De loop plank ligt uit ■AGENOAh Kijk rustig rond ROYAL Ubent welkom 5 IR A. E. BRUIJNING OPENDE IN KORTGENE MANEGE VOGELAAR Politie Goes was in binnenstad gul met bekeuringen BEGROTING 1969 HOEK DOORRAAD GOEDGEKEURD BIJNA HONDERD DEELNEMERS AAN SOLISTENCONCOURS ZEEUWSE BOND Ledenvergadering Hinkelingeschool Intrede ds H. van Benthem in geref. kerk Middelburg WALCHEREN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hontenisse krijgt nieuwe ophouwen De uitslagen NOORD-ZEELAND col MAANDAG 10 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DE BEVELANDER \COUJNSPLAAT Brandweer Colijnsplaat vierde 40-jarig bestaan Nieuw gebouw in Willem Adriaanpolder [GOES De Goese politie heeft zater dag 27 bekeuringen uitgedeeld aan weg gebruikers die de afsluiting van de Goese binnenstad voor het verkeer negeerden. Sinds de binnenstad enige weken geleden op zaterdagen van tien tot zes uur voor het verkeer werd afgesloten, heeft de do- litie zich aanvankeiük beperkt tot het geven van waarschuwingen. Vanaf jongstleden zaterdag worden er echter direct bekeuringen gegeven. HOEK Zonder hoofdelijke stemming keurde de gemeenteraad van I^pek vrij- dagavond de begroting voor 1960 on- handen is. gave,, /.es leerlingen daar- „PW|jrijfd AIIee£ h<y>r D. na onder eommando van de heer \o- Tollenaar (sgp) wenfll<, om princlpl- g el aar een indrukwekkende demon- pje rwienen fpn aanzien van een drie- Sfcralte'formatie-rijden.. tal posten geacht te worden te heb- De vroegere schaapskooi is ornge-I,c-" eestemd- Algemene be bouwd tot paardenstal. Aan de stal; schouwingen xn de strikte nn van het seen geheel nieuwe manege ge-"00^ werden er niet gehouden, al wil- bouwd. Het werk is :n het afgelopen de de l**'r .™,enf"r weI eYenl. PCn naaiaar bezonnen. P UI"J °P de boed van dp h«rT? die de begroting hebben samengesteld. van de vrijwillige brandweer te Colijns plaat werd in hotel .De Patr.jx' de lieer Jac. de Pree gehuldigd wegens 40-jarige brandweerdienst Burgemees ter Evers huldigde de jubilaris, die te vens 15 Jaar ais voorzitter fungeert. Hem werd oorkonde en onderscheiding! uitgereikt, die door de koninklijke Ne-] derlandse brandweerverenigingen en de Nederlandse vereniging van brandweer commandanten werd toegekend. Diploma's van een cursus voor inotor- spuitbediening ontving de heren A. For tuin. S. van der Weele. D. van der Weele en W. van Houwehngen Bij een stemming werden de heren W. de Pree als vice-voorzitter. C. Kievit als secretaris en J. A V:nk als penning meester herkozen. Uit het verslag ran da commandant J Th van der Weele bleek, dat er het afgelopen jaar voor enkele kleine gevallen is uitgerukt Mc In concert- en gehoorzaal Middelburg Koperblazers in meerderheid .prijs: Piet .Schipper, bariton. 58 pnt. 2e W. Barantsen. piston. 61 pnt. 2e [prijs: Koos v. d. Berge, kleine trom. 49 pnt. 2e prijs: Stoffel Schipper, bugel. 64 pnt. Je prijs: H. Lok, bariton. 64 pnt. le prijs: Harm Koops. bugel. 61 pnt, 2e KRABBEN DUKE MIDDELBURG De eerste een etentje werd de avond besloten. drie zaterdagen, waarop het solisten- pnj's; Meelt je van Cranenburgh, piston, concours var, de Zeeuwse hond van har- 63 5 n, ;!c prj)S; Mleke poppe. piston. k,^d>p»«. r- honderd voor het merendeel jeugdige gel. «1 pnt. 4e prijs: f.obl Paauwe. bu- muzikanten gaven zaterdag in de Mid- gel, 58 pnt. 2e prijs: Gerda de Brec. delburgse co neer- en gehoorzaal van '«•- bugel 12c afd 60.5 pnt. 2e prbs: Trijn- morgens tien uur tot s-avonds half tje van ('nncnlJUIgh. bugel. 58 pnt. 2e tien slechts onderbroken door pauzes prijs; c, G Schoonakker. trompet. 64 ter waterkin* van de iimlndige mens- prtJa. Eddy de I^off. klarinet, t 61 pnt. 2- prtj.L Harry v. d. w.kken. r kt kUrtnn. «Opat!P>1|» Matty V.r- Centrum te Krabbendijke de ledenver- n»aken ni'-t heel aardi". en zelfs zeer lare- bug«r. 64 pnt. Je prijs: £«»a«i?,VVan IUnk?,,IWe?chool ge- goede prestaties, ofschoon er soms ook]P'ct Duinkerke, trompet. 