Amstleven inspecteur JAAP HARTEN, VAN GEDICHT EN VERHAAL NAAR ROMAN EN ,FILM' I PANDA en de wensduit p&z2Io televisie Orkestmusici mogen Geen verbod van hogere salariëring politieke opera Waar zijn onze schepen Halve ton aan geld en juwelen gestolen in Den Haag hetlkruisverhoor MAANDAG 10 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT STRIJD TEGEN DEUTSCHTUM (Van onze kunstredactie) D« vrijstaat Berlijn (op artistiek, erotisch en velerlei ander gebied) in het vooroorlogse in het nazidom verglijdende Duitsland, de strijd van de Duitse hoofdstad (in die tijd het walhalla, veel meer dan Parijs dat was, voor alle cratief bezigen) tegen de fascistische .zuiveringsacties', de verloren kamp en .inlijving' van Berlijn in het totalitaire edelgenna- nia van Hitier. Goebbejs en Goering. Een onderwerp dat indringend staat beschreven in Jaap Hartens .De ge- tatoueerde Lorelei". welk boek ook (ADVERTENTIE) in een Duitse vertaling zal verschij nen en waarop reeds Wj onze'ooster buren is gereageerd in de trant van ,een verbijsterend rake kroniek uit een periode van de geschiedenis van Berlijn, die nog door geen Duits auteur is beschreven'. In Nederland zelf heeft dit boek ook sterk de aandacht getrokken en niet van letterkundige kritici alleen. Waar velen zich over verbazen is, dat een 38-jarige auteur een brok uil het verleden heeft waargemaakt, dat hij zelf niet (bewust) moet heb ben ondergaan. Toen Berliin de strijd begon tegen bruinhemd. kop- Jielnem en hakenkruis (en deze er- oor) was Jaap Harten een kleine jongen. .Ik heb dit boek zo kunnen schrij ven. omdat het me in het bloed zat', zegt Harten. ,Ik heb wed de gelijk het gevoel dat x die tijd goed ken. Ik heb het gevoel dat Ik ouder ben, dan ik ben; in zekere zin beschouw ik mezelf all van voor de oorlog'. Roland Holst. Hij warmde onge vraagd vele uitgevers op voor mijn werk. Ik vind hem een zeer interes sante man. Zijn korte proza-stukken hebben mij. toen ik een puber was, duidelijk gemaakt wat de positie van de dichter is wat de dichter mag opeisen aan vrijheid voor zichzelf. .Later, toen ik zo'n vijf bundels ge dichten had gepubliceerd, waagde ik de sprong naar het proza. Ik had er ineens veel zin in en ik had het nog nooit gedaan. Het schrijven van mijn eerste verhalen, het werken op een breder front dan de poëzie b:e''„ was ongelooflijk fijn' ,Een dichter is voor mij een magiër pur sang. Een prozaschrijver is een magiër, gekruist met een theater man. Zo is het theater, mijn eerste liefde, in het schrijven van n»iin eerste proza, weer opgedoken. Want wat doe je als je proza maakt? Je houdt je bezig met mensen, je Deutschtum Vanwaar dia preoccup a.e met het Deutschtum? .Misschien ko.nt da: wel. omdat wij vroeger thu s een Duits dienstmeisje hadd>.