J AGIO TWEEDt CITY-POPSHOW ROND DE ,SET MO-NY' Oó.lot I PANDA en de wensduit radio Filmavond Nut met Polanski en Van der Keuken televisie hetlkruisverhoor DINSDAG 18 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 13 Na het succes van de Jimmy Walker popshow. enkele weken geleden, komt Paul Schollen vrijdagavond in het Middelburgse City-theater met eenshow rond Set Mo-ny, de groep die het schrijversbal althans mu zikaal heeft versierd. Set Mo-ny mag en zal er zijn, maar is in het totaal van de avond een onderdeel, hoewel dat dan misschien dubbel telt in de snelle opvolging van voorpro- graniinamuziek. dans. licht, klank cn dc vervloeiing ervan. Daarmee is meteen heel wat gezegd over het programma dat zich als het aan Scholten ligt zal onder scheiden van vele andere popavond jes alom te lande waar een rustige verplaatsing van de ene teen op ae andere de enige vorm van .vlakver deling* is. .Er wordt gestaan en ge keken'. zeigt Scholten, ,en dat is dan alles. Bij het Jimmy Walker- feest heb ik (en de honderden die er ook waren) duidelijk kunnen mer ken dat er op zo'n avond meer kan gebeuren. Er kan en moet meer be wogen worden. Feest is beweging'. Scholten is er de eerste keer zij kort heelt hem er echter niet van w eerhouden deze week met een nog grotere popshow te komen. .Er blijkt ontzettend veel animo voor te bestaan. Men vraagt, ik draai. Het wordt een feest waar je van te vo ren al van kunt zeggen dat je er (ook) geweest moet zijn' De voorprogrammamuziek komt vrijdagavond (acht uur, City Mid delburg) uit kastjes, zelfgemaakte versterkers me*, naar met klem wordt meegedeeld het nieuwste van de draaitafels: underground, pop, beat, coast, soul. De dansers komen dan al in actie, er komt wierook in verkoop, er worden filmshots ver toond. Een geselecteerde groep houdt zich vervolgens bezig met de kleu ren en lichttonen, dit ter aanmoedi ging van Set Mo-ny, die het vanaf dat moment maken moet. Hoeveel jonge mensen bereikt Paul Scholten? .Enkele honderden, dat wel. Maar dat betekent niet dat ik mij zou willen jeugdleider, dat niet. Vrijetijdsma- oeter. Er moet wat vaart in die jeugdtoestanden komen'. Paul Schol- u.tgeven als een afgeleide vorm van nager. of zoiets, klinkt al heel wat ten geeft gas. Foto: The Set Mo-ny. ADVERTENTIE FINALISTEN LANDJUWEEL NU BEKEND VLISSIX GEN In de Leidse schouwburg zijn vrijdag en zaterdag door de toneelverenigingen Jan van Dommelen uit Santpoort en Lïtteris Sacrum uit Leiden de laatste voor stellingen gegeven voor de landelijke tussenronden waarvan de winnende gezelschappen in de finale voor liet nationaal landjuweel zullen worden geplaatst. Deze eindstrijd wordt van 12 tot en met 19 april in de Haarlemse stads schouwburg gehouden, waar door de jury zal worden beslist of de zil veren wisselbeker uitgeloofd door koninging Juliana in het bezit zal blijven van het Haagse ADO-DVS, of dat deze vereniging haar in 1963 gewonnen trofee weer aan een ander gezelschap zal moeten overdragen. De tussenronde in Leiden werd ge wonnen door Lïtteris Sacrum, waar mee de laatste vereniging hekend is gemaakt die in de finale zullen aan treden. Dit zijn nu ADO-DVS uit Den Haag, Justus van Manlik uit Amsterdam, Litteris Sacrum uit Lei den, Maast richt-46 uit Maastricht, De Nieuwe Toneelgroep uit Rotter dam, Het Reizend Zeeuws Volksto neel uit Hulst en de Rederijkerska mer ten Kate uit Leeuwarden. MIDDAG: 12.00 Komt vrienden In het ronde: programma rondom het volkslied. Uitzending voor de landbouw. AVRO 12.39 Sportrevue. 