Voor f 70.000 aan Zeeuwse sieraden uit zaak geroofd Proces-techniek MTS-Terneuzen cc BILT Besluit PvdA blaast VVD wind in zeilen' Excelsior' Kloetinge landskampioen in fanfare-afdeling Eigenaar was niet verzekerd Zondagavond twee inbraken in Vlissingen INWONER VAN Z0UTELANDE BIJ ONGELUK GEDOOD ZEEUWSE AFDELING VAN DE BNM0 HIELD ALGEMENE JAARVERGADERING Kleuter dreef kanaal over op nylon jack JASJ ALMANAK Dirigent Den Toonder: ,Ik was sprakeloos' Soosbesturen en instuifcommissies schriiven Verbond Veilig Verkeer Inbraak in woning te Middelburg Veerboot met panne op Westerschelde 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 10 MAART 1969 MIDDELBURGSE ANTIQUAIR FLIPSE: JK BEN TOTAAL BEROOID' MIDDELBURG In de nacht van vrijdag op zaterdag mogelijk op het moment dat de Middelburgse politie nog in feeststemming bijeen was ter viering van de officiële ingebruikname van het nieuwe bureau zijn in de antiquiteiten- zaak van Izaak Flipse aan de Se- geerstraat te Middelburg drie zwaar beladen tafels met zilveren en gouden sieraden leeggeplun derd. De waarde wordt geschat op circa 70.000. De eigenaar was niet verzekerd. In overleg met de commissaris van politie, de heer D. van Ooijen, is een beloning uit geloofd van 3000 voor de tip die kan leiden tot oplossing van deze brutale inbraak. Een diepgeschokte antiquair Flipse zeii zondagavond snikkend op de speciaal belegde persconferentie in het Middel burgse politiebureau. ,\Vil de dader zo menslievend zijn om er een vierde van terug te geven'. In een klap raakte de heer Flipse een in ruim deng jaar Jijds verzamelde unieke collectie Zeeuwse sieraden if wijt. Op de tafels lagen rond j de driehonderd stillis, waaronder tien tallen armbanden en halssnoeren. Het gaal om: enkele zeldzame vijf rijd-; ge bloedkoralen halskettingen met en kele en dubbele gouden sloten, krullen, strikken, steekspelden, broches, broek- knopen en nog veel meer van deze foMGorjs' i e sieraden. Nadat he: ...enatmeasje zaterdagmorgen vroeg alarm had ges'agen werd de heer Flipse geconfronteerd met drie lege tafels. Alleen de groene en zwarte kleden lagen er nogf De daders, die VLISSINGEN In de gemeente Vlis-j singen werden zondagavond twee inbra-l jken gepleegd. In het ene geval werden! drie pakjes sigaretten vermist en in het] andere 470. Bij A. J. de V. aan de I Noordbeekseweg te Souburg had men zich via een slaapkamerraam toegang tot de woning verschaft. Toen de bewo ners om ha.lfelf thuis kwamen ontdek ten ze, dat het geldkistje was openge broken en dat hieruit een bedrag van 470 was verdwenen. De andere inbraak werd gepleegd in een bungalow aan de Beatrixlaan. Via een raam van de bij keuken had men zich toegang tot de woning verschaft. De bewoners de fa milie J. de V., ontdekten bij thuiskomst (omstreeks tien uur), dat inbrekers vele laden en kasten hadden doorzocht, ken nelijk op zoek naar geld. Dit bleek uit het feit. dat ook daar het geldkistje was opengebroken. De inbrekers hadden geen geld kunnen vinden en hadden zich te vreden moeten stellen met drie pakjes 1 sigaretten. Duits binnenschip aan de grond op Oosterschelde OOSTERSCHELDE —Het Duitse bin nenschip .Franz-Emile' uit Berlijn zondagavond rond zeven uur (bii h< water) in de Oosterschelde ter hoogte van de witte tonnen aan de grond ge lopen en gebroken. Het 800 ton metende schip is geladen met Ijzer. De sleep boten .Walrus' van v. d. Tak uit Rot terdam en ,Coby M.'