nAGENDAn WHS promoveert naar vierde klas WELTEVREDEN GEMEENTEHUIS MARIEKERKE BIJNA KLAAR Hansweertse Boys zonder voorzitter Familie-avond Hosanna' Goes MARKTBERICHTEN NUTSSPAARBANK NOORD-ZEELAND Geslaagd ,Stra-feest' Vergaderingen VW-Beveland ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.) Meer keus voor het moderne gezin... DINSDAG 18 MAART .96, fflSSEL SCHOUWL PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 IHANSWEERT ledenvergadering gehoud' zaal .Zeelandla'. De voorzitter de heer J. Boon had te kennen gegeven niet lan ger meer lid van bet bestuur te wii- ien uitmaken. Tevens was door vertrek naar elders het bestuurslid Jac. de Kelj- zer niet meer bereid zijn bestuursfuc- tie te blijven bekleden. Twee nieuwe bestuursleden werden gekozen: de heren J. de Winter en J. den Toonder. Helaas werd niemand bereid gevonden het voor zitterschap te vervullen. Deze functie wordt echter voorlopig waargenomen door de heer D. de Jong tot de aan- -•taande algemene ledenvergadering die men eind mei. begin juni hoopt te hou den. Dan wordt definitief een nieuwe voorzitter gekozen De heer D. de Jong zal zich echter hiervoor niet beschik baar stellen naar hij ons mededeelde. SCHORE Internationaal zeehengelconcours SCHORE De Schoorse hengelsport- vereniging organiseert zaterdag 29 maart een internationaal hengel- voncours. Het is voor het derde achter eenvolgende jaar dat een dergelijk eve nement op touw wordt gezet. Ook dit keer verwacht de vereniging een grote deelname. De wedstrijd vindt plaats iD de Westerscheide tussen Hansweert en de Biezelingse Ham. Om elf uur zal het startsein worden gegeven. In het verenigingsgebouw aal na afloop van de GOES Het Goese muziekgezelschap I .Hosanna' hield dezer dagen de jaarlijk- se familie-avond, die een extra feeste lijk karakter droeg in verband met de viering van het 80-jang bestaan van del vereniging, dit jaar. Aandacht werd be steed aan het feit, dat verschillende leden zlc-h voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hcbKen gemaakt. De heer A. Hillebrand, die 50 Jaar lid :ti geweest en die nu heeft bedankt, werd benoemd tot ere-lld. De heer J. v. d. Plasse uit Goes heeft 37 jaar lang de vereniging gediend. Hij bedankte om gezondheidsredenen. De heer v. d. Plas se werd benoemd tot lid van verdienste. De heer P. Droogers werd bij zijn 50- jarig lidmaatschap onderscheiden met het gouden ere-insigne van .Hosanna'. De avond werd gevuld met het toneel stuk .In Holland staat een huis" door de Vejo-toneclgroep en uiteraard liet 1 tussen de bedrijven door het korps van zich horen. Verder was er een tombola om de feestvreugde te verhogen. Jaarvergadering van ANB Goes GOES Vrijdag 28 maart houdt de I Goese afdeling van de algemene Neder landse bond voor de bouwnijverheid in Goes de jaarvergadering. Aan de orde komen de verschillende jaarverslagen en de heer J. Provoost controleur van de stichting vakopleiding bouwbedrijf, zal een causerie houden over het leer lingstelsel. In het jaarverslag wordt ge steld, dat 1968 een redelijk jaar tr geweest. De werkgelegenheid was re delijk goed. Het aantal leden van de bond bleef gelijk op 297. De jaarverga dering wordt gehouden in .De Land bouw' in Goes en begint om 8 uur. VLARMARKT ROTTERDAM 17 maart. Waterrootvla*. lage noorten I 1.30, f 1.70. mid- Aanvoer 234 480 deiuoorten f 1.75. f 1.90. beat Vial f 1.95. f 2,20.