Geen groepsvorming binnen PvdA bestuur PvdA verlangt erkenning DDR CPFAFD KLANKBORD DEMOCRATISCH APPEL WORDT ACTIEVER Arjos en CHU teleurgesteld over PvdA-houding ACTIE TEGEN SCHEPEN ONDER VREEMDE VLAG SKS s «ivsiïd'izris Kasteel bij Haaren uitgebrand BRANDSTOF AP0LL0-9 KLEINER DAN BEREKEND HOLS VLEES1 3« 1.79,5,37 écht VLEES VRIJDAG BESLISSING MINISTER INZAKE HUISARTSENTARIEVEN Huisartsen: Geen commentaar LINKSE BETOGERS OP DE VUIST VOOR MELINA .GRIEKSE KOLONELS LEDEN VAN AMERIKAANSE GEHEIME DIENST' Inbraken in gemeentehuizen MAANDAG 10 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 3 OVERWINNING VAN NIEUW LINKS (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Dr A. Vondeling' de nieuwe voorzitter van de Partij van de Arbeid, heeft zaterdag na mens het nieuwe bestuur van deze partij, waarin negen aanhangers van Nieuw Links zijn opgenomen, verklaard dat geen groepsvorming in zijn midden zal plaatsvinden. .Namens alle leden van het nieuwe partijbestuur kan ik meedelen, dat wij ons werk in kameraadschappe lijke geest willen doen en dat wij vertrouwen hebben in een vrucht bare samenwerking', aldus dr Von deling aan het eind van een chao tisch verlopen twaalfde partijcon gres, waaruit de Partij van de Ar beid allerminst eendrachtig te voorschijn is gekomen. Vice-voorzltter André v. d. Louw (nieuw links) kondigde na afloop aan. dat zijn beweging, hoewel die sterk aan invloed heeft gewonnen, doorgaat met de beïnvloeding van de meningsvorming binnen de partij, al dacht hij dat de actie voortaan wel meer gericht zal worden op de versterking van de partij zelf. Ook de voorman van Democratisch Ap pel, prof. Heertje, liet weten dat deze rechtervleugel in de Partij van de Arbeid zich verder zeker niet onbetuigd zal laten. Hij voorspelde da* de spanningen in de partij groter zullen worden en dat de tegenstel ling tussen partijbestuur en fractie scherper aan de dag zullen treden. ,H"l congres heeft de grondslag verkiezings- aldus prof. Van der Louw bleek in de samenstel ling van het nieuwe partijbestuur en de wijze waarop het congres zich op stelde, voldoende garanties te zien voor de vruchtbare samenwerking, waarover Vondeling in zijn verklaring sprak. Hij zag kansen voor realisering van de Nieuw-Linksideeën toegenomen en dat stemde hem tot tevredenheid. Eerder hadden hij en zijn medestander prof. G. Klein echter een incident veroor zaakt. dat bijna bot een breuk leidde. De duidelijke nederlaag, die Nieuw Links vrijdagavond boekte door de af wijzing van Marcel van Dam als secre taris voor communiicatiezaken en het geringe aantal Nieuw Linksen, dat toen nog maar in het nieuwe partijbestuur werd gekozen, had hen in paniek de opstelling van een ron<" ZEIST, UTRECHT (ANP) De Arjos- raad, het politieke orgaan van overleg binnen de AR jongerenorganisatie, heeft zich zaterdag op een bijeenkomst in Utrecht beraden op de uitspraak van het congres van de PvdA, betreffende regeringssamenwerking met de KVP. Hiervoor, vanuit het verleden weliswaar begrip opbrengende, blyft de Arjosraad het onverstandig vinden, wanneer de ene partij de andere party voor regerings samenwerking uitsluit, zonder van een verkiczingsprogram van zo'n partij te hebben kennisgenomen. ,De raad heeft zich op 23 november 1968 aangesloten bij de door het hoofdbestuur aangegeven richting van samenwerking, waaruit bleeki dat de taken waar onze samenleving zich voor geplaatst ziet, het beste uitgevoerd kunnen worden in sa menwerking met partijen als KVP. CHU, PvdA. PPR en D '66. De motie van de P/dA acht zij met de door haar gewenste openheid in strijd, reden waarom zij er met teleurstelling van kennis neemt. De raad ziet in het gebruik van de woorden: .huidige KVP', voor de KVP des te meer een "aansporing zich grondig te vernieuwen. De raad dringt er ten zeerste op aan. dat de AR Partij zich in de samenwerking binnen de 18 niet laat insluiten en haar zelfstandigheid nu meer dan ooit met waakzaamheid blijft