Staalbedrijf op Maasvlakte van de Hoogovens en Hoesch Voorlopig bestuur havenschap Ter neuzen FRANCO GEEFT TOE Ajax tegen Spartak MAO DREIGT TERUG RAY NEEMT EEN ANDERE ADVOCAAT Treinongeluk in Brazilië: 30 doden Vandaag in de krant... Staking Streekplan Bouw-cao Staking Vijftien mariniers naar St-Maarten Verbod NPD in Berlijn gevraagd In eerste fase werk voor circa 2500 man Bezwaren tegen staal-vestiging in Maasvlakte ZONNIG, MAAR NOG TE KOUD Vraag kamerlid: Voor wie sprak Lans met paus MEDEDELING IN ZEEUWSE STATENZITTING: GELUKKIG VAK START' Effecten Bindend Economische zaken PARTICULIER OVERLEG MET HANOI' Roven Jordanië ISRAËLISCHE MYSTËRE NEERGESCHOTEN 212e jaargang - no. 68 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 22 maart 1969 Dlraclla HVI CV Provincial* Zmuwii lltraat 36-60, telefoon 3 Ml. 2094 Adv. prils I. f. S. den Boor on W. do Pa, SOB). Mid dalburj. Markt 51, ldv. 5,55. In,ax. raed. 33/. a I. 2078/3169, adv. 23751 I (min. 1.BS). .Brlev «al. franco per POT! 15,25 p red 7853. adv. 3213). Ooslbur,. lel. 2393. NOODTOESTAND IN SPANJE OPGEHEVEN MADRID (GPD) De Spaanse ministerraad die gisteren onder voorzitterschap van generaal (Franco bijeenkwam, heeft besloten ide staat van uitzondering' die op ;24 januari voor drie maanden was afgekondigd, nu reeds op te hef fen. Dit betekent dat de politie 'haar uitgebreide volmachten ver liest om huiszoekingen te doen en personen te arresteren of te depor teren, zodat de gevangenen en ge deporteerden nu binnen 72 uur vrijgelaten of aan de justitie over geleverd moeten worden. Bok betekent dit dat de perscënstiur hordt opgeheven. Men geloofl te wc- li'ii dat i-ukrle ministers, vooral de ini- lil.lire, hier niet erg voor te vinden haren maar dat een aantal van hun Inllega's sterl» hebben aangedrongen bij generaal Franco om deze liberale K' -.te te iloeu. lOnctedeze voorstanders is zonder eni ge twijfel don Fernando Maria Castiel-I BRUSSEL Het lot heeft gistermiddag ifi Brussel de kampioen van Tsjechoslowakije Spartak Trnava aangewezen als de tegen stander van A jax in de halve finale van de strijd om de Europa cup I. De vertegenwoordigers van de beide clubs bereikten gis teren nog overeenstemming over de data voor de wedstrijden. Ze willen de ontmoeting AlaxSpartak zondag 13 april in de avonduren spelen. Voor de wedstrijd in Trnava is donderdag 24 april gereserveerd Aangezien de Tsjechen niet over een lichtinstallatie beschikken zou hel treffen om vier uur in de middag moeten aanvangen. Indien noodzakelijk, zullen de ploegen elkaar op dinsdag 29 of woensdag 30 maart voor de der de maal ontmoeten. De KNVB en de Tsjechische voetbalbond moeten de overeenkomst tussen de beide clubs nog goedkeuren Secretaris-penningmeester H A. Burgwal net terug uit Brussel, wilde niet vooruitlopen op de beslissing die de oond in deze zal nemen. .Welke andere data ie ook voor de ontmoetingen van Ajax neemt', luidde zijn commentaar, .altijd zal Ajax wel •■••n competitie wedstrijd moeten missen. Verder kan ik er op dit moment geen zinnig woord over zeggen. We hebben in ieder geval nog tot i april de titel om tot een definitieve oplossing te komen'. Indien Ajax inderdaad op zondag 13 april Spartak voor de eérste maal zal ontmoeten houdt dat. aldus de heer Burgwal, niet automatisch in dat de wedstrijd niet rechtstreeks per televisie kan worden uitgezonden. Meer over Spartak Trnava en de reacties van Ajax op deze tegenstander op pagina 14. 