|ln f per 100 COOP. VELUWSR E1KRVBIMNG HARNKVEI.D vlug. Prtjteo 54 gram 13.44 i 14.54— HARKT ROTTERDAM 2.61—2.64. derde kwall- MELISKERhE Dc verbouwing van het gemeentehuis van Mariekerke is bij na klaar. Donderdag middag wordt het vernieuwde gebouw met een raadsver gadering officieel in gebruik genomen. Er is heel wat veranderd aan het oude gemeentehuis van Me lis kerke. Do voor malige secretarie werd omgetoverd tot een riante burgemeesterskamer. De wan den van deze kamer en de wanden van do gastvrije entree zijn in een licht soort hout uitgevoerd. De secretarie zelf is verhuisd naar het nieuwe gedeelte, dat achter het oude ge deelte is opgezet. Deze moderne en gro te ruimte staat ;n verbinding met de entree door middel van een balie, even eens in hout uitgevoerd. Naast de secre tarie is de kamer van de gemeente-se- burgemecstorskamer werd gedegradeerd tot ruimte voor de centrale verwarming. /ADVERTENTIE) vanaf 2 april in. Zuiderbaken, Magistraatwijk Het achterkamertje van de voormalige secretarie is nu een grote kluis met ver rijdbare archiefkasten. De raadszaal heeft een opknapbeurt gehad maar is in zijn oude stijl gelaten. Door.deze ver bouwing. die met inrichting mee onge veer honderddertigduizend gulden heeft gekost, is de totale oppervlakte ruim twee niaal zo groot geworden. Donderdagmiddag wordt her verniieuwdf gebouw in gebruik genomen. Voor don derdagavond zijn de aannemers en hun personeel uitgenodigd. De bevolking van Mariekerke is vrijdagavond van z< tot tien uur van harte welkom. Een overzicht van de nieuwe en mo derne secretarie met een doorkijkje door de balie in de entree Foto PZC i een bondsspaarbank DINSDAG 18 MAART 1969 RCRG1I-H.V avond buitenlandse ri Gereformeerde kerk. 19.45 N'CVB. GOES Centraal. 14.30 ui middag voor de Nederland! - RTM-vliegveld: dla-| SEROOSKERKE (S.) Zaterdag vierde Serooskerke onder niet al te gunstige weersomstandigheden hel traditionele strafeest. 'In het begin van de middag verzamelden de ruiters, on der wie enkele amazones (in totaal 17 deelnemers) zich met hun versierde paarden op het Dorpsplein, waarna een korte rondrit volgde. Tijdens de rondrit van de ruiters verzamelden de kinderen zich. met hiui versierde fietsen en steps op het dorp om mee te dingen naar een prijs voor de versiering. Een jury, bestaande uit de dames J.' de Blönde- Bakker, W. Linders-Tangeman en C. Koppenlio 1-Smallegange had tot taak de prijzen vast te stellen. Het was voor de jury geen gemakkelijke opgave. De eerste,prijs werd toegekend aan; Ronny Zorge voor zijn mooi versierde step. Wegens, ziekte had Ronny echter zijn step afgestaan aan Corina Hart. Ver volgens beoefenden de kinderen het ringsteken od de versierde fietsen. De eerste prijs in groep 1 ging naar Kees Reinhoud, de eerste prijs in groep 2 naar Tonny van den Hoek en tenslotte de eerste prijs in groep 3 naar Petira de Rijke. Inmiddels waren de ruiters met hun paarden op het Serooskerkse strand je aangekomen, wat ondanks de koude, veel belangstelling trok. Hierna werd voorafgegaan door de muziekvereniging .Luctor et Emergo' uit Renesse naar het dorp gemarcheerd, waar een tal rijk publiek de ruiters en de muziek opwachtte. De ruiters en belangstellen den werden welkom geheten door de voorzitter van het slracomité, de heer M. Geluk. Hij richtte een speciaal woord van welkom aan burgemeester Everwijn en bracht vervolgens dank aan de ruiters en aan de muziekvereniging .Luctor et Emengo'. Hierna volgde het ringsteken te paard. De eerste prijs plus I wisselbaker kwam In het bezit van Joop 1 Hanse uit Haamstede. Tn de avonduren werd in de zaal van het Dorpshuis het I blijspel in drie bedrijven .De sukkel' van Dick Faber opgevoerd, terwijl de dag met een druk bezocht bal werd be- I sloten. Toneelspel voor bejaarden j Morgen, woensdag, zullen de bejanr- den uit Burgh. Renesse en Noordwelle i te gast zijn op de soos te Serooskerke. Voor de bejaarden zal het toneelspel .De sukkel' van Dick Faber worden op- i gevoerd. MEUWERKERK De Meebaal. 