Spaarpotje maken? Tijdelijk een fraai zachtgroen glas bij 3 pakjes Leeuwezegel ADVERTEER IN DE PZC Algemene Bank Nederland VROOM DREESMANN OE KRANT KUNT U NIET MISSEN. GEEN DAG! Akkoord, maar dan met rente, bij de ABN 4 °/o Spaarboekje/Spaarrekening 6% 6ï% Spaardeposito Twee jaren vast Jeugdsparen met de Zilvervloot: 5% U bent welkom bij de leeuwezegel Verrassend lekker! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 MAART 196» NOV-vergadering in Vlissingen VLISSINGEN Het district Zeeland van de Nederlandse Organisten vereni. g.ng hield dezer dagen in de Sint-Ja- cobskerk te Vlissingen een bijeenkomst. Tijdens deze dag demonstreerde de heer Piet Broerse, organist van de hervorm de gemeente te Vlissingen, het nieuwe orgel in de Jacobskerk, gebouwd door de firma Flentrop. De heer de Vries opende de vergadering met het lezen van enkele verzen uit Marcus 9 en ge bed. Voor de algemene vergadering wer den de volgende nunten besproken: het verstrekken van de statuten en het huis houdelijk reglement aan nieuwe leden, een voorstel is een propagandafolder voor de vereniging. Mejuffrouw Poel man en de heer Cijsouw werden verzocht het district te vertegenwoordigen op de .-.gemene vergadering, de heer Cijsouw als mejuffrouw Poelman verhinderd is. De volgende bijeenkomst zal zijn in Groede op 3 mei aanstaande. Er zullen dia's vertoond worden van Zeeuwse or- f?ls. De heer Piet Broerse demonstreér- e het nieuwe instrument door de firma Flentrop gebouwd. Hij liet de verschil lende registers anart en in combinaties horen en speelde daarna Ps. 72 van De Wolff. Hierna maakten de aanwezigen van de gelegenheid gebruik het orgel te bespelen. .VRIENDEN VAN VEERE' HIELDEN BESPREKING VOLKSHOGESCHOOLWERK VEERE De vereniging Vrienden \an Veere wil met de groei van de ver eniging een verbreding van de (aak stelling op cultureel terrein tot stand brengén. .Met deze mededeling open de dr W. H, van den Berge zaterdag middag de voorjaarswerkvergadering van de Vrienden in liet stadhuis van Veere. Van de denkele honderden leden die de vereniging thans telt, waren er slechts weinigen aanwezig: het gehoor van de heren Paul Kempynck en Paul Hou wen, respectievelijk staflid van de volkshogeschool ,De Blankaurt' in West-Vlaanderen en beheerder van het gelijknamige natuurreservaat was aan gevuld door beroepsmatig in het werk van de volkshogescholen geïnteresseer den. Aanwezig waren onder anderen mr C. Cannegieter, de heren De Rey en De Jong van de vereniging van volkshoge scholen, burgemeester A. de Kam van Veere, ir T. Bogerd, voorzitter van het bestuur van het oecumenisch vormings centrum .Hedenesse' te Cadzand, de heer R. Wasterval, directeur van ,Hede- nesse', jhr mr H. J. Ortt namens de bond Heemschut, mr O. V L. Guer- monprez, hoofdbestuurslid van de ver eniging lot stichting van volkshoge scholen, de heer en mevrouw Stapel van het volkshogeschool .Allardsoog' te Bakkeveen en de heer Drente (Surina me). die momenteel in Nederland een specialistische studie van het volksho- geschoolwerk maakt. De heer Kempynck gaf een overzicht van onstaan, werk en functie van de volkshogeschool ,De Blankaart', de enige met Nederlandse instellingen te vergelijken vormingsplaats in België waar men de .cursisten' richt op wat bindt en tracht vorm te geven aan het samenleven in deze tijd. De heer Hou wen belichtte de functie van de natuur in de uitvoering van deze taakstelling en maakte duidelijk dat men via het grote unieke natuurreservaat De Blan kaart een zeer duidelijke voorwaarde voor .oefeningen in samenleven' kan scheppen. Beide inleidingen gaven aan leiding .tot een levendige discussie. Zaterdag 14 juni zal te Veere het con gres-algemene jaarvergadering van de vrienden worden gehouden. Diploma-uitreiking v. d. Plasscheschool In de Ir A. W. van de Plasscheschool, de lagere tuinbouwschool te Kapeile, zijn dezer dagen de diploma's uit gereikt van de in deze school gegeven cursussen' in elementaire bedrijfsleer en lassen door de heer C. L. de Wilde uit Goes, namens de inspectie land bouwonderwijs (bedrijfsleer) en door J. Geense, namens de Nederlandse in stelling van lasondernemingen (lassen) De heer Geense had als examinator te vens het werk beoordeeld. Wegens ziekte van de voorzitter van toezicht, sprak directeur J. op 't Hof een welkomstwoord. Namens de lassers sprak M. Griep uit Krabbendijke een dankwoord onder overhandiging van een hoekebon aan leraar A. van de Vrie. Boekebonnen waren er ook voor de do centen J. op 't Hof en L. Burger van de cursus elementaire