-,i Cïerlrud heette ze. Een aardig meisje hoor. waarop poi t'ek niets viel aan ie merken, maar ze vertikte het wN Nederlands le praten. Van mijn tweede tot mijn negende jaar heb ik dus ook Duits gesproken, ben con tinu in aanrak eg g^.tomen met het Deutschtum. Volgens mij moeten ook vele mensen van mijn generat e onbewust (nnssch'.cn wel niet hele maal onbewust) een sterke invioed van de oorlogsjaren hebben onder gaan... Ik bedoel er v.i>: mee: als jongen leefde je tezamen met de vijand ,n een bezet land. Bepaa'.J niet verve lend. Je had elke dag met een zeer indringende wsrk-i-. jkiv-d "te ma: ken, spannend-er dan het spannend ste Indianenboek. Het DeutsclVum met al zijn ba. bairnheid heeft mij enorm geïntrigeerd. Ik mocht na tuurlijk niet van mijn ouders naai Duitse films, maar .k g.ug toch en ik ben er zeer door bem/loed. War: en al kijkende dacht ik met aan politiek of propaganda, ik dacht alleen maar: dit is groots'. .Ik heb in mijn eerste .poëtische' sch rij veratijl veel steun gehad van MAANDAG 10 MAART 1969 Middag: VPRO: 12.00 Blauwe maandag: ge varieerd programma. 12.26 Medede lingen ten behoeve van land- en tuin bouw. 12.29 Stereo: Muzikale aan winsten. 12.52 Opspraak, lezing. 13.00 Nieuws. 13.11 Informatie: ontwikke lingswerk. 13.20 Pro memorie. 13.25 Festival van Vlaanderen 1968: solis ten van het Belgische Kamerorkest en solisten: klassieke muziek (opn.). 14.25 Schoolradio. NRU: 14.45 Pro menadeorkest en solist: amusements muziek. AVRO: 15.15 Voor de vrouw. 15-45 Dixietime: jazz in oude stijl (gr.) 16.00 Nieuws. 16.02 Stereo: Pianorecital: klassieke muziek (op name). 16.30 Voor de jeugd. 17.30 Stereo: draaiorgelmuziek (gr.). Overheidsvoorlichting: 17.40 Den Haag aan d dedelingen. Avond: 18.00 Nieuws. 18.16 Radiojournaal. 18.25 Prijzen in beweging, praatje. 18.30 Stereo: Schatten der toon kunst: amusementsmuziek van vroe ger. 19.15 Stereo: Licht ensemble (opn.). 19.30 Nieuws. RVU: 19.35 Muzikaal spectrum door Klaas A. Posthuma. NRU: 20.05 Stichting werelddienst, gesprek. Orde van vrij metselaren: 20.20 Toespraak en le zing. NRU: 20.30 Gamma van Al pha en Beta: programma over recen te vorderingen in de wetenschap. 21.30 Jazz in actie. 22.00 Mensen kerk mensen, klankbeeld. Bond zonder Naam: 22.20 Goedheid is ont wapenen, lezing. NRU: 22.30 Nieuws. AVRO: 22.40 Radiojournaal. NRU: 22.55 Stereo: Metro's Midnight Mu sic. 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen: AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 STEREO: L.chte grammofoon muziek. VPRO: 7.54 De ze dag. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.11 Ra diojournaal. 8.20 Stereo: Lichte gram mofoonmuziek. (8.30-8.33 De groente man). 8.50 Morgenwijding. NRU: 9.00 Uitgebreide reportage of herha ling NRU-programma. 9.35 Water standen. 9.40 Muziek uit de middel- ïeuwen en Renaissance (opn,). AVRO 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeids vitaminen (gr). 11.55 Beursberich ten. Middag: NCRV: 12.00 Los-Vast: gevarieerd programma. (12.21 Voor boer en tuinder; 12.26 Mededelingen ten be hoeve van land- en tuinbouw; 12.30 Nieuws; 12.41 Actualiteiten). 14.05 Schoolradio. 14.30 Stereo: klassieke kamermuziek (opn.). 15.00 Christe lijk gereformeerde middagdienst. NRU: 15.30 Zoeklicht op Nederland: informatie over Drente, afgewisseld met muziek. (16.00-16.02 Nieuws). Overheidsvoorlichting: 17.20 Het Su rinaamse culturele patroon. Spreker: T. Petzoldt. NCRV: 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Voor de jeugd. Avond: 18.00 Stereo: meisjeskoor met instru mentaal sextet (opn.) 18.19 Uitzen ding van het Gereformeerd Politiek Verbond. Spreker: de heer J. P. de Vries, lid van de centrale verbonds raad. 18.30 Nieuws en weerpraatje. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Literama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 19.20 Stereo: NCRV-Vo caal Erisemble: moderne koorliede ren. 19.50 Stereo: Promenade Orkest en zangsoliste: amusementsmuziek. 20.25 Op de man af, praatje. 20.30 Stereo: New Philharmonia Koor en Orkest met solisten: semi-klassieke operamuziek (opn 22.20 Avond overdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Te kens bij de tijd: cultureel program ma. 23.55-24.00 Nieuws. DINSDAG Morgen NORV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het leven de woord. 7.15 Op het eerste gehoor: lichte muziek met nieuws en actu aliteiten. 8.00 Nieuws. 8.11 Oude ge wijde muziek (gr. en opn). 8.30 Nieuws. 8.32 Stereo: Voor de huis vrouw. 9.35 Schoolradio. 10.00 Kant tekeningen bij het lijdensverhaal naar Mattheus, lezing. 10.15 Semi klassieke operamuziek (gr). 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. 11.55 Mededelingen. Middag: TROS: 12.00 Nieuws. 12.03 Lynx (of Los). KRO: 13.00 Nieuws. 13.03 Ac tualiteiten. 13.08 TNT: licht pro- Eamma. 14.00 Nieuws. 14.03 Pop- 15.00 Nieuws. 15.03 Holster: Pop- - Countrymuziek. 16.00 Nieuws. 16.03 lORRRrrr...: popmagazine. 17.00 Nieuws. 17.02 Actualiteiten. 17-07- 18.00 Draaijijofdraaiik: verzoekpla- tenprogramma. DINSDAG Morgen: VARA: 9.00 Nieuws. 9.02 Plaatjes voor de pep. (10.00 Nieuws). 11.00 Nieuws. 11.03 Licht gevarieerd pla- tenprogramma. NEDERLAND-1 15.30 uur: (NTS-KLEUR) APOLLO-9 18.50 uur: DE FABELTJESKRANT 19.00 uur: JOURNAAL 19.05 uur: (VARA) NICHOLAS NICKLEBY 19.30 uur: KONING KLANT 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (VARA) PER SECONDE WIJZER de quiz van Berend Boudewijn. 21.05 uur: SEXUELE REVOLUTIE Extra-uitzending van Achter het Nieuws? In de maandelijkse grote aflevering van VARA's actualiteitenrubriek wordt de vraag gesteld ,Is er een seksuele revolutie?' Nog geen tien jaar geleden kwam via allerlei verboden (de radio verbood liedjes, de te levisie verbood of kuiste uitzendingen, schilderijen werden van tentoonstellingen gehaald, uitgevers wer den vervolgd, tijdschriften vanwege de foto's door kioskondernemingen verboden) toch een ontwikkeling op gang, die misschien wel de snelheid van een revolu tie heeft gekregen. Het is de ontwikkeling van verhul de, ontkende of ten hoogste als noodzakelijk kwaad getolereerde sex naar een aanvaarden van de genietin gen rondom de sex om zichzelfs wille, dus niet alleen als nu eenmaal niet te vermijden franje bfl de voort planting. B(j een groeiende avant-garde zijn de gren zen al zover verruimd, dat zij in conflict komen met de groepen die nog met de grenspalen bezig zijn en bij dat karwei razendsnel gekwetst raken. Daarom van avond de balans van de .sexrevolutie' in Achter het Nieuws, 22.15 uur: (NTS) JOURNAAL 23.00 uur: (TELE AC) EXPORT 19.05 uur: SCALA Nieuws en parleimentaria. 19.30 uur: (KRO) SURVIVAL 20.00 uur: (NTS) JOURNAAL 20.20 uur: (KRO-KLEUR) POLITIE NEW YORK 20.45 uur: BIOSCOOPSUCCESSEN .Mr Deeds komt naar New York', film van Frank Capra met Jean Arthur en Gary Cooper. 