KRO verfilmt Martin Treffer-serie raeii© PANDA en de wensduit I Metaal en bouw grootste stakers televisie Waar zijn onze schepen? hetikruisverhoor MAANDAG 17 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SUCCESREEKS VOORTGEZET (Van-onze rtv-redactie De KRO gaat wot een aantal Am sterdamse politieromans van de au teur Martin Treffer (pseudoniem voor de hoofdstedelijke rechercheur Vis ser) verfilmen. Er zijn al eerder boe ken van Treffer op het scherm ge bracht door regisseur Luc van Gent. De aflevering ,I)e moord in de Spul- straat' sloeg volgens oen Nipo-onder- zoek indertijd een hijzonder goed fi guur: ten eerste wat de waardering en ten tweede wat de kijkdichtheid betreft. De 27-jarige Paul Pouweis i vijf jaar n vaste dienst van de KRO) is de opvolger van Luc van Gent gewor den en gaat het wat de realisering betreft over een geheel andere boeg gooien Geen verfilming van ander half tot twee uur, maar afleveringen van niet meer dan vijftig minuten Vier van deze films staan de kijkei In de maand juni te wachten: op 6 juni ,De gluurder', op 13 juni Judas- geld', op 20 juni ,De zaak Grauber' en op 27 juni .CSiantage'. Deze con tinuïteit heeft de KRO kunnen berei ken door de films in co-produktie met de NCRV te maken. Regisseur Pouweis: ,Het zijn gedra matiseerde documentaires, ontleend aan de werkelijkheid. De zaken, die de hoofdrolspelers (Eli Blom als commissaris Bos en Ger Smit als rechercheur l>e Bruin) hebben op te lossen, zijn waar gebeurd en zijn ook min of meer liekend. Om de film een extra autenthiek tintje te geven, heb ben we alles ter plaatse gefilmd, be halve dan de scène op het hoofdbu reau van politie, die we hebben ge schoten in een als zodanig ingericht pand'. .Overigens kom je bij deze werkwijze voor -.Teemde dingen te staan. Zoj filmden we een keer in Amsterdam- j Zuid. Later blijkt ons da: de mis daad die wij in scene zetten echt was gebeurd in het huls r.aast dal waar wij bezig waren. Toeval" In het NCRV-programma .Pick up' Nederland 1, 19.30 uur, presenteert Ted de Braak vanavond onder m'eer Shocking Blue, een Nederlandse pop groep die het haalt, althans in Ne derland. De eerste plaat van Shoc king Blue .Lucy Brown is back in town", die in september 1968 uit kwam, haalde de achttiende plaats van de top-40. de tweede .Send me MAANDAG 17 MAART Middag: VPRO: 12.00 Blauwe maandag: ge varieerd programma. 12.26 Medede lingen ten behoeve van land- en tuin bouw. 12.29 Stereo: Muzikale aan winsten. 12.d2 Opspraak, lezing. 13.00 Nieuws. 13.11 Informatie: Ont wikkelingswerk. 13.20 Pro memorie, praatje. 13.25 Bas en orgel: oud'-, senu-klassieke en moderne gewijde muziek (opn) 14.25 Schoolradio. NRU: 14.45 Promenade-orkest: po- fulalr-klassieke muziek. AVRO: 5.15 Voor de vrouw, 15.45 Dixiétime Jazzmuziek in oude stijl (gr.). 16,00 Tieuws. 16.02 Stereo: Scala: Cello recital: moderne muziek. 16.30 Voor 18.00 Nieuws 18.16 Radiojournaal 18.25 Ik verbind U door..., praatje. 18.30 Stereo: Promenade orkest met zangsolist: amusementsmuziek. 19.05 Zang en dans uit Joegoslavië. 19.30 Nieuws. RVU: Erasmus: vernieuwer van kerk en theologie, door dr. C. Augustijn. NRU: 20.05 Malam Ke- nangan: een programma dat herln- nent aan toen. 20.30 Toonbeeld, mu zikale lezing. 