Belangstelling voor vakantie in eigen land sterk gedaald Kamercommissie wordt gekend in centrifugeproject CRISISSFEER IN BELGISCHE POLITIEK Gestegen prijspeil en slechte zomer zijn de oorzaak ISRAËLI'S BLIJVEN BOMBARDEREN PIET NAK EIST 10 MILLE VAN HOOFDREDACTEUR RECHTS OM' Inbrekers lieten ƒ20.000 m gestolen brandkast SURINAME EN NED. ANTILLEN ONAFHANKELIJK Limburg als plaats van vestiging niet geschikt Zeehondenjacht in bepaalde gebieden van Canada gesloten VandenBoeynants op het oorlogspad Regering in moeilijkheden? Franse raad van state: DINSDAG 18 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 VOLGENS DE ANWB (Van onze correspondent). DEN HAAG) De actie ,Uit eigen land is in' van vorig jaar heeft niet kunnen verhinderen, dat de belangstelling van de Neder landers om de vakantie in eigen land door te brengen dit jaar dui delijk minder groot is. Althans vol gens de overtuiging van de ANWB. 'toelaten. Voorts: tien en vijftien kilo meter. Honden mogen aangelijnd mee. Het vorig jaar telde men 22.000 deelne mers aan deze wandeltochten. Het feit dat er van de 3900 deelnemers aan een kerstvoettocht bij Castricum 1100 per trein waren gekomen, leidde dit jaar tot de organisatie samen met de NS van twee wandelingen. TEL AVIV, GAZA (AFP, AP) Voor de tweede achtereenvolgende dag heeft de Israëlische luchtmacht maandag doe- len in Jordanië gebombardeerd, zo is in Tel Aviv vernomen. De Israëlische toe stellen bestookten guerrillaposten in het Drs D. J. Engelen, adjunct-directeur!Jordaandal. De aanval volgde op een toeristische ledenservice van de AN VB j beschieting van Israëlische vestigingen, wijt de gestegen animo voor vakantie i zondagavond, ten zuiden Stedeschoon Een nieuw initiatief: stedeschoon toch ten. samen met de VW's en in eerste aanzet in acht steden: Amersfoort, Am sterdam, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Leeuwarden, Tilburg en Zeist. Stadswandelingen van anderhalf uur, met begeleiding van een VVV-hostess. Voorts neeft de ANWB samen met de Nederlandse Rijwiel Tourunie twee fiets tochten op touw gezet: 3 mei met Sche- veningen als vertrekpunt, 17 mei rond Assen. ANWB-wegenwacht begeleidt, op bromfiets. Met de Nederlandse ruitersportvereni ging zorgt de bond op 21 september voor een rulterdag in Het Gooi, vijfen dertig kilometer draven en galopperen van Laren via Den Dolder naar Amers foort, ,met twee sherrystops'. Aanrander in Rotterdam gegrepen ROTTERDAM (GPD) Verdacht van aanranding is aangehouden de sous chef J. A. van D. (25) uit Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht vorige week dinsdag in één der grote magazijnen in het centrum van de stad een 27-jari- ge boekhoudster te hebben aangerand. Zondagmiddag is op het sportcomplex Laag Zestienhoven een 9-jang meisje aangerand door een ongeveer 17-jarige longen. Hij was circa 1.75 mtr lang, had lichtbruin rossig haar en een lang smal gezicht met enkele sproeten. Toen het meisje begon te gillen is hij op - blauwe herenfiets gevlucht. in het buitenla id enerzijds aan het gestegen prijspeil in ons land en voorts aan de invloeden van de slechte zo mer van vorig jaar. Aan de andere kant blijkt van de ge heel verzorgde vliegreizen naar zonlan den een steeds sterkere magnetische werking uit te gaan. Spanje staat daar bij als reisbestemming hoger dan ooit genoteerd (ondanks de .noodtoestand' van de afgelopen maanden). Ook Tunesië en andere Noordafrikaan- se reisdoelen komen steeds duidelijker in trek. Er is voorts een opvallende be langstelling voor het eiland Rhodes in de Middellandse Zee. i het Meer Wandelen De ANWB gaat met deze reislust mee, door zijn leden dit jaar een groter scala van schema's voor reizen met eigen auto aan te bieden. Men heeft dergelijke autoreizen uitgezet naar Noorwegen, Zweden, Finland, Ierland, Italië (een kunsthistorische route) Joegoslavië. Roemenië en voor het eerst ook het Deense