HAYA VAN SOMEREN: DE EERSTE VROUWELIJKE PARTIJVOORZITTER Eeuwfeest Suez kanaal zonder feestgedruis LEZERS SCHRIJVEN Eind maart verkiezing te verwachten Sterk' idee Onderzoek van drs. M. van Dam GIFTIGE MIDDELEN Reumabestrijding ALWEER BIJNA TWEE JAAR GESLOTEN A PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 10 MAART 1969 DEN HAAG (GPD) Op 29 maart heeft ons land zijn eerste vrouwelijke partij-voorzitter: mevrouw Van Someren-Downer (42). Op die dag .gelukkig niet op 1 april' wordt Haya, zoals zij beter bekend is, zeker voorzitster van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Er zijn namelijk geen tegen kandi daten. Na haar vertrek uit de tweede ka nier, waarin het aantal vrouwelijke leden bepaald niet in overeenstem ming is met het aantal stemgerech tigden van het zogeheten .zwakke geslacht', is Haya maar kort uit het politieke leven weggeweest. Het politieke, (kamer)-leven, dat zij op gaf voor haar 3-jarig zoontje Bart- Jeroen, die tevergeefs zijn parkiet Petertje' spreken tracht te leren, toen wij op bezoek naren aan de Van Somerenweg in het Rotterdam se K ralingen. Miste Haya haar kamerwerk in de afgelopen maanden .De kamer en het werk daarin heb ik geen ogenblik gemist. Hoewel ik daar wel even bang voor ben geweest. Vooral omdat tk na het af breken van mijn journalistieke loop baan erg naar de krant heb ver langd. Dat ik het kamerwerk niet miste, kwam in hoofdzaak, omdat, het de laatste drie jaar te zwaar was en ik steeds wroeging 'nad. Ik voelde mi) een slecht kamerlid, om dat ik niet alle tijd aan het werk kon geven. Maar ook een slechte moeder omdat ik te weinig aan dacht aan onze peuter kon besteden. Als voorzitster kan ik veel werk thuis doen. Vergaderen bijvoorbeeld. Het is geen baan die je de gehele dag openst. De meeste partijvoorzit ters hebben hun werk naast hun functie. Ik kan nu bijvoorbeeld 's avonds als Bart-Jeroen slaapt veel partliwerk doen en overdag met hem optrekken. Met een kind heb ik tijd genoeg over'. Gaat de nieuwe WD-vc »rzttster nog spreekbeurten vervullen? Beslist net. Misschien in de ver kiezingstijd. Maar dan nog als heel hoge uitzondering. Vorige week heb ik voor de laatste maal gesproken. :o Meppel. Dat was omdat ik maan den geleden, toen lk daar zou spre ken ziek werd en beloofd had mijn afspraak na te komen'. Vrouwenkiesrecht Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd dat er in Neder land een vrouwelijke partij-voor-1 ritster werd gekozen. Het vrou- j wenkiesrecht werd reed# 50 jaar| geleden ingevoerd en de emancl- j patie van de vrouw schreed voor- j al na de oorlog toch met reuzen schreden voort Waarschijnlijk door dezelfde oor zaak die tot gevolg heeft, dat nog geen 10 procent van onze parlement.- zetels door vrouwen worden ingeno men. Het aantal vrouwen waaruit een keuze gemaakt kan worden is klein. Voor een vrouw met één kind is het al bijna onmogelijk kamerlid te zijn. En het aantal óngehuwden of vrouwen zonder kinderen van wie ook de man geen bezwaren te gen een politieke carrière van hun vrouw heeft is nu eenmaal niet groot. Daarom zijn er logisch min der vrouwen in de kamers en aller- le. andere politieke functies'. Wordt de combinatie vrouw-par tijvoorzitter gemakkelijk aan vaard Oh ja. zeker in onze partij. Maar er zijn toch nog wel ouderen, die er aan moeten wennen. Die zeggen waar gaan wij heen?'