I.EES DE PZC GEMEENTEHUIS MARIEKERKE BIJNA KLAAR ZEEUWSCH-VLAANDEREN HIGHWAY' TE SLUISKIL HIELD OUDERAVOND MARKTBERICHTEN NV WICOMA ELEKTRISCH FOTOPIJPLASSERS PIJPFITTERS LEGRAND dinsdag is maart 1969 W/jse/ Zoeuws-V laanderen provinciale zeeuwse courant I IJZEN DIJKE Accordeonconcours in IJzendijke IJZENDIJKE Evenals andere jaren I zal op zaterdag 26 april in het jeugd- gebouw te IJzendijke een solisten-ac- cordeonconcours wonden gehouden voor de provincie Zeeland, uitgaande van de Nederlandse Accordeon Associatie. Er zal een vrij en een verplicht nummer moe- ten wórden gespeeld. De dr.e hoogst geklasseerden uit iedere afdeling zul len worden afgevaardigd naar het lan delijk concours te Zeist. Het concours, wordt georganiseerd door musicus Jas- 1 per Anthonisse. Verkoping MELISKERKE De verbouwing van; het gemeen tehuis van Mariekerke is bij- na klaar. Donderdagmiddag wordt het i vernieuwde gebouw niet een raadsx er- gadering officieel in gebruik genomen. Er is heel wat veranderd aan het oude gemeentehuis van Meliskerke. De voor-1 nialige secretarie werd omgetoverd tot: een riante burgemeesterskamer. De wan den van deze kamer en de wanden van de gastvrije entree zijn in een licht soort hout uitgevoerd. De secretarie zelf is verhuisd naar het nieuwe gedeelte, dat achter het oude ge deelte is opgezet. Deze moderne en gro te ruimte staat in verbinding met dé entree door middel van een balie, even eens in hout uitgevoerd. Naast de secre tarie is de kamer van de gemeente-se cretaris, een keuken, een töiletgelegen- heïd en een garderobe. De voormalige burgemeesterskamer werd gedegradeerd tot ruimte voor de centrale verwarm.ng. ADVERTENTIE! NUïSSPAftRBANK vanaf 2 april in Zuiderbaken, Magistraatwijk Het achterkamertje van de voormalige .Een over/.cht van de nieuwe en mo- secretarie is nu een grote kluis met ver- derne secretarie met een doorkijkje door rijdbare archiefkasten. De raadszaalde balie in de entree Foto PZC i heeft een opknapbeurt gehad maar ,s .r zijn oude stijl gelaten. Door dqze ver bouwing. die met inrichting mee onge veer honderddertigduizend gulden heeft gekost is de totale oppervlakte ruim twee maal zo groot geworden. Donderdagmiddag wordt her vernieuwde gebouw in gebruik genomen. Voor don derdagavond zijn de aannemers en hun personeel uitgenodigd. De bevolking van Mariekerke is vrijdagavond van zeven tot tien uur van harte welkom. fERNEUZEN i SLUISKIL Jaardag algemene stichting club- en buurthuiswerk In het café van de heer R Versaevel te Hoofdplaat verkocht notaris G. L. de' Kok te IJzendyke vrijdagmiddag in het openbaar het woonhuis met smederij en erf aan de Havenstraat te Hoofdplaat. Koper werd de heer J. Martens te Hoofd plaat voo» 6200. SLUIS Kaartwedstrijd in Sluis In café .Lamminsvliet' te Sluis werd een kaartwedstrnd bieden gehouden tus sen Sluis en Knokke. Dp wedstrijd werd door Knokke op punten gewon nen- Filmavond Rode Kruis In hotel .Balmoral' te Sluis werd een filmavond gehouden van de afdeling W.