Jutland. Nieuw ook Is een ANWB-bampeer- reis naar Woburn Abbey in Engeland in het kader van de rally van de Federation International de Camping et de Caravanning: 4 tot en met 9 augustus, gereduceerde overtocht. Deel nemers treffen er een groot, internati onaal gezelschap. De toeristenbond verwaarloost overigens de mogelijkheden van ontdekkingsreizen in eigen land niet, boort integendeel telkens nieuwe kansen aan. Meer ANWB-wandelingen bijvoorbeeld, dit jaar twintig stuks. De eerste al op 22 en 23 maart in Noord wijk; vertrekpost is het mobiel bondskantoor op het Want- veld in Noordwijk aan Zee. Er is een korte wandeling van 7 kilometer uitgezet langs wegen die ook wandelwagentjes van Gal ilea, waarbij onder andere raket ten waren gebruikt. Daarna was een Israëlisch-Jordaans ar- tilleriedued ontstaan dat een uur duur de. Volgens een Jordaanse bekendmaking bestookten vier Israëlische vliegtuigen drie gebieden in het noordelijk deel van het Jordaan-dal met raketten, napalm bommen en mitrailleurvuur. Er waren geen slachtoffers gevallen. Er was wat schade aangericht aan gewassen, zei een woord voe i-der. Tweehonderd jonge Arabieren, meest scholieren, hebben maandag in de stad Gaza een betoging gehouden onder het uitroepen van anti-Israëlische, leuzen en stenen gegooid naar soldaten en poli-' tiemannen van de bezettende macht. Dertien demonstranten werden gear resteerd. Er was één gewonde. BOEDIARDJO: REGERING INDONESIË NIET PIJNLIJK GETROFFEN DOOR UITSTEL DJAKARTA (.ANP) De Indonesische minister van voorlichting, vïce-Tucht- maarschalk Boediardjo, heeft maandag de berichten tegengesproken, ais zou president Socharto pijnlijk getroffen zijn door het uitstel van zijn bezoek aan Nederland. ,De Indonesische regering heeft begrip voor de politieke situatie. De voorwaar de voor een staatsbezoek is dat de al gemene atmosfeer in overeenstemming is met de hartelijke betrekkingen tussen de twee betrokken landen. Onze relaties met Nederland zijn oever dan ooit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat prof. Widjoji Nitisastro de voorzitter van de Nationale Raad voor de Economische Plannen volgende maand naar Ne derland gaat', aldus de minister. MAX LEWIN VAN LASTER BESCHULDIGD Na veroordeling nieuwe artikelen AMSTERDAM (ANP) De Am- sterdamse oud-verzetsman Piet Nak heeft bij de Amsterdamse rechtbank een civiele procedure aanhangig gemaakt tegen de hoofdredacteur van het blad ,Rechts-om', de heer Max Lewin, van wie hij een schadevergoeding eist van tenminste 10.000. De heer Nak acht zich door twee pu- blikaties over hem in het blad ge kwetst in zijn eer en goede naam en vraagt daarom naast een ver goeding voor geleden en te lijden schade voorts de rechtbank in haar vonnis te verklaren dat de publikaties beledigend c.q. laster lijk zijn. Verder wil hij dat het von nis, op kosten van Lewin, open baar zal worden aangeplakt in een door de rechter te bepalen aantal exemplaren en plaatsen. VER.IERES-LE-BVISSON, nabij Parijs: Opnieuw heeft een vader zich met zijn twee kinderen ver schanst, ditmaal om de kinderen bij zich te mogen houden. Bij de scheidingsprocedure tussen Lucien Cuello en zijn vrouw, heeft de rechtbank de kinderen aan haar toegewezen. Cuello was het hier niet mee eens en heeft gisteren de kinderen bij zijn vrouw weg gehaald. Op de foto: Cuello opent een luik van zijn gebarricadeerde huis, links de kinderen. Onder de kop ,Pjet' stond in het eerste nummer van het blad (10 februari 1968) een artikel met enkele voor de heer Nak beledigende opmerkingen. Geschre ven werd ónder meer dat de commu nist Piet Nak aanvankelijk .spontaan' de kant van Nazi-Duitsland had geko zen, .Rode Nak' oorspronkelijk pro- Duits was, hij geweigerd zou hebben in de eerste oorlogstijd ook maar iets met de illegale groepen te maken te tot het verzet gekeerd zou hebben als Duitsland in 1941 niet Stalins wrede machtsstaat