Roemenen weigeren om China te veroordelen WINTERWEER Israël zal naar vrede blijven streven in het Midden Oosten AMROLENING 9 Voorbereiding topconferentie is vertraagd De dood op de weg DISCIPLINAIRE STRAFFEN VOOR ZEISTER AMBTENAREN Woordvoerder van Dem. Appèl wil bedanken voor PvdA GEMEENTERAAD VAN ARNHEM OVER IDEALE BURGEMEESTER 3 voorbeelden: f 62,07 p.m. (18 mnd.) f 118,37 p.m. (24 mnd.) f 189,39 p.m. (24 mnd.) Parlement gaf vertrouwen aan nieuw kabinet Tito herkozen als partijvoorzitter in Joegoslavië DINSDAG 18 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SLAG VOOR RUSSEN IN BOEDAPEST (Van onze correspondent) WENEN Het heeft de Russi sche leiders maandag lelijk tegen gezeten. De lang verbeide voorcon ferentie voor de communistische wereld-top-conferentie had giste ren in Moskou moeten beginnen, maar moest worden uitgesteld, omdat diezelfde delegaties nog niet waren aangekomen. En dat. hoe wel deze datum al vele weken ge leden officieel bekend was ge maakt. De voorconferentie zal nu op zijn vroegst vandaag worden geopend. Een bijna nog grotere tegenvaller voor de Russische partijleider Brezjnev was het feit dat de top conferentie van de partners van het Warschau-pact in plaats van gisteren om 10 uur 's morgens pas om drie uur 's middags kon begin nen. Dat uitstel kwam totaal on verwacht omdat de conferentie, die overigens al drie keer is afgezegd en nu eindelijk in het Hongaarse parlementsgebouw aan de oever van de Don au van stapel zou lopen goed was voorbereid. Hoewel de rede van de verlate opening niet bekend is gemaakt neemt men aan dat president en partijleider Ceausescu van Roemenië voor de zoveelste keer roet in het eten heeft gegooid. Alle oorspronkelijk opgestelde 'agendapun ten. zoals de bewuste wereldconferentie. Vietnam, het Nabije Oosten. Duitsland en het Europese veiligheidssysteem schijnen op de achtergrond te zijn ge schoven om alleen over het momenteel dringendste Russische probleem te kun nen praten: de bloedige inoidenten aan de Russisch-Chinese grens. China Roemenië weigerde namelijk om een van te voren opgestelde resolutie te ondertekenen, waarin de leden van het Warschau-pact hadden moeten verklaren de Sowjet-houdlng in het conflict met Rood-China volledig te ondersteunen en Peking voor zijn agressiviteit te veroordelen. Volgens de Roemenen is het Warschau-pact alleen opgericht ten behoeve van de Europese veiligheid. Met conflicten in andere wereldde len. in dit geval in Azië. heeft het bondgenootschap niets te maken, en de conferentiepartners in Boedapest zijn niet bevoegd daarover te onder handelen. Zo ongeveer luidt de me ning van de onafhankelijke nationa listische Roemenen, wier zelfbewust- Broodnodig sen een dergelijke hulp op militair ge bied niet nodig, Ze hebben ten oosten van het Baikal-meer grote eenheden ge concentreerd die sterk genoeg zijn om het soort Incidenten zoals van vorige week onder controle te houden, zelfs al zouden die incidenten een chronisch karakter aannemen. Maar wat Moskou broodnodig heeft en wat het dan ook m Boedapest wilde bereiken is een hernieuwde politieke en ideologische coördinatie en een be vestiging van de Russische hegomonie, althans onder de Oosteuropese commu nistische partijen. Want, de desintegra- tieverschijnselen, die vorige week op het negende partijcongres in Belgrado weer zo duidelijk aan de dag zijn ge treden, kan het Kremlin zich minder dan ooit permitteren Zware klap In april zal naar men verwacht de ontmoeting niet Xixnn plaats vinden. Er is de Sow jet leiders alles aan gelegen om de Amerikaanse pre sident vanuit het gesloten front te gemoet te kunnen treden. In mei i? er de communistische wereld-top-con ferentie, waarop de breuk met rood- China een feit zou moeten worden. -Maar het ziet er naar uit dat Mao Tse Toeng de Russen te vlug af is. Over enkele weken begint het Chine se partijcongres en dal congres zal Mao zonder twijfel benutten om van zijn kant als eerste de .Russische agressors, de nieuwe tsaren' offici eel te veroordelen. Dat is voor het Russische prestige een zware klap. Verraad' Het Russische partijblad Prawda be schuldigde maandag naar