GOESE TEXTIELFIRMA GEHEEL PLATGEBRAND Nederlandse Comedie: gratis nachtvoorstelling Spaanse Brabander Drie turven hoog in Vlissingse speelzaal 2 Machines voor nieuwe fabriek zouden vandaag komen L. J. VAN T WESTENDE VERLIET BESTUUR RK-TOERISTENKERKEN Kamerlid Voogd wil drie gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen JACHTHAVEN YERSEKE Het feest van de Brabander INKOMEN RIJKE LANDEN TWAALF MAAL ZO GROOT ALS VAN ARME ALMANAK Plaatskaartenstrijd op weergaloze wijze opgelost Officiële opening volgt later EERSTE KINDERSPEELZAAL IN ZEELAND Worgels piano's hifi installaties mossel* versteege PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 MAART 1969 20 man personeel wordt doorbetaald GOES Een woeste uitslaande brand heeft maandagavond binnen een uur vrijwel het grootste deel van de gebouwen van de Goese textielfirma v/h P. Weststrate en Zn vernietigd. Opgeslagen textiel- goederen ter waarde van ruim een half miljoen gulden werden een prooi der vlammen. De firma is te gen brand verzekerd. Dp gebouwen van de textielfirma aan do Voorstad brandden af juist één dag, voordat nieuwe Amerikaanse machines ter waarde van een ton zouden wor den geleverd. Met die machines wilde de firma Weststrate naast de textiel- groothandel per twee april ook een textielfabriek beginnen. De 20 personeelsleden van 't bedrijf zul- ma verzekerd. De arbeidsregeling zal vanmorgen met het personeel worden besproken. De brand werd tegen zeven uur ont dekt door de in de Voorstad wonende kruidenier De Groot. Even na zevenen werden politie en brandweer gewaarschuwd. Tegen kwart over zeven arriveerde de nevel spuit van de Goese brandweer, even la- tor gevolgd door de trekker met mo torspuit. In het totaal zijn zo twintig brandweerlieden met het blnssingswerk bezig geweest. Tegen negen uur kon met het nablussen worden begonnen. komstage fabrieksruimten op de eerste verdieping. Ook over de ooi-zaak tast men nog in het duister. Voor de firma Weststrate is deze brand een extra grote klap, omdat men in de afgelopen weken koortsachtig heeft - - kri; doorgewerkt om de verlichting de verwarming op de eerste verdieping aan te sluiten. Directeur Weststrate houdt rekening met de mogelijkheid dat de brand in de verwarmingsinstallatie is begonnen. Vandaag zal er tussen de directie van het bedrijf en het Goese gemeentebe stuur overleg worden gepleegd over een noodruimte, waar de produktie kan star ten. Burgemeester mr. F. G. A. Huber Goes die op twee april de Vuurzee fabriek zou openen, is zich maandag avond persoonlijk op de hoogte komen stellen bij de brand. Verschrikkelijk .Het Is verschrikkelijk', zegt de duide lijk geëmotioneerde directeur Weststra te jr. ,De laatste drie weken hebben we aan één stuk doorgewerkt, en nu dit. Als het moot gaan we direct weer in een noodruimte aan de slag'. Hij schat de totale schade op zeker een miljoen gulden. .Alles is wel ver zekerd, maar daar word je toch nooit beter van'. De textielgroothandel is nadat men zich is gaan toeleggen op het leveren van bedrijfskleding aan grote fabrieken de laatste jaren snel gegroeid. Juist om aan de steeds grotere vraag Veel belangstelling bij afscheid in Goes Voorzitter sinds de oprichting zonder haar man heeft moeten zitten. Zij kreeg als dank een boeket bloe men. De heer Van 't Westende ont ving van de sticl.tinv twee boeken over de tweede wereldoorlog. De loeiende vuurzee was zichtbaar in een groot gedeelte van Goes. Enkele honderden mensen sloegen het blussings- werk gade. De politie moest de Voor stad voor het verkeer afsluiten. ruimte voor de brandweerwagens scheppen. Danltzij de oostenwind bestond er geen gevaar voor het garagebedrijf naast de firma Weststrate. Ook