59', pnt. 2e nouden. Voorzitter H A. Guiran open- werd gemusiceerd op .huiskamerniveau', prns; P.enie Jasperse, allo, 61pnt, 2e de de vergadering met het lezen van psalm 111 en gebed. Hierna heette hij1 alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de leerlingen van de zesde klas. Vervolgens kreeg mevrouw Wa- Donderdagavond werd ln het Cultureel Schaapskooi is nu paardenstal KORTGENE Onder grote be langstelling is zaterdagmiddag in Kortgene manege Vogelaar geopend. De nieuwe manege, op nieuw een teken van het steeds sneller populair worden van de paardensport, staat op de plaats van de vroegere schaapskooi, in de Willem Adriaanpolder. De of ficiële opening werd verricht door ir A. E. Bruijning, rent meester van het Ambacht Cort- gene. Manege-directeur Jan Vogelaar f58) is altijd al actief geweest in de Zeeuwse en nationale ruitersport. Hij is meermalen Zeeuws kampioen ge wéést. In 1952 raakte hij ernstig ge wond bij een auto-ongeluk. Hij moest daarna van deelname aan concoursen afzien, maar hij bleef wel paardrij den. De heer Vogelaar heeft zich lang voorbereid op zijn grote wens- het leiden van een eigen manege. Na de officiële opening gaf hij za terdagmiddag i-en demonstratie ho geschoolrijden. O in te laten zien. dat ook lesgeven bij hem in vertrouwde *onder twijfelra, trekpleister JKte 'Jjjn"'™aïieH,; zichtelijke begroting. vele toeristen zal zijn, is de heer Vo gelaar niet van plan. zijn paarden mee te geven aan onervaren rijders, zoals elders wel gebeurd. Op de foto: Ir A. E Bruining krijgt van Jan Vogelaar, de kleinzoon van de directeur, de schaar om het lint. dat de toegang tot de manege afsluit, door te knippen. Achter het lint staat directeur Jan Vogelaar op het paard Ursus klaar om een demonstrati geschool rijden te geven. (foto PZC) ho- MIDDELBURG Tijdens een druk bezochte dienst in de Hofplemkerk heeft ds H. van Benthem zondag zijn intrede, gedaan als predikant van wijk 2 van' de gereformeerde kerk in Mid delburg. Als tekst voor zijn intrede- predlkatle_had de nieuwe voorganger zegt Gij dat ik ben. Petrus antwoordde en zeide: .De Christus Gods. En hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hen dit memand te zeggen en Lucas 22 vers 32: .En Gij. als gij ^emnaal tot bekering gekomen zrijt versterk dan Uw broederen'. Er waren van verschillende tcu.ien wel komstwoorden voor de nieuwe predikant. Zo begroette assessor Chr. ds Bruin hem namens zijn wijk. Ds P. van Til sprak welkomstwoorden als voorzitter van de kerkeraad algemene zaken, terwijl ds E. Brummelkamp het woord voerde na mens de raad van kerken. Een begroe ting was er voorts van ds De Craene uit St-Laurens, Burgemeester mr J. Drijber sprak namens de burgerlijke gemeente. De kerkdienst werd onder meer bijgewoond door Zeelands commis saris der koningin, mr J. van Aartsen en door diverse leden van zijn vorige gemeente Apeldoorn. De aanwezigen zongen ds Van Benth m tijdens de dienst psalm 134 vers 3 toe deze i Voorts meende hij uit de bevolkings aanwas te mogen opmaken dat het in Hoek goed wonen is. Hij betwijfelde evenwel of men in Hoek van de her indeling beter zou worden. Waarne mend burgemeester J. v. d. Peijl zei hierop dat zolang Hoek zelfstandig is. men zelfstandig moet blijven han delen. Hij had overigens niet kun nen denken dat er zo'n stormloop om grond zou komen. Er is "namelijk in Hoek een grote waag naar grond voor het bouwen van woningen. ,Dan denk je toch. er is iets gaande'. Uit de begroting bleek onder meer dat er 900.