WINTERWEER MAAKT VERKEER ONMOGELIJK Jachthaven Yerseke: 100 plaatsen erbij m Noorden kampt met grote moeilijkheden Schepen liepen vast Britse para's en politie naar opstandig Anguilla DS MARTIN LUTHER KING WERD SLACHTOFFER VAN SAMENZWERING .Bewijzen in doofpot geraakt' Russisch soldaat schoot op 20-jarig Trierhisch meisje JONGEMAN PLEEGDE OVERVAL OP SPAARBANK IN MEERSSEN BUIT BEDROEG 3500 GULDEN STAD IN BRAZILIË OVERSTROOMD PRIMITIEF EILAND PARADIJS ,Aal' Vandaag in de krant... INVESTERING VAN f 550.000 Over een half jaar uitgevoerd Eensgezind en breed Ironl 212e jaargang - no. 64 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MID D ELB U RGSE, VU S SI NG SE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN SI44 (b j t r«4«cti« 350». Ml I 37 tl Mr mm Min. .4v. 5.S! franco »e» pon 15.25 p«> I. 7855, adv. 5213). Ooitbur,. a 25 cart! (Incl. Dinsdag 18 maart 1969 Drie turven hoos in Vlissingen Pagina 2 Giro 359300. PZC. Mlddelburi BRUSSEL Het hof van beroe te Gent heeft een gevangenisstraf van vier maanden, waartoe de au teur Hugo Claus flinks) vorig waar de Amerikaanse negers altijd bloot staan. Veel bewijzen en inlichtingen over de zaak zijn volkomen in de doofpot ge raakt, omdat de advocaat van Ray, Percy Foreman, besloot, dat Ray beter kon bekennen en op die manier de elek trische stoel ontlopen. Radio MEDEWERKER VAN VERMOORDE: PHILADELPHIA (AP) James Bevel, een naaste medewerker van de vermoorde dominee Martin Lu ther King heeft maandag ver klaard, dat de politie van Memphis ,een paar dagen' voor de moord op dr King wist, dat er plannen be stonden hem te vermoorden, maar dat de politie niets heeft gedaan. Bevel, die bij dr King was, toen de- ae werd doodgeschoten, verklaarde dit in een interview met het Phila delphia Bulletin. Hij zei onder meer ook, dat er .de finitief' sprake was van een sa menzwering om dr King te ver moorden. In Memphis is ondertussen bekend geworden, dat binnen enkele minuten na de moord op dr King de politie een aanwijzing had, dat Ray de moordenaar was, maar dat de politie niet inzag, dat ze dit bewijsstuk had. Er werd namelijk een kleine radio gevonden met de nummers 00416 erin gegraveerd het nummer van Ray in de gevangenis van de staat Missou- Wftrd door Ray achtergelaten toen hij wegvluchtte. Er was door de grote ge heimhouding rond de zaak echter nie mand in de gevangenis van Missouri, file wist, dat de radio was gevonden met de nummers van Ray erop. GRONINGEN, DEN HAAG. HAMBURG (GPD, ANP, DPA) Storm, ijzel en sneeuw hebben in het oosten en noorden tijdens het afgelopen weekeinde en ook nog daarna het verkeer in grote moei lijkheden gebracht. Treinen en bussen vielen uit of reden soms met grote vertragingen. Drie sche pen zijn vastgelopen op het Uithui- zerwad, twee schelpenzuigers ach ter Hornhuizen. Het publiek werd met de gevolgen van het barre weer direct geconfronteerd op het NS-traject Meppel-Leeuwarden, waarop niet elektrisch kon worden gereden; het emplacement te Steenwijk zat gistermorgen onder de ijzel. De verbinding Meppel- Wolvega moest, voorzover moge lijk, met bussen worden onderhou den. vorming, maar van een draadbreuk. Een zandauto met kraan had op een beveiligde overweg de bovenleiding stukgetrokken over een afstand 250 meter. Het baanvak Hengelo - Enschede gisterochtend niet elektrisch te berijden geweest als gevolg van een draadbreuk üie door zware ijzelvorming was ver oorzaakt. Tussen Hengelo en Almelo kregen twee treinen geen stroom meer (Zie slot pag. 9 kol. 6) GROX1XGEA Sneeuwstormen teisteren Groningen. Een dichte en langdurige sneeuwval gepaard met een stevige storm beheersen het beeld van stad en provincie Groningen. Hier een kijkje op de Grote Markt waar de enkele voet ganger slechts op weg is naar de dichtstbijzijnde bushalte. PRAAG (AFP) Naar het Tsjecho- slowaakse blad .Lidova Demokracie 'be richt. heeft op 28 februari een Russische militair een 20-jarige Tsjechoslowaakse levensgevaarlijk gewond In Vitkov, de geboorteplaats van de student Jan Zajic. die onlangs in Praag door zelfverbran ding een einde aan het leven heeft ge maakt. had de Rus het vuur geopend op de vrouw