21.30 Met huifkar en auto in de Sahara programma over nieuwe vakantiemogelijkheden. 22.00 Mensen kerk mensen, gesprek. 22.20 Ons veertiendaags programma voor en over visueel gehandicapten. 22.30 Nieuws. AVRO: 22 40 Radio journaal. NRU: 22.55 Jazz in aktie: Jazzorkest met zangsoliste. 23.55- 24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen: AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend- a postcard' van december '68 kwani aan de elfde plaats en de derde, deze' maand uitgekomen plaat .Long and lonesome road' staat nu al op de 26- ste plaats. Al met al noga! wat door- douwerlg. Sinds de eerste plaat heeft Shocking Blue een kleine bewerking ondergaan. De zanger werd vervan gen door de zangeres Mariska Ve res (20). Muzikaal taJent en leider gymmastiek. 7.20 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. VPRO: 7.54 De ze dag. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.11 Ra dio joürn. 8.20 Stereo: lichte gram- mofoonmuziek. (8.30-8.33 De groente man). 8.50 Morgenwijding, NRU: 9.00 Een nacht tot 6 uur Nul, klank beeld. 9.35 Waterstanden. 9.40 Mu ziek uit de Middeleeuwen en Renais sance (opn). AVRO: 10.00 Voor de Kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen (gr.) (11.00-11.02 Nws.) 11.30 Ste reo: Klassieke en moderne kamer muziek (opn). 11.55 Beursberich- VI id (lag: NCRV: 12.00 Los-Vast: gevarieerd programma. (12.2i Voor de boer en tuinder; 12.26 Mededelingen ten be hoeve van land- en tuinbouw: 12.30 Nieuws: 12.41 Actualiteiten). 14.05 Schoolradio. 14.30 Stereo: Tenor en piano: semiklassieke en moderne lie deren (opn). 15.00 Gereformeerde middagdienst- NRU: 15.30 Zoeklicht op Nederland: informatie over Noord-Holland, afgewisseld met mu- heidsvoorlichting: 17.20 Het open luchtmuseum Nieuw-Amstcrdam in ziek. (16.00-16.02 Nieuws). Over- Suriname. Spreker: dr. P. Glazema, NCRV: 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Voor de jeugd. Avond: 18.00 Stereo: Meisjeskoor met in strumentaal sextet (opn). 18.19 Uit zending van de Katholieke Volkspar tij. Kaarten op tafel, een uitzending over politieke zaken die de aandacht verdienen. 18.30 Nieuws en weer- praatje. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Li- terama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 19.20 Muziek en dienst: informatie over kerklied en kerkmuziek in klank en geschrift. van de groep, oud Motionsgitarist Rob van Reeuwen (22), is ook per soonlijk verantwoordelijk voor com posities en teksten. Klaasje van der Wal (19) speelt basgitaar. Shorty Beck (20) drums. De Blue heeft een voorkeur voor Amerikaanse West- Coast-groepen en zal dat ook ten overstaan van Ted de Braak en zijn kijkers duidelijk laten blijken. 19.50 Stereo: Metropole Orkest: amu sementsmuziek 20.10 Stereo: Volks muziek uit Tsjecho-Slowakije (opn). 20.25 Op dc man af, praatje. 20.30 Stereo: Radio Filharmonisch Orkest: klassieke en semi-klassieke muziek. (21.00-21.25 Overvloed hier hon ger daar, klankbeeld). 21.50 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Tekens bij de tijd: cultureel programma. 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen: NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het leven de woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actu aliteiten. 8.00 Nieuws. 