13.00 Nieuws 13.11 Radio journaal. NRUl j Spiegel van België: muziek en nieuws van ónze Zuiderburen. 14.00 Rostri of Composers 1968: moderne muzie!. uit Hongarije (opn). 14.38 Jazz ui! het historisch archief (opn.) AVRO: Werner Henze. met toelichting 16.00 Nieuws. 16.02 Carlbia: muziek uit Suriname en de Nederlandse An- t llen. 16 30 Land der Muzen": kunst kroniek. 17.00 Stereo: B:gBand Beat: moderne -uziek, 17.25. Jazz Spec trum. 17.55 Mededelingen. AVOND: 18.00 Nieuws. 18.16 Radiojournaal 18.25 Zingen geblazen: liedjespro gramma. 18 50 Paris vous parle. 18.55 Voor de kinderen. 19.00 Tref punt: discuss ie rub riek voor de ac tuele zaken. 19.35 Vanavond: geva rieerd programma. 22.30 Nieuws. 22.10 Radiojournaal. NRU: 22.55 Signaal-muziek van eigen tijd (opn). 23.55-24.00 Nieuw WOENSDAG Morgen VARA: 7.00 Nieuws en ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Stereo: Lichte grammofoonmu- ziek. (7.30-7.35 Van de voorpagina). VPRO: 7.54 Deze dag. VARA: 8.00 Nieuws en actualiteiten. 8.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. (8.30-8.35 Van alle markten thuis, praatje voor de huisvrouw). 9.00 Suisse Romande Orkest: semi-klassleke muziek (gr). 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10 00 Lichte grammofoonmuziek. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de vrouw. 11.40 Stereo: Pianorecital: klassieke muziek, (gr). Avond: 18.00 Stereo: In de volksmond: volks lied jesprograrnina. 18 19 Uitzending van Democraten '66. 18.30 Nieuws. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Licht ensemble en solisten (opn). 19.40 Conciliepostbus. 19.45 Zoekend ge loven, godsdienstige lezing 20.00 1 Stereo: Collage 10: Van vorstelijke bloede, een spe. m muz. en tekst. 21.15 Stereo: Het Protokol. hoorspel. 22.30 Nieuws. 22.38 Parlementair over zicht. 22.45 Overweging. 22.50 De zingende kerk. muzikale lezing. 23.05 Kontekst: magazine waarin op de dingen wordt doorgepraat 23.30 night watch jazzmuziek. 23.55-24.00 Nws. WOENSDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het le vende wooitl. 7.15 Op het eerste ge hoor: lichte muziek met nieuws en actualiteiten, TROS" 8.00 Nieuws. 8.11 Als dat zou kunnen: verzoek - platenprogramma. (8.30-8 32 Nieuws 9.00 -9.10 Gymnastiek voor de huis vrouw). 9.40 Voor de kleuters. 9.55 Stereo: Klassieke en se mi-klassieke muziek (gr en opni. 10 30 Voor de vrouw. 11.00 Nieuws. 1102 Disco gram: muzikaal wedstr.jdprogram- ma. 11.45 Actualiteiten 'ADVERTENTIE 15.03 Drie-draai. 16.00 Nieuws. 16.03. 18.00 Mix: r.jp en groen op alle toe ren. (17.00-11.02 Nieuws WOENSDAG Morgen NCRV: 9.00 Nieuws. 9.02 Zing, zing. zing!: lichte vocale muziek jes. 10.00 Nieuws. 10.03 Mengelmu- ze: nieuwe langspeelplaten met cri- tisch commentaar. 10.30 Swinging* Softly: Big Band en soft swing uit de USA. NRU: 11.00 Nieuws. 