■AGENDbi 5 GEMEENTEHUIS MARIEKERKE BIJNA KLAAR Vergaderingen VW-Beve!and MARKTBERICHTEN NUTSSPAARBANK DE BEVELANDEN NUTSSPAARBANK MIDDELBURG Familie-avond Hosanna' Goes Hansweertse Boys zonder voorzitter ZEEUWSE WARMBLOEDFOKKERIJ BESPRAK HENGSTENHOUDERIJ DINSDAG 18 MAART 1969 U^/CCT PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT iV/SSE Kiesvereniging CHU in Nisse VLABMARI I 17 mnart- U aterrootvla», lag'- dejuoorten t i.7S, f ROTTERDAM OES l>e VVV- Zuld-Beveland zal' <111 jaar een groot aantal advertenties NISSE D< sutcnkring Go<-.- van de plaatsen In landelijke kranten, water- CHU wil in Nisse een k:< .^vereniging sportbladen, Belgische en Duitse kran- oprichten. Men heeft daarvoor ccn bij- j ten. Op de begroting oor 1969 is hier- eenkomst belegd op donderdag 20 maart voor ruim 4000 gulden uitgetrokken. ;n het dorpshu.s :.n N:sse. Op die v De begroting zal worden behandeld opjgaderfng zal de heer A. J. Kaland, de algemene ledenvergadering van de un g-.--jepute-: ie staten van Zeeland Zu.dbeve'andse VVV, op 25 maart, spreken. In de uitnodiging tot de ver- 's avonds om acht uur in het dorpshuis nadering tiet bea.uur van de sta- te Nlsse. tenkr.ng Goea op het feit. dal Nisseld(. r In het komende seizoen zal de WV ook waarschijnlijk per 1 januari 1970 deel l>, de toeristenkrant weer tien keer latent zal uitmaken van de nieuw te vormen n h verschijnen. Hiervoor is 250 gulden i gemeente Borasele. .Een nieuwe ge- v, uitgetrokken. In de loop van 1969 zal, uicenteraad zal moeten worden verko- te nemen, de prijzen konden ie<» ver als de ledenvergadering het goed vindt, zen. De kandidaatstelling voor de le- ren worden begonnen met de voorbereiding de a van de raad al plaatshebben i «et nieuwe rootaeuoer. heelt een van een nieuwe Zuid-Beveland-foIder. langs partij-politieke weg Ook u zult genomen, de eercte bakkm De agenda voor de ledenvergadering in invloed willen hebben op de kandidaat- i- drog-n Nlsse wordt maandagavond 24 maartspelling. Dat is wn belang voor Nisse. besproken op de afdelingsvergadering Die invloed .s slechts mogelijk, indien aardappbltf.rmmnmarkt Goes, in hotel Ockenburgh te Goes, er ;n uw dorp een -- Aanvang 8 RH LAND-BATH Groene-Kruis vergaderde aldus het bestuur van de statenkring. De vergadering begint om half acht. vV ISSEN KERKE. iv aprli prtl 3456. In het dorpshuis .Luctor et Emergo' te Rilland hield .Het Groene Kruis' haar iaarlijkse algemene ledenvergadering. Vlce-voorzitter L. van Dreel opende de ze matig bezochte vergadering. Nadat enkele verslagen van de secretaresse •n de per,ningmeesteres.se. de dames Glas en Munnik. waren goedgekeurd. Het accordeon-gitaar orkest WIK uit verd als dank het Groene-Kruislepeltje1 Wissenkerke. zette haar jubiieum-con- ultgerelkt aan de heer P Windhorst, I verten voort met een bezoek aan het WIK concerteerde in bejaardencentrum .Poelwijck' kalm. Openstaande posities 13 nov 14 nov. april 3407, Ochtend call. 2 x 15 00. lx' 15.20. 5 X 15.50, 30 X 15.40, 10 X 15.30. 2 x 15 20. r 13 x 15.30. 10 x 15.40, 2 x 15,30. 23 x 15.20. Mid-, dag call 7 X 15.20. 15 x 15.10. Dagomzet april groenten en fruitveiling zwijn drecht 17-3: andijvie 144. spinazie 11512*. uien t prei 8095. spruiten A 141166. B 1421 117—141. witlof AI 205—215, veldsla 1«0 knolselderij 2087. sla ai 1926. Cl 11 korr.k. 75 plus 77. 60 plus 6768. 50 plus 51 Poelwijck te 40 P'*1» 4446. 35 plus 3436. 