8.11 Stereo: (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huis vrouw). 9.35 Schoolradio. 10.00 Kant tekeningen bij het lijdensverhaal naar Mattheu3, lezing. 10.15 Stereo: Klassieke operafragmenten (gr). 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. MAANDAG Middag: TROS; 12.00 Nieuws! 12.03 Lynx (of Los). KRO: 13.00 Nieuws. 13.03 Ac tualiteiten. 13.08 TNT: Licht platen- programma. 14,00 Nieuws. 14.03 Pop- In. 15.00 Nieuws. 15.03 Holster: Pop en countrymuziek. 16.00 Nieuws. 16.03 lORRRrrr: popmagazine. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17.08-18.00 Ver- zoekplatenprogramma. DINSDAG Morgen: VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Plaatjes Nieuws, gevarieerde visite. NEDERLAND-1 KANAAL 7/29 I 19.05 uur: (NCRV) TWEEKAMP 19.30 uur: (KLEUR) PICK-UP Ted de Braak presenteert de nieuwste van Lotje, Max Woiski, Digno Garcia en Schocking Blue, waarover meer, elders op deze pagina. 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (NCRV, KLEUR) THE IMAGE Jan van Hillo heeft een gesprek met prof. Daniel J. Boorstin, docent in de geschiedenis aan de universiteit van Chicago. Dit naar aanleiding van zijn boek. een bestseller in Amerika (binnenkort ook in Nederland verkrijgbaar), .The Image'. Prof. Boorstin laat in zijn boek en uiteraard ook in dit gesprek ieder in de spiegel kijken van zijn eigen werkelijkheid of beter nog de pseudo-werkelijkheid, waarin iedereen leeft. De opna men werden gemaakt in de universiteit van Chicago door cameraman Jan Huyskens. 21.15 uur: SOUVENIRS D'ENFANTS Compositie van Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw en Jan Bernlef. 21.35 uur: BUREAU BRISTOL Deze eerste aflevering is getiteld .Wachten op Thomas Stacey'. De politie zoekt Thomas Stacey, die men ver denkt* en niet zonder reden van inbraak met ge weldpleging. Zijn maal Millard bevindt zich al achter de tralies, veroordeeld op de verklaringen van getui gen. De mannen van .Bureau Bristol' houden nu steeds het huis van Stacey in het oog, in de hoop dat hij op een goede dag zijn vrouw en kinderen zal opzoeken... De aflevering op 21 maart kreeg de titel ,Wat gebeurde er met Elizabeth Morris?' In het dorp Sutton Down roept de politie de hulp In van .Bureau Bristol'. Er wordt een meisje vermist. Niemand heeft enig ver moeden waar zij zich kan bevinden, maar bij verhoren blijkt niet iedereen bereid de politie behulpzaam te zijn. Bij de oplossing van dit probleem speelt agent Box, die zeer kort voor deze gebeurtenis tot de criminele streekpolitie is toegetreden, een bijzonder belangrijke rol. 22.30 uur: (HUM. VERB.) ALARM 22.55 uur: (NTS) JOURNAAL 23.00 uur: (TELEAC) EXPORT NEDERLAND-2 18.50 uur: (NTS, KLEUR) DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: JOURNAAL 19.05 uur: SCALA 19.30 uur: (AVRO, KLEUR) VADERS TEGEN WIL EN DANK 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20,20 uur: AVRO'S TELE VIZIER 20.45 uur: PEYTON PLACE 21.30 uur: NATIONAAL ALLERLEI Mini-filmpjes onder het motto: Lachen met 22.00 uur: AVRO'S REGIOVIZIER 22.25 uur: (NTS) JOURNAAL BELGIË-NED. KANAAL 2/10 14.05 uur: SCHOOL-TV 18.30 uur: DUITSE LES 18.55 uur: ZANDMANNETJE 19.00 uur: ZORRO 19.25 uur: POSTZEGELRUBRIEK 19.40 uur: OPENBAAR KUNSTBEZIT - GENTILS 20.00 uur- JOURNAAL 20.25 uur: HIGH CHAPARRAL 21.15 uur: LAND VAN MIJN JEUGD Kijk op Ierland. 