. Maar de meesten vinden het normaal. Mar- ga Klompé heeft, als eerste vrouwe lijke minister wat dat betreft de spits voor ons afgebeten. Tegen een vrouw als partijvoorzitter ziet mén nu niet zo meer op'. Is de Nederlandse vrouw meer of minder politiek geïnteresseerd dan de man .Anders. De interesse van de man nen is meer gericht op de Ideologie en op sociaal terrein. Lonen en soci- i ale voorzieningen en zo. Vrouwen hebben meer belangstelling voor on derwijs of woningbouw om maar eens een paar zaken te noemen'. Openheid Hoe denkt de kandidaat-partij- voorzitste. over de .openheid' waarover kolommen volgeschre ven en uren volgepraat werden en nog zullen worden .Al die discussies over openheid wer ken verwarrender dan ze ophelderen. Uiteraard heeft iedere Nederlander het recht, zelfs de plicht mee te pra ten over voor ons allen belangrijke' zaken. Maar je kan niet de democra-j tie bij twaalf miljoen mensen thuis i brengen. Wie dat de mensen voor-] spiegelt vertel* een verhaaltje, da', zelfs niet in de .Fabeltjeskrant' thuis hoort. De mensen vooral zij die overal op kankeren moeten par-1 tijbijeenkomsten bezoeken en daar. I or in commissies hun bezwaren ken-! baar maken. Dat gebeurt veel te wel-1 mg. Hier in Rotterdam houden wij wekelijks spreekuur. Er is dan een kamer-staten en gemeenteraadslid j aanwezig om de mensen te woordj te staan. Maar er komen slechts gemiddeld 10 lot 15 mensen en dat is voor een wereldstad als Rotter dam toch wel een beetje magertjes nietwaar?' nietwaar?' Hoe komt toch de geringe poü- t.eke belangstelling volgens het laatste Nipo-onderzoek is het 53 procent van de kiezers geen kwartje waard om te mogen i stemmen. Komt dit door hel steeds ingewikkelder worden van I de zaken en is het gebruik van] vreemde termen mede oorzaak?' .Inderdaad De zaken worden steeds ingewikkelder. Maar zeker ook hef gebruik van vreemde woorden I# er schuld aan. Ik ben Jaren geleden al een kruistocht tegen net vreemde woordgebruik begonnen. Dat was nr. het succes van Koekoek, diï als I verkiezingsleus niets anders zei dan .de melk is te duur'. Het gebruik van vreemde woorden is een wezenloos vertoon van quas.- geleerdheid. Achter de vreemde woorden gaan meestal de problemen, waarmee men geen raad weet schuil. Verschillende publiclteitsorganen doen er ook aan mee. Zo is nu het woord pragmatisme erg in. Zij ver geten dat bijna geen sterveling de met vreemde woorden doorspekte ar tikelen leest. Ook een accademicus wil wanneer hij een krant of week blad "est of eèn discussie via radio - - beluistert alles eenvo" i zien Zondek allel. mooie woorden, waarmee de schrij vers of politici zich van hun publiek of aanhang vervreemden'. De VVD lijkt bij alle andere partijen, waar links en rechts, radicaal en conservatief, jeugd en ouderen tegenover elkaar staan een soort uitgebluste vulkaan, is dat zo?. Beslist niet! In de partijen waar het geloof het bindmiddel was. is de strijd niet zo vreemd. Het geloof al leen houdt de mensen diet meer sa men en dan treden de verschillen op. Want een katholiek kan zowel libe raal als socialist zijn. De Bijbel geeft geen oplossingen over de wo ningnood. het verkeersprobleem of de ontwikkelingshulp. Daarvoor is het geloof ook niet, meen ik als vrijzin nig protestantse. Bij de PvdA lig gen de moeilijkheden anders. Het so cialisme kan niet meer de wezenlij ke oplossing bieden voor de proble men van vandaag. Daardoor zijn er conflicten In deze partij: overigens niet alleen hier. In de VVD kennen wij de moeilijkheden van anderen niet. Daarom lijkt het bij ons zo rustig, maar het bruist van bedrij vigheid'. Hobbies Heeft u hobbies en de tijd ervoor? .Zeker. Ik fotografeer graag en be zoek als het erven kan theaters. Kort geleden hebben wij nog Osborn's /Time present' gezien'. Doet u nog aan sport .Nee, eng genoeg met. Maar ik heb mij voorgenomen spoedig weer met judo te beginnen'. Hoe vindt uw man uw politieke ambities .Best. Hij was voorzitter van de afdeling Amsterdam van de WD Hij is 'dus politiek geïnteresseerd. Wij praten wel over