30 plu» 29 In de zaal van hetjplus 2628. krom 7781. stek 33—W. r •ïoemd mevrouw T. van Boreen-Kake- Schouw werden de dirigent de heer P. I rood 76. selderij 15—23. sterkers 00,30— heeke. De begroting voor 1969 gaf een B v*n Sprang en de orkestleden har-; nadelig saldo van 796,- te zien. De -lelijk welkom geheten door de waarne-, wijkzuster. J. H. Dieleman, gaf een mend directrice van dit bejaardencen- MËI.ISKKKKE De verbouwing van het gemeentehuis van Marielterke is bij na Iclaar. Donderdagmiddag wordt liet vernieuwde gebouw niet een raadsver gadering officieel in gebruik genomen. Er is heel wat veranderd aan het oude gemeentehuis van Meliskerke. De voor-, mali ge secretarie werd omgetoverd tot een riante burgemeesterskamer. De wan den van deze kamer en de wanden van de gastvrije entree zijn in een licht soort hout uitgevoerd. De secretarie zelf is verhuisd naar het nieuwe gedeelte, dat achter het oude ge deelte is opgezet. Deze moderne en gro te ruimte staat in verbinding met de entree door middel van een balie, even eens in hout uitgevoerd. Naast de secre tarie is de kamer van de gemeente-se cretaris. een keuken, een toiletgelegen heid en een garderobe De voormalige burgemeesterskamer werd gedegradeerd tot ruimte voor de centrale verwarming (ADVERTENTIE) vanaf 2 april in Zuiderbaken, Magistraatwijk Het achterkamertje van de voormalige j i Een overzic ht van de nieuw e en i secretarie Is nu een grote kluis met ver-derne secretarie met een doorkijkje d rijdbare archiefkasten. De raadszaal de balie in de entree FotoPZC) heeft een opknapbeurt gehad maar ii zijn oude stijl gelaten. Door deze i bouwing. die met inrichting mee on., veer honderddertigduizend gulden heeft gekost is de totale oppervlakte ruim twee maal zo groot geworden. Donderdagmiddag wordt her vernieu' gebouw in gebruik genomen. Voor don derdagavond zijn de aannemers en hun personeel uitgenodigd. De bevolking Mariekerke is vrijdagavond van zeven tot tien uur van harte welkom. een bondsspaarbank DINSDAG 18 MAART 1969 BURGH-HAAMSTEDF - avond buitenlandse reize Gereformeerde kerk. 19.- NCVB. GOES Centraal, 14 30 uur: demonstratie- middag voor de Nederlandse vereniging var huisvrouwen. MIDDELBURG - Schouwburg. 14 uur: cau serie voor de Nederlandse vereniging var RTM-vliegveld: dia- 15 uur- bijeenkomst NIEUWERKERK De Mecbaal, 1930 uur. ledenvergadering werktulgenvei eniging SINT-MAARTENSDIJK - Christelijke school 19—21 uur: kijkavond THOLF.N Landbouwhuishoudschool. 11.30 on 13 45 uur: jeugdconcert VLISSINGEN Oranje-Groenekrulsgebouw: 20 uur: Biiecnkomst smalfllmgroep .Shot '88", ZIER1KZEE Huis van Nassau, 19.30 uur: eerste brldgewcdstrijd BC Zlerlkzee. BERGEN Ol> ZOOM Etcetera: tentoonstel ling werken Fritse Lensvelt. HULST Burgerzaal gemeentehuls. 10—12 en 1417 uur; tentoonstelling kunstkring .Van den V'o» Reinacrde" Boekhandel Van Geyt, 9—12 en 13—18 uur tentoonstelling werken Zeeuws-Vlaamse kunstschilders. MIODEI.Bl'ltG Rijksarchief Zeeland. Slnt- Pleterstraat 38, 9.30—12.30 en 13.30—17.30 uur tentoonstelling .Curieuze archiefstukken' STOPPELDIJK Serrarens. 1012 14—16 en 19—22 uur. tentoonstelling werken Ptet.er de Bodl, WESTDORPE Galerie Troulzaerle. 9--18 uur: tentoonstelling unica 1-eramiek van Francitie Tlmmers en schilderijen van Paul Citroen GOES Het Goese muziekgezelschap .Hosanna' hield dezer dagen de jaarlijk-i se familie-avond, die een extra feeste lijk karakter droeg in verband met de viering van het 80-jarig bestaan van de vereniging, dit jaar. Aandacht werd be steed aan het feit, dat verschillende leden zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heblven gemaakt. De heer A. Hillebrand, die 50 jaar lid .s geweest en die nu heeft bedankt, werd benoemd tot ere-lid. De beer J. v. d. Plasse uit Goes heeft 37 jaar lang de vereniging gediend Hij bedankte om gezondheidsredenen. De heer' v. d. Plas se werd benoemd tot lid van verdienste. De heer P. Droogers werd bij zijn 50- jarig lidmaatschap onderscheiden met het gouden ere-insigne van .Hosanna'. De avond werd gevuld met het toneel- 1 stuk .In Hoiland staat een huis' door de Vejo-toneelgroep en uiteraard liet I tussen de bedrijven door het korps van zich horen. Verder was er een tombola om de feestvreugde te verhogen Jaarvergadering van ANB Goes GOES Vrijdag 28 maart houdt de Goese afdeling van de algemene Neder landse bond voor de bouwnijverheid in Goes de jaarvergadering. Aan de orde komen de verschillende