22.25 uur: (NTS) JOURNAAL BELGIË-NED. KANAAL 2/10 NEDERLAND-2 18.50 uur: (NTS-KLEUR) DE FABELTJESKRANT 14.05 uur: SCHOOLTV. 15.30 uur: APOLLO-9. 18.30 uur: DUITSE LES. 18.55 uur: ZAN OMAN N ET JE 19.00 uur: ZORRO: 20.00 uuur: JOURNAAL. 20.25 uur: DE BLAAG WE ENGEL Film van Joseph von Sterneberg naar de roman .Prof- fessor Unrat' van Heinrich Mann. Hoofdrollen: Mariene Ditrich, Bmil Jannings. Hans Albers. 22.05 uur: LIBERALE GEDACHTEN 22.35 uur: JOURNAAL. BELGIé FRANS 13.50 Schooltelevisie; 15.45 Parijs-Nice; 17.40 Jour naal; 17.45 Schooltelevisie; 18.10 Petite abeille; 18.25 Les travaux et les jours; 19.25 Bonhommet et Tilapln. 19.30 Sport; 20.00 Journaal: 20.30 Les Soviétiques; 21.00 Cette dame est i jeter; 23.15 Interview van Dario Fo; 23.30 Journaal. FRANKRIJK-RIJSSEL 10.10 Schooltelevisie; 12.30 Midi-magazine; 13.00 Jour naal; 14.05 Schooltelevisie; 15.05 Parijs-Nice; 15.30 Apollo-9; 18.20 Flash actualités; 18.30 Teuf teuf; 18.45 Kroniek voor de vrouw; 19.15 Aglaé et Sidonie; 19.20 Regionale aktualiteiten; 19.40 AUo police; 20.00 Jour naal; 20.30 Face au problöme; 21.20 Jean-Marc; 22.55 Debat; 23.15 Micros ete caméras; 23.45 Journaal. film .Het verschil is trouwens ntet zo groot tussen een schrijver van proza en een cineas:. Tenminste niet bij mij. Nicolai van der Heyde, long Nederlands cineast, belde mi] niet zo lang geleden oo iwe kenden elk aar niet), zei dat hij een bojk van mij had gelezen e.i beslist een film met mij wilde maken. .Je schrijft zo filmisch', zei hij tegen mij Nou dat plan gaat in de tie-fst werx.-l.jk- heid worden. Het wordt een Z.v?eds- Nederlandse co-produkt:e. So'-ry, :k kan nog niet verteilen waar he: over i* Van Even puzzelen 'STc'mmli1 „K'NVf,AÏS '"'wS"K1££MV orl.wunu.icl. KevorM gj™ Vj Jl^ J^ÜSoK heef|V'^( m^pr" Klorrin? frïilt mP'^re'dat <lc d""r ,'e,,r gPCOmponwr- "ee't bij minister Klompë (cultuur, re- u, cn.H r.r'1 Inn' inrvoor Af _we.rkvoor: schrijver*' Harry Mullsch en Hugo nïpt so m c,au!l h*•, «bretto hebben samengesteld, P wordt opgevoerd op het komende Hol- vernogen. iftnrf-fMtJvnJ De honorering van orkestmusic; faat. van der Heyde en ik maken e film samen. Dat beteken: da: hij in de technische zin van het woord de regie voert, maar ik schrijf het draaiboek en ben altijd op de set aanwezig en heb aaarbij veel meer in de melk te orokkelen dan een scenarioschrijver normaal heeft'. Nog even de curve van lyriek naai proza. ,Die heb Ik dus via mijn ge dichtenbundel .Totemtaai' (1966). mijn verhalen .Operatie Montycoat' (1964) en mijn roman .De getatou- eerde Lorelei" (1968) bereikt. Er is lyrische e als namelijk iets. wat je de Ivr piek kan noemen. Als je du dichter bereikt hebt, moet je ophou den, anders verval je :n herhalingen. Natuurlijk is het mogelijk om naar een nieuwe piek te groeien of maar dat is zelden) je op je lyrische piek (Gerrit Achterberg) te handhaven' TV-SERIE HUCK FINN IN ZWEDEN GESTAAKT (Van onze rtv-redactie) Al direct na de eerste aflevering van de Amerikaanse televisieserie Huckle- Berry Finn beeft de Zweedse televi sie besloten verdere uitzending te staken. Dit was het gevolg van