gAGENDAm 5 GEMEENTEHUIS MARIEKERKE BIJNA KLAAR NUTSSPAARBANK MARKTBERICHTEN WALCHEREN Platteland" vr. „til vergadei Hansweertse Boys zonder voorzitter Familie-avond Hosanna' Goes Vergaderingen VW-Beveland ZEEUWSE WARMBLOEDFOKKERIJ BESPRAK HENGSTENHOUDERIJ DINSDAG 18 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MELISKKRKE Ue t gemeentehuis van M na klaar. Donderdagmiddag wordt het vernieuwde gebouw niet een raadsvpr-! gadering officieel in gebruik genomen.' Er is heel «at veranderd aan het oude gemeentehuis van Meliskerke. De voor-i matige secretarie werd omgetoverd toti een riante burgemeesterskamer. De wan den van deze kamer en de wanden van de gastvrije entree zijn in een licht soort hout uitgevoerd. De secretarie zelf is verhuisd naar het nieuwe gedeelte, dat achter het oude ge deelte is opgezet Deze moderne en gro te ruimte staat m verbinding met de entree door middel van een balie, even eens in hout uitgevoerd. Naast de secre tarie is de kamer van de gemeente-se cretaris, een keuken, een toiletgelegen- heid en een garderobe. De voormalige burgemeesterskamer werd gedegradeerd tot ruimte voor de centrale ADVERTENTIE vanaf 2 april in Zuiderbaken, l\/lanicfruattAriil/ Het achterkamertje van de voormalige K- ,i; secretarie is nu een grote kluis met ver- j derne secretarie met rijdbare archiefkasten. De raadszaal de balie in de entree heeft een opknapheurt gehad maar :s n zijn oude st.jl gelaten Door deze ver- bouwing. d:e mét .nrichting mt'e onge- veer honderddertigduizend gulden heeft - gekost is de totale oppervlakte ruim twee maal zo groot geworden. Donderdagmiddag wordt her vernieuwde gebouw in gebruik genomen. Voor don derdagavond zijn de aannemers en hun personeel uitgenodigd. De bevolking van Mariekerke is vrijdagavond van zeven tot tien uur van harte welkom. IKOUDEKERKE Herv. verenigingen Koudekerke op vergadering Deze» dagen hielden de hervormde vrou wen- en manncnverenlglng hun jaar- ergadering. In het geheel gevulde Jeugdhonk opende evangelist Dè Lugt. ui ontstentenis van de voorzitter, ds J. Yltena, de bijeenkomst op de gebruike- jkc wijze. Na een welkomstwoord tot •den en afgevaardigden stond deze vond in 't teken van .reisverhalen' met i.i's De heer Schipper nam hel gezel-, chap mee naar Zwitserland en vertoon-; ie dia's over de geslaagde zomerreis! an de dames en heren En mevrouw en; Is Altena (inmiddels verschenen» ver-' oonden prachtige dia's over hun reis' n verblijf in Schotland len bijbelse quiz volgde Mevrouw Hen- 'rlkse. presidente van de vrouwenver- iiging. sloot de geanimeerde avond, aarin ook een voorlopig af- :heid werd genomen van ds en me vrouw Altena. die over enkele dagen iaar Zouteiande hopen te vertrekken COÖP. RAIFFEISENBANK KOUDEKERKE BESTAAT ZESTIG JAAR KOUDEKERKE In hef afgelopen jaar werd de grens van 10 miljoen gul len ruimschoots overschreden'. Aldus uelrit hel Instuur van de coöperatieve aiffeisenbank Koudekerke in een over- icht ter gelegenheid van het 60-jarig «(■staan op 14 maart, welk overzicht is ogenomen in het jaarverslag over 1968. Toen de hunk 50 jaar bestond was 'iet spaargeld 3.5 miljoen gulden, in 1964 werd dit (1 miljoen gulden en in 1966 was het 8 miljoen gulden. Het overzicht maakt verder melding van het gereedkomen van het nieuwe kan toorgebouw in Paauwenburg waar cen- •--i- de WUTELANDE Raiffeisenbank I De coöperatieve raiffeisenbank .Zou-1 telandc - Meliskerke' hield in café| .Royal' re Zouteiande haar algemene. ledenvergadering Dc voorzitter, de neer D de Viseer. •I leidde voor de laatste maal deze ver-| gadenng S.nd* 1942 heeft de heer Dc i lel :dc fui 1949 In 1946 werd hljbestuurshd. .n voor* tier. In z.jn uitgebreid opemng»- woord prees hij dc goede samenwer king en :s net met de bank steeds voor uit gegaan. De heren P Dlngemans en Anth branche dankt n de scheldende voorzitter in Hartelijke bewoordiiyjen •r. als aandenken werd (le heer De V s- ser een televtsletafe.' aangeboden In iaats van dc heer Dc Vltssci werd de heer P Dlngcmaase in het bestuur :ekozen De heer W dc V - uit Me- l^kerke werd herkozen :n de raad van toezicht De heer W Janse werd tot lid van