Reizende KWJ-expositie over arme-rijke landen en missie mmm 4 Kleurenfilms over vakantielanden Zeeuwse S.J. houdt in Goes expositie Griekenland vandaag' LEDEN VW BRACHTEN SPONTAAN 3000 BIJEEN IN WESTKAPELLE Gymnasiasten hielden grote avond Mutatie KERKELIJKE MUTATIES Subsidieverzoeken in raad St-Jansteen Breigaren I.IO King-Size bol 10-- Jongens- piama Sterke 30-denier dameskousen voor de prijsbewuste consument Pantykousen 2.95 Erna stretch- nylonkousen 3.75 Herenanklets 2.50 Leacril kniekousen 1.80 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 MAART 1969 Bommenge-mïssie verwachte bijdrage van dit dekenaat 25.000). Het dekenaat Terneuzen helpt mee aan de inrichting van een gemeenschapshuis in het gebied rond Kisangi 10.000) en de Zeeuwse eilanden gaan het gebied Dungu helpen aan een huishoudschool. (Verwacht be drag 25.000). Allemaal projecten in de Kongo dus on der het motto .Dubbel op voor Afrika'. Op de foto: blik op de panden met fo to's en collega's van de KWJ'érs. (foto PZC). Horeca-personeel vergaderde over nieuwe cao VLISSINGEN —De Nederlandse Bond van Horeca-personeel hield maandag een voorlichtingsvergadering in hotel .Maldegem' te vlissingen. Aan de orde werden gesteld allerlei punten uit de nieuwe cao, die op 24 februari officieel van kracht is geworden maar die in fei te pas op 1 april in werking treedt. De periode tussen 24 februari en 1 april wordt verrekend volgens terugwerkende, krachtregelingen. Er bestond, aldus de woordvoerder van de bond bij het hotel personeel al lange tijd behoefte aan een normale cao zoals - k de niet in de ho- recasector werkende werknemers die al jaren genieten. ,Dé tijd van het werken op .dienstgeld' is nu definitief voorbij'. Enkele punten van de nieuwe cao zijn een werktijdsverkorting en minimum vakantietoeslag, die nu gewoon bij het salaris verrekend wordt. VLISSINGEN Een heldere beek die de zaal ïnkabbelt, een bergbeklimmer als een spin aan een draad, een wrie melende mierenhoop, zonnende mensen aan een lieet strand en een rode vlag van een toren wapperend, als symbool van de overwinning van het goede: het zijn slechts details van een veelzijdig filmprogramma dat de Nederlandse Christelijke Reisvereniging maandag avond op het witte doek heeft gebracht. Het kleurenfilmprogramma van de reis vereniging haakte in op het reisplan- 1969. Nadat voorzitter P. A. Trimpe de bijeenkomst had geopend met het ge dicht .Reiziger doet Golgotha', van Ger- rit Achterberg, kon men achtereenvol gens kijken naar onder meer een film over Duitsland, een rolprent over de zonne-eilanden Zlarin, Hvar, Vis en Kor- cula in Dalmatië en een film over de na- tuurpracht van Luxemburg. Enkele reizen die voorzitter in het bij zonder aanried waren een vliegreis naar IJsland, drie weken naar Indonesië en een wandelreis naar Lapland. De bo venzaal van ,Het Anker' te Vlissingen, waar de films werden vertoond, was volledig bezet. GOES In het voormalig weeshuis aan de Singelstraat te Goes wordt vol gende week de tentoonstelling Grieken- la id vandaag' gehouden. Het is de Twee de keer dat deze tentoonstelling in Ne derland te zien zal zijn. Eerst is de ex positie In Utrecht geweest. Er is toen aandacht aan besteed in het NTS-pro- gramma .Scala'. Organisator, van de expositie in Goes is de socialistische jeugd Zeeland. Vrij- dag aanstaande om acht uur 's-avonds is de opening. De hee: Erick de Lange uit Amsterdam, lid van het comité .Griekenland vrij', zal dan een inleiding houden over het kolonelsbewind in Griekenland. Tentoongesteld worden on der meer diverse uit Griekenland ge smokkelde illegale kranten en vele fo to's. Er zullen ook bandjes met vrii heidsmuziek worden afgedraaid. Er zul len Griekse kalenders te koop worden aangeboden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan le vrijheidsbeweging in Griekenland. Men zal er ook affiches kunnen kopen. Voor de tentoonstelling dié een week zal duren, zijn de docenten van de middelbare