een golf van protesten uit het hele land en zelfs een officiële aanklacht bij de ombudsman. De Zweden vonden de film Huckle berry Finn voor kinderen te bru taal, te gemeen en zagen er duide lijk sporen van rassendiscriminatie in. In een speciaal daartoe gevorm de commissie van deskundigen, be noemd door de Zweedse televisie, heeft tien afleveringen die al waren aangekocht nog eens bekeken en kwam tot de slotsom dat de film in derdaad niet geschikt was voor kin deren. Huckleberry Finn en zijn vriend hebben het afgelopen en laat ste seizoen van het NTS-zondagmid- dagprogramma .Monitor' elke week in paniek over het tv-scherm gerend, achtervolgd door de doortrapt ge mene kleurling Indian Joe. I het Holland-festival uitgetrokken. onder de maat gebleven, aldus de werk- °P mondelinge vragen van het tweede- nemeraieleeatie, aLs minium salariëring kamerlid K.oncnuu.g x-boerenpartij) is het niveau van de leraar aan het ze: öe minister geen enkele aanleiding conservatorium dringend gewenst. Ook ite z'cn in grijpen, ook al zou uit het meent de delegatie dat er op korte ter-'libretto de politieke geëngageerdheid mijn een beter overleg moet komen. Del van componist en schrijvers blijken. De tegenwoordige vorm van overleg met de mimster herhaalde, dat z.j z.ch met besturen van symfonie-orkesten biedt te ;l bemoc.en met het repertoire van Horizontaal: l stuk; 5 zinnebeeld v. d.|weinifr mogelijkheden om structure'e de kunst, .nveliingen. die door haar ml- noop: 9 zuidvruchten; 11 adem; 13 Idea- vraagstukken tot een oplossing te brea- nister.e worden gesubsidieerd. r°nemmmi-iwffil Vr-rf tp fi TTii"^" gen Ook h°' bestaande overleg biedt Het ministerie heeft dit jaar een iwb- 21 muz. noot; 22 bloedvat, 23 zuivel- najarise'son - - - produkt; 2-1 Ver Naties: 26 overdreven; 28 plaats in Gelderland; 30 groet: 31 vertragingsmiddel; 32 gewoonte; 34 huisdier; 35 puntdicht; 38 strepen; 39 van geringe afmeting. Verticaal: 1 hijswerkituig; 2 plezier; 3 familielid; 4 ter zake; 5 meisjesnaam; 6 bedrog; 7 handvat aan deur; 8 riv. in Z-Holland; 10 onedel zwaar metaal; 12 smaad; 14 voorsten: 19 op grote af stand: 20 bijenprodukt; 24 bestanddeel v. touw; 25 riv. m Spanje en Portugal: 27 plaats in Did.; 29 paradijs; 31 Bur. hoofdstad; 33 plaats op Veiuwe; 34 ves tibule; 36 vz. 37 godsdienst. De oplossing van de zaterdagpuzzel is: ACETON 6 vn Rotterdam ri Thameshaven ADONIS 7 vn Antwerpen n Amsterdam ALKMAAR 9 te Saltfon AMMON C vn Kingston nr New Orleans ARGOS 7 te Rhodos ATTIS pass 7 OcMsant nr Malta bal: 7 vn Shangat nr Usinkang BORNEO te Bremen CAPISTKRIA pass 7 kp La ve£ DEN HAAG (GPD) In Den Haag is donderdag ingebroken In de villa van de directeur van een kledinggroothanclcU die voor bijna een halve ton aan geld en juwelen in de linnenkast had liggen. heeft er niets op tegen om gebeld te worden door een ondernemende, attente, inventieve man die voor de provincie Zeeland de functie kan vervullen van Bel onze Districtsdirecteur de heer J. C. M. van den Heuvel (telefoon kantoor 01600-42650, privé 01600- 30278) die u nader zal inlichten. CHARIS 6 50 m w vn Santa .Maria nr Georgetown CHEVRON AMSTERDAM pass 7 Galltas nr Rasiannt CHEVRON