Renesser fiets met scholier won appeltekening Nieuwe fabriek van Hoechst NY in Sloe o, BILT Waarde uranium Schouwen onzeker Brits leger vraagt yyy om recreatie J SNOEP VERSTANDIG, EET EEN APPEL J0NGERENS00S VOGELWAARDE PER 1 MEI OP STRAATKEIEN ALMANAK S Gaat u verhuizen? KAMER HEEFT EERBIED GETOOND VOOR HISTORISCHE WAARDEN' De schurkenstreken van Scapin^Molière Postkantoren langer open vanaf 1 april Jongen overleden na ongeval op scheepswerf J. F. VERNIEL TE MIDDELBURG OVERLEDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 28 MAART 1 MINISTER DE BLOCK: (Van onze correspondent) DEN HAAG (GPD) Han gende het onderzoek naar de uraniumvondst die op ruim 120 meter diepte op het eiland Sehouwen-Dui- veland bij Haamstede is gedaan, is het niet moge lijk een gefundeerd oor deel te geven over de mo gelijkheden tot exploitatie. Zo gauw dit wel mogelijk is, zal minister De Block (eco nomische zaken) de kamer ter zake inlichten, zo heeft hij gezegd in antwoord op schriftelijke vragen van de CHU-tweedekamerle- den Van der Peijl en De Boo. Hij wees er in zijn antwoord echter wel op, dat ura nium veelvuldig in de aardkorst voorkomt, maar slechts zelden in lonende concentraties. Verder meende hij, dat de win ning van deze delfstof op 120 meter diepte uit een vrij zachte grondformatie aanzienlijke problemen met zich zal brengen. HULST Jongerensociëteit ,De Pijp' te Vogelwaarde moet per 1 mei haar pas verworven onderko men ,Het Fuikske', een voormalige meterfabriek op het industrieter rein van Stoppeldijk, ontruimen. Reden tot deze ruimtevordering is l»t opnieuw tot bedrijfspand be stemmen van deze fabriek. Een brief van de Rotterdamse eigenaar van het gebouw, de heer 4. Enfingh. aan de heer O. W. A. Vosveld. maat t'iap- p^lijk werker en tevens adviserend be stuurslid van de jongerensociëteit, be vatte deze nare lijding, die voor ieder een ais a .derslag uit heldere hemel kwam. In de brief werd gesteld dat de huurovereenkomst met ingang van 1 mei werd opgezegd, omdat het fabriekje zal worden verkocht en weer voor indus triële doeleinden gebruikt. Het aoosbestuur ziet zich door deze plot selinge verwikkelingen genoopt naarstig! naar een andere ruimte voor .Het Fuik ske' om te zien. Deze gang van zaken stemt de initiatiefrijke jongeren van .De Pijp' wel triest, omdat zij nog maar vier maanden geleden het omgetoverde en aangeklede fabriekspand met veel tamtam door de gemeentesecretaris van Vogelwaarde, de heer B. de Schepper, lieten openen. .Hadden wij toen maar geweten wat we nu weten', denkt momenteel het soos- beatuur, want de kas was door de ver bouwingen aardig geslonken. Juist de laatste tijd werden de tekorten meer en meer weggewerkt doordat de jongelui steeds talrijker in de weekends .Het Fuikske' wisten te vinden. Daarom heeft het soosbestuur besloten Examens De heer T. Viergever, leraar aan lagere technische school te Sint-Maar tensdijk slaagde voor het examen scheidsrechter bij heit Nederlands hand bal verbond. Aan de vrije universiteit te Amsterdam slaagde voor het kandidaatsexamen bio logie mejuffrouw L Paauwe te Goes. (ADVERTENTIE) Centrale verwarming S AWE MA NV NedentrMt 19 - Middelburg - Tel. 01180 2962 In geval van storing, is voor de abonnees op onze servicedienst dit weekend beschikbaar: de heer J. Kuise, Sloehaven.straat 5, Nieuw- en Sint Joosland. Tele foon 01182-506. leeuwse Regelen De automobilistdie op een kruis punt in Goes de oorzaak was van een deuk in een andere auto, stap te mistroostig uit zijn voertuig. Het zat nief mee vandaag. Maar voor déze aanrijding had hij al thans een verklaring: Jk had haast, ziet u, want vanmorgen had ik een aanrijding met een tractor. En nu was ik op weg om de schade