11.03 Muziek - lezen: het laatste interna tionale nieuws op het gebied van de lichte muziek. STUDENTENPASTORES ZENDEN KARDINAAL ALFRINK NOTA UTRECHT (ANP) Bij de aanvang! van de eucharistieviering in (le studen tenparochie in de aula van de rijksuni versiteit in Utrecht heeft een van de fastores, B. Leeneman. namens de 'trechtse studentënpastores de tekst voorgelezen van een brief die aan kardi naal Alfrink is gestuurd In de brief wordt gesteld dat de pasto res na het landelijk convent van studen tenpastores in Utrecht i vandaag), het convent van Utrechtse student'-npasto- res (morgen) en het beraad van ae pa rochie- en gemeentegroepen woens dag), een nota zullen opstellen waarin zij een standpunt innemen over het door de kardinaal opgelegde verbod tot het deelnemen van met-katholieke geestelij ken in het uitspreken van het eucharis tisch gebed. sproken. Volgens de studentenpastores J Kamphuis. G Oostvogel cn B Leene man. die de brief hebben ondertekend, willen zij hiermee tot uitdrukking bren gen dat ,w(j uw verbod hoewel een maal gepasseerd niet zomaar naast ons neerleggen.' Zij wijzen er in de brief overigens op dat deze beslissing is genomen tegen het advies van de parochieraad In. In de eucharistieviering werd studenten pastor Leeneman geassisteerd door C. G. Visser, evangelisch-luthers studenten- predikant. die het evangelie voorlas en preekte over het thema .Verlossing als menselijke werkelijkheid'. Na afloop van de woorddienst flankeer de ds Visser nater Leeneman voortdu- woensdag 19 maart ln het Alhambra- theater een filmprogramma dat bestaat uit Een film voor Lucebert' van Johan v. d Keuken en de hoofdfilm .Cul de Sac' van Roman Polanski De Franse titel van de :n Engeland door de Pool Roman Polanski gemaakte film bete tragedie bezig met vier mensen, die m een doodlopende steng terecht zijn geko men. Twee. na een mislukte operatie voortvluchtige misdadiger» en een zon derling echtpaar, dat in een vervallen kasteel op een soort Waddeneiland woont Met een snik en een glimlach ziet Polanski zijn personages opsprin gen tegen de blinde muren van het slop. Een van hen. de echtgenote, vlucht ter *;fder ure, deserteert, redt ach mis schien. Haar man wordt waanzinnig. Belde misdadigers stervenEen cineas tisch avontuur, 'waarin de regisseur de toeschouwer duidelijk weet te betrek ken Het programma begint om 8 uur. de offer tafel. Nadat pater Leeneman zelf het eucharistisch gebed had uitgesproken, communiceerde ds Visser onder twee ge daanten een vorm van deelnemen aan een sacrament die nog maar bij uitzon dering voorkomt in r-k gemeenschappen ln Nederland. Evenals pater Leeneman deelde ook ds Visser het brood uit ADVERTENTIE KRO: 12.00 Van twaalf tot twee: ge varieerd programma, (12.22 Wij van zine. (16.00-16.02 Nieuws) voorlichting: 17.00 Aktiviteiten van le Antilliaanse Luchtvaartmaatschai een klankbeeld van Ra- Debrot. KRO: 17.10 Voor de k?nderen. alle moed verloor - NEDERLAND-1 KANAAL 7,'29 11.00 uur: (NTS-NOT) VERKENNEN EN ONTDEKKEN 11.25 uur: DE CHARITAS 18.50 uur: (NTS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: JOURNAAL 19.05 uur: (CVK-IKOR-RKK) KENMERK 19 30 uur- (VARA) NICHOLAS NICKLEBY 20 00 uur. (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (VARA) ACHTER HET NIEUWS 20.50 uur: NOOIT EEN ONVERTOGEN WOORD 21.30 uur: DE JONGE ONDERZOEKERS 22.15 uur: (KLEUR) HADIMASSA Voor iedereen, maar (lang) niet allemaal 22.50 uur: (NTS) JOURNAAL 23.00 uur: (TELEAC) NOTEN EX TONEN NEDERLAND-2 KANAAL 321 18.50 uur: (NTS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: JOURNAAL 19.05 uur: KAPITEIN ZEPPOS 19.30 uur: SCALA 20.20 uur: KLEINE POTJES GROTE OREN 20.50 uur: EINDSTEIN 21.45 uur: IK VIND DAT 22.10 uur: (KLEUR) VERBINDING MET Wereldkampioenschap ijshockey Rusland-Canada De wedstrijd wordt gespeeld in Stockholm. 