handhaven. Het hoofdbestuur van de Christelijk Historische Unie verklaart de uitspraak van de Partij van de Arbeid te betreu ren om de K V P-gesprekspartner van de ARP en de CHU in de groep van 18 als regeringspartner bjj voorbaat uit te slui ten. Het hoofdbestuur betreurt dit be sluit omdat naar zijn mening elke con structieve partij in beginsel bereid moet zjjn regeringsverantwoordelijkheid te dragen, tezamen met elke andere con structieve partij. Door haar besluit plaatst de Partij van de Arbeid zich naar de mening van het hoofdbestuur, in 'n isolement, aldus de verklaring van het CHU-bestuur. ITALIAAN. VERDACHT VAN 3 MOORDEN, GEGREPEN HAMBURG (DPA) De politie in Hamburg heeft vrijdag de 21-jarige Ita liaan Francesco d'Angelo, die verdacht wordt van drie moorden in Essen (West-Duitsland) gegrepen. De Nederlandse politie, en speciaal de politie in Den Haag, zocht al enkele dagen naar deze man. na een verzoek tot opsporing door Interpol. Volgens de gegevens van de politie in Essen zou d'Angelo mogelijk in Den Haag verblij ven. Een onderzoek van de Haagse poli tie had echter niets opgeleverd. De 24- jarige Italiaan zou vorig jaar op 21 mei bij een inbraak in Essen drie men sen hebben doodgeschoten. bracht, waarin werd geprobeerd het congres onder druk over te halen nog vijf andere Nieuw-Linksaanhangers te kiezen. .Realiseert u zich goed, dat de ellende van de afgelopen jaren zich zal herhalen als u tracht tot een compro mis te komen tussen de aanbeveling die wij doen en de aanbeveling van de zogenaamde gewestelijke bestuurders', aldus hun dreigement. .Als u de vijf mensen, die wij genoemd hebben, niet kiest, kunnen wij u niet de garantie geven dat dit bestuur beter zal werken dan het voorgaande'. Chantage Nog voor het stencil was verspreid, lie ten Van der Louw en Klein, die aan vankelijk ook nog met aftreden dreig den, zich door medestanders als Laurens ten Cate overtuigen, dat zij met derge lijke methoden fout zaten. Zij lieten net ultimatieve karakter van hun verklaring vallen en namen het stencil terug. ,Ik vond het zelf geen chantage', zei Van der Louw later, .rnaar ik begrijp dat het congres het zo zou hebben kunnen opvatten'. Toch bleken er in de morgenverga- dering enkele exemplaren van de verklaring in de circulatie te zijn gekomen, hetgeen tot de wildste geruchten leidde. Voor de Amster damse afgevaardigde Halberstadt was dat aanleiding op het podium te klimmen met het verzoek om ophel- i dering. Vondeling riep in de lunch pauze het nieuwe partijbestuur bij een en kreeg van Van der Louw er Klein de gevraagde uitleg. De heren gaven hun daad ruiterlijk toe en hielden zich geheel alleen voor het gebeurde verantwoordelijk, zoals Vondeling later namens* hen mocht verklaren. Op voorstel van Halber stadt werd daarop het incident voor gesloten verklaard. Eerrassing Dat Nieuw Links zaterdagmorgen bij de herstemming zo sterk uit de bus geraakt, zou komen, was een complete verras sing. Vrijdagavond viel dat nog aller minst te voorzien. De afwijzing van Marcel van Dam als communicatie-se cretaris had de Indruk gewekt, dat het congres niet al te veel van Nieuw Links wilde weten. Achteraf bleek ech ter dat men waarschijnlijk onwetend een paar amendementen had verworpen die de weg voor een benoeming van Van Dam vrij had moeten maken. Bij de herstemming werd echter duidelijk dat Nieuw Links toch op een grote aanhang mocht rekenen. Van der Louw stond op zijn stoel te dansen van vreugde toen bleek dat Nieuw Links negen van de 21 zetels in het partijbestuur had heden kon veroverd. i LICHAAM DR GRAAFLAND GEVONDEN HAARLEM (GPD) Gistermiddag is op korte afstand van het monument op de afsluitdijk het lijk aangespoeld van dr C A. Graafland, de directeur van het St-Elisabethgasthuis in Haarlem, die sinds 12 februari werd vermist. Het stoffelijk overschot werd door spe lende kinderen ontdekt vlakbij de plaats waar men op 15 februari de -«ulo van de geneesheer aantrof. Dr Graafland (57) was