- Zeeuwsch-Vlaanderen van het Neder- landsche Roode Kruis. De belangstel ling was, evenals de voorafgaande ja ren, zeer goed. Vertoond werd de kleu renfilm .Fannv'. een rolprent waarvan de inhoud zich afspeelt lanigs de kust van de Middellandse Zee in Frankrijk. Natuurlijk ontbrak deze avond het pro pagandistische woord niet. Uitvoering Rederijkerskamer In café .Lamminsvhet' te Sluis bracht de Rederijkerskamer het toneelstuk1 ,Het spoor loopt langs de hoeve', een spannend spel in vier bedrijven. Het 1 st.uk speelt zich af op Frans grondge- bied, dicht bij de Spaanse grens op de rijke hoeve van Mère Hortence. De re- gie berustte bij de heer Th. Henderikse. I het publiek heeft genoten van een <»oed gespeeld toneelstuk. Er werden twee voorstellingen gegeven. Belde malen was er een verloting waarvan de prij zen beschikbaar gesteld waren door de plaatselijke middenstand. De plaatselij ke band .Accordeonetta' verzorgde het bal na afloop. Jaarvergadering visclub Terneuzen De Algemene Stichting Club en Buurthuiswerk te Terneuzen lm samenwerking met Hoek en Zaam- slag) houdt zaterdag 29 maart de jaar- nt-KII Dezer da^en or^imseerde! centra™* bog nt om lu.lf t.on en word. larvergadering onder leiding van de eer L. Dusarduijn. Voor deze verga dering bestond van de ziide van de Bel gische en Nederlandse leden een zeer grote belangstelling. De voorzitter bracht dank aan de hengelaarsvereni- ging in Hoecke België i voor de mede- - - werking bij een jeugdwedstrijd. Hij; Heidenesse' te Cadzand. De Jrtj-j,®U^™ïm^!sPraH. de hoop uit dat de beide clubs' Oostburgers in halve finales hoofdklas bridge OOSTBURG - De heren Z C. Rss- seeuw en R. Verstraeten uit Oostbure hebben zich geplaatst voor de halve fi nales om het kampioenschap bridgen hoofdklassen paren. Zij bereikten in de kwartfinales, die zondag te Utrecht werden gespeeld de tweede plaats in hun groep met een puntentotaal van .1-17. Van iedere groep werden de beste acht paren geklasseerd voor de halve finales, die eveneens te Utrecht worden gehouden. Feestavond gereformeerde jeugdvereniging en -clubs De Oostburgse gereformeerde jeugdve reniging en de jeugdclubs gaven zater dagavond Jit de bovenzaal van oc Katho lieke Kring te Oostburg de jaarlijkse feestavond. Na opening en welkomst woord door de heer A. Leenhouts werd een vlot ontspanmngsprograrnnia gebo den, dat bij de aanwezigen goed in de smaak viel. Behalve muziek was er een terugblik op het kamperen van de leden van de kleine clubs, voorgebracht door Willy Scheale en Ria Buijze. Eveneens werd een terugblik gegeven op het sin terklaasfeest van de clubs. Aan toneel waren er twee opvoeringen, te weten Het pad langs de rivier' van Anke WÜ- donck en .Baby's gillertje' van Franco,s Kobon. Voorts was er een declamatie door Addie Scheele. voorgedragen in Cadzands dialect Ook was er nog een geluiden wedstrijd. Lezing Henri Knap over vrij metielarij OOSTBURG In een gezamenlijk bij eenkomst van de leden en hun dames van de West Zeeuws-Vlaamse afde- ling van Rotary. Lions. Round Table en Adeibert kwam dezer dagen in ho tel .De Eenhoorn' te Oostburg Henr, Knap een inleid.ng houden over de Vrij Metselarij Op de'voor hem bekende wij ze behandelde spreker de opzet van de ze internationale beweging, die haar le den tot ware menselijkheid tracht op te voeden door middel van het kweken van idealen en broederschap, door lief dadigheid en vervulling van sociale plichten en door de instandhouding van symbolische gebruiken, ontleend aan het bouwvak. Ook schonk spreken aandacht aan de organisatie. De heer Knap had voor zijn interessante lezing een zeer aandachtig gehoor. Cabaretavond instuif De Oostburgse instuifcommissie had za terdagavond In het Nederlands her vormd kerkcentrum te Oostburg in haar winterprogramma voor de groep oudere instuivers een cabaretavond opgeno men. Het programma werd verzorgd door het Terneuzense gezelschap .De Hoepel'. Met een vlotte presentatie van een vermakelijk programma wisten de Terneuzenaars hun Oostburgs publiek zeer goed te vermaken. Vooral het Do- rus-nummer viel bijzonder in de smaak. VLA8MARKT ROTTERDAM COOP. VELUWSB EIERVEILING BARNKVELD Uinvoer 284.480 «tuk». -•«nmlnir vlug. PrIJwn n f per 100 «luk- Uitren van W-M gr»m 13.