Nu de laatste sneeuw is weggesmolten.... Daar sta je dan als wereldkampioen hand op te houden voor 1 kwartje JUDOKA WIM RUSKA: SOCIALE BEGELEIDING IN DE SPORT? LAAT ME NIET LACHEN.... Overpeinzingen van een polderbewoner WATERLANDKERKJE KOOPT NIEUW BRANDWEERMATERIAAL KLEINE SCHOOL OP DORP SOMS BETER DAN DE GROTERE SCHOLEN GEESINK CLOWN SCHULD LUCHT TRAGEDIE TWEE UUR HUPPELEN DINSDAG 18 MAART I9Ó9 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 ADVERTENTIE Wordt het wijwater' nog opgevangen De laatste sneeuw Ls nu uit de laatste sloothock op het Noorden verdwenen. Wel heerst *s morgens nog de vorst, meer dan nachtvorst, maar 's middags kondigt de zon liet opdringen van de lente aan en het beeld in de polder \erandcrt snel. In de lucht is het druk met de vogeltrek naar het noorden en de collega's zijn ook aan het «akker worden, 's Morgens zaaien ze kunst mest over de bevroren akkers eu 's middags wordt er een laat per ceeltje geploegd, een kant afgehaald en zelfs al een stukje dat opgegrijsd is opengetrokken voor zomertanve. Deze trekker- en mensendrukte op de voor kort mg zo verlaten pol dervlakte heeft zijn gevolgen voor de wintergasten. Bij deze wintergasten zijn denen, en kele tientallen zelfs. Ze moeten er zelfs al vier maanden vertoeven, deels op het schor, deels in een moei lijk te bereiken karreveld. deels in een verlaten weidehoek. Het zijn gro te vogels uiteraard, maar er zijn ook nog de lelijke jonge eendjes uit het sprookje van Andersen bij: jonge vo gels,die nog lang niet de fraaie wit-] te kleur hebben verkregen, die de oude zwanen eigen is. Onlangs kon ik er een twaailtal op het toen nog aanwezige ijs waarnemen, bezig met rusten en oppoetsen. Op een gege ven moment kwam er onrust en on gelooflijk hoe het gezelschap dan aan het roepen slaat en te keer gaat. En wat is er mooier dan een vi'ucht zwanen met de lange gestrekte hal zen boven zich of voor zich te zien passeren of ze uit het water op te zien gaan met het klapwiekende ge weld van de rauzen vleugels. De aan loop daartoe is vergelijkbaar met die van een vliegtuig op de startbaan. Of beter zouden we de vergelijking omgekeerd moeten maken. Denen wordt in ons dialekt niet alleen ge bruikt voor wilde zwanen, maar ook voor wilde ganzen. Ik weet niet waar we de oorsprong van dit woord kunnen vinden, maar mijn fantasie heeft de denen altijd gezien als de Scandinaviërs noordelijke gasten, noordelijke vogels, dus denen met 'n hoofdletter. Niet voor niets werd het lelijke jonge eendje een zwaan door de wereldberoemde Deense sprook jesverteller. Hans Christian Ander sen. En op Scandinavische postze gels komt men de zwanen, knobbel zwaan. wilde en kleine zwaan tegen. Het fraaist <yp de bekende Noorse 35 öre waarde met de prachtige vijf. in .formatie' vliegende zwanen. Het Zeeuws woordenboek weet te vertellen dat denen :n strenge «'in ters plegen te orden gezien. Welnu, zelfs dat is in deze tijd van veran dering aan het veranderen. Maar nu zullen ze wel onze polder verlaten en noordelijker wegen zoekem, het vlakke land overlatende eerst aan de zaaiers, later aan de maaiers. Z«'ancn zijn geheel cr. al beschermd. Ze behoeven, dacht ik. niet bang te zijn dat ze ui de braadslee zullen verdwijnen, zoals in de Middeleeu wen. Zo komt in de Carmina Bura- na, een serie liederen van rondzwer vende studenten, een klacht van een bradende zwaan voor. Het reclii van zwanendrift was met het recht van eendenkooi en hel recht van dui ventil een heerlijk recht. We hebben deze zwanen n.et be hoeven bij te voeren. Wel kie.