De sudderende karbonaadjes lagen gewoon te neuriën in de pan. Middelburgse jongelui geven vrijetijdscentrum gestalte kinderverzorgster ENKELE JONGEDAMES iETOON M GRÏEP^ '•SPOTERH D0ET VERKOPEN Leefbaarheid. Middelburg ter discussie ,Practische studie' houdt congres over Havens in de Delta' PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 10 MAART 19Ó9 Getrouwd: YV. FELSEB G. SCHÜLTS. Middelburg, 8 maart 1969. Heden overleed plotse ling, onze vriend en col lega JAN GERRITSE op de leeftijd van ruim 63 jaar. Het personeel der openbare lagere school Heden overleed plotse ling, onze zeer gewaar deerde onderwijzer JAN GERRITSE op de leeftijd van ruim 63 jaar. De oudercommissie der openbare lagere school Heden overleed plotse ling, tot onze diepe droefheid, onze onder wijzer JAN GERRITSE op de leeftijd van ruim 63 jaar. De leerlingen van de openbare lagere school Heden werd na een ge duldig gedragen lijden, uit ons midden wegge nomen, onze lieve va der. behuwd- en groot vader ADRIAAN FIJNAUT op de leeftijd van ruim 83 jaar. Zeist: E. Fijnaut J. Fijnaut- van Koten en kinderen Middelburg: A. Fijnaut C. Fijnaut-Veltkamp Middelburg. 8 maart 1969. Condoleantieadres A. Fijnaut, Karei Doormanplein 8. De overledene ligt op gebaard in het mor tuarium van het Gast huis te Middelburg. Be zoekuren aldaar van 10-11 en van 18-19 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 12 maart om plm. 13.30 uur op de alg. begraafplaats. Heden overleed, zacht en kalm, tot onze diepe droefheid, onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer JAN MESU in de ouderdom van 93 jaar. Veere: M. Volmer-Mesu Vrouwenpolder: J. Mesu Middelburg: J. de Klerk-Mesu L. de Klerk F. Hogerheijde-Mesu M. Hogerheijde Souburg: S. Vercouteren-Mesu L. J. Vercouteren L. Broerse-Mesu L. Broerse Middelburg: J. Mesu P. Mesu-Crusx Serooskerke: J. Broerse M. Broerse-van de Broekert Aalten: A. Mesu C- Mesu-de Hamer Vrouwenpolder, 8 maart 1969, Condoleantieadres: L. J. Vercouteren, Padweg 30, Souburg. De teraardebestelling zal plaatsvinden dinsdag 11 maart te Vrouwenpolder, 12.00 uur, op de be graafplaats. Voor de zeer vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JOHANNES HOOGSTAD, betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder dr. Vermaas en het verplegend personeel van verpleeghuis .Ter Valcke' te Goes. Namens de familie, Het bestuur van de vereniging ,Het Groene Kruis' te Arnemuiden geeft met diep leedwezen kennis van het zo plotselinge overlijden van de secretaris- penningmeester van de vereniging, de heer J. GERRITSE De nagedachtenis aan zijn persoon en aan zijn ja renlange arbeid in het belang der vereniging zaï bij ons dankbaar blijven voortleven. Arnemuiden, 7 maart 1969. Namens het bestuur, M. Siereveld, voorzitter. Heden is. zacht en kalm. van ons heengegaan, onze lieve, zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvade r HENDRIK NACHTEGAAL weduwnaar van Wilhelmina Pieren» in de ouderdom van 88 jaar. Middelburg: A. Despinois-Nachtegaal H. M. Despinois Vüssingen: L. Vrage-Nachtegaal G. J. Vrage Den Briel: P. Nachtegaal N. Nachtegaal-Minderhout Rozendaal: A. Nachtegaal P. Nachtegaal-Bakker Klein- en achterkleinkinderen Vlissingen, 7 maart 1969 Condoleantie-adres: Hogeweg 143 De teraardebestelling is bepaald op dinsdag 11 maart. Vertrek Hogeweg 143 des namiddags 13.30 uur. Heden is zeer onver wachts van ons heenge gaan, onze lieve vader en opa JACOBUS VAN DER MAAS weduwnaar van Helena Amadio, in de ouderdom van 74 jaar. Rotterdam: M. D. Kozadïnos- van der Maas N. Kozadinos Jacqueline en Konstatijn Souburg, 7 maart '69, Bachtenpoorte 13. Correspondentieadres Graaf Florisstr. 