aanleiding van de jongste grensincidenten de Chinese leider Mao Tse-Toeng van een .perfide politiek van verraad', die echter op een fiasco zou uitlo pen. Het blad onderstreepte dat de Sowjet-Unie .de chauvinistische en avonturistische Mao-kliek nimmer met het Chinese volk heeft vereen zelvigd'. De jongste gebeurtenissen toonden aan dat de groep van Mao ten bate van haar overheersingsplan nen bereid was ,de fundamentele belangen van haar medeburgers en haar socialistische verworvenheden, de belangen van vriendschap tussen de volken van de Sowjet-Unie en China en de belangen van de revo- O AMSTERDAM (ANP) In Am sterdam is maande "-middag rond half twee het 8-jang jongetie H. E. Uilen broek verongelukt. Het kind wandelde met een groepje kinderen op het trot toir van de Jongkindstraat in Amster dam-West. Plotseling liep het van het trottoir af, op het moment dat een be stelauto langsreed. Het kind werd door de auto gegrepen en dusdanig verwond dat het korte tijd late- in het Wilhel- mina-gasthuis overleed. EIBERGEN (ANP) Maandagmid dag omstreeks vier uur is op de weg tussen Eibergen en Haaksbergen een be stelauto in frontale botsing gekomen met een vrachtauto. Volgens ooggetui gen kwam, door nog niet opgehelderde oorzaak, de bestelauto onverwacht op de linker weghelft terecht, om vervol gens tegen de vrachtauto op te botsen. De bestuurder van de bestelauto, de heer J. M. Jager (40) uit het woonwagen kamp Neede bij Eibergen, werd op slag gedood. De tweede inzittende werd zwaar gewond naar een ziekenhuis in Enschede overgebracht. Ook de bestuur der van de vrachtwagen liep verwondin gen op. Geruchten dat er in Boedapest zou zijn onderhandeld over het opstellen van in ternationale brigades die naar de ooste lijke grenzen van de Sowjet-Unie zouden worden gestuurd, moeten als zuiver spe culatie worden beschouwd. Ten eerste mag men aannemen dat het enthousias me van de Oosteuropese satellietlan- den voor een dergelijke onderneming nihil is. Maar bovendien hebben de Rus- DEN HAAG: De Nederlandse fe deratie van werkgeversorganisa ties in het bontbedrijf en de stichting bontwaarborg hebben gistermiddag tijdens een pers conferentie in Den Haag bekend gemaakt dat hun leden geen whi te coat bontafkomstig van jon ge zeehonden, meer zullen verko pen. Op de foto de heer A. Rei mer, voorzitter van de stichting bontwaarborg, tijdens zijn felle betoog. lutionaire en vooruitstrevende krach ten der mensheid op te offeren', al dus de Prawda, erop wijzend dat .dit alles de imperialistische reac tie' ten goede komt. De Chinese pers stond maandag geheel in het teken van de grensincidenten. De kranten meldden dat besloten was tot .opvoering van de militaire en bur gerlijke weerbaarheid' in het gebied aan de rivier de Oessoeri. .Elk huls in dit gebied is een voorpost geworden, elke man houdt de wacht', zo heette het. De garnizoenen daar hadden verzekerd dat ze hun haat tegen de Sowjet-revisionis- ten zouden verdiepen en hun vastbera denheid versterken om .alile gewapende provocaties' te beantwoorden. Slachtoffers de Chinezen l>ij hun poging van zater dag het eiland Damansky te bezetten zeker zes Russische militairen hebben gedood, onder wie een kolonel. De Chi nezen. ter sterkte van een regiment, vielen ln groepen van honderd aan. na een beschieting met artillerie en mor tieren. Ook de Russen hebben artilleri gebruikt. t ADVERTENTIE) Wegens jarenlange malversaties Enkele straffen voorwaardelijk ZEIST (ANP) Burgemeester en wethouders van Zeist hebben zaterdag medegedeeld, dat zij na een door hen ingesteld onderzoek naar gedragingen van ambtenaren van de dienst van openbare wer ken welke in strijd zijn met de voor hen geldende voorschriften, zeven ambtenaren van bouw en woning toezicht in Zeist disciplinair heb ben gestraft. Deze ambtenaren waren allen betrokken bij malversaties met bouwtekeningen en het geven van bouwvergunningen. De malversaties zijn gedurende tal van ja ren gepleegd. Nadat betrokkenen, over eenkomstig het algemene ambtenaren reglement in de gelegenheid zijn gesteld zich ter zake te verantwoorden, hebben burgemeester en wethouders hun be sluit de zeven