22.15 uur: DE KATHOLIEKE GEDACHTE 22.45 uur: lOl RNAAL BELGIË—FRANS 17.40 Journaal. 17.45 Schooltelevisie. 18.10 Petite abell- le. 18.25 Ce pays est vous. 19.00 Antenne-soir. 19.25 Tartlne. 19.30 Sportjournaal. 20.00 Journaal. 20.30 Con sumentenrubriek. 21.00 Vreemde verhalen. 21.30 Pierrot le fou. 23.45 Journaal. FRANKRIJK—RIJSSEL 12.30 Midi-magazine. 13.00 Journaal. 14.25 Schooltele visie. 17.20 Schooltelevisie. 18.20 Journaal. 18.30 Total 2000. 18.45 Kroniek voor de vrouw. 19.15 Klri le clown. 19.20 Regionale actualiteiten. 19.40 Allö police. 20.00 Journaal, 20.30 De vluchteling. 21.15 Face a face. 22.00 Variétés. 22.30 Journaal. 1 figuranten Wij hebben in die films zo'n zeven duizend figuranten lopen: allemaal Mokummers, uitgekozen door de as 1 sistent van producer Frans Ubink, di heer Thonhauzer. Dé cameraman Si Ad Braamhorst, die ook alle vorige Treffer-fiirns heeft gefilmd. Door z'nj routine hebben we enorm snel kun nen werken: alle vier f.lms hebben: we in niet meer dan vier maanden, zaak wel heel zorgvuldig voorbereid'. Op de hoek van de Lijnbaangracht en de Lindengracht in het hart van de Jordaan werd gistermiddag een achtervolgingsseene uit de aflevering .Judasgeid" gemaakt. De beide po- litiespëurders hebben de zware jon gens. Cor en Henkie (Nico Jansen en Tome Beastfeld) in de gaten en er wordt woest gerend tussen gepar keerde auto's door en om ur.noirs heen. Er vallen karate-klappen en pistoolschoten- Vraagt de ene voorbijganger aan de' andere: ,Wat zijn ze hier aan het doen?' Is het antwoord: ,Ze maken een cowboy-film'. DEN HAAG (GPD) In de iiwtaal-| nijverheid en scheepsbouw wordt, in ons land het meest geslaakt. In de bouw zijn wat minder stakingen, maar het aantal verloren arbeidsdagen door sta king is in deze bedrijfstak terai maal zo groot. In de metaalnijverheid zijn, zo blijkt uit de sociale maandstatlstlek van het CBS, de laatste tien jaar 161 werk stakingen geweest (verloren dagen 70.500). De bouwnijverheid telde 13D stakingen met bijna een half miljoen verloren arbeidsdagen. In alle bedrijfs- takken kwamen in de jaren '59 tot met '88 492 stakingen voor, die ge-, iienlijlt een verlies van 684.000 ar- lieidsdagen opleverden. Het grootste aantal stakingen deed zich in het to tale bedrijfsleven voor in de jaren 1960 (121 stakingen) en 1963 (104 stakin gen). Het verlies aan arbeidsdagen kwam respectievelijk op 467.000 en 88.000. De minste werkstakingen kwa men voor in 1!:67 met maar ruim 6.000 verloren man-dagen. Eren puzzelen Florentijnse fresco's: 110.1)00 bezoekers De tentoonstelling Fresco's uit Florence is woensdagavond geslo ten. Er zijn. zo deeJt de directie van het rijksmuseum mede, ruim 110.000 bezoekers geweest. De ten toonstelling wordt nu verscheept naar Londen, waar de Fresco's te zien zullen zijn in de Hayward Gallery. In verband met expeditie werkzaamheden de Fresco's verlaten het museum op dezelfd: wijze als zij er zijn ingekomen, namelijk door de Nachtwacht- sleuf zal de Nachtwachtzaai op maandag 17 maart voor het publiek gesloten zijn. Bezoek van Wilson aan Nigeria begint op 26 maart LONDEN Premier Wilson vertrekt 26 maart naar de Nïgeriaanse hoofd stad Lagos voor besprekingen over de oorlog. Dit is vrijdag meegedeeld door .Downing Street 10', de ambtswoning van de Britse premier. Verwacht wordt dat Wilson In de week daarna in Lon-1 den zal terugkeren. Den Helder telt sinds maandag! 