sinds begin 1967 geneesheer-directeur van het St-Ehsa- oethgasthuis, waar hij de bouw van een nieuw ziekenhuis voorbereidde. Voor die tijd (vanaf 1945) was hij met de direc tie belast van het Diaconessenhuis in Groningen. De politie houdt er rekening mee dat de heer Graafland door de gladheid te ROTTERDAM (ANP) De .Federatie van Werknemersorganisaties in de Zee vaart' is een actie begonnen tegen Ne derlandse schepen, die onder vreemde vlag varen. Op de koopvaardijvloot is op ruime schaal een pamflet verspreid, waarin de zeevarenden worden opgeroe pen geen dienst te nemen op deze sche pen, als niet met de Federatie een con- -- .tract is afgesloten. Aanleiding tot de •entiende eeuw stammende kasteel ,De acti(. iB aldus de fe«ieratie, de .onrust- brand grotendeels in de as gelegd. BijIschepen in handen van Nederlandse re de brand, waarvan de oorzaak onbekend ders, dat onder vreemde vlag wordt ge ls, ging voor een kwart miljoen gulden bracht, daaronder hegrepen de vlag van aan experimentele kunst en antiek ver- de Nederlandse Antillen, loren. Slechts een deel van de kostbaar-1 DEN BOSCH (GPD) Het uit de i Tob niet langer. Ruil uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. Bij aankoop van een Pfaff zigzag-machine kan immers in de meeste gevallen uw oude naaimachine, ongeacht welk merk, worden ingeruild! Bespreek deze mogelijkheid eens in een Pfaff-zaak. ONS ZIGZAG-PROGRAMMA LOOPT VAN 248.- TOT 881.. ELEKTRISCH, COMPLEET MET KOFFER ..'orden gered. De schade was niet door verzekering gedekt. HOUSTON (DPA, AFP) Voor de eerste maal tijdens de ruimte- vlucht van de ApoUo-9 is zaterdag een roütinemanoeuvre wegens een storing uitgesteld. Het plan was, de hoofdmotor 1,6 seconden lang te laten branden. Dat ging niet door omdat, de noodzakelijke voor afgaande compressieontsteking niet in orde was. Deze laatste ont steking bestaat uit het inschakelen van de kleine stuurraketjes om de brandstof uit de tanks naar de ver brandingsruimte te stuwen. Onder de omstandigheden van gewicht loosheid in de kosmische ruimte is het anders niet zeker, dat de brand stof zich op het juiste moment in de tank precies daar bevindt waar vandaan zjj naar de verbrandings kamer van de motor moet vloeien. Om even over half negen Ned. tijd slaagde de bemanning erin de hoofdmotor te starten. Het was de zesde maal sinds de lancering dat deze motor werd ontstoken. Dat moet nog tweemaal gebeuren, maandag, en donderdag een uur voor de landing Volgens het programma werd door de werking van de motor een nieu we omloopbaan bereikt tussen 189 en 217 km hoogte. Voordien lag deze baan tussen 230 en 217 km. De lagere baan dient al ter voor bereiding van de terugkeer don derdag. De bemanning van de Apollo-9 had zondag een rustdag. De com puters aan boord van het ruimte schip zyn met een bezuinigings program gevoed, teneinde het brandstofverbruik in de komende dagen zo klein mogelyk te houden. Commandant James McDivitt voert alleen foto-opdrachten uit als de stuurraketten daarvoor niet behoeven te worden ingeschakeld. De voorraad brandstof voor deze raketten was volgens de laatste meting 582 pond, ruim 200 pond minder dan voorzien was. De ma noeuvres voor het rendez-vous van vrydag hebben meer brandstof ge kost dan geraamd was. Josephine Baker bezet (eigen) huis LES MIL ANDES, DORDOGNE (AFP) Josephine Baker is er zondagochtend in geslaagd haar voormalige bezitting Les Milan des binnen te komen, ondanks de hangsloten, die de nieuwe eigenaars, de heer en mevrouw Joly, hadden laten aanbrengen. Josephine heeft verklaard niet weg te gaan, ,want ik ben thuis'. De zangeres is van mening dat de nieuwe eigenaars haar het landgoed hebben ontstolen, om dat de ontruiming uiterlijk 15 maart is bevolen. Slot van pagina 1 stemmen voor erkenning sec had uitge sproken, zou trouwens een vreemde si tuatie hebben doen ontstaan. Laurens ten Gate, die het amendement mee had ondertekend, zag daarin ook aanleiding zijn steun terug