20 PCT AANDELENKAPITAAL GERESERVEERD VOOR ANDERE NEDERLANDSE BEDRIJVEN AMSTERDAMIn het wijkcen trum van de tuinstad Osdorp is gisteravond een openbare hearing gehouden over de vestiging van Progil in Amsterdam-West. Op de foto tekenen inwoners van de tuinstad de protestnota. WASHINGTON (DPA) James Earl Ray, die wegens moord op Martin Lu- (Zie slot pag. 3 kol. 6I ther King veroordeeld is tot 99 jaar ge vangenisstraf, heeft een nieuwe advo caat genomen. Onlangs heeft hij ver klaard dat hy zijn schuldbekentenis in trekt. VOOR ANDERE NEDERLANDSE BEDRIJVEN I JIDEN (GPD) ln het kader van de structurele ontwikkeling IRIO DE JANEIRO (AP) Gisteren vond in de slaat Sao Paulo een trein ongeluk plaats, waarhij volgens de laat ste berichten 30 doden en bijna 300 ge wonden vielen. Het ongeluk gebeurde, toen een elektri- schei trein met arbeiders plotseling zon- etroom kwam te staan. Er werd toen een stoomlocomotief op af ge stuurd, die de gestrande trein moest ophalen. Toen de losse' locomotief de personentrein naderde, kreeg deze ech ter weer stroom, en begon te rijden. Hij reed toen op de locomotief in, waarvan men niet wist dat hdj onder weg was. DE DIRECTIE VAN DE ZVTM heeft aan de buschauffeurs opge dragen te laten weten of ze al of met aan een eventuele sta king zullen deelnemen. (pag.2) DE PROVINCIALE STATEN van Zeeland hebben vrijdag zes amen dementen aangebracht in bet streekplan West-Zeeuwseh-Vlaan deren en gepleit voor meer in spraak van onderop bij de voorbe reiding van streekplannen, (pag.7) HET REGERINGSSTANDPUNT over de bouw-cao is nog steeds niet bekend. De ministers hebben hun beslissing een week uitge steld. (pag. 3) Koudum. In Limburg commissaris der koningin beide partijen uitgenodigd voor een ge sprek maandagochtend. drie kwartier voor ook daar het ulti matum der vervoersbonden af loopt. (pag. 3) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3, 9 en 13. Zeeuws nieuws: pag. 2, 5, 6, 7 en 11. Sport: pag. 14. 15 en 25. Financieel nieuws: pag. 29. Radio en tv: pag. 27. En in het pag. n. .Martekerke, liooldstod zonder glorie' is dc titel van de. veertieiülaagse geïllustreerde re portage, ditmaal over het Wal- cherse. gehucht Mariekerke. pagIS: pagina r r de vrouw over voorjaarsschoonmaak, culi naire tips en Van en voor haar. pag. 10: letterkundige kroniek door IJ ons Warren. .We hebben te weinig smoezers', zegt cabaretier Selli 'Gaaikema over het Neder lands cabaret, pag. 21: Kerk t met een artikel over een naar, die als én der eersten Hij had op 10 maart onverwacht ver-1 klaard schuldig te zijn en werd daarop] na een kort proces veroordeeld. Hij heelt j in de rechtszaal al geprotesteerd tegen de stelling van de advocaat Foreman en van de openbare aanklager, dat er geen verdenking van samenzwering bestond. DEN HAAG (ANP) In verband met de gebeurtenissen op Anguilla. zal op verzoek van de regering van de Ne derlandse Antillen een detachement ma riniers bestaande uit vijftien man. ge legerd op Curaïao aan boord van de in de Antillen gestationeerde jager .Am sterdam' naar Sint-Maarten worden overgebracht, om aldaar tijdelijk te ver blijven. De kruiser ,De Zeven Provinciën' die zoals bekend, momenteel een reis maakt in de Nederlandse Antillen en tijdens de afgelopen da.gen de boven windse eilanden bezocht, zal dit week end deze reis vervolgen en naar Wil lemstad op Ouragao opstomen. WEST-BEK LI JN (RTR) De West- berlijnse burgemeester, Klaus Schütz, hoeft vrijdag de drie westelijke geal lieerden de Ver. Staten, Frankrijk en Engeland officieel verzocht, de uiterst rechtse Nationale Democratische Partij in West-Berlijn te verbiaden. De burgemeester heeft dit verzoek ge daan in een schrijven aan de Ameri kaanse, Franse en Engelse commandant van West-Berlijn, naar aanleiding van een eerder deze week genomen besluit van de Westberlijnse senaat, te trachten de partij verboden te krijgen. De senaat verzocht de westelijke geallieerden, die verantwoordelijk zijn voor West- Berlijn vorig jaar oktober een einde te maken aan de activiteit van de NPD. Maar de NP1) die door haar tegen standers als nco-nazistisch wordt brandmerkt hief toen uit eigen weging de afdeling West-Berlijn op. Het nieuwe verzoek van Schütz wordt door waarnemers gezien als te zijn in gediend in verband met recente ver klaringen