Ajoeb Khan droeg macht over Bij de treinramp in België 15 DODEN, 70 GEWONDEN Ontwerp herindeling Zws-Vlaanderen zal kamer niet ongeschonden passeren Nog voor zomerreces eerste nota over gedrag militairen Bestuurder 5ÊSÜ. reed door rood licht AKKOORD IN FRIESLAND Het kwaad en het symptoom D\ Vandaag in de krant... Staking voorbij Honoraria Kale Keukenhof PREMIER ZEGT 2e KAMER TOE: SOWJET- SMALDEEL IN NOORDZEE DIRECTIES TEKENEN CAO 212e jaargang - no. 71 PROVINCIALE ZEEOWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN N V MIJ. vin t no 4* Veld., F. den Boer en W. de Pijler. Hoofdred.: C. A. de Kok. red idle 3508) Mlddelburj. Merk! SI. lel. 7651 (b j j red. 2078/3169. i. Min. per edv. t S.S5. Into. med. 214 Uriel. Kleine idv. (mee. 8 rejeli) Abonn.priji f 1.10 per vraek. f 14 idv. 2375). Goes, Grole Merkt 2. tl 37 ct per rejel (min. 1.SS). ,Br! -on 18.25 per knertaü ton. «rni» 5213). Ooitburp. lel. 2395. lm—ai er (ille idv. prtl««« «cl. 9i W»l. Cl Woensdag 26 maart 1969 Cultuurdag met cultuurplan Pagina 2 PZC, Mlddelburj LEGER AAN HET BEWIND IN PAKISTAN KARATSJI (REUTER) Presi dent Ajoeb Khan van Pakistan heeft dinsdag het bestuur overge dragen aan de strijdkrachten. De veldmaarschalk is zelf als staats hoofd afgetreden. In oen radioboodschap verklaarde Khan dal hij de macht heefl overgdragen aan di- bevelhebber van het leger, generaal Jahja Khan, die de steun van de strijd krachten geniet. De president verklaar de. dat de situatie in het land dag na ilng verslechten en dat de economie is geschokt. Hij riep 'iet volk op met de strijdkrachten samen Ie werken. In een afzonderlijke bekendmaking staat dat veldmaarschalk Ajoeb Khan een on. m:ddellijk ingaand verlof van drie maan den heeft. Hij zal dit In zijn'huis in Rawalpind doorbrengen. Staal van beleg Onmiddellijk na de presidentiële be kendmaking kondigde generaal Jahja Khan de staat van beleg it D- grond wet is buiten werking gesteld en de bevoegdheden van de ministers ïjn be- e.ndigd, zo staat in een verkiar.ng. Ajoeb Khan Maarschalk Ajoeb Kahn. thans 81 laar oud, kwam op 27 oktober 1968 bij een militaire staatsgreep, waarbij geen bloed vloeide, aan de macht. Hij volgde Iskander Mirzi als staats hoofd op. en regeerde gedurende tien Jaar nagenoeg zonder "noemenswaar dige oppositie. °P 21 februari "ao dit jaar moea: h:i echter het hoofd buigen voor een met zijn bewind verbond houdende geil van onrust in net land. De president -naakte toen bekend, dat hij zich niet kandidaat zou stellen bij de volgend jaar e hou den presidentsverkiezingen. Ondanks overeenstemming tussen Ajoeo en rechtse ooütici op een rond? tafel conferentie die begin deze maand in Rawalpindi werd gehouden duurden de onlusten, vooral in het oosten van het land. onverminderd voor' De plaatsvervangend iegerbeveinebber generaal Aodoei Hamid Khan de lucht- machtbevelnebfce- Malik Moer Khan en diens collega vap marine vice admiraal S. M. Ahson zijn thans benoemd tot plaatsvervangende bestuurders Voordat- de president zijn besluit be kendmaakte kondigde de nieuwe gou verneur van Oost-Pakistan, Hoeda, in Dacca aan dat het leger in de provincie (Zie slot pag. 9 kol. 2) Promoveren werd goedkoper DEN HAAG (GPD) Wat er ook duurder wordt in Nederland, het beha len van de doctorsgraad is in ieder ge val goedkoper geworden: zestig gul den. Promoverenden zijn door een - beslissing van de minister van onder wijs en wetenschappen geen zoge naamd .promotiegeld' meer verschul digd. OOK de Friese busstaking be hoort thans tot het verleden: nar- tijen hij het conflict bereikten gisteren een akkoord (pag. 1). Herindeling BIJ de behandeling van de herin deling Zeeuwsch-vlaandere.n heeft de tweede kamer minister Beer- nlnk een stroom van wijzigingen te verwerken gegeven. (Pagina 1 en 2) HET CNV wijdt in zijn orgaan ,De Gids' een artikel aan een aan tal klachten over specialistenho- norana en bijverdiensten van me dische hoogleraren pag. 3 PRINSES Beatrix opende giste ren in Lisse de Keukenhofalleen de bloemen lieten verstek gaan (pag. V). Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3. 9, en 15 Zeeuws nieuwspag. 2, 5, 7 Sport: pag. 11 Radio-tv: pag. 30 Financieel nieuws: pag. 31 Voorjaarsnummer pag: 17 tot 29 Zo groot mogelijke openheid (Van onze parlementaire rèdactie) DEN HAAG - De regering streeft bij het onderzoek naar materiaal over wandaden en excessen van Nederlandse militairen in Indone sië naar een zo groot mogelijke openheid. Elke gedachte dat er iets verborgen zou blijven werpen wij verre van ons. aldus gistermiddag premier De Jong in de tweede ka mer tijdens een kort debat over de werkwijze die de regering bij het onderzoek volgt. De premier herhaalde, (lat de regering voor het zomerreces met de eerste nota wil komen waarin verslag gedaan wordt van het onderzoek en waarin gegevens worden gepubliceerd. Wil werken daaraan met de kenmerkende voortva rendheid van deze regering, aldus pre mier De Jong. (pvda). Lankhorst (pspi en Van Mier- lo (d'66) een uitvoerige oosomming var de lange reeks archieven, die de on- ingestelde werkgroepen nu aan het nazoeken zijn. Bij de keuze van het archiefmateriaal worden de be grippen .wandaden en excessen' zo ruim mogelijk uitgelegd: daarbij wordt niet alleen gezocht naar materiaal over gebeurtenissen tijdens de politionele ac ties. maar ook naar gegevens over ge beurtenissen voor of na ae acties. De eerste fase. het doorlopen van de archieven, is nu grotendeels achter de rug. Daarbij is gebleken, dat som mige archieven in Indonesië zijn achter gebleven en dat andere zijn vernietigd. Tot de vernietigde ar chieven behoren bijvoorbeeld de dos siers met militaire verhoren. LONDEN (RTR) Een smaldeel van de Russische vloot vaart met onbekende bestemming in de Noordzee, zo meldden welingelich te zegslieden in Londen. Het smaldeel zou bestaan uit acht on derzeeërs, drie kruisers, een aantal on derzeebootjagers en bevoorradingssche- Sen. Het smaldeel is gesignaleerd in e buurt van de Orkaden, toen het een koers volgde parallel aan de Engelse westkust. De schepen worden nauw keurig in de gaten gehouden door de Britse luchtmacht en de marine, aldus de zegslieden. (Van onze correspondent) BRUSSEL Doordat een bestuurder van een trein gisterochtend een rood licht niet heeft opgemerkt zijn twee treinen, die ieder met een snelheid van veertig kilometer reden op elkaar gebotst even buiten het station van La Louviere, een somber industrie stadje in Wallonië tussen Charleroi en Bergen. Voorlopige trieste balans: vijftien doden en zeventig gewonden van welke laatsten vier zeer ernstig aan toe zijn. I zijn de op de motorwagens volgende rijtuigen tegen deze motorwagens ge- ;n voor een groot deel vernield, wagons kwamen naast de rails staan, maar vielen niet om. Aardbeving In een straat langs het spoorwegem placement dachten de bewoners aan een aardbeving of grondverschuiving, zo hevig was ae schok. Er werd snel alarm gemaakt. Ook uit nabij liggende fabrieken kwamen arbeiders en red dingsploegen naar de treinen toe. De verwarring was in de eerste ogenblik ken uiteraard zeer groot. In de trein Binche - Brussel, één' motorwa- ujt Binche zaten ongeveer 300 passa gen en zeven passagierswagons had Slers; in de andere 75, allen voor het juist het slation van La Louviere ver- grootste deel mensen die naar hun werk laten. onderweg waren. Velen werden gewond Volgens de stationschef kon die trein doordat zH van hun plaats werden ge- In principe vertrekken maar diende de simgerd o£ door glasscherven. De doden wagenvoerder nog te wachten op het en de ernstig gewondi van rood naar groen springen van een e_er^®_ HjtMigen. Een sein. Het weer was wat nevelig zaten m de wagen- Samenvattingen voerders was op slag dood. ullKlli JU De andere heeft men eerst vier uur na der geval moeit, zo menen deskundigen, de botsing uit zijn benarde positie kun- het rode sein goed te zien zijn ge- nen bevrijden, maar later is hij onder- weest. De wagenvoerder