- ner spul. Toen dc vlakte onder de sneeu-.v lag en het vroor dat het kraakte, zorgde de jongste voor en ge sneden brood in de voortuin. Ik had missch en in nnjn hart bezwaar tegen deze hulp aan ons brutale mus- sengilde dat op en rond het erf de dienst pleegt uit te maken, tot ik onder deze schare een kleiner typje waarnam, dat ook door de wal kwikzilverachtige bewegingen opviel Het was een graspiepertje dat zich nu eens niet door de plompe bende liet tyraniseren en hoewel soms wat afzijdig zlin broodkruimpje meepik te. Een kleiner en veel ranker vo geltje dan het ronde mussendom. grauwer dan hun dofgekleurde bas ten, met een gespikkeld borstje en een streepje boven het oog. Enfin, nu waarschijnlijk liet laatste sneeuw watertje van liet dak geko men is, hebben de oudsten onder ons nog de gelegenheid gehad dit sinelt- «ater in een medicijnflesje op te vangen en het .wijwater' in een koel kastje of op een kelderplank on te bergen, totdat zere. pijnlijke oi "ont stoken ogen liet gebruik «enseliik maken. Of zijn er zulke oudsten niet moer. .Wie bericht ons daarover?'. .Mijn verklaring voor dit misschien uitgestorven gebruik is dat er vroe ger nogal wat aan de kwaliteit van het water in Zeeland en daar niet alleen, mankeerde, 'oor liet uitwas sen van de ogen zorgde nie,n op zijn eigen wijze voor zeer zuiver water. Kon na dc winter de lucht zuiver der zijn, was er iets dat zuiverder leek dan zo'n la witte wade, zach tjes gevallen zonder wind, zodat geen stofje deze sneeuw zelfs maar was komen bederven. Een stukje folklo re, een stukje bijgeloof misschien zelfs, maar helemaal zonder zin is nog de vraag voor. Polderman Raad bijeen WATERLANDKERKJE De gemeen teraad van Waterlandkerkje heeft be-j sloten brand weermateriaal aan te schaf fen. De oude nianschappen-materieelwa- gen voldoet niet meer aan de eisen. De voorzitter deelde mee dat de open bare verlichting in de Stuurboutstraat met drie lichtmasten zal worden uit gebreid, waarvan een nachtbrander voor de bejaardenwoningen. Ten behoeve van de exploitatie van de bejaardenwonin gen werd besloten aan de regionale Zeeuws-Vlaamse woningbouwvereniging te Kloosterzande een jaarlijkse bijdrage te verstrekken gelijk aan de door de gemeente van het rijk te ontvangen bij drage voor die exploitatie. De gemeen- terekeningdienst 1969 is voorlopig vast gesteld niet een bedrag, wat de gewo ne dienst betreft, van 316.720,- aan inkomsten en 322.578,73 aan uitga ven. De ka.pitaaldienst gaf aan in komsten 528.830,37 en 500.485.38 aan uitgaven. Bij bespreking over het brandwcermateriaal kwam aan het licht, ook blijkens mededeling vande dis- trictsmspeoteur voor het brandweerwe zen, dat de manschappen-materieelwa- gen in de toestand verkeert, die ver vanging noodzakelijk maakt. Besloten werd door aanschaf hierin verbetering te brengen. De behandeling van de ont werpbegroting 1969 gaf geen aanleiding tot wijzigingen. De begroting sluit, wat de gewone dienst betreft met een be drag van inkomsten en uitgaven van 402.123,53. Met de raming is gere kend op een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds van 36.937.53. Dit bedrag maakt dus het feitelijk tekort van de gewone dienst 1969 uit. De raadsleden gaven te kennen er niets meer voor te voelen de belastingen ho ger op te voeren. De kapitaaldie"hst gaf een bedrag aan inkomsten van 442.301.76 gulden en aan uitgaven van 564.240,71 gulden. Het nadelig slot bedroeg dus 121.938,95. In de begroting 1969 zijn geen nieuwe investeringen geraamd, wat de kapitaaldienst betreft. De raad besloot echter 72.500,- uit te trek ken in het bestemmingsplan. Ook be sloot men voor de tijd van zes maanden een kasgeldlening aan te gaan van 50.000.