politieke zaken maar beslist niet alleen daarover'. Zou u minister willen worden wanneer men u dit vroeg .Nee, om dezelfde reden als ik be dankte voor het kamerlidmaatschap. Ik voel mij in de eerste plaats moe der. Onze zoon moet zich geen halve wees voelen, omdat zijn mamma zo nodig minister zou willen worden'. Kookt de nieuwe WD-voorzitster graag en wat het liefst .Nee. ik kook niet graag. Ik doe het natuurlijk wel. maar om nu te zeg- fen .Hé. lekker koken' dat niet. Ik ook eenvoudig. Of ik moet een be vlieging hebben. Dan maak ik rijs- bruddel (een eigen naam) waarmee ik altijd succes heb. Rijst met pa prika, champignons en zo. erg pittig. Waarheen gaat de reis meestal in de vakantie .Naar het stille deel van de Provence. Bij A:x of Arles. Wij gaan meestal met een klap-caravan. Van ons vaste plekje gaan wij dan een paar keer naar zee. Daar staan doen wij niet. Het is ons te druk Televisie Kijkt Haya van Someren naar de televisie en wat zijn haar fa voriete programma's .Ik volg zoveel mogelijk de actuali teitenrubrieken, die ik allemaal erg goed vind en sla samen met Bart-Jeroen de Fabeltjeskrant nooit over. De Fabeltjeskrant vind ik de top op de beeldbuis. Radio be luister :k weinig. Meest alleen .n de auto en dan hét gesproken woord. Ik ben lid van de AVRO en de TROS. Deze twee omroepen zouden samen moeten gaan. maar door ons vreemde omroepbestel zouden zij samen geen minuut méér zendtijd krijgen. T)us gebeurt het niet.' Op de televisie volg ik ook sport wedstrijden zoals Ajax-Benfica of cle schaatskampioenschappen. Bij de 10 kilometerrace van Kees Verkerk in Inzeil zat ik zelfs nagels te bijten, van de zenuwen. Hetzelfde had ik toen Jan Janssen op weg was naar de gele trui. Ik weet niets van wiel rennen, maar ik heb ademloos zitten kijken en duimen dat hij het zou halen.' Wat leest Haya van Someren? De laatste tijd veel boeken over de toekomst. Zoals .Morgen is vandaag begonnen'. Ook het boek van Polak is inderdaad toestemming van Deióe partijen nodig, maar een Egyp tisch voorstel tot onderzoek van het kanaal achtte hij in tegenstelling toi Abba Eban .redelijk en aanvaard baar'. Sinds de zesdaagse oorloz is er n at- feitelijke toestand aan het Suez- kanaal weinig veranderd. Vooral de Israëlische onverzettel.jkc wU om géén duimbreed toe te geven beeft een verandering in de si a'us quo be moeilijkt. Hoewel het wantrouwen jegens de Egyptische m inoeuvivs nie.t onbegrijpelijk is te noemen staat het vast dat. Israël de grootste hinderpaal ls bij het herstel van het kanaal als 'internationale waterweg De grootste moeilijkheid ligt echter niet op politiek of militair, maar op economisch terrein, niet alleen loste Israël het probleem van de olievonrzicning en transitohandel op door ijlings een pijpleiding aan ie leggen van de golf van Akaba naar de .Middellandse Zee (onmiddellijk nagevolgd door Egypte), de blokkade van het Suezkanaal bevorderde bo vendien in sterke nmte de houw van grote, super- en maninioettankers. De verbindingsweg tussen de olie rijke staten aan de Perzische Golf en Europa werd na juni 1967 nood gedwongen verlengd tot om Kaap ae Goede Hoop. De belangrijkste re ders vonden dat hoe vreemd het ook klinkt niet erg. Ze waren al eerder toe aan de Kaap-route, want het mag waar zijn dat het scheep vaartverkeer langs Suez 13.7 procent van hei wereldtotaal in 1966 was (50 tot 60 schepen passeerden er per dag), daar tegenover stond dat sinds 19o6 de tarieven zo vaak verdubbeld Haya van Someren en haar 3-jarig zoontje Bart-Jeroen. heeft'mij enorm geboeid. De laatste maanden heb ik meer gelezen dan in 3 jaar kamerlidmaatschap. ,toen had ik er geen minuut tijd voor.' Js de voorzittersfunctie van een partij