van NIPD-zijde. dat de NPD van plan is tot nieuwe activiteit in West-Berlijn over te gaan. i schappij i ZwoUe- paq. 23. maandelijkse autopagina, met de autotest van Henk van Za- Inirje, een artikel over de coureur Jackie Stewart en een aantal tips. pag 20: dammen, schaken, brid ge, puzzel en prijsplaat. IJMUIDEN (GPD) In het kader van de structurele ontwikkeling van de staalindustrie in Europa en als uitvloeisel van de ontwikke lingsfasen waarin hun ondernemingen verkeren hebben de besturen van Hoogovens en Hoesch met medeweten van de minister van econo mische zaken besloten hun respectievelijke raden van commissarissen voor te stellen de nodige stappen te ondernemen om eventueel te zamen met enkele andere geïnteresseerde Nederlandse ondernemin gen te komen tot de stichting van een gezamenlijk nieuw staalbe drijf op de Maasvlakte bij Rotterdam', aldus een mededeling die de Hoogovens gistermiddag verstrekte. De nieuwe onderneming zal een duide lijk Nederlandse signatuur dragen. In het aandelenkapitaal willen Hoogovens ROTTERDAM (ANP. GPD) .We en Hoesch ieder voor circa 40 procent wisten dat dit ons boven het hoofd participeren. Het restant van het aan- hing. Het heeft op het moment geen delenkapitaal wordt dan gereserveerd 7.in meer tegen een vestiging van een voor andere Nederlandse geïnteresseer-' staalgigant te protesteren'. Dat zegt den. Ervan uitgaande dal het op de burgemeester A. Bolwidt van Oostvoor- Maasvlakte ,voor de vestiging van een'ne. Een gemeente die directe gevolgen staalindustrie gereserveerde terrein in zal ondervinden van de bouw van een 1970 ter beschikking kan komen, zal by hoogoven op de Maasvlakte. Het ge- een voorspoedig verloop van de bouw- mcentebestuur van Oostvoorne heeft werkzaamheden ln 1974 een begin ge-j toen de plannen nog in het prille sta- maakt kunnen worden met de produktie. dium waren felle protesten laten ho- Het ligt in de bedoeling van de aan- ren tegen het vestigen van staalindu- vang af te streven naar een bedrijf stripën op de Maasvlakte, met een grote capaciteit door middel van de bouw van zeer moderne eenhe-, Burgemeester Bolwidt noemt de komst den van grote omvang. In de eerste van hoogovens of een andere staalin- fase zal de ruwstaalcapaciteit circa dustrie op de Maasvlakte het begin van AMSTERDAM: Eén der initia tiefnemers tot het Rotterdamse staalproject, dr J. F. G. M. de M eyer, oud-staatssecretaris, nu lid van de tweede kamer voor de KVP. (Van onze weerkundige medewer ker) De restanten van een wol- kenscherm verdwenen gisteren via Zeeland uit ons land. In de zeer droge lucht die de nog te koude oosten wind aanvoert komt vrijwel een wolkenloze he mel voor. Een krachtig Scandi navisch hogedrukgebied blijft dit weekeinde net weer bepalen. Wel zonnige lentedagen, maar te fris, met middagtemperaturen die met moeite tot 7 k 9 graden stijgen. Behalve vlak langs de kust is bij deze situatie de nachtvorstkans groot. Een depressie, die naar Zuidwest-Frankrijk doordringt, zal zondag de luchtdrukverschil- len en daarmee bij ons ook de oostenwind weer wat toe doen nemen. Uit de wind en in de zon is het 's middags lekker, maar voor de laatste week van maart in zijn geheel toch nog iets te winters weertype. ANTWOORD OP RUSSISCHE WAARSCHUWING HONGKONG (RTR) Volgens het in Hongkong verschijnende lagblad The Star heeft Mao Tse- Toeng op een speciale bijeenkomst in Peking verklaard dat China een Russische kernaanval met kernwa pens zal vergelden. .Als de Russen kemprojectielen durven te gebruiken, zullen wij dat ook doen', zo zou hij gezegd hebben op de bijeen komst. die belegd werd tussen het eerste en tweede grensincident rond het eiland Damanski (Tsjen Pao). The Star be weert de verklaring van niet nader om schreven zegslieden in China te hebben gekregen. De bijeenkomst werd naar verluidt btj- i.j„JJJ, hRt Doiitburo party bieden gewoond