REGERINGSPARTIJEN ZIJN NIET TEGEN ACCIJNSVERHOGING Kamer pleit voor werkende gehuwde vrouw Bij overval op boerenleenbank 50 mille buit Toneelwerkgroep Proloog' wil strakke eigen binding met werkterrein Zeeland Steun geweigerd aan motie-De Goede Vrachtwagen stort op spoorbaan POSTKANTOOR OVERVALLEN - 2690,- BUIT Ontmoeting Nixon- Russische leiders? BESTUURDER OMGEKOMEN Vandaag in die krant... AP0LL0-9 LANDT LATER EN OP EEN ANDERE PLAATS Drie Italianen verdacht van iuwelendiefstal Snelle beroving in Hunsel (Limburg) 212e jaargang no. 60 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE. GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN HiCV Provincial. co. rad. lal. 3346. Adv. prlja 37 cl I. A. da Kok. Abonn orlic f 1.10 par waak. 14,33 pc rad. 2076/3163, adv. 2375) Coat. Crola Mark! 2. lal. 6140 Imai ra«als) 37 ct par ragal (min. 1.63) .Brieven bur franco par poet 15,2» par kaarlMl Loss I. 7633. adv. 5213). Oostburf. lal. 2333. 1 I 50 ct mear (alia adv. prljsen eact. 4 I Donderdag 13 maart 1969 Vierde Beat Ie getrouwd Pagina 3 DEN HAAG De regeringspartijen hebben woensdag in de tweede kamer al min of meer hun steun gegeven aan de verhoging 'van de accijnzen op benzine, bier en alcohol, die de regering per 1 juli wil doorvoeren om de hogere defensieuitgaven met 75 miljoen gulden per jaar te financieren. Zij weigerden althans hun stem te geven aan de motie De Goede (D '66), waarin de regering wordt gevraagd de accijnsverhoging niet door te laten gaan. Het ontbreekt de heer De Goede aan reali teitszin, vond de anti-revolutionair Kieft, die de motie afwees. DOOR RAILING VAN VIADUCT GEREDEN ,Met <lit soort voortijdige uitspraken is ook liet wegvervoer niet gediend', /,ei de ehristelyk-historische woordvoerder mr Schotten, die zyn oordeel opschortte tot de betrokken wetsontwerpen in be handeling komen. De hogere vermogensheffing, die de heer De Goede zou witten doorvoeren om aan het benodigde geld te komen, wees de CH-Woordvoerder af. Ook de KVP-er mr Brouwer, wilde niets van de motie weten. In Terheyden wensen drinn weigering van staatssecretaris Grapperhaus (financiën) om de im- cale positie van de gehuwde werkende TERMKYDEN (AM') Om kwart vrouw te verbeteren. PvdA, D '66 en over vijf gistermiddag Ls een roofover- VVD eisten verhoging van de 2000 val gepleegd op hel postkantoor -r Sovjet-Un erwurde menigi egen elkaa op echt van '.el grensincident tussen 'hina en de Sovjet-Unie, qefoto- irafrtrd door een Sovjetsol/lnat, he Inter zou sneuvelen in het ge- erht. De Sovjetsoldaten dragen ichte jassen, de Chinezen zijn in ton k'-re kledij. gulden, die thans onbelast blyft. Al- Hoofdstraat van Terheyden, een plaats BELGRADO (AFP) President Nixon ie drie partijen dreigden met een met ongeveer 6000 inwoners bij Breda, zal waarschijnlijk over een maand een De daders waren drie mannen, die in ontmoeting hebben met de Russische UTRECHT (GPD) Op de rijks weg tussen Utrecht en Bunnik had gistermiddag een verkeersongeluk plaats waarbij de 21-jarige Her man Leef lang uit De Steeg (ge- Radio-actief pakket terecht TEN POST (ANP) Het dinsdag door een bestelauto verloren pakket met radio-actieve inhoud gammastraler en houder daarvoor) is woensdagochtend omstreeks acht uur gevonden in het Groningse dorp Ten Post (gemeente Ten Boer), noordoostelijk van Noordwolde. De rijkspolitie zette een gebied in een straal van 100 meter rond de plaats waar het pakket werd ontdekt af. Het pakket werd dinsdag verloren tussen de Duitse plaats Diepholz en de