60.000 inwoners. Dit getal werd be- reikt toen de 24-jarige brievehbestej-1 Ier C, P. Boutkan bij de burgelijkei stand de geboorte van zijn zoon I Peter kwam aangeven. Burgemeester ir S. H. Visser boodi de heer Boutkan namens de gemeen te een spaarbankboekje met 600,- Horizontaal: 2 venijn; 4 zoen: 7 pers. vnw.; 10 familielid: 11 houding; 13 boom; 15 hen; 16 op een keer; 17 kledingstuk; 19 delfstof; 20 voordat; 22 vrucht; 23 bouquet; 24 voorz.; 25 plaats in Gelderland; 27 uitholling; 29 vorderaarster; 30 deel van het gelaat; 32 bergruimte; 33 speelgoed; 35 eerst komend; 38 hetzelfde: 39 ventilator; 40 hoofddeksel. Verticaal: 1 veel wegende; 3 pers. vnw.; 5 kleuter; 6 zoogdier; 8 vogel- prod.: 9 overjas; 10 muz. noot; 12 tel len; 13 rente: 14 trop. roofdieren; 15 geringst: 18 familielid; 21 hogepriester ln Silo; 24 bouwgrond; 26 lieve (Eng.); 28 bezoldiging van militairen; 31 pers, vnw.; 34 ons inziens; 36 muz. noo£; 37 11 dw. De oplossing van de zaterdagpuzzel is: R 0 7 K R.U I STS T:ü 0 TIX N zxz; cz jAlrS NYM E ITIHJO E> 11 lEl ill*1 ER* TFT' m i 'j M.c.I 'rijU 'J i EIK "A'<x--X' xix:X"ï'; Tte-r-n ede riroten cX^XTX TEivXTTs B:R i G A D E1N DOPWE T lXNJL iiiiiEX' XE I in G E WUDX30RSTE L ciiieTotfiiivid AiF IZ E TiX'Ü IR [G E :NTl iJËX iSTIX ÈX CXET disit liNG E N I E U RX'T.U J A S £XEZ£ZuXIX 'Xe XE: sTTaTpSR 0:G R E SiS: I .E CONFLICT PROFESSOR VAN ES-GRONINGER STUDENTEN ERNSTIGER GRONINGEN (GPD) De kortslui ting tussen dc studenten van d - sub faculteit Nederlands van de Groninger universiteit en prof dr G. A. van Es. hoogleraar mui het Nederlands insti- tuul. heeft een dergelijke omvang aan genomen dat ren studie-commissie van studenten in een pamflet de conclusie verkondigd datliet contact met pro fessor \';m Es wordt verbroken aange zien verder overleg niet zinvol is. De democratisering moet hoe dan ook wor den nagestreefd. Dit Impliceert liet heen gaan van professor Van Es'. Rond de voorlichting over door de stu denten (ei eventueel ook dc weten schappelijke staf te r.erner. .stappen bestaat nt>al wat onduidiiijkh.-id Er Is ook al gesproken over de mogelijkheid van een college staking ais nrofessor Van Es de eisen van de studenten ten aanzien van de beslissingsbevoegdheid over een nieuw studieprogramma wil in willigen Volgens bepaalde bronnen zou de wetenschappelijke staf van het in- st tuut zich grotendeel achter de stu denten hebben gesteld, maar een aantal betrokkenen wil dit bevestigen noch ontkennen. Het kernpunt van de moei lijkheden ls dat professor Van Es In eerste instantie minimumeisen van de studenten voor reorganisat.» en inspraak bij het studieprogramma heeft geac-j cepteerd terwijl h.'j daar nu niet meer, aan wenst te voldoen, aldus de protes-i toren-Jen. Professor Van E- - gevraagd voor het voorzitterschap van een lande lijke adviescommissie voor herstructu rering van het studie-programma Ne derlands. In verband met z.jn onderhan delingspositie in .deze commissie wil hij zich niet binden aan een overlegorgaan van de sectie Nederlands van de Gro-| STUDENTEN IN BELGIË