toezicht gekozen en als plaats- vervangend lid de heer C v Sluys. De heer A. Francke werd ais plaats vervangend bestuurslid gekozen Jaarvergadering .Eensgezindheid' De coöperatieve brandstoffenverem-l g:ng, Eensgez.ndheid' te Zouteiande meid m cafe .Royal' haar algemene ver gadering onder voorz.tterschap van de heer K. Kleinepier. De heren L. L.. Mlnderhoud. H Melis en K Wouters werden als bestuurslid herkozen, ter- •v dc he A. Oreel herkozen werd als lid van de controlecommissie. De vergoeding voor de secretaris-pen ningmeester werd opnieuw vastgesteld. Het ledental bedraagt thans 155 \8DAFPELTIKMUN M AKKT 14 nov april 3407. Ochtend call 2 I I 15.20. 5 V 15.50. 30 x 15,40. 10 x 15,30. 2 I 13 X 15.30. 10 X 15 40. 2 X 15.30. 23 X 15 dag call 7 15 20 15 x 13.10 Dagomi VISMIJN COLIJNHI kg. aardappelen prei 8085. spruiten A 141 166. B 142—171. 117-141. witlof Al 205215. veld.la 160-20 knolselderij 2U-87. sla AI 19—26. Cl 13-1 komk 75 plus 77. 60 plu» 8768. 50 plus 56—5 40 plus 44—46. 35 plu. 34—36. 30 plus 29-30 2 plus 2628. krom 77—81. stek 38—60. radi; rood 78. selderij 15—23. sterker» 00.30—00.32 Expositie in bloei getrokken bloembollen STKAPELLE een doorkrikVe door Itraa' de S-'hclc administratie v; door bank wordt eevoerd Het financieel bank zicht bare ■dt gevoerd. Het financieel over- •ermeldt aan dagelijks opvraag- ijngelden. overheidsspaarrege- VDDFl Rl IRG "USSINGEN Lezing over gezinszorg voor kath. vrouwengilde De Nederlandse bond van plattelands- aa£e" vrouwen afdeling Middelburg en 0111-1 bijeen De presidente, streken hield zijn maandelijkse bijeen- In de gezellige zaal van ,Het Buut' aan de Beatrixlaan te Vlissingen kwam dezer dagen het katholiek vrouwengil- nte. mevrouw Y. E streken hield ziïn maandelhk*se biieen-Hagen-Manuei, verwelkomde de dames komst in het Schuttershof onder leiding "ovar^de van de presidente, mevrouw Bokhorst- M-_ ?f?„eePei®"V JÏJ? „ÜS™* ?u van Vlegten Na behandeling van de taal van 10.430.865.05. Het totaal van de toevertrouwde middelen bedroeg in het afgelopen boekjaar 11.946.975,93. De raiffeisenbank Koudekerke houdt dinsdag 25 maart 's-avonds om acht uur jde jaarlijkse algemene vergadering in hotel .Rijckborst te Koudekerke. Op de agenda staan onder meer de punten jaarverslag, bestemming winst 1968 .wijziging statuten en huishoudelijk re- -glement en verhoging van presentie- en 'vacatiegelden voor leden van bestuur en' raad van toezicht. Bij de bestuursver kiezing is de heer Joh. Tevel periodiek aftredend en herkiesbaar. In de raad van toezicht ls de heer W. Koole perio diek aftredend en herkiesbaar. NIEUW- EN ST-JOOSLAND NCVB Nw- en St-Joosland bijeen hu'shoudeliike zaken kreeg mevrouw Visbeek-Lintunen u.t Kats. het woord. Aan de hand van ""la's vertelde zij over haar geboorteland Finland. Ook toonde zij F nse handwerken, houtsnijwerk en sieraden en werd er Finse muziek ten gehore gebracht. Van de firma De Ja ger uK Kapelle was er een tentoonstel ling van F:nse meubels, glas en aarde werk en textielprodukten. Voor de tal rijke aanwezigen was het een geslaag de avond. Lezing ,Philatelica' MIDDELBURG Op donderdagavond 27 maart aanstaande zal voor de afde ling Middelburg van de internationale vereniging .Phüatelica' een lezing wor den gehouden over he. onderwerp .Pad vinders op postzegels'. De lezing wordt gehouden in het ge bouw .De Schakel en begint om half acht. gezinszorg. De voornaamste laak helpen waar nodig, voor een gezond; gezinsleven om disfunctionering te trachten te voorkomen. De gezinszorg is een onderdeel van het maatschappe lijk werk. en bestaat uit drie categorie- en, onder andere gezinszorg, gezinshulp en bejaardenhulp. De gezinszorg ont stond na de oorlog, toen er in Zuid- Nederland. dat al bevrijd was. een ac tie tot stand kwam .Zuid help Noord'. Degezinszorg breidt zich nog steeds uit in het belang van de bevolking. Spreekster vond voor de boeiende cau-j serie een aandachtig gehoor. De gestel de vragen werden op deskundige en sympathieke wijze beantwoord. Na de pauze werd de ideeënbus geboren; er kwamen heel wat ideeën uit de bus. Besloten werd op 17 april aanstaande gezamenlijk