DELFZIJL 7 vn Durflect nr Immlngham CHEVRON ROTTERDAM pass 7 Messina nr Bidon DALLIA 7 300 m zzw vn Karachi nr Fahal DAPHNE 6 700 m nw vn Walvisbaai nr Khorala- maya DAPHNIS 6 te Amsterdam DELTADRECHT 6 500 m w vn Mossamedes nr R'dam DIADEM A 7 90 m z vn Dakar nr Tranmere DILOMA 7 rede Geelong DINTELDIJK 6 vn Los Angeles nr San Francisco DIOGENES 7 te Rotterdam DOSINA 7 390 m z vn Colombo nr Sydney EEMHAVEN 7 vn Santos nr Ilheus EEMSTROOM 6 vn A'dam nr Felixshave ESSO DEN HAAG 7 130 m zw vn Quessant nr Perz. Golf ESSO ROTTERDAM 6 90 m z vn Abidjan nr Rotter dam FOREST HILL 7 te le Havre FOREST TOWN 7 225 m n vn Dakar nr Conakry GAASTERKERK 6 vn Rotterdam nr Londen GAROET 7 110 m wnw vn Lissabon nr Colombo GEESTLAND 7 600 m zw vn Lands End nr Preston GIESSENKERK pa«s 7 Gibraltar nr Genua GROTEDIJK 6 150 no vn New York nr Le Havre GULF HANSA 7 145 m nno vn St Maarten nr Londen GULF SWEDE 7 420 m zw vn Bombay nr Mena HERCULES 7 15 m nw vn Hoek van Holland nr Antwerpen HAGNO 0 te Rotterdam HERMES pass 7 Hoek van Holland nr Antwerpen HOLLANDSDREEF 7 70 rn nw vn Tunis nr Dakar lila* 7 vn Rotterdam nr Barcelona KALYDON 7 300 ozo vn Bandar Mashar nr Durban KAMPERDIJK 7 vn Ant werpen nr Rotterdam KARIMUN 8 te Shanghai KATELYS1A 7 te Singapore KATSEDIJK 7 te Hamburg KEIZERS WAARD pass 7 Lands End nr R'dam KELLETIA 7 600 m w vn Lissabon nr Thameshaven KERKEDIJK 7 te K1ELDRECHT 7 vn Abud- habi nr Kaapstad KLOOSTERKERK 7 te Amsterdam KOSICIA 7 1550 m nw vn Kaapstad nr Eastlondon KRYPTOS 7 te Thames haven LAARDERKERK 7 te Damman LELYKERK 9 te Dubal verw LIBERIAKUST 7 100 m zw vn Ouessant nr R'dam LOIRELLOYD 7 vn Noumea nr Auckland LION OF JUDAH 6 te Rotterdam MARON 7 te Hamburg MEDON 7 te Amsterdam MERWELLOYD 7 vn Monbasa nr DJlbonU MINOS 7 te Beiroeth MUNTTOREN 7 403 m zzw vn Seychellen nr Perz. Golf NEDER LEK 8 te Genua NEDERLINGE 8 te Napier NEDER WESER 6 vn Rastanura nr Kuwait NEPTUNES 7 te Antwerpen NEVERITA 7 vn Gothen burg vn Mena al Ahmadl NOORDWIJK 7 865 m w t n vn FremanUe nr Le Havre OMMENKERK pass 7 Las Palmas nr Kaapstad ONDINA 7 620 m zo Bermuda nr Thameshaven ONOBA 8 te Curacao OOSTKERK 7 200 m wzw vn Walvisbaai nr Abidjan ORANJE ORANJE NASSAU 7 450 m zw vn Lands End nr Southampton PARKHAVEN pass T Beachyhead nr Rlo de Ga nero POELDIJK 7 vn Rotterdam nr Aahas PRINS PHILIPS WILLEM 9 230 m zo vn kp Race nr Baicomcau PRINSES ANNA 7 45 m zw vn Ouessant nr Haifa PRINSES MARIA 7 45 m r. vn Ma.ta nr HaUa RONDO 200 m no vn St Helen* nr Kaapstad RIJN 7 vn Grote Eytand nr Balboa SCHELDELLOYD 7 vn Antwerpen nr R'dam SCHIEKERK 6 te R'dam SEINK1.LOYD 7 vn Bremen nr Antwerpen SEPIA 6 vn Escravo* nr SERVAASKERK 8 te Hong kong verw SOCRATES 6 vn Samba Craz nr Amsterdam SPAARNEKERK 7 150 tn wnw vn Freetown nr Rotterdam STAD VLAARDINGEN va Dakar nr Bordeaux STEVEN 0 vn Bayonna nr Philadelphia STRAAT CLARENCE 7 400 rn o vn Cevion nr Penang STRAAT FRAZER 8 te Shimlzu STRAAT LUANDA 8 te Port Kembla verw STRAAT LUZON 7 30 m w vn Thursday ell nr Brisbane STRAAT MAGELHAEN 180 m z vn Chago* ell nr Hongkong STRAAT RIO pass 7 Okinana nr Durban TKERON 0 775 m zw va San Miguel nr Pont» Delgada TJrBANTJET 9 te Dar w Salaam