andere belenden de percelen werden gespaard voor zo wel brand- als waterschade. De gebou wen van de textielgroothandel liggen rond een binnenplaatsje achter de hui zenrij van de Voorstad. De magazijn en toekomstige fabrieksruimten liggen op de eerste verdieping, die geheel uit brandde. Ook het daaronder ge legen kantoorgedeelte werd vermeld. Di recteur A. Weststrate jr. slaagde er echter in. de volledige administratie van het bedrijf uit de kluis te redden. De garages op de begane grond liepen hoofdzakelijk waterschade op. Dankzij hulp van velen, bonden auto's uit de boxen worden gered. Drie per soneelsleden, de heren M. Slingerberg, P. Westveer en VV. Luikenaar, hebben twee gasflessen uit de vlammen weten te redden en mogelijk het bedrijf daar mee voor een nog grotere ramp behoed. GOES .Geen hoogtepunt, der een dieptepunt' noemde een wat somber gestemde drs W. R. V. Dusarduijn maandagmiddag het afscheid van de heer L. J. van 't Westende als voorzitter van de Stichting Katholieke Toeristenziel zorg in Zeeland. De heer Van 't Westende is voorzitter van deze stichting geweest vanaf de oprichting, een kleine tien jaar geleden. Hij heeft besloten zijn voorzitterschap en bestuurslidm: tschap neer te leggen in verband met het bereiken van de 7o-jange leeftijd. Vele vertegenwoordigers van het kerke lijke, maatschappelijke en toeristische leven waren maandagmiddag in de tholieke pastorie in Goes bijeen om scheid te nemen van de heer Van 't Westende. De bijeenkomst werd geopend met een toespraak van drs. Dusarduijn, de huidi ge voorzitter van de stichting. Tij wond er geen doekjes om, dat het Vele sprekers brachten de heer Van 't Westende maandagmiddag nog hul de. Onder hen waren vicaris H. Ruygers Oorzaak Over de plaats, waar de brand is be gonnen lopen de meningen uiteen. Men denkt aan het op de begane grond ge legen kanitoor, maar ook aan de toe- Vlaanderen, de heer E. Mes namens Walcheren, de heer H. Duindam na mens Schouweii-Duiveland en gedepu teerde A. L. Geesbergen namens de ka tholieke raad voor maatschappelijk werk in Zeeland. kunnen voldoen, wilde men nu ook met een eigen confectiefabriek beginnen. De grootste zorg van de zaak is dan ook zo snel mogelijk de produktie op gangj te brengen en om de magazijnvoornaad weer op peil te krijgen. Schuttershof Weststrate is het tweede textielbedrijf dat binnen enkele maanden in Goes af-1 brandt. In november werd de regenkle dingfabriek Fit we 11 volledig in de as gelegd. Fitwell zou, dankzij een aan bod van het Goese gemeentebestuur, de produktie voorlopig hervatten in het in middels gesloten Schuttershof. Dat ging toen niet door omdat de regenkledang- fabriek erin slaagde in een recordtijd een noodfabrlek te bouwen op het in dustrieterrein. Het Schuttershof lijkt niet meer be schikbaar. De gemeente heeft de hoofd zaal verhuurd aan een bandenfirma, ter wijl de bijzalen zijn bestemd voor re petitieruimte voor plaatselijke vereni- gingen. Examen KRUININGEN Aan de vrije univer siteit te Amsterdam promoveerde drs P. A. Verbrugge te Kruiningen tot doc tor in de wiskunde en natuurweten schappen op het proefschrift ,De syn these van gebrugde ringsystemen via de Malon esterreactie' meteen bespre king van enkele structurele aspecten van bi- en bricyclische carbonzuren. Aan de rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor zijn semi-arts examen de heer G. E. Vos uit Wolphaartsdijk. Slot van pag. 1 het 7 hectare grote recreatiegebied in de Burenpolder met de camping, die nu vrijwel klaar is. Voor het bun galowpark, dat in dat gebied is op genomen, zijn al een aantal aanvra gen binnengekomen. Er zullen 52 vrij luxe bungalows komen t'e staan als' de ophoging van de grond ach