te nemen. Dr Vondelmi de nieuwe partijvoorzitter, zea later o verwarring rond deze zaak, die hij cor gresvoorzitter Wijkstra verweet, te be treuren. Hij verklaarde desgevraagd dat de fractie rekening met de uitspraak zal houden, maar dat ieder kamerlid vrij is zijn eigen standpunt te hebben. Revanche koord met het voorstel van de struc tuurcommissie om de kandidaatstelling voor de tweede kamer voortaan over te laten aan de gewestelijke vergaderin gen. WESTDUITSE SOCIALISTEN WOEDEND (Van onze correspondent) BONN De Westduitse sociaal-demo craten zijn ernstig verstoord over het op het PvdA-congres genomen besluit de erkenning van de DDR als een pro grammapunt op te nemen. De partij- woordvoerder verklaarde het besluit niet te hebben verwacht. Hij zei, dat men in de SPD diep ontgoocheld was en voegde eraan toe: ,we hadden ons van de soli dariteit in ons buurland wel iets an- listische internationale worden voorge legd. Tenslotte werd het oude partijbestuur De woordvoerder wees erop dat welis- ultgeluid, waarbij met name de schei- waar in de wereld der ontwikkelings- dende partijvoorzitter dr J. G. H. Tans landen hier en daar een regering de werd geprezen voor de wijze waarop hij Oostduitse staat had erkend, maar dat de PvdA voor uiteenvallen heeft weten! het bijzonder getroffen had dat de te behoeden. Namens de partijafdelingen PvdA als eerste sociaal-democratische werd hem 3000 overhandigd, die hij partij in West-Europa en in een NAVO- naar eigen voorkeur mag besteden. i land iets dergelijks had gedaan. Fractieleider drs J. M. den Uyl nam zaterdag duidelijk revanche voor de ne derlaag die het congres hem daags te voren had bereid door afkeurende mo ties aan te nemen over de 225 miljoen en de wijze waarop er in de kamer op positie wordt gevoerd. Hij zag zijn be wogen oproep om steun voor het frac- tiebeleid beloond met een langdurige ovatie. De fractiechef beloofde het con gres rekening te zullen houden met de besluiten die hert had genomen, op voor waarde dat de partij hem en zijn frac tie het nodige vertrouwen zal schenken. Drs Den Uyl zei in zijn onvoorbereide rede aan het slot van het congres, dat de PvdA zich nu duidelijk anders heeft geplaatst. Vooral de afwijzing van de KVP als coalitiepartner noemde hij een verdragende uitspraak met grote con sequenties. De PvdA zal zich nu vooral moeten inzetten voor de totstandkoming van een progressieve concentratie, die de meerderheid heeft, of In ARP en CHU een proces op gang moeten brengen dat tot wezenlijke omvorming van deze par tijen leidt. De socialistische fractielei der riep de anti-revolutionairen op niet te blijven leunen op het kabmet-De- Jong, maar te kiezen voor samenwer king met werkelijk progressieve partij en. Ook André van der Louw, de voor man van Nieuw Links, zei na afloop van het congres in de radlkale stromin gen in deze partijen nog een groot ge loof te hebben. Dat was de reden waar om Nieuw Links alleen om een uit spraak tegen de KVP heeft gevraagd. rnnriiMrnif I JXU>30 PFAFF NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN NV Bergen op Zoom: Kortemeestraat 17. telef. 01640-5878 Terneuzen: Nieuwediepstraat 23, teiefooD 01150-2294 Breda: Lange Brugstraat 30, telefoon 01600-31745 Eindhoven: Willemstraat 21, telefoon 040-22570 Roosendaal: Nieuwe Markt 48, telefoon 01650-35546 Verder verkrijgbaar bij: A. C. Bastiaanse, Papegaaistraat 4, Goes G. Hemelaar, Nieuwendijk 29, Vlissingen G. Hemelaar, Langeviele 52, Middelburg H_ A. de Breuck, B. F. van Waesberghestraat 16. Hulst Geen akkoord: dan prijsstop DEN HAAG (GPD) Minister De Block (economische zaken) beslist vrijdag of hij een prijsbe- In Turijn en Milaan Commentaar Drs W. K. N. Schmelzer, de fractielei der van de KVP in de tweede kamer, vond zaterdagavond echter dat de PvdA zich met deze uitspraak in een .onze ker avontuur heeft gestort'. In een te levisieverklaring constateerde hij grote tegenstellingen en iirmne-rlijke verteeld- 5eid '°de PvdA- De