erg belangrijk .De fractievoorzitter bepaalt het beeld van de partij. De partijvoor zitters blijven altijd op de achter grond. Ik zou ze zelfs niet <s»ns alle maal op kunnen noemen. Hun werk ligt In hoofdzaak op organisatorisch gebied. Of de voorzitter het beeld en heleid kan meebepalen weet. ik echt nog niet. Dat kan je mij het beste over een jaar nog eens vragen zijn, dat ze Egypte toen wekelijks zo'n 15 tot 20 miljoen guldeai ople verden. Deze prijsstijging had tot ge volg, dat de gemiddelde tonnage dat m de maand mei van 1967 aan nieu we tankers besteld werd 63.500 be droeg. In november was dat al ge stegen tot 81.500: een ontwikkeling d.e ertoe leidde, dat in het tussen liggende halve jaar de bestellingen van tankers van 200.000 ton en meer met 260 procent toenamen. Dat zijn giganten, die net Suezka naal niet eens zouden kunnen passe ren. De afstand wordt groter, de kosten worden gedrukt dat is de reden waarom de omweg via Zuiri- Afrika zelfs te verkiezen is in dc toekomst. Voor de grote reders heeft het Suezkanaal definitief afgedaan. Heeft het togen deze achtergrond eigenlijk nog zin om het Suezkaniai ooit weer bevaarbaar te make.i voor schepen tot 250.000 ton, een operatie die aan investeringen meer dan een miljard gulden kost? Merkwaardig genoeg houdt de vooijsitter van de (Egyptische) kanaalauto:-: telt, Ach- med Mashhour. vol van wel. Sterker nog, hij beweert dat een dergelijke investering zich binnen tien jaar heeft terugbetaald. Tegenover een correspondent van het Engelse dag blad The Quardian, zei Mashhour onlangs nog, dat .diepgaande studies ons hebben gesterkt in het geloof dat uitbreiding van de tonnage van olietankers in de komende jaren de 250.000 niet zal overtreffen'. Mash hour is vastbesloten het Su 'zkanail zijn positie te hergeven. Een ander, maar mins'ens even in teressant punt is de vraag waar Egypte, ais het inderdaadserieus restauratie overweegt, die miljard gulden vandaan denkt te kunnen ha len Mashhour liet de -ïaam Koeweit vallen, maar het is twijfelachtig of deze belangrijke olieleverancier daar aan wil, gezien de houding van zijn afnemrs. Voor Nasser is de aangewezen geldschieter natuurlijk de Sowjet-Umte en dat om twee re- i.enen. Door economische en militai re hulp van Moskou in te roepen heeft de Egyptische president een vinger gegeven en de Russische lei ders zijn maar al te bereid om de hele hand te grijpen. De in het Kremlin uitgedachte politiek met be trekking tot het Midden-Oosten wijst al jaren op een streven naar vergro ting van de invloedssfeer in dit deel van de wereld. Daarnaast van economisch eigenbelang sprake. De Russen proberen al enige Hjd hun handel op het Verre Oosten uit te breiden. Omdat de schepen van hun commerciële vloot doorgaans nog niet zo groot zijn, kunnen rii zich een omweg via de Kaap njet ver oorloven. Vooral het streven van ''de Sowjet- Dnie om een duurzeme invlo-d in de Arabische landen te verwerven is iets waar de Verenigde Stai-c zich fel tegen verzetten. Het ia één van de redenen waarom in het Midden oosten een eigenlijk lokaal conflict d.e .schaalvergroting* heeft onder gaan, die 't verklaarbaar maakt dat de grote vier er zich mee gaan be moeien. Als Egypte het Suezkanaal wii herstellen, uitbreiden en hero penen wat nog niet zo zeker is als Achme.d Mashhour suggereert en de Sowjet-Unie zou daarvoor het geld verschaffen, clan is' het aanne melijk dat het westen zijn best zal doen om deze weg ais internationa le route nog aantrekkelijker te ma ken: ook voor andere schepen dan tankers. In deze sfeer van internationale po- l.tieke spanning en economisch ver- vai gaat de waterweg die eens de wereld een flink stuk verkleinde. Tijdens e S ez-crisis