door leden van het politburo van de Chinese communistische pa-*" en hoge officieren uit de grensgeble in het noordwesten en zuidwesten. Mao stelde dat China niet uit is op het be halen van een overwinning op de Sow- Sït-Unie, maar slechts gebied terug wil ebben dat het land rechtens toekomt. Daarom gaf h(j het leger opdracht het eiland Tsjen Pao bezet te houden als de Russen zouden trachten het te her overen, aldus het blad. Harde aanpak 2,4 miljoen ton per jaar bedragen. Daar toe zijn in het plan opgenomen: een cokesfabriek; een pelletfabrlek of een andere erts- voorbereidlingslnstallaitie een grote hoogoven; een oxystaalfabrlek met twee grote con verten-s; veel ellende voor zijn gemeente en een aantasting van het leefmilieu. Het sterk recreatieve karakter van Oost voorne zal, zoals het gemeentebestuur van Oostvoorne verwacht sterk wor den aangetast. We moeten natuurlijk afwachten hoever men is gevorderd met Ihet beperken van luchtvervuiling bij afhankelijk van de uitkomst van na-:«" «mrtV» industrie. Veel vertrou- wen heb ik er echter met lnaldus dere studies, een blokwalserij of - continu-gietinstallatie. burgemeester Bolwidt. Cnnnrifpif ieen °°oPur!t van werkgelegenheid CUfJULiLZlL en welvaartsgroei in Nederland kan de vestiging van een tweede hoogovenbe- Reeds enkele Jaren na hri gereedkomen dnjf %.a° betekenis worden geacht. Dit van de eerste ftae zal de produktie»-beeft de katholieke metaalbond Sint capaciteit verdubbeld worden door de Eloy verkIaard naar aanleiding van de bouw van een tweede hoogoven en een plannen van de Hoogovens en Hoechst derde converter Ln de oxystaalfabrlek. (>p de Maasvlakte een nieuw hoog- De partneis in het project nemen op ovenbedrijf te stichten. Sint-Eloy zich gezamenlijk de produktie van de vraagt zich evenwel af, of deze vesti- mieuwe fabriek af te nemen, die 1 ging juist op de Maasvlakte voor de grotendeels zullen gebruiken voor ver- j werkgelegenheid het hoogste effect dere verwerking in de eigen bedrijvenopleveren. Ook bij dit object valt j of bij hun dochterondernemingen. Naar;het totaal ontbreken van enige coördi- natie met betrekking tot de staalpro- (Zie Slot pag. 9 kol. O) duktie weer op. DEN HAAG (ANP) Het tweede ka- nierlid drs G. M. Nederhorst (pvda) heeft, minister Luns gevraagd of hy het oordeel van de paus, die volgens be richten over een persconferentie van de minister in Vaticaanstad heeft ver klaard eel blijk is dat het grootste deel van de roonis-katholleken in Ne derland trouw is aan de traditie en het geauig van de Kerk', namens het gehele kabinet heeft ingewonnen. Drs Nederhorst informeert voorts wel ke aan zijn zorg toevertrouwde belan gen de minister van buitenlandse za ken heeft menen te dienen met het af leggen van deze verklaring. DEN HAAG ANP) Binnen en kele maanden kunnen ontwerpen van wet worden tegemoet gezien, betref fende de herindeling van Westfriesland. Minister Beernink heeft dit de tweede kamer meegedeeld. Met name Is de voor geschreven procedure afgesloten voor wat betreft de samenvoeging van de gemeenten Nieuwe Niedorp, Oude Nie- dorp en WinkeL SPIEKENDE ADELBORSTEN VAN KIM VERWIJDERD DEN HELDER (GPD) Er zijn twee adelborsten weggestuurd ran het ko ninklijk instituut voor de marine in Den Helder (opleiding tot officier). Ze hebben zich tijdens de examenweek schuldig gemaakt aan een vorm van .spieken'. De betrokkenen zijn jongstejaars adel borsten, die tijdens het tentamen gege vens hebben uitgewisseld. Dit wordt] als een hoogst ernstige zaak beschouwd en behandeld omdat bij het entree van de leerlingen in het koninklijk insti tuut voor de marine reeds wordt gewe zen op de daar heersende sfeer' van groot vertrouwen Zo is er bij een ten tamen geen toezicht. De jongelui zijn bij de minister van defensie voor ont slag voorgedragen. In afwachting van diens beslissing zijn beide adelbor sten van het koninklijk