verwachting dat de KVP nu in de conservaieve hoek wordt gedreven, verwees drs Schmelzer iraar de politieke kinderkamer. .De KVP houdt onverkort vast aan haar program en zal alleen deelnemen aan een regering als daarin het consequent voortuitstrevende beleid, dart zij wil voeren, kan worden gerealiseerd', zei hij. Het PvdA-congres accepteerde zaterdag voorts in nog geen kwartier tijds een resolutie over de werkgelegenheid, waar in wordt gevraagd om een staatsdeel- nemin.gsmaatschapp.ij, met als doel het stimuleren en ontwikkelen van nieuwe industriële activiteiten in het noorden en zudden des lands. Ook ging men ak- Treinongeluk in Engeland: 1 dode TEWKESBURY (AFP) B(j een treinongeluk In de buurt van Tewkes bury in het zuidwesten van Engeland sen passagier om het leven gekomen z(jn 40 anderen gewond geraakt. Een goederentrein liep uit de rails en kwam in botsing met een passagiers- trein. VONDST Een hotelier in het Hongaarse Debrecen heeft iets bedacht om ongedul dige klanten die nu hun heil zoeken in snackbars, weer naar zijn restaurant te lokken. Op elke tafel staat een zand loper. Als een kelner de bestelling niet heeft, opgenomen voordat de zandloper! leeg is, dat wil zeggen binnen tien mi nuten. zal men gratis kunnen dineren of lunchen. VERZETSLEIDER PAPANDREOU: ROME (AP) De Griekse verzetsleider Andreas Papandreou heeft zaterdag de beschuldiging uitgesproken, dat de leden van het Griekse militaire regiem ,een integrerend deel uitmaken van de Amerikaanse geheime dienst'. Hij zei dat zij berecht zullen worden voor hun daden tijdens de machtsgreep van 21 april 1967 ,als democratische krachten' aan het bewind terugkeren. Papandreou, voormalig minister van economische zaken, die nu in Stock holm woont, deed een aanval op het Griekse regime en op Amerika tijdens een persconferentie die belegd was door de Italiaanse socialistische partij. Hij onderschreef .verzetsdaden' tegen het Griekse regime zoals het kapen van vliegtuigen, zeggend dat ,ons algemene standpunt is dat Griekenland bezet is door vijandelijke troepen en dat alle daden tegen de bezetting legaal zijn'. .Mij is meegedeeld, dat Amerika de Europese regeringen heeft laten weten dat als Europese of Amerikaanse hulp zou ophouden, de kolonels zich zouden wenden tot de Sowjet Unie', aldus Papandreou tot de pers. .Dit is een verzinsel, een leugen'. ,Het is een feit, dat de kolonels een integrerend deel uitmaken van de Ame rikaanse geheime dienst... de strijdkrachten nemen een bijna hysterische houding aan tegenover de Sowjet Unie'. ,De dood van de democratie in Griekenland moet gezien worden als iets wat gelijk staat met de invasie in Tsjecho-Slowakije... beide blokken vermeerde ren hun macht'. TURIJN, GENl'A (AFP) In Turyn is het zondag tot hevige gevech ten gekomen tussen linkse betogers, grotendeels pro-Chinese studenten, en de politie, op het moment dat de Griekse filmster Melina Mercouri, een toespraak hield op het Castelloplein in het, centrum van de stad. De be toging tegen ,het regime van de kolonels' was kalm begonnen, maar ont aardde in ongeregeldheden toen tweeduizend betogers door de politie- afzetting naar het Amerikaanse consulaat wilden. De politie voerde, ver scheidene charges uit en gebruikte traangas. Pas laat in de avond werd het weer enigszins rustig in de stad. Ongeveer 2000 havenarbeiders in Genua raakten zaterdag slaags met de politie, toen zy wilden demonstreren bij het kantoor van de Neo-Fascisti- sche Party uit protest tegen de mislukte bomaanslag op Melina Mercouri. Anderhalf uur voordat de Griekse actrice vrijdag een tegen de Griekse regering gerichte toespraak zou houden ontdekte de politie de bom in het theater. Foto: Melina Mercouri volgt gespannen de gevechten in Turijn. schikking zal nemen om de hois- artsentarieven aan banden te leg gen. Tot die dag heeft de Lande lijke Huisartsen Vereniging (LHV) de gelegenheid akkoord te gaan met het voorstel van de bewinds man, dat neerkomt