MIJNRAMP IN MEXICO De Gaulle wil in actie komen Dorpskommen van Kruiningen en van Hansweert worden drastisch gesaneerd GEEN RECORDDRUKTE IN HET PAASWEEKEINDE Leven weer duurder Gasontploffing oorzaak VANNACHT 7 DODEN GEBORGEN Vandaag in ti© krant... Keuken Te links Briefgeheim Grenscontrole REGELING VAN STAKINGSRECHT VOOR 1 MEI EERSTE BOEK NIEUWE BW JANUARI 1970 VAN KRACHT SPOEDIG PLAN VOOR VREDE IN MIDDEN-OOSTEN Verwondering Winkelcentra in beide kernen Twee miljoen Nixon komt toch naar Nederland 212e jaargang - no. 77 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ek. 14,25 p„ Kt •rkl 2. lel 6140 85) .Brieven bur ieel. Loit. nummers 25 cent (Incl. 45b btwj I. 2393. Tementen. Nleuwslreer 22, lel. 4457 «cl. 4 H btw). Giro 3S9300 PZC. Mldd.lburj Woensdag 2 april 1969 Vlieg er eens ail met ie brandweer Pagina 2 MONTERREY (AP) volg van een ontploffing in een steenkolenmijn 240 kilometer ten noorden van Monterrey zijn vol gens een schatting van de direc tie van de mijn 168 mijnwerkers diep onder de grond opgesloten. De ramp was het gevolg van de ontploffing van methaangas. Tot nu toe zijn zeven lichamen naar boven gebracht. Een van de slachtoffers was een redder die gestikt was in het gas. De nissen waar zich de 168 opgesloten mijnwerkers bevinden zitten op 520 me ter onder de grond. De kans dat zich in die nissen gas bevindt wordt groot ge acht. De ontploffing gebeurde om 5 uur 45 maandagmiddag plaatselijke tijd (dinsdagmorgen 0 uur 45 wet) en was zo hevig dat een deel van de ingang van de mijn, dus meer dan 500 meter hoger, werd losgeslagen en de lucht in ging. Een dergelijke gasontploffing Als ge- de mijn. de Barroteran-mijn die -- -iiji het eigendom is van de Altos Hornos de Mexico, nog nooit eerder getroffen. Weinig hoop Enige redders hopen dat zij de eerste van de opgesloten mijnwerkers in 72 uur tijd kunnen bereiken, maar dat het wellicht 15 dagen of langer zal duren voordat men allen heeft bereikt. De directeur van het nabijgelegen Ro- de-Kruisziekenhuis, dr Ramos, heeft met veel hoop dat men nog mensen le vend zal aantreffen. De ontploffing is bijzonder hevig geweest zei hij, en de mannen kunnen gedood zijn door ge. brek aan lucht door het inademen van gas, door verbranding of doordat zij door gesteente bedolven werden. Van de tun nels daar beneden is waarschijnlijk wei nig meer over zei hij. NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME: DOOR VROEGE PASEN EN LATE BLOEI Duitsers Duitse reisbureaus hebben extra-trei nen en bussen voor tochtjes naar Ne derland geannonceerd en daarbij ge voegd dat de vele Duitsers, die het paas weekeinde aangrijpen om in de Neder landse kuststreek hun zomervakantie al reeds te bespreken, wettigt de ver wachting dat er nogal wat Duitsers naar ons land zullen komen Daarnaast verwacht men een redelijk aantal Bel gen. maar minder Fransen, daar voor hen de deviezenmoeilijkheden belemme rend werken. De jaarlijkse luchtbrug vanuit Engeland komt nog maar heel langzaam op gang Ook daarvoor is het nog te vroeg. Daar de donderdag ;n Denemarken als een vrije dag geno teerd staat, zullen zeker ook nogal wat( Denen in de auto klimmen en een aan- Reden voor deze verwachting is gelegen ta] van hen komt zeker naar ons land In het feit. dat de paasdagen dil jaar erg vroeg vallen en dat .de natuur een Verder komen er gedurende de paasda- paar weken achterloopt door het kou-, gen meestal nogal wat geallieerde ver- de weer van de afgelopen maanden', lofgangcrs naar Nederland, omdat men Daardoor missen de buitenlandse toe- zich hier vaak gemakkelijker dan elders DEN HAAG (ANP) Het Ne derlands Nationaal Bureau voor Toerisme verwacht wel een vrij druk toeristisch bezoek aan ons land met het komende vierdaagse paasweekeinde, maar acht het te vens vrijwel zeker, dat er wat het aantal bezoekers