<4 -13.76. 56-57 gram I06-14 71: ;60-6I gram 1 OTTERDAM VEILING GOES Groenten, per «tuk kropsla I 21- per kg aardappelen 0—1! wit 1419. i -350. AARDAPPELTER.MIJNMARKT 17-3: Consumptieaardappelen Bintje kiel 40 mm opwaarts, laten april 15.20. bieden april I 15.10. slot april 15.10. Stemming nov april, kalm. Openstaande posities 13 nov. april 3456. 14 nov. april 3407, Ochtend tall 2 x 15 00. 1 x 15 20. 5 x 15.50. 30 x 15.40. 10 x 15*). 2 x 15.20. 13 X 15 30. 10 X 15.40. 2 x 15.30. 23 x 15.20 Mid dag call 7 x 15 20. 15 x 15 10 Dagomzet april i 120. GROENTEN EN FRUITVEILING 1 ZWIJN DRECHT 17-3: andijvie 144. aptnazte 115'.26. uien 817. prei 8095. spruiten A 141166, B 142171. D 117—141. witlof Al 205—213. veldsla 160-200. knolselderij 2087. sla AI 1926, Cl 131 komk. 75 plus 77. 60 plus 67—68. 50 plus 53—57. 40 plus 4446, 35 plus 34—36, 30 plus 28—30. 251 plus 26—28. krom 77—81. stek 38—60. radijs; rood 76. selderij 15—23. sterkers 00.30—00.32. j VISMIJN COMJKSPLAAT F.xport garnalen 459 kg 5.51—5.31. schar 12 kg. bot 154 kg, schol 138 kg. kabeljauw 70 kg. spie ring 4 kg. uiterlijk half opening uoor de voorzitter houdt de heer J. Cozljnsen, directeur van het vormingscentrum .Hel Zilveren Schor' te Arnemuiden, een inleiding, gevolgd door discussie. Na de lunch houdt de heer A. H. J. M. Vermeulen, architect te Eindhoven, een inleiding over de bouw, van culturele centra en in het bij zonder een clubhuis te Terneuzen. De bijeenkomst wordt afgesloten met de jaarvergadering. Bridgeclub ,Luctor' schenkt recorder aan ,De Sterre' TERNEUZEN De voorzitter van dc irken.^Aandacht BjtSr*£ RETRANCHEMENT rif besloten. Na de r'ö de jeugdsociëteit .Highway' aan de,menwe3cen. Aandacht vroeg hij voor de Bovenweg te Sluiskil bezoeken De heer, v.ierin? van hct 23-jarig bestaan dat B. Koops, onderwijze!opende de avond djj. jg^j. gevierd zal worden. Penning en wees erop dat er ten aanzien van meesfer s. Goossen deelde mee dat er het jeugdwerk het at gelopen jaar veel |wn gftZOnde financiële basis was. Men Is veranderd in Sluiskil. Ook wat be- beschikt thans over een bedrag van treft het gebouw van .Highway. De oii-irujm ƒ3000, maar er moet wel rekening ders hadden dit zelf kunnen constate-aehouden worden met kostenstijging in, ren, toen zij verden rondgeleid door.de komende maanden. De aftredende be- een aantal jeugdige Highway-bezoekero.;stuursIeden L Quataert en P. Boes Er bestaan natuurlijk nog wensen ten .verden herkozen. Na afloop bood het aanzien van de societeil. Zo zou men .bestuur aan de leden een palingmaai nog graag over een goede geluidsyer- aan waaraan ook de dames konden aan- sterker en een televisietoestel beschik- j zitten, ken. In zijn openingswoord dankte de' heer Koops twee Sluiskil.se fabrieken.! die de verbouwing van Highway' voor. PHILIPPINE een groot deel mogelijk hebben ge- maakt. Op organisatorisch gebied is <11 nog wel net één en ander op de socië teit aan te merken. De Highway-com- missie, bestaande uit vijf