22.55 uur: (NTS) JOURNAAL. BELGIË-NED. KANAAL 2,10 14.05 uur: SCHOOL-TV 17.50 uur: SCHOOL-TV 18.50 uur: Z ANDM ANNETJ E 18.55 uur: TIENERKLANKEN 19.25 uur: ALLEDAG 20.00 uur: JOURNAAL 20.25 uur: MONOLOOG VOOT TWEE Yvonne Lex en Gerard Vermeersch spelen dit tv-stuk van Jonhn Finch. 21.30 uur: HET MEESTERWERK De negende symphonie van Beethoven, uitgevoerd door de Staatskapelle van Berlijn onder leiding van Kurt Masur. 22.40 uur: JOURNAAL. BELGIë-FRANS 18.05 Journaal: 18.10 Ping-Pong; 18.25 Alla les jeunes; 18.55 Katholiek-godsdienstige uitzending: 19.25 Bon- hommet et Tilapin; 19.30 Alia Police, 20.00 Journaal, 20.30 La chanson du siècle: 22.00 Detective; 22.50 Jour naal. FRAXKRIJK-RIJSSEL (LILLE) 9.10 Schooltelevisie: 12.30 Midi-magazine; 13.00 Jour naal; 13.30 Je voudrais savoir; 14.05 Schooltelevisie; 17.50 Schooltelevisie; 18.20 Journaal; 18.30 Total 2000; 18.45 Les quatre saisons; 19.15 Kiri le clown; 19.20 Re gionale aktualitelten; 19.40 Alia police; 20.00 Journaal; '20.30 L'Inconnu de Sèvres; 21.40 Paris e I'heure de New York; 22.10 IJshockey Rusland-Canada: 23.10 Journaal. FEUILLETON DOOR JOHN ROWAN WILSON 21 Line grijnsde. .Nu speculeert u.' Hartly was een ogenblik van zijn stuk gebracht. Toen lachte hij. ,Denk er eens over na. Iemand moet in deze wereld het vuile werk doen. Mensen zoals de brigadecommandant en ik. Hij moet het volgende punt langs de opmarsroute veroveren. Ik moet een stuk ijzer uit iemand z'n schedel ha len. Ik neem het u met kwalijk'. Hij zweeg een ogenblik en vroeg toen: .Ik verzoek u te willen meewerken .ln welk opzicht ,U kunt hier alleen nog maar berei ken dat iedereen zijn tijd moet ver knoeien met u voor de krijgsraad te brengen. De brigadecommandant er kent dat u gelijk had wat die tyfus betreft en niemand is op Mannion gesteld. Desondanks zoudt u veroor deeld worden.' Hij zag een steels glimlachje over Lines gezicht ,Ja, dat zou gebeuren. Ohdan vriend met dc hem argwanei gene die het hem vertelde Hartly's eigen woorden herhalend, zei Line. .waag het niet mij tegen over derden aan te halen. Ik zal elk woord ontkennen.' .Natuurlijk.' .Neemt u het me kwalijk .Daar heb je het weer.' zei Hartly. ,U ziet alles van uw eigen kant. U denkj dat de wereld geschapen is om u een paar morele problemen ter op lossing te geven. Op onze bescheiden plaat-s doen we wa-t we kunnen. Mis schien was wat u deed juist. Maar het was een berekende daad, doe dus niet of u rechtstreeks in contact staat met Jezus Christus.' Het bleef even stil. Hartly keek peinzend naar de jongeman tegenover hem. Zat er iets in hem? Of was hh niets anders dan een pedante knul met een overdreven laee van ajn eigen betekenis? Dat was de moei lijkheid niet de Britse opvoeding hij was eenentwintig en leek nog een jongen, onvolwassen en ongevormd. Je wist met hoe ze zich zouden ont wikkelen. Hij was blijkbaar intelli gent. Hij bezat een zekere moed of was het slecht impulsiviteit? Wat was het sterkste Ln zijn karak ter, de arrogantie of het gebrek aan zelfvertrouwen, het ernstig handelen of zijn veulenachtige, onvolwassen reactie erop? Hoe bang was hij in werkelijkheid? Hoe diep ging zijn overtuiging? In hoeverre was zijn daad gebaseerd op een kinderlijk ver zet tegen gezag In hoeverre had hij het gevoel dat hem. wat er ook mocht gebeuren, niets werkelijk ernstigs zou kunnen overkomen Hartly was zelf nog jong maar hij had een paar dingen ontdekt. Hij wist