Rente blijft op hoog niveau Amsterdamse effectenbeurs -rj M A NEDERLANDSCHE KREDIETBANK Daling in 1969 niet in zicht het fundament van uw vermogen WERKELIJK GEMEENSCHAPPELIJK BELEID IN GROENTE EN FRUIT RESULTATEN NMB ZIJN BEVREDIGEND Schilders hebben nieuwe cao u- Jü - :-fp :.r-r [1r: r- P-- Uitbetaling aow en aww-verhoging nog deze maand Sowjet-historicus eist postume vervoluinfif Stalin V en D ontslaat 15 werknemers in Beverwijk Amsterdam heelt geen bezwaar tegen vestiging van Progil Ontslag dreigt voor 300 werknemers van Kon. V.S.W. Waar zijn onze schepen? Vakbeurs ,Het Kind'; blauw en roze ,uit' voor baby's .Zephyr' treedt toe tot SHV DINSDAG 18 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 15 ADVERTENTIE AMSTERDAM (ANP) De vooruitzichten voor 1969 zqn, wat betreft de kapitaalvoorziening, niet erg hoopgevend te noemen. Dit meent de directie van de Ne- derlandsche Credietbank in haar verslag over 1968. Van de te ver wachten toeneming van het kapi taal aanbod zal slechts weinig ruimte beschikbaar komen voor het bedrijfsleven. Men dient er. vol gens de directie rekening mee te houden, dat het toch al hoge ren teniveau voorshands niet zal da len. De positie, waarin de economie van ons land de laatste jaren verkeert, is er een van gedurige overbesteding. Een van de oorzaken ligt bij de loonontwik keling en wel bij de tendens de lonen sneller te doen stijgen dan met de pro- duktiviteitsverbetering overeenstemt. Een tweede oorzaak ligt bij de toene ming van het aandeel der overheidsuit gaven in het totaal van de bestedingen. Men kan zich afvragen of de ontwikke ling der resultaten van kleine en mid delgrote ondernemingen van dien aard is. dat een groot aantal van deze be drijven zou moeten opgaan in grote con cerns, dan wel samengevoegd zou moeten worden tot grotere eenheden. Uit een onderzoek blijkt, dat de koersontwikke ling der aandelen van de kleine bedrij ven in het algemeen niet is achterge bleven. De koersindices van de inter nationalen zijn het meest onderhevig aan de internationale conjunctuurbewe gingen. Af te wachten valt of zij bij een omslag van de conjunctuur weer hel snelst zullen dalen. De hoge rente op de Nederlandse geldmarkt is niet zozeer een gevolg van krapte vanuit de binnenlandse economie, maar veeleer een weer spiegeling van het hoge internatio nale renteniveau. Sprekend over de Europese kapitaal markt zegt liet verslag, dat het totale beroep op de Europese kapitaalmarkten, in de vorm van Euro-obligaties dat de laatste jaren een aanzienlijke groei heeft vertoond, in 1968 fors is gestegen, en wei van 1812 miljoen dollar in 1967 tot 3084 miljoen dollar. Het ziet er voorals nog naar uit dat de factoren die in 1968 de vraag op de Europese kapitaalmark ten hebben beheerst ook in 1969 werk zaam zullen zijn. Toch bestaan er nog steeds belemmeringen, die een volledige internationalisering van de traditionele kapitaalmartkten in Europa in de wet staan. Dit geldt vooral ook voor Neder land dat met zijn tradities op het ge bied van internationale financiering a- lert moet zijn voorwaarden te scheppen voor een zo ongehinderd mogelijk in ternationaal kapitaalverkeer. Hoe be langrijk het moge zijn te trachten de ontwikkeling van Nederland als inter nationaal te stimuleren, dit mag nooit leiden tot een situatie waarin de mone taire autoriteiten bij het voeren van hun beleid ernstig gehinderd zouden worden. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN AMSTERDAM (ANP) Londen 8 66143.67%. New York 3.62;;— 3.63A. Montreal 3.37—3.3714. Parijs 73.1511i-73.201i. Brussel 7.21% 7.2! "i. Frankfort 90.32%—90 37%. Stockholm 70.18%—70.21%. Zürich 34.47—84.52. Milaan 57 68%—57.73%. Kopenhagen 48.39%48.44Oslo 50.81—50.86. Wenen 14 021,—14.03%. Lissabon 12.73%—1275% Geen werktuigendag in Bunnik dit jaar UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Fruittelersorganisatle (nfo) heeft alle betrokkenen bij de zogenaamde werk tuigendag .Bunnik' laten weten dat de Wfktulgendag dit jaa- niet zal worden georganiseerd. De NFO w(jst er op dat de huidige si tuatie in de fruitteelt tot