- is uitgetrokken voor de ver- DuideHjk werd overigens dat de blaas- pms; He leen Verslum, bugel, 64 pnt, 1- muziek onder de jeugdige Zeeuwen nog Drijs: Mntthy de Haze, bugel. 63 pnt. heel wat aanhangers heeft De meeste 2e prijs: Johan Clement, bugel. 64 van de solisten heten z;c'n horen opl1*"*- Pr'\?: Tonny Westeryreeie. piston. w.,,. .r bugel, bariton cornet en althooni. Hou-!®2 s Pn#- 2p bT Nellie Geelhoed, bs- beke-Vogelaar gelegenheid een overzicht ten blaasinstrumenten waren -n do min- rtton 64 pnt. le prim: Piet la Grand, bu- £«£*7»? ïïge,lopei1 vereniging*-'-terheid. Een enkele deelnemer bracht zei. 62 pnt. 2e prils: Ad Eckhardt. al- if?. Persont®,fn?ut»: z'jn nummer op trompet of saxofoon, 'o. 6! pnt. 2e pnjs: Jan Litterhoev*. ties door benoeming elders van het hoofdi-erA-ji e>>n eenza.lle kle'ne trom.sit- niston. 64 pnt, 1= prifs; Laura Kruij* een van deonderwijzers. I ger z,jn -offeltjes liet horón' Ook so- Voor berge. au0. 61' pnt. 2e prils. Kees de heren F.Uerme.ier er. - Ultterhoeve. bugel, 64 pnt. Ie pnjs: Jan leerde er één es-bassist. -Wiekardt. bugel '2e afd 68 pnt. le Een uitschieter was de jeugdige An-.prijs: Tineke Wattel. bugel. 59'i pnt, ja Sinke van .Euphon.a' uit Goes. 2e priis, Adri de Puck. piston. 61 pnt. die met een leuk vertolkte hobo-so- 2e prijs: Connie Geldof, alto. 57 pnt, 2e lo het adagio en de gavotte uit del prijs: Annie Goedhloed. bariton. 57 pnl. Sonate van J. B. Loeillet de .koperende prlis; Suus Goedhloed, sax tenor. 62'v rijen'even doorbrak. ipnt, 2e prijs: Reinl Speijer. tuba. 59 pnl. «7 s mint2- prils; Peter de Buck. tuba. 59'é pnt. JL. tJ5T' 4 12e prtls: Annelles C&llouw. alto. 60 pnt, van ue eejniiams-jurj', ue ne€rr Johan i jK1 j. - c- Calla. de wel haaM r.n aamenaaUf..ïïtSt taak had: het. hiina de kinlr mnd inr*»-en i^e P"1s. Sluis, banton, 06 der school v„, respectievelijk de heren Ellermeijer Nijsse. Het ledental was iets teruggelo-! pen van 191 naar 182. Omdat de leer-1 lingenschaal nog steeds niet is verlaagd! kampt men nog altijd met een tekort van 10 kinderen om een vijfde leerkrachti aan te kunnen trekken. In onderling] overleg hebben in de loop van het ver-j enigingsjaar voorzitter en vice-voorzit-1 Zn- krep_ ter van functie verwisseld, zodat de heer' "T/r, Guiran voorzitter en de heer Dommisse heer Johan %ice-voorzitter Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw! r.r.t!" 2e'pril-:' Marian Siekveld. cornet". Tramper-Schner herkozen. In de plaata 5» pnt, prils; Max la Grand, bugel, van de heer C. Wolfert. die niet herkies- HoeSekeMkerii mart V 5SU- pnt. 2e prijs: Jannie Wirtz. bariton. de heer C. Hoekman.! 60 pnt. 2e prijs: Jan HannewHk. bariton. Voor de pfm. m, hrt hoofd v,n 'l«; iS ,a^!i «5'tJW.C.. nrfi,: N.llid de Roo. bopj. nnntfwi 00 L:1 -n11- MIIDDELBI IRC J aarvergadering Middelburg-Zuid De wijkvereniging zuid te Middelburg de administratie geen sinecure meer was. In de rondvraag- drongen enkele leden aan op vorming van een voetbalelftal voor de zomeravondcomp.etitae. Veel be hoefte bleek ook te bestaan aan een. wat grotere, centraal gelegen speeltuin - - voor de jeugd, bijvoorbeeld op het Mei- hield donderdagavond zijn vierde jaar- veld. De mogelijkheid de zogenaamde "ij vc~~*-Jte iicven ui riuea waarin diverse gege- tal leden, reeds royaal boven de 500,vens omtrent de gemeente Hoek zul- ftp ar in nis ralip COAT, Cinpein-p iraav nroc i^« 1-- MAANDAG 10 MAART GOES Centraal. 20 uur: vergadering Han delsbelangen. MIDDELBURG - Schouwburg. 10.15 en 14.: jeugdvoorstelling door Seth Ganlkema. SINT-KRUIS Dorpshuis, 19.30 uur: film avond Rode Kruis. SINT-MAARTENSDIJK Smerdlck. 19.30 u.: bijeenkomst ZLM. WEM ELDINGE Dorpshuis: fusiebespreking velling Kapelle GOES - Vootmallg weeshuis Singelstraat. 10- 12 en 14-17 uur; tentoonstelling .Schilderkunst ln Wcst-Vlaanderen'. HULST Burgerzaal stadhuis. 