instituut ver wijderd. WENEN (DPA) In Wenen Is een voormalige hoofdambtenaar van het Oostenrijkse ministerie van onderwijs en cultuur tot een half jaar gevange nisstraf veroordeeld, omdat hij een uit geverij in Graz subsidies van in to taal 4,5 miljoen schilling (ongeveer een bedrag van 675 000 gulden) zou hebben bezorgd, in ruil waarvoor hijzelf van de uitgever 800.000 schilling (120.000 gulden) had ontvangen. De uitgever kreeg vier maanden gevangenisstraf. Ander opmerkingen van Mao i dat hij geen uitbreiding van de con frontatie met de Sow jet-Unie wenste, maar wel dat zij .hard zouden worden aangepakt'. Bij het leger en de be volking zou hij hebben aangedrongen op .bestrijding van de agressors van buitenaf en het houden van een suc cesvol negende partijcongres'. Volgens Raóio-Pekmg hebben de Chine se troepen na de .harde botsingen' van 15 maart aan de Oessoeri een grote partij wapens buitgemaakt die de Rus sen in hun .dolle vlucht' hadden achter gelaten. Daaronder zouden zich tanks en pantserwagens bevinden. MIDDELBURG Er is naar het provinciaal bestuur van Zee land een brief onderweg uit Den Haag met de toestemming om een voorlopige beheerscommis sie op te richten voor het haven schap Terneuzen. ,Nu kunnen we gelukkig van start', stelde jhr mr T. A. J. W. Schorer gis teravond tevreden vast in de zit ting van Zeelands staten, toen daar het voorste! in behandeling was om in principe deel te nemen aan de gemeenschappelijke rege ling voor dat tweede havenschap in Zeeland. Het college van gs kan de minister nu meedelen dat de piovincie met het wetsont werp voor dit havenschap ak koord gaat. Maar dan akkoord met de ver zuchting, dat het ,dan eindelijk zover is' en met de uitdrukkelijke wens erbij dat de havenschappen Vlissingen en Terneuzen zo spoe dig mogelijk in elkaar kunnen worden geschoven tot één haven schap voor het gehele Wester- scheldebekken. .Alleen by een der gelijke geconcentreerde opzet is een slagvaardig ontwikkelingshe leid nodig', had namelijk even te voren de fractievoorzitter van de CH, de heer C. F. van der Peiji, vastgesteld. Vrijwel alle sprekers, die enkele kanttekeningen maakten rondom dit voorstel van gs, volgden hem in die opvatting. De heer Hu'.on (ar) ging daarbij eigenlijk het meest ver. ,We hebben écn orgaan nodig voor het Westerscheldebekken, dat één ge dragspatroon kan uitstippelen. Wat we nu krijgen zijn twee nalve eieren. Maar ja, dat is dan altijd nog beter dan een lege dop. Slechts om die re den kan mijn fractie met dit voorstel meegaan.' Het college van gs zou er volgens de heer Huson dan ook goed aan doen, nu al rekening te houden met één havenschap bij de vorming van de stad. De statenleden redeneerden bij hun beschouwingen over net havenschap Terneuzen precies in het straatje van gs. .We zijn het volledig eens', zei gedeputeerde Schorer. .Alleen om tijdswil hebben we er op dit moment nog niet zo hard op aangedrongen. Maar op de achtergrond heeft de ge dachte van één havenschap steeds meegespeeld. Van provinciezijde wil len we dezelfde bestuurders in beide havenschappen brengen, beide onder voorzitterschap van de commissaris der koningin, mr J. van Aartseri. En het gs-lid somde nog een aantal gun stige effecten van deze coördinatie op: 1 de gedachte dat het ene ha vengebied boven het andere zou wor den voorgetrokken kan de wereld uit, 2 extern wordt de positie verstevigd; 3 het apparaat kan verzwaard wor den en in deskundigheid verbeterd. Ook in de staten was begrip voor de opvatting van gs, dat uit tactische overwegingen eerst het best de bel de havenschappen zo snel mogelijk in functie kunnen komen. Drs F. M. Berbers (kvp) bijvoorbeeld: ,We moeten dat ene havenschap op het ogenblik niet forceren. Dat geeft onnodige vertraging.' Hoewel de staten het erover eens wa ren dat het onderhavige wetsontwerp jaren te Iaat is gekomen was men aan de