. .Holland' en .Baar land' van Muller te Terneuzen zijn naar het gestrande schip gegaan en zullen proberen om het met hoog water vlot te krijgen. DRS W. L. A. LOCKEFEER (KVP) getuige hun zorvuldige keus niet ge heel onbekend moeten zijn geweest met de waarde van de sieraden, hadden nauwelijks veel meer laten liggen dan enkele beschadigde gouden knoppen. Uit het onderzoek van de politie, die inmiddels interpol heeft betrok ken hij de zaak is gebleken dat er een glassnijder aan te pas is geko men om binnen te geraken. Dat gebeurde via de brandgang aan de achterzijde. In een glazen deur aan de achterzijde van de zaak waren twee gaten gemaakt. Een gat maakte mogelijk om een sleutel, die aan de bmnenzijde in het slot stak om te draaien en het andere gat maakte 1 het mogelijk om een grendel verschuiven. De zaak van de firma Flipse op de lioek van de Segeerstraat in Middelburgwaar in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote sieraden slag werd geslagen. (Foto PZCJ Het nachtelijk bezoek moet gebruik hebben gemaakt van handschoenen want v-ingerafdrukken zijn er niet te vinden. Op het ogenblik worden enkele taps nader onderzocht. Voorts wordt gaan in hoeverre de inbraak In I burg verband kan houden met andere nage- Kddel- Brutaliteit Vader en zoon Flipse vragen zich af hoe het mogelijk is, dat het ongewens te bezoek toch nog binnen is kunnen komen door een deur. die als het ware was gebarricadeerd door een loodzware spiegel, welke in een hoek van tien gra den tegen deze deur aan stond. Voorts stonden ze versteld over de ongelooflij ke brutaliteit waarmee de inbraak is gepleegd. Men heeft dver attributen als zilveren bijbels heengereikt om bij broekstukken te kunnen aie bijna tegen de etalageruit aan lagen. Om nader aan te geven hoe waardevol de zeldzame sieraden wel zijn zegt de heer Jan Flipse .Als we de sieraden Begin van brand Zaterdagmiddag moest de brandweer van Sluis uitrukken voor een brandje in het houtbewerkingsbedrijf van de firma J. van Hal-Carels. De vermoedelijke oor zaak van de brand was oververhitting van een der ventilatoren. De brandweer wist de kostbare machineriën te redden. De brand -en waterschade is gering. zijn om alie drie de tafels leeg te ha len. Ik heb nu niets meer. Ik ben totaal berooid'. Specialiteit SOCIALISTEN KAMPEN MET OUDE KVP- PROBLEMEN droeg een huishoudelijk karakter. In de bestuursvakature, ontstaan door het vertrek van de heer P. Kool (vertegen woordiger van de jongercn-lCVPvoor zag men door de benoeming van de heer J. E. A. Mertens, eveneens kandidaat gesteld door de jongeren. Hij was in het verleden 4 jaar tweede secretaris van de kring. De vergadering machtigde de KVP-delegatle die overlegt met CH en AR tot het nemen van beslissingen en men besprak het conceptreglement op 'e voorbereiding van statenverklezin- en in de kring Middelburg van de KVP. >e heer Lockefeer maakte nog bekend dat de kring al de eerste contacten met partijbestuur heeft gelegd over de naar de mening van de Zeeuwse KVPers on gewenste gang van zaken bij de KRO, TERNEUZEN ,Het besluit van de Partij van de Arbeid om niet met de KVP' samen te werken, blaast de WD wind in de zeilen. Die partij zit nu op rozen. De PvdA heeft met haar beslis- sing bovendien gedaan of er geen groep van 18 bestaat. Het getuigt bepaald van nogal premature realiteitszin om zich nu alvast defensief op te stellen ten aanzien van dit overleg.' In deze bewoordingen reageerde zater- j dagmiddag de Zeeuwse KVP-kringvoor-1 zitter drs W. L. A. Lockefeer op het besluit van het PvdA-congres om niet meer met de KVP in zee te gaan. De heer Lockefeer sprak op een vergade ring van de kring in het Terneuzense restaurant .Monopole'. Naar zijn mening heeft de KVP ln het verleden duidelijk bewezen wel degelijk tot een constructieve samenwerking met de PvdA te kunnen komen. De heer