stad Groningen door een bestelauto van een grondboorbednjf. De gammastraler wordt gebruikt voor het meten van aardlagen. meente Rheden), bestuurder van I tussen Der. Bosch en Cuiemborg (ie reizigers gebruik konden maken van een vrachtwagen met oplegger het een pendeldienst. leven verloor. De chauffeur, die een partij bakstenen had gelost was op de terugweg naar de .NV Hegeman in Hulzen, waar hij In dienst was. Door onbekende oorzaak is hij de macht over het stuur kwijt geraakt en met zijn wagen dwars door de railing gereden van het viaduct het spoorwegtraject Utrecht - Cuiem borg en ondersteboven terechtgekomen op de rails. De chauffeur moet op slag dood zijn geweest. Levensonderhoud De heer De Goede waarschuwde de re geringspartijen echter het algemene mis noegen over de voorgestelde accijns verhogingen niet te onderschatten. Hij rekende de kamer voor, dat de kosten van levensonderhoud met dit soort maat regelen dit jaar tot 6% pet zullen op lopen. De woordvoerder van D '66 wees oj snel oplopende benzineprijs, die in 1 igtöp Ruim een uur later slaagden leden van de verkeerspolitie er met assistentie van spoorwegpersoneel, dat inmiddels met een ongevallentrein was gearri veerd om het stoffelijk overschot uit de v-olkomen in elkaar gedrukte cabine te halen. Een kraanwagen verwijderde daarna het wrak van de spoorbaan. Tot half zeven is het treinverkeer tussen Utrecht en Cuiemborg gestremd ge weest. De verbinding met Geldermalsen werd onderhouden aoor bussen, terwijl burg al tot sterk teruglopende omzetten i leidt, omdat de benzine daar ai 12 cent duurder is dan in België ,Het z(Jn altijd I PRAAG (RTB) De ledder van de SIo- dezelfde produkten waarnaar de rege- waakse communistische partij. Gustav i*ing grijpt', klaagde ook de boerenafge- Husak. heeft woensdag bekend gemaakt vaardigde Harmsen. dat de ideoloog van zijn partij, Miros- I lav Kusy, is ontslagen omdat hij er behuwde we kende vrouw •frQe„c^ts®'ae°i^,>ortunistische' s,andPun- gister Rassenscheiding DE tegenstellingen tussen blank en zwart in de VS zyn nog altijd even sterk. De discriminatie in het onderwijs is het afgelopen jaar zelfs toegenomen, (pag. 13). Onderzoek DE MINISTERS van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening en van economische zaken laten een regionaal onderzoekprogramma opstellen (pag. 3). Huwelijk PAUL McCARTHNEY trad giste ren in het huwelijk met de Ameri kaanse society-fotografe Linda Eastman. Na de huwelijkssluiting speelden zich, opwindende tonelen of (pag. S). Ultimatum krijgt DE ZVTM in Terneu irijdag een ultimatm vakbonden. Mogelijk begint woensdag een werkstaking voor onbepaalde tjjd. waarbij vijftig chauffeurs betrokken zullen zijn. (pagina 2). Sporthal OVER veertien dagen begint de bouw van de sporthal te Hulst. Het project moet half september voltooid zijn. pagina 2). Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3, 13 en 17. Zeeuws nieuwspagina 2, 5, 9 en 15. Sport: pagina 6 en 7. Financieel nieuwspagina 21. Radio en tv: pagina 19. Soeharto toch naar Nederland? (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het ls niet onwaar schijnlijk dat president Soeharto van Indonesië nog dit jaar Nederland be zoekt Minister Luns heeft dit woens dagmorgen in de eerste kamer gezegd. Hij zei niet wanneer het eventuele be zoek zou plaatsvinden. President Soeharto doet ons land in elk geval niet aan op zijn aanstaande reis naar Europa. Minister Luns herhaalde, dat beide landen dit onlangs in onder ling overleg hebben besloten. Het .communistische eerste-kamerLid, mevrouw Van Ommeren-Averink, voor spelde: .grote moeilijkheden', wanneer president Soeharto ons land zou be zoeken. Inbreker (13) zat klem in wc-raam APELDOORN (ANP) Een wc-raam is de politie van Apeldoorn dinsdag avond behulpzaam geweest bij het vat ten van twee zeer jonge inbrekers. De jongens braken in bij de radio/.aak van de firma Jansen aan de Hoofdstraat in Apeldoorn, maar een van hen raakte, be klemd in het wc-raam waardoor zij naar binnen wilden. Het lawaai, dat de jongen maakte bij zijn pogingen los te komen, trok de aan dacht van de buren, die de politie waar schuwden. Toen de politie arriveerde troffen ze de 13-jarige" T. de W, die zich inmiddels bevrijd had. alsmede zijn 15- jarige vriend T. H beiden uit Deventer, ZAANDAM (ANP) Op een bouw- in de zaak aan. De beide jongens bleken werk in het Peldersveld in Zaandam elk in het bezit te zijn van een lucht- kreeg gistermiddag de 5I-jarige houw- drukpistool. Bij een streng verhoor op vakarbeider S. Hnagsma uit Alkmaar het politiebureau bekenden zij dat zij een heipaal ophet hoofd, die bij het zich in de afgelopen weken al meer in-1 heien uit de strop was geschoten. Tij- braken schuldig hadden gemaakt, dens het vervoer naar't St-Jans-zleken-, ondermeer in een paar winkels. I huis overleed de man. partijen dreigden HHHH HHH MPH Mr Portheine (vrd) bleef by zijn een auto bij het postkantoor arriveer- leiders Brezjnev en Kosygin, wens de belastingheffing van man den. Twee van hen bleven in de auto woensdagavond van twee diplomatieke en vrouw te scheiden. zitten, de derde ging het postkantoor zegslieden in de Joegoslavische hoofd- binnen en eiste, met een vuurwanen stad Belgrado, vernomen. De plaats dreigend, geld van de kantoorhouder, van samenkomst ls nog niet vastge steld. Het zou Moskou kunnen zijn of Er was op het moment van de overval een .neutrale' Europese hoofdstad als geen publiek in het kantoor aanwezig. Wenen, waar in 1961 Kennedy en Er was geen ander personeel dan de Kroetsjew bespreking voerden, kantoorhouder. De buit van de over vallers bedraagt ƒ2690. De kantoorhou-De ontwapeningskwestie lijkt zich vol der, de 60-jarige T de Jonge gaf op deigens de zegslieden het meest te lenen eis van de overvaller om geld eerst wat voor op z'n minst gedeeltelijke concre- klean geld. Toen de man dreigde hem'te overeenstemming. Dit zou- de ware te zullen neerschieten reikte de kan- reden ervan zijn dal de hervatting van toorhouder hem nog ongeveer 2500 de ontwapeningsconferentie in Genèrve. aan. Het trio is ia een groene Opel Re- die de komende dagen moest plaatavin- kord In de richting Breda gevlucht. den. is uitgesteld. PvdA. D '66 en PSP vroegen bij de be handeling van de begroting van finan ciën voorts om optrekking van de be- (Zie slot pag. 13 kol. 4) Slowaakse ideoloog ontslagen wegens .rechtse ideeën' ten op n Hij heef. stelling tegen de bare polemieken over documenten die door de partij waren aangenomen. Husak maakte het ontslag bekend op y» i i i ll" een vergadering van het Slowaakse een- Dodelijk ongeval bij niet bekend. heiwerk in Zaandam HOUSTON (AFP) De Apollo-9 zal vandaag ongeveer een uur en 20 minuten later landen, om dat te kunnen doen in een gebied waar het weer niet zo slecht is. Het ruimteschip moet nu ongeveer 500 kilometer zuide lijker terecht komen in de Atlantische Oceaan. Dit besluit is woensdag ochtend door de vluchtleider bekendgemaakt. De landing zal plaats heb ben om ongeveer 18.00 uur Nederlandse tijd. De Apollo-9 zal