BLIJVEN ZICH ROEREN (Van onze correspondent) BRUSSEL Het Ik ook vrij lag nog onrustig geweest In dc ln-idc Belgische universiteitssteden Gent en l. uv.n, al was er minder tr doen don donderdag avond. In Leuven hebben ongeveer dui zend studenten betoogd. Er waren naar verhouding veel Frans-tali gen bij, dJe evenals hun Vlaamse collega's een na tion.:;:' 'tuilentemr -nt verlangden. Toen zij weer wü-i-n beginnen m het stoken van vuurtjes op straat en het gooien met stenen, werden zij door de rijkswacht met gummiknuppels aange vallen en verspreid. Daarbij assisteer den, traditiegetrouw, ook waterkanon nen. Tegen hot einde van dc middag was het weer rustig Sn de stad. waar schijnlijk ook omdat veel studenten dan voor het weekeinde naar huis gaan. De studentenle.ders hebben echter gedreigd, dat de betogingen volgende week op nieuw zullen beginnen. De donderdag aangehouden studenten zijn weer in vrijheid gesteld. Ook in Gent en Ant werpen deden zich weer ongeregeldhe den voor De regering maakte gisteren bekend dat een regeling voor de finan ciering van het overbrengen van de Frans-talige faculteiten van Leuven naar Ottgnies in Wallonië, spoedig zal worden getroffen. nger unlvers.w.t waarin hij met ver tegenwoordigers van de '.vj-.cnachappe- i ikr .staf en si-idealen zi.ting heeft. Hij wil zich distancieren van de ieer- nggroepen van studenten en stafleden die momenteel een nieuwe programme ring van de studie Nederlands in Gro ningen voorbereiden. ACILA 16 te Yokohama ACMAEA 14 te Bandar ACTEON' 14 te Adrosaan ADRASTUS 14 80 m 2w Ouessant n Dakar ALGOL 14 260 m ozo Belra n Abudhabl AMPENAN 14 175 m w Noord-Sumatra n Montreal AMSTELLAND 14 70 m zzo Victoria n Buenos Aires AMSTELVELD 14 70 m n Sclllies n Melbourne ANCO SPRAY 13 320 m o Darklezen eil. ANDIJK 14 300 m zw Walvisbaai n Barcelona ANNENKERK 14 40 m w Gibraltar n Rotterdam ARCA 14 v Norrkoping n Göteborg AVEDRECHT 14 220 m o Camranhbaai n Yokohama BENGALEN 14 300 m zw Chargosarchipel n Penang BINTANG 14 v Reunion n Djibouti CAPSTERIA 14 v Essider n Hamburg CHEVRON AMSTERDAM pass 14 Gibraltar n Perth Amboy CHEVRON DELFZIJL 14 te Purfleet CHEVRON ROTTERDAM 5 le Savona CRANIA 13 540 m ono ViginelL n Curacao DALLIA 14 200 m oio Colombo n Singapore DILOMA 14 400 m nw Perth n Mena ai Fa hal DIOGENES 14 te Bremen DOELWIJK 14 310 rr. iw* Abidjan n Perz. Golf DOSINA 14 745 m wno Perth n Sydney DÜIVENDRECHT 14 80 m z Las Palmas n Monrovia HERCULES 14 110 m nw Finlsterre n SInt-Kltts HOUTMAN 14 100 m o Danang n Singapore ISIS 15 te Puerto Llmon ITTERSUM 14 540 m wtn Flores n Bremen KABYLIA 15 te Singapore KALYDON 14 JOO rr. zzo Dar es Salaam n Durban KEIZERSWAARD 14 v Mïddlesboro n Fredericla KIELDRECHT 14 380 rn O Zanzibar n Kaapstad LELYKERK 14 ta Abudhabl LION OF JUDAH pa". 