gevolg heeft dat de fruittelers hun investeringen tot het uiterse moeen beperken. De NFO zal zijn om een werktuigendag in Bun nik te organiseren'. POSTBUS m - ROTTEfiOAM TEL(010)-»4710 Landbouwschap Vraagt om: BRIEF AAN TWEEDE KAMER AMSTERDAM (ANP) De resultaten van de Nederlandse Mlddenstandsbank zijn in de eerste maanden van dit juar zeer bevredigend geweest, zo is maan dagmiddag in de jaarvergadering mode gedeeld. Naar aanleiding van een vraag over een mogelijke uitbreiding van bet kapitaal werd opgemerkt, dat er in derdaad weieens aan gedacht is dit Jaar tot een emissie over te gaan. Concrete plannen konden echter nog niet worden verwacht, omdat de bank voldoet aan de solvablliteitseisen van de Nederland- sehe Bank. Desgevraagd deelde het bestuur mede, dat regelmatig de wenselijkheid van een bonusuitkering uit de agioreserve wordt iverwogcn. De commissarissen hadden jen dergelijke uitkering echter nog niet aanvaard. ,Als we het kunnen doen, zul len we het zeker niet laten', zo werd ge- HAARLEM (GPD) Het landbouw schap acht het noodzakelijk, dat op kor te termijn besluiten worden genomen die toepassing waarborgen van een wer kelijk gemeenschappen ik beleid van groenten en fruit. Er dient, aldus het schap, een einde te konven aan de con currentievervalsingen in deze sector. Ook zullen er op EEG-niveau rooipre- inlos moeten worden vastgesteld. Dit staat in een brief waarmee het land bouwschap zich heeft gewend tot de tweede kanier, met het oog op de be handeling van de rijksbegroting i landbouw en visserij. In deze brief worden een aantal ver langens van de Nederlandse landbouw geformuleerd. Het memorandum van de Europese commissie (plan-Mansholt) neemt een belangrijke plaats in deze brief in. Het landbouwschap vestigt er de aandacht op, dat bij het prijsbe leid. zoals dat in het memorandum wordt omschreven, de inkomensdoelstelling niet wordt genoemd. Naast de kosten ontwikkeling en de marktomstandighe den dient ook terdege rekening gehou den te worden met de inkomens van de producenten, die van een bepaald produkt afhankelijk zijn. Met nadruk zegt het landbouwschap het bouwbedrijf een looplijd krijgt dat moet worden voorkomen, dat het'22 maanden. Het bereikte akkoord ling van de boterprljs. Ook kan naar de mening van het schap de moge lijkheid tot verlaging van de boter- voorraad gevonden worden in een door de overheid te verstrekken con sumentensubsidie op boter. De voorgestelde slachtpremies, zouden, zo meent het landbouwschap, óp korte termijn afremming kunnen bewerkstel ligen van de toename van de melkroom en kunnen als zodanig gunstig worden beoordeeld. Wat de struetuurmaatregelen betreft, wijst liet landbouwschap er onder meer nogmaals op, dat hiertoe, een regionaal werkgelegenheidsbeleid in de Europese gemeenschap nodig is. Tegelijk met de brief heeft het landbouwschap aan de kamerleden het rapport over nieuwe fi- nancferingsvormen voor landbouwgron den aangeboden. UTRECHT (ANP) Werkgevers- en werknemersorganisaties in het schilders bedrijf hebben overeenstemming be reikt over de nieuwe cao, die op 1 april zal ingaan en naar hel voorbeeld AFBROKKELENDE MARKT BEURSPLEIN 5 heeft gisteren de beursweek bij de opening Ingezet i verdeelde stemming voor de Internationa 1c- waarden. Later brokkelden de koersen iets verder af. De handel was uiterst kalm. Hoog ovens begon een dubbeltje lager op 104 50 waarna 104 20 werd gedaan. Philips ging 40 cent omlaag tot 168.50 om daarna verder af te glijden tot 167.80. Unilever ging 30 cent omhoog tot 120.60. Kon. Olie zette 20 cent ho ger in op 177 20 doch moest later terrein prijs geven tot 176 60, AKU daalde aanvankelijk 80 cent tot 119.50 om verder in te zakken tot 118.80. Het overnemen door het AKU Belgische fabriek van de Union Chimiquc voor de vervaardiging van synthetische ga rens werd ter beurze nog wel druk besproken doch bracht geen hogere koers voor het AKU- aandeel. integendeel. Voor deze overname geeft AKU een zeer grote post aandelen n.l. 650.000 duizend plus fabrieken. De totaalwaar de bedraagt ca f 100 miljoen. Door genoemde overname zal