die in een auto zat. De Tsjechoslowaakse en de Russische auto riteiten zouden de zaak onderzoeken. Kantoorhouder bedreigd met pistool MEERSSEN (GPD) Een onge veer 20-jarige, tenger gebouwde jongeman heeft gistermiddag een gewapende roofoverval gepleegd op het bijkantoor van de gemeente spaarbank van Maastricht in Meerssen. De buit bedroeg 3500 gulden. chgde de kantoorhouder, die deze bank alleen beheert, een zwarte actetas en sommeerde hem, onder bedreiging van een pistool, deze tas te vullen met bankbiljetten. Met 35 briefjes van hon derd gulden maakte hij zich drie minu ten later weer uit de voeten, nadat hij de kantoorhouder eerst nog bevolen had de telefoonleiding onklaar te ma ken. Op een bromfiets is hij in de rich ting Valkenburg verdwenen. De heer Jeuriseen heeft dadelijk na de overval de politie gewaarschuwd vanuit een telefooncel aan de overzijde van de straat. Van de dader bestaat een vrij goed signalement, aan de hand waar van onder andere de ldentlficattecen-1 traie in Heerlen geraadpleegd werd. Tot nog toe leverde het onderzoek echter nog geen resultaat op. Bevel, die 32 is en een dominee in de Baptisten Kerk, zei, dat de rechtspraak, waarbij James Earl Ray 99 jaar kreeg, na te hebben bekend het soort recht is. RIO DE JANEIRO (RTR) De stad Sao José da Laje in het noordoosten van Brazilië is zater dag overstroomd na hevige regen val. Meer dan 5000 huizen zijn ver nield, tegen de 300 mensen zijn om gekomen. Tweederde van de bevol king is dakloos. Het aantal slacht offers is zo hoog doordat de bewo ners tijdens hun slaap werden ver rast. LONDEN WIL EIND MAKEN AAN GANGSTERBEWIND' LONDEN (RTR, AFP) Maandagavond zijn Britse luchtlandingstroepen naar het Caribische gebied ver trokken, waarschijnlijk om het eiland Anguilla te bezet ten dat zich onafhankelijk heeft verklaard en volgens een hoge Britse functionaris nu door gangsters wordt ge regeerd. Minister van buitenlandse zaken Stewart wilde in het lagerhuis niet bevestigen dat er een invasie is beraamd. Later zal een ver klaring worden afgelegd, zei hij. Vermoedelijk zullen de Britse mi litairen niet rechtstreeks naar Anguilla gaan, maar naar een ba sis in de buurt. Naar verluidt staan 40 man van Scotland Yard klaar om naar het eiland te gaan als de invasie een feit is. Anguilla, dat evn oppervlakte van 60 vierkante kilometer heeft en een bevolking van circa 6000, heeft zich afgescheiden van de door Engeland in 1967 geschapen Federatie van St Kitts, Nevis en Anguilla. President Het eiland heeft geen elektriciteit, geen stromend water en zelfs geen dokter. Het heeft de vorm van een aal. de Franse naam Anguilla betekent aal. De inwo ners hebben een karig bestaan, voornamelijk door uitvoer van kreeften en zout. Zij worden ver der voor een groot deel onder houden door geldoverschrijvingen van de ongeveer 4000 Anguillanen die elders werken. De wegen op hen eiland zijn zeer primitief. De eilandbewoners willen met rust gelaten worden en zelf aan hun toekomst werken. De natuur is er Een zekere Ronald Webster heeft zich er tot president uitgeroepen. Een Britse onderstaatssecretaris die vorige week tussen hem en de centrale regering probeerde te bemiddelen, werd door Webster van het eiland gejaagd. Volgens bevoegde Britse kringen delen Amerikaanse gangsters op An guilla de lakens uit. De officiële zienswijze, dal het eilandje door de Amerikaanse Maffia wordt beheerst, wordt door verscheidene Britse waarnemers in twijfel getrokken. De Londense .Times' is van oordeel dat de minlfederatie vanaf het begin tot mislukking was gedoemd wegens de traditionele vijandschap tussen St Kitts en Anguilla. Het blad vindt dat de Britse regering des tijds een ernstige fout heeft be- 1 door dit over het hoofd te zien. Handicap Webster en zijn mannen schijnen vastbesloten hun hnid duur te verkopen. Ze hebben het vlieg veldje op het eiland onbruikbaar gemaakt en langs de stranden wordt druk gepatrouilleerd. Een handicap voor hen Is dat ze maar één kanon bezitten, dat dateert nit de t(jd van Napoleon. Brand MAANDAGAVOND BRAK een zware brand uit in de gebouwen van een Goese textielfirma. Het gehele complex brandde uit. (pag- 2) Afscheid DE HEER L. van 't Westende nam maandag afscheid als voor zitter van de katholieke toeristen zielzorg in Zeeland. (pag. 2) Vakantie HET BUITENLAND trekt de va kantieganger sterk. Een onder zoek lieefi uitgewezen dat de va kantie in eigen land sterk in po pulariteit is gedaald (pag. 3). Moskou-Peking ROEMENIE hee.ft op de conferen tie van Warschaupacl-landen in Boedapest geweigerd een resolutie waarin China wordt veroordeeld te ondertekenen pag. 9 Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3 en 9. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5 en 11. Sport: pag. 10 en 11. Radio en tv: pag. 13. Financieel nieuws: pag. 15. YERSEKE Kort geleden is in Yerseke een begin gemaakt met een forse uitbreiding van de jachthaven. Binnen twee jaar na de opening van de jachtha ven in Yerseke door prins Claus, is nu gestart met de vergroting van de capaciteit van de jacht haven met in totaal 100 lig plaatsen. In het project is op genomen de aanleg van 50 par keerplaatsen direct aan de jachthaven. Het hele werk gaat 550.000,- kosten. De gemeente Yerseke krijgt, voor deze verrui ming van het recreatiepakket een Incoret-subsidie van bijna 60 procent. De rest van de kos ten zal kunnen worden gedekt uit de exploitatie van de jacht haven. Voor de vergroting van de capaci teit worden drie drijvende steigers aangelegd. Daaraan zullen 60 grote jachten tot 15 meter lengte en 40 kleinere kunnen liggen. In totaal heeft Yerseke dan plaats voor 250 jachten. De uitbreiding is duidelijk gewenst: er is een wachtlijst met 140 aanvragen voor ligplaatsen. Het werk zal pas in het seizoen klaar ko men. Het bestek geeft aan dat uit voering van het project een 5 tot 6 maanden zal vergen. In de vissers- haven worden er 20 ligplaatsen voor kotters bijgemaakt. De oude thuis haven voor de kotters wordt met de uitbreiding vrijwel geheel Jachtha ven. De jachthaven is overigens niet het enige project, dat in Yerseke op sta pel staat om de gemeente voor toe risten verder aantrekkelijk te ma ken. Van de Burenpolderdijk zal nog dit jaar een promenade worden ge maakt: een ingreep, waardoor Yer seke nog wat meer de allure van een toeristenplaats za! krijgen. En dan is er verder, wat de recreatie betreft (Zie slot pag. 2 kol. 5) In Yerseke is kort. peleden be gonnen ni' uitbreiding van de Prins Willem Alexander-jachtha ven' met 100 ligplaatsen: een pro ject, dat ruim een half miljoen gulden zal vergen. Over een maand of zes zullen in de jacht haven van Yerseke 60 grote en 1/0 kleine jachten meer kunnen liggen, dan tot dusver mogelijk was. Het werk wordt, onder di rectie van de Grontmij. uitge voerd door de firma Van der Straate in Hansweert. Op de fo to: een beeld van de jachthaven. Foto: PZC). Opnieuw heeft de Nederlandse partij politiek een veelbewogen week ach ter de rug en opnieuw la het de Partij van de Arbeid geweest, die daarbij de grootste aandacht voor zich heeft opge ëist. Anders dan een week geleden is de PvdA vrljwei ongeschonden uit de vergaderslag van het afgelopen week end gekomen Sterker nog: alle tekenen wijzen er op. dat de socialisten een be gin hebben gemaakt met de opbouw van een eensgezind en breed front. Daar zag het begin vorige week niet naar uit. toen uitspraken van o a dr W. Drees Sr en dr Slkko Mansholt evenzovele indicaties waren voor de ver deeldheid in de partij. Nu is het niet zo. dat Drees en Mansholt plotseling tot andere gedachten zijn gekomen, maar in het licht van de gebeurtenissen tij dens dit weekend klinken de woorden van deze twee .gezaghebbende mannen' veel minder onheilspellend. Immers de affaire-Van der Louw is nu de wereld uitgeholpen, de gewestelijke bestuur ders hebben zich eensgezind achter het nieuwe bestuur geschaard en houden reeds nu hun blik gericht op de komen de verkiezingen en voorts heeft Nieuw Links besloten door te gaan, maar zich daarbij te beperken binnen de bedding van de partij. Dat laatste vooral Is een loffelijk stre ven. Als groep blijft Nieuw Links bestaan, maar zij zal, zo lulden de af spraken althans, niet meer als .apart onderonsje' binnen de partij optreden. Partijvoorzitter