te regelen'. RENESSE Een fiets voor Rijnie Dorreman en appels voor alle leerlingen, dat waren de hoogtepunten van een feestelij ke middag op de openbare la gere school te Renesse. Die fiets werd donderdagmiddag aan Rijnie, een leerling van de tweede klas, uitgereikt, omdat hij een hoofdprijs heeft gewonnen in de lan- Ivoren Kruis' en hei centraal beureau voor tuinbouwveilingen niet het doei de raad: .snoep verstandig, eet een appel' wat meer bekendheid te geven. Rijnie Dorreman viel met zijn teke ning van drie felgekleurde, blij lach ende appels in de hoofdprijzen. Daar om kwam donderdagmiddag om drie uur de versierde appelauto voorrij den. De heer M. A. Sweere, admi nistrateur van de stichting tot be vordering der schooltandverzorging op Schouwen-Duivcland was ter plaatse om Rijnie zijn fiets te over handigen. Terwijl de appelauto vro- !:jke muziek liet horen, voorzag me juffrouw A. Verheul van net centras' bureau voor de tuinbouwveilingen alle scholieren van een zakje appels. Toen dat gebeurd was maakte het hoofd der school de vreugde com pleet door de kinderen eerder dan gewoonlijk naar huis te laten gaan ADVERTENTIE Dan wordt het tijd voor een nieuwe keu ken (natuurlijk van de keukenspeciaiist). Let speciaal op de Magica- keuken van Hauen- schild. Deze bezit alles wat u zich maar wen sen kunt Kom vrij blijvend kijken naar de funktionele indeling en de onbeperkte moge lijkheden. Industriestraat 13 Goes (Zuid), tel. 01100 $520* Showroom geopend van 9-5 uur, zaterdags van 10-13 uur en ook op afspraak. Veel prijzen Prijzen winnen Is de laatste tijd een gewoonte geworden voor de lagere school van Renesse. In januari won de school in een verloting van de leerlingen een vttegrijs boven hun woonplaats omdat ze een handwerk- Burgemeester Aardenburg over herindeling: Blijken van wijs beleid 'den werden geleid. Het gemeentebe stuur had inmiddels van verschillende instellingen gelukwensen ontvangen. Aan de firma Jansen en De Vos uit Waterlandkerkje gunde de raad de aan- AARDENBL'RG Burgemeester M. ]eg van rioleringswerken in het Elder- G. M. van Berckel van Aardehurg heeft schans complex. Deze firma was met wedstrijd hadden gewonnen. Eén der leerlingen won in januari een auto- ped^in een wedstrijd van een dames- Dauierdegmor—en leek het voor het!"ch ln rand.verorf-.ta, van donder- je» t SCh"°' ,e °v" d' ontvangen d!t dit werS voor 8? pro- büi nLiiv i®ug^fe. P«jswinnaar besluiten van do tweede kamer met be-icent subsidiabel is. De raadsleden - leder vreugSwïï semeenteMjke herinde- «Men h^dpr g doende opgeknapt om de feptlvitei- tag van Zeeoaaen-Vlaanderen BI] ,t S ten bij te wonen. ~nlr hnl uitsrireken vanljo. :,-t, Unvitr (Van een onzer verslaggevers) LONDEN-VLISSINGEN De Britse legerleiding heeft de Lon- dense vestiging van de Algemene Nederlandse vereniging voor vreemdelingenverkeer (Netherland national tourist office) ver zocht de provinciale Zeeuwse VW te benaderen over dc recrea tieve opvang van 3500 Britse militairen, die tussen 10 en 24 mei grootscheepse legeroefeningen in NAVO-verband houden in de directe omgeving van Vlissingen. Vandaag (vrijdag) ontvangt de heer J. P. de Regt, directeur van de Pro vinciale Zeeuwse VVV een brief van zijn Engelse collega Buchanan, waarin dit verzoek nader wordt uiteengezet. Uit een telefonisch contact, dat w(j gisteravond met de heer Buchanan hadden, bleek dat de Britse militaire staf graag de nodige maatregelen genomen ziet ten behoeve van dc Britse soldaten, die op een bepaald moment niet aan de oefening deelnemen, maar vrijaf hebben. Volgens de heer De Regt komt er speciaal een Britse kolonel voor deze aangelegenheid uit Engeland over om te bespreken welke recreatieve stap