19 30 uur:: ledenvergadering werktuigenvereniging. SINT-MAARTENSDIJK Christelijke school| 19—21 uur: kljkavond. THOLEN' Landbouwhulshoudschool, 11.30 en 13.45 uur jeugdconcert VUSSINGEN Oranje-Groenekrulsgebouw:: 20 uur: Bijeenkomst siualfilnigioe;> .Shot '68'. ZIERIKZEE Huis van Nassau. 19 30 uur; eerste brldgewedstrljcl BC Zlèrikzee, gen OP ZOOM Etceteratentoonstel-; ling werken Frltse Lensvelt. HULST Burgerzaal gemeentehuis, 1012 enj 1417 uur: tentoonstelling kunstkring .Van den Vos Rclnaerde". Boekhandel Van Geyt. 9—12 en 13—18 uur: tentoonstelling werken Zeeuws-Vlaamse I MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, Sint-! Pieterstraat 30. 9.30—12.30 en 13.30—17.30 uur:] tentoonstelling .Curieuze archiefstukken'. STOPPELDIJK Serranms. 10—12. 14—16 en la—22 uur: tentoonstelling werken Pieter de Bodt. U ESTDOItPK - Galerie Troutzaertc, 9—18 uur: tentoonstelling unlea keramiek van Francine Tlmmers en schilderijen van Paul MEUWERKERK Ouderavond De christelijk nationale school .School met de Bijbel' te Nieuwerkcrk zal mor genavond, woensdag een ouderavond houden in hot dorpshuis aanvang half acht. De schoolarts, mevrouw M. Gor- ming-Steidl, zal voor belangstellenden een lezing hou'clcn. Vanaf negen uur is er gelegenheid het werk van de leer lingen tc bezichtigen in de gebouwen aan de Schoolstraat en de Stations straat. >"WF°KF.P K Ds H. M. Strating spreker op gemeente-avond Dezer dagen is te Ouwcrkerk een ge meente-avond gehouden waar als spre ker de heer H. M. Strating was uitge nodigd. De spreker vertelde het één en ander over het werk van de vereniging .Kinderzorg' waar hij zelf voorzitter -'an is. In zijn bétoog 'liet de heer Stra- 'rijke aspecten van het so- van Kinderzorg de revue IZ1ER1KZEE Rust Roest hield jaarvergadering 1 De gymnastiekvereniging .Rust Roest' uit Zierikaec hield dezer dagen in het ,Huis van Nassau' haar jaarvergade ring. In zijn openingswoord gaf voorzit ter T. C. Hekman een overzicht van de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. In het bijzonder dankte hij de leider van de vereniging, ff? heer C. Timmerman en zijn staf. Voor het vele werk dat zij dit jaar hebben ver richt. Het lodental van de vereniging blijft schommelen rond de vijfhonderd. Gezien het tekort aan lokaliteiten is dit eigenlijk te veel. Men moet zelfs met wachtlijsten werken. Bij de bestuursverkiezingen werden voorzitter Hekman en de dames A, E. van Urk-Schot en J. 1-Iulst-Stoutjes- dijk met algemene stemmen herkozen. Financieel gezien staat de vereniging er goed: voor. Het vaandel van .Rust Roest' is hard aan vernieuwing toe. vergadering drone daarom ook aa de Het het jubileum op l oktober voor elkaai is. De meeste activiteiten van de ver eniging tn het komende jaar zullen in het teken staan van het- vijftigjarig be staan. Op donderdag 5 of 12 juni wordt een openluchtuitvoering gegeven op hel Havenplein. Na het huishoudelijk ge deelte vertoonden de heren C. en B. Timmerman enkele dia's en een kleu renfilm van het optreden van de drum band en het majorettenpeloton op 1 maart jl. STAVENISSE Jaarvergadering NCVB De