had aangevallen om het communisme te vernietigen. Veroordeling Het vliegtuigongeluk bij Maracai- bo in Venezuetrblijkt aan veel meer mensen het leven te hebben gekost dan men aanvankelijk meende. In het puin van de hui zen waarop het toestel is neer gekomen, zijn al 68 lijken gevon den. Samen met de 8A inzittenden het vliegtuig brengt dat het De Amsterdamse rechtbank veroor deelde vorig jaar juli de heer Lewin ter zake van smaadschrift tot een boete van 500. Hij ging in hoger beroep en over enige tijd zal deze zaak voor het Amsterdamse gerechts hof dienen. Nog voor de uitspraak van de recht bank, verscheen op 27 juli een tweede artikel over de zaak - CPN in oorlogs jaar 1941: correct tegen de bezetter zijn waarin onder meer stond ,dan ls er even het incident van de februari staking, waarvan communisten als Nak zich meester maken om zich een helden rol te kunnen toeëigenen. Maar het optreden van de communisten vertoont verdacht veel overeenkomst met de houding van de latere verraders, die zowel Dij de Duitse Nazi-instanties als bij de illegaliteit relaties' kweekten om hoe ae uitslag van de oorlog ook zou wezen altijd gedekt te zijn. De publikatie, die aanleiding werd voor de heer Nak tot een klacht tegen Le win, kan volgens de heer Nak als gelo gen worden beschouwd en het tweedo artikel ls ook in strijd met de waarheid. ROTTERDAM (GPD) In een nieuw bouwwijk in Rotterdam-Noord is in do nacht van zaterdag op zondag uit de vrijwel enige winkel, die er nog slechts is, Coöp-Nederland, een brand kast met 20.000 gestolen. De Inbrekers rijn niet ver gekomen met hun bult. Zondagmiddag werd die ïggevonden in het land achter de kei. De kast was nog niet geopend. Jeugdbrandweer in Rotterdam stopt er mee ROTTERDAM (GPD) Voor de Rot terdamse jeugdbrandweer, die meer dan 200 leden telt, dreigt opheffing. Verscheidene groepen hebben er de brui aan gegeven, nu hun (vrijwillige) instructeurs ontslag hebben genomen bij de brandweer. Een aantal jeugdbrand- weerlieden heeft het uniform reeds in geleverd. Uit de jeugdbrandweer zijn de laatste jaren tal van vrijwilligers en ook beroepsbrandweerlieden gere- cruteerd. Helft Nederlanders vindt: DEN HAAG (GPD) De voor standers vaa een onafhankelijk Suriname en onafhankelijke An tillen overtreffen de tegenstan ders sterk: volgens een NIPO- onderzoek vindt 56 procent van de Nederlanders, dat Suriname ge heel onafhankelijk en los van Ne derland moet worden. Voor de Antillen ligt het percentage iets lager: 49 procent. Naar respectievelijk 23 en 29 pro cent is tegen onafhankelijkheid, de rest, respectievelijk 21 en 22 procent heeft geen oordeel. De voorstanders van onafhankelijk heid zijn voornamelijk onder de aanhangers van de politieke par tij D'66 te vinden (72 pet.) en in iets mindere mate onder de aan hang van de PvdA (63 pet.). DONDERDAG DOOR MINISTER DEN HAAG/HEERLEN (GPD) - Minister De Block (economische zaken) zal donderdag de vaste kamercommissie voor kernenergie en buitenlandse zaken inlichten over de uitwerking van de plannen met betrekking tot de overeen komst die Engeland, West-Duits- land en Nederland hebben gesloten inzake het ultracentrifugeproject. Tot dusver heeft het ministerie na de hebben ook hiermee rekening moe ten houden, toen zij besloten zich bij de keus van Almelo neer te leggen, In Limburg wordt echter sterk betwijfeld, of het deskundig onderzoek dat op last van het ministerie van economische zaken is ingesteld wel volledig is ge weest. In verhand hiermee heeft het lid van de eerste kamer ir C. E. P. M. Baedto te Hperlen de minister van economische zaken gevraagd of het juist is, dat de beslissing om Almelo als vestigings plaats te kiezen berust op het advies van één enkel geologisch bureau. In dien dit zo is, waarom is dan ook niet elders advies bv van de seismogriifische afdeling van het KNMI te De Bilt en het laboratorium voor grondmechanica