Vondeling, die het een week geleden nog zo moeilijk had, kan tevreden zijn over de jongste resultaten. De feiten tonen nu aan, dat men hem als leider accepteert. Mogelijk zal hij de eerste tijd nog wat voorzichtig moeten manoeuvreren, maar wanneer eenmaal de loyale medewerking van Nieuw Links is gebleken en daar moet men toch van uitgaan, anders hebben poli tieke afspraken geen zin zal spoedig blijken, dat de positie van Vondeling als de nieuwe voorman van de socialis ten op een stevig fundament is gegrond. Weliswaar blijft het nog wat naromme len ln de boezem van Democratisch Ap pel, de meest rechtse groepering ln de Partij van de Arbeid, maar het ziet er niet naar uit dat deze groep op wat lan gere termijn het eensgezinde, brede front kan breken. Op korte termijn moet Vondeling er rekening meehouden, dat zijn wapenrusting nog wat rechtse deukjes zal oplopen. Slaagt hij er ech ter in de Partij van de Arbeid opnieuw te bezielen, daarbij vooral gesteund door de vooruitstrevende elementen van Nieuw Links, dan kan de Partij van de Arbeid bij de kamerverkiezingen in 1971, mogelijk al eerder, de moeilijkhe den van de afgelopen jaren te boven izijn. Wat meer rust in de gelederen van de Partij van de Arbeid zal trouwens 'ook de politieke verhoudingen ln ons land ten goede komen, ai was daar ove rigens het afgelopen weekend nog niet zoveel van te merken. De congresuit spraak om niet met de KVP ln zee te gaan heeft de tegenstellingen tussen beide partijen verscherpt- Opvallend Is echter, dat op de KVP-partijraad van zaterdag weinig woorden zijn gewijd aan de PvdA-uitspraak ten aanzien van de KVP. Misschien moet men als ant woord op de stap van de socialisten zien de uitspraak van de partijraad, waarin wordt gepleit voor samenwerking met de ARP en CHU, al moet men daarbij echter wei bedenken, dat die samenwer king langer in de pen zit. Hooguit kan men zeggen, dat de KVP nu, wat eer der en gemakkelijk aansluiting zal wil len zoeken bij de beide protestants christelijke partijen. Wat overigens op de KVP-partijraad met niet zoveel woor den is gezegd, heeft fractievoorzitter Schmelzer in een televisie-interview, zondagavond, duidelijk gemaakt: De KVP, bij monde van Schmelzer, vindt de Partij van de Arbeid .een chaotische en verdeelde partij, die nu geen regeer kracht heeft'. Hij wees echter samen werking met dc Partij van de Arbeid na 1971 niet van de hand: ,de deur blijft op een kier openstaan voor samenwer king met een .gezuiverde' Partij van de Arbeid'. Maar in datzelfde programma zei drs Den Uyl, dat de PvdA ook in 1971 niets ziet ln samenwerking met de KVP. In elk geval valt er niet te klagen over politieke duidelijkheid. Dat alleen al is een winstpunt. In politieke kringen is de afgelopen week meermalen gezegd, dat gezien de huidige verhoudingen de winst en men doelt dan op stemmenwinst bij een verkiezing zal gaan naar D '66. Misschien is dat zo. Het is altijd moei lijk in het koffiedik van de politieke toekomst te kijken. Het lijkt ons even wel interessant, dat er nu, kort na en kele belangrijke ontwikkelingen op het binnenlandse politieke toneel, weer eens een onderzoek wordt ingesteld naar de vraag: Hoe stemt Nederland op dit mo ment? We hebben vorig jaar enkeie verkiezingsonderzoeken gehad, die een flinke zetelwinst voorspelden voor D"66 en verdere afbraak van de .gevestigde' partijen. We zijn benieuwd hoe de poli tieke samenstelling van de tweede ka mer er zou uitzien als op dit moment verkiezingen zouden worden gehouden. Wie of welke instantie wil het onder zoek doen? Ad Interim Nog geen eind aan Fordstaking LONDEN (DPA) De langdurige po gingen om een regeling te treffen voor beëindiging van de staking in de En gelse Ford-fabrieken hebben tegen de verwachting in nog geen resultaat opge leverd, zo is maandagmiddag hekend geworden. De werkgevers en de vakbonden heb ben mevrouw Barbara CasLe, de m.nis- ter van arbe:d, opnieuw gevraagd ora bemiddeling. De staking die al drie we ken duurt, gaat in hoofdzaak over de .strafbepalingen' die de directie in de nieuwe cao wil opnemen tegen wilde stakingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1