bedrijfsleer. Zij mochten die ontvangen van de heer R. Jansen uit Riland, die de dank na mens deze cursisten vertolkte. De ge slaagden zijn: elementaire bedrijfsleer: G. Baas, Nieuwland, M. C. van ae Ber ge, Kruiningen, M. J. de Groene, We- meldinge, J. M. de Groene, Wemeldinge; L. M. Gijzel, Biezelinge; R. Jansen, Ril land: P. A. de Meester, Goes; M. Mijns- bergen, Kapeile: M. van Oosten, Krab bendijke: M. Oudeman, Kattendijke: J- Groene Kruis wil nieuw wijkgebouw BRESKENS Het Groene Kruis, af deling Breskens, heeft in het diensten centrum .Goedertijt' een algemene le denvergadering gehouden, die vrij druk was bezocht. In het bestuur werd ge kozen de heer L. Wessels in de vacatu re-Th. de Coninck, die wegens vertrek niet meer herkiesbaar was. Herkozen werden in het bestuur mej. I. Jacobs en de heer W. de Wilde. Het bestuurs voorstel om te komen tot realisering van een nieuw wijkgebouw bracht de tongen goed in beroering. De algemene vergadering machtigde tenslotte het be stuur alle stappen te ondernemen om te komen tot verwezenlijking. Met al gemene stemmen werd de jaarcontribu tie met ingang van januari 1970 verhoogd tot 15. Dit op voorstel van de vergadering zelf. Ter afwisseling werd de fraaie kleurenfilm .Elementen trotseren elementen' vertoond, die de bouw van de Zeelandbrug laat zien. Paardekoper. Kloetinge: J. A. Trimpe- Burger, Kloetinge en J. M. Traas te Schore. Lassen: M. Griep, Krabbendijke; J. van Velzen, Krabbendijke; P A. de Meester, Goes; M. Mijnsbergen, Kapeile; M. Ou deman. Kattendijke; J. Paardekoper, Kloetinge; G. P. Schrier, Waarde en D. J. Rouw te 's-Heer-Hendrikskinderen. Begroting in raad Ovezande OVEZANDE De gemeenteraad van Ovezande zal woensdag 19 maart de begroting voor dit jaar behandelen. Op die begroting staat een post onvoorzien van 3.717.48. Van 1965 tot en met 1968 werd steeds een niet sluitende begroting aangeboden. De raadsverga dering begint om half acht. Revanchewedstrijd bejaarde biljarters In een revanchewedstrijd biljarten tus sen Vlissingen en Goes, uitgeschreven door de biljartclub van de Vlissingse algemene bond van bejaarden, dezer da gen te Vlissingen in de soos gespeeld, wist Vlissingen de einduitslag op 51-9 te brengen. De eerste wedstrijd in Goes eindigde in 2-30. In de returnwedstrijd behaalde Vlissingen 21 en Goes 7 pun ten. De uitslag werd daarmee 51-9, waardoor de Vlissingse bejaarden voor een jaar in heit bezit kwamen van de uitgeloofde wisselbeker. Aan de winnende spelers werden kleine prijzen uitgereikt, beschikbaar gesteld door enkele winkeliers uit Vlissingen. Eerste wandeltocht van Rode Kruis te Brouwershaven BROUWERSHAVEN Dezer dagen hield het Roode Kruis, afdeling Brou wershaven. zijn algemene ledenvergade ring in café Van de Wefjde te Noord- gouwe. Na de opening door voorzitter J. E. van Maanen werden verschillende activiteiten van de afdeling toegelicht. Men besteedde vooral veel aandacht aan ue wandeltocht die op 12 april in de omgeving van Brouwershaven wordt ge houden. Deze eerste Roode Kruiswandeltocht start 's-middags om twee uur bij hotel .Graaf Floris V.' Men kan de acht of de vijftien kilometer afstand meelopen. Voor alle deelnemers wordt een speciaal vervaardigde medaille beschikbaar ge steld. Deelnemende groepen krijgen bo vendien nog een groepsprijs. Verder besloot men op de vergadering de inzameling, die eind mei wordt ge houden. in een huis-aan-huis folder aan te kondigen, waarin tevens de verder» activiteiten van het Roode Kruis zul len worden beschreven, Extra voordeel, geldig vanaf woensdag en zo lang de voorraadstrekt. ijesovergooier van polyesier/wo! Terlenka rokje met grappige platte Jongenssweater van badstof. Gemak- Jongensculotte van trevira/wol 55/45 skkehjkte wassen, de kleuren blijven plooien. In 4 modekleuren, rood, aqua, kelijk te wassen. Sportief model in 4 Parmantig model met 2 steekzakken en O.a. in rood, lichtgrijs en helder wit en marine. Een bijzonder rokje voor nieuwe zomerkleuren. ceintuur. Keuze uit o.a. grijs, beige en n bijzondere prijs uw prijsbewuste warenhuis MIDDELBURG - VLISSINGEN Spaar daarom bij' de Algemene Bank Nederland en geef groeikracht aan uw geld. Direct beschikbaar 2.500,- per maand, één maand opzegging voor hogere bedragen 41 Spaardeposito Drie maanden opzegging 5 °/o Spaardeposito Zes maanden opzegging O Spaardeposito Twaalf maanden opzegging Doe nu een keus: Of u een groot of een klein bedrag wilt sparen, loop eens bij ons binnen. leeuweirege'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 14