Lockefeer herinnerde in dit verband I aan de opbouwperlode na de oorlog. Op haar congres kreeg de Partij van de j „p de Zwaanwee in Vlissingen Arbeid, zo zei hij, te maken met .oude terdagmorgen een 22-jarige tnw-oner van KVP-moellijkheden De oplossing die goutelande om het leven gekomen. De men heeft gemeend te moeten zoeken .jongeman, L. M. W. Buijs, overleed in m de bestuursverkiezing zijn slechts het ziekenhuis .Bethesda' aan zijn doekjes voor het bloeden, uitstel van I VLISSINGEN Bij een auto-ongeluk executie. Ze kunnen onmogelijk voldoen de KVP samen te werken kwalificeerde hij als ,op een bijzondere manier aan duidelijkheid doen'. Met politieke wijs heid heeft deze beslissing volgens de kringvoorzitter weinig te maken. De vergadering van de Zeeuwse KVP voor honderdduizend gulden hadden ver zekerd, hadden we diezelfde hoeveelheid nooit voor dat bedrag kunnen terugko pen. Het gaat hier ook om een sénti- mentele waarde' aldus de heer Jan Flipee. die eveneens diep geschokt is over het in een klap teniet gaan van. een complete afdeling van de zaak. Ons i De firma Flipse stond in het hele land visitekaartje is gestolen. Het is net j en zelf9 ver daar buiten bekend om alsof je huis is weggehaald en het haar specialiteit in Zeeuwse sieraden, schuurtje staat er nog'. Musea kochten er vele stukken aan. En de heer Flipse sr vult aan: ik kan Ook beroemdheden als Duitse prinsen- niet begrijpen dat iemand zo'n boef kan sen behoorden tot de kooplustigen. In Berghuyskazeme te Middelburg fv 1 lf. 1 leden van het hoofdbestuur, de heren IP hPlTT ïVïfl HP H- slieP en H F- Sturm, woonden ls C- Dull LLC- deze vergadering bij, alsmede een aan- j I tal genodigden, waaronder zich de com- rrrt i itee -fw/ïo/vr»# mandant der Maritieme middelen, ka- IcUclZ UUlLö VT^odTlL pitein ter zee J. W. van de Graaf, be- vond. MIDDELBURG Zeker de helft van de Uit het financieel verslag ran penning- Zeeuwse leden van de Bond van Neder- meester J. Bostelaar bleek, dat 1968 land se militaire oorlogslachtoffers was met een bedrag van ƒ3386,43 credit zaterdagmorgen op de algemene jaar- werd afgesloten. Naar aanleiding van vergadering in Middelburg present. In een paar vragen uit de vergadering ont- de kantine van de Majoor Berghuyska-1 stond enige gedachtemvisseling over de zerne sprak garnizoens- en territoriaal juaste financiële beleidsvoering. De heer commandant van Zeeland, luitenant Bostelaar vroeg na het voorlezen van kolonel H. C. Vel, als eerste de dames en heren een hartelijk welkomstwoord toe. HJke Dit is een vati de verdwenen zeld zame folkloristische pronkstuk ken: een vijfrijige bloedkoralen halssnoer met dubbel slot. Waar den enkele duizenden guldens. Zondagavond is de vijfjarige Ronald Meeuwse uit Souburg door ae 25-jarige Jacob Baayens uit Oost-Souburg uit het kanaal door Walcheren gehaald, nadat hij bij de kade (bil de brug) te Souburg al spelende te water was geraakt en op zijn nylonjasje naar de overkant van het kanaal was gedreven. De lucht die in het jasje ls biyven zitten heeft de kleuter drijvende gehouden. Het kanaal is ter plaatse ongeveer 60 meter breed. De kleuter ls omstreeks half zeven gis teravond. tijdens het spelen te water ge raakt. Zijn moeder bemerkte het ongeluk toen de kleuter reeds midden in het ka naal dreef- Een fietser die op het jaagpad reed, aarzelde geen moment, sprong te water, en bracht de drenkeling op het droge. Ronald is voor onderzoek opge-i nomen In ziekenhuis Bethesda te Vlissin- LiQ.ffl.p16S 6TÏ UÜ11Z6Y116S gen en maakt het volgens dé laatste be- Slot van pag. 1 streek wil richten. De heer Vermeu len, sinds de oprichting van de