pen het best genomen zouden kunnen worden. Majoor jhr D. C. Valckenie von Geusau. (van het Territoriaal commando Zeeland), die met het direct contact inzake deze Britse legeroefeningen is belast, zei gisteravond, dat er naar zijn weten geen sprake is van ontspan ningsmogelijkheden voor de militairen. De betrokken soldaten zouden in 24-uurs ploegenverband dienst moeten doen, waardoor geen tijd zou resten ook maar enigszins aan recreatie te denken Zoals reeds bekend wordt er voor deze uitgebreide NAVO-oefening een groot tentenkamp in de buurt van Vlissingen opgeslagen. De stemmingen rond de herindeling LEDELTHEATER OOSTBURG. Les Realisations Théatrale* ,De Compagnie Les Réalisation.s Théa- trales van Roger Colas heeft donderdag- j middag in het Lcdeltheater te Oostburg voor de hoogste klassen van het vhmo leen kostelijke uitvoering gegeven van .Les Fourberies de Scapin'. nel onver- 'woestbare spel van Molière dat nog 'steeds mogelijkheden te over heeft om in nieuwe variaties de aanwezigheid van enige gloed te bewijzen. Het Franse gezelschap, dat door Wikor .en de ZVU naar Oostburg was ge vraagd. heeft praktisch alle mogelijk heden die de op zich toch klassieke conceptie overliet, met handen en voe- ten benut. Het directe resultaat was een werkelijk kostelijke uitvoering met over i de hele linie uitstekend acteerwerk. Het verhaal van Scapins schurkenstreken is intussen zo overbekend, dat elke weergave behalve alle aspecten van een vervelende herhaling alleen maar het I gevaar van vertekening zou inhouden, i Wat ons voor de zoveelste maal bij I Molière is 'opgevallen, is het spring levende, haast eigentijdse karakter van zijn stukken. Het stuk niet om het stuk, de figuren niet om de figuren, maar één grote scherpe tekening van mensen, lévend, zot of niet. manier waarop Les Réallsatlons Théatrales deze tekening overnam, ver dient bewondering. Geheel los hiervan staat de vraag, die- we overigens wel belangrijk genoeg achten om haar te stellen, of Frans toneel voor de vhmo'ers beslist begin nen en eindigen moet bij Molière. Al jaren lang kan men Molière ver taald of ongeschonden wel zo onge veer bij de vaste programmapunten van .het schooltoneel' indelen. Als we ons niet vergissen stelt Wikor zich ten doel de kunstzinnige vorming en ontwikkeling van de leerlingen van het voortgezet onderwijs te bevorderen, vooral door .verruiming en intensivering van het receotief contact van deze jeugd met de kunst'. Wikor stelt een dege lijke begeleiding op de scholen zeer op prijs en heeft daartoe de poorten zelf wijd opengezet met de ontwikkeling \ran een (geannoteerde) toneelbiblio theek en -discotheek. Die begeleiding zal er in de dagelijkse praktijk van de school veelal op neerkomen dat een aansluiting gevonden wordt op wat in de literatuurles aan (in dit geval) Mo lière wordt gedaan. Afgezien van het goede of niet-goede van deze handel wijze lijkt ons de aandacht voor Mo- -• hot honaalrt besluiten hoort ook het uitspreken van;dat deze wjjk de laatste jaren karig het bepaaId Aardenburgs blijvende zelfstandigheid. I was bedeled in vergelijking met Aarden- toefuichen als de ZVU door 1 (virCT-rtnrn en 7.e wilden de bouw dan ook ,,.nn|,n «restelrt De heer Van Berckel vond dat de ka-jburi mer getuigd had van wijs beleid door j eerbied te tonen voor de historische waarden van Aardenburg en Sluis en waardering te laten blijken voor de wij ze waarop deze gemeenten door hun ra- Wikor eens in staat zou worden gesteld een hele reeks modern Frans toneelwerk voor het vhmo te brengen. Er zijn j bij alle waardering voor Molière - de realiseren. Het college van b n w had nog hoop op een extra-toewij- ing van vier woningwetwoningen en rilde