104 b, Rotterdam. De teraardebestelling is bepaald op dinsdag 11 maart. Vertrek Bachtenpoorte 13. des namiddags 14.30 uur. Hiermede geven wij kennis, dat tot onze droef heid, zacht en kalm is ontslapen, mijn geliefde man, der kinderen zorgvolle vader, opa, zwager en oom HENDRIK ROELOF VLEUGELS in de ouderdom van 86 jaar. Biervliet: G. E. Vleugels-Bakker Amsterdam: J. S. Vleugels C. Vleugels-Baks Hans Familie Vleugels Familie Bakker Biervliet, 7 maart 1969, Burg. Marleveldstraat 15. De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 11 maart, des namiddags 3 uur, na voorafgaande rouwdienst in het jeugdgebouw, aanvangende 2.30 Heden overleed, na een langdurig, gedragen lij den, mijn geliefde man en onze behuwdbroe- der, oom en neef, de heer AARNOUT FRANCOIS VAN ROSEVELT echtgenoot van M. E. van Male, op de leeftijd van ruim 65 jaar. Schoondijke: M. E. van Rosevelt- van Male Schoondijke, 9 maart 1969, Lange Heerenstr. 6. De begrafenis zal plaatshebben donder dag 13 maart, om 15.00 uur, op de algemene begraafplaats te Schoondijke. Gelegenheid tot condo leren na afloop van de begrafenis, in het Ned. Herv. Jeugdgebouw te Schoondijke. Heden is nog plotseling van ons heengegaan, mijn innig geliefde man, onze vader, be huwd- en grootvader, de heer JOHANNIS VAN DE VELDE op de leeftijd van 75 jaar. H. M. v. d. Velde- Deij A. H. de Wilde- van de Velde J. C. de Wilde H. A. van Heck- v. d. Velde G. van Heek Eddy en verloofde Breskens, 8 maart '69, Spuiplein 25. De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 12 maart, om 14 45 uur op de al gemene begraafplaats te Breskens. Vertrek vanaf pension .De Schelde'. Dorpsstraat 74. Heden overleed in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, onze gelief de schoondochter, schoonzuster en tante, MARIA KLAZINA HOUTMAN geboren Klercq, op de leeftijd van 57 jaar, echtgenote van M. Houtman, te Den Helder. Kruiningen: A. Houtman Vijfhuizen: W. van Koeveringe- H out man G. van Koeveringe Vlissingen: A. Houtman M. Houtman- Ossewaarde Kruiningen J. A. Houtman T. Houtman-Klap Waarde L. J. Kole-Houtman J. Kole Kruiningen: L. C. Stevense- Houtman D. Stevense Neven en nichten Condoleantieadres Spoorstraat 14, Den Helder. Heden overleed plotse ling, mijn lieve man, onze vader en grootva der DINGENIS VAN RIET op de leeftijd van 67 jaar. Namens de familie, A. A. van Riet- Nonnekes Goes, 8 maart 1969, M. D. de Grootstr. 43. De overledene ligt op gebaard in het zieken huis .Bergzicht'. Be zoekuur van 2-3 uur n.m. De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 12 maart, om 14.00 uur, op de al gemene begraafplaats te Goes. Voor de vele bewijzen van medeleven .ons betoond na het overlijden van onze innig geliefde vrouw, moeder, be huwd- en grootmoeder, echtgenote van L. Smak, betuigen wij onze hartelijke dank. Familie Smak Nieuwdorp, maart 1969. N. W. Kraaiertseweg 81 Voor de zeer vele bewezen van medeleven en deelne ming, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, en onze lieve vader en grootvader MARINUS VADER betuigen oprechte dank. .•ij hiermede onze en welgemeende De vele blijken van belang stelling en medeleven, die wij na het overlijden van onze lieve dochter, zuster, schoonzuster en tante mochten ontvangen, hebben i ons diep getroffen en zijn ons een grote steun ge weest. Voor dit medeleven allen onze welgemeende dank. Dinsdag 11 maart 's avonds om 8.00 uur, hoopt ds Korevaar herv. pred. te Rotterdam, in zaal Nolet te Yerseke, te spreken over wedergeboorte. Bestuur afdeling Geref. Bond in de Herv. kerk te Yerseke. Middelburg, Vlissingsesingel 48. Voor de bewijzen van mede leven, na het overlijden van onze geliefde broeder, zwa ger, oom en huisgenoot WILLEM PROVOOST Azn zeggen wij allen hartelijk dank, inzonderheid aan dr F. G. Vaandrager en Corrie