betreft geen re cords zullen worden geslagen. weer debet aan, evenals de volle bloei, zoals de deskundigen op toeristisch ge bied het uitdrukken. De paasdagen van de jaren 1963 tot en met 1967 waren alle slecht, zo blijkt uit de statistieken. Al met al, zo concludeert ons Na tionaal Bureau voor Toerisme, is het moeilijk om met een voorspelling te komen. Daarvoor spelen de weergo den een te grote rol in ons maat schappelijk bestel. Tijdens het weekeinde in feite bes nend op de eerste mei. die op donder dag valt zou in ons land wel eens vrij druk kunnen zijn. 1 mei geldt namelijk in Engeland, Duitsland, Frankrijk en België als een vrije dag en als mer daarop volgende vrije dag een snipper dag opneemt heeft men wederom een vrij weekeinde van vier dagen De bloei staat er dan ook beslist beter voor dan het komend paasweekeinde. riston (en ook onze landgenoten zelf uiteraard) de .volle bloei' schillende bloemsoorten. Weer Er staat echter tegenover, dat de men sen over het algemeen deze eerste vier vrije dagen na de kerst graag gebrui ken om er even uit te zijn en bij mooi weer zal het dan ook zeker wel weer vrij druk worden. Het blijft evenwel koffiedikkijkerij, want zou het weer plotseling stralend zomers worden, dan is er nog van alles' te verwachten. De allesoverheersende factor is dus echt het weer. Er zijn op dit ogenblik aL wel wat hotelkamers, vooral tn de grote ste den in net westen van ons land. besproken, maar het is zo dat de hotelaccommodatie op dit ogenblik •staaubaar kan maken. Er is dan ook geen reden om aan to nemen dat het! wat dit bezoek betreft dit jaar anders zal liggen dan voorgaande Jaren. logies De logiesinformatiesdienst van het Na tionaal Bureau voor Toerisme en de plaatselijke VW's zullen op volle toe ren draaien om waar mogelijk de toerist terzijde te staan. Tijdens het paasweekeinde van het vo rig jaar hebben een record-aantal be zoekers ons land bezocht: 600.000, maar daar was voor een groot deel het mi DUITSE burgemeesters hebben gisteren in Zeeland, .keuken' van ae herindeling, rondgekeken. De vijftig burgemeesters waren de gasten van de Zeeuwse CBTB (pagina 2). EEN leraar Nederlands, ,tr. links' voor het Reformatorisch College Blnuwcapel bij Utrecht, zal een benoeming aanvaarden in Goes en Middelburg. Drs Griffioen eiste medezeggenschap en dat stond in Utrecht 'n vaste benoeming in de weg (pagina MINISTER Polak meent niet dat het briefgeheim wordt geschon den wanneer de PTT brieven uit het buitenland opent op ver I >e- den dat zij obscene zaken bevat ten. Hij zei dit gisteravond in de senaat, (pag. 3). DE INVOER van pseudo-vuurwa- penen in Nederland is door een strenge grenscontrole vrijwel on mogelijk gemaakt. Dit tot verdriet van de handelaren in dit .speel tuig' (pag. 11). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 11 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 7 Sport: pagina 13 Financieel nieuws: pagina 17 Radio en tv: pagina 24 STOFFELIJK OVERSCHOT EISENHOWER NAAR ABILENE ABILENE (AP) Met zwart crêpe voor de ramen is de trein met het stof felijk overschot van Dwight David Ei senhower gisteren de lange reis naar Abilene begonnen. Van de grandeur van een staatsbegra fenis in de hoofdstad, bracht de trein het lijk nnar de wijde vlakten van Ei senhower's jeugd. Uit een menigte in het koude duister in Charlottesville, Virginia, stegen de woorden op van .The battle hymn of the republic'. doodkist van de 34ste president van Amerika op zijn laatste reis Achter aan de trein kwam het prlvé- rnjtuig van de voormalige president, waarin dit keer zijn weduwe zat. De begrafenis, naast zijn eerste zoon DEN HAAG (GPD) Het wetratti. in «Ju jeurd stierf zal vandaag Weri) tol regeling van lie, slakingsrerlil plaaLvmfal m MJMmH» al. „nar minister Pnlak van justitie Irani <p> herdentoigsbibliotlieet