STAFCHEF VAN EGYPTISCHE LEGER AAN HET SUEZKANAAL GESNEUVELD Hevig duel eist doden Vierde opleiding proces-techniek aan de MTS te Terneuzen Zege voor Nieuw links' Raffinaderijen Port Suez in brand PvdA-CONGRES VERLANGT ERKENNING VAN DDR Negen leden in partijbestuur MOGELIJK MEER STEUN VOOR LEGER VAN SAIGON MEDEWERKERS MAN VAN LA MANCHA' GAAN DOOR Juwelierszaak in Hilversum leeggeroofd Vandaag in de krant... WAARSCHIJNLIJK NIET MEER DAN ZEVEN IN NEDERLAND VOOR ZEELAND EN WESTELIJK NOORn-RRABANT Bankrovers uit Kerkrade gepakt ssjas-xMsf «v* 212e jaargang - no. 57 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Maandag 10 maart 1969 Courant: t. nn tS, Veld», F. 8. don 8ow *r. W d« Hoofdrad.: G. A. da Kok 0 5144 (big redactU 3508). Middoiburj. Markl 51, bal. 7851 (b g rad. 2078/1169. i 37 cl oer mm Min. por adv f 5.5S Ingot, mod. li/, larlaf. Kleine ad., (max. 8 regel.i Ni.UM.traa! 22. tal. 4437. Middelburg misfe penally WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN maar wen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij de zaterdag morgen gehouden herstemming voor het bestuur van de Partij van de Arbeid heeft Nieuw-Links nog vier aanhangers in het partijbe stuur gekregen. Het zijnW. Meijer, Irene Vorrink, W. Polak Em zn en Han Lammers. Daarmee is het totaal aantal aan hangers van Nieuw-Links in het partijbestuur gekomen op negen. De uitslag van de stemming, waar bij voorts nog mevrouw Rood-De Boer uit Amsterdam gekozen bleek, werd met enorm gejuich door de nieuw-linksen op het partij congres ontvangen. Het partijbestuur is thans als volgt sa mengesteld: voorzitter dr A. Vondeling uit Leeuwarden: 1ste vice-voorzitter A. A. van der Louw (N. L.) uit Hoevela ken: tweede voorzitter H. J. Eysink uit Wedde: internationaal secretaris P. Dan- kert uit Amsterdam, algemeen secreta- K. D. Dorsman uit Hippolytushoefle den: A. L. ter Beek uit Coevorden (Fed. Jongerengroepen plus N. L.Laurens ten Cate uit Oranjewoud (N. L.mr G. J. P. Cammelbeeck uit Eindhoven (N. L. i; D. Dolman uit Den Haag: mevr. C. van den Heuvel-Blank uit Den Haag: prof. G. Klein uit Geldrop (N. L.); J. Koopman jr uit Voorburg: Han Lam mers uit Amsterdam (N. L.): mevrouw M. Rood-de Boer uit Amsterdam; dr J. G. H. Tans uit Mechelen-Wittem: me vrouw Irene Vorrink uit Amsterdam (N. L.); mr M. Vrolijk uit Den Haag; W. Meijer (N. L.) en W. Polak Emzn. Am sterdam (N. L. Voorts maakt drs J M. den Uyl, fractie leider in de tweed kamer, statutair uit hoofde van zijn functie deel uit van het partijbestuur Minister Laird: SAIGON (AFP, RTR) De Ame rikaanse minister van defensie Laird, acht het mogelijk, dat de Verenigde Staten meer geld zullen uittrekken om de gevechtskracht van de Zuidvietnamese troepen te vergroten. Hij zei dit zondag op een persconferentie in Danang. Laird. d:e een bezoek aan Zuld-Vietnam brengt om president Nixon een alge- meer overzicht van v_e situatie inzake Vietnam te verstrekken zei, dat het huidige offensief van de Vietkong en de Noordvietnamezen weinig milital"" K" te benvloeden. Met president Thieu had hij zaterdag in Saigon de kwestie van eventuele represailles besproken, Noord- vietnamese en Vietkongeenheden hebben zondag veertig militaire doelen in de buurt van Saigon aangevallen. Bij een actie op tien kilometer afstand van de stad doodden zij negen Amerikanen. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog gebruikten zij bij een beschieting van het hoofdkwartier van een Ameri kaanse divisie bij Lai Khe, 50 kilometer zuidelijk van Saigon, schiettuigen voor het afvuren van meerdere raketten te gelijk. Amerikaanse bominonwe^rs deden zondag aanvallen op Viet.mi io- slties bij Danang, Kontoem en Sa eon. BANGKOK (RTR) In Thailand, waar vorige maand verkiezingen zijn gehouden is Tlianom Kittlkachorn op nieuw benoemd tot minister-president. De 58-jarige Kittikachom was reeds tweemaal eerder eerste minister, de eerste maal in 1958 en later in 1963. Dp prinsessen Beatrix en Mar griet. en hun zoons in de sneeuw, gefotografeerd tijdens het .foto uurtje'. zaterdagmiddag bij het hotel. Zie ook pagina 9. Paul Kijzer spoorloos CAIRO, TEL AVTV (RTR, AFP, AP) De stafchef van de Egyp tische strijdkrachten, luitenant-ge neraal Abdel Moneim Riad is zon dag gesneuveld. De generaal werd door een Israëlische granaat ge troffen tijdens een artillerieduel aan het Suezkanaal. De Israëli's schoten bovendien de olieraffina derijen in Port Suez in brand en richtten grote schade aan in de woonwijken van de stad Ismailia. De Egyptische artillerie begon met schieten nadat Israëlische vliegtui gen waren verschenen boven de Bittermeren Er ontstond een luchtgevecht waarbij een Egypti sche Mig werd neergeschoten. De piloot redde zich met de schietstoel ipaar wérd door Israëlische bezet ters weggevoerd. Beide partijen hebben klachten in gediend bij de Verenigde Naties. I)e gevechten die zatecdag begonnen werden zondag voortgezet. Aan beide zjjden zijn slachtoffers gevallen. De Is raëliërs maakten melding van een dode en negen gewonden. Egypte noemde drie doden en dertien gewonden in Ismailia. Zes huizen, een moskee en een school Het artillerie-duel tussen Israël en Egypte van het afgelopen weekend heeft veel materiel schade veroorzaakt. 'Jp de bovenste foto: brand te heden in actie tijdens het blus* ■:n een olie-opslagplaats Op de foto onder: pui: het werk in Ismailia. Sieradenroof IN EEN MIDDELBURGSE anti quiteitenzaak werd in de nacht van vrijdag op zaterdag voor f 70.000 aan Zeeuwse sieraden geroofd. pagina 2) Kampioen 1IET KLOETINGSE muziekkorps Excelsior is zaterdag in Arnhem landskampioen in de fanfare-afde- ling geworden. i pagina 2) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1 en 3. Zeeuws nieuwspag. 2, 5 en 6. Radio en tv: pag. 7. Sport: pag. 9,10,11,12 en 13. medewerkenden man van La Mam in .Amsterdam besloten het „iUe W1I dat met het theater tot 23 maart loopt, en de e rnaar woont met m .voor eigen rekening" verder te spelen. Wegens'het ontbreken van f HILVERSUM (GPD) Bijna de ge hele winkelvoorraad aan ringen, horlo- waren getroffen ges en gouden armbanden ter waarde getroffen. Een Israëlische woordvoerder zei zon dag, dat de olie-installaties op twee plaatsen nog steeds in brand stonden. Ooggetuigen verklaarden in Cairo, dat de schade aan de raffinaderijen niet zo groot is als die na de beschie-, tingen van oktober 1967. Van de vijf getroffen opslagtanks zijn er drie to- i taal vernield. Voorts hebben twee raf-1 finaderijen ernstige schade aan vitale: installaties opgelopen. De gouverneur! van Suez zei. dat drieduizend ton olie in vlammen is opgegaan. Hij schatte de schade op enkele honderdduizenden Egyptische ponden De eigenaar, een bejaarde juwelier, niet verzekerd. De man is geheel ge ruïneerd. De inbreker is via" een keu-j kendeur binnengekomen. Uit een tus-j sendeur werden enkele planken verwij-1 derd, zodat men in de winkel terecht; AMSTFR114M ,ri>m /AnJ„„„„ kon- °P eenvoudige wijze konden kas- rariaiw o fcf U iT a"a.