jaarverslagen en de heer J. Provoost, controleur van de stichting vakopleiding bouwbedrijf, zal een causerie houden over het leer- ngstelsel. In het jaarverslag wordt ge-I steld, dat 1968 een redelijk jaar is geweest. De werkgelegenheid was re delijk goed. Het aantal leden van de bond bleef gelijk op 297. De jaarverga dering wordt gehouden in .De Land bouw' in Goes en begint om 8 uur. Kaderdag Zeeuwse plattelandsvrouwen De jaarlijkse kaderdag van de afdeling! Nederlandse bond van plattelandsvrou wen wordt woensdag 26 maart te Goes gehouden in het landbouwcentrum De ochtendvergadering die om half elf begint wrodt gewijd aande organisa tie in het provinciaal bestuur. Spreek sters hierover zijn mevrouw E. J. A. de Koeyer-Doeleman. presidente van de afdeling Zeeland en mej. A. van de Lee- den provinciaal secretaresse. Drs. R. Hajèr directeur van het Nederlands centrum voor volksontwikkeling, heeft tot causerie: .Wat willen wij met ons werk'. Na de lunchpauze wordt over het besprokene gediscussieerd. Alliance Franqaise te Goes bijeen GOES Dinsdag 25 maart houdt me vrouw Claude Servoise voor de Goes Alliance Franïalse in hotel .De Koren beurs' :n Goes over .La neinture Fran ca .se contemporaine de 1910 1968 :du cubisme an nos jours'. De bijeenkomst begint om kwart over acht De inlei ding wordt geïllustreerd met dia's. Expositie in bloei getrokken bloembollen KAPELLE De leden van de vereni ging .Flornlia' te Kapelle hebben zien de afgelopen weken beziggehouden met 1 bet in bloei trekken van bloembollen De resultaten hiervan waren te zien in het verenigingsgebouw .Obadja' op een daarvoor ingerichte tentoonstelling. Hel aantal inzendingen was dit 'aar :e's in de voorgaande jaren. Air •erslag over de wijkverpleging In 1968. Voor de ledenvergadering van de pro vinciale Zeeuwse vereniging in Erui- nisae zal als afgevaardigde L. van I>riel aanwezig zijn. Bij de bestuursverkie zing werden herkozen mevrouw Glas- Hes en de heer J. Walraven. In de herk esbaar was, werd gekozen de ffen hartelijk dankwoord van d< - M. A. v. d. Avert. Verder kwamen Yan Sprang voor de prettige ont enige wijzigingen in het huishou- YÏY"1 *aD e geze"'g I HANSWEERT Vfgelopen week heeft de voetbalvereni ging Hansweertse Boys een buitengewo ne ledenvergadering gehouden in zaal .Zeelandia'. De voorzitter de heer J. Boon had te kennen gegeven niet lan ger meer lid van het bestuur te wil len uitmaken. Tevens was door vertrek naar elders het bestuurslid Jac. de Keij- zer niet meer bereid zijn bestuursfuc- tie te blijven bekleden. Twee nieuwe bestuursleden werden gekozen: de heren J. de Winter en J. den Toonder. Helaas werd niemand berpid gevonden het voor zitterschap te vervullen. Deze functie wordt echter voorlopig waargenomen door de heer D. de Jong tot de aan staande algemene ledenvergadering die men eind mei. begin juni hoopt te hou den. Dan word? definitief een nieuwe voorzitter gekozen De heer D. de Jong zal "zich echter hiervoor niet beschik baar stellen naar hij ons mededeelde. SCHORE Internationaal zeehengelconcours SCHORE De Schoorse hengelsport- vereniging organiseert zaterdag 29 maart een internationaal hengel- concours. Het is voor het derde achter eenvolgende jaar dat een dergelijk eve nement op touw wordt gezet. Ook dit keer verwacht de veren.g.ng een grote deelname. De wedstrijd vindt plaats in de Westersche.de tussen Hansweert en de Bïezehngse Ham. Om elf uur zal het startsein worden gegeven. In het verenigingsgebouw zal na afloop wedstrijd burgemeester H. G. van Suij- lekom de prijzen uitreiken. KRABP VD1JK E Feestavond volksonderwijs In het cultureel centrum te Krabben- dijke werd de jaarlijkse feestavond van! de vereniging voor volksonderwijs ge-1 houden. Voorzitter P. Kakebeeke heette allen hartelijk welkom en was verheugd over de grote belangstelling voor deze avond. De hoogste klassen voerden een toneel stukje op, geregisseerd door het hoofd