op het terug schroeven van de huisartsen tarie ven tot 9 en ƒ13,50 voor reep. consult op het spreekuur en bezoek thuis. Dat is het resultaat van vier uur harte onderhandelingen tussen de ministers De Block en RoOlvink (sociale zaken) en een vijf man sterke delegatie van de LHV onder aanvoering van voorzitter dr J. van Rijn uit Arnhem, zaterdagmiddag op het ministerie van economische zaken. .Ik hoop op een overeenstemming", aldus minister De Block, na afloop van het overieg. .de LHV heeft nu tot vrijdag de tijd voor beraad m ei gen kr.ag. Per s'.ot van rekening kun nen we de kwestie van de huisartsen tarieven niet blijven uitstellen.' Geen commentaar Tijdens het overleg heeft de artsende legatie zloh tot drie keer toe even te ruggetrokken om zich onder te be raden. Het doei van de LHV was ken nelijk opnieuw uitstel te verkrijgen, ter wijl de bewindslieden duidelijk aan stuurden op een directe beslissing. Na de besprekingen toonde de LHV-deieg&tie zich weinig mededeelzaam. Dr V<ui Rijni -ik heb geen commentaar.' Moet er een ledenvergadering van de LHV Somen? .Dat moet het centraal bestuur uitma ken.' De moeilijkheden rond de tarieven van de huisartsen dateren al van jaren ge leden. In 1967 kwam er een prijsbeachik- king. waarbij de tarieven werden vast gesteld op 8.- en 12.-. Het vor.g Jaar gingen die tarieven omhoog tot 9.- en 13.50. In december was er een gesprek tussen minister De Block en de LHV. waarbij nog eens werd vast gespeld dat deze tarieven niet hoger mo gen liggen. Niettemin hebben veel huis artsen hun tarieven opgetrokken tot respectieveOiik ƒ10.- en ƒ15-.-, Daarte- fen heeft onlangs het overlegorgaan van e drie vakcentrales geprotesteerd bij minister De Block, die vervolgens de LHV op het matje riep De LHV-delegatie was zaterdagmiddag niet liereid direct te bes V>en op het oorstel van minister De «ilock. Daar- STAALFUSIE j BRUSSEL (ANP) Onderhandelingen over een fusie van de Belgische staal- l ondernemingen .Corekciil-Ougrée-Provi- l deuce' en .Espera nee-Longdoz' hebben j tot een akkoord geleid. I Als toestemming van de Europese com- i missie (als opvolgster van de hoge au- l tori te: t der EGKS) wordt verkregen, zal .Cockerill-Ougrée-Providence' het - - grootste deel van 3e aandelen .Esprean- "«nming te komen. Komt dat akkoord i ce-Longdoz' overnemen, die in handen er dan 18 direct een prysstop te ver zijn van .Evence Coppéee en CSe', als %vachten- voorbereiding tot een latere fusie van! de twee satalondernerrungen, zo is door de betrokken maatschappijen bekend I gemaakt. I De gehele koninklijke familie in I I de winterzon op de bank. uit mag worden afgeleid dat er bij i LHV nogal wat bezwaren leven. Év«_ duidelijk is echter, dat de minister De Block de huisartsen nog een laatste termijn heeft gegeven om tot overeen- DEN BOSCH (GPD) By een Inbraak in het gemeentehuis van het Brabantse Vlijmen, zijn enkele honderden guldens gestolen, alsmede een Zaans klokje uit cle werkkamer van burgemeester mr L. Schweitzer. Enkele bureaus werden ver nield. Ook in het gemeentehuis van het dicht bij Vlijmen gelegen Rosmalen is inge broken. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze inbraken door dezelfde daden s) zyn ge pleegd. In Rosmalen werd zevenduizend gulden uit de kluis ontvreemd: de papieren uit de brandkast werden over de grond uit gestrooid en ook hier werden grote ver nielingen aangericht. De schade daar van wordt op minstens tienduizend gul den geraamd. In het nabij het gemeentehuis gelegen kantoor van een wijnhandel werd voor een behoorlijke waarde aan antieke voorwerpen gestolen alsmede wat rook- j artikelen. Van de daders nog geen spoor. Lawine: 5 doden TRONDHEIM (AP) Zaterdag zijn zes mensen om het leven gekomen toen een gezelschap van vijftien mensen in een nauwe vallei bij Oppdal, op onge veer honderd kilometer ten zuiden van' de Noorse stad Tnondheim, door een la-, wine werd verrast.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 3