en een verwaant, uiterlijk I mei aanstaande"apel die gebouwd zijniep wat «tn ko- bij dr tweede kamer kunnen worden «nveld was in de jeugd van Eisenjio- Drie paashaasjes tussen tramrails AMSTERDAM (GPD) Drie piepjonge haasjes brengen de paasdagen door aan boord van het woonschip Veronica in Amster dam. Maandagavond zijn zij ge vonden tussen tramrails in Am sterdam-West. Eén van de em- ployé's van het asiel \-oor die ren aan de Polderweg, mevrouw J. Schaeffer, heeft zich over de diertjes ontfermd. Zij zal probe ren ze met de fles groot te bren gen. De haasjes zijn gevonden door de bestuurder van een tram. Reeds enkele keren had hij. terwijl hij aan kwam rijden, ijlings een gro te haas voor de tram weg zien fDringen. Maandagavond bleef het Ier zitten. Toen de bestuurder de tram tot stilstand bracht wip te de haas toch weg. Tussen de rails troffen de bestuurder en de passagiers echter een nest met vier jonge haasjes aan. Eén hier van huppelde voor de ogen van de verbaasde mensen zijn moe der achterna- De drie andere wer den naar het asiel overgebracht, vanwaar mevrouw Schaeffer hen mee naar huis nam De diertjes zijn naar schatting pas twee tot drie weken oud. Het is de bedoeling dat zij losgela ten worden, zodra zij groen voer kunnen eten. Dit kan over enkele weken het geval zijn. Paashazen en paaseieren Mevrouw J. Schaefer verzorgt met haar 13-jarige dochter drie haasjes, die kort voor Pasen hun moeder verloren in het (tram) ver keer. Daarnaast een ander sym bool van de komende dagen: eie ren beschilderen is een eeuwenou de kunstzinnige bezigheid in Hon garije, die deze week heel wat fraais zal opleveren.... PRIJSSTIJGING NU 5.2 PCT VOLGENS CBS DEN HAAG (GPD) De kosten van het levensonderhoud zijn op nieuw gestegen. In de periode van half februari tot half maart re gistreerde het Centraal Bureau voor de Statistiek een stijging van 0,7 procent. Daarmee is de totale stijging van de kosten van levens onderhoud sinds december van het afgelopen jaar gekomen op 5,2 procent. Deze toeneming in de periode van half februari tot half maart tegen de ver wachting ln moet hoofdzakelijk (voor 0,5 procent) worden toegeschreven aan de kledingprijzen. Het indexcijfer voor kleding, dat van de uitverkoopmaand januari op februari met 3,5 procent was opgelopen, komt nu verder met 4,9 pet. Volgens het CBS moet er daarbij wel rekening mee worden gehouden dat de indexcijfers voor kleding van februari en maart niet geheel vergelijkbaar zijn. De februari-index heeft namelijk nog uitsluitend betrekking op het win- terpakket. terwijl in de maart-index het zomerpakket reeds gedeeltelijk is verwerkt. Evenals in voorgaande jaren brengt deze gedeeltelijke pakketwijzi ging bij de overgang van februari op maart een stijging van 0,3 procent van het totaalindexcijfer met zich mee. Binnen de sector voeding steeg het Indexcijfer voor aardappelen, groen ten en fruit bleven nagenoeg in prijs gelijk. Voor vlees en eieren werden prijsstijgingen geregistreerd, 3 dranken een prijsdaling. Ook werd voor schoeisel een lichte stijging waargenomen. Het Indexcijfer voor rookartikelen liep nog enigszins op doordat de laatste voorraden siga retten tegen oude prijs tussen half fe bruari en half maart zijn uitverkocht. NA GESPREK MET NIXON (Van onze correspondent) PARIJS De 55 minuten die pre sident De Gaulle maandag, ter ge legenheid van de begrafenis van president Eisenhower, in Wash ington met diens ambtgenoot Ri chard Nixon doorbracht, heeft hem nieuwe hoop gegeven om nu Dj j^nniltjh Intussen ontbood de minister van bui tenlandse zaken Michel Debré in Parijs op zijn beurt de drie ambassadeurs Frankrijk in Israël, Egypte en Jorda nië vertegenwoordigen, om uit de eerste hand ook hun informaties te vergaren DEN HAAG Minister Polak (justi tie) wil het eerste boek van het