de landing inzetten aan het begin van de 152ste omwenteling. De plaats van landing ligt ongeveer 500 kilometer ten Zuid-Zuidicesten van de Bermuda-eilanden. EINDHOVEN (ANP) Interpol zoekt naar drie Italianen, de 30-jarige U. E. de 31-jarige A. C. en de 28-jarige M. die verdacht worden van de inbraak bij de juwelier De Jong te Eindhoven waar bij voor 20.000 aan sieraden verdwe en en voor 40.000 werd vernield. Een der Italianen heeft in Amsterdam bij een juwelier een ring van 980 voor 100 te koop aangeboden. De ju welier ging er op in nadat hij eerst het paspoort van de Italiaan had ge vraagd. Nadat deze het pand verlaten had, stelde de winkelier zich in ver binding met de politie. De ring bleek afkomstig van de diefstal te Eindhoven. De drie Italianen hebben in Amsterdam in een klein hotel gelogeerd. Waar schijnlijk wilden zij ae ring verkopen om aan handgeld te komen. Zij wor den ervan verdacht ook de juwelendief- stallen in Groningen en Leeuwarden te hebben Vijf mensen met revolver in bedwang gehouden REACTIE OP MMINGSPARAGRAEEN' RAPPORT SCHOUWBURGBEZOEK EN CULTUURPLAN ZEELAND een waren gedreven. Eén van de twee kantoorjuffrouwen dook on- ider een bureau en bleef door de rovers onopgemerkt. Onmiddellijk na de nauwelijks drie ml- ROERMOND (GPD) Tweenuten durende overval verdween het duo in een buiten gereedstaande personen- overvallers hebben gisteren Uit het: auto en stak enkele honderden meters kantoor van de boerenleenbank In Sa*® Hunsel 50.000 gulden geroord. Eén au'o was de nacht tevoren in Roer- mond gestolen en werd gistermiddag ia van de twee hield met een revolver Maaseik teruggevonden. niet minder dan vijf mensen in be- De po!,-„e van Thora beschikt met over dwang die in de bestuurskamer bij- du i signalementen van de over- J vailers. Toch zijn gisteren al een aas tal sporen opgenomen waarvan er enige de daders mogelijk snel zullen ontmas keren Aangenomen wordt dat de twee overvallers er van op de hoogte waren dat om de twee weken 's woensdags zo'n groot bedrag in de kas is gere serveerd voor bepaalde betalingen aan een cliënt in Hunsel. De directie van de Coöperatieve Centrale Boerenleen bank in Eindhoven besloot dinsdagmid dag een reeks kantoren in het land waaronder het fil: aal in Hunsel te voorzien van opstanden van pantserglas tussen kantoorruimten en wachtka- .INSTELLING VAN NATIONAAL BELANG" VLISSINGEN De toneel werkgroep .Proloog' te Eindho ven, die zich voornamelijk en als geen ander in, Nederland bezig houdt met de vorming van de jeugd door middel van toneel, heeft zich in een nota die deze week verzonden is aan gs van Zeeland, de statenfracties en de Zeeuwse culturele instellin gen, bereid verklaard ,haar ac tiviteiten op Zeeland te richten ten koste van activiteiten buiten de regio Zeeland-Noord-Bra bant-Limburg. Daarbij zou zij tot een grotere continuïteit in haar werk in Zeeland en daar mee tot een effecturering van haar doelstelling kunnen ko men'. .Proloog" gaat hiermee als eerste officieel in op het Cul tuurplan, de toekomstverken ning van de Zeeuwse Culturele Raad, die we in de PZC van 18 februari publiceerden. Het cul tuurplan pleit zoals bekend on der meer voor een begeleiding van de ontwikkeling op toneel gebied door het aantrekken van kader voor toneel- en dramati sche vorming in en buiten schoolverband en zegt: .Tevens dient hier aan de voorlichting op toneelgebied te worden ge dacht'. Toneelwerkgroep .Proloog', die sinds enkele jaren een steeds steviger wor dende band met Zeeland onderhoudt