- tegen een rente van 6.75 pet. per jaar bij de NV Bank voor Neder landse Gemeenten te Den Haag. Tot een verhoging van de woonforensenbe- lasting werd niet besloten, omdat men dan zou uitkomen boven al de gemeen ten in Zeeuwsch-VJaanderen. Aan gedeputeerde staten zal voorge steld worden om het presentiegeld voor de raadsleden te verhogen van 15,- tot 20,- per vergadering per lid. De braakliggende grond in het bestem mingsplan zal m afwachting van be- j bouwing worden geëgaliseerd en met gras worden ingezaaid. in Bergen op Zoom en Roosendaal de nieuwe modehuizen van C& A geopend. Expositie De Bodt in Stoppeldijk VOGELWAARDE Dr P. K. van Daa- len. directeur van het Zeeuws Museum te Middelburg, heeft zafce^daga^ ond in de showroom van het meubelbedrijf rarens' te Stoppeldijk een tentoon stelling van schilderijen en tekeningen van Pieter de Bodt (Zaamslag) inge leid. ,De kunst staat in aeze tijd midden in de branding', aldus de heer Van Daalen. ,Na de oorlog is er een stille strijd ge voerd tussen twee groepen, de figura tieven en de abstracten'. De heer Van Daalen merkte op dat De Bodt zie hzeer nadrukkelijk onder de figuratieven heeft geschaard. .Vanuit Holland Den Haag is hij naar Zeeuwsch-Vlaanderen ge komen. Het wijde land, de bomen, f vlakke polders, maken nu een onver vreemdbaar element van zijn werk uit', aldus de heer Van Daalen. die behalve op de waardering die er voor de kunste naar De Bodt bestaat, ook wees op de waardering voor de docent De Bodt. De tentoonstelling werd geopend door me vrouw Molthoff, echtgenote van de bur- femeester van Vogelwaarde. Zij vond et een goed idee de schilderijen in com binatie te brengen met voorwerpen, meu bels. waar ze helemaal bij horen. De expositie wordt gehouden in het kader van de twee kuristmaand Vogelwaarde. De heer Koopmans. voorzitter van de stichting gemeenschapswerk, dankte in zijn welkomstwoord de firma Serrarens en Pieter de Bodt voor hun mede'.ver-j king. De Bodt heeft in totaal 34 werken op gehangen. De expositie is dagelijks te bezichtigen tot en met 23 maart, zon dag. Openingstijden: van 9 tot 12, van twee tot vijf en van zeven tot tien uur. Zaterdag en zondag: van elf tot twaalf, van twee tot rijf en van zeven tot tien uur. Voor de opening bestond veel be langstelling. jaarvergadering openbaar onderwijs Betere salariëing hoofd dorpsschool MIDDELBURG Een kleine lagere school op een dorp is dikwijls beter als een grotere school in de stad. Op zo'n kleine school heeft een onderwijzer minder leerlingen, zodat hij meer indi vidueel onderwijs kan geven. Bovendien heeft het samenvoegen (op een twee- mansschool) van bijvoorbeeld een eer ste, tweede en derde klas voordelen zo als het bevorderen van de zelfwerk zaamheid van de leerling. Dit zijn en kele van de conclusies die zaterdag op de jaarvergadering van vereniging openbaar onderwijs te Middelburg i den getrokken. De heer A. A. J. van Zoest, landelijk adjunct-secretaris, die een inleiding over concentraties van openbare scholen hield, was dan ook van mening dat men zo weinig mogelijk scholen moest op heffen om dan de diverse scholen sa men te voegen tot één grotere. .Financiële