MTS in 1957 directeur, verbindt aan de bouw van de proeffabriek tevens de wens van een nieuwe MTS. Het huidige gebouw werd in 1959 betrok ken en :n 1964 nog eens uitgebreid. Verdere uitbreiding - en dat zal in de toekomst toch zeker noodzakelijk blijken - acht de heer Vermeulen niet wenselijk, daar het gebouwen complex, zonder etagebouw, daar door te onoverzichtelijk zou worden. De waarschijnlijke uitbreiding van het leerlingenaantal (momenteel 156) houdt mede verband met de in voering van de nieuwe stijl ln hot MTS-onderwijs. Bovendien is de be schikbare ruimte ln de omgeving van de huidige MTS te beperkt voor de bouw van een proeffabriek. De nieuwe MTS met proeffabriek zou in het plan-Zeldenrust moeten ko men. Volgens de laatste berichten heeft het gemeentetoestuur van Ter- neuzen een plan daaromtrent 'n stu die. richten goed. (ADVERTENTIE) BIJOUÏ Leeuwse Lichtje ln Vrouwenpolder weten ze nog w-at zuinigheid is: een bejaard vrouwtje heeft er zo'n mooie, ron de kaars bewaard, die een klein dochter haar met kerstmis ten geschenke heeft gegeven. Er is, ln de donkere dagen rond de jaar wisseling, een stevig gat in ge brand, maar de eigenaresse heeft intussen een oplossing 'gevonden om. opnieuw van de mooie bol te profiteren. Komende kersdag', verzekerde zij, pet ik er zo'n ba cillenlichtje in, dan kan 't un weé brands'. Wat is proces-techniek Meer dan een globale indruk kunnen we op deze plaats moeilijk hiervan geven, maar in het algemeen kunnen we stellen dat de proces-techniek zijn toepassing vindt in bedrijven ces-technicus moet daarom osder meer op de hoogte zijn van het auto matische proces, waarbij ook ken nis van de meet - en regeltechniek van belang is. Om het werk van een proces-technicus heel symphstisch voor te stellen: hij staat voor een groot paneel met allemaal luiopjes, lampjes, wijzertjes en dergelijke en houdt dit voortdurend ln de gaten. Wanneer er nu iets mis gaat (bij voorbeeld een korrelig product gaat plotseling klonteren, of een stroperig vloeistof wordt Ineens waterig), dan moet de proces-technicus zeer snel kunnen constateren waar de fout zit en net mankement verhelpen, of de productie langs andere weigen laten verlopen. Snel ingrijpen ls in dergelijke ge vallen zeer gewenst, want zolang het bedrijf een onvolwaardig (klon terig of waterig) product blijft af- lerveren, betekent dat verlies. Dit is vooral bij de steeds hoger wordende productiesnelheid het geval. Een voorbeeld, hoewel niet op het gebied van de proces-techniek, kan men vinden in ae sigarettenindustrie. Daar werden op een zeker moment lang fratis roken. Enkele voorbeel den van proces-industrie zyn bedrij ven die chemische producten ver vaardigen (plastcs, kunstmest, cos metica), bedrijven die voedingsstof fen bereiden (suiker, bier), bedrij ven die genees - en verdelingsmia- deien maken lasperine. parath.on) en voorts aardolieraff.nage, kera mische, glas en papierindustrie, enz. Volgens het foldertje van de J staat de proces-industrie, die 100.000 mensen werk biedt, in ons land op de derde plaats met een om zet van 3.500.000.000 gulden per jaar Om voor de opleiding aan de MTS in aanmerking te komen, moet men de derde klas van de HBS of HAVO met goed gevolg hebben doorlopen (met wldkunde) of de schakelklas van de MTS hebben doorlopen. Voorts is er nog de mogelijkheid cm via een toelatingsexamen tot de op leiding te worden toegelaten. Exacte vakken Ook de LTS te Terneuzen wil de pro- oes-techniek in het leerprogramma opnemen, alhoewel natuurlijk op eenvoudiger basis. De directeur van de LTS, de heer A. F. H. Spijk_er, wil de zaak echter nog even aanzien en wacht