aan de jaaromzet van AKU-Ne- derland ca f 200 miljoen worden toegevoegd. Hierdoor zal de verkoop ca f 1 miljard be dragen. De uitbreiding in Belgié en Emmen. alsmede het deelnemen van AKU aan de 45 miljoen dollar emissie van de American En- ka. bezorgen AKU geen last omdat alles ge financierd kan worden door de pas ultgege- 50 miljoen converteerbare dollarobliga ties van AKU. Ongetwijfeld gunstig bedrijfs nieuws hetwelk echter in een verkeerde markt is terecht gekomen, aldus de beurs. Na de flauwe stemming van donderdag zak ten de koersen vrijdag in Wallstreet nog iets verder in. De Nederlandse waarden moesten :rrein prijsgeven. Dit had in Amsterdam gisteren merendeels licht aanbod ln de toon- ;angevende fondsen tot gevolg. Jan de cultures was Amsterdam Rubber flauw op 56%, HVA;iets gemakkelijker op 99. De scheepvaartsector kon de hogere koersen vrijdag niet hahdhaven en moest een klein stapje terug 4oen- De staatsfondsen- markt was praktisch onveranderd. Deli Mij gaf geen verandering te zien op 76. KZ Organon was zwak op 191.70 evenals Hei- neken op 162. AKU herstelde zich tot 119.50 maar Hoogovens zakte verder in tot 103.80. Philips verliet de markt op 167.50. Unilever 120.50 en Kon. Ollel 176.70. KLM daalde 2.— tot 233. In particlpatiebewijzen wereldenergie werd| (284) gedaan. Dit naar aanleiding bod van Utilico op Wereldenergie. ANP-CBS BEURSINDICES OBLIGATIES Staatsleningen Ned 66-ï 7 Ned 68 Ned 68 6% Ned 67 6% Ned 85-1 5'. Ned 84-1 5'. Ned 58 1% Ned 59 4 Geld.Z. 4% 92 MeellaDr. 6% 103 Sebolt Hon 4% 89 Wyers "66 8% ACTIEVE AANDELEN Bors VVehry B.-edero'» b Buhrm T Bijenkorf c 670 1 662 885% "46% Ned 1 4% Ned 61 4% N Staff 47 3% Ned '54-1-2 3% Ned 55-1 3% Ned '37 3 Grootboek 46 S N Doll '47 3 Bank- i kredietwezen BvNG 57 0 94 BvNG 58- 5» 4% 82% BvNG '68-1 7 100 BvNG 67-1-2 6% 96 5 BvNG 68-1-2 6% 96 J BvNG '65-1 5% 89 S BvNG '58 5% 89% BvNG '64 5 86% Hypotheekbanken Fr. Gr. DW I Fr. Gr DU 4% 83% West NO 3% 70% Handel. Industrie en d BP 66 7% 100% KZK '65 6 93% N Gas U ött 6% 100% Pgem '57 6 93 Pgem '64 6 91 R.rljn pljpl. 8% 92% KLM '68 7 98% KLM 4% 94% Premlelenlngen Alkmaar A'dam '51 A'dam '56-1 Dordr '56 Eindhoven '54 D Haag '52-1 D Haag '52-2 R'dam '52-1 R'dam '52-2 R'dam '57 Utrecht '52 Z.-HoU '59 Hoogovens c 104.' Kon Zout Ors. 193 Philips gem Bez 108.94 Unilever c 120J Dordt Petr. 992% 992 idem pref. 992% 992% Kon. Petr '.77.30 76.805 HAL 94% 9<% KLM 2355 232 KNSM 137% 1385 Ned. Stv. 125 124% Ommeren c 243% 246% Rott. Lloyd 146 148 Scheepv Unie 134 133% NIET-ACTIEVE AANDELEN Beleggingsmij en Alg. Fond» oez. 1335 1315 Converto 1035 1035 Holland Fund 635 681 Interunle 194.30 194.59 Nefo 101 50 101 Robeco 254.90 255 Rolinco 212 212 Unitas 594 584 Utilico :22 122 Europafonds 535.50 536 Eurunlon 1280 1282 Vaieurop 732 732 Bank-, krediet- en verz. wezen Alg. Bank Ned. 279 279.50 AMEV 24350 24150 Arnrobank 59.40 59.40 Delta verz groep 242 244 Nat. Ned 852 841 Ned. Midstb :::.50:::50 Slavenburg 217% 218 Handel, Industrie enz. Alb. Heljn 245 243 80 Amst. Ballast 98 70 96.50 Amst. Droogd. 95 92'o Bensdorp Int. 209 204 Bergh en Jurgens 210 Berkel Pat. 200 200 Fokker Ford Ned. Faroes» Gazelle rij» Geld v. pup Geld Tlclcns St. up. Twente Tb. Marljtien Thorn. Dr. Verb! i Tricot best Udenhout Unilever 6 cp Ver. Machine Ver Touw Vlhamlj Vredett R Mijnbouw t Bllllton 2c e BUITEN L. CERTIFICATEN Canada Can. Pae. 82 Inland Nat. Ga» '.4% 14 Int. Nickel »'i X" Shell Oil 27% 27' rise Int I n ter r. mlo Kemo Corset Kempen en Beg. K.N Papier KV Tapijt Lindetcve» Lljempf Lijm en Gel Meelfab NB c Mees Bouw Mesa Muller Co nb Naardcn Ned. Exp. papier Ned. Kabel Van N'ellc Neuim Norlt Nutricla Nijverd.