10-12 en 14-17 uur: tentoonstelling kunstkring .Van de vo, Reluaerde'. MIDDELBURG - Rijksarchief Zeeland. Slnt- Plelerstraal 38, 9.30-12.30 en 13 30-17 30 uur: tentoonstelling .Curieuze archiefstukken' WESTDORPE Galerie Troutzacrte. 9-18 c. tentoonstelling unica keramiek van Francint Tlmmers BERGEN OP wonder der liefde, 18 jaar. Roxy, 20 uur: Inga, Ja Ik wil. 18 Jaar. GOES Grand, 20 uur: Via erotica, 18 jaar. MIDDELBURG - City. 20 uur: Cosa Nostra, 14 jaar TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Met zes wordt het hommeles, alle leeftijden. VLISSINGEN Alhambra. 20 uur: Onze man ln Bagdad. 18 Jaar OPGAVEN VOOR OP INUCMTINCEN OVER DEZE RUBRIEK: C. VAN OORSCHOT P/A I PZC VIISSINGEN - TEL. 01184-S144 vergadering in de aula van de Zeeburch- school. De voorzitter, de heer F. H. Kuy- pers. releveerde in zijn openingsspeech enkele hoogtepunten uit het afgelopen verenigingsjaar, met name de feestelijk heden rond de eerste-steenlegging van het wijkcentrum, de sinterkfaastocht naar Veere. de .Lach in'-avond en de carnavalsfestiviteiten. Voor het komen de Jaar zag hij goede perspectieven, vooral wat betreft de betere accommo datie. die het in april te openen wijk centrum zal kunnen bieden. De nieuwe wijk Dauwendaele, die inmiddels ai een flink aantal bewoners telt, mag het ko mende jaar rekenen op meer activi teiten van de wijkvereniging. Gezocht wordt naar een actieve vertegenwoordi ger van deze wijk in het bestuur. Het oude Zuiderbaken, vorig jaar met steun van een groot aantal vrijwilligers tot een redelijk bewoonbaar wijkcentrum omgetoverd, zal blijvende accommoda tie kunnen bieden voor de tieners in de wijk. Een lang gekoesterde wens, een kinderboerderij in zuid. moet n< in de diepvries, al zijn mogeli: aanwezig om iets te doen met wat pluimvee. Bij het bestuur was zelfs al het aanbod binnengekomen gratis, wat eenden en krielkippen voor dat doel te leveren. De jaarstukken van de se cretaris. de heer M. P. Gunst, en de pen ningmeester, de heer J. B. van der Wulp, werden onveranderd goedgekeurd. Op gemerkt werd. dat door het grote aan- voetbalkooien bij vorst onder water te zetten had al de aandacht van het be stuur. hoewel de praktische moeilijk heden niet eenvoudig op zijn te lossen. De activiteiten van het Trefpunt, met name de creche en het atelier van jeugd leider. de heer Bost, kregen veel lof. Na de pauze werd een film vertoond: .Het oog van de duivel'. len worden opgenomen, hoofdzakelijk bestemd voor de nieuwkomers. Het ligt in de bedoeling om duizend exempla ren te drukken. B en w zullen zich op advies van de raad beraden over het verhogen van de entreekosten voor het badhuis. Momenteel kost het nemen van een bad 0,25. Er werd opgemerkt dat de kosten van alleen het water misschien al wel hoger zijn. De heer Tollenaar vestigde de aandacht op Jiet febouwtje op de algemene begraafplaats at niet meer voldoet aan de eisen. Burgemeester v. d. Peijl meepde dat daar weinig meer aan te doen was. daar deze begraafplaats over enkele ja ren toch wel vol zal ziin en dan niet meer gebruikt wordt. Hij wilde dat liever overlaten aan de nieuwe gemeen te. Voorts kwam nog naar voren dat er een nieuw bestemmingsplan (in de richting van de Braakman) in voorbe reiding is. De eerste begrotingswijzi Burgerlijke stand ELBE -- --."R-1.j-fT Geboren: Adriana D. dv A Gunter en =;n° m,et be-rekking tot de bouw van -V. ran Eekeren: -N-icSlaar'ev .nl?u,ve kleuterschool Hollander en J. d- Haan- Adriana M voor onvoorziene uitga- dv A Matthijsse en J. iekke?;Tra»: "Idjt™5 h"*** vao '"6839 poolse' F "«""•O™» ^P-.pe'Sr A. L. de Croote „eed benoemd P. Louwerse, vraaimemend gemeenteontvanger en Getrouwd: P Verslui 1s 22 lm 1 Plaatsvervangend waarnemend ge- 22 j. J l J en J Sturm meentesecretans en werd aldus be- ->a tlpdUAC Rl Taj; Us; dtnUt Jvldoft*: Qp d moderne wfjze eeschiedenisles. De leer- komen de hogere afdelingen lingen kregen tien minuten om na een korte besprekine- diverse onderwerpen uit te werken. Hierbij mochten de be langstellenden rondlopen om de vorde ring van de opdrachten te volgen. Velel ouders toonden zich verrast over de wij- Derde afdeling solisten: ze van lesgeven, waarbij het nut van de Benjo den Boer. cornet, 62.5 pnt 2e nieuw aangeschafte piateriaien duidelijk Ipnjs; Rinus Blankenburg, cornet.' 