verw TOGOKUST 6 vn Monrovia nr Pointe Nolre UTRECHT 7 370 m nw vn Juan nr Los Angeles VAN RIEBEECK t a shat at trab nr Khorramshaw VASUM 7 vn Hamburg nr Rouen VIVIPARA 8 te Hongkong WAALEKEP.K 7 650 m xw vn rremanUe WISSEKEP.K 7 80 m z Dakar nr Duinkerken WONOSARI 7 360 m no vn St Helena nr Duinkerfcea ZAFRA 7 te Mena al Amhadl ZEELAND te Rekhor- ramshahr ZWIJNDRECHT t te Walvisbaai HOOG EN LAAG WATER 11 maart* Vllssingen Terneuzea Zierikzee Hansweert Wemeldlnge uur meter 6.32 181 7.00 198 7.46 135 7.32 214 8.12 160 NAP uur meter 19.06 165 19.32 182 20.18 128 20.05 198 20.45 152 NAP uur meter uur 0.30 180 0.54 189 1.14 136 1.25 208 1.28 158 13.03 184 13.25 193 13.45 149 13.55 212 13157 171 18-102 Jollipop was helemaal ontdaan toen hij hoorde dat Panda zoveel geld ging lenen. .Maar waar hebben "wij duizend gouden dubloenen voor no dig?' riep hij op jammerende toon uit. .Hoe kunnen wij zo'n kapitaal .Dat is heel makkelijk, hoor', zei Panda. ,Ik ga een wensmunt kopen, zie je? En dan kan ik wel honderd duizend dubloenen vragen, als ik wil. Je hoeft je dus écht geen zorgen te maken'. Maar de bediende was niet gerustgesteld. En zijn zorgen werden nog groter, toen hij Joris Goedbloed binnen zag stappen. .Goedenmorgen, makkertje'. sprak deze tot Panda. .Hebt ge enig geld kunnen zamelen om mijn wensduit te kopen?' 3ent u hierin betrok ken?!' riep de huisknecht geschrok ken. .Maar dat is heel vreselijk, me neer Panda! Dit is de bekende op lichter Goedbloed. Daar kunt u geen zaken mee doen. Hij is volstrekt onbetrouwbaar!' CAROL DAY DIE HEK LUKE, OUWE VELOCIPEDE I5NATUU&UK WEL HET EINDE/ KAN E0WYECS EK EEN VDOP 0N3VEESIKEN, PEUK JE? JA. EK WE KZ'JGEH NATUDKLUK WE MET EEN WH HE VOLKSSTAM OM 0H5HEEHALSWE FEUILLETON DOOR JOHN ROWAN WILSON De minister van Volksgezondheid had een geheime ondeugd. Hij hieid er van in zijn bed zijn eigen lijkre- den samen te stellen. Hij was een methodisch man en veroorloofde zich elke morgen precies twintig minu ten voor dit enigszins gênante ver maak. Hij waste zich grondig en al tijd in dezelfde volgorde, bij zijn hals beginnend en dan tot aan zijn tenen naar beneden werkend: soms, als hij niet zo goed op dreef was, werd hij bevangen door de onrede lijke angst iets vergeten te hebben en dan voelde hij zich gedwongen van voren af aan te beginnen. En ter wijl hij zich inzeepte, boende en af spoelde, galmden de sonore, waar derende irasen door zijn hoofd. Hij zette in die fantasiën alle valse be scheidenheid terzijde, ,'t Meeslepend visionaire van z(jn ideeën dat zijn tijdgenoten soms verbijsterde, werd slechts geëvenaard door de briljante bestuurskwaliteiten die hem in staat stelden die ideeën te verwezenlijken. en bijtende humor, getemperd door een warmte en charme die hem ge liefd maakten bij allen die verder dan de buitenkant wisten door te dringen'. Nee, dat klonk om de een of andere reden een beetje onhandig .Een sympathieke, humane man met een spits gevoel voor humor...' En dan tot besluit een peroratie, iets om hem een plaats in de geschiedenis te geven. ,In de jaren nadat hij zich te ruggetrokken had, tekende zijn beeld zich eerder scherper af dan dat het verflauwde. Sinds