is echter toch D-®®vnaa£ een Zle'tenbuis bezweken. vertrokkf Voor 1 mei hopen de onderzoekers het materiaal te hebben geordend en be knopt een rapport te hebben samenge steld met overzichtelijke samenvattin gen van het materiaal. De rapporten Zie slot pag. 3 kol. 2) >p hetzelfde spoor arriveer- het bergen van gewonden en doden trein die de verbinding Manage- nebben zich hartverscheurende tafere- Gent onderhoudt, een motorwagen en I 'en voorgedaan. Bij een passagier moest drie passagiersrijtuigen. Beide treinen s-j. i 0i i 0\ zijn recht op elkaar in gereden. Daarbij Z.IB Slot pag. O ROL. O treinramp. Foto links: Redders brengen een slachtoffer in veiligheid. SAIGON BEREID TOT GESPREJ1 MET NLF SAIGON (REUTER) President Ngoejen Van Thieu van Zuid- Vietnam heeft dinsdag gezegd, dat zijn regering bereid is tot onderlinge besprekingen met het Zuidvietnamese nationale bevrijdingsfront om een vreed zame oplossing van de oorlog te bereiken. De president zei dit op een bijeenkomst met journalisten ln Saigon. HtJ ver wachtte dat dergelijke besprekingen zullen plaatsvinden en achtte net zeer waarschijnlijk, dat vice-presi dent Ky naar Parijs zal terugkeren om de leiding op zich te nemen als blijkt dat deze gesprekken vrucht baar zijn. Op vragen of deze dan alleen tussen Zuid-Vietnam en het bevrijdingsfront zullen gaan antwoordde Thieu. dat zowel tweepartijen- als vierpartijen- besprekingen mogelijk zijn. .Er zijn talrijke mogelijkheden. We zou den met Hanoi kunnen praten ln aanwezigheid van het nationale be vrijdingsfront. We zijn ook bereid on derlinge besprekingen met het front te voeren als het zulke wenst', aldus Thieu. Interpellatie over staalbedrijf DEN HAAG (ANP) Donderdag 27 maart zal het PvdA-kamerlld drs G. M. Xederhorst minister De Block (econo mische zaken) interpelleren over de voorgenomen vestiging van een staalbe drijf op de Maasvlakte. Zijn verzoek ls dinsdagmiddag door de kamer Ingewil ligd. AUTOBUSCHAUFFEURS STAPPEN VANDAAG WEER ACHTER STUUR LEEUWARDEN (GPD) De busstaking in Friesland is ten einde. Na urenlange besprekingen in het provinciehuis in Leeuwarden deel de de commissaris van de koningin, mr H. P. Linthorst Homan, dins dagmiddag namens de directies van de beide busondernemingen en de vertegenwoordigers van de vakbonden mee, dat de staking met ingang van vandaag tot het verleden behoort. De commissaris maak te bekend, dat het overleg tussen de beide bij het arbeidsconflict be trokken partijen ,tot een algehele overeenstemming' had geleid. ,Er is een streep gezet onder dit conflict, dat niemand prettig heeft ge vonden: er zijn geen onduidelijkheden en geen twijfels meer'. Namens de directies van beide busbe drijven verklaarde ZWH-dlreoteur M. Bangma: ,wij zijn blij met dit akkoord'. De heer H. Pols ran de LAD; zicht baar vermoeid, had niets aan de verkla ring van de commissaris toe te voegen. Namens de NBV (Nederlandse bond ran vervoerspersoneelverklaarde de heer L. W. Jenezon: ,wij vinden dit een be vredigend resultaat'. De basis voor het bereikte akkoord vorm de een nadere verduidelijking van de verklaring van de KNVTO (organisatie van werkgevers) en de vakbonden dins dagmiddag in Breda. Het resultaat van de door de KNVTO belegde bijeenkomst was de volgende uitspraak: ,er komt een loonstructuurcommissie, die tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar de zwaarte van de functie van de chauf feur zowel ln de streek als ln de stad Zie slot pag. 9 kol. 4 STROOM WIJZIGINGEN OVER HOOFD MINISTER BEERNINK UITGESTORT (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Twaalf spre kers met evenzoveel meningen hebben dinsdag in de tweede kamer het verloop van de ge meentelijke herindeling in Zeeuwsch-Vlaanderen er niet doorzichtiger op gemaakt. De kamer confronteerde de minis ter tot middernacht met een stroom van wijzigingsvoorstel len, neergelegd in amendemen ten en alternatieven. Dat het wetsontwerp van minister Beer- nink het verminderen van het aantal