-ten Cate Overz. Ga» Pakhoed H Palthe Philips gem oez. Pietersen Co Pont hout Ruhaak Co Rijn-Schelde Rijn S '69 Sch. Exp Ml J Sen Exp. M1J 66 Schokbeton Scholt Honls Simon de Wit Stokvis GDE STATEN 90% 96 88 50 88.40 113.50 ::s American Enka American Motors Am. Tel en Tel Anaconda Atchl* Top Beth). Steel Chrysler Cities Service Colgate Columbia Gas Con sol Elcctr Dow Chem. Eastman Kodak Ford Motor Gen. Elec Gen. Motors Int. Tel en Tel Kennecott Nat- Distill. Pennsjrlv. Rrd. Pepslco Radio Corp Republic Steel Shell OU Sperry Rand Standard Brands S'.udebaker Sunr. Mid Texas Instr. Un. Pac. Rr. Westlngh. Elec. Woolworth US Steel 51% 90% 80% 51% 48% 42% 51% Verklaring: gedaan en bieden; 1gedaan •n: b— bieden; i—laten; d— 21.52 van 69-5» gr 21-22.23: j- «i d Even puzzelen Intern, concerns Industrie Scheepv. Bank- en verz.w. Handel enz. Algemeen 13-3 125.7 123.2 r. T «T 7 r sr-fl-- 1047 124.9, 122.3] "I principe van de financiering van het gemeenschappelijk markt- én prijsbe leid wordt doorbroken. Boter Het schap vindt dat contingentering van de produktie ongewenst is. Wat de boleroverschotten" betreft kan het landbouwschap ter bevordering van de afzet akkoord gaan met een da- DIVIDENDEN april te ZEIST (ANP) In de op oen dergelijke uitkering echter, nofr niet ^oudeKfLTScUe vinTv'Sl rofabriek Zeist een onveranderd divi dend voorstellen van tien procent. Over de waardering van de gebouwen werd opgemerkt, dat deze lager is dan bij andere banken. Toegegeven werd. dat er in de gebouwen een stille reserv van enkele' tientallen miljoenen kan zit ten. Een aandeelhouder wilde weten of er weieens is gedacht aan naamsveran dering. omdat de naam Middenstands- bank verwarring bij het algemene pu bliek kan veroorzaken. Er is dikwijls over gedacht, maar het is nooit zover gekomen, aldus president-commissaris drs J. F, Posthuma. Hij hoopte overi gens, dat het nooit zou gebeuren. .Ver ander nooit de iicam waaronder we froot zijn geworden', zo meende hij. ij de aanvang van de vergadering werd medegedeeld, dat oe president-directeur drs C. Blase om gezondheidsredenen ont heffing uit zijn functie heeft gevraagd. Besloten is drs J. F. H. Wijsen, direc teur-generaal van het directoraat-gene raal voor het midden- en kleinbedrijf en toerisme tot zijn opvolger te benoe men. KJCPL Naar wij vernemen zal de raad van bestuur van de Koninklijke Java-China-Pakketvaartlijnen NV in de termgs- of spaarloon hebben de j j-.iiWArc nnn pnw van <1.-. Iianrl «x rfiwel gel(jk i dat beslissing moet nemen."Op 1 april! een loonsverhoging van 6,5 procent, opl 1 januari 1970 een loonsverhoging van 5.5 procent, verkorting van de arbeids- tijd met een kwartier per dag tot 42,5 uur per week op 1 januari 1970 en voorts uitbreiding van de vakantie met een dag, die evenwel op 2 januari 1970 moet worden opgenomen. Een belangrijk verschil met de cao voor het bouwbednjf is voorts, dat voor de schilders-cao een bepaling is opgeno men, dat de lonen met 1,5 procent zul len worden verhoogd als de prijzen tus sen 1 april en 1 september aanstaande met 1 procent of meer stijgen. Een ander onderscheid is voorts, dat de uit kering bij overlijden van 750 niet al leen geldt voor de werknemers, maar ook voor de nabestaanden van de werk gevers. In het schildersbedrijf zijn werk nemers en werkgevers namelijk in één penisoenfonds ondergebracht. Het inves- - terings- of spaarloon hebben de werk- algemene vergadering van aandeelhou- f^ers opnieuw van de hand gewezen, ders voorstellen over te gaan tot de]"8! zalfde pensioenpremie met 1 pro uitkering van 14 procent (onv) divi-l jent tot 7 procent worden verhoogd, dend in contanten over het boekjaar In de cao zijn voorts enkele onkos- 1968. I tenvergoedlngen verhoogd. Een nieuwe regeling werd getroffen UNITAS Directie er. commissaris- J voor de opzegtermijn voor de oudere sen van Unitas delen mede dat zij be-> werknemers en de werkgevers gingen sloten hebben aan de komende aandeel- voorts akkoord met een voorstel van houdersvergadering voor te stellen naastde vakbonden om de sdructuur van de ngekondigde verhoging van dividend van ƒ16 tot ƒ20 tevens een belastingvrije bonus van 5 procent in aandelen ten laste van de agioreserve uit te keren, welke bonus; kort om een en ander nog voor 1 april ten volle zal delen in het dividend over aanstaande te regelen. De beleidsorga- 1969. nen van de drie vakbonden in het scnil- Verder is besloten een statutenwijzl-| dersbedrijf hebben zich inmiddels ak- ging aan de orde te stellen waarbij de koord