in 1956 was bol kanaal ook enkel- maanden geblok keerd. Schepen die hier in de noor delijke ingang bij Port Said gezon ken waren, werden door marine-op- riiiiiiingsvaartulgeii geborgen. Op 25 maart 1957 kwam de doorvaart weer vrij met het lichten van de sleepboot Edgar Bonnet, door Neder landse bergers. Op 10 april werd het kanaal weer geopend voor normaal verkeer, nadat het 145 dagen ver sperd was geweesl. Vlees kopen In uw krant van 5 maart jongstleden komt een artikel voor: .Abattoir Goes is afgekeurd.' Afgezien van het feit dat hierin enkele onjuisheden staan, die niets met ons bedrijf te maken hebben, willen wij ten aan zien van het laatste gedeelte in het artikel enkele zaken recht zetten, die wel ons bedrijf raken namelijk dat wij als Zeeuwse Vleeshandel ZVH hebben aangeboden om voor de .sla gers zonder rijbewijs' het vlees tegen vergoeding te vervoeren en dan wordt er bij vermeld: Als de slagers daar van gelxruik willen maken moeten ze natuurlijk ook hun vlees van deze grossier betrekken. Wij als Zeeuwse Vleeshandel stellen er pnjs op om te verklaren, dat wij tot tweemaal toe op een vergadering aangeboden heb ben zoals wij het nu letterlijk stel len: ,De Zeeuwse Vleeshandel ;s be reid om voor de zelfslachtende sla gers het vlees uit Middelburg of Vlis- sïngen te vervoeren tegen een rede lijk tarief'. Daarbij is geen enkele eis gesteld dat het vlees bij ons gekocht moet zijn. Wij durven dan hier ook te verklaren, dat de drie genoemde slagers zonder auto of rijbewijs geen enkele moeilijkheid hebben. Deze slagers worden zonder dwang door de ZVH bediend en dat kost geen 40,- tot 60.- per geslacht dier. Verder willen wij de Goese slager M. Ruys- saard sr gerust stellen, dat hij niet in de handen van een grossier gedre ven wordt. De tijd dat de Nederlan ders gedreven werden is voorbij. De heer Ruvssaard is zo vrij als een vo gel, hij mag kopen bij de boer. bij de veehandel, ook mag hij nog zelf mes ten als hij dat liever wil. En als hij dan helemaal geen weg meer weet mag hij ook nog naar een grossier, wat niet persé de ZVH hoeft te zijn, Vijf werknemers bij de hoogovens hebben een methode bedacht die hun baas belangrijke besparingen zullen geven in de dne staalfabrieken. Wanneer de Hoogovens nu zelf zeg gen dat die besparingen .belangrijk' zullen zijn en wanneer de technische leiding zelf niet .zoiets heeft kunnen bedenken, dan begrijp ik niet dat der van die jongens met een arnie duizend gulden naar huis worden ge stuurd. "Wanneer de zaak volgens de nieuwe methode wordt toegepast hebben zy dat daar op die staalfa briek er binnen 1 week royaal uit. Maar dit is niet meer dan een fooi, zelfs een heel klein fooitje. Een paar aandelen waren beter op zijn plaats geweest. R. Repko. Veere. In opdracht van het partijbestuur van de PvdA en ten koste van grote bedragen heeft drs M. van Dam te zamen met T. Pauka een .sociolo gisch onderzoek' gehouden. De betrokken partijgenoten hebben een boekwerkje van 18 folio-pagina's met 54 vragen (sommige uit 8 en meer onderdelen bestaande) voorge legd gekregen. Beantwoording was dus alleen voor volhouders wegge legd. Wie dit in hoofdzaak zullen zijn geweest, is te raden. Kritische beschouwing van de vragen leidt tot de conclusie dat drs M. van Dam op beschamende wijze zijn. hem als we tenschappelijk onderlegd man ver strekte (daarvan wil ik nog uitgaan hoewel twijfels aanwezig zijn) op dracht heeft uitgevoerd. Vraag 1: welke 3 vindt u de be langrijkste (volgt een 8-tal) waaron der: het. Chinese communisme het Russische, communisme het Amerikaanse kapitalisme de rech- se dictaturen in Europa, doet direct vermoeden welke kant men op wil. (de vraagtekens zijn van mij. K. i. Ben