van de school, de heer M. Oostdijk. Verder vertoonde de heer Oostdijk een filmstrip van .De Keukenhof'. In de pauze werd een verloting gehouden. De heer Mol uit Roosendaal trad als goo chelaar op. De avond werd besloten met een ge zellig bal onder leiding van het gezel schap .Seebrechts' uit Bergen op Zoom. Ledenwerfactie Ned. Bijbelgenootschap In de week van 17 tot en met 21 maart zal er te Krabbendijke een ledenwerf actie gehouden worden voor het Neder lands Bijbelgcnoeotschap. Daartoe zijn huis-aan-huis reeds afgelopen week en veloppen met antwoordkaartjes bezorgd, welke door een vijftigtal vrijwilligers worden opgehaald. Het team dat hier aan medewerking verleent, wordt ge vormd door leden van de gereformeer- plaats van de heer M. Boonman, die niet herk heer nog enige wijzigingen in het huishou- del:jk reglamct aan de orde. Voorzit-£8av0rM^' ter dr J. A. Kamps sloot deze verga dering. g BIEZELINGE i Uitvoering van ,Rillandia' RILLAND De muziekvereniging .Rillandia' gaf vorige week :n het dorps huis .Luctor et Ernergo' een geslaagde uitvoering. Onder leiding van dirigent Peter de Wüdt verzorgde het muziek gezelschap eerst een concert. Vervolgens kwam het jeugdkorps op de planken. D» Rillandse drumband onder leiding van de heer G. Goremans voerde een buitenmodelmars uit. Het muzikale slot werd gevormd door een gezamelijk op treden van het jeusdkorps en de drum band. Zij voerden de Samt-Triphonmars uit. Het Gezellentoneel uit Bergen op Zoom bracht later op de avond de klucht in dne bedrijven De ooievaar vergist zich'. De opvoering oogstte een dank baar applaus. Na afloop was eer nog een gezellig samenzijn met muziek van The Goodwill-partners. Voorzitter J. Koppejan kon aan het begin van deze jaarlijkse uitvoering veel bezoekers ver welkomen. SCHORE Ouderavond ols SCHORE Groot was de opkomst voor de ouderavond die de openbare la gere school te Schore dezer dagen in het verenigingsgebouw had belegd. Voor zitter Jac- veerhoek releveerde de hoog tepunten van het afgelopen schooljaar, met onder meer een goed geslaagde jubileumviering van schoolhoofd L J. Drever. Een bijzonder leuke bijdrage le verden de kinderen die onder leiding trum. Met zichtbaar genoegen luister-: den de aanwezigen naar een gevarieerd muziekprogramma en naar de kleine accordeons» listen. Een mooi abject voor; de filmopname door de heer Heijboer. vormde deze kleurige zaai met de in KAPELLE Enkele de mooie Zu:d-Bevelandse klederdrachtheeft de vereniging Prijsuitreiking tekenwedstrijd Herv. verenigingen Koudekerke op vergadering estoken inwoners van het gebouw Dezer dagen hielden de hervormde vrou wen- en mannenverenlging hun jaar vergadering. In het geheel gevulde Jeugdhonk opende evangelist De Lugt. bil ontstentenis van de voorzitter, ds J- veken geleden Alten#, de bijeenkomst op de gebrulke- u w openbaar on- Wijze. Na een welkomstwoord tot derwijs te Kapeke voor de leerlingen >eden en afgevaardigden -i'avond :n van rmw# de heer van de openbare Lagere school eer. -.eken- wedstrijd uitgeschreven. Aan deze wed- groot i deze Uitvoering .Jonge Kracht' BIEZELINGE Het tamboers- en trompetterskorps .Jonge Kracht' te Bie- zeiinge hield dezer dagen in de consis torie van de hervormde gemeente een uitvoering. Men had over niet te klagen en het Upper De heer S <?.T> over de geslaagde van de dames en heren. En mevrouw en •ertoon- sirijd namen de kinderen enthousiasme deel. Tijdens de eniru riee week gehouden ouderavond van de school waren de ingezonden tekeningen d« Altena i inmiddels vc. niet alleen tentoongesteld, ook werden 'oonde-i prachtige das over hun reis de prijswinnaars bekendgemaakt. De en verblijf In Schotland, uitslagen waren: le klas: le prijs Diana Een bijbelse quiz volgde. Mevrouw Hen- Annet Nijssen, 3e drikse. presidente van de vrouwei lagen v Loo, prijs Liere 2e klas: prijs Joke Kole. 3e 3e klas: Jaar Hans van "Liëre. leniging, .sloot de geanimeerde avond, in, 2e '—i~ auwe. ip Veerhoek, 2e prijs- ■■Jü lien van der Linde, 3e prijs Frans Jans- naar Zoutelande hopen te vertrekken. aann ook een voorlopig af- Peter Paauwe. scheld werd genomen van ds en me- Jaco- vrouw Altena. d:<" over enkele dagen prijs llonka_Meenken. 