gemeenten van der tien tot vijf niet ongeschon den de kamer zal passeren lijkt vrijwel onontkoombaar. Een belangrijk wijzigingsvoorstel dat zeker niet kansloos is, be treft de vorming van drie ge meenten in de kanaalzone. Het hierover door de heren Fiévez, Tolman en Wiegel ingediende amendement kan rekenen op steun van ondermeer de KVP. CHU, WD, D'66, GPV en de groep-Aarden. Dat de behandeling \an het herinde- lingsontwerp, na twee jaar van voor bereiding, door Zeeuwsch-Vlaanderen als een uitermate belangrijke zaak wordt beschouwd, was gisteren dui delijk merkbaar aan de belangstel ling op de publieke tribune. Vrijwel alle Zeeuws-Vlaamse burgemeesters, in veel gevallen geflankeerd door wethouders en raadsleden, volgden de debatten op de eerste dag tot het laatste moment. De geïnteresseerd heid bleek zeits uit twee incidentjes: op een wenk van kamervoorzitter Van Thiel maakte een bode een eind aan het begrtiik van een bandrecor der, waarvan de microfoon voor iedereen zichtbaar over de balustrade hing. Een inwoner van Cadzand, die de gebeurtenissen fotografisch wilde vereeuwigen, werd van de tribune verwijderd. Voor het aannemen van wijzigingen in het wetsontwerp deed de kamer de minister de volgende suggesties aan de hand: le één ln plaats van twee gemeen ten in het oosten: 2e één plaats in plaats van twee gemeenten in het westen; 3e een afzonderlijke gemeente Axel naast, een grote kanaalzonege meente 4e een noordelijke en een zuidelijke kanaalzone-gemeente 5e een noordelijke en een zuidelijke kanaalzone-gemeente met een afzonderlijke gemeente Axel: 6e de vorming van een bufferge meente IJzendijke tussen de in dustriegemeente Terneuzen en de recreatiegemeente Oostburg 7e een zelfstandige gemeente Sluis: 8e een samenvoeging van Sluis en Retranchement 9e een zelfstandige gemeente Sluis en een zelfstandige gemeente Aardenburg: 10e een samenvoeging van Sluis, Re tranchement en Aardenburg; (Zie slot pag. 2 kol. 1 te moeilijkheden rond de c voor buschauffeurs zijn op- gelost, maar de problems; gebleven. Men heeft l van spreken een asper.entjC in- genomen legen de hoofdpijn, maar de wezenlijke oorzaak van de pijn is ongemoeid gelalen. Bij deze loonconfllcten ging of gaat het er niet ln de eerste plaats om of de bewuste chauffeurs recht hebben op een zeker loon, maar veel meer over de vraag of bepaalde streekvervoerbednjven een fik se stijging van de lonen wel kunnen op vangen. Van die mogelijkheid moet men zich een niet al te overdreven vVu stel ling vormen: de positie van sommige 'streekvervoerbednjven is namelijk niet bijster gunstig Er zijn daarvoor allerlei oorzaken aan te wijzen, zoals de afne ming van het reizlgersvervoer met daar tegenover een voortdurende stijging van de onkosten. Juist de loonfactor is :n dit opzicht belangrijk: zy maakt by vele be drijven zestig procent en meer uit van de exploitatie. Het teruglopen van het reizlgersvervoer heeft weer te maken met de toeneming van het aantal perso nenauto's. waardoor steeds minder ge neigdheid bestaat om met een bus te reizen. Dit verschijnsel heeft voorts tot gevolg, dat de meeste directies liever niet overgaan tot verhoging van de ta rieven, ze zijn bang dat een dergelijke verhoging nog weer meer vervoer zal afstoten. Bovendien zitten de marginale vervoersbedrijven vaak al aan het pla fond met hun tarieven, waarby ook nog moet worden bedacht dat zij meestal opereren in dunbevolkte gebieden; het passagiersaanbod kan niet veel groter worden. Het conflict van de afgelopen weken was voor de werkgevers vaak een groter probleem dan voor de werkne mers. Deze achtergrond maakt duidelijk, dat er heel wat forsere maatregelen no dig zyn om uit de conflictsfeer te komen dan het (op het nippertje) tekenen van cao. Deze zaak behoort namelijk op een veel breder vlak te worden behan deld dan nu is gebeurd: ln feite gaat het hier niet om een aangelegenheid die tus- de ondernemingen en hun personeel speelt, maar om een kwestie van en voor