65 vl 'pnt. le prijs: Trudi Kloet, bugel. 66 pnt. M^RÓeting.'bu^i. "èV'"-j pnt, 2e "pi Jaarmarkt St-Jansteen 40 iaar ijsclub ,De Zwarte Weel' BIEZELINGE De ijsclub .De Zwarte Weel' te Biezellnge heeft vrijdagavond tjjdens een feestelijke bijeenkomst in restaurant .De Caisson' hel veertig jarig bestaan hei-dacht. Daarbij ont brak het uiteraard niet aan belangstel ling. De feestviering kreeg nog een extra tint omdat er ook drie leden aan wezig waren die tegelijk met de club mee jubileerden Dat. waren de heren C. Beenakker, die niet minder dan 38 jaar lang het secretariaat In handen heeft: Chr. Goeree, die de laatste 19 iaar als voorzitter fungeert en J. de Puit. die van de twintir jaar dat hij zit ting heeft in het bestuur, ook nog één laar de voorzittershamer hanteerde. Al len zijn evenwel vanaf de oprichting Md van .De Zwarte Weel' geweest. Het was bestuurslid M. Goud die de jubilarissen voor het front van de feest- vergadering haalde en in een huldigings toespraak de dank vertolkte voor dat gene wat zij voor de vereniging hebben gedaan. Een en ander ging gepaard met het aanbieden van een rokertje, terwijl er voor de echtgenotes een bloe metje achter de hand was gehouden. Na tuurlijk kreeg ook het jubileum van de club het .volle pond'. Daarvoor lind men beslag gelegd op het gezelschap .De sliksnetters' uit Yerseke onder leiding van Leon Pekaar. Met een luchtig pro gramma van sketch, zang en muziek visten deze amateurs-cabaretiers de stemming er goed In te houden. Na af loop was er nog gelegenheid voor het maken van een dansje. KLOOSTERZAXDE De bouw van oen brandweerkazerne, werkplaats en kantoor voor de gemeente Hontenisse, gaat een bedrag vergen van f 216.000. Aan de raad van deze gemeente, die op woensdag 12 maart in vergadering bij een komt, zal een krediet tot dat be drag worden gevraagd. Voorts zal de raad worden gevraagd tesamen met een aantal andere ge meenten in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen een lening van 135.000 ten behoeve van de stichting sociale werkplaats Hul ster Ambacht' te garanderen. Het be-j drag is benodigd wegens hogere kosten' bij de bouw van de nieuwe werkplaats te Hulst. De centrale dienst voor bouw en woningtoezicht in Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen heeft de gemeente Honte nisse bericht dat het nodig is een col lege voor welstandstoezicht aan te wij zen. Uiteraard geldt dat ook voor de overige bij de centrale dienst aange-l sloten gemeenten. Besloten is als zo-] danig té doen functioneren de stichting .Instituut Stad en Landschap' te Rot-| terdain. Voor de gemeente Hontenisse gaat dat 6.000 "tot 7.000 kosten. I houden jaarmarkt werden aan de vol gende eigenaars prijzen toegekend: Paarden: Kampioen warmbloed paarden; Fr. Sap man: kampioen koudbloed paarden P. Suy. Merriepaarden van 4 jaar en ouder: grote maat: le, 2e en De prijs P. Suy- kleine maat: 1 J. Inghels. 