Nederlandse christen vrouwen bond afdeling Stavenisse houdt woensdag 19 maart aanstaande, 's avonds om 7.30 uur, haar jaarvergadering in het dorps huis. De agenda vermeldt onder meer: schriftlezing, meditatie, zang door het, koortje, jaar- en reisverslag, verloting.' enz. Oud-papieractie De leden van de voetbalvereniging .SC Staven;sse' hielden tot versterking van de kas een oud-papieractie, De op brengst bedroeg 3800 kilogram. Jaarvergadering meisjesvereniging In de jaarvergadering van de meisjes vereniging .Wees een Zegen' te Stave nisse gehouden in het dorpshuis, werd het 21-jang bestaan herdacht. De be langstelling voor aeze avond was zeer groot. Na het gezamenlijk zingen van psalm 105 de ver-zen 1 en 3, volgde de opening en schriftlezing door ds Hei koop. Op zeer verdienstelijke wijze en tot aller genoegen werd het programma afgewerkt, dat bestond uit zang. decla matie, jaar- en reisverslag enz. In de pauze werd een verloting van eigen ge maakte handwerken gehouden. Daar juffrouw .Pien' tien jaar als bestuurs lid fungeerde, werd haar een keuken klok aangeboden Voor bijbelkennis kreeg Tannij de Wilde 48. Hanny Let- zer 42, Janneke Wieland 36 en" Leny Struik 34 punten. Vergadering kleuterschool De Van der Lek de Clercq kleuterschool te Stavenisse. komt donderdag 20 maart aanstaande des avonds om 7.30 uur in de kleuterschool in een algemene ver gadering bijeen. Op de agenda staat: rekening 1968. jaarverslag 1968, begro ting 1969. verkiezing van een bestuurs lid en een korte inleiding door de leid ster over het onderwerp -De kinderte kening". ZATERDAGVOETBAL ZEGE VAN 2-0 OP JPS Het weer was weer eens flink spelbre ker in dc competitie zaterdagvoetbal afdeling Noord-Brabant, want er wer den weer heel wat wedstrijden afgelast. In de eerste klas speelde het Sint-Anna- landse WHS zich definitief naar de vierde klas KNVB. Het kampioenschap is slechts een kwestie van tjjd en kan zelfs volgende week al worden bereikt. Promotie Is in elk geval al zeker en ge zien de goede resultaten tot nu toe: eén verloren en twee gelijkgespeelde wed strijden, mag dit zeker verdiend worden genoemd voor een WHS dat nu eens vol seizoen kans zag om goede resulta ten te boeken en dat niet evenals vorige seizoenen halverwege de competitie te rugviel. In de eerste klas werden J_ wedstrjjden Tholense Boys - ONI DYO '60 - Kogelvangers afgelast. WHS - JPS: In Sint-Annaland kwam het lastige JPS op bezoek cn gezien de uitstekende resultaten van deze ploeg de laatste weken, was men er bij WHS binnen en buiten de lijnen een beetje ongerust op. Dit drukte uiteraard ook op het anders zo uitstekende veldspel van de WHS-ers en de Tilburgers lie ten zich beslist niet onbetuigd. Het rust- brengende doelpunt by WHS wilde maar niet komen en dat bracht heel wat ner vositeit in het veld. Dijkema probeerde de lat wel meer deze bleek van goede constructie te zijn. De rust ging in met een 0-0-gelijkspel. In de rust heeft waar schijnlijk trainer De Frel de nodige rust in de WHS-ploeg weten te praten en na de rust kwam een heel wat rustiger en ook beter spelend WHS in het veld zon der tot zijn normaal spelpeil te komen. Na ongeveer een kwartier wist Mossel man op goede wijze voor te zetten en Dijkema rondde deze voorzet af met een kopstoot, hiermee WHS met één been in de vierde klas brengend. Vijf minuten later maakte A. de Wit er 2-0 van en nu was het een kwestie deze vaat te houden. WHS slaagde hierin op vrij gemakkelijke wijze en bij het laatste fluitsignaal van de