een bezoek te brengen aan de huishoudbeurs In de RAI te Amster dam. Hengelwedstrijd de jeugd voor DINSDAG 18 MAART 1969 BURGH-II AAM STEDE RTM-vliegveld: dia avond buitenlandse reizen Gereformeerde kerk. 1945 uur bijeenkomt NCVB. GOF.S Centraal, 14 30 uur. demonstratie middag voor de Nederlandse vereniging va hulsvrouwen. MIDDELBURG - Schouwt-jrg, 14 uur: eau serie voor de Nederlandse vereniging va Jaarvergadering De pas opgerichte jeugdafdeling In Bachtenpoorte werd vrijdagavond de, Vliss.ngsc- hengelsportvereniging zal op Ijaarvergadering gehouden onder leiding 30 april een .koninginnedag'-wedstrijd voorzitter G. van Sluijs. Uit de ver- NI EC WERK E It K - De Meebaal. 1930 uur: ledenvergadering werktuigen vereniging SINT-MAARTENSDIJK - Christelijke school 19—21 uur' kljkavond THOLKN Eandbouwiiulahoirischool 11.3» en 13.45 uur: jeugdconcert VLISSINGEN Oranje-Grocnekruisgebouw 20 uur: Bijeenkomst smnifllmgroep .Shot '68' ZIERIKZEE Huis van Nassau. 19 30 uur eerste bridgewedstrijd BC Zlerikzee bleek dat het ledental met J lid was gegroeid tot 181 leden. De penning meester had een nadelig saldo over 1968. Ken voorstel tot contributieverhoging werd door de vergadering aangenomen. De heer W. van Leeuwen raadslid in Vlissingen sprak over ,De huidige ver houdingen tussen ARP CHU en KVP in verband met plaatselijk, provinciale en landelijke samenwerking. Daarbij kwam aan de orde de huidige samenwerking :n de gemeenteraad. De conclusie uit de eigen ze'.i'.itandigheid gehandhaafd dient vl^s.n en de jaarv ergadering van de ko. elbeker beschikbaar is. Vorige week werd gepubliceerd, dat een dergelijke wedstrijd op 30 maart zou worden ge houden, waarvoor onder moer een wls- wedstrijd.De jeugdwedstrijd telt voor het jeugdclubkampioenschap Jaarvergadering van ,0ns Genoegen' kritiek op de wijze waarop de PZC de algemene beschouwingen had weergege ven. Van de Piot. Chr.-fractie die een flink aandeel had geleverd aan die be schouwingen was naar de mening van de vergadering te weinig weergegeven. De raadsleden waren het daar wel mee eens. maar zeiden er niet veel aan te kunnen veranderen. Algemeen was men wel van oordeel dat de inbreng van de Prot. Chr.-fractie goed is al blijkt dit dan niet altijd uit de pers. De vergade ring werd maar matig bezocht. Gevonden BERGEN Dl' ZOOM - Et, ei. ra tentoonstel ling werken Krllse Leusvelt IICLST Burgerzaal gemeentehuis. 1012 er 14—17 uur: tentoonstelling kunstkring .Var den Vos Reuiaerde' Boekhandel Van CJeyl. 912 en 1318 uur lentoonstelling werken Zeeuws-Vlaams» kunstschilder» MIDDELBURG - Rijksarchief Zeeland. Sint- Pieterstraat 38. 9.30—12.30 en 13.30—17 30 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken STOPPELDIJK - Serrarens 10—12. 14—16 en 1922 uur: tentoonstelling werken Pieler de Bodl, WESTDORPK - Galerie Troutzaerte, 9-48 uur; lentoonstelling unica keramiek van Franclne Timmers en schilderijen van Paul houden. Op deze vergadering werd "de heer D. Valkier als voorzitter gekozen. De voorzittersfunctie kwam vacant door dat dhr D. Gillissen door drukke werk zaamheden zich niet herkiesbaar had ge steld als voorzitter. De heer A. P. C. den Outer werd als nieuw bestuurslid geko zen. Herkozen werden de heren D. Gil lissen, A. Brasser en de heer C. Dom missen. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: voorzitter D. Valkter se cretaris A. Brasser, penningmeester J Boogaard. 2e voorzitter D. Gillissen. 2e secrètais C. A. Louwerse. 2e penning meester A P. C. den Outer; biblio thecaris C. Dommissen. In zijn jaarver slag memoreerde de secretaris de be langrijkste gebeurtenissen in 1968. Het financieel verslag van de penningmees ter bracht aan het licht hoeveel er no- met 151 is om de vereniging goed draaiende voorwerpen art'19(^9V£lïn onderstaande1' vöörwer-1 t*"houden De kascómmissie deelde me- faiv ,'^v inden aairiwwn oDtet bu- r'e dat dp bocUe" in orde werden bpvon" „ffL P Iden- waarna de penningmeester dank rebracht voor zijn financieel be- "lleid. pen reau van politie te Middelburg enkele handschoenen en wanten: zwar te damesjKirtemonnee met inhoud; wiel- idop van VW grijs. Lip.