verklaard met het onderhande- nominale waarde der aandelen op lOjlingsresultaat. Het schildersbedrijf telt vastgesteld zal worden. i rond 35.000 werknemers. DEN HAAG (GPD) De per één ja nuari van dit jaar verhoogde aow-aww- uitkering'en zullen deze maand worden betaald. In een klein aantal gevallen zal de verhoging niel of slechtN ge deeltelijk betaalbaar worden gesteld. Bijbetaling vindt dan plaats in april. Het is met uitgesloten, dat als gevolg van de verhog.ng van de uitkerlngs- b;,uragen in bepaalde gevallen (meer) loonbelasting moet worden ingehouden, terwijl de ingehouden ziekenfondspre mie en-of aow-aww-premle zal worden verhoogd. Van deze wijziging in de uit keringsbedragen zuller. ac belangheb benden geen persoonlijke mededeling ontvangen, omdat de aan een derge lijke mededeling verbonden onkosten te hoog zijn. De nieuwe uitkeringsbedragen van de aow: gehuwden 438.50; ongehuwden ƒ309,voor aww; weduwen met kin deren tot 18 jaar ƒ438,50; weduwen zonoer kinderen 309.volle wezen tot 10 jaar ƒ98.— van 10 tot lGjaar ƒ145,50; van 16 tot 27 jaar ƒ190.—. De deze maand uit te betalen bedragen (met de verhogingen over januari en februari, zijn voor gehuwde bejaarden en weduwen met kinderen tot 18 jaar 480.50, vof ongehuwde bejaarden en weduwen zonder kinderen, 339,—, voor volle wezen bot 10 jaar 108, van 10 tot 16 jaar ƒ159,50, en van 16 tot 27 jaar 209,—. PARIJS (AFP) De Russische ge schiedkundige P. I. Jakir wil een pos tume vervolging van Stalin. Zjjn eis dat een gerechtelijk onderzoek wordt geopend, was ver t in een een brief van 14 maart aan het Russische ideologische blad .Kommcenist'. De brief is echter niet gepubliceerd Het Franse blad ,Le Monde' publiceerde er zaterdag grote st uk Ren uit. Jakir. de zoon van een m 1937 op last van Stalin gefusillieerde generaal, pro testeert in zijn brief tegen .de campagne j pro-Stalm die sinds verscheidene jaren i in de Russische Ders en literatuur wordt gevoerd', en verwijst naar de scherpe veroordeling door hel 22ste partijcongres (1961) van Stalins machtsmisbruik en bloedige zuiveringen. Hij geeft een uit-' voerige opsomming van de door Stalin bedreven misdaden en vraagt de redac teuren van .Kommoenlst' op welke gronden zij ,de grootste misdadiger die ons land in zijn hele moderne geschie denis heeft gekund' rehabiliteren. Baan voor Lovell WASHINGTON (AFP) James Lo vell, de Amerikaanse ruimtevaarder niet de meeste .ruimte-uren' (572) is door president Nixon benoemd tot coördina tor van een programma voor jeugdkam pen voor economisch zwakken. Het programma is opgesteld voor on geveer 75.000 jongeren in een vijftigtal grote bevolkingscentra en negerwijken. Lovell maakte deel uit van de Apollo-8 bemanning die dc afgelopen kerst rond de maan ging. Na reeks malversaties BEVERWIJK (GPD) Vijftien perso neelsleden van Vroom en Dreesman ln Beverwijk zijn op staande voet ontsla gen, omdat vorige week bij een interne controle is gebleken, dat zij zowel af zonderlijk als in vereniging goede ren uit het bedrijf hebben meegenomen zonder te betalen. De directie van V en D te Haarlem, waaronder het Beverwijkse filiaal res sorteert. heeft omtrent de omvang van de malversaties geen mededelingen ge daan. Ook de politie i3 niet in de zaak gekend. Daar het ontslagen op staande voet betreft, was evenmin .nschakeling van het gewestelijk arbeidsbureau nood zakelijk. Volgens de directie is er geen leidinggevend personeel bij betrokken. Drs A. S. Spoor hoofdredacteur Alg. Handelsblad AMSTERDAM (ANP) De directie van het Algemeen Handelsblad heeft met instemming van de commissarissen per 15 maart 1969 benoemd tot hoofdre dacteur drs A. S. Spoor. De hoofdredac tie van het Algemeen Handelsblad wordt van die datum af gevormd door H. J. A, Hofland, drs A. S. Spoor, belden hoofd redacteur, en de heer W. Visser, ad junct hoofdredacteur. AMSTERDAM (GPD) Er Is géén bezwaar tegen de vestiging van een zwavel-koolstoffabriek van het Frans- Duitse chemische concern Progil in het westelijk havengebied in de hoofd stad. Tot deze conclusie komt een coördinatie commissie voor de hygiëne