vraagstelling over rechtse en linkse dictaturen komt men niet te- f'an vraag 2 zijn onderdelen als bij voorbeeld: ,het Russisch communis me is een onmiddellijke bedreiging van de wereldvrede' en .het Ameri kaanse kapitalisme is een belang rijke oorzaak van de armoede in Zuid-Amerika' eveneens als mislei dend te kenmerken. En wat moet het ondervraagde partijlid antwoorden op een vraag als (25b): de jongeren, van dc PvdA. hebben teveel invloed'. Teveel in verhouding tot hun aan tal? Teveel door hun aantal? Welke conclusie zou drs M. van Dam ver binden aan een beantwoording met .oneens' Wat moet men met een vraag als .de PvdA moet een meer moderne linkse politiek voeren zonder zich te laten hinderen door de traditionele arbeidersaanhang?' Wat is dan toch moderne linkse politiek'? Veel NL- ers zullen menen dat zij een moder ne linkse politiek voorstaan, veel an deren zijn de mening toegedaan, dal. het merendeels oude wijn in jonge zakken is. En dan de vraag (27) .wat is uw oordeel over de stroming nieuw links in dc PvdA'. Over wat' hun aanwezigheid In de PvdA, hun politieke opvattingen, hun methoden om de macht te verkrijgen? Gooi het maar in mijn pet. Tussen haakjes: de mening over an dere stromingen in de PvdA wordt niets gevraagd! En als laatste voorbeeld vraag 32 (sub 17): De PvdA is geen echte socialistische partij meer'. Wat is dat .echte'? Ik durf de pretentie te hebben mij .echter' democratisch-so- cialist te noemen dan drs M. van Dam en zijn consorten. Het niet on middellijk vermelden van absolute aantallen en van bijvoorbeeld verde ling over soorten groepen e.t.q. doet ook ernstig twijfelen aan de serieu ze opzet. En als klapstuk de schaam teloosheid van drs M. van Dam zijn gegevens te publiceren (vlak voor het congres, wie gelooft aan het toeval) In het Vrije Volk tegen de wil van zijn opdrachtgever: het be stuur van de PvdA. Het is typerend voor de strijdmethodes van drs M. van Dam en consorten. Zierikzee Mr K. A. Keuning (lid PvdA) haar eeuwfeest tegomoet. Het is een begrafenissfeer, die wel heel pijnlijk afsteekt tegen de geest van nlernatlonale samenwerking en een dracht waar.n het kanaal van 1859 tot 1869 onder leiding van de Franse diplomaat Ferdinand de Lesseps werd gegraven. Sinds zijn opening op 17 november van dat jnar is bel Suezkanaal nu voor de tweede keer voor Innge tijd gesloten. Om uit deze impasse te komen is wel t ns geopperd Egypte lie* beheer te laten houden, maar de Verenigde Naties dc neutraliteit te j laten garanderen. Maar het Suezka naal is binnen een eeuw veranderd i van symbool van internationale har- monie tot instrument van een enge nationalistische politiek. Die onl- 1 wikkeling is niet meer terug te draaien en daarom wacht het Suez kanaal een sombere verjaardag. Naar aanleiding van het artikel .Be ter resultaat met minder giftige middelen' in de PZC van 20 februari jongstleden, zouden wy het volgende willen opmerken. In dit artikel geeft men dus toe, in het verleden via ons voedsel giftige middelen te hebben toegediend, zoals in aardappelen, groenten en fruit, etc. Dit gif is dus schadelijk ge weest voor het publiek en nu werkt men met minder giftige middelen, maar het blijven giftige middelen, die in onze lichamen worden opgeno men. In het grootste vertrouwen heb ben wij als kopend publiek deze voe dingsmiddelen gekocht en genuttigd. Moeten wij hiervoor dankbaar zijn? Wat zijn hier de gevolgen van en wie zijn hiervoor aansprakelijk te stellen? Wie betaalt de doktersreke ningen etc.. wanneer de onbekende ziekteverschijnselen tevoorschijn ko men of al tevoorschijn zijn gekomen Waarom zijn we niet van tevoren ge waarschuwd en is men hierin nalatig geweest Zo lees ik verder in dit