heeft voor haar vormings. - bege- leidings, voorlichtings en ontwikke lingswerk ln en buiten de school klas een methode ontwikkeld die zeer foed in de voor Zeeland gaande zijn- e en te verwachten ontwikkeling past. .Proloog", gevestigd in Eindho ven heeft haar werk. begonnen ter tegemoetkoming aan Brabantse en typisch Eindhovense behoeften, uitge breid over het hele land. De activi teiten zijn nu echter bewust terug gebracht tot de Provincies Zeeland Brabant en Limburg. Voor Limburg feldt dan bovendien nog dat naar e verwachtingen het Groot Lim burgs Toneel binnen niet al te lange tijd een deel van het belangrijke vormingswerk dat .Proloog' er nu verricht zal overnemen. Zeeland en Brabant zullen ln dat j*eval een be perkter maar daardoor intensiever te bespeten werkterrein worden. De pro vincie Noord-Brabant heeft tot nu toe het werk van .Proloog' van de dringende subsidies voorzien. De pro vincies Limburg en Zeeland hebben daarin —eveneens tot nu toe niet bijgedragen, hoewel de jeugd er wei van het vormingswerk heeft kunnen profiteren. De nota die .Proloog" de ze week Zeeland heeft laten toeko men hoort dan ook bij een verzoek om subsidie. Behoefte .Proloog' gaat in deze nota niet en kel en alleen van eigen bevindingen en de aanbevelingen van het cul tuurplan uit. .Het provinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland heeft een rapport gepubliceerd onder de titel .Onderzoek naar het Zeeuwse Schouwburgbezoek'. De onderzoekre sultaten bevestigen onder meer dat de spreiding vmn schouwburgbe zoek in Zeeland nog geenszins als geslaagd kan worden beschouwd. Be vordering van de sociale cultuursprei ding is onverenigbaar met een ge ringe plaats van de kunstzinnige vor- merkt de nota op dat ook de beleids conclusies van net Schouwburgrap port m deze richting wijzen en ver volgt .Terecht worm in de beleids conclusies in zekere mate onder scheid gemaakt tussen de volwasse nen die direct voor schouwburgbe zoek in aanmerking komen en de jeugd die enerzijds het toekomstig schouwburgpubliek zal moeten vor men en anderzijds in bredere zin een opleiding zal dienen te krijgen die mogelijkheden tot eigen creativiteit biedt en een eigen smaakontwikke- llng bevordert' Met betrekking tot net potentieel aanwezige publiek voor volwassenen wordt terecht de term publieksbin- d.ng en publiek3vorming gebru.kt. Goede informatie en diversiteit ;n de de pu- .Daar- naast wordt het meer specialiseren van het aanbod naar publiekgroep genoemd. In wezen past Proloog" dit principe in zijn programmering ook (en met succes) toe. Met de ruime (Zie slot pag. 9 kol. 6) KOU GAAT VERDWIJNEN (Van onze weerkundige medewerker) GPD .Al moet er in de komen de 24 uur een derde depressie aan te pas komen, toch zijn er au op de weerkaart aanwijzingen, dat de zachtere lucht van het zuiden uit verder ons land gaat oinnendringen. Jisteren. en plaatselijk zal da: ook vandaag nog het geval zijn. waren er nog winterse versch.jn- selen met plaatselijk sneeuw en zei. In het westen werd het naar 1 graad dooi. m Vlissingen graden, maar m het zu.den van Limburg drong de zachtere luch: .-an 9 graden al door Met opnieuw en.ge regen en mo gelijk wat sneeuw, zal de volgen de depressie vandaag ons iand -> nnendringen en daarbij zal de coude oostelijke 3trom:ng naar iet noorden worden weggedrukt Het lijkt waarschijnlijk, dat vrij dag en zaterdag de temperatuur n de meeste provincies reeds tot 10 graden of iets hoger zal gaan stijgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1