scholen uitgenodigd. De openingstijden zijn van drie tot vijf uur 's-middags en van zeven tot. negen 's-avonds. Jongen liep tegen auto en brak been VLISSINGEN Op de kruising Kou- dekerksewe" - Bonedijkestraat te Vlis singen werd het jongetje E. H. S. uit Vlissingen maandagmiddag omstreeks 4 uur bij het oversteken gegrepen door een auto. bestuurd door P. W. van R. uit Vlissingen De iongen werd met een beenbreuk 1n het Bethesda-zieken- huis opgenomen. De automobilist, die in de richting Koudelcerke reed, tracht te, toen de jongen plotseling vanaf de groenstrook de weg overstak, door hard te remmen en naar links uit te wijken een aanrijding te voorkomen. De jon gen liep echter tegen de auto op en werd tegen het wegdek gesmakt. Tijdens vergadering Geschenk voor scheidend bestuurslid Tijdens een goedbezochte jaarvergade ring in café .Kasteel van Batavia' heeft de VVV Westkapelle afscheid genomen van het bestuurslid de heer H. Slabber, die vanaf de oprichting der VVV in het bestuur zitting heeft gehad. Hij werd toegesproken door de voorzitter dr M. Huygens, die in het kort memoreerde wat de he,or Slabber in de afgelopen ja ren voor de VVV had gedaan. De heer Slabber mocht een grote kist sigaren in ontvangst nemen, terwijl er voor mevrouw Slabber-Lous bloemen Op deze jaarvergadering memoreerde de voorzitter de afgelopen 20 jaar. Hij zei o a dat Westkapelle van een onbedui dend dijkdorp was uitgegroeid tot een badplaats van betekenis. Het jaarverslag dat de leden voordien toegezonden hadden gekregen werd in dank door de secretaris de heer A. I-Iui- bregtse aanvaard. IJit dit jaarverslag bleek, dat ondanks een vermindering van het aantal geregistreerde overnach tingen (wat niet inhoudt dat er in wer kelijkheid minder mensen in Westkapel le zijn geweest dan voorafgaande jaren) het voor Westkapelle toch 'een goed jaar is geweest. Het financieel overzicht ge bracht door de secretaris-penningmees ter, gewaagde van een tekort over 1968 van 1705,30. De ontvangsten waren 43227,35 en de uitgaven 44932,65. De begroting 1969 laat een tekort zien van 600,Om uit de financiële moeilijk heden te komen werd besloten de basis contributie te verhogen tot 25,•- Dit werd met algemene stemmen aangeno men. Door 14 aanwezige leden, alsmede door de winkeliersvereniging', die de baten van een winkelweek beschikbaar stelde, werd staande de vergadering 3125, bijeengebracht. Ook op de niet aanwezi ge leden zal een beroep worden gedaan. Tijdens de bestuursverkiezing werd in de plaats van de heer Slabber de heer Van Marion gekozen. De heer Chr. Flip- se werd herkozen als bestuurslid. Hier na kreeg bestuui'slid-burgemeester F. A. Bulder het woord. In het kort ver telde hij welke uitgaven de gemeente Westkapelle jaarlijks heeft in het belang van het toerisme. Hij noemde o a de kosten die gemaakt worden voor de gas- tenstatlstiek, de subsidies aan de VVV en de verfraaiing van het marktplein, wat 150.000.— gaat kosten. De gemeente Westkapelle, aldus de bur gemeester kan niet alles en daarom moeten de leden der WV financieel me dewerking verlenen. Besloten werd om voor 1969 een vrijwillige bijdrage te ge ven van 7,50 per lid. Met hulp van de kampeereigenaars zullen ook de cara- vaneigenaars hierin betrokken worden. Tijdens de rondvraag kwam de vraag naar voren of het niet wenselijk is het secretariaatschap en het penningmees terschap te schelden. In de statuten staat échter vermeld dat deze beide functies door één persoon vervuld kun nen worden. Secretaris-penningmeester de heer A. Huibregtse, wilde beide func ties neerleggen. In een volgende verga dering komt dit punt opnieuw aan de orde. De heer J. d. Wal, administrateur der Prov. VW behandelde hierna het onderwerp btw. Hierover worden diver se vragen gesteld. De heer E. Wage, de voorzitter van de Provinciale Zeeuwse VW roemde de ac tiviteiten van het bestuur der VW in Westkapelle. MIDDELBURG Met charmante pas jes danste Geraldine Roinders zaterdag avond in