dat veel van de eigenschappen van 'n jongeman eigenlijk met de zijne zijn het zijn die van de jeugd zelf. Als hij ouder wordt, raakt hij ze kwijt. Opgewekt, moed. humor ver beeldingskracht, ze konden allen in herent lijken aan iemands karakter en dan merkte hij later dat h.j ze als het ware slechts te leen had- Het was moeilijk te zeggen welk dee. van iemands persoonlijkheid hij op middelbare leeftijd nog zou bezitten Hij vroeg zich af hoe Line als oudere man zou zijn. Hij zou het natuurlijk nooit weten. In het leger liad je voortdurend van die vluchtige con tacten zoals met hem. Je zag elkaar nooit weer. ,Dit is voor iedereen een vervelende situatie,' zei Hartly, ,en ze kan tot niets goeds leaden. Als het tot een berechting voor de krijgsraad komt. zal het leger u moeten veroordelen om zijn eigen wetten te handhaven Misschien dat u in de kranten ge noemd wordt maar dat is snel weer vergeten. Er gebeurt op het ogen blik te veel. Mannion zou blijven waar hij is. U kunt hem eigenlijk niets doen. Het leger zal geen rancu nemaatregelen tegen een officier ne men omdat hij zich aan de regels heeft gehouden, en promotie zou hij toch al niet meer maken. Wat heeft heit dus voor zin Op enigszins verachtelijke toon ze- Line: .Vanuit uw stanpunt geen O.K..' zei Hartly opgewekt. ,Ik heb de prik gevoeld. Ik bén een simpele slager met een koloniale achtergrond. Maar denk er eens over na. Als u vindt dat u zich moet opofferen, kunt u zich net zo goed opofferen voor iets dat de moeite waard is. Behalve natuurlijk als de opoffering doel op zich is. Sommige mensen willen niets liever dan slachtoffer zijn.' .Wilt u me misschien eer ik erover ga nadenken vertellen wat het alterna tief is?' vroeg Line koeltjes. Hartly pakte het blad met medische gegevens over L.ne op en bekeek dat vluchtig. .Repatriëring op medische gronden. Gedrag bij Cosenza kortstond.ge abe- ratie, te wijten aan slechte gezond heidstoestand. De commandant stelde psychiatrische gronden voor, maar ik zie hier iets staan over een licht hartgeruis. Het werd toen als on schuldig beschouwd maar je weet het nooit met dat soort dingen. Ik zou willen voorstellen aan de veilige kant te blijven.' Hij sloeg het dossier dicht Na een korte stilte vroeg Line: .Heb ik ei genlijk wel keus?' .Nee feitelijk niet'. Wat valt er dan nog te zeggen Hij probeerde de opluchting .n zijn stem te verbergen maar net lukte hem niet helemaal. Misschien heeft hij toch wel iets in zich. dacht Hart ly. Hij wil niet echt de martelaar spelen. Een paar dagen later werd Line wegens ziekte naar Engeland over gebracht. In de opwinding van de Italiaanse campagne verga: Hartly hem zo goed aLs helemaal Toen ont ving op zekere dag een kort briefje. Line schreef dat. hij nu zijn ont slag uit de dienst had gekregen. Het was hem niet mogelijk naar Oxford terug te keren. De episode van de tyfusepidemie had hem doen voelen ddt het leven alleen te dragen was als je iets nuttigs kon doen. Hij had besloten medicijnen te gaan studeren ,en misschien een ruwe, extroverte slager te worden als u'. Het briefje eindigde met .U had gelijk wat Aristoteles aangaat'. Hartly las het briefje nog eens en sc'n'udde het hoofd Hij kon zich Line niet goed als chirurg voorstellen. Zoals de meeste eerzuchtige mensen noodzakelijk voor s de lunch gaf Gilling Hartly een Terwijl ze samen achter in de auto zaten, zei hij schroomvallig: .Het