- huissleutel:! Ikinderportemonneê met. inhoud; auto-l I pompje met atmosfeermeter: zakjes' zaad: medaille: 2 bankbiljetten: dop van' benzinetank; schooltas niet inhoud;; nieuw regenpak; bruine portemonnee niet inhoud; bril met donker montuur; zwar te portemonee inhoudende formulier ten name van Hee-sse; 3 Ford sleutels; wit fietspompje; bril gevonden in ambulan-laa" ce brandweer: veelkleurige wollen das: „,i o..., geruit etui met viltstiften; bril met|pn den Hollande:i,Fat»L Burgerlijke stand MIDDELBURG Geboren Claudia A L d v J. de Bree en M. de Kam Adriaan W. z v C. Kou- wenberg en M Verschoore de la Hous- e; Manon J. d v A. Bruijns en Theeuwes: Marianne d v J. Eleveld - - i P. J. d v S2JS* L' i Weié™°bJol.Lna, BERGEN OP ZOOM - maten geluk. 14 jaar Luxor, 20 uur: concert lELBUR City. 20 i OOSTBURG Letiel. 20 üui Boston. 18 jaar TERNEUZEN - Liixor. 20 ui glorie. 14 jaar. LISSINGEN - Alhainbra, Bond contra dr No.. 14 jaar 20 uur. Twe het Brabant or es Pond 007 con jr- Cairo, broei Dc wurger va; r Helden zonder 20 uur: James „•lazen; grijze kindersjaal; beige brui- sjaal; koker met plastic gordijnschui- rode portemonnee m. inhoud: paarsi ,i-a nni-inln- nilrbd)^,, 1/ IC Wllieill J. blauwe paraplu; nikkelen bezorgbakje sletueletui met sleutels en briefje: rood kinderfietsje: verzekeringsbewijs van bromfiets no GNQ 779. v C. Bourn an en E. Noordermeer: Niels Ulrich en Y. v. d. Vijver; de Vilei De NCVB afdeling Nieuw- en Sint- Joosland hield haar maandelijkse ver gadering onder leiding van de presiden te, mevrouw Minderhoud-Minderhoud. Als spreker was aanwezig de heer Hartman met als onderwerp: ,Het ge zin ;n een veranderde wereld'. Op don derdag 20 maart aanstaande zal de vereniging 's middags een bezoek bren gen aan het Zilveren Schor te Arnemui- aen. De volgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 16 april aanstaande. Dit zal dan tevens de jaarvergadering van de vereniging zijn. Ouderavond Dezer dagen hield de vereniging .School voor christelijk onderwijs' te Vrouwen polder haar jaarvergadering - ouder avond in tearoom Corbijn. De voorzit- ter, de heer A J. van Sparrentak open-I de deze bijeenkomst met schriftlezing en gebed. Hij kon meedelen dat het de school goed was gegaan in 1968. Temeer daar het leerlingenaantal zover was ge stegen dat men gekomen is aan het be noemen van een vierde leerkracht en uitbreiding van het schoolgebouw met een vierde leslokaal. Een samenspre- king met het gemeentebestuur van Vee- re heeft reeds plaatsgevonden: deze heeft reeds volle medewerking toege zegd. De secretaris de heer L. A. de R;jke l et ook goede geluiden horen over het voorbijgegane jaar in zijn jaarver slag. Het financieel overzicht werd zon der op- of aanmerkingen door de ver gadering aangenomen en goedgekeurd. Bi] de bestuursverkiezing werden de voorzitter A. J. van Sparrentak en de secretaris L. A. de Rijke met grote meerderheid van stemmen herkozen. Na de pauze sprak de heer A. Ridders- ma. directeur christelijk technische school ie Middelburg over .Het hoe en waarom van christelijk technisch on derwijs". Op deze causerie volgde een drukke besprek.ng. Tenslotte deelde de voorzitter nog me de dat er op 20 maart een ouderavond van de kleuterschool zal worden gehou den. waarna het hoofd der school de heer C. Joziasse deze geslaagde verga dering sloot met dankgebed Jaarvergadering .Groene Kruis' De afdel.ng Vrouwenpolder van de ver eniging .Het Groene Kruis' hield haar jaarvergadering onder leiding van haar pres;dent mevrouw F. C. de Boer-Pie! ters. Voor deze vergadering was uitge nodigd mejuffrouw Schilderoort uit M, burs-, die een voordracht hield over del voeding, toegelicht met film, welke met grote aandacht werd gevolgd. Na afloop werden vele vragen gesteld. Bij de huishoudelijke agendapunten gaf dè secretaris, de heer J. A. Koster, eén uit voerig'verslag over het afgelopen jaar. De penningmeestc de heer Anth. Sturm, had rijn boeken met een batig, saldo kunnen afsluiten. Bij de bestuurs verkiezing werd de heer Anth. Sturm herkozen. Gezien het hoge ledenaantal was de belangstelling gering. Jaarvergadering Hygiëa' De