do schouwburg te Middelburg op de grote avond van de gymnaeias- ienvereniging Nihil Sine Labore en dat was weer eens een nieuw onderdeel in hel klassieke programma van Nihil. Praeses Eddy Cortvriendt hield een wel- komstrede waarin haj onder andere bur gemeester mr J. Drijber en wethou der M. Hubregtse welkom heette. Ook oud-leraren, rector en leerlingen uit vroeger tijden waren genodigd. Het in het programma aangekondigde muzika le intermezzo kwam te vervallen, doch dit werd opgevangen door direct na het optreden liet 13-jarige balletdanseresje Geraldine Reinders een pauze in te las sen. Na de pauze werd nét treurspel van Euripides, Medea' opgevoerd, een be werking van dr De Waele. Het stuk dat deze jonge amateurs brachten was zeer moeilijk en de spelers verdienen dan ook alle lof voor de uitvoering ervan. Daniëlle Veldkamp. .Medea' die wel het leeuwedeel toebedeeld had gekregen, wist haar tekst vlekkeloos voor te dra gen, maar ook de andere spelers zoals de kamenierster, Chantalla Weststrate en Jason, gespeeld door Albert Dekker, die door een misverstand eenmaal op het verkeerde moment het toneel op draafde wisten dit zware stuk op een levendige wijze te brengen. Het decor, ontworpen door de heer N. Corstanje, van de christelijke detailhandelsvak school, was sfeervol en keurig verzorgd evenals de kostuums die het geheel ver volmaakten. De heer Iz. Lorier verzorg de de grime terwijl mevr. A. A. Schel- tens- Koops de regie voerde. Na afloop werd mevr. Scheltens het ere-lldmaat- schap van de NSL aangeboden door de praeses. De stemming op deze goedbe zochte avond was aangenaam en de mu ziek van de .LazyRiver Jazzband' bracht een plezierige sfeer. Damkampioenschappen ADC Dezer dagen werden de wedstrijden voor het sneldamkamploenschap te Aagte- kerke gehouden Ln de zaal van cafetaria Kodde. In de Jeugdklas werd na een beslissingswedstrijd, de uitslag als volgt 1. Toon Maranus, 2. Si.mon Maranus, 3. Arvo Francke en 4. Kees Jongepier. De kampioen, Toon Maranus, ontving uit handen van de voorzitter, de heer S. Blaas, een beker, de anderen een me daille. Sneldamkampïoen ADC wordt de neer J. J. Engelvaart, die slechts 3 remises moest toestaan en alle andere partijen won. Deze ontving de wisselbeker van ADC. Daar deze speler de beker voor de 3e achtereenvolgende maal won, werd deze thans definitief zijn eigen dom. De verdere uitslag was als volgt: 2. Jac. Blaas, 3. F. Blaas, 4. J. Mara nus, 5. C. Jongepier, 6. Arn, Willemse, 7. M. C. de Smit, S. A. Francke, 9. S. Blaas, 10. A. Houmes en 11. L. de Visser. Overleden schipper pas na weken op zijn boot gevonden l'EKNEUZEN Op r.ljn scheepje ,Ben- jo' (ongeveer 100 ton), gelegen in de ha ven van Dilcsmuiden (bij Gent), is de zer da een het stoffelijk overschot aan getroffen van de 27-jarige schipper D. J. Visscher, wiens walaxlres een café in Terneuzen is. Toen men de Jongeman vond, bleek hij al enige weken dood te zijn. De schipper is in België begraven. Een broer van het slachtoffer heeft de ,Ben- jo' teruggebracht naar Nederland, waar het scheepje werd ontsmet. Het ligt nu in het kanaal van Gent naar Terneuzen bij Stroodorpe (gemeente Wesfdorpe). Vlissinger kocht zonder te betalen De Vlissingse recherche heeft maan dagmorgen omstreeks lialf elf de 19- jarige Vlissinger J. O. aangehouden, ver dacht van flessentrekkerij. In totaal zou hij voor een drieduizend gulden wa ren hebben .gekocht' zonder één cent te betalen. Hij zal morgen, woensdag, voor de officier van justitie, ie Mid delburg worden geleid. De jongeman was eind van het vorige maand in een onbewoonbaar verklaard pand aan de Molenstraat getrokken. Af en toe werkte hij, maar meestentijds zat hij zonder werk. Met vrienden hield hij feestjes, de drank haalde hij zonder te betalen. Hij verschafte zich ook een radiotoestel, een pick-up meubels, le vensmiddelen en dergelijke, eveneens zonder te betalen. AR-kiesvereniging vergaderde De AR-kiesvereniging te Zoutelande hield