overwegingen mogen geen rol spelen, alleen didactische overwe gingen', zo stelde de inleider. Toch heeft de kleine school ook wel nadelen. Eén van die nadelen is het feit dat zo'n school staat of valt met de onderwijzer. De heer Van Zoest bepleitte dan ook om de hoof den van scholen in de kleine plaat sen beter of minstens eve n goed te salariëren als hun confraters van de grote scholen. Dit zou volgens hem bevorderen dat de goede krach ten in de kleine gemeenten bleven. De vice-voorzitter, de heer P. Vermeu len uit Cadzand. legde zijn functie we gens het bereiken van de pensioenge rechtigde leeftijd neer. Voorzitter M. A. Hage dankte hem namens de ver eniging voor het vele werk dat hij in de loop van de jaren heeft verricht. In deochtendvergadering werden de huishoudelijke problemen besproken. Het was de eerste vergadering van de vereniging (vroeger was het dé vereni ging voor volksonderwijs) sinds zij on der haar nieuwe naam optreedt. Het bestuur werd in haar geheel opnieuw gekozen. Als afgevaardigden voor de verenigingsraad werden drie le den van het dagelijks bestuur aange wezen en de heren H. J. Balk uit Ter- neuzen en J. Lustig uit Renesse. Zeeuws-Vlaams kamerkoor concerteert OOSTBURG Vrijdag 21 maart wordt In de burgergehoorzaal te Oostburg een concert gegeven door het Zws-Vlaams Kamerkoor. Er zullen werken van Mo zart, Strauss, Hontelez, Diepenbrock en Marx worden uitgevoerd. Het con cert begint 's avonds om acht uur. Het Voorganger Vlissingse pinkstergemeente in hervormde kerkdienst VLISSINGEN De Pinkstergemeente te Viissingea heeft dit -weekeinde het vijfjarig bestaan herdacht met een reeks bijeenkomsten. Het hoogtepunt was een door 600 personen bezochte doopdienst (van 12 dopelingen) zondagmiddag m de pinksterkapel, net voormalige Luxor- theater. Daarvoor toonden onder andere belangstelling een groep van vijftig leerlingen van de christelijke kweek school in Middelburg en hun godsdienst leraar dr J. Bakker. De heer W. J. Len- tink. voorganger van de pinkstergemeen te, heeft onlangs als gastdocent enige lessen gegeven in de exarnenklas- sen van deze kweekschool over de pink sterbeweging. Er waren zondagmiddag twaalf dopelingen. De evangelist Frans Hoekendijk verzorgde tevens dit week einde een dienst in de reeks bijeenkom sten, die vrijdagavond was begonnen met een dankdienst. Er was tevens een uit gebreide jeugdrally waaraan heel wat jongeren uit diverse pinkstergemeenten meededen. Vertoond werd de Luther- film. De heer Lentink, die onlangs op uitnodiging van ds W. Oosthoek, her vormd predikant te Westkapelle. daar voor-ging in een hervormde jeugddienst kreeg een uitnodiging om dat weer to komen doen in een hervormde kerkdienst, In de vorige bijeenkomst zong het jeugdkoor van de pinkstergemeente en legden jeugdgroepleden een wat men in de pinkstergemeente noemt getui genis af. De datum van de eerstvolgen de kerkdienst is nog niet vastgesteld. staat onder leiding van Oor Schijve. Medewerking verlenen een pianist, drie blokfluittisten, drie klarinettisten en een trombonist. de alle Japanse universiteiten- k&m- Ci oenen op de mat. Ik versloeg al- captains van de studententeams. En Gonweleeuw kreeg van al die mannetjes, zelfs kleinere, op zijn mieter. Die knapte helemaal af. Ik heb nooit meer wat van hem gehoord. Tussen twee haakjes, in de selectiewedstrij den had ik hem in acht seconden gegooid. Maar je hoeft geen jaar in Japan te zijn. Dat is veel te lang". Gees ink heeft eens. na