ambtenaren disciplinaire straf op te leggen genomen. Een ambtenaar is gestraft met onge vraagd ontslag Ingaande 1 maart 1969. Twee ambtenaren zijn gestraft met ongevraagd ontslag met daarbij de bepaling, dat de straf niet ten uitvoer zal worden gelegd indien zij zich gedurende bepaalde termijn niet schuldig maken aan soortgelijk plichtsverzuim. Voor een van deze ambtenaren eindigt deze termijn op 1 april 1970, voor de andere ambtenaar op 1 april 1971. Eén Mr Biesheuvel: .POSITIE VAN KABINET DOOR PVDA-CONGRES VERSTERKT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG ,De PvdA heeft de VVD en nu ook de KVP uitgesloten als regeringspartner. Ik vraag me af wie het volgende slachtoffer zal zijn'. Aldus mr Bie.sheuvel, voorzitter van de Anti-Revoluttionai re tweede-kamerfrac tie, gisteravond op een bijeenkomst in Rotterdam. Hij reageerde, pas terug van veertien dagen vakantie, voor het eerst op het recente PvdA-congres. Mr Biesheuvel vond dat de PvdA zich zelf met de afwijzing van de KVP iso leert. Ook in de volgende regeringspe riode 1971-'75. Hij betreurde dat. Mr Biesheuvel meende dat het PvdA- congres de positie van het kabinet-De Jong heeft versterkt. Maar hij ontken de dat de christelijke partijen nu vast- reklonken zitten aan de WD. >e ARP voelt zich sterk verwant met KVP en CHU. aldus de heer Biesheu vel. Of het gezamenlijke overleg dit najaar al afgerond wordt zoals partij voorzitter Van der Stee op de KVP partijraad heeft gezegd, waagde mr Bies heuvel te betwijfelen. .Dat is wat voor barig*. De heer Biesheuvel besloot met een ci taat van Nieuw Links-voorman André van der Louw, dat politici soms sterk vervreemden van de kiezers. Hij was het daarmee eens. .Onze fractie wil alles doen om dat te voorkomen, aldus het aniti-revolutlonaire kamerlid. bedrag van de laatste periodieke ging van de thans aan zijn rang verbon den bezoldiging. Zulks voor dc duur van 1 jaar met daarbij de bepaling dat de straf niet ten uitvoer zal worden indien betrokkene zich voor 1 april niet schuldig maakt aansoo rtgelijk niet schuldig maakt aan soortgelijk^ plichtsverzuim als waarvoor de- bestraf fing heeft plaats gevonden noch aan enig ander ernstig plichtsverzuim. Drie ambtenaren zijn gestraft met schrifte lijke berisping. Eerder werd al bekend gemaakt dat twee ambtenaren, die niet meer in dienst zijn van openbare wer ken in Zeist, strafrechteliik zullen wor den vervolgd. Beiden hebben destijds zelf ontslag genomen. MOSKOU: Een cartoon met be trekking tot de recente grensin cidenten tussen Rusland en Chi- tia'. De cartoon toont een Chine se grenssoldaat tijdens hèt over- schrijdes van de Russische grens. Het met bloed bevlekte rode boek- DEN HAAG (GPD) De heer H. Pors, een van de Initiatiefnemers van Democratisch Appél en woordvoerder van de groep, wil nog steeds .e^n schei ding der geesten' in de Partff van de Arbeid. ,Als dat niet binnenkort ge beurt zal ik voor mijzelf de consequen ties trekken en belanken als lid van de partij. Ik weet dat velen er zo over denken', aldus de heer Pors. Gewestelijke bestuurders en Nieuw Links hébben zich. naar het laat aan zien eensgezind achter het nieuwe par tijbestuur" geschaard, rond Democratisch Appèl is het sinds het congres stil ge bleven. De heer Pors: .De eerste reactie was. dat we het goed zat waren. We wilden eerst het slachtveld overzien. Zaterdag komt in Amersfoort ons comi té van 20 bijeen en over een paar we ken willen we alle mensen die adhesie hebben betuigd (dat zijn er 1900) bij elkaar roepen'. Geen nevenfuncties ARNHEM (ANP) De zes fractievoorzitters van de Arnhem se gemeenteraad hebben gisteren uitvoerig van gedachten ge wisseld met de commissaris der koningin in Gelderland, mr H. W. Bloemers over de nieuw te benoemen burgemeestér van Arn hem, die de heer Chr. G. Matser op 1 juli a s zal gaan opvolgen. Volgens de fractievoorzitters moet de nieuw te benoemen bur gemeester van Arnhem niet iemand zijn, die in de Gelderse hoofdstad zijn pensioen komt halen, of een functionaris die al leen al in aanmerking komt, omdat hij oud-minister is. De politieke kleur wordt van belang geacht, maar aLlereerst wil men