van het mi lieu in Amsterdam, in een rapport dat maandag is gepubliceerd. Uit het rap port blijkt, dat de problemen, die zich bij de vestiging van een zwavelkool- stoffabriek met betrekking tot de mi lieuhygiëne en het brandgevaar kun nen voordoen, in principe kunnen worden opgelost. Wel moeten strenge voorwaar den gesteld worden. Deze voorwaarden zuilen in overleg met het rijk en de provincie vastgesteld worden. B en w van Amsterdam zullen de ge meenteraad binnen afzienbare tijd voor stellen aan Progil een terrein van 6 ha te verhuren aan de westkant van de Amerikahaven. Progil zal de Amster damse vestiging niet tot een zvvavelkool- stoffabriek beperken. Van de 6 ha zal de fabriek er slechts twee beslaan. Pro gil heeft bovendien het recht van voor keur gevraagd op een terrein van 18 ha. Horizontaal: 1 oningewijde; 5 wandel plaats; 9 schuin lopend dak; 11 ge bouw voor bemaling; 12 klaar; 13 glan zende stof: 15 pers. raw.; 16 talmer: 18 part.; 20 nummer; 21 watering; 23 vz.; 24 lasten; 25 lidw.; 26 indien; 27 firedikante (Lat. afk.): 29 gebied; 31 ijdperk; 33 voegw.; 34 ziekteverwek kers; 37 bw.; 38 in een geloofsgemeen schap opnemen; 40 geregelde koper; 42 loven; 43 soort papegaaien. Verticaal: 1 vergevorderd uur; 2 egaal; 3 en dergelijke; 4 bergruimte; 5 ge wicht; 6 reeds; 7 neerslag; 8 klem; 10 kraai; 11 maatschappij: 14 sleep boot; 17 klagen: 19 slot; 21 \touw van Jacob; 22 wandversiering; 25 bloedge ver; 28 strijdperk; 29 gewoonte; 30 een ogenblik; 31 kachelonderdeel; 32 dokter; 35 vz.: 36 kmdje; 39 per ex presse; 41 vervoermiddel. De oplosslne van de vorige puzzel is: ARNHEM (GPD) Voor nog 300 werk nemers bij de Koninklijke VSW' van de afdelingen Tufting, Veenendaal Rubber en Inter Union dreigt ontslag. De vak bonden stellen alles bi het werk dit te voorkomen. De regering is bereid een lening te verstrékken van 750.000 gul den. waarover echter rente betaald moet worden. Dit blijkt moeilijk haal baar. Dit hebben bestuurders van de textielarbeidsbonden zaterdagmorgen meegedeeld aan de leden. Men is nog bezig met de onderhande lingen met .een x een y'. zoals een van dc vakbondsbestuurders het uitdrukte en wanneer het lukt een nieuwe NV te stichten die Tufting, Veenendaal Rub ber en Inter Union overneemt is het werk voor deze 300 man gered. Wan neer dit niet lukt zullen zij onherroepe lijk ontslagen moeten woraen. Vandaag ABIDA 15 70 r Hatteras ACHILLES 16 te Calao ACMAEA 16 van Banda Mashur naar Singapore ACTEON 17 te Whltegate ADRUSTUS n. 15 Finisterre naar Dakar ADULIS 15 te Assab ALCHIBA 16 te Santos ALCOR 15 395 m nw Kaapstad ALGORAB 15 te Las Palmas ALIOTH p. 17 Kaap Verd eil. naar Rotterdam ALKMAAR 15 van MirJ n. Pulubukom AMSTELDIEP 15 120 m nno Cape Finisterre AMSTELLAND p 16 Rio Grande do Sul n. Buenos AMSTELVEEN 14 van Yokohama naar Sydney ANGOLAKUST 15 van Maracaibo naar Pto. ANNENKERK 15 100 m n Lissabon ARCA 17 te Hclslngborg ARCHIMEDES 16 aankomst cailao ATTIS 15 te Piraeus ATYS 15 van Saigon naar Singapore BANGGAI 17 te Manzanillo BAWEAN 16 te Matarani CAMITIA 15 700 m no Pto. Rico CARTAGO 15 480 m no Huerto Ricoa CHEVRON ROTTERDAM 15 te Savona CHIRON 16 te Philadelphia CRANIA 16 te Curacao DAHOMEYKUST 15 van Rouen naar Dakar DAPHNE p. 15 Comoren n. Khoralamaya DAPHNIS 15 Oueassant n Piraeus DIADEMA 16 te Tram mere DORDRECHT 15 ten anker Norfolk FARMSUM 15 te Gdansk FOREST TOWN 17 te Lagos GAASTERDIJK 15 te Mobile GAASTERKERK p. 15 Ventura verwacht GIESSENKERK 15 van Genua naar Antwerpen GULF HANSA 17 te Kingsnorth HOLLANDS DREEF 15 van Dakar naar Durban HOUTMAN 17 te Singapore JOHANNES FRANS p 15 Wight n. Pto. Ordaz JASON 16 vertrek New York naar Aruba KARA 15 te Quimhon KARAKORUM 14 van Palembang n Singapore KATENDRECHT p 16 Durbar. Bilbao KATSEDIJK 15 te Antwerpen KERKEDIJK 16 te Le Havre KHASIELLA 15 850 m no St. Maarten KLOOSTERDIJK 17 van Savannah naar Le Havre KONINGSWAARD 15 300 m w Flores KORAT1A' 15 van Singapore naar Perzische Golf KOSICIA 16 te Durban KOUDEKERK 15 te Livorao KRF3SIA 17 te Le Havre LADON 16 van St Thomas naar Sta Domingo L1BERIAKUST 16 te Hamburg