gymnastiekvereniging .Hygiëa' te Westkapelle h eld dezer dagen ae jaar vergadering. Uit de jaarverslagen va nde secretens, en de penningmeesteresse resp, de heer K. Roeise en mevrouw W. Lou- werse-Bimmel. bleek, dat 1968 een gun stig jaar voor de vereniging is geweest. Momenteel telt de vereniging 33 leden en 125 adspirantledem terwijl 50 da mes deelnemen aan de cursus huisvrou- wengymnastiek. De voorzitter, de heer C. van Hercules, feliciteerde de diver se dameslede.n met hun behaalde suc cessen tijdens de gradenwedstrijden. De bestuursleden de dames W. Louwer- se-Bimmel en K. Alewijnse-Slabber wer den bij acclamatie herkozen In de va cature. ontslaan door het bedanken van mevrouw J. de Pagter-Roelse werd me juffrouw I. Gabrièlse tot bestuurslid ge kozen. Op voorste! van de leider de heer A. Joziasse. werd besloten tot het instellen van een jeugdraad. Deze jeugd raad, welke uit de leden zal worden gevormd, zal een schakel vormen tus sen de leden en het bestuur. Besloten werd met twee ploegen deel te nemen aan een door de Oranjevereniging op koninginnedag te organiseren estafette en tot deelname aan de kringzaaluit- voering op 19 april aanstaande te te Rilland-Bath. Voorts werd besloten op 31 mei aanstaande deel te nemen met enkele klassen aan de kringwedstrijden te Breda. De datum voor de zomer- avonduitvoer.ng op het Marktplein werd vastgesteld op zaterdag 28 juni 1969. OOSTKAPELLE Onder Ons' bracht eigen musical Na verschillende opvoeringen voor ver enigingen op Walcheren, bracht de to neelclub .Onder Ons' te Oostkapelie za terdag de musical .Jut en Jul als de tectives. in het verenigingsgebouw te Oostkapelie. Een dankbaar applaus van het publiek, loonde, dat ook hier deze AAGTEKERKE Ledenvergadering kleuterschool Dezer dagen werd de jaarlijkse leden vergadering van de christelijke kleu terschool .De Springplank' te Aagtéker- ke gehouden onder voorzitterschap van de neer A. Kanis. Na de gebruikelijke verslagen van de secretaris, de heer H. C. de Smit werd staande de vergade ring besloten wegens te zwakke finan ciële positie van de school het school- feld le verhogen tot 6.- per jaar. u ff rouw Notschaele richtte de aan dacht van de ouders op het mee naar huis gebrachte werk van de kleuters, waarna ze de ouders bij het werk der kieuters betrok door hen opdrachten te verstrekken: plakken, tekenen, iets van klei boetseren, enz. De school telt nu 40 leerlingen en de wachtlijst maaJct het waarschijnlijk dat per augustus van dit jaar geen leerlingen meer aangeno men kunnen worden. Bij de bestuurs verkiezing werd de heer H. Provoost herkozen. De vice-voorzitter, de heer A. Bosselaar, sloot met een geanimeerde rondvraag de vergadering. SINT-LAURENS NCVB vergaderde De NCVB afdeling Sint-Laurens hield donderdag haar jaarvergadering in het wijkcentrum aan de Van Cittersstraat onder leiding van de presidente, me vrouw M. Bommeljé-Wisse. De avond werd geheel verzorgd door eigen leden. Na cle schriftlezing en meditatie werden de verslagen voorgelezen. De pen meesteressse maakte ook dit ja-ar ding van een batig saldo. Verder er weer een zangkoortje onder leiding van mevrouw Van de Broeke-Francke. Mej. Boon brach: een voordracht. Er werd een sketchje opgevoerd getiteld .Reclame'. Na dc tweede pauze was er een lekespel getiteld .Dr. Ida'. KAPELLE De leden vu» de verem- f.r.g Floraiia' te Kapelle hebben z.rii e afgelopen weken beziggehouden met het in bfoei trekken van bloembollen. De resultaten hiervan waren te zien in het verenigingsgebouw .Obadja' op een daarvoor Ingerichte tentoonstelling. Het aantal inzendingen waa dit iair :e'.a kie.ner dan ;n de voorgaande jaren. A.