liever met het aanvangen van de opleiding (waarvoor konin klijke goedkeuring is verleend) tot de LTS zelf over alle benodigde fa ciliteiten beschikt. Dit zal het geval zijn wanneer over enkeie jaren de nieuwe LTS bij t Zwaantje gereed is gekomen. Deze faciliteiten omvat ten onder meer een proeffabriek. Samenwerking on di: gebied met de MTS zou, volgens de neer Spijker, slechts gedeeltelijk mogelijk zijn. Leerlingen die de opleiding aan de LTS hebben gevolgd, kunnen als z(j dat willen, daarna overstappen naar de opleiding aan de MTS om zich verder te bekwamen. In tegenstel ling tot vele onderdelen van hét tech nisch onderwijs ligt bij de proces- uk voor een groot techniek de nadcui deel op de exacte vakken. dia-serie wil de nyking OP TOPCONCOURS IN ARNHEM: sigaretten plotseling te stijf ge rold. Hoewel er snel werd ingegre pen, kon het personeel toch een jaar Met behulp van MTS op de daarvi komende scholen in Zeeland lichting gaan geven betreffende de proces-techniek. De directeur Ver-1 meulen wil de zaken evenwel niel| waskleuriger voorstellen dan ze zijn, hij wil de mensen geen zand in ue ogen strooien ter wille van een groot aantal aanmeldingen. ,Dat ls niet in het iKilang van de leerlingen', meent hij. Proces-tech niek ls een mooi vak en de bedrij ven weten een vakman dan ook (financieel) naar waarde te schat ten. De folder laat echter duidelijk doorschemeren dat er dan ook ge werkt zal moeten worden: Is proces techniek moeilijk Ja. Bostelaar-vroeg na het vo zijn verslag ontheffing uit zijn functie Als dank voor het vele werk, dat de heer Bostelaar jarenlang belangeloof voor de bond had verzet, kreeg hij het bronzen kruis van het BNMO opgespeld. In de opengevallen plaats in het bestuui werd bij acclamatie de heer Flipse ge- kozen. Verdere bestuursmutaties deden I zich niet voor: de heren P. Paree en J, Boot werden herkozen. I Het jaa rverslag van secretaris M. de Dreu leerde, dat de Zeeuwse afdeling van de BNMO momenteel 162 leden en ruim 60 donateurs telt. Na dit verslag kwam de opmerking uit de vergadering, waarom herdenkingen niet door middel van een persoonlijk gericht rondschrij ven worden aangekondigd. De voor zitter zegde toe, dat. men het dit jaar eens op ae voorgestelde manier zal pro beren. Tot slot hield de heer J. Llth, direc teur van het BNMO-revalddatleoord te Doorn, een vlotte causerie. Na de vergadering bood luitenant-ko lonel Vel de aanwezigen een lunch aan, uit de keuken van de Berghuyskazeme. De rest van de dag werd tot disp in de middag gevuld met een gezellig samen zijn. CADZAND Leden van hervormde en gereformeerde instulfcommlselee en be sturen van jongerensoclëtelten In Zee land hebben een brief geschreven aan het Verbond voor Veilig Verkeer, met de vraag of liet verbond vla de televi sie voorlichting wil geven over hulpver lening bij ongelukken. De NTS kreeg eveneens een brief over (leze zaak. De jongelui, die zaterdag en zondag bij een waren op het oecumenisch vormings centrum richtten ook een brief aan de Zeeuwse kamerleden. De Inhoud daar van zal in de loop van de week bekend gemaakt worden. Tijdens het weekend kwam het thema: Trekken we ons iets van elkaar aan?' aan de orde. Via dis cussies en een rollenspel kwamen de deelnemers over deze zaak tot bepaald pessimistische conclusies. Het grootste deel van de zondag besteedde men aan de briefschrijverij. Er is tevens een op roep uitgegaan naar een kerkblad in verband met vrijwilligers voor een be jaardentehuis en de deelnemers maak ten voorts gezamenlijk een artikel voor een farmaceutisch tijdschrift. De leiding van het weekend berustte bij wdka R. J. Waterval, mej. A. van