deze aanvankelijk in Eede laten 'zoveel haast nog interessanter bouwen. Na een breedvoerige discussierloe^.]t1kheden dan die waar we tot nu de mgr de Backerestraat Ce Eede bouwd worden De gemeenterekening over 1967 werd ter vergadering aange boden. Deze vertoont een batig saldo van 23.819.52. DEN' HAAG In het kamerverslag over de herindeling Zeeuwsch-Vlaande-1 ren zijji enkele onjuistheden geslopen i wat de uitslag van de stammingen be-' treft. Het amendement-Groot Hulst kreeg niet alleen de steun van de PvdA en SPP, maar ook van de ar Boertien. Het amendement Groot-Oostburg kreeg niet aJleen stomnien van de PvdA, u.aar Auddelburg Met ingang van - ook van de gehele AR-fractie met uit- april 2ullen de postkantoren van Arne- zondermg van de heer M W. Schakel.^uiden Axel -^Heerenhoek. Kloetinge Tenslotte werd het amendement om en Krabbendijke langer geopend z(jn. Dit Retranchement bij Sluis te voegen door n00dzakelijk geworden door de toena am mot ii*t*nTi me van h(lf_ aantal handelingen aan de loketten. De posterijen willen met deze maatregel lange wachttijden voor het publiek voorkómen. De openingstijden zijn als volgt: Arnemuiden: maandag tot en met vr dag 08.30-12.30. 14.0(5-15.00. 17.00-18. Axel: maandag tot en met donderdag 108.30-18.00 uur: vrijdag 08.30-20.00 uur: HULST In het S:nt-Liduinazieken- zaterdag 09 00-12.00 uur. huis te Hulst is woensdagavond de 18- TERNEUZEN Uit de kantine op het s-Heerenhoekmaandag tot en met vrij- jarige C Reijns uit Ossenisse overle- Zuidersportpark in Terneuzen zijn. waar-'dag 09.30-12.30 uur. M.00-15.00 uur, den aan de gevolgen van een bedrijfs- schijniijk in de nacht van dinsdag op 17.00-18 00 uur: zaterdag 09.00-12.00 u. ongeval. De jongeman viel maandag op woensdag, repen chocolade en rolletjes Kloetinge: maandag tot en met vrijdag de werf van de gebr. De Klerk in drop gestolen. De inbraak werd woens- 09.30-12.30. 14 00-15 00. 17.00-18.00 uur. Walsoorden in een drie nieter diep dok dag ontdekt. Er was een ruitje van de Krabbendijke: maandag tot en met vrij-Hij Lep toen een schedelbasisfractuui kantine ingeslagen. De politie vermoedt dag 08 30-12.30. 14.00-15.00. 17.00-18.00 op. Het siachtofier is de oudste uit een dat hier kinderen aan het werk zijn ge- uur. zaterdag 09.00-12.00 uur. gezin van 8 kinderen. Na een breedvoerige ctw^ie-lflkheden dan die waar we tot nu bijna alle raadsleden deelna-emee Kec0nfronteerd werden, dat het men werd besloten om vier woningen inde moejte zeker waard zou zijn. ze te Eede en acht in Aardenburg tc I.atenonderzoeken. En. er zullen er 'zeer veel zetten, bij een mogelijke extra toewij- di aansiuiting vinden hij de doel- zing. Komt dit extraatje er niet dan stelling van Wikor. zullen alle acht woningen volgens de uitdrukkelijke wens van de raad 'n,Do .Fourberies de Scapin' gingen eer de gehele kamer gesteund met uitzon dermg van de PvdA- en de AR-fract. Snoepdiefstal uit kantine in Terneuzen der deze week i Slot van pagina 1 gedaan om stoomlevering van de nieuwe PZEM-centrales in het uit te. breiden Sloegebied, zoals dat daar voor mogelijk wordt gehouden. Administratie, expeditie en tech nische diensten van het hui dige Hoechst-bedrijf in Vlissingen zuiien bij deze nieuwe uitbreiding van de bezetting in deze sectoren in de eerder genoemde 300 man per- soneel begrepen. ,We voorzien geen bijzondere problemen bij het aan trekken van personeel voor deze nieuwe fabriek', is de overtuiging van de heer Friedrich als hij afgaat op de ervaringen bij de personeels werving voor de fosforoven(s). Uiteraard zul len weer tal van medewerkers van bui ten de provincie moeten komen. I in produktie kwam, zullen ook nu weer toekomstige personeelsleden voor een