regelmatig» bridgeclub .Luctor te Terneuzen, deHighway-bezoekers en twee af gevaar- heer P. J. v. d. Goes, heeft maandagmor-d-iaden ud hel bestuur van d>? stichting j In .De Meerpaal' te Philippine gen :n gezelschap van enkele aamesi voor Soc,aal en cultureel werk Sluiskil.) terdag de jaarvergadering gehouden van de e.ub aan de hoofdverpleegster. Ljg ru,;, eI1 pater Pauhnus Kuipers, on- van de zwemcliib .De Braakman'. Voor- zuster Lucy, van het internaat voor der voorzitterschap van de heer Koops. zit ter G. J. de Krijger sprak zijn waar- zwakzlnmge kinderen De bterrc 1 is zich daar volkomen van bewust Men di-rintr uit \»or het vele werk dat trai Sluiskil een bandrecorder aangeboden, hoopte di: te kunnen verbeteren Elke ner C. de Haas in het afgelopen ver- En.» hri <n* Ml 4. h>«r h zaterdaga vond zal er een programma - nigingsjaar heeft verricht. De Braakman hield jaarvergadering Voorjaarsuitvoering ,Ons Genoegen' Zaterdagavond gaf de muziekvereniging ,Ons Genoegen' te Retranchement haar voorjaarsuitvoering. De voorzitter, de heer J. A. Hennekeij. sprak een wel komstwoord. Het eerste deel van het programma bestond uit diverse muziek nummers. Dirigent was de heer F. v. d. Bussche. De avond werd verder gevuld met de opvoering van het stuk .Ik geef u nog drie maanden', van Maarten van Vught. De heer J. Hakker had de regie. Zowel muziek als toneel vielen bij het publiek in de smaak. Het aantal bezoe kers had groter kunnen zijn. DINSDAG 18 MAART 1969 BURGH-HAAMSTEDE - RTM-vliegveld dia avond buitenlandse reizen. Gereformeerde kerk. 19 45 uur: bijeenkomst JTCVBi GOES Centraal. 14.30 uur. demonstratie middag voor de Nederlandse vereniging van huisvrouwen. MIDDELBURG Schouwburg, 14 uur. cau serie voor de Nederlandse vereniging van i Enige tijd geleden was bij de heer Goes, na een bezoek aan ,De Sterre'. het idee gerezen om met de bridgeclub eens iets voor dit internaat te doen. .We doen zoveel aan liefdadigheid en hier is nu een inrichting in onze eigen omgeving die het hard nodig heeft, maar die we •eigenlijk een beetje vergeten', zo meent, hij. Spontaan werd door de bridgeclub het benodigde geld voor een bandrecor- jder bijeen gebracht. Een bandrecorder juist iets waar .De Sterre' enorm vorden geboden voor de jeugd van tien jaar en ouder, dat zo gevarieerd mogelijk wordt opgesteld om een zo breed mogelijke laag van de jeugd te trekken. Voor de ouders was er de gele genheid tot het stellen van vragen en het uiten van kritiek. Uit de discussie bleek dat de oudei's aanvankelijk kri tisch tegenover het één en ander had den gestaan, maar dat alle kritiek was •eggevallen bij het aanschouw veel tehoefte aan Maft. want veel van j en" door desa open en po- de kinderen blijken ery gevoelig voor üeve a.s,u„., Tot ,te, ae „>%d KStt -'J JÜSrJJtdt de bee: J. de Vries le Tenten- enige spookverhalen- kunnen ze daar nu volop en op elk •enst ogenblik van genieten. NIEUWERKERK Dc Meehaat. 19 30 uur i ledenvergadering werktuigen vereniging. SINT-MAARTENSDIJK - Christelijke school! 19—21 uur: kijkavond. TIIOLEN Landbouwhulsboudschool. 11.30 en 13.45 uur jeugdconcert VLISSINGEN Oranje-Cirocnckrulsgebouw: 20 uur: Bijeenkomst sinalfilmgroep .Shot '68'. ZIERIKZEE Huls van Nassau. 19,30 uur eerste brldgewedstrijd BC Ziertkzee. BERGEN OP ZOOM Etceterar tentoonstel ling werken Frltse Lensvelt HULST Burgerzaal gemeentehuis. 