2. J. Dobbe- laer. 3 P. Suy. Warmbloed merrie- or ruinpaard van 3 jaar of ouder: Koudbloed merriepaard van 1 iaar- 1 P. Suy. Absdale. Warmbloed merrie- of ruinpaard van 1 jaar: 1 L. Buys, Koewacht. Slachtpaarden: 1 Cor. de Vliegiher, Absdal*. Shetlandse pony's: kleine maat: 1, 2 en 3: A. Geensen; grote maat: 1 A. Geensen: 2 P. Suy: 3 C. de Moor. Koudbloed memepaard van 3 jaar: 1 Irene Suy: 2 J. Dobbelaer. Varkens: kampioen: Broer Vergauwen. Kapelle- brug. school, de heer 1 Eibers, een over- 56 pnt. 2e prijs: Gerard Geils, bugel, op het belang van kleinere klassen." inhónrt^^kte 58prU 2e prijs: Gerda*Moottérman.' het bijzonder voor de eerste schooljaren. de Zeeuwse bond. reikte met een toe- zicht van het schooljaar. Ook hij wfs KI K on het belane van kleinere klassen, in I Pe b°cr Jac. L iteerhoet e. voorzitter Met de huidige leerlingenschaal is dit echter onmogelijk. Dankbaar was het hoofd voor de nieuwe leermiddelen die konden worden aangeschaft, waardoor de lessen voor de kinderen aantrekkelij ker werden gemaakt. De klassen 4. 5 en Kasseitjk woord de diploma's uit. De eer Palla bracht dank aan de deelne mers en aan de twee begeleidende nieten, de heren J. Boon en A Lich- tendah'. .Kies vooral voor het instru ment verantwoorde muziek' adviseerde 6 zullen aanstaande zomer schoolzwem- j de ^Inemers tot slot men krijgen. Nadere bijzonderheden I 1 e." zaterda? 22 hierover volgen nog. j solistenconcours :n de Mid- Na de pauze kreeg de zesde klasse op 122™®^ concertzaal vervolgd «1 beslo- bugel. 58 pnt, 2e prijs; M Jasp'erse, cor net. 62U pnt. 2e prijs: Robert de Vriend, bugel, 61 pnt. 2e prijs: Eert Boogaard, bariton. 64'a pnt. le prijs; Ania Sinke. hobo, 67U pnt. le prijs: Eddv West- weer. klarinet, 65 pnt, le prijs: Ko Dok, trombone. 64 pnt, le prijs; Flip van ïwaarden. klarinet. 65 pnt. le prijs- DERDE AFDELING DUETTEN: Sarte Heifboer. bugel en Nellie Goedbloed, ba riton. 61 pnt. 2e prijs. DERDE AFDELING TRIO'S: mevrouw J Jobse-Wielemaker. klarinet. J. Dinee- klarinet en W P. v d. Heiten. klarinet. 65 pnt. le prijs. TWEEDE AFDELING SOLISTEN: El- ly Lijnse cornet. 60 pnt, 2e prijs: Bram Strien. cornet, 641 i pnl, le prijs, M- tenorhoorn. 58 pnt, le prijs; W. Melse. tenorhoom. 65 pnt, le "prijs; H. - - r - M. Roeting. bugel. 5T% pnt. 2e prijs: |le prijs: Reina v. d. Burgh, cornet, 62] Jaap WLs.-e. bariton, 65 U pnt, le prijs. |pnt, 2e prijs; Willy Dobbelaar, cornet, j 64,5 pnt. le prijs: Rudi Melse. tenor hoorn, 62 pnt. 2ef prijs: Gillis Dellebeke. tenorhoorn, 64 pnt. le prijs: Han v. d. Broeke. bariton, 65 pnt. le prijs: Anke v. d. Maale. bugel. 65.5 pnt. le prijs; José Mol. bugel, 61.5 pnt. 2e prijs: Piet Beenhakker, bugel, 58,5 pnt, 2e prijs; I Lla van Schalk, bugel, 66,5 pnt, le prijs; Kees van Sabben. bariton. 61.5 pnt, 2e prijs; Jaap Wisse, tuba, 61 pnt, 2e prijs; I Kees Flipse. cornet, 61.5 pnt. 2e prijs; Anneloes Aarnoutse. bugel. 64 pnt. le prijs: Arthur v. a. Berg. trompet."59 pnt, Jenny Mol. corhooro. 65.5 p., le prijs; Jannie v d. Vreugde, alto (le afdeling) 59,5 p., 2e prijs: Helma Lamaïn, piston, 66.5 p.. le prils: Janny Geelhoed, bugel, 58.5 p.. 2e prrjs: Sarie Heiboer, bugel, 64 p.. le prijs; Cor Bakker, es bas, 66.5 - le kll£Tri Burgerlijke stand BROUWERSHAVEN Geboren: Cornells J. zv L. van der Wek ken en T. van der Bijl: Petra Y. dv J. C. Quartel en W. P. Th. M. Mutsaers; Klazina M. dv H. van der Wekken en D. van der Bijl; Alida K. dv P. van Bloois en J. M. M. de Vlieger; Kaatje D. dv M. Smalheer en L. van der Linde: Overleden; C. Kwaak 83 J ev D. W. van der Werf: L. Westerweel 80 j wv J. van der Sluijs: J. Jonker 79 j wv St. Malepaard. Getrouwd: R. J. van der Wekken 25 j en C. E. van der Bijl 21 j: A. K.: - - Goudzwaard 18 j en K. f. Schiette-2c prijs; Rienk Sanderse, alto, 62 pnt, 2eIkoc! katte 17 j. [prijs; Hans Weening, alto, 60.5 pnt. 2e ten Ia 183-207 p. 'kg. Ila 84-148 p. kg. Tb 180 afdeling duettenMatty de Ha- ze, bugel en Janny Geelhoed, bugel, 69 p., le prijs. MARKTBERICHTEN TUINBOUWVEILING ZUID-HOLL, XIL 2e prij's: Marjan Steutel. cor. 63.5 pnt. 1 Vri;dag 7 maart: Andijvie 149-163 p. 