2e )le. 3e prijs Veerhoek, •an het onderwijzend personeel toneel tukjes hadden ingestudeerd en deze op •lotte wijze brachten. Na de pauze werd het huishoudelijk gedeelte afgewerkt, waarbij de leden van de oudercommis sie. de heren A. Eversdijk en Jac. Veer hoek werden herkozen. In de vacature mevrouw Van Hanegem-de Kunder werd voorzien door verkiezing van me vrouw Potter. Van een goed schooljaar getuigde ook het jaarverslag van secre taris A. Eversdijk. Pennmgmeesteres mevrouw Joosse-Pieterse had de boeken af kunnen siuiten met een bat'.g saldo. Namens de kascontrolecommissie bracht de heer J. D. Lindenbergh verslag uit. Collecten eiding en J. Wisse lieten de band. leerlingen hoornblazers en trompettisten om beur ten in combinatie ie3 van zich horen Twee schetsen werden opgevoerd, .De papiertjesmaniak' en .De kampioen stierenvechter'. In de pauze werd ten ba te van het uniformenfonds een verlo ting gehouden. Na de pauze voerden leden van de plattelandsjongeren het kluchtige toneelspel .Blijf zitten waar Je zit' op, onder regie van mevrouw A. M. de Reus-Geschiere uit Goes. Het werd op goede wijze vertolkt Voorzit ter M. Wisse deea in zijn openingswoord een beroep op de ïeugd om zich bij het korps aan te sluiten. COLUNSPLAAT Onderlinge Kuip vergaderde De coöperatieve kolenveremgmg .Onder linge Hulp' te Colijnsplaat hield haar algemene vergadering in café .Juliana' onder voorzitterschap van de heer M. de Waard De voorzitter zei In zijn openingswoord dat het afgelopen jaar gunstig is ge weest voor de vereniging, maar in de naaste toekomst (aardgas) zal dit een wending nemen. De inkoop was 20.523.97 Tulden, terwijl de omzet 32.347,23 be- Iroeg. Het batig saldo is 1605,37. Er zijn 22.142 kilo kolen vertiandeld. Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. Clement tot voorzitter gekozen, de heer M. de Waard tot vlce-voorzitter. In de vacature van de heer K. Fltpse werd de heer P. Goulooze tot commis saris benoemd. De vereniging heeft ruim 400 leden. s-HEERENHOEK V oorlichtingsavond zuivelindustrie Dezer da°en werd in het get Jeugdhoeve' te 's-Heerenhoek f COÖP. RAIFFEISENBANK KOUDEKERKE BESTAAT ZESTIG JAAR die voor de eredie sen. 4e klas: le prijs André de Schipper, 2e prijs Helga os. 3e prijs Cotoie Scn.p-1 per. 5e en 6e klas: le prijs Leen de Rijder en Annemarie van der Geest. 2e prijs Peter van Liere en Anneke Wijnands, 3e prijs Anita Hundersmarck en Rien van Liere. Als juryleden fun geerden mejuffrouw A. Pairoux, Kloe-| Bnge en de heren D. de Kok, Goes I Km-nFKF-RKU en L. Burger, Kapelle DEKERKK - |jiiiir werd de gren» i<> uiujui.ii »«*»- den ruimschoots overschreden'. Aldus Ilitvnprina OnaHia meldt het bestuur van de coöperatieve UllVUCIIllg uuauja mlffeisenbank Koudekerke in een over- KAPF1I.I.F. - O- christelijke jongeren- ïT"?"Jïït ÜSLÏÏlK rugzieif'op 'M^g^aag^TOorjsa^ihte "Ogenomen in hot Jaarveevtag over TTI een geslaagde WOrJS.rtni.t- 1968 T.mt de bank 30 jaar bestond tras ItoSd Wbijtte?Yli?ndeS£^£ «k'TfeJd ntUjoen tnt.den te flthk aantal be.angstellendet, v-r^Bcte Hetjaarverslag verd op rijn, nit- S? gebracht door D. Ganaetnan en mejttf- f,J3 IS™ Frouw C. Hoogesteger. Daarin werd du:-t°°rgelx)uw in Paauwenou.g. waar cen- delilk tot uitTn." Iphracht dat er P»n U™ de gehele administratie van de opgJewe£t verenigfngs^en t I bank wo,-dt ^voerd. Het financieel over- pauze werd met vee! verve het toneel- f.' vermefdt aaa dagelijks op.raag- -bare ternujngelden. overheids-- ;ebouw lichtingsavond gegeven door het Neder lands zuivelbureau in samenwerking met de koninklijke Hofland:a fabrieken van melkproducten en voedingsmiddelen NV te Goes. De dames hebben verschil lende kaassoorten kunnen proeven, kre gen een vla-flip aangeboden en in de pauze werd koffie geserveerd. Door de organisatie was een prijsvraag uitge- spel in drie bedrijven .Het meisje' met het leeuwen jong' van Hans Nesna ten tonele gebracht. Een stuk dat snel werd vertolkt en door het publiek werd ge waardeerd. De dagsluiting werd beide avonden verzorgd door Q. WLsse met als thema ,Ik ben het Dicht der wereld'. 