* Afgelopen week heeft de voetbalveren»-1 juryleden fungeerd'-:-.. ie heren J op g.ng Hansweertse Boys een buitengewo- 't Hof. Kapelle en D Koppennol. Goe». ne ledenvergadering gehouden nVoor de ser.e (tulpen, nyacmthen en zaal .Zeelandia De voorzitter de heer J. nam.asen was de eerste pr.js voor P. Boon had te kennen gegeven met lan- Oele De tweede en derde werden resp. ger meer lid van het bestuur te wil- gewonnen door M. Veerhoek en J. Her- fen uitmaken. Tevens was door vertrekmes. B.j de inzendingen van de tu.pen naar elders het bestuurslid Jac. de Keij-lwas het wederom P. Oele die met de zer met meer bereid zijn bestuursfuc- lauweren ging strijken Tweede werd L, tie te blijven bekleden. Twee nieuwe) Ester en derd A. C. Oele Pzn. Ds hya- bestuursleden werden gekozen: de herenjcinthen waren het mooiste in bloei ge- J. de Winter en J. den Toonder. Helaas trokken door M Veerhoek. De tweede werd niemand bereid gevonden het voor- prijs was voor A. J. van Liere Jzr- en zitterschap te vervuRen. Deze functie i de derde prijs voor J. Hermes. De moo.- wordt echter voorlopig waargenomen i ste inzending b.j de narcissen werd ge- door de heer D. de Jong tot de aan-lieverd door L. Ester. Tweede P. Oeio staande algemene ledenvergadering die; en derde J. Hertn^ P-ij de vnje .nzen- men eind mé. begin juni hoopt te hou-:dingen tulpen, narc.ssen en nyac.nu»en den. Dan wordt definitief een nieuwe waren alle prijzen voor J. Hermes. Een voorzitter gekozen. De heer D. de Jong;welkomstwoord op de tentoonste.,:ngs- zal zich echter hiervoor niet beschik- avond sprak voorzitter J. M. Hu asoon. baar stellen naar hij ons mededeelde, door cle heren Wondergem en P: eter se uit Kruiningen werd een serie mooie GOES Het Goese muziekgezelschap' I .Hosanna' hield dezer dagen de jaarlijk- dia's vertoond. familie-avond, die een extra feest e- GOKS VVV_ Ztiid-B.-veland ral lijk karakter droeg in vwbMid met de djJ jHar Kr,„,, aantal advertentie viering van het SO-jarig bestaan van de „1^,^.,, jn landelijke kranten, water- veremgtag, At jaar Aandactt werd be- ^rth,ad<.n> Belgische en liuitve kran- steed aan het feit dat verschiüende Q de b^tlns voor ,969 is hier- leden zich voor de vereniging bijzonder voor ^|im 400(J ^,den uitgetrokken, erd:enstelijlc hebb^n gemaakt^ iJc. begroting zal worden behandeld op De heer A. Hillebrand, die 50 jaar lid ls geweest en die nu heeft bedankt, werd benoemd tot ere-lid. De heer J v. d. Plasse uit Goes heeft 37 jaar lang de vereniging gediend. Hij bedankte om gezondheidsredenen. De heer v. d. Pias- se werd benoemd tot lid van verdienste. De heer P. Droogers werd bcj zijn 50- de algemene ledenvergadering Zuidbevelandse VW, op 25 maart, 's avonds om acht uur in het dorpshuis te Nlsse. In het komende seizoen zal de VW ook de toenstenkrant weer ten keer laten verschijnen. Hiervoor is 250 gulden HtiiUitgetreden. In de loop van 19^9 zal. Jarig lidmaatschap onderscheden met ledenverf:adenhet goed vindt, het gouden ere-insigne van .Hosanna. svord^,n begonnen met de voorbereiding stuk ,In Hi de Vejo-toneelgroep en uiteraard liet tussen de bedrijven door het korps van zich horen. Verder was er een tombola om de feestvreugde te verhogen. Kaderdag Zeeuwse plattelandsvrouwen De Jaarlijkse kaderdag van de afdeling Nederlandse bond van plattelandsvrou wen wordt woensdag 26 maart te Goes gehouden in het landbouwcentrum De ochtendvergadering die om half elf begint wrodt gewijd aande organisa tie ln het provinciaal bestuur. Spreek sters hierover zijn mevrouw E. J. A. de Koeyer-Doeleman. presidente van de afdeling Zeeland en mej. A. van de Lee- den provinciaal secretaresse. Drs. R. Hajer directeur van het Nederlands centrum voor volksontwikkeling, heeft tot causerie: .Wat willen wij met ons werk'. Na de lunchpauze wordt over het besprokene gediscussieerd. van een nieuwe Zuld-Beveland-folder. De agenda voor de ledenvergadering ln Nisse wordt maandagavond 24 maart besproken op de afdelingsvergadering Goes, in hotel Ockenburgh te Goes. Aanvang 8 uur. Voorlichtingsavond zuivelindustrie Dezer daven werd in het gebouw .De Jeugdhoeve' te 's-Heerenhoek een voor lichtingsavond gegeven door het Neder lands zuivelbu reau in samenwerking met de koninklijke Hollandia fabrieken van melkproducten en voedingsmiddelen NV te Goes. De dames hebben verschil lende kaassoorten kunnen proeven, kre gen een vla-flip aangeboden en in d« pauze werd koffie geserveerd. Door de organisatie was een prijsvraag uitge- I schreven, waaraan drie hoofdprijzen en verschillende andere prijzen waren ver bonden. Ook werden vele folders aan geboden. ,Vi'iraatje' Door