'eg. rol» a-- Ikool 48-67 p kg. grote peen 20-39 p kg.- prei 'Ia 92-324 p. kg Ila 83-98 p kg. selder-.j 36-3S p bos. «Ia 17-23 p. st. uien 14-28 p. leg. «prul- kg, ld 141-189 p. kg. witlof Ia 158-182 p. I Ila 141-161 p. kg. Ib 151-164 p. kg. Ub 130-147 p. kg. aaiivoer witlof 26 ton. Spinazie 146-168 p. kg. - Fr. Saman, Slekene (België): 2 L. 1 Schoonste vet varken Buys. Koewacht: 3 P. Suy. Absdale. 1 J Pieters; 2 Hyp. Vergauwen; 3 1 3 jaar of ou-|Hyp. Vergauwen. Koudbloed ruinpaard 1 der: 1 Jan Pieters. Koubloed merriepaard van 2 jaar: 1 J. Dobbelaer; 2 J. Dobbelaer; 3 P. Suy. Warmbloed, merrie- of ruinpaard van 1 F. Buys. Koewacht: 2 Fr. Saman. Ste- kene (België) Heden overleed, nog vrij onverwachts, in het St-Antoniusziekenhuis te Oostburg, mijn innig geliefde man, onze va der, behuwdvader en opa, de heer GERRIT JGSEPHUS DE MEIJER op de leeftijd van 63 jaar. Breskens M. M. de Meijer- Jongman Terneuzen G. L. de Meijer H. de Meljer- Boerdam Gert Heieen Marco Breskens. m.s. .Westerschelde'; J. M. de Meijer Velzenoord: H. Rekers-de Meijer E. Rekers Gitta Menno Wormerveer: P. de Jong-de Meijer R. de Jong Connie Piet Ellen Breskens. S maart '69, Scheldekade 3. De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 12 maart, om 15.45 uur. op de alge mene begraafplaats te Breskens. vanaf ge bouw Jmmanuël'. Weljkmanlaa.n. Schoonste vleesvarken: 1. 2 en D Broer Vergauwen. Schoonste vette zeug: 1 Hyp. Vergauwen: 2 J. Pieters. Zeug met biggen: 1 Broer Vergauwen. Schoonste toom biggen (minstens 6 stuks): 1 Broer Vergauwen: 2 Hyp. Vergauwen: 3 L. Vergauwen. Petrein biggen: 1 Broer Vergauwen. Voor de schoonste toom lopers (boven 3o kg minstens 6 stuks) 1 Broer Vergauwen. Voor de schoonste fokzeug (kennelijk drachtig) 1 Broer Vergauwen; 2 Hyp. Vergau wen; 3 Hyp. Vergauwen. Folcvee: kkampioen: J. Dobbelaer. Voor de schoonste koeien met 6 en meer tanden: l J% ??bbe,aer: 2 G. van Ruymbeke: 3 j. dobbelaer. J Voor de schoonste koeien met 4 Lan den: IJ. Dobbelaer: 2 J. Pieters. voor de schoonste vaarzen met 2 tan den: IJ. Dobbelaer Voor de schoonste runderen met 2 tan- 1 A.d'Hooghe; 2 J. Dobbelaer: 3 Pieters. Voor de schoonst runderen zonder tan den: Graskalveren: Ikle.ne maat: 1 Jan Pieters: 2 G. van grote maat: l J. Dobbelaer: 2 J pie ters: 3 J. Pieters. Stieren: kampioen sneren: G. van Ruymbeke. i Kapelleb rug. 1 G. van Ruymbeke; 2 J. Pieters. Schoonste springstieren zonder tandem 1 G. van Ruymbeke; 2 Arth. d'Hooghe. bchoonste stieren var een half tot t jaar: Vetvee-''CrS' van Ruymbeke. Kampioen vetvee: H. B. Picavet, Hulst, kampioen dikbillen: L. van Dorsselaer Heikant. Voor de beste vette koeien met 6 en meer tanden: 1 H. B. Picavet. Voor het beste vet rundvee met volle tanden 1 H. B. Picavet. 3 J Pieters: 2 L. van Dorsselaer. Voor de beste ossen: met 2 tanden ,1,2 en 3 H. B. Picavet. i Voor de beste o?sen zonder tanden: 1 en 2 H, B. Picavet. SINT -ANN ALAND Jaarvergadering WHS In de zaal van hotel Den Gouden Leeuw' te Sint-Anna land. werd de jaarverga-j dering gehouden van de sportvereni-j ging WHS. De voorzitter, de heer A. J. Soeters. wierp in zijn openingswoord een terugbLik op het afgelopen jaar.] dat gunstig was voor de vereniging. Er zitten goede kansen voor kampioen schappen. Het ledental bedraagt 96 zodat verschillende elftallen kunnen uit ko men. Sportvelden zijn in goede staat en de verlichting op het oefenveld mag als een uitkomst worden gezien. Ver der maakt men bij ongunstige weer; gebruik van de sporthal, waar ook kan; worden getraind. De secretaris, de heer Jan Quist bracht, het jaaroverzicht, terwijl de penning-! meester, de heer J. den Engelsman, het financieel verslag gaf met een batig I saldo van 40.61. Steun van