's-GRAVENPOLDER Jaarvergadering chr. school •rotestants christelijke kleuter- school te 's-Gravenpolder hield haar 1 jaarlijkse ledenvergadering :n één van c de lokalen van de christelijke school te 's-Gravenpolder. De vice-voorzitter. de i heer A. Hoogesteeer. opende de verga-! dering. In deze bijeenkomst werden tot leden van de kascontrolecommissie 1968 en 1969 benoemd de heren C. P. Ker-i stens en P. Brouwer. Bij de bestuurs-jNa i verkiezing werd de heer A. Hoogeste- emglngen op Walcn< ger herkozen; in de vacature J. W. den -e'club .Onder Ons' te Oostkapelie za- Koster werd gekozen de heer Jac. M. de I terdag de musical ,Jut en Jul ais de- Koster en in de vacature J. van Over- tectives, in het verenigingsgebouw te beeke de heer Jac. op 't Hof. In deOostkapelle. Een dankbaar applaus van plaats van de secretaris-penmngmees-het publiek, toonde, dat ook nier deze ter. ds J. H. Kluiver is de neer B D. de musical zeer ln de smaak viel. De be- Klerk tot penningmeester benoemd. langstelling was matig te noemen. Van onze adverteerders Succesvolle show van Opel in Goes GOES Van 14 maart tot en met vandaag (dinsdag) was Opeis potent uitziende sportwagen, de 1900 GT. het middelpunt en de trekpleister van de Opel-show van de Goese General Mo tors-dealer Louisse. Op de show kon men verder nog en kele typen Opeis Kadett, Rekords. Com modores en stationcars bewonderen. Buiten stonden een snelle commodore GS en een pittige Rekord-Sprint gereed5"eearts ^op. S De exposritie is gehouden in aansluiting op cie RAI, om zo mee te profiteren van de bij het publiek gewekte belang- stalling voor auto's. De verkoopcijfers gedurende de Goese show bewijzen, dat die belangstelling groot is. Meer dan Toneel voor de KPJ KPJ. afdeling komst in het gebouw .De Jeugdhoeve' Een toneelgroep van de KPJ. afdeling Biervliet voerde het blijspel ,de voorheen vraagt liet publiek naar de duurdere typen. De GT 1900 sportwa gen was voor vele bezoekers het be de kerk. de hervormde kerk en de "e gf de samenstelling I reformeerde ;emeente, overeenkomstig ng van het plaatselijk be stuur van het. NBG- Benoeming juryleden fungeerden, de heren J. op Hof. Kapelle en D. Koppenhol. Go-s. Voor de serie (tulpen, hyacinthen en In de gereformeerde kerk te Krabben dijke werden gekozen tot ouderling de heren C. Boucherie A. Schrier Pzn en A. Schrier-Dees. Ais diaken werd de heer D. P. Smallegange gekozen. Burgerlijke stand GOES. Geboren: Catharine E. d v H. J. Kloos terziel en M. van Driel; Tanmetje E. M. d v H. C. van der Weele en M. J. L. de Jonge; Michiel J. z v A. A. Pieters en W. M. G. van Gilst: Iris I. d v P. J. Bril en P. A. van de Vijver: Jerphia L. d v P. A. M. van der Wel en H. A. Donner: Robert J. z v J. tie Puit en I. C. Beije. Pieter W hebben hun beste beentje voorgezet en waren goed rol-vast. Het was voor da spelers erg jammer dat de opkomst in de zaal zeer matig was. Prijskaartavond NKV >e plaatselijke centrale van het NKV, afdeling 's-Heerenhoek houdt op donder dag 20 maart ;n het gebouw .De Jeugd hoeve' haar laatste prijskaartavond. Tij dens deze avond zuilen drie prijswin naars van het afgelopen seizoen wor den bekend gemaakt. KAPELLF. Ouderavond ols KAPELLE Voor de oren-bare lagere school te Kapelle is 196S een gunstig jaar geweest. Er werden verschillende ,In het afgelopen termijngelden. overhei ds-spaarrege- lingen en dergelijke voor 1968 een to taal van 10.430.865,05. Het totaal van de toevertrouwde middelen bedroeg in het afgelopen