scheidsrech ter was WHS vierdeklasser, waarop het gezien het vertoonde spelpeil In dit sei zoen zeker recht had en waarbij het do kans op het kampioenschap nog dich terbij zag komen door het verlies van SSC '52 II. SSC '55 II - SPRANG II: Al was dit een derby, waarin meestal van alles mogelijk is, het moet toch als een grote verrassing worden gezien dat SSC '55 II tegen plaatsgenoot Sprang II (dat ove rigens de laatste weken al meer ver restte j een duidelijke 2-0-nederlaag leed. Daarmee heeft SSC zijn klein kantic on het kampioenschap, waarop het erg ge brand was, nu wel definitief vergooid. HNC: Tn Roosendaal moest BVVR tegen HNC een duidelijke 4-2- nederlaag slikken en hierdoor blijven belde elftallen goede middenmoters. Stand eerste klas: 181 5 2 18 10 4 10 S Kogelvangers 17 2 6 7 16 22-29 3 8 15 32-42 3 9 15 24-39 1 10 11 27-46 6 9 10 19-34 1 14 5 15-39 In de eerste klas werd ook nog ge speeld Beatrix '63 - The Gunners. Beatrix '63 herstelde zich uitstekend van de nederlaag van vorige week en speelde het Bredase elftal naar een monsteruitslag van 9-3. hierdoor The Gunners vrijwel kansloos kend voor promotie, terwijl trix '63 weer volop in de running zit- Tweede klas TWEEDE KLAS de zes wedstrijden slechts de De standelijst werd daardoor nog on overzichtelijker. VREDERUST - FSV: Thuis kon Vrede rust tegen FSV niet verder komen dan een 1-1-gelijkspel en dat valt toch wel enigszins tegen van Vrederust. BEATRIX '58 - THOLENSE BOYS II: De Thoolse reserves kwamen goed voot de dag om nog wel uit tegen Beatrix '55 een 2-1-overwinning te behalen, nadat ze bij de rust nog een 1-0-achterstand hadden. Mogelijk daz dit resultaat hen moed geeft de nog kleine kans op be houd van het tweedeklasserschap te gïr DINTELOORD H: Ook Dintel- oord n leverde goed werk door in Breda van DEB met 1-0 te winnen. In de stand in de tweede klas A verande-^e er niets. In de derde klas A en B ging er slechts één wedstrijd door en dat betrof de wed strijd Kogelvangers II - SPS II De SPS- reserves bleken hier de sterksten en wonnen met 3-1 dauwrootvla* i 1.20. f 1.60, breekvla* f 0.80, —33 76: 56-57 f I.2*i. gezwingelde lokken 1 0.80. 1 1.20 14 82—35.71; Hel aanbod van waterrootvla* wa» lr. de afge-; lopen week gering en bestond uit enkele par- VEE! tijen lagere er. midden kwaliteiten, 3r; eer: Totale aanvoer i« kalme markt werd de produktle gedeeltelijk i ken» 38; verkocht. In betere kwaliteiten 1» geen pro-1 Prijzen. Slachtrun duktle, de prijzen bleven volgen* notering. telt 5.25 -5.70. eer» Dauwrootvla* en breekvlai kwamen niet aan de kwaliteit 4.10—4J0. derde kwaliteit 3.90— de markt. 4 05. De aanvoer van gezwingelde lokken 1» geringi Vette kalveren per kg eerste kwaliteit 2.84— en bestaat voornamelijk uit lagere aoorten. Er 2.67. tweede I is voldoende vraag om het aanbod wekelljk* I telt 2.55—2.61. op te nemen, de prijzen konden leta verbete- Stieren per kg ren. 375—3.90. Slachtxeui Het nieuwe rooteetzoer. heeft eer. aanvang Zware varken» per genomen, de eerste bakken geroot vlas staan SUchtninderen aan' te drogen. I prijzen prtjahoudenr VEILING GOES leta gedrukt. SLcbt; Groenten, per *tuk: kropsla 21-26. Cl 35—36 prijzen enkele pr.ro..- per kg aardappelen 9—1!. witlof 345164.' afw 34105. apruiten 337150. prei 8891. uien 14—19. veldsla 330—350, spinazie 138—348 f AARDAPPELTERMIJNMAKKT r 17-3: Consumptieaardappelen. Bintje klei 401 mm opwaarts, laten april 15,20. bieden april 15.10, slot april 15,10. Stemming nov. april kalm. Openstaande posities 13 nov. april 3456.1 14 nov. april 3407, Ochtend call. 2 x 15.00. 