10—12 en 14—17 Viur: tentoonstelling kunstkring .Van den Vos Rclnaerde". Boekhandel Van Gcyt. 9—12 en 15—18 uur. tentoonstelling werken Zecuws-Vlaamse kunstschilders. MIDDELBURG - Rijksarchief Zeeland. Slnt-i Pieterstraut 38. 9.30—12.30 en 13 30-17.30 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken'. STOPPELDIJK - Serr.irt'iis, 10—12, M -16 cn 19—22 uur: tentoonstelling werken Pieler de Bodt WESTDOUPE - Galerie Troutzaerte. 9—18 uur: tentoonstelling unica keramiek van Franclne Ttmmers en schilderijen van Paul Citroen Roxy. 20 uur: Twee Luxor, 20 uur: concert door het Brabant or kest. GOES Grand. 20 uur: James Bond 007 con tra dr. no.. 14 jaar. City. 20 uur: Cairo, broei- AXEL NCVB houdt jaarvergadering De NCVB afdeling Axel houdt donder dag 20 maart haar jaarvergadering. Op de agenda staat onder meer een be- stuursverkiez ng. Na de pa-uze wordt het toneelspel .Zij kwam :n de avond' voor het voetlicht gebracht. De verga dering wordt gehouden in het kerkge bouw ,De Ink' en begint om half acht. Marijkeschool uitvoering De Prinses Marijke school te Axel gaf in De Halle haar jaarlijkse uitvoering voor de leden van de oudervereniging. De vele belangstellenden werden welkom geheten door voorzitter L. K. Ortelee. Voor de pauze voerden de leerlingen van de eerste klassen enkele sprookjes op en de leerlingen van de tweede '-n 1 derde klassen voerden het toneelspel ,De Slimme dokter' op. D.r werd gevolgd' door de kindermusical .Meester Penne- lik'. opgevoerd door de leerlingen van de vierde en vijfde Liassen. De leerlin gen van de zesde klas b. achten na de pauze het toneelstuk .Jan met de pan' voor het voetlicht. Gezien het gulle ap plaus werd het één en ander wel op prijs gesteld. gaf Hengelwedstrijd De zeehengelsportclub Sluiskil hield dag jongstleden de eerste clubwedstrijd van het seizoen. Ondanks het koude weer trotseerden niet minder dan 145 hengelaars de oostenwind die langs de Schelde-oever blies. Er werd geduren de de drie uren. dat de wedstrijd was opengesteld (van twaalf tot vijftier uur) veel vis gevangen. De uitslag luid de als volgt: 1 K Dalïnga; 2 J. de Recht: 3 mevr Debuck; 4 J. Huybrechts: 5 L. Kimpe: 6 R de Smit: 7 F. Malshaert: 8 J Faas; 9 P. Wullenus: 10 E. Blaakman. Er waren in totaal vijftig prijzen, waar onder vele waardevolle. Een goede start voor de Slulskilse club. AARDENBURG Vakantieweken voor alleenstaande en bejaarde patiënten MIDDELBURG nest van nplonnen, 14 Jaar. OOSTBURG - Ledel. 20 uur Boston. 18 jaar. TERN tl ZEN - Luxor. 20 uu glorie. 14 Jaar VLISSINGEN - Alhambra. Bond contra dr. No., 14 jaar. Wielrijder door auto gegrepen Zondagmiddag omstreeks 2.00 uu ■de Axelaar A. B. ter hoogte Helden zonder j AARDENBURG - Dp federatie Zeeland voor vrouwelijke vrijwillige hulpverle ning organiseert weer enige vakantie weken voor hen die niet kunnen deel nemen aan de Rode-Kruisboottocht. Ze worden gehouden in de Van Eeghen- stichtingte Aardenburg namelijk van tot 16 juni en 10 tot 27 september. Voor alleenstaanden en echtparen, die geen andere vakantiemogelijkheden hebben gaan deze door van 12 tot 17 mei, van IS tot 23 augustus en van 6 tot 11 ok- I'ober j Ouderen van 60 jaar en ouder kunnen r stak,,n dezelfde inricht.na terecht van 19 -an de tot 26 april, van 23 augustus tot 30 Nieuwendijk de provinciale weg Ter- augustus en van 6 tot 13 september, neuzen-Axel over zonder voldoende op in alle gevallen wordt gezorgd voor vol- het verkeer te letten B. werd hierbij j j gegrepen door een uit de richting Axel naderende personenauto bestuurd door G. van P. eveneens uit Axel. B. liep evenwel geen noemenswaardige verwon dingen op. Auto en fiets werden be schadigd. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OOBSCHOI P/A P2C - VLISSINGEN TEL.01114-5144- Dia-vertoning in 't Trefpunt doende verplegend personeel. WESTDORPE Ouderavond lagere school Het jaarverslag van de secretaresse .me vrouw A du Bois vermeldde als hoog tepunt het behalen van een vierde plaats In de Zeeuwse zvvemcompetitie. Door dat de tra ini ngsmogelijkheden voor een aantal clubs zullen verbeteren kan ook .De Braakman' niet achterblijven. Men bezoekt nu samen met de zwemvereni ging .IJzendijke' het zwembad te Ee- cloo om de prestaties op te voeren. Dit vergt echter grotere uitgaven zodat eer hogere subsidie bij de gemeentebesturen is aangevraagd, terwijl door verkoop van bnlr°nnen en het winnen van do nateurs de leden zelf hun steentje zul len bijdragen. Getracht zal worden eer kringzwemcompetftiemiddae :v. he' zwembad van het recreatiecentrum te houden. Het kassaldo onderging een ge ringe daling: aan het eind van 1968 hedroeg het batig sa.ldo 208.88. Meege deeld werd dat "zondag 23 maart aan staande met een bus door 57 leden en supporters e>en bezoek zal worden ge bracht aan de AVRO-cross te Hilver sum. Het merendeel der leden zal deel nemen aan de ieugdprestatieloop. Men besloot het aantal bestuursleden van 7 op 9 te brengen. De aftredende bestuursleden mevrouw A. du Bois en de heer P. Weeda werden bij acclama tie herkozen. Tot secretaris werd geko zen de heer R. J. de Groot te Biervliet, terwijl de heer J. Rammeloo te Philip pine tot bestuurslid werd gekozen. HOEK Ouderavond openbare kleuterschool In de gemeentelijke gehoorzaal te Hoek werd een succesvolle ouderavond ge houden voor de openbare kleuterschool. De voorzitter, de he.r C. J. L. Leege- maate kon talrijke ouders welkom he ten. waarna hu' de nieuwe oudercom missie. gevormd na de overname van de neutrale kleuterschool door de ge-, meente. aan de aanwezigen voorstelde. De hoofdleidster, mevrouw S. Koops-k Brakman gaf een overzicht van de af gelopen en komende gebeurtenissen., Door de sterke toename van het aan-: tal leerlingen kon een leidster, mei J Dees te Biervliet worden benoemd. Binnenkort zal een tentoonstelling door, leerlingen van de opleidingsschool voor: kleuterleidsters te Middelburg in I de openbare kleuterschool te Hoek wor den ingericht. Verder werd aan,ge"kon-1 digd dat er een schoolreisje zal wor-| den gehouden en een dineetje voor de) kleuters die naar de basisschool zullen I vertrekken. De heer M. A. Hage direc teur van de rijkskweekschool te Mid-1 delburg sprak hierna over opvoeding.1 ieren praten en lonen. Ieren omgaan I met materiaal en kinderen, houding te- genover de ouders en dergelijke. Een wervingsactie voor leden voor de veren - I ging voor openbaar onderwijs Hhd tot gevolg dat IS nieuwe leden konden wor- SINT-JANSfEEN Wit Gele Kruis nam afscheid van de heer Lockefeer In de onlangs gehouden bestuursverga dering van de kruisvereniging .Het V :t- Gele Kruis' afdeling Sint-Jansteen werd afscheid genomen van de heer L. Locke- feer. die als bestuurslid bedankte we gens zijn gevorderde leeftijd. Voorzit ter G. Flos bedankte de heer Lockefeer voor het vele werk dat hij voor de ver eniging heeft verzet, in het bijzonder