boekjaar 11.946.975.93. De raiffeisenbank Koudekerke houdt dinsdag 25 maart 's-avonds om acht uur de jaarlijkse algemene vergadering in hotel .Rijckborst' te Koudekerke. Op de agenda staan onder meer de punten jaarverslag, bestemming winst 1968. wijziging statuten en huishoudelijk re glement en verhoging van presentie- en vacatiegelden voor leden van bestuur en raad van toezicht. Bij de bestuursver kiezing Is de heer Joh. Tevel periodiek aftredend en herkiesbaar. In de raad Onder Ons' bracht eigen musical GOES De eerste jaarvergadering van gaande in de paardenwereld. Daarbij de vereniging tot bevordering van de zijn dne punten essentieel: ■armbloedfokkerij in Zeeland ten noor- 9 Van waaruit moet men veranderen? den van de Westerschelde dagen gehouden te Goes. In het eerste jaar zijn reeds verschillende activitei ten ontplooid. Ter gelegenheid van de ZLM-tentoonstelLing" werd op 21 juni te Wühelrrrinadorp de premiekeuring ge organiseerd. Voorts werd gestart met een aantal paardencursmreen. waarvan één inmiddels is afgesloten. Besloten werd om door het organiseren van cur sussen, fokkersavonaen en keuringen belangstelling te wekken gebruik van paarden in de land bouw zal verder afnemen. Toch bezit ten de paarden een aantal goede eigen schappen die hen ook voor eendere doel einden geschikt doen zijn. Welke kant op? De vraag naar paarden voor de vrije tijdsbesteding neemt sterk toe. De fok kerij zal zich hier meer op moeten rich ten i rijpaardenfokkerijDaarnaast zal ook de tuignaardfokkerlj in stand moeten worden gehouden, warmbloedfokkerij. De premiekeuring Hoe men snel tot resultaten komen? i°°r 9^£°§i1\ juv *i?raen ?eh0a" Hiervoor is he- nod.- om bloed aan de Maria GOES Grand, 20 i Ira dr. no 14 Jaar. MIDDELBURG City, 20 nest van spionnen, 14 jaar. OOSTBL'RU. Lede!. 20 ui Boston. 18 jaar. TERNEUZf.N Luxor. 20 uur. Helden zonder VLISS1NC OPGAVEN VOOR Of INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK: G. VAN OORSCHOT P/A PZC - VUSSINGEN TEL. 01184-5144 narcissen) was de eerste prijs Oele. De tweede en derde werden resp. gewonnen door M. Veerhoek en J. Her mes. Bij de inzendingen van de tulpen was hel. wederom P. Oele die met de lauweren ging strijken Tweede werd L. Ester en derd A. C. Oele Pzn. D; hya cinthen waren het mooiste in Moe; ge trokken door M Veerhoek. De tv. rede prijs was voor A. J. van Liere Jzn. en de derde pr:js voor J. Hermes. De mooi ste inzending bij de narcissen werd ge leverd door L. Ester. Tweede P. Oeie en derde J. Hermes. Bij de vrije inzen dingen tulpen, narcissen en hyacinthen waren alle prijzen voor J. Hermes. Een welkomstwoord op de tentoonstelling?- avond sprak voorzitter J. M. Hutssoon door de heren Wondergem en Piererse uit Ki-Uinlngon werd een serie mooie dia's vertoond. Spaarbank Bi] de stichting spaarbank van de Coöp. Raiffeisenbank Krabbendijke werd ge durende de maand februari 1969 ingelegd 603.862.46 en terugbetaald 519.165.25. Het totale .spaarderstegoed ultimo februari bedroeg 15.174.042.65. In dezelfde maand wei-den 38 nieuwe boekjes geopend. Turnsuccessen Op 8 maart jongstleden slaagden op de voor-tumcursus van de Zeeuws-Brabant se Turnkring te Kapelle de dames Aga tha Sinke voor de 3c graad en Corry van Zweden voor de le graad, beiden uit Krabbendijke. Deze cursus, onder leiding van de heer D Weststra te en mej. C. C. van Weele. bestond uit 20 lessen. activiteiten ontplooid en het leerlingen- Momenteel fipror xv i 7 v aantal groeide van 118 tot 130. Van dit \i 4» 'w-ihhor- alies maakte het hoofd, de heer G. H. Schrijver en M C. de Rubber °Bei me!ding tljdens de dezer dagen Edwin W z v C A Wage-in hotel De Zwaan' gehouden goed V- „„o- ud L e, zachte «ouderavond. Na een welkomst- L wtL, r i S |iden enkele huishoudelijke zaken afge- Jan-Willem G. zv G. de Kok en d-!hande!d wegens vertrek van mevrouw ren met medewerking van enkele oude ren ingestudeerd en samengesteld mu ziekwerk dat op aardige wijze tot uit- voering werd gebracht. De resultaten een tekenwedstrijd waren op deze den te Oostkapelle in het kader van de he--aande fokk -rh loe te voegen. Een agrarische dagen Walcheren. Getracht aantal eigenschappen van het huidige zal worden om hier zoveel mogelijk' Gelderse"%-pè paard zoals makheid paardenrassen bijeen te krijgen. moet men 'bewaren. Daarnaast moeten In aansluiting op de ledenvergaderingde rnpaardeigenschappen opgevoerd werd een forumavond gehouden waar-] v.t>rden hetgeen inhoud*' voor behalve de leden ook de rijver- ^hu.ne s.