de laatste Europese kampioenschappen, waar aan hij deelnam, verklaard, dat de jongeren en met name Rusk a hem tegengevallen waren, omdat ze niet aanveulend werkten. Wat zegt Rus- ka daarvan: jiou, ik wil wel ver tellen, dat Geesink bli die wedstrij den... Enfin, ik zeg het ook niet ook. Ik ben al zo dikwijls het pispaaltje geweest. Ik zal maar zwijgen. YVlm Ruska is van plan geweest orp catch as catch can te gaan doen. Dat »u het waarschijnlijke einde hebben betekend van de judoka Rus- ka. Waarom was dat? ,lk moest toch aan eten komen Moeten mijn vrouw en twee kinderen dan niet leven? En In het cafévak wilde ik toen niet meer. Ikwas zwaar teleurgesteld over de amateursport. Neem het pu bliek. In 1967 was ik Nederlands kaïnpioen worstelen zwaargewicht geworden. Vorig jaar verdedigde Ik die titel. Ik kreeg een mannetje te genover me, die ik, dat voelde ik, gemakkelijk kon hebben. Maar wat gebeurde er? Knak. Enkelband ka pot. Ik verging van de pijn. Dat mannetje maakte er natuurlijk ge bruik van en drukte me tegen de grond. En het pnbllek joelen, lachen en schreeuwen. Ruska verslagen door een mannetje. Ze schreeuwden nog van plezier toen lk op een brancard werd weggedra gen. En daar heb je dan zwaar voor getraind. Ze roepen je de gemieenste dingen naar Je hoofd. Dan denk jè, waar doe ik het allemaal voor? Dan heb je er genoeg van'. .Ze gaan je als een soort clown zien geloof ik. Neem de open Duitse kam pioenschappen. Ik was al vijf jaar achter plkaar kampioen. Maar de Duitsers moesten en zouden vorig jaar hun revanche krijgen voor de neder laag die Claus Glahn tegen me had geleden in de wereldkampioenschap pen. Wat gebeurde er? Glahn werd in een lichte poule ingedeeld, ik in een zware uiteindelijk kwamen we in de finale tegen elkaar. Maar die fi nale kortten ze in van tien tot vijf minuten. Dat was beter voor Glahn, want die hoefde zich alleen maar staande te houden. De Duitsers kre gen hun zin. Glahn werd algemeen winnaar. Bij de zwaargewichten speelden ze he. anders. Daar kreeg ik allemaal belachelijk kleine kereltjes, lichtgewichten tegenover me in de Eoule. Ik werd voor clown, voor jo- er gezet door de indelers. Glahn, die bans; voor me was. liet zich in zijn poule door de Duitser Meyer wer pen. Ik kreeg mijn revanche niet. Ik was woedend. Eerst wilde ik mijn pnjs afhalen en de lui er mee om de oren slaan. Toen heb ik gedacht: laat ze barsten. Anders kost het me nog een schorsing ook. Dat allemaal en dat publiek deden me besluiten om er mee te stoppen'. Ruska dus naar Antwerpen, naar de catch-promotor Pete Brackeniers: .Een van de eer lijkste managers, die ik ben tegenge komen.' Ruska oefende met de catchers. ,Die klemmen en verwurgïngen stellen na tuurlijk niet veel %oor. Maar je moet de zaken wel goed ingestudeerd heb ben. Goed toneel kunnen spelen. Pijn lijke bekken trekken enzovoort. De judo bond had me laten weten, dat mijn judo-carrière gevaar zou lopen als ik catch zou gaan doen. En toen lk juist een paar dagen voor mijn eerste optreden in België het bericht kreeg, dat ik in Zaandam een stuk grond van 4O0 m2 kon 'kopen om een sportschool te bouwen, 7x4 ik de catchers goeiedag'. Weer wachtte Ruska een huizenhoge teleurstelling. Hij leende geld van kennissen en dacnt met zijn zwaar gewicht wereldtitel judo zo veel re clame te kunnen maken, dat hij een druk bezochte sportschool zou krij- Sen maar, toen de zaak er stond, leek, dat de plek niet gunstig lag. Moeders durfden hun