ter de rug is. Op het camplnggebied staan al enkele houten bungalows. De weg naar de Burenpolder is klaar en er is gezorgd voor parkeerplaat- Naast de gemeentelijke plannen op recreatief gebied zijn in de afgelo pen jaren verschillende andere vrij omvangrijke plannen voorbereid en uitgewerkt. De industrie in Yerseke is behoorlijk op poten gezet- sinds bet industrieterrein gereed is. zijn er een 250 mensen aan het werk ge gaan -, de nieuwe wijk sportpark is van de grond gekomen met een 120 bewoonde huizen en 70 woningen in uitvoering of in voorbereiding en er ligt een plan voor de bouw van een overdekt mstruotiebad klaar. Instructiebad Frontale botsing op rijksweg 58 bij Krabbendiike KRABBENDIJKE —Op rijksweg 58 bij Krabbendijke is maandagmiddag een personenauto op een stilstaande vracht wagen gereden. De personenwagen weid totaal vernield. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het on geluk gebeurde ter hoogte van de afrit Luchtenburg op rijksweg 58. De per sonenwagen kwam. bestuurd door C. .J M. uit Hontenisse, uit de richting Goes, haalde een vrachtauto in op het stuk dubbelbaans weg tegen een helling op. Aan de andere kant van de hel ling stond de vrachtauto stil om grond te lossen voor werkzaamheden aan de middenberm. De bestuurder van de vrachtwagen was M. M. V. uit Tholen. De personenauto reed op de voorkant van de vrachtwagen in, die met de ne naar de richting Goes stond. Openbare hearing Deltaschadewet DEN HAAG (GPD) —De bijzondere commissie uit de tweede kamer v het wetsontwerp deltaschadewet zal ganisaties en personen gelegenheid ge ven om in het openbaar door c missie te worden gehoord op vrijdag 2 mei aanstaande. In dat bad zal men de volgende win ter al zwemlessen kunnen geven. Het overdekt instructiebad wordt gemaakt in een kreeftenpark, dat builen gebruik is. Er komen twee bassins van 16 bij 4 en halve nieter. De ene wordt overal 1.20 meter diep en de ander krijgt een oplopende. Degenen, die gehoord willen vloer van 40 centimeter tot 1.20 me ter. Het bad, dat. volledig wordt ver warmd, is ontworpen door de Gront- mïj. Het hele projeot gaat 150.000,- kos ten. Er wordt op het ogenblik ge wacht op goedkeuring van gedepu teerde staten om het bad te gaan bouwen. Doordat men over het kreef tenpark beschikt, kan het bad vrij voordelig worden aangelegd. Bij de nieuwe jachthaven, die met de toe komstige 250 ligplaatsen een .volwas sen voorziening' zal zijn, worden enkele voorzieningen getroffen bij een gebouw met toiletten. worden, ijik mededeling doen aan de griffie van de tweede ka mer uiterlijk op 8 april aanstaande. Zij ontvangen dan te zijner tijd een oproep met vermelding van het uur waarop zij worden verwacht. De mogelijkheid om in het openbaar gehoord te worden laat onverlet zowel de mogelijkheid om eventuele bezwaren en opmerkingen schriftelijk ter kennis van de commissie te brengen als de mogelijkheid om een veraoek tot de commissie te richten om over zaken, die zich minder goed lenen ocm in het openbaar te worden besproken, gehoord te worden in een besloten vergadering. NEDERLANDSE OOMEDIE, SCHOl VVBI RG MIDDKLBl RG, G. A. BKEDKRO, DE SPAANSE BRABANDER Wat Erik Vos met Bredero gedaan heeft, grenst aan het ongelofelijke. De Spaanse Brabander, het stuk tussen .schijn' en .zijn', heeft in de opvatting vanVos Bredero zijn eigen werkelijk heid teruggekregen. Dat dat heel wat meer is dan een Vlaams bonte optocht van aangeklede bulten, hoeren, manne tjes en vrouwen van naast de straat, dat dat heel wat meer is dan het eeuwi ge spel van stinkend arm en stinkend rijk, ja dat het heel wat meer ls dan het toneelspel wat daar op het eerste gezicht uit te componeren zou zijn, heeft Vos met de