\?"d tan en vitrines opgengemaakt worden - middernacht hebben Oe vijftig en Werd de voorraad van heren- eD ae musical .De dameshorloges, ringen en armbanden nearer Carré weggenomen. contract. De winkel bezit geen alarminstallatie .pi innnr -:~enaar woont niet bij de zaak. alarm- GEEN GARANTIE VOOR WEST-BERLIJN De producer, de heer Paul Kijzer, !s' installatie kon de man niet meer ver- sinds woensdag spoorloos. Zijn vrouw jzekerd worden, aangezien de eis ge- vertelde dat haar man woensdag volko steld werd dat de winkel beter bevei- men overstuur naar Brussel is gereisd, j ligd zou worden. om daar een belangrijke financiële zaakDe inbraak werd gistermorgen om ne- ni f» hsnHoion a,o P; <xen uur ontdek!t door buren, die te handelen, die zou leiden tot fi nanciering van enige producties. Deze financiering is niet gelukt. Donderdag heeft mevrouw Kijzer zich gewend tot de advocaat van haar man, mr van Schaik en gezegd niets meer van haar man te hebben vernomen. Op dit ogen blik is nog steeds niet bekend waar de heer Kijzer zich ophoudt. Wel is inmid dels uit een onderzoek in de boeken gebleken, dat er een enorme schulden last rust op de vennootschappen die deze producer exploiteerde. it de schutting tussen de twee panfen omver getrokken was. Tot nog toe ont breekt enig spoor hoe de inbrekers weggekomen zijn. De winkel staat in het zuidelijk winkelcentrum van Hilver sum. MANILLA (AFP) In een dicht bevolkte wijk van Manilla heeft brand gewoed in een flatgebouw van drie ver diepingen. Daarbij zijn 14 mensen om gekomen. Volgens het blad .Akhbar' is een tanker, die sinds juni 1967 in het Suezkanaal ligt opgesloten, door Israëlisch vuur ge troffen. Het schip staat in brand. Ook de verkeerstoren van het Suezkanaal bji Ismailia zou schade hebben. Jordanië zondagochtend Arabisc het noordelijke gedeelte van het Jordaan- dal aangevallen. De actie duurde vijf mi nuten. Zjj was een antwoord op beschie tingen van een Israëlische patrouille in dat gebied. Een Israëlische militair is om het leven gekomen toen hij zondag op een weg ten westen van de Jordaan op een landmijn trapte. NIET UIT DE NAVO AMSTERDAM Het congres van de Partij van de Arbeid heeft za terdag na een heftig en chaotisch debat een voorstel van de meer derheid van het partijbestuur aan vaard om zich uit te spreken voor erkenning van de DDR. Het voor stel kreeg een meerderheid van 282 stemmen. Een poging van de minderheid in het bestuur om aan de erkenning de clausule te ver binden dat de DDR dan de vrijheid en veiligheid van West-Berlijn zou moeten garanderen, kreeg net te weinig steun om te worden aange-1 nomen. Wel bevestigde het con gres nog eens duidelijk de uit-j spraak van twee jaar geleden datj Nederland lid van de NAVO dient te blr|ven. DDR de erkenning van de DDR een procedurele fout. Congresvoorrit- ter R. Wijkstra, die de discussie» over NAVO en de oost-west vertaou- mr M. van der Stoel, oud-staatssecre taris van buitenlandse zaken, het con gres voorhield dat Nederland daarmee alleen maar een passieve rol in de wes terse wereld te spelen zou krijgen, ver-, wierpen de afgevaardigen met 1982 te gen 583 stemmen een amendement van de afdeling Utrecht, waarin uittreding werd geëist. Het congres accepteerde zonder veel moeilijkheden de resolutie van het partijbestuur, die onder meer, aandringt op een krachtige houding ln: Ho NAVO tegenover dictatoriale n Griekenland en Portugal. TERNEUZEN Is proces techniek moeilijk? Een foldertje van de Mts te Terneuzen geeft onomwonden het antwoord: ja. Deze school hoopt, als vierde Mts in