haar ledenvergadering onder leiding van de voorzitter, de heer J. Geschiere. Namens de statencentrale Vlissingen was aanwezig de heer B Koole jr. Genoemde namen in verband niet de statenverkiezingen zullen aan de statencentrale worden doorgegeven. Het ledental is met 2 vermeerderd en bedraagt thans 24. De aftredende be stuursleden, de heren J. Geschiere en K. Wouters werden bij acclamatie- her kozen. Na de huishoudelijke zaken hield de heer AJobse een referaat over .par tijvernieuwing en duidelijkheid in de politiek'. Op dit onderwerp volgde een geanimeerde bespreking. MIDDELBURG De heer J. Mook, in specteur van 's rjjks belastingen, is van de inspectie der directe belastingen te Middelburg overgeplaatst naai- de in spectie der vennootschapsbelasting te Amsterdam. Engelvaart sterkste snel dammer van Aagtekerke De damclub Aagtekerke hield dezer da gen het toernooi om de sneldamtitel van Aagtekerke. Onbedreigd werd J. .J. Engelvaart winnaar. Hij won 8 partijen en moest slechts remise toestaan aan J. en F. Blaas, die respectievelijk tweede en derde werden na, kampen. De volledige uitslag werd: 1 J. J. Engel- vaart, 18 punten; 2 J. Blaas, 14: 3 F. Blaas, 14; 4 J. Maranus, 13; 5 C. Jonge pier, 11; 6 A. Willemse, 10; 7 S. Blaas. S: 8 A. Francke, 8; 9 M. C. de Smit, 8; 10 J. Houmes. 5: 11 L. de Visser, 1. Bij de jeugd werd Toon Maranus win naar na een herkamp met zijn broer Simon. Beiden eindigden gelijk boven aan. De uitslag: 1. Toon Maranus, 10 punten; 2 S. Maranus, 10: 3 A. Francke jr, 4; C. Jongepier jr, 0. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Toezegging van beroep te Koudekerke .J A Heldring te Heeze en Leende (N. B.i. Beroepen te Woudrichem G. J. Wisger- hof te Daale, te Koudekerke J. A. Hel dering te Heeze., te Lemmer A. A. Drost te Marken. GEREF KERKEN Aangenomen de benoeming tot hulp predikant te Renkum-HeeTsum J. G. Adenva a s emeritus-predikant te Rot terdam-Delftshaven. Aangenomen naar Kampen R. Akkerman te Driebergen. Beroepen te Meliskerke (vac. J. H. Mey er) kand. I. de Kok te Waddinxveen. CHR GEREF KERKEN Beroepen te Rotterdam-West M. C. Ta- nis te Barendrecht. IN KADER VAN VASTENACTIE GOES De expositie over arme en rijke landen, ontwikkelingssamenwer king en missiewerk, die de katholieke werkende jongeren in het dekenaat Middelburg hebben samengesteld, is thans op de helft van een .tournee'. Daar op sluiten enkele KW.J'ers aan. zoals al eerder gemeld, met korte predika ties over de noodzaak van ontwikke lingswerk in de diensten ln diverse pa rochiekerken. Afgelopen weekeinde was de beurt voor de jongerenpreekjes aan Goes, Ovezan- de en Heinkenszand. De tentoonstel ling was te bekijken in de kerk te Goes. Eind maart kan men deze zaak in Heinkenszand zien en donderdag aan staande in Ovezande. Komend weekein de zijn er jongerenpreekjes in 's-Hee- renhoek, en Lewedorp. De expositie is dan ook in 's-Heerenhoek, waarna 28 maart Lewedorp aan de orde is. Tweederde van het geheel dekenaat Middelburg (zo'n 17.000 parochianen) hopen de KWJ'ers te bereiken met de ze actie, in het kader van de bisschop pelijke vastenactie en vooruitlopend op hun eigen al enkele jaren lopende uur loonactie. Dubbelop De bisschoppelijke vastenactie omvat voor Zeeland hulp aan vier projecten. Het dekenaat Aardenburg zal aan de Afrikaanse bisschop Pirigischa van het Kasdong bisdom een Landrover ge- van (gehoopt bedrag: 15.000), het dekenaat Hulst zal meewerken aan de bouw van een vormingscentrum Ln de De raad van Sint-Jansteen ging in zijn jongste vergadering akkoord met een voorstel aan de r-k harmonie Sint-Jan' een bijdrage te verlenen van 50 procent der kosten voor aankoop van kleding en uitrusting voor 7 klaroenblazers en 8 majorettes, die geraamd worden op Nadat burgemeester mr. J. 1. M. Reuser op vragen van de heer F. Dobbelaer en G. Engels had geantwoord dat de Stichting Katholieke Levensschool voor jongere werknemers in Zeeuwsch-Vlaan- deren te Sluiskil in 1970 voUedig