Nederlandse Comedle duidelijk waar gemaakt. Eindelijk ls dan eens nadrukkelijk vast gesteld. dat Bredero helemaal niet de toneelschrijver is voor wie hij nu al eeuwen gehouden wordt. Bredero heeft met De Spaanse Brabander veel ge schreven, maar beslist geen afgepast to neel. De scènes hangen aan elkaar als het gebruikelijke losse zand. Het stuk wordt pas toneel als er een regisseur aan te pas komt die de brokken lijmen kan tot een aansprekend geheel. Vos heeft gelijmd, maar daarbij op een en kele te kort .gebrokte' scène na Bredero Bredero gelaten. Of liever Bredero na de besmetting van jaren zichzelf terug- DEN HAAG (GPD) Het lid van de tweede kamer, drs J. J. Voogd (p<vda) heeft een aanta. amendementen inge diend betreffende het wetsontwerp tot gemeentelijke herindeling van Zwsch- Vlaanderen. Deze amendementen strekken ertoe te komen tot drie gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen, te weten Hulst (door sa menvoeging van de in het wetsontwerp voorziene gemeenten Hontenisse en Hulst), Terneuzen (gelijk in het wets ontwerp) en Oostburg (door samenvoe ging van de in het wetsontwerp voor ziene gemeente Oostburg en Aarden burg) Geert Ruygers in Breskens: Wereldbegroting noodzakelijk BRESKENS In het Casino te kens heeft de heer Geert Ruygers, lid van de tweede kamer en van de inter nationale studiegroep Justitia en Pax, op een uitnodiging van de Zeeuws- Men dient onderscheid te maken tussen arm en arm. Ook ln ons eigen land zijn nog arme mensen. De armoede in een ontwikkelingsland is een geheel andere. Als voorbeeld noemde spreker India. Op het platteland daar wonen mensen die niets hebben. De leefwijzen zijn er pri mitief. Alleen met het geven van geld is de armoede niet opgelost. Er is ook nog een economisch structureel vraag- Een wedloop tussen rijke en arme SU1K. juen weaioop uusseii rijk« en urine Vlaamse werkgroep .Vrede en Gerech- landen aan de ^an,g_ De wereldecono- tigheid (ADVERTENTIE) Is er een I BRILLENMODE? Kijk bij Schroote u ,ziet' er meer. OPTICIEN ST-JACOBSSTRAAT 14 VLISSINGEN - TEL. 2398 te treden. Toen de stiahting tien jaar geleden werd opgericht, waren er in Zeeland te weinig kerken voor toeris ten In 1959 haa de parochie Zierik- zee een vestiging in Haamstede en Mid delburg had er een in Zoutelande. Die laatste toeristenkerk was tot stand ge komen nadat de heer Van 't Westende vertelde de heer Dusarduijn. De situatie voor de katholieke toeris tenkerken is nu aanmerkelijk verbeterd. Er zijn permanente vestigingen in Cad- zand, Dishoek, Westkapelle en Renesse. Verder staan semi-permanente gebou wen in Vrouwenpolder en Kamperland, terwijl de rk-kerk beschikt over nood voorzieningen in Kortgene, Oranjezon en Wolphaartsdijk. Er is in deze kerken voor meer dan een miljoen gulden ge ïnvesteerd. terwijl de exploitatie in het seizoen zo'n 64.000 gulden bedraagt. Voor dit er allemaal was heeft ae heer Van 't Westende veel moeten vechten. Dat was nodig, aldi.- de heer Dusar duijn. vooral gezien tegen de achter grond van het toenemende toerisme uit het katholieke achterland. De heer Dusarduijn prees ook mevrouw Van 't Westende, die zoveel avonden leeuwse Winston Nog nooit heeft een hond zo'n hondse behandeling gekregen als de mopshond Winston van Bun- deswelle van mevrouw Cartledge- Krijger uit Goes. Zaterdag heeft het niet geringe dier de club- match van de Zeeuwse kynolo- genclüb gewonnen, aanleiding voor ons gisteren een afbeelding van het bekroonde dier op pagi na, twee te plaatsen. ,Op de foto' zo was correct vermeld, ,de mops hond Winston die de wedstrijd zaterdag won'. Daarboven was een aandoenlijke opname van een Pekingees geplaatst. Een misverstand. Maar het tra gische is, dat