de regering. In Den Haag is men zich daarvan wel bewust, zo is dit jaar ge bleken uit de begroting van verkeer en waterstaat. Voor het eerst ls daarop een bedrag geplaatst van drie miljoen gulden in verband met de tekorten van autobus ondernemingen, de streekvervoerbedrij- ven, een bedrag dat zo op het eerste ge zicht heel wat lijkt. Maar by nader in zien ls het een druppel op een gloeiende plaat Er komt nog by, dat er sprake ls van een zéér ongeiyke behandeling als men naar de gemeentelijke vervoersbe drijven van sommige grote steden kijkt. Op diezelfde waterstaatsbegroting - slechts één post eerder - ls Immers een bedrag uitgetrokken van niet minder dan dertig miljoen als bijdrage ln de te korten van de gemeentelijke openbare ervoerbedrijven. Met andere woorden: in de onrendabele vervoerbedrijven van Rotterdam, Amster dam en Den Haag wordt héél wat meer gepompt dan ln het streekvervoer ln de diverse provincies. Ook ln 1968 was dertig miljoen uitge trokken en in de kamer ls er al op ge zinspeeld, dat dit bedrag eigenlijk veel hoger zal moeten worden. Bij de behan deling van de waterstaatsbegroting is echter tevens gebleken dat de regering eigenlijk nog geen goed inzicht ln deze zaak heeft en daarom de pot van dertig miljoen maar wat globaal heeft ver deeld De drie miljoen voor de platte- landsbedrijven daarentegen worden niet zo makkelijk gedistribueerd: daar wordt wél een grondig onderzoek Ingesteld en bovendien wordt nagegaan of de tarie ven niet eerst omhoog kunnen Er ls dus sprake van een groot stuk ongelijkheid. Waar komt dit ln de praktyk van het personeelsbeleid op neer? Dat het personeel van de gemeentelijke vervoers bedrijven ln de grote steden als ambte naar wordt beschouwd en vrijwel geen I moeilijkheden heeft als het om het op trekken van de salarissen gaat, terwijl daarentegen by de streekvervoerbedrtj- ven complete conflictsituaties ontstaan. Bij die bedrijven moet de leiding immers eerst en vooral proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Een onzuivere en on eerlijke situatie. Het heeft ons dan ook verwonderd, dat de recente busconflic ten zo weinig aandacht hebben getrok ken ln politieke kring: de moeilijkheden vormen immers een duideiyk symptoom van een ziektegeval dat maar heel wei nig heeft te maken met een loongeschil. In feite is hier de gang van zaken bij het openbaar vervoer in Nederland in het geding, een zeer slechte gang van zaken, die nu voorlopig is uitgevochten op de rug zowel van werknemer als van werkgever. Men heeft een asperientje geslikt, maar het kwaad laten zitten. Op nationaal niveau zijn hier maatrege len nodig, waarbij uiteindelijk sanering niet zal kunnen uitblijven. Er zou al veel gewonnen zijn indien de regering eens zou beginnen de ver voersbedrijven van de grote steden en die van het platteland onder één noemer te brengen. Men zou daartoe de gemeen telijke diensten eens uit de publiekrech telijke sfeer moeten halen bijvoorbeeld door ze evenals de streekvervoerbednj ven om te zetten in een naamloze ven nootschap. De financiële resultaten van deze gemeentelijke diensten zouden dan wat beter gecontroleerd kunnen worden door de rijksoverheid en bovendien zou men dan alle bedrijven - zowel in de gro te centra als op het platteland - een ge lijke behandeling kunnen geven. Niet dertig miljoen voor de grote steden en drie miljoen voor de rest, maar drieën dertig miljoen voor het totaal met een billijke verdeling, een verdeling waarbij de behoeften van het platteland eens wat meer aandacht zouden kunnen krijgen. De kamer zou er goed aan doen deze problematiek eens indringender te be handelen dan zij dit jaar heeft gedaan: de conflicten van de afgelopen weken zyn opvallende symptomen van eer. on gezonde situatie. Men heeft de sympto men weggenomen, maar de oorzaak - het eigénlljke kwaad - ls nog volledig aan wezig. Daaraan zal men ln Den Haag niet voorby kunnen gaan. j^AhtlljK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1