donateurs zal nodig zijn. De aftredende bestuursleden de"" heren J. Quist en M. Mosselman, werden her kozen. Het bestuur werd van vijf per sonen uitgebreid tot zeven personen. P*ij stemming werden de heren A. Scherpenisse en F. den Engelsman, ge kozen. In de plaats van de heer L Snits wegens vertrek en bedanken van de heer Poortvliet, werden geen kandidaten ge-| vonden, zodat het enige lid van het elf-I talcommissie de heer W. van Vossen Az' het opstellen in het komende jaar voor' zijn rekening zal krijgn. Tot bode werd aangesteld de heer R. Rijnberg. JAARVERGADERING VAN RECHTZINNIG HERVORMDEN ZIERTKZEE De vereniging van recht- zinnig hervormden te Zierikzee komt! dinsdagavond bijeen voor haar jaarver gadering. De bijeenkomst vindt plaats in het hervormd verenigingsgebouw. Op 1 de agenda staat onder meer een lezing' van ds. B. Baks over het onder-werp .wat is actuele prediking?' (ADVERTENTIE) OOSTBURG R-K Politiebond Jaarvergadering Onder voorzitterschap van de heer J. J. Marteijn uit Oostburg hield de afdeling West Zeeuwsch-Vlaanderen van de rJc. Solitiebond haar jaarvergadering in otel ,De Eenhoorn' te Oostburg. Op deze zeer goed bezochte bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen van ac tueel belang aan de orde. Enkele van de door leden naar voren gebrachte za ken zullen aan het hoofdbestuur \vor-] den voorgelegd. In het bestuur kwam geen wijziging. De heer F. Picavet uit] Sluis is secretaris, de heer A. van! Kruijssen uit Sluis penningmeester. Hoe wel het financieel verslag een gering- batig saldo gaf te zien. was men toclii rh-dcc-m Ap voom AVd, 1 van mening dat er middelen gevonden rol^eriefahriek Ro^, vv •anhuleerd en iet atnai kleinere CARROSSERIEFABRIEK IN BERGEN OP ZOOM MOET SLUITEN Kom naar de Royal/Deco Showboot - 'n boot vol woon-ideeën U kijkt uw ogen uit Prachtige Royal en Deco wand- meubel systemen en verder: alle» 'oor uw li nen te worden om het 25-jarig bestaanWannuleerd en 1 >-va, kle- ier* ö,- ;riX*5S2m,« 1 "Tï voorhij 1 ^e-s B,„ lemg. Hf; c :r|'D sn i.„. R a',?„ 8e,!?:r ""Uw 6 00. Er schu .1 2 n v.r 2, 14 leden die de afdeling telt. :n oe pe- een kwart riode van 1 oktober tot en met 14 vember van dit jaar hun 25-jarig dienst- jubileum vieren. Afgesproken werd in juni weer een ledenvergadering te be leggen, waar deze onderwerpen nader zullen worden bekeken. Voor de beste dikbillen; grote maat: 1 L. van Dorsselaer: 2 A. Geensen: 3 L. van Dorsselaer. kleine maat: 1 en 2 A. Geensen Wei-ossen met 2 tanden: 1 en 2 C. de Moor. Roodbonte ossen: 1 C. de Moor. Vette stieren: 1 C. de Moor; 2 J. Pieters. Kruisingen: 1 en 2 L. van Dorsselaer. Oharleroi kruisingen' 1 en 2 A. Geensen. illjoen. terw.j! aan het soneel nog 2'.000 i tbetaald moest worden. De onder-iircc«eur moest zelf 720 bijleggen om ie weeklonen te kunnen betalen. De bedrijfsvereni gingen hebben toegezegd de 'ontslagen werknemers vooiIod:? zes weken loon1 uit te betalen. Krt lailUssem-mt .s aangevraagd door de directeur vac he' j bedrijf, de heer P. Roset. Midden ,-on z jaar kreeg hii al het advies van -le vak bonden om te s'u te-i De heer Ko.-et 1 vestigde toen zijn hoon op een fus e en nieuwe grote ordera. Diverse bespre!-::. gen leverden geen entte, resultaat - j Hij heeft toen nog geprobeerd de regering 200.000 'os te waarmee hij volgens z.jn zeg; .bedrijf zou kunnen redden. De 1 is daarop niet ingegaan De vaKbondtn -hebben midden deze .veelt ben einde! gemaakt aan alle onr .rheid. Zij] drongen aan oi een directe sluiüng, zo- dat tenminste' de lonen nog betaald zouden kunnen worden. bij [tanei Verrassende nieuwtjes! j MIDDELBURG Ligplaats: Losknde t m woensdag 12 maart 1969 Open van 10-22 uur iToegang vrij Niemand praat u iets aan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 5