dezelfde mopshond Winston twee jaar geleden even eens de clubmatch gewonnen heeft. toen werd, alweer met een telcst. die geheel aan Winston was gewijd, een fraaie boxer af gebeeld. Schijnbaar hebben ze iets tegen een mopshond bij de PZC' belde men ons vol berusting uit Goes. Nou, hieronder staat Winston dan. Maar we wagen ons niet aan een bijschrift. Diefstallen van vissersboten in Colijnsplaat COLUNSPLAAT In de vissersha ven van Colijnsplaat zijn waarschijn lijk het afgelopen weekeinde van vier vissersschepen diverse materialen ont vreemd. Het gaat om diverse scheeps- lichten, een reddingsboei, een bel, een verrekijker, een brandblusapparaat en een handhoorn. Het materiaal is van dek en uit stuurhutten gestolen op de sche pen KG 2 en KG a (Kortgene) en van de ARM 13 en ARM 24 (Amemuiden) De waarde is verscheidene honderden guldens. De schepen zijn respectievelijk eigen dom van J. Minneboo, F. Bout. Jac. van Belzen en L. de Nooijer. De'rijks politie is maandag begonnen met het onderzoek. ACTEURS VAN ACHT TOT DRIE IN TOUW MIDDELBURG In het ge- schil om de plaatskaarten voor de opvoering van de Spaanse Brabander heeft de sterkste maandagavond dui delijk gewonnen. Die sterkste bleek de Nederlandse Come die, die op voorstel van ac teur Henk van Ulsen, voor al le teleurgestelden na de eer ste opvoering spontaan een tweede speelde. Het beuls werk dat deze ruim tweeën half uur durende voorstellin gen vragen, hebben de ac teurs en actrices niet verhin derd met een voor Nederland unieke ingelaste nachtvoor stelling te komen. De acteurs hebben het besluit te gen de wil van hun directie in genomen. Bij de directie zal voor op gestaan hebben dat het twee maal kort achter elkaar spelen dodend voor de prestaties zou zijn. Bovendien gebiedt het toneelplan voor Zeeland zegge en sc'hrïtve één voorstelling van de Ne >r- landse Comedie, en die had Zee land maandagavond inmiddels ge had. Het besluit kreeg nog meer reliëf toen bekend werd dat deze twee- ue voorstelling, mits 250 teleur gestelde jongelui bij elkaar ge bracht konden worden, geheel kosteloos zou worden verzongd. Kleine kosten nam de ZVU graag voor haar rekening. De schouw burgdirectie besloot om de zaak open te houden. Ds H. M. Strating, voorzitter van ZVU en SCZ deed deze medede ling op het toneel tegenover de zaal en acteur Will van Seist, die het gewone programma had aangekondigd. Een daverende ovatie voor de Ne derlandse Comedie volgde. De jongelui die tot die tijd op de trappen van de schouwburg hun studietijd <*edood hadden mét het roepen van ,ZVU kon we kak' en ,ZVU hahaha' verdv i len rap in de stad om van alle kanten te trachten de 250 vol te maken. In een recordtijd stonden ruim driehonderd jongelui bij de schouwburg. De aangekondigde petitie, die in de pauze aan ZVU-bestuur en de Nederlandse Comedie door teleur gestelde scholieren zou worden aangeboden, raakte door de plot selinge feeststemming onder tafel en kwam ntet meer tevoorschijn. Vanmorgen dinsdag tegen half drie /am er ln de Middel burgse schouwburg voor een uit gelaten jeugdig publiek een einde aan de tweede opvoerine van de Spaanse Brabander De Neder landse Comedie had toen duide lijk bewezen in elk geval op een punt met Breêro van mening te verschillen: .Een yder siet uyt, en nlemant siet in'. Ook bij de tweede voorstelling was de Schouwburg geheel ge vuld. Het gezelschap kreeg zeker vier open doekjes. mie heeft nit gedaan wat wachtte waardoor de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt. Er zal een verandering in de economie moeten ko men. Hij vroeg zich af wat Nederland hieraan kan doen. Is er de bereidheid te helpen? In 16 jaar tijds is er op Nederlandse begroting aan ontwik kelingshulp