kinderen niet goed langs een spoorwegovergang te sturen op weg naar Ruska. En vrou wen waagden zich 's avonds liever niet naar het donkere industrieter rein, waar de sportschool ligt. Jk hoopte niet meer te hoeven gaan kel neren. Maar de school loopt niet. Ik zit in de schuld. Ik ga nu nog een poging doen om een sportschool in een volkrijke buurt :n Amsterdam te beginnen. Want daar moet je het zoe ken. Misschien loopt zo'n spulletje hier wei'. Daar zit dan de grote Wim Ruska, op het bankje, diep in de zorgen, maar bezeben door zijn sport. Je zegt: .Het is toch wei makkelijk als Je zo groot en zwaar bent. Dan ben ie al een eind'. Waarop Ruska om hoog schiet: ,Ik ben lang de groot ste en zwaarste niet onder de zwaar- Êewichten. Ik weeg maar 110 kilo. c vind altijd grotere kerels tegen over me. Ik moet het clan ook van snelheid hebben. Natuurlijk is het n*.-egenomen als je flink aan je ge wicht bent, maar judo blijft toch een subtiel spel. Nu moet ik zeggen, dat alle spieren bij mij op de juiste {■laats zitben'. )at zijn dan geweldige spierbundels, met als een soort waarmerk een forse tatoeëring. Het is gewoon wat beangstigend om Wim Ruska met de gewichten te zien spelen daarooven in het kleine kamer tje aan de Nieuwezijds. Als hij de halter neerzet dreunt de vloer. Doet hij dat al lang, met die hal ters? ,Dt ben een van de weinige judoka's, die dit doet, al jaren. Maar :k deed het eerst op mijn eigen hout je. Ik rommelde maar wat aan. Ik neb in Henk Hoek en Wim Jansen (goed in grondwerk) beste gespreks partners over judotechniek. Over die techniek raak je nooit uitgepraat. Wat conditie betreft deed ik maar wat. Nu heb ik Wim de Lange als raadgever. Ik noem maar w vroe ger werkte ik drie keer ;n week als een gek met mijn hele body. Die spieren kregen geen rost genoeg. Nu neem ik steeds weer een andere spiergroep onder handen. Ik ben ook nooit meer stijf zoals vroeger. .Met gewichten werken'. Peter Sn.jders i.u weet wel, die b.j de dankampioen- schappen bewusteloos raakte bij een door mij ingezette verwurging) grin nikt er om: ,Je lijkt wel een body builder, een John Atlas-figuur'. Maar hij heeft on.gel.jk. Als je het goed" doet kweek je er geen bluf-spieren mee'. Wim Ruska werkt weer hard. On danks de vergu.zing door het publiek. Orvaanks de klappen, die hij kreeg in mentaal opzicht. Ondanks het ge brek aan officiële begeleiding. Win» Ruska is bezeten van de sport. Van het judo. Hij wil in Mexico het noogste halen, wereldkampioen alier categorieën. En hij kan het niet la ten te hopen voor de toekomst: .Mis schien krijg ik dan de financiële kansen. Want echt ik wil niet graag terug in het café-vak om daar mijn hand op te houden'. reldkampioen zwaargewicht was niet heeft deelgenomen aan de strijd om de wereldtitel aller categorieën, het wereldkampioenschap? ,Ja. nu ach teraf wel. Op dat moment niet. Kijk, ik ken het publiek zo langzamer hand wel. Als ik geen wereldkam pioen aller categorieën geworden was, hadden ze gezegd: Nou Rus ka is het ook met. Dat is de el lende. Had ik het maar wel gedaan. Want war heb ik nu aan die we reldtitel zwaargewicht gehad? Niets. De volgende keer, in Mexico, zet ik wel alles op alles voor de titel alle categorieën.' Hoe bereidt hij zich daarop voor? Gaat hij naar Japan? Gaat nij naar hooggelegen gebieden? .Ik heb Van der Horst horen zeggen dat we ons misschien in hei Franse trainings kamp in de Pyreneeën gaan voorbe reiden. Het belangrijkste is een goe de