te Dellt ingewonnen persconferentie in Londen en op Schip hol weinig bijzonderheden verstrekt be halve de mededeling dat het ministerie wat de plaats van vestiging betreft aan Almelo denkt zowel inzake de fabricage van a toom tollen als de fabriek voor verrijkt uranium. Op onze vraag" of er van de zijde van het ministerie na de bijeenkomst van donderdag meer bij zonderheden kunnen worden verwacht, zei men ons in Den Haag, dat daarop nog geen volmondig ja kan worden ge zegd. Als het enigszins kan zal dit ech ter gebeuren, maar dat hangt nog van verschillende omstandigheden af. Eco nomische zaken was ervan op de hoogte dat de grondaankoop (het betreft hier week donderdag is geschied. Niet Limburg (ADVERTENTIE Waar je ook kijkt steeds meer mensen stappen over opRoxy 25. U toch ook? directie van zal worden gevestigd. Meisje (14) terecht na massale zoekactie in Amsterdam AMSTERDAM (GPD) Na drie weken zoek te zijn geweest Ls de 14-jarige leer linge van een huishoudschool Mieke .Vulperhorst' tijdens een massale door haar ouders georganiseerde zoekactie in de Amsterdamse binnenstad terugge vonden. Het meisje heeft .n drie weken dat zij door de hoofdstad rondzw.erf geleefd van zakjes patatfriet en kroketten die zij van een vriendinnetje kreeg. De nachten bracht zij door in lege huizen en :n trapportalen. Afgelopen vrijdagavond werd zij !n de Halverst raat aangetroffen, Ongeveer dertig vrienden en kennissen van ae ouders van het meisje hielpen bij de zoekactie. In groepen van drie kamden zij verschillende delen van de stad uit. De politie assisteerde bij de zoekactie door zes rechercheur :n te schakelen en een groot aantal foto's van het meisje beschikbaar te stellen. Staatmijnen Mieke was van huis weggelopen na heeft erin moeten berusten, dat de i moeilijkheden over een te late thuis- splijtstoffabriek met ultracentrifuges komst na een dansavondje. Ook v.-as niTt_'I!.J1hilriburK., n)aar in Almerlo zij met gelukkig met een'voorgenomen verhuizing van het gezin naar het zui den van het land. Doorslaggevend was een rapport van de geologische dienst te Haarlem, dat Limburg als vestigingsplaats minder geschikt achtte in verband met het ge vaar voor trillingen in de bodem. De uiterst gevoelige apparatuur voor het ultracentrifugeprocede moet trillings- die zekerheid in Zuid-Limburg en be stond zij wel te Almelo. Ook andere factoren hebben bij deze keuze een rol gespeeld, vooral de aan wezigheid van technische hulpdiensten In of in de onmiddelijke omgeving van Almelo, waar o.m. machinefabrieken van Philips en Stork zijn gevestigd. De tijd drong en een nieuw deskundig on derzoek naar de geschiktheid van de Limburgse bodem zou enkele maanden hebben gevraagd. De Staatsmijnen OTTAWA (AFP) De Canadese re gering heeft de onmiddellijke sluiting bevolen van de jacht op zeehonden en robben in een d. el van de Golf van St- Laurens e.n in de Straat van Northum berland. Het gaat hier om een gebied, liggend tussen Point Escuminac, Kaap St- Lau rens en Kaap Breton. In de overige stukken van de Golf van St-Laurens mag men blijven jagen op deze dieren. In een in Ottawa uitgegeven communi qué wordt gezegd dat de Canadese re gering besloten heeft de jacht in het genoemde gebied te verbieden, omdat zij vreest dat de zeehonden daar zullen uitsterven en vanwege de slechte toe stand van de ijsvelden waardoor vele pasgeboren zeehonden verdronken zijn en de intensieve jacht door een groot aantal jagers. De jacht op de zeehonden in dit gebied en speciaal op de jonge dieren, d.e op vrijdag 7 r (Van onze correspondent in Brussel) P\e regering-Eyskens/'Coois, cooiifie van ka tholieken en socialisten in België, heeft het de laatste tijd niet gemakkelijk. Enerzijds is oud premier Vandenboeynants, hoogstwaarschijnlijk met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, op het oorlogspad getrokken, aan de andere kant zijn er de