training en oriëntatie naar Duitse bedrijven van het concern gaan. Nu al staan enkele .pioniers' klaar om ln Geraofen te worden ge detacheerd. De periode, die zij daar doorbrengen zal langer zijn dan die vorig jaar voor het .fosforpersoneel' in het bedriif te Knapsack (Keulenj, aangezien de produktietcchniek van DMT ingewikkelder is. Het bedrijf van Hoechst-Vlissingen treft op het ogenblik ook voorbereidingen om de leerlingenwerkplaats voor bankwer kers en electric lens uit te breiden. Nu zijn er op de Hoechstschool 18 man in opleiding; binnen afzienbare tijd zullen het er 40 kunnen zijn. Hercules Dne kilometer van de nieuwe toe komstige Hoechst vestiging verwij derd, in Middelburg staat ook reeds een nieuwe DMT-fabriek, die van de Hercules N V. Wanneer Hercules vol draait kan daar 50.000 ton per jaar geproduceerd worden. Volgens de Her cules-directie stijgt de vraag naar DMT over de gehele wereld zo snel, dat er op het ogenblik van concur rentie nog geen sprake ls. In Europa stijgt de vraag naar DMT 50.000 ton per jaar. Over de hele wereld geno men 100.000 ton per Jaar. De cijfers van het laatste Jaar wijzen uit dat de stijging nog meer dan 100.000 ton VLISSINGEN-OOST Hier HoechsUVlisingen NV in het Sloe, zoals het er vandaag uitziet. Het gearceerde terrein (links) geeft ie plaats aan waar de nieuwe fa briek voor de bereiding van dime- thyltereftalaat en polycondensaat komt. (Luchtfoto Slagboom en Peetera MIDDELBURG Woensdagavond op 41-jarige leeftijd in het academti ziekenhuis te Lelden overleden de hee J. F. Verniel, hoofdcommies- Mj d provinciale griffie van Zeeland. De heer Verniel trad in dienst op 1 maart 1950. De laatste tien jaar wal hij werkzaam op het bureau gemeen tefinanciën en speciaal belast met d voorbereiding van besluiten van gede puteerde staten over het toezicht op e| de controle van de financiën van ee| aantal Zeeuwse gemeenten. Hij heefl •ich daarin een grote vakbekwaamhelt weten te verwerven, die gepaard gaan de met zijn gevoel voor doceren, erto» geleid heeft dat hij mede belast wen met het geven van de technische in struct.es en het aanleren van de prao tiscne vakbekwaamheid aan de jong) imbtenaren op het bureau. activiteiten in de Nederlandse padvin derswereld Meer dan 25 jaar was hl lid van de Nederlandse Pudvindersvet miging. Tot aan zijn overlijden b« kleedde hij de functies van assisten ich de laatste jaren persoonlijk bijzon der ingezet en het is voornamelijk a a zijn werkzaamheden te linken, dj waarschijnlijk nog dit jaar dit gebouj zal verrijzen. Hij was in het bezit val aantal paavinderlj-onderscheid'l gen. waaronder de zilveren JacobssiM Voorts was hij bestuurslid van de sticij ting bevordering eigen woningbez( overheidspersoneel in Zeeland en vt< de afdeling Walcheren van de Nedei landse vereniging van suikerzieken (ADVERTENTIE) VERWACHT. TIJDELIJK MEER BEWOLKING Tijdelijk meer bewolking met hier t daar enige lichte sneeuw, later op 4 dag toenemende kans op opklaringen Weinig verandering in temperatuq Overwegend matige wind tussen noo^ cn noordoost. Minder zonnig en enige stijging temperatuur. Weersvooruitzichten in cijfers gemidd<) over Nederland. Voor zaterdag: aantal uren zon: 1 7; min. temp.: 2 tot 7 graden ondt normaal; max. temp.: 1 lot 5 gradj onder normaal; kans op oen droge riodc van minstens 12 uur: 90 proceij kans op een geheel droog etmaal: procent. Voor zondag: aantal uren zon: 0 l 17; nun. temp.: van ongeveer normf tot 5 graden onder normaal; max. tem: 0 tot 6 graden onder normaal; kans een droge periode van minstens 12 ui 80 procent; kans op een geheel dro etmaal: 50 procent. 29 maart Zon Maan ZON EN MAAN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 2