nieuwe burgerlijk wetboek, dat vooral betrek king heeft op het personen- en fami lierecht, uitorlyk 1 januari 1970 invoe ren. De eerste kamer maakte daarvoor gisteravond de weg vry door snel ak- die" de minlSïï" SSn'l Itoch "«ns met zÜn vredesplan voor het Midden-Oosten voor de dag te komen. Direct na zijn bezoek aan het Witte Huis verzamelde De gediend. De bewindsman deelt dit de in antwoord op een schriftelijke vraag van het lid van de tweede ka- mor mr Th. J. A. M. van Lier (pvda). wer. President Nixon zal per vliegtuig naar Abilene komen voor de laatste plech tigheid. De senatoren waren over het wets ontwerp zeer te spreken. De minister werd van alle kanten gecomplimen teerd met de haast, die hij achter de oering van het laatste boek wil zet- de diplomatieke leden van de hoogleraren Meijers en Drion, diezijn staf en de beide Franse am- inmiddels zijn overleden. Hij deelde mee,1 dat ook al hard wordt gewerkt aan de invoeringswet voor het tweede boek De minister beloofde de senaat dat de invoering van het eerste boek verge zeld zal gaan met de uitgifte van een speciale postzegel, die mr Piket (chu) bij voorkeur aan de ontwerpers wilde wijden. Resolutie In Parijs wordt dan ook verwacht dat de Franse regering nu onver wijld zal pogen ook de andere drie grote mogendheden de VS. Rus land en Groot-Brittannlë in bewe ging te brengen om de resolutie van ae Veiligheidsraad die tot dusver een dode letter is gebleven, eindelijk in daden om te zetten. Inmiddels is echter wel gebleken dat president Nixon, ondanks het feit dat hij zijn Franse gast het eerst en het langdurigst ontving, toch veel minder haast achter het overleg der grote vier denkt te zetten dan De Gaulle. Nixon wil eerst alle geïnteresseerde landen consulteren alvorens zelf beslissende stappen te ondernemen. De Amerikaanse president ls zich wei bewust van de weerstanden, die hij met een eventueel dictaat der grote vier, zowel bij Is raël als bij Bgyp'e zou ontmoeten. bassadeurs - bij de Amerikaanse regering en bij de Verenigde Na- Daarom rallen, m het raam der Ver- ties om zich heen ten einde hen enigde Naties, die genoemde mogend- zijn inzichten en instructies te i vra De Gaulle, de eerstkomende dagen de kop- ontvouwen. |pen nog wel niet bij elkaar stoken. SLOOP VAN 225 HUIZEN KRUININGEN-HANSWEERT Binnen enkele jaren zullen zowel Kruiningen als Hans- weert een heel ander .gezicht' krijgen. De gemeente Kruiniu- gen heeft vergevorderde plan nen voor drastische sanering van gedeelten in de kommen van de beide dorpskernen. Naar zeer ruwe schatting zullen vol gens de plannen in de kom van Hansweert 150 huizen moeten verdwijnen. In Kruiningen gaat het om in het totaal ongeveer 75 panden, waarvan de eerste al zijn weggebroken. Langzaam maar zeker zullen forse bressen worden geslagen in oude hui zenrijen in de beide dorpen. De nieuwe gemeente Reimerswaal krijgt van de gemeente Krui ningen als erfenis een stapel plannen tot sanering van de dorpen en daarbij uiteraard aangegeven wat er ter vervan ging moet komen. In grote lijnen gaat het hierom: Volgens het saneringsplan Oude Plein Kruiningen moeten zestig hui zen verdwijnen. De kom van het dorp is bij de watersnoodramp ln 1953 het minst getroffen en nu staan daar woningen en winkelpan den, die vervangen moeten worden. Er komt een winkelcentrum ln de Het saneringsplan Nieuwstraat Seeft aan, dat 15 huizen moeten ver- wijnen. De gemeente is bezig met aankoop daarvan, er is in enkele gevallen al gesloopt en nieuwbouw gepleegd. De huizen zijn voor een deel bestempeld als krotwoningen. Bij de Nieuwstraat gaat het er voor al om een ver belering van de weg door de rooilijn te verleggen. Voor de hele oude kern van Hans weert heeft de Kruiningse gemeen teraad op 17 maart een sanerings plan vastgesteld. Het eerste deel van het plan