aangemerkt. I heeft intussen geen verklaring Kunnen geven voor de0,2 procent extra stij ging wanneer voor de kleding een per centage van 0,5 is geregistreerd. HAARLEM (GPD) Het overlegorgaan van de drie vakcentrales zal zich vandaag beraden op het antwoord dat van werknemerszijde moet worden gegeven op de verontrustende prijsstijgingen. Voor 11 april is op verzoek van de werknemers een extra vergadering uitgeschreven van de Stichting van de Arbeid over de prijsontwik keling. Het NVV reageerde aldus: ln de latere contracten zijn de werknemers er wel iswaar Iets beter afgekomen, maar het Is de vraag of ook daar nog sprake zal zijn van een verbetering. De prijs stijgingen in de afgelopen drie maan den en de positie van de werknemers als gevolg daarvan zal onderwerp van de bijeenkomst van het overlegorgaan NKV Het NKV: de verhogingen gaan alle perken te buiten. Wil hebben ervoor gewaarschuwd, maar de regering blijft in lijdzaamheid toezien. Als aat zo blijft, willen wij de accijnsverhogingen, die per 1 juli zijn aangekondigd, ge schrapt zien. Van de loonstijgingen is nog maar goed 1 procent ruimte over. De vraag voor ons Is in hoeverre er een welvaartsvermindering moet wor den voorzien. Als zo'n teruggang wordt aangetoond dan zul en de cao's zeker worden opengebroken en kunnen tus sentijdse looneisen worden gebracht. Recente uitspraken wijzen erop dat de vakcentrales het niet meer zullen 'zoe ken ln loontoeslagen. Debat Zoals bekend moet per 1 juli nog een aantal dan aflopende oao's worden ver nieuwd Ji Bij het overleg daarover zal de prijs ontwikkeling in dit jaar een belangrijke rol spelen. Direct na net paasreces wordt een kamerdebat over de prijzen ver wacht. De vraag is in hoeverre de regeringspartijen dan aanleiding zien voor een algemene prijsmaatregel, die naar hun mening zal moeten worden overwogen als de prijsont wikkeling in de eerste drie maan den van dit jaar ongunstig zou zijn. De gestegen kosten van levensonder houd in de jongste pel lperiode van het CBS worden voornamelijk toegeschreven aan de kledingprijzen. De totale -stij ging sinds december is nu op 5,2 pro- HENGELO (ANP) By een brand in een woonhuis aan de Wernlnkhofstraat in Hengelo is woensdagavond het drie jarige meisje Mary Ratgers om het leven gekomen. Naar de oorzaak van de brand wordt momenteel nog een onder zoek ingesteld. BARROTERAN, MEXICO. SAP PORO (RTR) (AP) Het toe ken naar de IS7 mijnwerkera die vermist worden na een ontplof fing van twee dagen geleden, wordt nog steeds voortgezet, on danks het gevaar voor instortin gen voor de reddingsploegen. Tot nu toe zijn de stoffelijke resten van 29 slachtoffers geborgen. Er bestaat geen hoop meer dat nog overlevenden zullen gevonden wor den. Foto: reddingsploegen wachten hier bij de ingang can de mijn ln Mexico. NYLONS EN GARAGETARIEVEN TEVENS AANTAL AKKOORDEN DEN HAAG (GPD) Minister De Block (economische zaken) heeft opnieuw een aantal maatre gelen genomen om prijsstijgingen af te remmen. Zo komen er prijs maatregelen voor damesnylons en panty's en voor garagetarie ven, omdat eerder bereikte ak koorden onvoldoende hebben ge werkt. De maximumprijs voor koelhuisboter is gesteld op 1,20 per 250 gram en voorts is over eenstemming bereikt over vrijwil lig door te voeren prijscorrecties, o m voor uurwerken en cosmetica De afspraak met de BOVAG om de ga ragetarieven te houden op het peil van 31 december van het afgelopen jaar, vermeerderd met 9,5 procent ls door een aantal leden niet nagekomen. Daar om zal de minister een prijsmaatregel nemen, evenals m het geval van de damesnylons en panty's. Op advies van het produktschap voor zuivel is een maximumprijs voor koelhuisboter ingesteld omdat nu reeds prijzen van 1,30 per pakje en meer zijn gecon stateerd. Akkoorden Overeenstemming met de desbetref fende branche-organisaties is bereikt een .bevriezing1 van de