andere kant bly, dat het nu op tafel ligt en dat Terneuzen ermee kan gaan werken. Algemeen was men ook wel content met het feit dat oneffenheden, die destjjds in het De heren C. Hoek pvda) en Van der Peiji wezen in dit verband op de bindend voorgeschreven adviescom missie, waarin het bedrijfsleven in het gebied van het havenschap is vertegenwoordigd. Overigens wilde dit laatste statenlid samen met zijn KVP-collega Berbers de betreffende adviescommissie zoveel mogelijk zelfstandigheid bieden. En daarom tekenderf beiden bezwaar aan tegen het wetsartikel dat voorschrijft ',de raad van bestuur van het havenschap regelt de taak, samenstelling en werkwijze van de adviescommissie'. Gedeputeerde Schorer zegde toe dat gs bij de ministers, die het wetsont werp hebben ingediend, op dit facet nadrukkelijk zullen wijzen De ge dachte van de heer Van der Petjl om voor het havenschap ook een nauti sche adviescommissie in het leven te roepen vond de heer Schorer de moeite waard Graag zagen de staten ln de raad van bestuur van het havenschap ook een vertegenwoordiger van het mi nisterie van economiscne zaken. Het college van gs was he' met die wens eens. Gezien het feit dat Terneuzen in het kader van de regionale indus trialisatie tot primaire "industriekern is aangewezen ligt een vertegen woordiging van economische zaken volgens het provinciaal bestuur voor de nand. Van alle kanten werd er tegen het voorstel in op aangedrongen ook de rede van Terneuzen in bet be heersgebied van het havenschap op te nemen Daar liggen immers de steigers van Dow. daar komt in de toekomst mogelijk, het havcnindus- triegebied Ossen isse. Gedeputeerde Schorer wees er intussen op dat he: karakter van de Westerscnelde als Internationaal vaarwater in dit ver band moeilijkheden oplevert. Zoals gezegd: byna algemene in stemming met liet havenschap Terneuzen, zoals het nu in een wetsontwerp is geconstrueerd. Al leen de fractie van de Boerenpar tij had er om principiële redenen geen behoefte aan. Na vele jaren van wachten, aandringen en ho pen kan het havengebied Terneu zen straks rindelyk operationeel worden (Meer nieuws over de statenzït- ting op pagina 7) Slachtoffers Donderdag zijn in de stad Iman, dicht bij het omstreden grensgebied, de twee Russische officieren ter aarde besteld die op 15 maart waren gesneuveld. De soldaten die in het gevecht waren om gekomen zijn in Wladiwostok begraven. Het aantal slachtoffers aan Russische zijde van de gevechten van 15 maart is niet bekend gemaakt. By het eerste gevecht om het eiland Damanski, op 2 maart, zijn 32 Russen omgekomen. Laird bevestigt: WASHINGTON (Reuter) De Amerikaanse minister van defen sie, Meivin Laird, heeft vrijdag in ie senaatscommissie voor de ont- ■apening bevestigd dat er buiten iet officiële Vietnam-overleg in Pa- -ijs .ook particulier' overleg plaats ïeeft om tot een regeling van de I kwestie-Vietnam te komen. Nadere j aanduidingen wilde hij niet geven. .Ik geloof met dat dit de juiste tijd of plants is dit soort discussie voort te zetten', zei hij. Deze week ze: senator Young dat Ame- rikaans-Noordvietnamees overleg el ders in Parijs, plaatsvindt dat tot een wapenstilstand zou kunnen leiden. AMMAN TEL AVTV (RTR) Zo- vel in Tel Aviv als in Amman is mjdag bekendgemaakt dat een Is- •aëlische Mystere-straaljager in de tmddaguren is neergeschoten door ifweergeschut. Het was met nog ten Mystere uitgezonden om Jor- iaanse posten te bombarderen .en zuiden van de Allenby-brug. De Diloot is in zijn toestel omgekomen. De Israëlische minister van buitenlandse zaken. Abba Eban. heeft vrijdag op een persconferentie het denkbeeld van sta- tionnering van VN-troepen .n Israë- Lsch-Arabisch gebied verworpen. De enige waarborg voor de vrede ligt in idoor de belanghebbende partijen over- eengekomen verplichtingen, zei hij.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1