NVvH Middelburg-Zuid OPGAVEN VOOR OP INLICHTINGEN OVER I DEZE RUBRIEK G. V A N O OR S C H O T P/A PZC - VLISSINGEN TEL. 01184 5144 Hoevers; Johan H z v R. Bekkers en M. v. Stratum: Johny G. z v 1 Neuféglise en A. Schuilwervè; Astrid d v J Jams- se en J. v. il Sluis: Adriaan z v A. de Visser en J. Baaijens: Pieternella F. d v J- Vogel en A Andericsse; Hen drik z v H. Seljbel en A. Verburg: Felice d v M. Portier er M Mulders; Ir ma d v L. Baljeu en E. Krijger; Anitn d v A v. tl. Veer en I Back; Willem De dames van de onderafdeling Mid-jJ- z v P. Huijbregtse en M. Maartense; delburg-Zuid van de Nederlandse Ver-I .lacoba A. d v .1 Provoost en M. Straub. 'enlging van Huisvrouwen hebben de- j Ondertrouwd: C. Pietera 24 j en M. de zer dagen geluisterd naar het praatje; Vos 23 j: L Schout 23 j en T. Goverse 23; door mevrouw Engelse van vishandel j: F. Koopman 24 j en J Kle njan 19 j. .'t Zeepaardje'. Zij vertelde over del Getrouwd: P. Jongepier 20 j en M. Lou- voordelen van vis. vooral ook voor da- werse 19 j: R. Kooijnian 20 j en C. v. d mes met .tailleproblemen'. Mevrouw Berge 18 j, J de MeulnveMer 20 j en Engelse bereidde ook heerlijke visge-j H. Bliek 20 j. rechten voor de talrijke aanwezigen, niet Overle rir P Wisse 81 j wedn v W. in de koekepan!), toastjes met vele Brouwer; .1 Spruit 70 j ev J Step; soorten \Hs uit blik. .nz. Na het zelf le- N. Janszen 95 j, W. Acda 90 j e v J. Si- ren maken van vissticks kregen de da-!nionse: A. Fijnaut 83 j wedn v J. de I mes folders mee naar huis. l Nooijer. Scheepvaartberichten Vlissingen aangekomen: 14-3: Kadnios van Malmö, Langlutpensand van Bilbao, Elbstrand van Rotterdam. F.lias-L- van Moh i Rana, Strom van Rotterdam. Smitlloyd 7 van Great Yarmouth. 15-3: Octopus van Noordzee, Atre- vlda van Duinkerken. Alexander Pushkin van Londen. Fiaccola van Isle of grain. Maurleien van Duinkerken. Vlissingen vertrokken. 14-3: Weaer naar Am sterdam. 15-3: Ellas-L- naar Matadi. Kaamos naar Spanje. Langlutjensand naar Hull. 16-3: Atrevlda naar /ee, Strom naar zee. Octopus naar IJmuiden. Alexander Pushkin naar Vigo. Smittlloyd 7 naar Great Yarmouth 17-3: geen Gepasseerd naar Antwerpen' 14-3: Dlllgentia van zee. Hathnr van zee, Hermes van zee. Confid van zee. U'issekerk van Duinkerken 15-3: geen. 16-3. Tasmania van Leith naar Terneuzen, l.a Paloma van Londen. Solon van Bremen. Katsedljk van Rotterdam Klaxlena tan Par. Niagara van ManchMter. 16-3: Phi- letas van Malaga. Prisenborg van Ventpils, Bcrltclborg van tec. Geulborg van Par. Ma jorca van zee. Llreco van tee. Peoldijk van Hamburg. Zaanker'r. van Hamburg. Socrates van Han:burg Gepasseerd van Antwerpen 14-3: Roerdamp n Kopenhagen, Tridale naar Londen. Balong n Genua. Ascuncion naar Rotterdam. 15-3: Tn- hlll naar zee. Dacosta naar Coole. Dutch Faith van Gent naar zee. Hermes naar Amsterdam. Timanle van Terneuzen naar zee. Klooster kerk naar Rot erdam, Hathor naar Hamburg, I'irola naar Nantes 16-3; Wissekerk naar Rotterdam, DUigentla naar Mersej Jaarvergadering van ANB Goes GOES Vrijdag 28 maart houdt de .Goese afdeling van de algemene Neder landse bond voor de bouwnijverhéid ui Goes de jaarvergadering. Aan de orde komen de verschillende jaarverslagen en de heer J. Provoost, controleur van de stichtiftg vakopleiding bouwbedrijf, zal een causerie houden over het leer lingstelsel. In he: jaarverslag wordt ge steld dat 1968 een redelijk jaar is geweest. De werkgelegenheid was re delijk goed. Het aantal leden van de bond bleef gelijk op 297, De jaarverga dering worat gehouden In .De Land-, bouw' in Goes en begint om 8 uur. Alliance Francaise te Goes bijeen GOES Dinsdag 25 maart houdt me-| vrouw Claude Servoise voor de Goes Alliance Franïaise in hotel .De Koren-1 beurs' in Goes over .La peinture Fran-| Qaise contemporaine de 1910 1968 :dui cubisme an nos jours'. De bijeenkomst' begint om kwart over acht. De inlei ding wordt geïllustreerd niet dia's. GOES De eerste jaarvergadering van de vereniging tot bevordering van de warmbloeafokker.J in Zeeland ten noor den van de Weeterschelde werd dezer dagen gehouden te Goes. In het eerste jaar zijn reeds verschillende