za kunnen rekenen op rijkssubsidie werd het voorstel voor een aanvullende sub sidie goedgekeurd. Het gaat om een to taal uitgaaf van 2.165, namelijk 450 over het schooljaar 1966-1967 en 1715 over het schooljaar 1967-1968. ,Reis be jaarden en invaliden' kreeg 300 voor een dit jaar te houden reis voor inva lide ingezetenen. Afwijzend werd be schikt op het verzoek van de visclub ,De Knorhanen' om een 'subsidie toe te kennen van 500 voor een te Wals oorden te houden internationale hengel- wedstrijd. Het punt .Aanwijzing van een vertegenwoordiger van de gemeente St- Jansteen ln het bestuur van de Stich ting .Sporthal Hulst' vergde drie stem mingen. Bij de laatste stemming bleek de heer Fr. Pleunis met 6 stemmen te zijn gekozen. De heer R. Eeman be haalde 5 stemmen. Nadat op verzoek van de heer P. Stevens gestemd werd over het voorstel om te besluiten afwijzend te beschikken op de subsidie-aanvrage van de wandelvereniging .Wandelend lachen' werd dit voorstel met 9-2 aan genomen. Aan deze raadszitting was een vertrou welijke bespreking voorafgegaan van de raad met ae gemeentelijke gedelegeer de bij het bestuur van de Stichting .De Blaauwe Hoeve' te Hulst, betreffen de de verhoging van de tarieven in gaande 1 januari 1969 en eventueel an dere onderwerpen betreffende het be stuursbeleid. In de rondvraag kwam de heer P. Stevens op deze besloten zitting terug. Op zijn vraag om een dergelijke bespreking in de toekomst liefst in een openbare zitting te doen plaats vinden zei burgemeester Reuser dit niet te kun nen toezeggen, maar het wel in overwe ging te whlen nemen. Auto raakte vein de weg: bestuurder werd gewond Terneuzen Door onbekende oorzaak is maandagmorgen omstreeks half ne gen een personenauto, bestuurd door G. van B. uit Hulst, in de sloot naast de mr Haarmanweg te Terneuzen ge raakt. De bestuurder raakte hierbij ge wond. De auto reed in de richting van de Dokweg toen hij op een zeker mo ment in de rechter berm raakte. De be stuurder wist nog net een lichtmast te ontwijken, evenwel met het gevolg dat de wagen de weg over schoot en aan de overkant op zijn k~p in de sloot be- lajidde. De drie inzittenden van Van B. kwamen er af met ee*. nat pak. Dokter H. J. van Herk verleende de eerste hulp en liet de bestuurder overbrengen naar het Julianaziekenhuis. Hij heeft waarschijnlijk een hersenschudding en inwendige Kneuzingen opgelopen. De auto werd totaal vernield. Volsyntetische draad. Keuze uit 15 gloedvolle kleuren Bol ven 50 gram van 2 x 250 gram nu van 11.90 voor van katoen. Solide afwerking. Fantasie-streepdessin in diverse kleuren. Maten 104t/m 176. Maat 104 van 6.50 voor (Kleine stijging per meet.) in de nieuwste voorjaarskleuren. Zonder naad. Maten 84 t/m 11. VROOM DREESMANN uw prijsbewuste warenhuis MIDDELBURG - VLISSINGEN Elastisch mousse-nylon broekje met prachtig aaneengebreide stretch- kousen. Ingezet kruisje. In de nieuwste voorjaarstinten. Maten S. M. L en XL nu van 3.50 voor sluiten als een tweede huid om uw been en zijn daardoor van top tot teen rimpelloos. In de nieuwste voorjaarskleuren. Keuze uit normale lengte of extra lang. Per 6 stuks in handige verpakking slechts van zo gewassen en zo droog mousse-nylon. In diverse unikleuren en fantasiedessins. 2 Paar nu in fantasiesteek gebreid. Leuk te kombineren met iedere kleur jurkje of pullover. Prima pasvorm. 10 Verschillende kleuren. Maten 2 t/m 12. Maat 2 nu (Kleine stijging per maat.) Helanca stretch- damesslip. Zowel in uni als dessins en in vele kleuren. Nu van 1.75 1.5 O Damesnachthemd, Charmant model met ruches. Kleurenrose, ciel en mint Maat L van 14.50 voor 12.90 Maten S en M van 13.50 voor 11.90 Korte Lycra-b.h. met verstelbare schouderbandjes. 3-Delige cup met kanten bovencup. A- en B-cup. Kleur wit. Nu van 5.95 voor 4.95 Panty met korrigerend voorpandje en afneembare jarretels. Page-model. Kleur wit. Maten S, M, L. Nu van 9.95 voor 8.95

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 4