studentenrellen van de laatste dagen, uitingen van een latent onder hen levende onlust. Boven dit alles hangt nog het spook van de invoering van de btw op 1 januari 1970. De zorgen over de betogingen van studenten in Leuven en in Gent en in mindere mate ook in Antwerpen, schijnen thans voor de regering het zwaarst Le wegen. Zij zal zich daarbij herinne ren, dat het vorige jaar, in februari en maart, de gebeurtenissen in Leuven eigenlijk de oor zaak zijn geweest van het aftreden van de re gering VandenBoeynants, een katholiek-liberaal kabinet. Het merkwaardige is. dat de gebeurte nissen van Parijs van vorige zomer weinig weer slag in België hebben gehad. Het is in het na jaar en in de winter aan de universitieten op- werd. heeft dus maar vijf dagen ge duurd. Voor de gebieden waar het ver bod niet geldt, blijft de officiële slui tingsdatum voor de jacht 25 maart. Men schat dat er tot nu toe 35.000 jonge zee honden zijn gedood. geopend I merkelijk rustig gebleven. Dit voorjaar heef: echter vrij plotseling een opflakkering onrust gebracht. Merkwaardig is ook, dat voor het eerst in Leuven Frans- en Nederlandsta lige studenten niet tegen elkaar, maar met el kaar hebben geprotesteerd: tegen hetgeen zij noemen, de laksheid van de regering om midde len ter beschikking te stellen voor een spoedige overbrenging van Leuven-Frans naar Waals grondgebied. De reactie van het kabinet is ove rigens per omgaande gekomen. Vrijdagavond is reeds bekendgemaakt, dat er spoed achter de overheveling zal worden gezet. Wat de acties van de studenten in de universiteitssteden be treft, heeft men de indruk dat het minder gaat om de kleine aanleidingen, dan wel om de groei ende wens de befaamde medezeggenschap in het universitair beleid te verkrijgen. Tienduizenden jonge mensen, zowel Vlamingen als Walen, zijn van oordeel dat er teveel over hun hoofd heen wordt beslist door regering en het rectoraat van de hoge scholen. Dat zou ook verklaren waarom het in Brussel tot nu toe rustig is gebleven. Daar is namelijk na de .bezetting" van de ge bouwen van vorig jaar, een academische raad tot stand gekomen, waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Het optreden van oud-premier VandenBoeynants baart het kabinet eveneens zorgen. In de af gelopen veertien dagen heeft h(J drie keer in een toespraak gezinspeeld op de mogelijkheid van een nieuwe politieke partij. Hij heeft dit gedaan in bewoordingen, welke hij gaarne gebruikt, een soort gemeenplaatsen, die op de gemiddelde kie zer nog altijd indruk schijnen te maken, .in de politiek moeten de grote dingen niet worden gezegd, maar worden gedaan. Dat zal ik pro beren'. .Het gaat er niet meer om zich vast te leggen op hetgeen voorbij ls, maar om rekening (e houden met de toekomst' etc. Daarbij zijn dan nog de verkapte bangmakerij en de wat vage waarschuwingen gekomen. Zo heeft hij zaterdag avond in een bijeenkomst in Moeskroen gezegd, dat hij bezorgd was, ,dat in België als gevolg van de verdeeldheid een sociale en economische crisis zou uitbreken, die ernstiger zou zijn dan de koningskwestie of de schoolstrijd'. En daar- die verwachting heeft Simonet door een duide- bij dan weer de ulevellen-wijsheid: ,De berusting lijke verklaring snel de bodem ingeslagen. De geen deugd maar een ondeugd'. De meeste enigen, die wel iets voor een politieke samen- Belgische dagbladen hebben zich dan ook laatste dagen afgevraagd: Wat wil VandenBoey- werking met VandenBoeynants voelen zijn de liberalen, die trouwens met hem de vorige Te nants eigenlijk? Het is wel duidelijk geworden, gering hebben gevormd. VandenBoeynants specu- dat hij. met hetgeen hij noemt ,een brede poli- leert uiteraard meer of minder op het gebrek tieke mutatie' een nieuwe politieke partij onder aan eenheid binnen de CVP. Niet alleen ls daar leiding van zichzelf bedoelt. Mogelijk dat hij daarmee eerst de verkiezingen vcior de gemeen- een