is heel vriendelijk van u hulp aan te bieden in deze bijzondere delicate zaak'. .Ik hoop alleen dat ik iets doen kan'. Gilling aarzelde even en twijfel koesterde'. Hartly wendde zich naar Gilling en glimlachte. Die oude heer had iets, dacht hij. Het was het soort man dat je nies. an dere dan sympathiek kon vinden. Zoals die "brigadecommandant bij Cosenza hoe zou het toch met hem gelopen zijn? Hij zer. rustig: .Ik neb de zaak heel vorgvuldig be studeerd ik vind dat u volkomen in uw recht staat en dat Line ongelijk heeft. Ik vind dat hij zich moet terugtrekken en ik zal hem dag zeggen. Ik zou dat toch gedaan heb ben, afgezien van wat er vandaag is gezegd. Bent u tevreden?' Gilling glimlachte terug H:j voelde zich plot seling iets voor Hartly dat hij nooit voor T.-.bie of Maxfield of de minis ter had gevoeld. Het was eer. soort respect, niet gebaseerd op enige bij zondere bekwaamheid of talent maar op de man ze'f. .Ik ben te vreden', zei hij. Landauer maakte met een knip van zijn vingers een eind aan de repet.- t:e en krabbelde een laatste aante kening neer. Voor vandaag :s het wel genoeg. Morgenochtend tien uur". Susan Cranmer draaide zich om en keek hem vragend aan. Een pracht van een gezichtje dacht hfj. Haar lichaam was ook niet slecht Lange henen en grote borsten en voldoende vitaliteit in de beweging -- maar waardoor ze zich onderscheidde en individualiteit kreeg was haar ge zicht. Het droeg de expressie niet alleen maar projecteerde ze werke lijk. Als ze opgetogen of ongeluk kig -.vas. kwamen die gevoelens tot in details ln haar gezicht tot uitdruk king. Het was prachtig als ze wist wat ze moest uitdrukken. Ais ze het niet wist, kan het verschrikkelijk zijn, ,Hoe ging dat laatste stuk?" vroeg ze. ,Ik dacht dat het beter Niet slecht' Hij was niet het soort regisseu- tieven rd als we het i nog een zekere blakhetdT Daar wat je zegt .Zie je wel ik huil met...' De zaa! moet dan voelen dat je van binnen huilt! Je kunt dat niet bereiken door erover te denken. He* moet hier zitten'. Hij sloeg hard op zijn maag. Daarna lachte hij en kuste hij haar op dewang,Denk er maar niet meer over. Ga gewoon maar ergens ongelukkig zitten zijn' (Wordt vervolgd 'n lekkere sigaar! GOUDEN OOGST f 36 ct Uwsleutel tot opgewekter autorijden is King. Elke King pepermunt is namelijk een „rondje energie" waardoor u nèt iets sneller reageert. Omdat King stimuleert en activeert Natuurzuivere King houdt monden fris en mensen monter. De volgende morgen om half tien kwam de melkboer opnieuw langs Hobbeldonk met zijn rekening. .Als je het mij vraagt heeft die Panda geen rode duit meer te pletten.' mompelde hij, terwijl hij aanbelde .Hij probeerde me gisteren al met een praatje om de tuin te leiden. Maar nu zal dat niet meer lukken. Ik ga niet eerder weg dan dat hij heeft betaald!' H.j was dan ook heel jp-immig, toen Jollapop open deed- .De rekening!' sprak hij kortaf. .Twee-en-dertig florijnen'. ,Eh... de rekeing juist' prevelde de bediende hulpeloos. ,Ik eh... tk zal meneer Panda even roe pen. Daar kunt u beter mee praten, lijkt mij. Dit gaat boven m'n macht Met die woorden wenkte hij zijn meester, die nog steedis aan het zoe ken was naar de rijkdom die hij had gewenst, en die langzamerhand CAROL DAY TOT M0E6EU- BEDANKT VOOl DE LEttEBE LUNCH. ER GING JETS MiS'HOeCANIC 'MWVN060N- ,DEB06EMEI3-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 13