Dorp, wika D. E. Hiensch (provinciaal hervormde jeugdraad in Zeeland) en ds J. Wessel van het gereformeerd centrum voor jeugd- en jongerenwerk in Zeeland. Voorts verleende mej. H. Hogenkamp uit Utrecht medewerking. MIDDELBURG In de nacht van 6 op 7 maart is ingebroken in een woning aan de Arnelaan te Middelburg, bij de fami lie Z. Aan de achterzijde van de woning werd de raam ventilator zodanig bewerkt dat men via deze opening het raam kon ontsluiten. Uit een doosje werd voor f 200 aan kwartjes weggehaald. ARNHEM/KLOETINGE - Het Kloetingse fanfarekorps .Excelsior' is zaterdag tijdens het topconcours van de Ko ninklijke Nederlandse Fede ratie van Harmonie en Fan faregezelschappen in Arnhem eerste geworden. Binnen fe- deratieverband is .Excelsior' thans de kampioen van Ne derland in de fanfare-sectie. Met A Down land Suite' van John Ireland, arrangement C. Mellema, behaalde dit Zeeuw se koperorkest het hoogst aantal punten: 165. Het pu bliek bracht dirigent Ko den Toonder en zjjn 22 muzikan ten een ovatie voor de uitste kende, gevoelvolle voordracht van dit werk. Voorzitter der KNF burgemees ter J. p. M. Meuwese van HJ1- varenbeek overhandigde de lau werkrans versierd met linten ln de federatiokleuren en het borst beeld van de oprichter van de KNF Jhr v d Poll aan een van emoties bijna sprakeloze. Ko den Toonder. .Ik wist niet wat ik zeggen moest', bekende ons de dirigent van ,de Zeeuwse fanfare met de Engelse klank', zoals .Exelsior' door ken ners wordt genoemd. .Dit hadden we niet verwacht. Een vierde, een derde prijs, daar had ik nog op durven hopen, maar aan een eer ste had niemand gedacht'. de gehele dag tlngse Prinses Irenestraat. Or kestleden moesten het allemaal nog eens met elkaar bespreken Vrienden en supporters van de band kwamen dirigent en muzi kanten de hand schudden^ Voor wie het tuiste adres niet mocht weten: voor het venster prijken de trofeeën: lauwerkrans, borstbeeld cn een goudkleurige trompet, het laatste instrument ook al verdiend met deze gewel- dtge prestatie, al zal dir.gent Den Toonder nog niet direct weten wat hij daar ln zijn sterk EngeU georiënteerd orkest mee aanmoet.. Den Toonder geeft lachend toe: .Je zou ons misschien wel een brassband kunnen noemen, me ar ik houd erg van mijn vier bugels ln de cornctsectie*. Ds Bn'.se blaasmuzieK .verkt sterk inspire rend r.p de Kloetingse Excelmor- Op de foto: Een gelukkige diri gent Den Toonder en een dito voorzitter Blok bij het tot show venster' geïmproviseerde raam, waar voor de in Arnhem verover de trofeeën: krans en borstbeeld. Jirigei .ntaï Den Toon- nen weten hoe de Londense Royal Albert Hall er van binnen uit ziet en hoe brassbandmuziek daar klinkt. .Het werk van John Ire land lag ons dan ook goed. Voor al in het middendeel de Eleg.e, was de band op zijn ocsl'. verna men wij van voorzitter A. J. Blok, evenals dirigent en muzikanten dolhlij met net behaalde kampi oenschap. ,De menseo ln de zaal waren ontroerd' ging de heer Blok yerdcr. Op de heenre,s was de stemming wat gedrukt. Op de laatste repe tities was het orkest niet hele maal compleet geweest wegens ziekte. ,Ik heb toen maar oo schriftuurlijke wijze moei inge sproken en gezegd .Vreest niet. gij kleia kuddeke! Moedig voor waarts!' vertelt de voorzitter. as men ook - ntig: vermoeid heid, emoties en verbazing waren de oorzaak. Maar zondag was dit allemaal an ders. De telefoon «jij dc familie Den Toonder stond rood-gloeiend. Collega-dirigenten en bewonde raars die feliciteerden. Burge meester Daniëlsc van Kloetinge had ,zijn orkest.' zaterdags al kunnen gelukwensen. Hij fiad de reis en de fantastische muzikale pres.'atie