voor hun medische hulp en liefdevolle verple- ging. Uit aller naam, W. Provoost Jzn. Voor de zeer vele- bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd- ?n grootmoeder MARIA CORNELIA LUIJKS-DAGEVOS, betuigen wij onze oprechte dank, in 't bijzonder de dok toren en het verplegend oersoneel ziekenhuis Berg zicht, voor de liefdevolle verpleging. Uit aller naam, Fam. Luijks. Goes, maart 1969. PUBUKATïE AANGEBODEN DOOB DIT BLAD IN SAMFMWERKING MET DE STICHTING IDEËLE RECLAME SBTTf Eenzame mensen eten niet vaak karbonaadjes. Mensen in hun eentje bakken een eitje. Eten een oud sneetje brood. Want zelfs een half brood duurt lang als je alleen eet Eenzaamheid is: een punt van de taf et 1 bord. 1 mes. 1 vork. 1 mens. Maar vandaag.. Zelfs de slager had even raar gekeken: zo, zo, vier karbonaden? En de braadpan werd bevrijd van een rest ranzige boter - hoe oud al? En het grote tafellaken had scherpe vouwen vin het ongebruikt liggen in de kast - hoe lang al? Maar vandaag komen er bezoekers! (een vers preitje voor de soep) Vandaag komen er eters! (een flesje slagroom voor de pudding) Vandaag komen er praters! Eindelijk eens niet alleen zijn. Kijk die dampwoikjes uit de volle braadpan. Eten., wat moet 1 mens met 3 gangen? Vier karbonaadjes en een mens staan te neuriën in de keuken. Schrijf es, bel'es, bezoek'es, praafes- ach u weet zelf wel met wie Voor de kinderafdeling vragen wij een by voorkeur met enige ervaring. Sollicitatie» te richten aan de directie, Kloetingseweg 47. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de adjunct-directrice, (telefoon 01100 - 5510). GEVRAAGD BEKWAME STUURLIEDEN EN MATROZEN OP TANKSCHEPEN Flinke wedde. TELEFOON GENT, BELGIË, 510966 OF 510066. INTERMAS, TERNEUZENLAAN 33, GENT. Op ons kantoor in Goes is plaats voor o.a. voor de bediening van een onzer factureermachi- nes en andere administratieve werkzaamheden. Voor deze functie bieden wij een zeer goed salaris. (SOLLICITATIES mondeling of schriftelijk te richten, Edisonsfraat 3 - Goes - Tel. 01100-6310 Zónder dat u iets inneemt, wijken pijn en rillerigheid voor de weldadige warmte van THERMOGÈNE WATTEN terwijl u slaapt, overdag als u werkt. mets VJJ I jken M righeid Cv*V ladige 2NE JE* 's nachts apt. J ffERMOGÈNf MAXIMALE INSPRAAK OP DISCUSSIE- WEEKEINDE OP ZILVEREN SCHOR' MIDDELBURG Kom maar en vertel maar wat willen we met elkaar, dat is zo ongeveer de opzet geweest van het weekeinde waar op Middelburgse jongelui via een maximale inspraak hun zegje kon den doen over het nieuw te stich ten vrijetijdscentrum in Zeelands hoofdstad, dit ter verbetering van de leefbaarheid van Middelburg, waar volgens uitlatingen van een aantal jongelui tijdens de discus sies op het Zilveren Schor bij Ar nemuiden nogal aan zou mankeren. Zoals de opmerking: ,Niet voor niets zwermen er zoveel jongelui op zaterdagavonden uit naar Vlis singen Half Middelburg zit dan in Kortgene. En: ,Als je zegt dat je in Middelburg wil uitgaan, vra gen ze je of je je wel lekker voelt', Dat waren zo enkele van die kre ten, waafuit viel af te leiden dat een en ander nog wel voor verbe tering vatbaar is- Op hef Zilveren Schor is er op dit thema uitvoerig doorgeborduurd. En de voor zitter dr» Visser van de stichting het vrijetijdscentrum was enthousiast over de resultaten van de besprekingen met de 60 jongelui uit vele geledingen van de Middelburgse bevolking. .Dit hele weekeinde was een instructie voor ons en een belangrijk stuk informatie voor de jongelui zelf', zo vatte h|j zijn bevin dingen na afloop van het open gesprek samen. Er werd druk gesproken over de sfeer die er moet komen in het te verbouwen Koorkerkjcentrum, over de activiteiten die er moeten komen, voor wie het cen trum bedoeld is, welke