14 Hastings n Assab MAINLLOYD 13 750 m ono Papeete MARATHON 13 v Port au Prince n Kingston MEMNON 13 125 m wnw St-Vincent n Miami METULA pass 13 Kaapstad n Rotterdam NEDER LINGE 14 v Napier n Balboa NIEUW AMSTERDAM v Nevis n Bridgetown OM-MEKKERK 13 420 m nno ST-Helena n Kaapstad OVERIJSEL 13 400 m Wn* Luderitz n Tenen (e PHILINE pass 14 AlmerU n Genua PRINSES MARIA 14 te Haifa RADJA 14 te Port Elizabeth ROTTERDAM 14 60 m nw Keelung n Kobe RIJNDAM 13 Bangkok n Port Swettenham SENEGALKUST 14 40 m wnw Port Etlenne n R'dam SINOUT5KERK 15 te Hongkong STAD VI.AARDINGEN 14 te Bordeaux STEENKERK 14 v Colombo n Barcelona STRAAT FRAZER 14 te Nagoya STRAAT FUSHIMI 13 850 m wnw Kaapstad STRAAT TORRES 14 te Kuwait TA RA 13 106 m zzw Fernando Noranha n Recife THEMIS 13 250 m no Paramaribo n Amsterdam TJ1LUWAH 13 10 m zo Xynshu n Keelung ULYSSES 13 30 m no Miami n Europa VAN NOORT 17 te Tawa« WISSEKERK 14 v Duinkerken n Antwerpen ZAFRA 14 te Aden ZEELAND 14 te Bahrein HOOG EN LAAG WATER 18 maart Vlissingen Terneuzen Zierlkzeo Hansweert Wemeldinge uur meter uur meter 2.02 224 2.29 241 3.28 143 3.09 251 3-51 174 235 14.59 252 15.59 159 15.39 263 16.16 190 NAP uur meter ui 8.40 236 9.13 245 9-00 179 9.44 261 9.35 207 meter 20.43 205 21.20 214 21.12 152 2L51 231 21.49 175 24-102. Panda en Jollipop zochten heel Hob beldonk door naar de rijkdom, dre Panda zich had gewenst. En de avond was reeds gevallen, toen ze eindelijk klaar waren en zich ver moeid in enkele stoelen lieten zak ken. .Niets... helemaal niets...' prevelde de bediende. .Ik was er al bang voor me neer Panda. We hebben ons in het ootje laten nemen door de schurk Goedbloed. Een waardeloze cent heeft hij ons toegespeeld...' ,Ik kan het me niet voorstellen.,.' mompelde Panda, terwijl hij de wensmunt tevoorschijn haalde. ,Zou Joris zó gemeen zijn? Misschien heb lk niet duidelijk genoeg gewenst. Ik zal het nog een keer proberen...' Hij hield het muntstukje opnieuw omhoog en riep: .Ik wil geld en aan zien hebben!' Maar er gebeurde niets. .We kunnen beter naar bed gaan', stelde de huisknecht voor. .Morgen wacht ons een vermoeiende dag. Niet alleen moeten we de melkboer en de bank betalen maar bovendien komt de heer Hebbes om zijn rente op onze lening te den dubloenen. En we daar aan moe' innen 250 gou- :,k zie niet in hoe komen—' FEUILLETON DOOR JOHN ROWAN WILSON 20 Toen Line binnenkwam, was Hartly nogal verrast. Hij had een donkere ge melijke figuur verwacht, .emand d c kennelijk meende een zending te heb ben en erg gauw op zijn tenen ge trapt was. I plaats daarvan zag hij een blonde, slungelige jongeman met een lang, levendig j»ez;cht en een aarzelend, scheef glimlachje. Nadat hem gevraagd was te gaan zitten, liet Line zien onhandig nee: op de rieten stoel. Hij accepteerde een glas bier maar sloeg een sigaret af. Terwijl hij het glas naar zijr. lippen bracht, trilde zijn hand zo da' hij wat bier op zijn uniform morste Hij scheen het niet te merken. H: dronk uit het glas en zette het nee: met zijn ogen al die tijd op Hartly gevestigd. Hij was gespannen en op zijn hoede, een eigenaardig mengse van agressiviteit en vrees. Hartly had ervaring met angst en voelde dat Line doodsbang was. Verschrikt door de situatie, door zijn eigen on bezonnenheid die haar teweeg'had ge bracht en er toch tegelijkertijd door gefascineerd. .Hoe voelt u zich?' vroeg Hartly .Uitstekend', L;ne ging nerveus ver zitten. »Ik behoor hier helemaal met te z.jn. Er is niets met me aan de hand'. Misschien niet'. Hartly hield hem in het oog terwijl hij nog een slok bier nam. Deze keer bracht hij zijn ge zicht naar het glas en maakte hl een snelle beweging met z:jn hand om het trillen te verbergen. Het gla. sloeg tegen zijn Landen. ,Is het Bier goed?' vroeg Hartly. Prima'. Line zelte het glas neer. Hr was nu wat rustiger. Het zweet ston- op zijn voorhoofd en hij haalde een sakdoek te voorschijn om het af t< .