op het elfde topconcours in het Arnhemse ..Musis Sncrum' zelf meegemaakt. Het was niet de eerste keer da' .Excelsior' een gooi deed naar het top-kampioenschap. Dat is dan nu de vijfde maal gelukt. Vorig jaar was het de HaAumse fanfare die met de hoogste eer ging strijken. Nog een .Zeeuw' Er is nog een Zeeuws fanfare-or kest dat aan het topconcours mee deed. .Veronica* uit Zuidzandc dat onder leiding van dirigent J Meiers een eervolle vierde plaats- bereikte met 156 punten. Wie op een topconcours, waar het puikje van de vaderlandse harmo- mie- en fanfare komt, nummer vier van de negen deelnemers in de sectie fanfare is, hoeft zich niet te schamen! Vrijdagavond gaan de Kloetingse muzikanten de overwinning vier- ren op een gezellig avond je waar ook de dames aanwezig zullen zijn, en zaterdagochtend om vijf uur zal er een trots Excelsior' door Kloetinge's straten marche ren: vreugdebetoon over het landskampioenschap wondingen. Het ongeluk gebeurde om ongeveer kwart over acht, dicht bij de kruising Zwaanweg-Galgeweg. Het slachtoffer reed over de Zwaanweg in de richting Vlissingen en kwam na een flauwe bocht in de weg frontaal in botsing met een uit tegenovergestelde richting komende Belgische wagen. De heer Büijs raakte In het wrak van zijn auto bekneld en moest na er uit te zijn bevrijd met ernstige verwondingen worden overge bracht naar het Vlissingse ziekenhuis .Bethesda'. waar hij aan zijn verwon dingen is overleden. Hij was gehuwd en had geen kinderen. De twee inzittenden van de Belgische auto. de 31-jarlge C. B. L. van de B. en de 39-jarige R. W. L. uit Gangshoom raakten bij het ongeluk lichtgewond. Zij konden na behandeling huiswaarts keren. De beide auto's wer den totaal vernield- TERNEUZEN De motor van de pro vinciale boot, die de veerdienst tussen Terneuzen en Hoedekenskerke onder houdt, gaf er zaterdagmorgen na enig gesputter de brui aan. De pont was om tien uur uit Terneuzen vertrokken en kwam niet verder dan de put van Terneuzen. Daar werd het anker uitge worpen In afwachting van een sleep boot, die de veerpont terug naar Ter neuzen zou moeten slepen. Na ongeveer een haif uur arriveerde de sleepboot .Schotland' van de firma Muller. Om de passagiers evenwel nog meer vertraging te besparen,werd toen besloten dat de sleepboot de mensen die te voet of per fiets of bromfiets waren eerst naar Hoedekenskerke zou brengen. Auto's konden uiteraard niet worden overgeladen. Toen de .Schot land' omstreeks half twaalf in Hoede kenskerke aankwam, nam hij de daar wachtende mensen mee terug. Vervol gens heeft de sleepboot ook de veerpont terug naar Terneuzen gesleept. (ADVERTENTIE) VERWACHT. OOSTELIJKE WIND Droog en zonnig weer met uanvankeiyk hier en daar mist. Zwakke tot matige naar oostelijke richtingen ruimende wind en dezelfde temperaturen als zondag of iets hogere. Vooruitzichten voor dinsdag en woens dag, opgesteld door het KNMI op zondag om 18.00 uur: Toenemende kans op regen en over het algemeen weinig verandering in tempe ratuur. Voor dinsdag: Aantal uren zon0 tot 5. Min. temp.: omstreeks normaal. Max. temp.: omstreeks normaal. Kans op een droge periode va.n minstens 12 uur: 70 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 4. Min. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal. Max. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van minsten* 12 uur: 40 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 20 procent. Normalen voor 12 tot 16 maart: min. temp. max. temp. Den Helder 2 7 Eelde 0 7 De Bilt 1 9 Vlissingen 2 8 Zuid-Limburg 1 9 11 maart Zon Maan ZON EN MAAN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 2