vorm van bestuur er moet komen en welke taak de leider moet hebben. Gedacht werd aan een se- mi-commerciële instelling waar voor re delijke prijzen een biertje is te kopen en waar men vrij in en uit kan lopen. Boei end tijdens de hele discussie was te er varen, dat er duidelijk twee stromingen waren: de ene groep wilde liever uit gaan van bestaande zaken. En een an dere groep manifesteerde zich als de aanhangers van de ludieke beweging. Plan gekraakt' Van de zijde van gemeentebedrijven was een plan gemaakt voor de inrichting van het centrum. Dit plan werd tijdens het weekeinde ter discussie gesteld en tege lijkertijd .gekraakt'. Was het weekeinde er niet geweest dan zou men met de voorgestelde opzet volkomen de mist in zijn gegaan want de gedachten d,e er leven bij de joneeren en die in de ge sprekken tot uiting kwamen gaan veel GEMEENTE MIDDELBURG De burgemeester van Middelburg brengt ter openbare kennis, dat ingaande 12 maart 1969 ter gemeentesecretarie (kamer 15) voor een ieder ter inzage liggen de goedgekeurde on herroepelijk geworden bestemmingsplannen Klein Industrieterrein II, Dauwcndaele I en Breeweg II, onderscheidenlijk vastgesteld bij raadsbesluit van 20 november 1967. 18 april 1966 en van 18 oktober 1965. Middelburg. 10 maart 1969 De burgemeester voornoemd, mr J. Drijber. meer de kant uit van een minder sta- sche inrichting. Duidelijk geïnspireerd door de omgeving waarin het open ge sprek plaats vond sprak men zich uit voor een indeling, die ruimtewerkend is, met een uitgebroken plafond en met bo ven gaMerijen, vanwaar het gebeuren beneden ook mee te volgen is. Het rui mer opgezette plan, waarin 't jeugdcafé een duidelijk minder .centrale plaats in neemt zal de gemeente wel even mger geld gaan kosten dan men er zich aan. vankei ijk van had voorgesteld. Het idee van stoelen op vaste plaat sen is volkomen verlaten. Er werd voorgesteld te werken met houten kubussen, die voor alle* en nog wal kunnen dienen. Naast de centrale ruimte zou er dan nog een .relax' en .rotzooiruimte' moeten komen. Tevoren was er volop gelegenheid ge weest om suggesties aan te dragen voor de inrichting. En dat vaneerde vin vtr- sieke zaken kon worden gedaan knutselen, biljarten, bromfiets repare ren en dergelijke. Andere spraken zich uit voor de stichting van een soort van Middelburgs .paradiso', maar dan meer passend bij de Middelburgse mentali teit. ,Vrij' Of zoals een meisje 'net treffend zei: het moet een vrijetijds centrum worden met de nadruk op .vrij'. Men liet zich kritisch uit over bestaande toestanden zoals de Gouden Poorte' waar het Ie duur zou zijn, het .Stuivertje', waar al leen maar geshaked en gefoxtrot kan worden en ,het Vlotje' dat teveel een gereformeerde inslag zou hebben, e nieuwe programmaleider Barney Bos van het vrijetijdscentrum die zelf ook een waardevolle duit in het dis cussiezakje deed zou volgens de jonge lui een soort van .communicatie-mana ger" moeten worden. En geen toezicht houder in de eerste plaats. Het open gesprek op het Zilveren Schor vraagt om een versteviging van de daar gelegde contacten. Want, zo zei de bekwaam en sympatiek leidende Mark Bundervoet van ,Het Zilveren Schor', van nu af aan moet iedereen mee blijven denken en werken. De gemeente moet nu na a ook b zeggen en een risico aandurven, wat DELFT Dinsdag 18 maart houdt de studievereniging van studenten aan de afdeling weg- en waterbouwkunde van de T H te Delft, het gezelschap J'rae- tische Studie', een congres dat is gewijd aan het onderwerp .Havens in de Delta'. Het congres, dat ter ere van het 15e lustrum van de studievereniging wordt gehouden (in de aula van de TH aan de prof. Mekelweg te Delft) wordt om 10.35 geopend door de minister van ver keer en