-egen. .Hoe krijgt u dat voor elkaar? Uskoud bier in deze tijd van het jaar'. Ik kreeg een speciale koelkast voor de penicilline'. .De geneeskundige troepen hebben ook voordelen'. Line glimlachte nerveus. Er viel een stilte en toen zei Hartly: .De bri gadecommandant was zoeven hier. Hij heeft het over u gehad'. Line keek hem argwanend aan. Het is een beste kerel', ging Hartly verder. .O ja?' Line glimlachte flauwtjes. .Ik zou het niet weten. Hij staat zo hoog boven me'. Hij keek uit het raam. .Kent u kolonel Mannion?' ,Ja'. ,Hoe vindt u hem?' Hartly dacht even na eer hij ant woordde. ,Een rotzak', zei hij oor deelkundig. Line schoot overeind in zijn stoel, zijn ogen schitterden. .Dat is heel bemoedigend', zei hij. .Waag het niet mij tegenover der den aan te halen. Ik zal elk woord ontkennen. En e:- genliik doet net er trouwens niet toe wat u of ik Van Mannion den ken. Het heeft niets met de situatie te maken'. Hij zag teleurstelling or Lines gezicht Hij is wel heel naïef, dacht Hartly. Hij had zich een ogen- k verbeeld dat bondgenoot had gevonden .Ik geloof dat u een wat al te simplistische opvatting van gezag hebt', ze! hij. Line haalde z.jn schouders op. .AL k die heb. heeft het leger me die bijgebracht'. Misschien'. Hartly veranderde iDrupt van onderwerp. .Het schijnt lat u gelijk had wat die tyfus be reft'. Ja'. Line liet 'n kort lachje horen Onvergeeflijk'. .Wat de br: gadecommandant aangaat hij wil verdoemen noch vergeven. H:j voelt meer voor het voortzetten van de oorlog. En hij heeft mijn sympathie'. .Heel verheven. Waarom heeft hij me dan arrest opgelegd T Ik heb niet om arrest gevraagd'. .Voor zover ;k begrepen heb, deed u dat wel'. L.ne zei gemelijk: ,U gaat me nu zeker vertellen dat ik ongelijk had'. Hartly boog zich geërgerd naar vo ren- .Begrijpt u niet dat het me n et •nteresseert wie er gelijk heeft en wie ongelijk?' Hij ging weer rechtop zitten. ,Ik heb gehoord dat u intelli gent bent. U kwam vanuit Oxford bij ons. Wat studeerde u?' .De groten'. .Wat bedoelt u daarmee? Wijsbegeer te? Logica? De klassieken? Aristo- teles en Plato? Dat soort rommel .Ais u het zo wilt noemen .Zo noem ik hef. ze: Hartly. Jk zal eerlijk tegenover u zijn voor mij :s het een hoop rommeL Toen ik in Cambridge was. zag ik de mensen die het doceerden en de mensen d e het studeerden. Geen van allen leken ze me daardoor wijsgeriger of logischer of nuttiger geworden! Zij discuss ë- ren nu al meer dan tweeduizend jaar over wijsbegerige vraagstukken en hebben de mersen nog s:eeds niets kunnen geven dat hun Leven de moei te waard maakt. Ze vormen aiieen kerels als u, die zich voortdurend afvragen wie ;elljk heeft en wie on- geiijk. Wetenschap heef. iets te be tekenen omdat je je hvoothese aan experimenten kun: toetsen. Je kunt de juistheid of onjuistheid bewijzen en dan met iets anders verder gaan. De wijsbegeerte ;s net zo iets als de psychiatrie speculatie .theo rie. lucht. Ze heeft "geen nuttig ef fect. Zou Mannion een minder gro te ellendeling zijn als hij Aristote- les bestudeerd had?' EINDE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 7