de nadruk gelegd zien op de eigenschappen en de kwaliteiten en een progressieve visie. Voor wat de leeftijd van de nieuwe burgemeester be treft, stellen de fractievoorzitters zich op het standpunt dat het een man van midden 40 tot begin 50 moet zijn. Bepaald afwijzend staan zij tegenover het uitoefenen van bepaalde nevenfuncties door de burge meester. Zo zou de burgemeester geen lid mogen zijn van de provin ciale staten en van de tweede kamer. Het lijkt overigens niet waarschijn lijk dat de fractievoorzitters in de gelegenheid worden gesteld in eniger lei vorm mede te werken aan een selectie. Wel verwachten zij dat hun wensen en verlangens indirect van invloed zullen zijn op de benoeming van Arnhems nieuwe burgemeester. Geld voor u: Elk bedrag tussen f 700,- en f 10.000,-. f1000; In die 18 mnd betaalt u: 18xf 62,07 f 1117,26. Dat is f 117,26 aan financieringskosten, jncl. rente, vergoe ding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f 6,50. f2500,- In die 24 mnd betaalt u: 24 x f 118,37 f2840,88. Dat is f 340,88 aan financieringskosten, incl. rente, vergoe ding administratiekosten en overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f 14,20. f4000,- In die 24 mnd betaalt u: 24 x f 189,39 f4545,36. Dat is f 545,36 aan financieringskosten, incl. rente, vergoe ding administratiekostenen overlijdensrisico. Dus maan delijks ca. f22,70. Komt u eens langs bij de Amsterdam-Rotterdam Bank in uw buurt. (Bellen of schrijven mag ook!) Wij vertellen u graag alles over de bedragen die u kunt lenen (elk bedrag tussen f 700,- en f 10.000,-), over het aantal terugbetalingstermijnen, over de kwijtschelding bij overlijden. Een uitgebreide folder met alle inlich tingen en tarieven ligt voor u klaar. Ah u daar de voorkeur aan geeft kunt u dezefolder ook opvragen bij Postbus 342, Amsterdam. EENSERVICE VAN DE AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK GOLDA MEIR IN REGERINGSVERKLARING JERUZALEM (DPA) Het be hoeden van de veiligheid van het land en het voortzetten van het streven naar vrede in het Midden- Oosten zijn de belangrijkste doe len van de nieuwe Israëlische re gering onder leiding van mevrouw Golda Meir. De premier vroeg maandagochtend het vertrouwen van het parlement voor haar kabinet, dat dezelfde menstelling heeft als de vorige gering onder Levi Esjkol, die langs aan een hartaanval is overle den. Mevr. Melr deelde mee dat het beleid van de vorige regering zal worden voortgezet. Het parlement sprak met 84 tegen 12 stemmen bij één onthouding (David Ben Goerion) Mevrouw Meir verklaarde dat het con flict in het Midden-Oosten alleen kan worden opgelost door .een werkelijke vrede tussen de betrokken partijen'. Zij doelde kennelijk op Amerika en En geland. toen zij opmerkte dat de vrien den van Israël er zeker niet over zou den denken, hun problemen door andere partijen te laten oplossen. Zij vroeg hen er dan ook begrip voor te hebben, dat Israël er niet mee kan instemmen dat andere landen regelingen zouden treffen waarmee zijn voortbestaan ten nauwste betrokken is. In dit verband sprak zij er haar verbazing over uit, dat de Sowjet-Unie zich aangewezen acht om als neutrale partij zich met het Israëlisch-Arabische conflict bezig te houden, hoewel juist de Russen in sterke mate verantwoordelijk waren voor de agressieve voorbereidingen' ir de Arabische staten, die tot de juni- oorlog van 1967 haddén geleid. Voorts beschuldigde zij Frankrijk er van dat liet. zieli sinds deze oorlog heeft onderscheiden door een .opvallen de eenzijdigheid', met als enige .con structieve bijdrage' de afkondiging van een wapenembargo tegen Israël. Naar in welingelichte kringen te Jeru- zalme verluidt, is mevrouw Meir van plan over twee of drie weken naar Amerika te gaan om president Nixon en zijn medewerkers er van te overtuigen, dat het Israëlisch-Arabische conflict" al leen door rechtstreekse onderhandelin gen tussen de betrokken partijen kan worden geregeld. Versterking Slot van pagina 1 door de dikke ijsafzetting op de dra den. Beide tremen moesten worden weg gesleept. Friesland Terwijl grote delen van Nederland wel iswaar laat hadden van de kou