wordt uitgevoerd tussen de Nieuwstraat en de Boomdijk in Hansweert, waar de gemeente al woningen heeft gekocht. In het plan is rekening gehouden met het op delta-hoogte brengen van de zeedijk. Waar nu aan de Veer- weg huizen staan, zal in de toe komst het dijklichaam liggen. Ook :n de Hansweertse plannen is ruimte opgenomen voor een winkelcentrum In de omgeving van het Oude Plein is nu al duidelijk te zien, wat er aan verbetering van de dorpskom gaan de is. Op veel plaatsen zijn wonin- gen omvergehaald. Sanering van de omgeving van het Oude Pion vergt volgens de huidige ramingen een bedrag van 2 miljoen gulden. De aanpak van de plannen voor ver nieuwing van de Nieuwstraat gaat ongeveer een ton kosten. Twintig pro cent daarvan komt voor rekening van de gemeente, die ook de koster, voor het bouwnjpmaken van de vrij komende grond krijgt te dragen. Op basis van die bedragen wordt vast gesteld, wat de vierkante meterprijs van de grond gaat worden. Het centraal instituut voor het nv.d den- en kleinbedrijf maakt momen teel een rapport, waarin tot uitdruk king wordt gebracht welke behoef te er in Kruiningen zal zijn aan een winkelcentrum. De gemeente zal be palen, hoe het winkelr nirum er uit gaat zien In het sant ..ngsplan Oude Plein zijn betrokken de Brouwerij straat. het Oude Plein en de Hoofd straat. In de Hoofdstraat gaat het voornamelijk om winkels. Momen teel is ai voor 180.000 gulden aan woningen gekocht door de gemeen te. De verdere uitvoering zal zo snel gaan als er financieringsmidde len beschikbaar zijn. Zijn de plannen voor de kom van Kruiningen gedeputeerde staten al gepasseerd, dat is niet zo met die voor de kom van Hansweert ln Hansweert is op de plaats, waar nu de openbare lagere school staat een winkelcentrum geprojecteerd Daar zuilen de zaken onderdak kun nen vinden, die nu in de toekom stige slooppanden aan de Korte Geer •zer dagen maakten we een Journalistieke bijeenkomst mee, waar een groep ernstige mannen omstandig zat te pra ten over een bepaald nieuws feit. dat ln de riablje toekomst is te verwachten. Sommigen deelden mede. dat ze in hun krant uit voerig aandacht aan dat feit gingen be steden en rekenden voor wat dat alle maal aan extra kosten en organisatie met zich mee zou brengen. De gebeurte nis speelt zich namelijk niet binnen de Nederlandse grenzen af en zal vermoe delijk worden gevolgd door enkele soort gelijke evenementen. Dat betekent, dat er verslaggevers en fotografen naar toe moeten worden gestuurd, dat die ver slaggevers hun uitvoerige verhalen moe ten doorbellen en dat de fotografen hun produktle per telefoonlijn moeten door seinen Met dit alles zijn duizenden en nog eens duizenden guldens gemoeid. Dat heeft men er overigens graag voor over, want zo bleek uit het gesprek het gaat om een belangrijke kwestie. Tezelfdertijd zaten elders even ernstig® heren van radio en tv soortgelijke ge sprekken te houden over precies dezelf de gebeurtenis, want óók radio en tv moeten er uitvoerig aandacht aan schen ken en zoiets eist een grondige voorbe reiding, om van de kosten nog maar niet te spreken. Buiten de publiciteitsmedia zijn derge lijke besprekingen eveneens gehou den, maar daar is er nogal zorgelijk over gedaan. Prominente figuren uit het Ne derlandse bedrijfsleven hebben zich er mee beziggehouden en er vrij veel van hun kostbare tijd aan gespendeerd. Trou wens, niet alleen het bedrijfsleven was er bij betrokken, ook de overheid is ln de bewuste kwestie gemoeid. Departe mentsambtenaren hebben er memoranda over geschreven voor hun ministers en deze op hun beurt hebben de zaak met elkaar besproken. Een belangrijke kwes tie derhalve, de regering bemoeide zich er mee. Er waren contacten met een be paalde instelling, die ambtshalve te maken heeft met de bewuste gebeurtenis en er werden voorzichtig enige