de tijd van de jon gere Pitt is het niet meer voorgeko men dat de persoonlijkheid van één man een zo diepgaande invloed op de toekomst van Groot-Brittannië heeft gehad'. Ja. dat leek er meer op, dacht hij, terwijl hij de zeep van zich afspoelde en zijn dagdromen voor vandaag een halt toeriep. Het was nu tijd om uit het bad te komen en ijverig weer een steen toe te voe gen aan het fundament van zijn grootheid. Hij droogde zich zorgvuldig af, strooide talkpoeder over zijn magere, tamelijk behaarde bovenlichaam en ging terug naar zijn slaapkamer. Hij pakte schoon ondergoed en een over hemd en haalde daarna een pak uit zijn kast. Er hingen er twintig en hij had ze altijd graag in dezelfde volgorde, zwart aan de ene kant, dan blauw, dan bruin, dan grijs, lich ter en minder formeel wordend naar mate hij de rij langs ging. Hij koos een discreet grijs kamgarer. en kleed de zich zorgvuldig. Eer hij zijn jas je aantrok, borstelde .hij zijn haar. Hij gebruikte nylon borstels met ivoren achterkanten en gaf precies vijfendertig streken. Hij had nu nog vijfentwintig minu ten voor het ontbijt en de kranten. Hij hield graag zijn gewicht onder controle en het ontbijt bestond elke dag uit een gekookt ei, een dun sneetje geroosterd brood, een appel en een kop koffie mot melk doch tonder suiker. Hij keek The T.mes, de Telegraph en The Guardian door. zich bepalend tot het politieke nieuws. .Weer een toespraak van de premier", merkte hij op. Zijn vrouw glimlachte vaag en schonk koffie in. .Het gewone recept. De door de par tij voorgestane principes. Grote fi guren uit ons verleden. Vooruit en omhoog naar ruimere horizonnen'. Hij schudde het hoofd. .Daarmee zal hij bij de weifelende kiezer niet veel bereiken'. .Arme man. Hij moet zo vaak spre ken'. Volgt spreken. En'als hij liet dan toch dóet» zou hij iets moeten zeggen. Er een gebeurtenis van maken. Hij begint een kletkous te worden'. .Hij is altijd aardig voor ons. En voor Roger heel behulpzaam'. Roger was hun zoon. Het was zo goed als zeker dat hij in het Lager huis zou komen. Patton zuchtte. Zou hij er Muriel ooit van kunnen over tuigen dat er in politiek meer zat dan persoonlijke voorkeur en af keer? .Hoe dan ook. hij verhes: het contact met de kiezers. Hij denkt m de termen van de afgelopen tien jaar. niet in die van de volgende'. H:j verdiepte zich weer in zijn krant. .Curtis heeft een verklaring over transport afgelegd, 'n Nogal stekelig hoofdartikel in The Guardian. Ze zeg gen dat ze lijkt op de ongewarmae restjes van zijn voorganger'. Hij .grinnikte. .Frsnk zal het niet pret tig vinden. Zeker niet na de manier waarop ze mijn toespraak in Oxford hebben ontvangen'. Zwijgend genoot hij een ogenblik van de herinnering aan zijn triomf. Zijn toespraak in Oxford was voor zijn doen, gedurfd geweest. Hij was zo ver gegaan bepaalde feiten erin te o et rekken waarvan het grote pu bliek zich al jaren bewust was maar die geen van becde partijen had dur ven aanroeren dat Engelands moeilijkheden niet veel te maken hadden met sociale rechtvaardigheid of imperiale grootheid maar op zui« ver commercieel terrein lagen. I Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 7