activitei ten ontplooid. Ter gelegenheid van de ZLM-tentoonstelling werd op 21 juni te Wilhelminadorp de premiekeuring ge-' organiseerd. Voorts werd gestart met een aantal paardencursussen. waarvan! één inmiddels is afgesloten. Beaioten werd om door het organiseren van cur sussen, fokkersavonden en keuringen' meer belangstelling te wekken voor de warmbloedfokkerij. De premiekeuring voor 1969 zal op 11 juli worden gehou den te Oostkapelie in het kader van de agrarische dagen Walcheren. Getracht zal worden om hier zoveel mogelijk paardenrassen bijeen te krijgen. In aansluiting op de ledenvergadering werd een forumavond gehouden waar voor behalve de leden ook de rijver-1 enigingen waren uitgenodigd. Het forum bestond uit de heren A. J Vermond. Bilthoven, secretaris van de VLN. A. Punt. voorzitter van de afdeling Noord- Brabant-Zeeland; L. B. H van de Slik- ke, Arnemuiden en ir W. L. Harmsen, Goes, rijksveetee' .onsulent. De heer; Vermond gaf eerst een korte uiteenzet ting over de huidige paardenfokkerij.! Momenteel is er een snelle evolutie .Luctor et Emergo' gaf uitvoering De gymnastiekvereniging .Luctor et Emergo' te Hoedekenskerke gaf voor een getuide zaal met donateurs en be- langstellenden in liet verenigingsge bouw haar jaarlli se winter-uitvoering. De voorzitster, mevrouw I R. I^eendert- se-Helms. sprak een weiKomsrtwoord en stelde met voldoening vast dat er nu ook weer een damesploes n het pro- gramma naar voren kon treden. Finan ced kan de verenigin»» net draaiende blijven dank zij de donaties en een sub sidie van de gemeente. Dat er toch al tijd geld nodig is. bleek onder andere; door de verloting die in de pauze werd gehouden. Ond"- leiding van de heer G. P. van Heiningen werden de nummers door de diverse groenen vlot afgewerkt, zodat de aanwezigen een goede in druk kregen van het kunnen van de le den. gaande ln de paardenwereid. Daarbij z-.jn dr:e punten essentieel: Van waaruit moet men veranderen? Het gebruik van paarden in de land bouw zal verder afnemen. Toch bezit ten de paarden een aantal goede eigen schappen die hen ook voor andere doel einden geschikt doen zijn. Welke kant op De vraag naar paarden voor de vrije tijdsbesteding neemt sterk toe. De fok kerij zal zich hier meer op moeten rich ten (rijpaardenfokkerij). Daarnaast zal ook de tuigpaardfokkerij ln stand moeten worden gehouden. Hoe men snel tot resultaten komen? Hiervoor is he: nodig om bloed aan de bestaande fokkerij toe te voegen. Een aantal eigenschappen van het huidige Gelderse type paard, zoals makheid, moet men "bewaren. Daarnaast moeten de rijpaardeigensehaopen opgevoerd worden hetgeen inhoudt: a. schuine schouder, iange schoft» niet te lange rug: b. hals iets naar voren, een afbuiging in de nek. een goed uit gesneden hals en een edel hoofd; c. de bewegingsvorm moet ruim naar voren zijn waardoor men tevens een goede zit krijgt. Dit kan bereikt worden door van da bestaande merriestape] een aantal te la ten dekken door volbloedhengsten. De halfbloedhengstcn die daaruit voortko men kunnen teruggekruist met de hui dige merr.estapeL goede rijDaarden ge ven B.j voorkeur worden Engelse vol- boeds gebruikt. Arabieren zijn wat aan de kleine kant, aldus de heer Vermond. De discussie werd geopend met de vraag of een landelijk ruiter voldoende capa- citeen tijd kan opbrengen om een paard dat hoog m het bloed staat goed te beheersen Een hoog in het bloed staand paard heeft een betere ruiter nod e Daarom is het karakter van een paard belangrijker dan het exterieur. Verder kwam de hengstenhouderij in Zeeland nog ter sprake. Dit is een moei- l.jke zaak. Het aantal te dekken mer ries :s te gering om een goede hengst naar hier t* halen Er werd nog ca mogelijkheid geopperd oir. een associa tie van fokkers op te richten die ge zamenlijk een goede hengst zou moeten exploiteren. Ook werd gevraagd of men niet zou kunnen komer. tot één paar- denblad. De bestaande bladen zijn ech ter qua inhoud totaal verschillend. De meeste bladen zijn tevens verenigings orgaan. Na afloop van de ieerzama avond werden twee films vertoond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 5