prijzen van van vleeswaren en conserven op het peil van half februari; correctie van de prijzen van parfu merieën en cosmetica, die slechts in een bepaald aantal gevallen een stij ging van 10 procent mogen hebben; verlaging van de prijzen voor uur werken waar prijsstijgingen tot 36 procent zijn geconstateerd. Toege staan zijn voor edelmetalen horlo ges, niet-edelmetalen horloges en overige uurwerken prijsstijgingen, van respectievelijk 1,5 procent, 7,1 procent en 6.4 procent boven het prijspeil van 1 oktober 1968: beperking van de verhoging van de prijzen van hond- en kattenvoedsel tot 9 procent (prijsstijgingen tot A 26 procent zijn geconstateerd) en de totstandkoming van een aanvaardba re prijs voor dierengenees- en -ver- zorgtngsmiddelen 'aar een ijnhockey-wed- strijd al niet toe kan lei den! In Tsjecho-Slowakiy- zijn namelijk gisteren in opdiv ht van de Russen diverse maat regelen afgekondigd, die dui delijk maken dat Moskou geen grapjes in Praag duldt. De situatie daar doet in de verte denken aan juni 1940 ln Nederland, toen de verjaardag van prins Bernhard werd aangegrepen met name in Den Haag om een spon tane demonstratie tegen de Duitsers te houden. Er was toen kennelijk behoefte om de bezetters duidelijk te maken, dat ondanks een militaire nederlaag toch altijd nog sprake was van een nationale trots of beter nog: van nationaal zelf respect. De Tsjechen hebben Iets der- relijks gedaan zij hebben de overwin ning van hun Ijshockeyteam op de Rus sen uitbundig gevierd om daarmee een stuk gramschap over en tegen de bezet ting van hun land te demonstreren. Al leen is die viering wat uit de hand ge lopen en de gevolgen z(jn niet uitgeble ven. Betrekkelijk ver van Praag verwijderd kan men natuurlijk het hoofd schudden over de onbezonnen Tsjechen. Was het nu wel verstandig om zo pro vocerend op te treden, uitgerekend na deze Ijshockeywedstrijd De Russen zijn in de eerste plaats overgevoelig voor sportieve nederlagen: ze beschou wen die vooral als een falen van hun systeem, dat Immers volgens het boek je alleen maar superieure sportmensen kan opleveren, bovendien ervaren ze een nederlaag als een aantasting van hun nationale" eer. In de tweede plaats was het vervelend voor hen, dat dit verlies op rekening kwam ran uitgerekend 9s- hockeyers uit het rebelse Tsjecho-Slo wakije. In zo'n situa tie kan men als on derliggende partij dat is men in Praag er maar be ter aan doen niet al te uitbundig feest te vieren. De Tsjechen hebben echter de bloemen flink buiten gezet. Zeker, men kan er het hoofd over schudden, maar wat weten wij in Ne derland eigenlijk van de opgekropte ge voelens daarginds? Natuurlijk is het rationeel gesproken onverstandig om de Tsjechische overwinning te vieren met aanval op Russische gebouwen, wa gens en wat al niet meer. Maar op zul ke momenten spreekt de rede niet, maar wordt uiting gegeven aan een gevoel van protest tegen een bezetter. De de monstraties ln Praag moet men eerst als begrijpelijk en pas dan als onver standig kwalificeren. Ze waren echter tegelijkertyd een te ken aan de wand en de Russen heb ben dat drommels goed verstaan. Er is van hun kant onmiddellijk gereageerd. In Moskou heeft men opnieuw begrepen, dat het nationalisme in Tsjecho-Slowa kije een allerminst te verwaarlozen fac tor ls. Deze demonstraties hebben aan getoond hoe wankel de basis tussen bel de landen ln feite is. Moskou handelt vanuit een machtspositie, Praag kan daartegenover slechts enig politiek rea lisme stellen om te pogen een zo groot mogelijke speelruimte te verkrijgen. Juist tegen die achtergrond moet men respect hebben voor de Tsjechen, die steeds weer de moed tonen om aan de Russen duidelflk te maken, dat zij geen onderhorigen wensen te zijn. Dat bete kent voor de Tsjechen een riskant avon tuur en het maakt hun speelruimte klei ner. Maar ze hebben twee dingen be reikt: het is de wereld opnieuw duidelijk geworden, dat zij hun zelfrespect heb ben behouden. Bovendien hebben zy B:g Brother in Moskou er aan herinnerd, dat ln Tsjecho-Slowakije geen marionet ten wonen. En dat alleen na en naar aanleiding van een ijshockeywedstrijd ftahtlijH SPANNENDE OPERATIE DERDE PAASDAG VAN START IR. J. VOLKERS: ,NU NIET MEER TREUZELEN MET DELTAWERKEN' (Van een onzer verslaggevers) WILLEMSTAD Na vier ja ren van minder opzienbarende karweien op allerlei fronten is de deltadienst van rijkswater staat op het ogenblik weer toe aan een spectaculaire operatie: de afsluiting van het Volkerak met twaalf doorlaatcaissons (45x15x13 meter) en twee land- hoofdcaissons. Op tweede paas dag zal de eerste van deze impo nerende kolossen in het bouw- dok bij Willemstad drijvend worden gemaakt om de dag er na tegen de noordelijke kop van het 605 meter brede sluitgat op de drempel onder water te wor den gezet. Zeventien dagen la ter, vrijdagmorgen 25 april, gaat de laatste caisson naar zijn definitieve positie en een dag later zullen de schuiven in het hart van de dan complete betonnen muur zakken, zodat het water er niet langer vrij spel zal hebben. Waterstaat en de nannemersconi- binatie zijn paraat voor dg Span nende episode aan het eind van een veertien jaar lange periode van zeer uiteenlopende werkzaam heden op de plek waar drie stro men - Volkerak. Haringvliet en Hollansch Diep - samenkomen. De Volkerakdam is een zogenaam de secundaire deltadam, zoals ook de dam door de Zandkreek en de Grevehnge.ndam dat zijn. Ze Is no dig om het noordelijk en het zuide lijk deltabckken van elkaar te sche.- den, zodat de dammen in de mon dingen van het Haringvliet en van (Zie slot pag. 15 kol. 5) Op de voorgrond de nieuwe Vol- lceraksluis, daarachter de twaalf, de komende weken at te zinken caissons. Daarachter de Haringvlietbrug. De cais sons komen links te liggen en zullen een verbinding vormen in de weg Rotterdam-Willem- stad. VLASSPINNERIJ GAAT MIDDEN JULI DICHT TILBURG (ANP) De NV Ne derlandse Vlasspinnerij in Til burg gaat midden juli sluiten voor de 165 personeelsleden, waaronder 41 vrouwen, is een af vloeiingsregeling getroffen waar mee de textielvakbonden zich ak koord hebben verklaard. De spinnerij heeft de .aatste jaren haar produktivite:-. verdubbeld en was de mo dernste in Europa. Er is een geheel nieuw vlasprodukt ontwikkeld waarvoor goedkopere grondstoffen en betere ga rens werden gebruikt. Technisch was "dit procédé een succes, commercieel echter met De pnjz ..p a- wereldmarkt waren namelijk zo laag voor de gesponnen vlasprodukten dat een lonende "exploi tatie al dr.e jaar niet meer mogelijk was Het verlies over die jaren bedraagt 1.2 miljoen gulden. Er zijn de afgelo pen maanden pogingen gedaan Qrn van de ministeries van economische zaken en landbouw hulp te kr.jgen. Daarb i is gedacht aan de mogelijkheid dat die ministeries de fabriek zouden huren om het bedrijf n te schakelen bij proefne mingen van het toegepast natuur-we- tenschappel;jk onderzoek op het gebied van de vlasverwerking Die pogingen zijn mislukt Ook onderhandelingen om te komen tot een fusie met een andere vlasverwerkende industrie siaaade niet. Directie en comnussarissen pref "ar O. H. Goldschm.dt. president commissaris maakte destijds het rapport over de sanering van Se Tilburgse strijkgaren. wol!enstoffen-:n1ustrie zullen de aan deelhouders op een vergadering me 15 april wordt gehouden voorstellen tot liquidatie van het bedrijf over te gaan. 0 LONDEN i AFP De zuidkust van Engeland wordt streng bewaakt me* het oog op klandestiene immigra tie van kleurlingen, die met particuliere bootjes uit Frankrijk komen. Cherbourg schijnt een centrum te zijn van de acti viteit van gidsen, die tegen betaling hun diensten aanbieden. Dat zijn voorname lijk Fransen en

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1