standpunten over en weer geformuleerd. En dat ge beurde allemaal door lieden, die over het algemeen voor belangrijke beslissingen worden gesteld en grote verantwoorde lijkheid dragen. Men ziet: waarlijk géén geringe zaak! Als men dat allemaal zo leest zonder de gebeurtenis zelf te ken nen. het evenement dat de onmiddellijk® aanleiding tot al deze consultaties is, dan vraagt men zich geschrokken af wat er in Nederland toch aan de hand is. Wordt wellicht de voormobilisatie af gekondigd? Of is bekend geworden dat een groep door Peking gesteunde rebel len de regering wil omverwerpen? Het maakt alles bijeen een nerveuze indruk, redenen te over voor de onwetende, om gespannen te vragen wat toch ln Neder land gaande ls. En zeg het snel. beter de bittere waarheid te weten dan nog langer in onzekerheid te verkeren. Het antwoord: Ajax heeft de halve final® van de Europacup bereikt. Nu zal men ons wel een kniesoor vin den. een kribbebijter die gespeend is van enige nationale sporttrots. Maar toch willen we de vraag 6tellen of we ln Nederland niet bezig zijn langzaamaan een tikkeltje hoteldebotel te worden. Er wordt ln alle ernst gedebatteerd over de absurde vraag of het nieuwsjournaal van de NTS de uitslag van een 's mid dags gespeelde en 's avonds op het scherm herhaalde wedstrijd wel mag vermelden teneinde het plezier van de kijkers niet te bederven. Er zijn ruzies aan de gang over toegangskaarten, waarbij een vereniging ls betrokken die naar menigeen tot nu toe aannam tot doel heeft radio- en tv-uitzendingen op katholieke grondslag te verzorgen. Gisteren werd in onze .Stopper"-rubriek een macaber grapje uit De Nieuwe Li nie geciteerd: ,U mag kiezen: Ajax wint de Europacup of er komt vrede ln Viet nam'. De schrijver van de rubriek voeg de er aan toe: .Ik zou mijn hand niet in het geweervuur durven steken voor d® uitslag van dit Hollandse quizje'. Dat is misschien overdreven, maar niettemin wijzen de tekenen op een lichte nationa le hysterie. En wat is er nu eigenlijk aan de hand? Een groep Nederlands® vakvoetballers heeft in een bepaalde reeks internationale wedstrijden een re delijk resultaat bereikt en moet nu zien nog verder te komen. Het is prettig voor deze voetballers, dat zij zover zijn ge komen, maar aan de andere kant kan niet worden vergeten dat voetballen hun professie is. Er zijn op ander terrein heel wat Nederlanders die in hun vak een In ternationaal toppell hebben bereikt zon der echter de economie van het land in lichte moeilijkheden te brengen. Waar om dan wel bfj voetbal? De psychologie van de nuchtere Nederlander is moeilijk te doorgronden... Overigens om niet als een te grote dwarsligger te worden beschouwd: we hopen ondanks deze kribbebijteftj. dat Ajax wint. Maar de verwondering blijft over wat zich thans rond deze club afspeelt in dit kalme vaderland. Behalve de saneringsplannen heeft Kruiningen enkele uitbreidingsplan nen klaarliggen voor uitvoering. On langs is het uitbreidingsplan .De Knol' in Kruiningen bouwrijp gemaakt en daar zullen 18 woning wetwoningen worden neergezet (he: contingent voor dit jaar) en 22 be jaardenflats. Verder komen er een Zie slot pag. 7 kol. 2 (Van onze correspondent) j WASHINGTON Tijdens zijn gesprek met minister Luns heeft president Nixon te kennen gegeven dat hij Nederland op zijn eerstvolgende reis naar Europa zal bezoeken. De Amerikaanse president zei dat hij het betreurde dat hij daar toe niet in de gelegenheid waa geweest op zijn afgelopen werkbezoek aan West- Europa. Op een persconferentie in het ministerie van buitenlandse zaken in Washington zei minister Luns verder, dat hij met de president ook over het Midden-Oosten had gesproken en. zon der dit verder te omschrijven, dat er reden was voor .voorzichtig optimisme'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1