artikel: .Deze hele chemische onkruidbestrüding ia momenteel sterk in de belangstelling, omdat het kostenbesparend werkt.' Wat een uitgangspunt: en dat noemt men ook nog economisch. En wij als kopend publiek moeten dit alles maar slikken Hebben deze mensen er wel eens aan gedacht, wat ze hun mede mensen hiermee aandoen of al heb ben aangedaan Wij hebben onze ge zinnen lief en wensen het juiste voed sel verstrekt te krijgen, zonder gif middelen. Kinderen krijgen via scho len en andere instanties te horen: .Snoep verstandig, eet een appel': Deze appelen doen me nu denken aan de vergiftigde appel uit Sneeuw witje en de zeven dwergen. Na het lezen van dit artikel zeg ik: Kind, eet geen appel meer, ze zijn vergif tigd. Verder staat er nog in het betreffen de artikel: .We gaan beslist de goede kant op bij deze chemische onkruid- bestrijding'. verzekerde de heer Hage (specialist voor plantenziekten bij de rijkslamdbouw voorlichtingsdienst)'. De fabrieken en de voorlichtings dienst zoeken naar steeds minder giftige middelen. Maar het blijft ver gif. En moeten wfl deze artikelen al? kopend publick nog op onze tafels brengen? Neen, dank u. wij passen er verder voor. Nog een goede raad. Blijf er maar helemaal af. Gods natuur was goed. Wanneer het bij de mens verkeerd gaat krijgt de Schepper de schuld. Verbeter dc wereld en begin bij uzelf. Wij vragen uw instemming door mee te werken aan een hand tekeningenactie voor onbespoten voedingsmiddelen. Goes, A. M. de Kort-Stornebrink W. do Kort Albert Joachimkade 5a. Goes In het afgelopen jaar zijn weer vel» Nederlanders slachtoffer van de reu matiek geworden. Een kleine geluk kige minderheid van hen zal welltcht volkomen genezen. Een groot deel zal zij het alleen met hulp van anderen en met gebruik van aan hun handicap aangepaste hulpmiddelen een beperkt maar betrekkelijk normaal leven leiden. Sommigen ech ter zullen bijna of geheel invalide worden. Eén op de achttien Neder landers lijdt aan een of andere reuma tische aandoening. Gelukkig niet al len, maar toch niet minder dan ruim honderdduizend landgenoten zijn door reuma zodanig gehandicapt, dat zij de voor een gezond mens meest sim pele handelingen niet meer kunnen verrichten. Reuma veroorzaakt voor deze grote groep landgenoten niet alleen veel lichamelijk leed. maar ook grote psy chische problemen. Door de ontmoe diging van niet meer mee te kunnen doen worden reumapatiënten vaak in zichzelf gekeerd en hebben zij de nei ging zien van het normale leven af te zonderen. Dit nu moet met alle middelen worden voorkomen. Het Nationaal Reumafonds stelt zich ten doel het. leven voor reumapatiën ten weer zinvol te maken. Door de financiële middelen beschikbaar te stellen voor de verstrekking van hulpmiddelen van dc meest uiteenlo pende aard. door financiële steun aan de bouw en inrichting van reu- niaklinieken en -verpleeghuizen waar reumapatiënten opgenomen, behan deld en gerevalideerd kunnen wor den, en door grote sommen gelds te besteden ter stimulerig van het we tenschappelijk onderzoek naar ds oorzaken van reuma. Een van de dankbaarste taken is wellicht te trachten de reumapatiënt I uit zijn isolement te halen. Het Na- tionaal Reumafonds verleent hieraan een belangrijke bijdrage door reuma patiënten uit het; gehele land een zor geloze vakantie in het eigen reuma- vakantiecentrum aan te bieden Jaarlijks besteedt het Nationaal Reumafonds ruim een miljoen gulden aan genoemde activiteiten. Wil het zijn taak echter kunnen blijven ver vullen kan het fonds dat. als niet door de overheid gesubsidieerde in stelling, uitsluitend met uw finan- ciële hulp! In de week van 24-30 maart is de landelijke collecte voor de reumabe strijding. U kunt van