en de felle wind, maar vrij bleven van sneeuw en llzeJ. moesten zaterdagmorgen al busdiensten in Friesland hun materiaal stilzetten. Vertragingen en slippartijen met gewonden bleven aan de orde van de dag. Gistermorgen was de toestand nog lang rriet normaal: er moest nog met langdurige vertragingen rekening worden gehouden. Voor de elektriciteitsmaatschappij voor Groningen en Drente ziet men met be vreesd hart de weerberichten voor de komende dagen tegemoet. Met V— en macht wordt gewérkt aan het herstel van de afgebroken zij-armen van twee hoogspanningsmasten bij Noorderhoge- brug. De schepen, die op net Uithuizer- wad vastzitten zijn de veerboot ,Ma- ne-Louise' van het traject Holwerd- Ameland, de .Javanca'. een boot voor personeelsvervoer van rijkswater staat en de Usquertse UQ-5, een vissersboot uit dat plaatsje. Alle drie schepen waren afkomstig van reparatiewerven !n Delfzijl. Zij zit ten op ongeveer drie kilometer uit de kust in een drooggelopen vaar geul. Op de veerboot bevinden zich vier bemanningsleden onder kapitein J. Haaima. Op de .Javanca' zitten twee man. op de UQ-5 alleen de dervindt veel vertraging. Automobilis ten hebben voor een afstand die normaal in vier uur wordt afgelegd, nu 18 uur nodig. De luchtverbindingen worden nor maal onderhouden. Maandagavond waren In de Westdultee deelstaat Sleeswij:-Holstein zeker nog honderd dorpen geïsoleerd door sneeuw die hier en daar metershoog is opge waaid. In sommige plaatsen ^rjn voed sel en veevoer schaars geworden. In Hamburg was nog tweederde an het straten net door sneeuw versperd. Door ue harde wind worden schoongemaakte gedeelten in soms korte tijd weer on dergeblazen. Dit jaar zullen de strijdkrachten in de door Israël bezette gebieden, in het bij zonder de Sinai. worden versterkt, zo heeft generaal Ezer Weizman van de generale staf zondag verklaard op een persconferentie. d.e "alleen voor Israëli sche journalisten toegankelijk was. Zo komt er voor «Ie pantsertroepen in de SIN Ai een afzonderlijke staf. Om de slagvaardigheid van de troe pen te versterken, zal de opleiding! worden geïntensiveerd. Uitgangspunt voor deze plannen is de veronder stelling. dat de bezette gebieden al thans dit jaar niet als gevolg van een politieke regeling zullen worden I ontruimd, aldus generaal Weizman. I geen gebrek aan water en voedsel. De schelpenzulgers op het Hornhulzer- wad hebben in totaal vier man aan boord: één van hen is er zondag in geslaagd om lopend over het wad pro viand in te slaan. Duitsland Als gevolg van sneeuwstormen met windkracht 9 tot 10 ondervindt het ver keer in het noorden van West- en Oost- Duitsl&nd grote moeilijkheden. Uit Oost- Duitsland komen berichten over drie nieter sneeuw. marken over Flensburg wordt met gro te moeite berijdbaar gehouden. Het wegverkeer met West-Berlijn on-1 tijdstip BELGRADO (RTR. AFP, DPA) De 76-jarige president Tito van Joegoslavië is zaterdag herkozen als voorzitter van de communistische partij in zyn land. Van de 12G1 afgevaardigden op het par tycongres in Belgrado steraden er 1258 vóór Tito. Twee stemmen waren ongel dig. Eén afgevaardigde stemde tegen. De uitslag werd met langdurig gejuich begroet. In zijn slottoespraak waarschuwde Tito voor een herleving van de koude oorlog en het gevaar van conflicten van grote omvang. Volgens waarnemers haa hij daarbij niet alleen het Midden-Oosten en Vietnam, maar ook de groeiende span ning tussen de Sowjet-Unie en China op het oog. De Joegoslavische president ver klaarde dat zijn land nimmer geïoleerd [kon worden, doelend op de boycot door het Sowjet-blok van het congres. Joego slavië zou niets doen om de betrekkingen met de Warschau-pactlanden verder te verslechteren, maar het zou tevens nim mer van zrjn beginselen afstappen. Som migen hadden venvacht dat wil op dit congres aanvallen op andere landen zou den doen. aldus Tito, .maar zoals u ziet hebben wij onszelf aan kntiek onderwor pen bij het zoeken naar oplossingen voor onze problemen'. Tito noemde de Internationale situatie .misschien ernstiger dan op enig ander de afgelopen vijf of zes Jaar".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 9