1 xj 15.20. 5 X 15.50. 30 X 15,40. 10 x 15.30. 2 X 35.20.] 13 x 15 30. 10 x 15.40. 2 x 15.30, 23 X 15.20. Mid- dag call 7 x 15.20. 15 x 15.10. Dagomzet april j 120. GROENTEN EN FRUITVEILING ZWIJNDRECHT 17-3: andijvie 144. spinazie 135126, uien prei 8095, spruiten A 141166. B 142173, D 117—141. witlof AI 205—215, veldsla 160—200. knolselderij 2087. sla Aï 1926, Cl 1315, komk. 75 plus 77, 60 plus 67—68. 50 plus 55—57, 40 plus 44—W, 35 plus 34—36, 30 plus 29-30. 25 plus 26—28, krom 77—81. stek 36—60, radijr rood 76. selderij 15—23. sterkers 00,30—00,32. WISSFNKERKE WIK concerteerde in bejaardencentrum .Poelwijck' Het accordeon-gitaar orkest WIK uit Wissenkerke, zette haar jubileum-con certen voort met een bezoek aan het bejaardencentrum Poelwljck te 's-Heer-Arendskerke. In de zaal van het gebouw werden de dirigent de heer P. B. van Sprang en de orkestleden har telijk welkom geheten door de waarne mend directrice van dit bejaardencen trum. Met zichtbaar genoegen luister den de aair.veasi.gen naar een gevarieerd muziekprogramma en naar de kleine aceordeorzsoksten. Een mooi abject voor de filmopname door de heer Heijboer, I vormde deze kleurige zaal met de in de mooie Zuid-Bev eland se klederdracht gestoken Inwoners van het gebouw. Een hartelijk dankwoord van de heer VISMIJN COLUNSPI.AAT «rt «anial«. 459 kg 5.51-5.81, schar 12 kg. 154 kg. schol 133 kg. kabeljauw 70 kg, sple- 4 kg. GOES De VVV- Zuid-Beveland zal dit jaar een groot aantal advertentie»» plaatsen in landelijke kranten, water- sportbladen, Belgische en Duitse kran ten. Op de begroting voor 1969 la hier voor ruim 4000 gulden uitgetrokken. De begroting zal worden behandeld op de algemene ledenvergadering van de Zuidbevelandse VVV. op 25 maart, 's avonds om acht uur in het dorpshui» te Nisse. In het komende seizoen zal de VW ex* de toeristenkrant weer tien keer laten verschijnen. Hiervoor is 250 gulden uitgetrokken. In de loop van 1969 zaJ. ais de ledenvergadering het goed vindt, worden begonnen met de voorbereiding van een nieuwe Zuld-Beveland-folder. De agenda voor de ledenvergadering in NISSE Kiesvereniging CHU in Nisse NISSE De staten kring Goes van de CHU wil in Nisse een kiesvereniging oprichten. Men heeft daarvoor een bij eenkomst belegd op donderdag 20 maart in het dorpshuis fa Nisse. Op die ver gadering zal de heer A. J. Kaland, lie van gedeputeerde staten van Zeelané spreken. In de uitnodiging tot de ver gadering wijst het bestuur van de sta- Eenkring Goes op het feit. dat Nisse waarschijnlijk per 1 januari 1970 deel zal uitmaken van de nieuw te vormen gemeente Borsseie. .Een nieuwe j meentera ad zal moeten worden ver) zen. De kandidaatstelling voor de le den van de raad zal plaatshebben langs partij-politieke weg. Ook u zult invloed willen hebben op de kandidaat stelling. Dat is van belang voor Nisse., Die invloed is slechts mogelijk, indien er in uw dorp een kiesvereniging is', aldus het bestuur van de statenknng De vergadering begint om half acht. WHS SSC '55 II Tholense Boys Beatrix '63 The Gunners BWR 18 9 5 18 8 3 1 32 71-11 4 24 32-16 4 23 27-20 4 23 33-18 7 19 27-33 7 17 30-32 ALGEMEEN ZIEKENFONDS /SCHOUWEN-DUIVELAND' - ZIERIKZEE GEVRAAGD (voor spoedige indiensttreding) Mulodiploma vereist. Salaris volgens cao. Schriftelijke sollicitaties vóór 22 maart 1969 te richten aan het bestuur van het ziekenfonds, HAVENPARK 8 TE ZIERIKZEE. 