verschil van inzicht tussen de Waalse en de Vlaamse vleugel, maar ook tusseq de oudere een nauwere samenwerking ook in die partij heeft dat enige verwekt, hoewel zij tot nu toe van de eten teraden zal ingaan. Hij heeft in dat verband de jongere Vlamingen. Vooral de laatsten zijn goede antecedenten. Bij de jongste verkiezingen niet afkerig -— voor kamer en senaat stond hij aan het hoofd niet de BSP, van een lijst van de Christelijke Volkspartij, die beweging ver11U zowel Frans- als Nederlandstalige kandidaten grote partijen het best haar eenheid heeft bevatte. Hij werd toen met een overweldigend te bewaren, althans uiterlijk, aantal voorkeurstemmen gekozen, terwijl een lijst van Franstalige CVP-ers het er niet al te best /*V dit «He® tot de snelle heeft afgebracht. \J Eyskens kan leiden, zoals de ingewijden de U afgelopen weken hebben voorspeld, staat te be lt zijn recente uitlatingen, met name uit die zien. In de eerste plaats is 'er het argument van afgelopen zaterdag, kan men afleiden, de onmogelijkheid nnvnimr -c >1'^»» dat hij een soort nieuwe eenheidspartij nastreeft. .Onder een nieuwe politieke constellatie', zo zei i opvolger te vinden. Dat heeft men de laatste jaren bij iedere kabinets crisis gehoord, hetgeen niet behoeft uit te slui- versta ik. dat de taken die worden vervuld ten, dat het deze keer zonder nieuwe verkiezin gen inderdaad een onoplosbaar probleem schijnt. Wat eventuele nieuwe verkiezingen betreft: het is de vraag of die de moeilijkheden zouden op lossen. Het (liberale) Laatste Nieuws 'heeft een week geleden de resultaten van een zeer recente opiniepeiling over .Hoe zouden de Belgen thans stemmen' gepubliceerd. Daaruit bleek, dat de 'aar en moeilijk zijn, dat zij verschillen in percentages van de uitgebrachte stemmen met die van de verkiezingen in maart 1968 uiterst gering zijn: PW 18.8 procent (1968 19.4 procent).. BS P26.2 procent (onveranderd).. CVP 28.3 procent (29.6 procent).. Volksunie 10 procent (9.1 procent). Het lijkt niet waarschijn lijk dat de stemming van de kiezers van de ene week op de andere in zo hoge mate zou verande- zo belangrijk, zich moeten kunnen uitstrekken tot" zowel de formaties van vakbonden, werkgeversorganisa ties, politieke partijen als beroepsorganisaties'. r Het zijn gedachten, die een Brussels weekblad CVP*28.3 procent (29.6 procent) deden spreken van het ,mini-Gaullisme' van Van- denBoeynants. Naar verluidt had deze gehoopt op de steun van de Brusselse socialist Simonet, één van de komende mannen van de BSP. Aan REFERENDUM STRIJDIG MET GRONDWET' (Van onze correspondent) PARIJS De Franse raad van state, die ten behoeve van de rege ring, of beter het staatshoofd, alle wetsvoorstellen en referenda moet toetsen aan de grondwet, heeft maandag het referendum dat op 27 april zal moeten worden gehonden ongrondwettig verklaard. Dit hoge lichaam waarin het Franse neusje van de staatrechtelijke zalm zit ting heeft, meent dat de regering van het volk ten onrechte slechts één ant woord vraagt op twee vragen d.e niet oorzakelijk met elkaar verbonden zijn. Bovendien is de raad van state van oor deel. dat zowel voor een reorganisatie van het binnenlandse bestuur ofwel de decentralisatie als voor een hervorming van de senaat, oonslitut-oneel het par lement zou moeten worden ingeschakeld. In 1962 werd het referendum dat toen over de directe verkiezing van een staatshoofd gehouden :s, eveneens tevo ren door ditzelfde college van de hand gewezen. Het staatshoofd legde die af wijzende beschikking toen echter zonder meer naast zich neer, waartoe hij van de grondwet trouwens ook het recht heeft. Het lijdt nauwelijks twijfel of generaal De Gaulle zal zich cLt keer ten tweede male aan het adv.es van de raad van state weinig gelegen la ten liggen. (ADVERTENTIE) HET NATIONALE KWALITEITSMERK VAN WARME RAKKERS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 3