accl.matisatie. Ik weet het nog van Sa'.t Lake City. Die stad ligt in een dal. Er komt praktisch geen zuchtje wind in. En er boven staat een schroeiende zon. Dat was verschrik kelijk. De eerste dagen kreeg ik geen stuiver lucht. Maar vlak voor het kamp.oenscha-p g:ng het goed' Over training in Japan heeft Wim Ruska zijn eigen mening. Ik ben één keer in Japan geweest, zo'n ze ven weken. Dat was wel leuk na tuurlijk en ik heb er een hoop ge leerd. Dat was in 1964 ik was toen, in verband met de bondstramalant NJB-NAJA (Ik was van de NAJA) niet in de olympische ploeg opgeno men, hoewel ik heel sterk \CT7. Ik kon Gouweleeuw, die wel uitgezon den was, gemakkelijk hebben. Ik reisde de ploeg achterna en gooi AMSTERDAM (GPD) ,Fyn, dat ik nu eindelijk iemand gevon den heb, met wie ik echt kan praten. Waaraan ik mijn moeilijkhe den, mijn getob kwijt kan'. Dat zegt de man, die op zijn dooie eentje het complete Japanse eilandenryk aan het sidderen kan brengen, in navolging van de grote judomeester Anton Geesink. Die man heet Wim, Willem Ruska. De grote blonde krachtpatser. Willem de nachtportier. Zo kennen of noemen althans velen hem: Willem de nachtportier. Die velen weten dan niet, dat juist deze betiteling by de vriendelijke Ruska, wereldkampioen zwaargewicht judo, dezelf de uitwerking heeft als een zeer hongerige worm in een welge schapen appel. Men holt het moreel uit van de volumineuze Am sterdamse crack. Luister wat hy zegt: ,Daar sta je dan als we reldkampioen je hand op te houden voor dronkelappen, die hikkend lallen: is dat niet die wereldkampioen? Dan schaam ik me dood. Krijg ik een kwartje en kan ik dank u wel zeggen. Je staat er voor schobberdebonk. Alsof je als wereldkampioen niet een zekere ima ge hebt op te houden. Alsof je gewoon niet wat op een hoger plan zou kunnen en mogen leven'. En de grote, goede Willem Ruska, hart op de tong, wat hem al veel sores heeft opgeleverd, komt in opstand tegen de klappen, die de maatschappij en met name de sportmaatschappij hem heeft toegediend. Klappen, waartegen een judoka, die het geluk niet op zyn hand heeft, moeizaam terug kan vechten. Ruska voelde zich vorig jaar verraden en .bestolen door het publiek ,de massa' die je maar naar de top schreeuwt, maar daar nog harder schreeuwt en joelt om je zo snel mogelijk van die top af te zien sodemieteren'. De grote bonk judoka kon daar niet te beoefenen. Ze offeren vaak tegen. Hij stopte niet de wedstrijd- zonder dat ze er in hun jeugdig ent- sport. Om nog een andere reden ook. housiasme bij stil staan hun hele Hij had gedacht, dat hij als wereld- maatschappelijke carrière aan op. De kampioen <rrotere financiële armslag begeleiding ontbreekt, de sociale be- zou krijgen. Dat nu zijn potje snia- geleiding, wim Ruska: ,Ik heb han- kelij'ker gekookt kon worden. .Maar denvol geld naar de sport gedragen, als me iets is tegengevallen, dan was Ik heb er alles voor gedaan om het dat. wel. Je denkt, nu hoef ik de top te bereiken. Sociale begelei- geen kelnertje of portier meer te we- ding ui de sport Laat me niet laeh- zen. Nou. ho maar. Ruska stopte en. Die is er niet. Bij ons, bij het er dus mee. Maar men heeft het judo, is er niet eens een goede ge- kunnen lezen: Wim Ruska is weer wone begeleiding'. Nederlands kampioen aller catagon- Ruska. heen en weer schuivend op en geworden. Ho is weer terug. ,Ik een bankje in een optrek op drie Kon toch niet zonder boog boven het befaamde journalis- tencafê (vroeger Scheltema) aan