1 DES Grand, 20 uur: James Bond 007 coti- a dr. no.. 14 Jaar. MIDDELBURG City. 20 uur: Caïro, broel- d van spionnen. 14 jaar. GOSTBUHG Lcdcl, 20 uur: Dc wurger var -:lon. 18 Jaar. RNLUZEN Luxor. 20 uur: Helden zonder! 'tic. 14 jaar. 1 i.LSSINGF.N Alhambra, 20 uur: Jam Bond contra dr. No.. 14 jaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC - VUSSINGEN - TEL. 01184-0144 - Van onze adverteerders Recepten en wasautomaten Dezer dagen is in het verenigingsge bouw te Ouwerkerk een voorHchtings- avond over huishoudelijke toestellen ge- houden. De bijeenkomst vond plaats in samenwerking met de PZEM Er wor den diverse fornuizen getoond waarbij ook aandacht werd besteed aan de ge rechten die erop bereid kunnen worden. Voor recepten als gevulde cake. vla, pensee-taart en Janhagel legden de aan wezigen grote aandacht aan de dag. Na afloop van de film Tijd om te le-| ven', waarin aan allerlei afwasmachi nes aandacht werd besteed, werd het! RENESSE Jaarvergadering Raiffeisenbank RENESSE Dezer dagen hield de Coöp. Ra.ffeisenbank Schouwen' zijn ledenvergadering in het dorpshuis t< Renesse. Voorzitter K. J. K.van de Slik ke kon ruim zeventig leden be groeten. In het financieel verslag van de bank kon directeur H. J. A. Blom van een goed boekjaar gewag maken. Het eindcijfer op de balans i bedroeg 17.934 954,17. hetgeen 2,2 mil joen gulden meer dan in 1967 beteken-, de. De omzet was in 1968 ongeveer 99 miljoen gulden. De avond werd besloten met ge- illustreerde reisindrukken, die vakkun dig door de heer W. P. de Vrleze uit Haamstede werd verzorgd. J HAAMSTEDE GJV hield jaarfeest HAAMSTEDE Het gereformeerd jonge re nverbond .'s-Konings jeugd' hield zaterdagavond in de recreatiezaal van de gereformeerde kerk te Haamstede zfjn jaarfeest. De opkomst hiervoor was' zeer groot. De hoofdmoot van de avond bestond uit het toneelstuk ,Drie meisjes gevraagd', geregisseerd door de heer M. de Hamer uit Renesse. Het spel van dc amateur-tonelisten bracht de aanwe zigen veel aan het Lachen. Als inter mezzo droeg Dingena Verschoor een ge dicht voor. Koffie en een verloting wa ren eveneens een gezellige afwisseling. SINT-ANNALAND Ouderavond te Sint-Annaland De school met de bijbel ie Sint-Annaland hield dezer dagen de jaarlijkse kljk avond voor de ouders van de leerlingen. Het handwerken van de meisjes, trok vooral de aandacht van de moeders. De wanden van de lokalen die bedekt met tekeningen van de jongens waren, waar de vaders verschillende minuten naar stonden te kijken. Ook de PTT-tentoon- stelling kree? veel belangstelling. BURGH Westelijk Schouwen' gaf zanguitvoeringen BURGH Het kinderkoor .Westelij: Schouwen' besloot afgelopen weekend. In .Het Wapen van Burgh' gaf het koor twee uitvoeringen. De bejaarden van Westerschouwen konden genieten van de opere-te ,De dertiende fee', die de kinderen opvoerden. Na afloop van de optredens ontving het koor veel blij ken van waardering. Goes, in hotel Ockenburgh te Goes. Aanvang 8 uur. Kaderdag Zeeuwse plattelandsvrouwen De jaarlijkse kaderdag van de afdeling Nederlandse bond van plattelandsvrou wen wordt woensdag 2o maart te Goes gehouden in het landbouwcentrum De ochtendvergadering die om h3lf elf begint wrodt gewijd aande organisa tie in het provinciaal bestuur. Spreek sters hierover zijn mevrouw E. J. A- de Koeyer-Doeleman, presidente van de afdeling Zeeland en mei. A. van de Lee- den provinciaal secretaresse. Drs. R. Hajer directeur van het Nederlands centrum voor volksontwikkeling, heeft tot causerie: .Wat willen wij met ons werk' Na de