-hóude- lange schor! niet emgmge® waren uitgenodigd. Het forum te lange rug: b. hals iets naar voren, bestond uit de heren A. J. Vermond, eer. afou - - - - nek - -oed Biithoven. secretaris van de VLN 1 i "de Purtt, voorzatter van de afdeling Noord- Bewegingsvorm noet ruim naar voren Brabant-Zeeland; L, B. H. van de Slik-1 zj jn waardoor men tevens een goede ke. Amemiuden en ir W. L Harmsen. 7Ai krijgt Goes, rijksveeteeltconsuient. De heer Dit kan 'bereikt worden door van de Vermond gaf eerst een korte uiteenzet- bestaande meniestapel «n .aantal te la- I ting over de huidige paardenfokker,j dekken door volbloedh* snelle evolutie Beeke en Yvonne M. H. d v V T. Stolk; Richard z T. C. Dagevos. Ondertrouwd: A. Verhoeven 21 j Menheere: Gijssel en r Louisse en I Collecten voortko men kunner. teruggekrusst met de hui- d.ge merriestapel goede rijDaarden ge ven. Bi- voorkeur worden Engelse vol- bioec'a gebruikt. Arabieren zijn wat aan de kleine kan:, aldus de heer Vermond. De discussie werd geopend met de vraag of een landelijk ruiter voldoende capa citeit en tijd kan opbrengen om een paard dat hoog in het bïoed staat goed te beheersen. Een hoog in het bloed staand paard heeft een betere ruiter nod g. Daarom is het karakter van een Luctor et Ernergo' gaf uitvoering De gymnastiekvereniging .Luctor et Ernergo' te Hoedekenskerke gaf voor een gevulde zaal met donateurs en be langstellenden in het verenigingsge bouw haar jaarlin.se winteruitvoering. De voorzitster, mevrouw I. R. Leendert- paard belangrijker dan net exterieur. se-Helms, sprak een weiKomstwoord en Verder kwam de hengstenhouderij in stelde met voldoening vast dat er nu Zeeland nog ter sprake. Dit is een moet- ook weer een damesploeg :n het pro- Kjke zaak Het aantal te dekken mer- gramma naar voren kon treden. Finan- ries is te genng om een goede hengst cieei kan de vereniging net draaiende naar hier te haler. Er werd nog "de blijven dank zij de donaties en een sub- mogelijkheid geopperd om ven assoeïa- -an de gemeente. Dat er toch al- j tie van fokkers op te richten die ge- A. S. J. Joossens 22 j. ouderavond *e z>- Getrouwd: P. J. Kriekaard 22 j en P. oliaeraxond .e z.et J Geluk 23 j: E. J. Alleijn 21 j en C. H. de Jong 17 j. Overleden: C. Ge!u;. 74__ j echt? v D.1 Itijd geld nodig :s. bleek onder anderezamenijjk een goerfe hengst zou moeten W. Vette. D. van Riet 6< j. echtg. v D. De in februari ;n de hervormde gemeen-door de verloting die in de pauze werd! exploiteren. Ook werd gevraagd of men -• A. Nonnekes: M. D. Visser 88 i wed te te Kapelle gehouden inzamelingen gehouden. Onder leiding van de heer G. n.et zou kunm-n komen v,t é-'n paar- J. Sohiiperoort: F. J. Baarends_ 14 voor diaconie en eredienst brachten 736P. van Heiningen werden de nummers denblad. D* 'oar.de bladen njn ech- wedn v A. Frankm; C. Duindam 79 jiop. Een inzameling voor de inwendige; door de diverse groeoen vlot afgewerkt.ter qua inhoud totaal verschillend. De •edn v E. Wondergem; J. Hoekmanzending had 149,07 als resultaat. Dei zodat de aanwezigen een goede in-: meeste biaden zijn tevens verenigings- H. Snoep zendingsbus jes bleken ƒ171.75 en de kin druk kregen van het kunnen van de ie-! orgaan. Na afloop var. de ieerzama zorgbusjes 268,06 te bevatten. I den. avond werden twee films vertoond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 17