waterstaat, drs J. A. Bakker. Vervolgens houdt de commissaris van de koningin in Zeeland, mr J. van Aartsen, een inleiding. Na een koff;e-nauze spreekt de heer L. Delwaide schepen van de stad Antwerpen de vergadering toe. Vervolgens komt de burgemeester van Rottendam, de heer W. Thomas jen, aan het woord. Na een lunchpauze begint een forumdiscussie onder leiding van ïr S. A. Posthumus. De forumleden zijn drs M. C, Verburg, drs J. W. Kurstjens, prof. M. Anselin en ir J. de Ranitz. Van 17 tot 20 maart is er in het gebouw van weg- en waterbouwkunde, Oog plantsoen 25 te Delft een tentoonstel ling over het deltagebied. Discussie in de .kuil' van het Zil veren Schor'. In het midden do schetsplnnnen van het gedachte interieur, zoals de verschillende gespreksgroepen zich hadden voorgesteld. Foto PZO). er op neerkomt dat men, zo verklaard* de heer Bundervoet nader, niet tegen de eerste de beste zo op het oog rare acti-l viteiten moeten gaan zitten aankijken] Het gezagsapparaat moet blijven enthousiasmeren zo, stelde hij. Overwogen wordt in hoeverre de be sprekingen een folow-up kunnen krij-1 gen in een hearing, waarbij men ook uit oe geledingen van jongelui die niei zijn komen opdagen zaterdag en zon dag, eens wat reacties hoopt te kunnen putten. Dat L» tevens een gelegenheid om nader terug te komen op detail punten als de naamgeving voor het vrije tijdscentrum. Men houdt het voorlonij nog op .ludopia' als samentrekking var .ludiek' en .utopia',maar men houdt zich tevens aanbevolen voor waardevol-! Ier suggesties. Er was een verheugende belangstelling van de zijde van het .gezagsapparaat'1 Burgemeester mr J. Drijber woonde ee: belangrijk deel van de besprek bij, evenals de heer J. SchoTten het bureau sport- er. jeugdzaken de gemeente Middelburg. Voorts wi er een soort van wisselende dienst vo vertegenwoordigers van het mmistei voor cultuur recreatie en maatschapp lijk werk die zich zeer geinteresseei toonden in het Middelburgse exper. ment. Ook het raadslid drs G. M. Kerk- hoff was een van degenen die van huil belangstelling voor dë besprekingen op! het .Zilveren Schor' blijk gaven. BELIJDENISCATECHESANTEN OP .HEDENESSE'-WEEKEND CADZAND Een dertigtal belijdenis-' catechesanten van de gereformeerd» kerk in Middelburg (wijk Hofpleinll heeft zaterdag en zondag deelgenometj aan een weekend op het oecumenisch vormingscentrum .Hedenesse'. Thema was: .Geloven en leven als enkeling als groepslid?'. De heer J. A. de Vna trad op als cursusleider, mejuffrouw L| C. den Hertog was gastvrouw. Na aaM komst, zaterdagmiddag, keken de deel nemers eerst naar het filmpje ,De Zak] van Tadeusz Wilkosz. Aansluitend wa er discussie met kapelaan O A Giellief uit Breskens. Zondagmorgen, na kerkdienst in Oostburg. hield men zxi vla een groepsgesprek nog bezig met hf onderwerp .Keuze en consequently waarin de relatie tussen beide zake aan de orde kwam. Deurwaarder De Graaf. Hulst, nam afscheid TERNEUZEN De heer M. M. J. <R Graaf heeft zaterdagmiddag afscheid fenomen als deurwaarder b:j de Mid- elburgse arrondissementsrechlbani met als standplaats Hulst. Hij kreeg - februari eervol ontslag wegens het V reiken van de pensioengerechtigde leef tijd. Op de afscheidsreceptie van de hef De Graaf in het Terneuzense hotel ,Ro: terdam' gaven kennissen, cliënten maai ook een groot aantal vertegenwoordi gers van de rechterlijke macht en *J vocalen acte de présence. De scheidende deurwaarder, in 19(4 tt Den Haag geboren, vervulde sinds lid' zijn ambt te Hulst. In 1952 en <k daaropvolgende jaren was hij eveneen» waarnemend gerechtsdeurwaarder it Terneuzen. Na de pensioenevmg de heer De Graaf is de standpiaaö Hulst officieel opgeheven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 6