in zijn functie van voorzitter van de tbc-commissie. Het bestuur benoemde de heer Lockefeer tot erc-lid van de vereniging. KLOOSTERZANDE Benoeming ouderling In de vacature in de kerkeraad van Nederlands hervormde gemeente van Hontemsse te Kloosterzande. ontstaan door het bedanken %'an de ouderling de heer V. S. M van de Willigen, Is benoemd de heer J. Dieieman te Kloos terzande. CertificatenVeilig Verkeer' Wethouder P. Everaart van Hontenisse heeft te Kloosterzande aan 30 cursisten die de tweede verkeerscursus van deze winter met goed gevolg beëindigden, het certificaat met draagsleutel uitgereikt. De wethouder wees daarbij op het grote nut van dergelijke cursussen voor de deelnemers aan het verkeer. Hij bracht verder hulde aan de instructeurs, de he ren Rombout en Van de Broecke. voor de verantwoorde wijze waarop zij de cursus hadden gegeven. De districts consulent van het Verbond voor Veilig Verkeer was bij de uitreiking aanwezig. AFSCHEID DS L. SPAANS VAN BRESKENS BRESKENS In een drukbezochte kerkdienst heeft ds L. Spaans dit week einde afscheid genomen van de her vormde gemeente te Breskens. Ais af- scheidapreek had hii gekozen Joh. 19: 5b. Als eerste spreker was er burge meester J. Eekhout. .Kerkelijk is veel verwacht, doch ook builen de kerk verwachtte men iets van u. Door u is veel werk verzet. Uw medeleven met de lijdende mens was groot. Veel ziekenbezoek heeft u gedaan, hetgeen uw aanwezigheid In de streekziekenhui zen bewijst" E<-n 44-urige werkweek kende u niet. Ook het contact met de bejaarden is steeds groot geweest. Uw warm hart voor deze gToep van de be volking getuigt in de beijvering voor het pensiontehuis Rozenoord'. aldus de heer Eekhout. Namens de hervormde classis IJzeDdijke sprak ds P. Faber uit Aardenburg -.voorden van dank voor de goede sa menwerking. .Het gtng er ook weieen» Spaans toe. doch aan het eind was alle» weer in goede harmonie', zo vond hij. Ds L. A Brinkman uit Schoondljke, die nu consulent voor Breskens is. sprak als voorzitter van de ring van predi kanten West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij zei. dat men altijd wist wat men aan ds Spaans had. De heer I. VerduHn sprak namens de kerkeraad. Teleurstellingen zijn ons met bespaard, doch altijd is het oog gericht gebleven op de gemeente. Er zijn wel moeilijkheden geweest doch deze zijn altijd opgelost geworden', zo zei hij. Namens de kerkvoogdij sprak de heer Vlnke en de herv. kerk te IJzendijk» was vertegenwoordigd door de heer Fortrei. De heer Robijn, hoofd der openbare la gere school in Breskens. roemde de ma nier waarop door ds Spaans het gods dienstonderwijs op zijn school werd ge geven. Namens Rozenoord sprak de heer Maas uit Biervliet en als voorzitter van de Uitkomst sprak de heer K. Maas uit Breskens. Ds W. J. Museh van de gereformeerde kerk Breskens zei. dat in deze tijd van samenwerking in Breskens een kleine toenadering was te constateren. De heer Basting dar.kte namens de vrije evan gelisch» kerk voor de ondervonden sa menwerking. Kapelaan Ómer Gielliet zei dat de her vormde kerk ingetogen is en de katho lieke kerk uitgetogen. .De mensen den ken dat er een muur staat tussen de kerken, doch hij zag het slechts al» een puinhoop, die moet worden over wonnen. Ds Brinkman hoopte dat het consulent schap korte tijd zal duren. Tot slot dankte ds Spaans. Het was hem tegengevallen dat het contact met de vissers niet Intensiever was. hoewel de huisdeur altijd open stond. Over de R-K Kerk merkte hij op dat hij zich steeds heeft moeten onttrekken aan de bijeenkomsten van dominees en pas toors daar hij meende dat er in de R-K Kerk nog teveel nuances zijn. Hij hoopte, ,dat de H. Geest wijsheid mag geven'. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, onze innig geliefde vrouw, moeder en grootmoeder LEONTDiE MARTHA VAN YOOREN echtgenote van Livinus Leoncius van Bracken, op de leeftijd van 79 jaar. Sas van Gent: L. L. van Bracken H. M. P-. van Waterschoot van Bracken J. J. van Waterschoot C. L. M. M. van Waterschoot L. A. J. van Waterschoot- Blondeel S. A. L. T. van Waterschoot Driebergen: A. W. M. H. van Waterschoot Sas van Gent. 16 maart 1969. Zandstraat 129. De H. Mis van Requiem gevolgd door de teraar debestelling. waartoe u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op woensdag 19 maart 1969 te 10.00 uur in de kerk van O. L. Vrouw Hemelvaart te Sas van Gent. Bijeenkomst om 9.30 uur. Zandstraat 129. Rozenkransgebed in de kerk van de H. Pastoor van Ars op dinsdag 18 maart om 19.00 uur. vraagt voor een object te Terneuzen EN Geboden wordt: vast werk. hoog loon. Te bevr. mondeling of telefonisch bij P. G. Liekens, café-rest .Delta'. Noordstraat 85. Terneuzen. Tel. 01150-3544. Dagelijks van 7-10 uur 's avonds. Heden werd, na een geduldig gedragen lijden, van ons weggenomen, mijn geliefde man en onze zorg zame vader, behuwd-, £root- en overgrootvader, broeder, behuwdbroeder en oom OER AR Dl'S JOHANNES MINNIK echtgenoot van Cornelia van Kerkvoorde, drager van de zilveren medaille in de orde van Oranje-Nassau, op de leeftijd van 73 jaar. C. Minnik-van Kerkvoorde G. L. Minnik A. Minnik-Dooms C. C. de Kok-Minnik C. de Kok C. J. Jonkman-Minnik J. P. Jonkman Klein- en achterkleinkind Condoleantieadres: Vincent van Goghstraat 4. De teraardebestelling zal plaatsvinden woensdag 19 maart, des namiddags 2.15 uur. na voorafgaan derouwdienst in .Bachten Dieke', aanvang 1.30 uur ingang Ferd. Bolstraat i Stijl en distinctie in herenkleding kijk wie dat voor u heeft ja meneer MAISON LEGRAND. Modecreaties uit heel Europa J wachten op u. Donderdag 20 maart aanstaande wordt voor de ouders van de kinderen van de hoogste klassen van de lagere school gevong aac i» m De achviteitencommissie van het dien-[te Westdorpc een ouderavond gehouden, den ingeschreven waardoor het aantal stencentrum 't Trefpunt' te Axel be- Het hoofd der school zal deze avondlieden van de VOO te Hoek werd ver legt aanstaande woensdagavond 19 inleiden, waarna vervolgens gelegenheid dubbeld. In de pauze gaven de le'ds'ors maart om half acht een dia-avond. Opl bestaat voor de ouders met de onder- uitleg bii de n einv te Ln deze avond zp.1 dr. K. Boor dia's ver-wijzers te praten. De ouderavond wordti -e k'eurenschool in de bloeme.nbuurt tonen over het hospitaalschip Henri [belegd In liet verenigingsgebouw .Con- aan de hand van een maquette en te- Dunant. cortüa'. 1 keningen. Met leedwezen geven wij kennis van het overlij den van onze oud-bedrijfsleider, de heer G. J. MINNIK in de ouderdom van 73 jaar. Vele jaren heeft hq met grote trouw en toewij ding ons bedrijf gediend. Terneuzen, 16 maart 1969 r VOOR UW HAARVt'BWGING NAAK KAPSALON VlooswQkstr. 4 Telefoon 2465 TERNEUZEN Uepositaire Elisabeth Arden Speciaal v baarwerkeD .J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 19