uw sympathie I voor ons werk doen blijken door een gulle gift in de collectebus. Wordt u geen bus voorgehouden, dan is het gironummer van het Nationaal Reu mafonds te 's-Gravenhage: 3 2 4. En wilt u ons werk daadwerkelijk steunen als collectant of collectrice dan is uw aanmelding hiervoor van harte welkom bij de secretaresse I van het plaatselijk comité Vlissingen. I mevrouw J. Vermeer-Bannink. Wil lem Klooslann 28. telefoon no. 3600. of bij de voorzitter, de heer W. San- derse. Paul Krugerstraat 192, tele foon no. 3385. AARDGAS 'n de laatste raadsvergadering van I S'ivt-Philipslnnd kwam de mogelijk- I heid tol aansluiting op het aardgas nel weer ter sprake. En de vriiag. hoe? - Met West-Noordbrabanl Tholen of Scliouwen-Dulveland? West-Noordbrabanl is wel genegen om Sinl-Philipsland in de aardgas voorziening op te nemen maar vraagt n de aanlegkosten een bijdrage van de Zeg .m, wat redelijk s - Maar het Zeeuwse provinciaal bestuur wei- I gert in deze medewerking to verle- I uen. Het aarlgas is nationaal bezit, en met van boer Boon te Slochteren. :n wiens land het werd gevonden. l het ls dus ook van u en mij. Toch I mogen we er hier niet van mee pro- fileren, wel mee belasting betalen.I Noordbrabant wil Sinl-Philipsland j helpen - Zeeland wil dat niet. Dus zoals vroeger al gezegd werd: Van je familie moet je het maar hebben. A Mol Sint-Ph i psland. HILVERSUM (GPD) Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het Suezkanaal werd geopend. Het ziet ernaar uit, dat dit his torisch moment onder de meest ongelukkige omstandigheden her dacht gaat worden. Bijna twee jaar doet het kanaal geen dienst meer als vitale verbindingsweg tussen de Middellandse Zee en de Indische Oceaan (via de Rode Zee). Onmiddellijk na afloop van de zesdaase oorlog was het een van de bestandsgrenzen waar de vijandelijke legers zich tegenover elkaar vonden. Sindsdien is er over deze scheidingslijn heel wat heen en weer geschoten, het aan tal incidenten is talloos en sommige zeer ernstig, zoals op 24 ok tober van het vorig jaar, toen de Israëli's de olieraffinaderijen van Suez in brand schoten, als reactie op de vernietiging van de torpe dojager Eilath, voor de Egyptische kust. In deze voortdurende gespannen toe stand werd. vooral door inspatin.ng van de VN-kops', ukken (Md Buil en Gunnar Jarring soms toch wel iets bereikt. Er leek even van een zekere opluchting sprake te zijn, toen Egypte en Israël in augustus vorig jaar via de bestandscommissie over eenkwamen niet meer op het kanaal te varen. Daarmee kwam een einde aan een lange woordenstrijd waar oe grens precies moest lopen, in het midden van het water, langs de linker- of de rechteroever. Afge sproken werd bovendien de veer tien schepen die sinds juni 1967 in het grote Bittermeer en een in het Timsahmeer ingesloten waren (om dat het noordelijke en zuidelijke ge deelte van het kanaal gestremd wa ren door scheepswrakken) via de zuidelijke toegang geëvacueerd zou den worden. Daar ia op 27 januari '1968 ook een begin mee gemaakt maar na drie dagen ai werden deze pogingen van Egyptische zijde ge staakt, toen de IsraeLis's een paa-- vaartuigen begonnen te beschieten, omdat deze vanaf het Timsahmeer (zie kaartje) naar het Bittermeer wilden varen. Dit wordt tot het noordelijke deel van het kanaal ge rekend en dat stonden de Israëli's niet toe. Minister Eban maakte de volgende dag in een brief aan Oe Thant duidelijk, dat de .voorgeno men studie van het noordelijk deel van het kanaal geen enkel verband houdt met de overeengekomen vnl- latlng in zuidelijke richting*. Oe Thant zeif voelt meer voor e**n in- sch.kkelijker houding. Voor bevaring

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 4