LOVELLIA p. 15 Comoren n La Spezla LION OF JUDAH p. 15 Ouessant naar Assab MADISONLLOYD p. 15 Mauritius naar Bilbao MARATHON 15 vertrek Kingston n. Maraeaïbo MARNELLOYD 17 te Los Angeles MEERDRECHT 15 v Brake naar Kaapstad MINOS 15 vertrek Piraeus naar Antwerpen MOERDIJK p. 16 Kaap Lucas naar B&lbao NEDER LEK 17 te Lissabon NIEUW AMSTERDAM 16 v. St. Croix naar Freeport OLDEKERK 16 te Monrovia ONDINA 16 verwacht Thameshavcn OSIRIS 16 te Fnmagusta ORANJE NASSAU 15 van Southampton PARTHENON 15 te e Haifa Willemstad PHILINE 15 te Genua POOLDRECHT 15 van Manzanillo naar San Jose PRINSES EMILIA 15 380 m PRINSES ANNA 15 PURMEREND 16 te Singapore QUEEN OF SHEBA 15 van Port Soedan naar Assab ROTTERDAM 17 van Kobe naar Yokohama SCHERPENDRECHT 15 40 m no St. Helena SCHELPWIJK 15 180 m nw Tr.nidad SINON 15 1320 m ono Guedeloupe SLOTERKERK 15 van Bremen naar Antwerpen SOCRATES 17 te Antwerpen STRAAT BANKA 16 te Bluff STRAAT FLORIDA 16 te Ngoya STRAAT FRAZER 16 te Kobe STRAAT FRANKLIN 15 van Takoradi naar Kaapstad STRAAT HONGKONG 16 t Manilla STRAAT LEMAIRE 15 van Osaka naar Yokohama STRAAT HOLLAND 16 te Rio de Janeiro STRAAT MADURA 17 te Osaka STRAAT MAGELHAEN 16 te Hongkong STRAAT SINGAPORE 15 van Singapore naar Pt. Twettenham THEMIS 15 900 m no Paramaribo THUREDRECHT 15 ten anker Chimbote TOGOKUST 15 te Pointe Noire VIANA 16 te Curacao VITREA 15 730 m o Bermuda WATERLAND 15 van Genua naar Marseille WOLTERSUM 16 val Treesport naar New Orleans ZARIA 15 210 m zo Kaap stuurder van een van de bonden - de Eendracht - zei dat de produktiecombi- natie van lakens, slopen en spreien - waarvan men enkele jaren geleden zulke hoge verwachtingen had een mis lukking is gebleken. Ernstige beleids fouten in het verleden zijn zich nu gaan —reken. Het voorstel van de vakbonden egenen die bij een bond waren aange sloten bij hun ontslag een week extra loon uit te keren is door de directie af gewezen. Bii de afvloeiingsregeling zal men verschil maken tussen werknemers onder en werknemers boven de zestig. LUCHTVAARTDELEGATIE UIT DE SOWJET-UNIE BEZOEKT NEDERLAND SCHIPHOL (ANP) Op uitnodiging van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), waarvan eien viertal bestuursleden anderhalf jaar ge leden een reis door de Sowjet-Unie maakte, brengt een Russische lucht vaartdelegatie thans een tegenbezoek aan ons land. Kort na het middaguur ar riveerde het viertal per Aeroflot Hjn- toestel uit Moskou op Schiphol. Het zijn de president Vasilv Mishinkin van de Russische vakbond 'voor lucht vaart, waarbij in totaal niet minder dan 600.000 werknemers (grond- en vliegend personeel van Ruslands enige lucht vaartmaatschappij, Aeroflot) zijn aan gesloten, directeur Pavel Mihailov van de internationale luchthaven bij Moskou, tevens rayon-directeur van Aeroflot, de de Aerofiot-vlieger Alexander Snazin en een tolk. Het bestuur van de VNV heeft hen ondergebracht ln het Hilton hotel te Amsterdam. Op het programma voor de eerste paar dagen staan bezoeken aan het KLM-tra:n:ngscentrum op Schiphol- Oost. aan de ari traffic control van de rijksluchtvaartdienst op Schiphol-cen- trum, aan de rijksluchtvaartschool te Eelde, aan het vliegveld Soesterberg en aan de Fokkerfabrieken. De vier gasten zullen voorts als waarnemers het grote jaarlijkse congres bijwonen van de ÏFALPA de overkoepelende internati onale organisatie van vliegersverenigin gen, waarvan Rusland echter geen deel uitmaakt. Dit congres wordt van 20 tot 27 maart in het Hilton ho'.ei gehouden. Daags na de sluiting zal de delegatie terugvliegen naar Moskou. HISWA MELDT GOEDE VERKOOP AMSTERDAM (ANP) —Voor het eerst in de geschiedenis van de Hiswa heeft het bezoekersaantal de 200.000 over schreden nameliik tot 203.444. Winnares van de prijs voor de 200.000ste bezoek ster werd mevrouw A. W. van den Nou- land-Jansen uit Mmuiden. die uit de verschillende mogelijkheden de Friese schouw koos. De commerciéie 'resultaten van de His wa ziin goed. Behalve een onverwacht aantal werkelijk dure schepen die een eigenaar vonden werden de meeste za ken gedaan in de middensoort en klei ne klasse. Het grote