lunchpauze wordt over het besprokene gediscussieerd. Alliance Frangaise te Goes bijeen GOES Dinsdag 25 maart houdt me vrouw Claude Servoise voor de Goes Alliance Franïaise in hotel .De Koren beurs' In Goes over .La pelnture Fran- caiee contemporaine de 1910 d 1968 :du cubisme an nos jours'. De bijeenkomst begint om kwart over acht. De inlei ding wordt geïllustreerd met dLa'a. KRABBF.ND1JKE Feestavond volksonderwijs In het cultureel centrum te Krabben- dijke werd de jaarlijkse feestavond van de vereniging voor volksonderwijs ge houden. Voorzitter P. Kakebeeke heette allen hartelijk welkom en was verheugd over de grote belangstelling voor deze avond- De hoogste klassen voerden een toneel stukje op. gereg-aseerd door het hoofd van de school, de heer M. Oostdijk. Verder vertoonde de heer Oostdijk een filmstrip van .De Keukenhof". In de pauze werd eer. verloting gehouden. De heer Mol uit Roosendaal trad ais goo chelaar op. De avond werd besloten met een ge zellig bal onder leiding van het gezel schap .Seebrechts' uit Bergen op Zoom. Ledenwerfactie Ned. Bijbelgenootschap In de week van 17 tot en met 21 maart zal er te Krabbendijke een ledenwerf- act: e gehouden worden voor het Neder lands Bijbelgeaoeotschap. Daartoe zijn huis-aan-huis reeds afgelopen week en veloppen met antwoordkaartjes bezorgd, welke door een vijftigtal vrijwilligers worden opgehaald. Het team dat hier aan mede-werking verleent, wordt ge vormd door leden van de gereformeer de kerk de hervormde kerk en de ge reformeerde gemeente, overeenkomstig de samenstelling van het plaatselijk be- sfimr V,n.t Benoeming In de gereformeerde kerk te Krabben dijke werden gekozen tot oudeiling de heren C. Boucnerie, A. Schrier Pzn en A. Schrier-Dees. Als d:aken werd de heer D. P. SmaJlegange gekozen. Spaarbank WASAUTOMATEN ZANUSSI - AEG - CONSTRUCTA - MIELE RADIO GRUNDIG - PHILIPS Veel keus m alle prijsklassen. WASAUTOMATEN VANAF 669,-. Appelmarkt 8 - ZIERIKZEE - Telefoon 2805 OOK VOOR SERVICE TV Bij" de stichting spaarbank van de Coöp. P-aiffeisenbank Krabbendijke werd ge durende de maand februari 1969 ingelegd 603 S62.46 en terugbetaald 519.165.25. Het totale spaarderstef ultimo februari bedroeg 15.174.04: In dezelfde maand werden 38 nieuwe boekjes geopend. Turnsuccessen Op S maart jongstleden slaagden op de voor-turncursus van de Zeeuws-Brabant- se Turnkring te Kapelle de dames Aga tha Sinke voor de 3e graad en Corry van Zweden voor de le graad, beiden uit Krabbendijke. Deze cursus, onder leiding van de heer D. Weststrate en mej. C. C. van Wede, bestond uit 20 I lessen. Uitvoering van ,RilIandia' j RILLAND De muziekvereniging Rillandïa' gaf vorige week in het dorps- hu:s .Luctor et Emergo' een geslaagde uitvoering. Onder leiding van dirigent Peter de Wiklt verzorgde het muziek gezelschap eerst een concert. Vervolgens kwam het jeugdkoips op de planken. ]De Rillandse drumband onder leiding j van de heer G. Goremaas voerde een buitenmodelmars uit. Het muzikale slot werd gevormd door een gezamdijk op treden van het jeue-dkoms en de drum band. Zij voerden de Saint-Triphonmars uit. Het Gezellentonee! uit Bergen op Zoom bracht later op de avond de klucht tn drie bedrijven .De ooievaar vergist zich". De opvoering oogstte een dank baar applaus. Na afloop was eer nog een gezellig samenzijn met muziek van The Goodwill-partners. Voorzitter J. Koppejan kon aan het begin van deze jaarlijkse uitvoering veel bezoekers ver welkomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 21