de Nieuwezijds In Amsterdam, waar hij dagelijks traint, kijkt met duidelijk enige dankbaarheid naar zijn blozen- Dat is de tragedie van veel sport- de (vanwege de halteroefeningen) Ze geven als jonge man of zwaar uitademende compagnon Wim vrouw al hun tijd, al hun kwalitei- de I-ange. .Fijn, dat ik nu iemand ten om hun sport zo goed mogelijk heb. waarmee ik alles kan bepraten. Wim Ruska aan het werk met de halters. Iemand, die me steun?. Die de za ken met me doorneen;*. Die me des kundige aanwijzingen kan geven. Die me masseert'. Wim de Lange, in het bezit van diploma CIOS. medische massage en de papieren om een horecabedrijf te voeren (hij hanteert echter liever, zo te zien. de halters dan de dienbla den met pils) is uitgeblazen. Hij wil wel laten blijken, dat hij het zelf ook prettig vindt Wim Ruska in zijn piepkleine (met sauna toegerus te sportschool) te hebben. Terwijl re gelmatig blote (vanwege die sauna) mannen om handdoeken vragen (.je moest eens weten hoe onbekend men hier in het land nog met sauna is. Er- zijn er. die per se met zwembroek m de sauna willen') vertelt De Lan ge over het programma, dat hij met Ruska heeft samengesteld: .Vijf da gen in de «-eek gewichtentraming. ning. Drie maal in de week een loop training volgens een bepaald sche ma, speciaal voedingsschema, en massage dat is belangrijk'. Wim Ruska neemt het gesprek weer over: ,Nu heb ik met De Lange in ieder geval goede sport-begeleiding. Hoe dat bij de bond is? Wel. voor een groot toernooi, voor Europese of «•ereld -kanip.enschappen. kom je eerst een keer :n de maand en dan kort ervoor een keer in de twee we ken bij elkaar. Dat is natuurlijk helemaal niks. Het zijn allemaal heel vriendelijke mannen. Voor coach Van der Horst is het ook moeilijk. Maar je kunt natuurlijk niet zeggen: ik ga jullie naar een top coachen. Dat kan niet met een training van twee uur in. de veertien dagen. Dat is ge woon te weinig. En wat belachelijk Is: er is geen dokter, geen medische begeleiding. Over de verzorging ge sproken: als ik bij een centrale trai ning vraag, wil je me masseren, dan wordt er maar een spierpartij be handeld. Zo van deze week de schou ders en over veertien dagen de be nen. Wat heb je daar nou in gods naam aan? En ze laten je niet twee uur knokken. Daar moet je het toch van hebben'. Ruska geeft toe dat begeleiding van individualistische sportbeoefenaars zoals judoka's zijn, moeilijk is. .Vlak voordat je de mat op gaat zeggen ze: ga maar even wat huppelen. Maak het nou. Ik ga liever een uur tje slapen voor een wedstrijd. Ieder een wil zich op zijn eigen manier voorbereiden. Dat kan toch wel te re gelen zijn. Neem nou de wielrenners. Maar daar wordt zekér Bij de amateurs veel gepraat met de jon gens zelf. Daar wordt iedereen zo veel mogelijk persoonlijk voorbereid'. De wreldkampioen 7.«aargcwicht heeft voor de Nederlandse, kampi oenschappen veel last van een rug blessure gehad. ,Ik heb er zes we ken mee getobd. Ik ben naar dok ter Rolink geweest. Hij heeft me er van af geholpen. Dat is een gewei dige vent. Wat die allemaal voor sportmensen doet. Hij staat altijd voor je klaar, ook al heb je geen afspraak gemaakt. Hij praat niet veel. Is eerder wat stug. Een moord- kerel. En als je moeilijk zit, behan delt hij Je ook nog 7/>nder iets te vra gen'. Heeft de Nederlandse kampioen aller categorieën er spijt van, dat hij in Salt Lake City, toen hij eenmaal we

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11