aantal nieuwe mo dellen is hieraan stellig niet vreemd. In de kampeersector was de algemene tendensi betere verkoop dan vorig jaar waarbij vooral de nadruk lag op betere kwaliteit. D.t laatste bleek ook te gel den voor de accessoires, aldus meldt de Hiswa. Hatteras ZEELAND 15 v Bombay i Bahrein n Geen beurs op Goede Vrijdag DEN HAAG (ANP) Het minister» van financiën deelt mede dat op vrijdag 4 april 1969 (Goede Vrijdag) de beur zen voor de geld- en fondsenhandel gesloten zullen zijn, alsmede dat die dag voor de geldleningen, als bedoeld in af deling 5 der beursvoorschriften 1914. niet als werkdag zal worden beschouwd! UTRECHT (GPD) De negende vak beurs .Het Kind*, die maandagmorgen in Utrecht ls geopend en die tot en met donderdag uitsluitend toegankelijk zal blijven voor mensen uit het vak, heeft maandagmorgen matige belangstelling getrokken. Er is onmiddellijk na binnen komst in de Juiianahal een groot de*l van de expasitieruimte bestemd voor de tlenerkledlng. Hier vindt men onder meer de .first bra collection', een voor wat uitvoering en dessinering betreft heel nieuw assorti ment voor het aankomend vrouwtje. Blauw voor het tongetje en roze voor het meisje is definitief verdwenen. Ale tin ten, van het teerste paste! tot de haniste rndkleur zijn ervoor teruggekeerd, blijkt een neiging te bestaan naar mineraal en ceramiektinten. Deze ko men in verscheidene collecties terug. Leer. bont en van beide de Imitatie, worden graag verwerkt ln alle model len. zowel voor baby's als voor kleuters. Ook tricot ls .ln' voor alle leeftijden. In de afdeling alles voor kinder- en kleu terkamer' veel wiegen en ledikantjes in alle kleuren. De carrousel met muziek uit Italië trekt aleer aandacht, maar de kroon spant toch wel de lamp met fi guurtjes uit de fabeltjeskrant erop. AFLOSSING VAN STAATSLENING DEN HAAG (ANP) Het ministerie van financiën deelt mede, dat van da 5 procent lening 1964 ten laste van da Staat der Nederlanden op 15 april af losbaar zal worden gesteld vierzeven emtactigste deel van het op die datum uitstaande bedrag van deze lening, zijn de 15.718.000. De uitloting van schuld bewijzen zal plaatsvinden op dinsdag 25 maart in het gebouw van het ministerie van financiën te 's-Gravenhage. De af lossing op de inschrijvingen in het schuldregister van deze lening zal naar evenredieheid geschieden, met dien ver stande. dat op 15 april vierzevenentacht- tigste gedeelte van het op die datum op elke rekening uitstaande bedrag aflos baar zai worden gesteld. Het per reke ning af te lossen bedrag wordt afgerond op f 1000 of een veelvoud daarvan. Het ministerie deelt voorts mede, dat van de 4,5 procent lening 1964 ten laste van de Staat der Nederlanden on 15 april aflosbaar zal worden gesteld eenzesde deel van het op die datum uitstaande bedrag van deze lening. zijnde 14.il9.700. De uitloting 2" maart. Uitgeloot zal worden 1 re huldbe- wijzen. De aflossing op de rijvin gen in het schuldregister van deze le ning zal naar evenredigheid geschieden, met dien verstande, dat op ió - nril een zesde gedeelte van het op die nutum od elke rekening uitstaande bedrag aflos baar zal worden gesteld. UTRECHT (ANP) —Zet' koel- en luchttechniek NV in Zoete is toe getreden tot het concern var. de Steen- kolen-Handelsvereeniging NV in Utrecht Zephyr is een 25 Jaar bestaande onder neming, die zich SDeciaüseert in grote koeltechnische installaties. De directie van Zephyr acht deze opname van groot belang voor de continuïteit van de onderneming. Zephyr zal haar werk zaamheden onder eigen naam voortzet ten. Het bedrilf telt met Inbegrip van het filiaal in Emmeloord 80 uersoneels- ieden. In leiding en bedriifsvoer.ng wordt geen verandering gebracht. HOOG EN LAAG WATER 19 maart Viissingen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldinge uur meter 2.36 233 3.03 249 4.09 141 3.47 257 4.31 172 uur meter 15.01 238 15.35 254 16.37 152 16.18 263 16.53 185 uur meter 9.13 240 9.49 219 9.41 187 10.21 264 10.05 214 uur meter 21.18 207 21.56 216 21.53 155 22.28 233 22.21 177

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 15