een grote vooruitgang. Werd eerst 25 miljoen uitgetrokken, dat is nu al opgelopen tot 630 miljoen. Als voorbeeld haalde spreker aan wat door de Nederlandse bevolking werd uitgegeven aan alcohol, frisdranken, snoep, rookartikelen, vakantie, televisie toestellen en vuurwerk op oudejaars avond in 1967. Een bedrag dat duize lingwekkend is en veel meer dan 300 miljoen gulden. Het gemiddeld inkomen van de rijke landen is momenteel 12x zo hoog als dat der arme en zal in het jaar 2000 achttien maal zo hoog zijn. Hieruit blijkt dat de kloof tussen rijk en arm 50 procent groter zal worden. Men zal een internationale belasting moeten cre- eren voor de hulp aan deze gebieden. De Verenigde Naties zullen een begroting moeten opstellen. Aan de hand van de ze begroting zal dan voor elk land het aandeel moeten worden bepaald, aldus de heer Ruygers. Er wordt reeds een ontwikkelingsstrategie ontworpen, met welke men in 1970 hoopt te beginnen. Na deze inleiding volgde een discussie tussen de (weinige) aanwezigen en de Inleider. Uit. deze discussie bleek wel dat men moet beginnen met verandering van de mentaliteit van de mensheid. Nederlandse Comedie ls hiermee duidelijk toegekomen aan een prestatie die alle betrokkenen in hun waarde laat. Dat is niet zo vanzelfsprekend als ver ondersteld mag worden. De Spaanse Brabander geeft licht aanleiding tot wanstaltig solieren, geeft de kleinere geesten bovendien vrQ vlot sleutels in de hand die de poort naar het land van boert en jokkernij zonder veel moeite openen. Daar simpelweg simpel spelend aan voorbijgaan kenmerkt de goede lijn van de Nederlandse Comedie, een lijn, estippeld door Vos, opgenomen en ;gehouden door het hele gezelschap. De individuele prestatie heeft er overi- kingen toe, De Lange wés de Braban der, koning van de opschik, de pedante kwast van de .schijn', met een Innerlijk dat om groene zeep vraagt. De Lange was ook de Brabander die in zijn ,zijn' soms om meelij vragen kon. Robbeknol, jongen uit het volk voor het volk, kreeg van Van Ulsen alles aan levens lust mee, wat aan levenslust te gebrui ken was. Hij kwam Bredero uitstekend tegemoet in de gehele figuur, meer hoofd- dan schakelpersoon. Een knap stuk toneel. Wim van den Brink, Nell Koppen en Will van Seist dienen (zoals dat heet:) ln één adem met De Lange en Van Ulsen genoemd te worden. Met name Van den Brink, die in de ,manne-onder- mekaar-scènes, behendig uit de lijst van het schilderij stapte (waaraan de hele enscenering sterk deed denken) kwam tot groot spel. Nell Koppen, als hoere- moe met voor elk gat in de hand een waterdicht schot, raakte daar even eens aan. De kostelijke typering van Van Seist als de vuilnisbakkenhond Ge- raerd was een soepele aansluiting by het spel van de andere goede ensemble solisten. Het ensemble dat de Nederlandse Co medie voor deze Spaanse Brabander op het toneel heeft moeten zetten is zo groot en leverde een zo voortreffelijke prestatie dat de waardering niet per persoon is weer te geven. Hei: Adriaen-Brouwerdecor, draaibaar, waarin Wim Vesseur de Brabander heeft gedacht, was zo beweeglijk dat het af en toe haast stoorde. Niettemin knap en met een goede aansluiting op de opvatting van Vos. stuk gevallen. De Brabander heeft ge slapen in .schijn', is wakker geworden in ,zijn', maar al spoedig opnieuw inge slapen. Robbeknol is ontdaan van zijn clownspak. Het ljjkt ons achteraf alle maal erg moeilijk (maar wel goed). D. a Fondsmosselen in Yerseke verkocht YERSEKE (ANP) Voor de verkoop van de zogenaamde fondismosselen te Yerseke, die vier dagen duurde, bestond grote belangstelling. In totaal werden ruim 90.000 tonnen van honderd kg mosselen verkocht. De opbrengst was 356.448 gulden. De fondsmosselen zijn de mosselen die in het seizoen 1968-'69 niet aan de vrije handel werden verkocht omdat er meer aanbod dan vraag was. Ze werden af genomen door het produktschap voor vis en visprodukten ten bedrage van 11,50 gulden bruto per ton. Mosselkwe- kers en mosselhandel vormen het fonds door het storten van een heffing op de verkochte partijen. De mosseten brach- ben nu nog ruim 4 gulden per ton op. Tractor met grijper klem onder viaduct TERNEUZEN Onder het viaduct over de westelijke rijksweg hij Sluiskil is maandagmiddag een tractor met atlas- grijper Mam geraakt. Er ontstond enige schade aan de onderkant van het via- duc. De tractor werd bestuurd door S. uit Biervliet. (ADVERTENTIE) VLISSINGEN De kinderspeel zaal Vlissingen is van start. Onder het wakend oog van me vrouw C. D. T. M. Blauw-van Guliok en mevrouw A. A. Dage- linokx namen de eerste groep kin dertjes van drie turven noog gre tig het lokaal van de r-k kerk aan de Troeiatraweg in Vlissingen in gebruik. De kinderspeelzaal gaat eerst op proef draaien, de datum van een officiële opening wordt nog nader vastgesteld. Tijdens deze proefpe riode nemen de leidsters (waaron der ook mevrouw Schultse) elke maandag-, woensdag- en vrijdag morgen de kleintjes onder hun hoede. Mevrouw M. A, Porrey-FIscher, voorzitster van de stichting kin derspeelzaal Vlissingen, is meer dan tevreden met de opbrengst van de speelgoedactie. Via kleu ters van vrijwel alle kleuterscho len in Vlissingen is de ouders overtollig speelgoed gevraagd. En daarom prijken er in de speelzaal diverse stepjes, fietsjes, poppewa- gentjes, poppen, serviesjes, boe ken. auto's, draaitollen en wat dies meer zij". Voor de kinderen blijkt de water bak en de zandtafel favoriet te zijn: een beetje lekker knoeien, een beetje rondrennen, spelen met andere kinderen en altijd wel ie mand die luistert, de eerste das vonden ze het allemaal even fijn Mevrouw Porrey: ,Als er meer belangstelling is willen we graag uitbreiden. Maar wat dal bei. zijn we afhankelijk van de ou ders. Als er genoeg met de wen:, komen voor een middag-speelzaal, dan komt er ook een midda.' Het ligt hélemaal aan de bel ang eling en opgave. Ouderavonden zullen er ook ko men: avonden waarop beStuur leidsters en ouders met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Er blijven nog wensen: groot con- structiemateriaal, verf, klei- en viltstiften en dergelijke, maar het hoognodige is er. De tafeltjes en stoeltjes, overtollig materiaal van de gemeente, zijn door bestuursle den van een rolijk verfjfc en plakiplastic voorzien. Bij de foto's: Lekker knoeien met water of zand in de speelzaal. (Foto: PZC). HET NOORDEN BLIJFT KOUD Veel bewolking, inet plaatselijk regen, cn in het noorden van het land ook sneeuw of ijzel. Matige tot krachtige, In het Wadden gebied af en toe harde oostelijke wind, In het midden van het land iets min der koud. Elders ongeve l dezelfde tem peraturen als «dateren. Weersvooruitzichten in cijfers gemid deld over Nederland Voor woensdag: aantal uren zon: 0 tot tot 4 graden onder normaal; max. temp: 1 tot 7 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 70 procent; kans op een geheel droog etmaal 40 procent. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 4; min. temp: omstreeks normaal; max. temp: 0 tot 6 graden onder normaal; kans op een droge periode van minstens 12 uur: 70 procent: kans op een geheel droog etmaal 40 procent. Normalen voor 17-21 maart: respe.Me- velijk minimum temperaturen en maxi mum temperaturen: Den Helder 3 tot 8 graden; Eelde 1 tot 9; De Bilt 2 tot 10; Vlissingen 3 tot 9; Vliegveld Zuld-Limbung 3 tot 11. ZON EN MAAN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 2