Nederland, in augustus te starten met een dagopleiding tot proces-technicus. Voor het eerst vond een dergelijke oplei ding plaats in Hilversum, ge volgd door Roermond (vooral gericht op de mijnen) en Am sterdam. De directeur van de Mts te Terneuzen, de heer A. J. M. Vermeulen, verwacht dat er in Nederland niet meer dan een stuk of zeven dagopleidingen (op Mts-niveau) tot proces technicus zullen komen. De verdeling is gemaakt door de VNCI (Vereniging van Nederlands Chemische Industrie). Deze vereni ging zal waarschijnlijk wel meer op leidingen verwezenlijkt willen zien, maar'het ministerie van onderwijs is in dit geval niet zo scheutig met het verlenen van goedkeuringen daar dit amendementen te behande len. die waren Ingediend op de re solutie van het parti .stuur, waar in de meerderheid var. het partijbe stuur zich vóór erkenning had uit gesproken. Onder die amendementen bevond z.ch het voorstel van de af deling Den Haag om de erkenning van de DDR te koppelen aan een regeling voor West-Berlijn. ...ij»1 amendement, ook aajiTO»n»<uu- mr de NAVO tegenover dieteêr.ale regiem» de rmnderheid :n het partrjtestuur die n zich tegen erkenning had gekeerd, zou het welTicht gehaald hebben als zij eerst door voorzitter Wijkstra aan de orde was gesteld Want ook een man als da H. J. Diekerhof. die namens het bestuur het meerderheidsstandpunt verdedigde, zag de noodzaak van garanties in, al wilde hij daarover bij voorkeur pas na de erkenning met de DDR gaan praten. Nu moes: ne: amendement alsnog in een motie worden omgezet om in stem ming te kunnen komen. Met 67 stem men verschil (1246-1179) werd de mo tie verworpen. Aanvaarding van de motie, nadat het congres zich al met 1462 tegen 1180 Zie slot pag. 3 kol. 3) een tamelijke dure opleiding is. Dit du re zit hoofdzakelijk :n "t feit dat een dergelijke opleiding alleen dan naar behoren kan draaien wanneer men over de mogelijkheden van een proeffabriek kun beschikken. Het Douwen voor zo'n proeffabriek is evenwel een kostbare aangelegen heid. Voor wat Terneuzen betreft is in 1968 koninklijke goedkeuring ver leend voor het aanvangen van een cursus proces-techniek. De gegadigden hiervoor zullen hoofd zakelijk moeten komen uit Zeeland en westelijk Noord-Brabant. Het wekt enige verwondering dan men hiervoor Terneuzen. in dit rayon nu niet direct de meest eenvoudig te be reiken plaats, kiest. Zo ging reeds in de jaren 64 - 65 het uvtiatief van de MTS Terneuzen uit om eer cursus proces-techniek te starten. (Enkele jaren later stelde ook de MTS te Vlissingen zich kandidaat. De heer Vermeulen vraagt zich even wel af of hiervoor goedkeuring zal worden verleend), v'oorts Dev.ndt zich in Zeeuws-Vlaanderen het oudste voorbeeld van proces-techniek in de provincie Zeeland, namelijk de NSM te Sluiskil. Het bedrijfsleven ln Zeeuwsch-Vlaanderen steunt het ini tiatief van de MTS, onder andere door middel van de adviescommissie is samengesteld uit vertegenwoor digers uit de industrie. Kortom, de omstandigheden in Terneuzen zijn gunstig. Proeffabriek Wanneer de cursus ji augus .us van stam gaat, heeft men uiteraard nog niet de beschikking over een proef fabriek. De bouw hiervan laat men voorlopig nog even afhangen van de belangstelling die er voor de oplei ding bestaat. De heer Vermeulen ziet dat evenwel niet somoer in, want terwijl er nog nauwelijks propagan da voor de cursus is gemaakt, neb ben er zich reeds acht gegadigden kan worden gesteld op ongeveer twintig leerlingen. Het ontbreken van deze fabriek brengt voorlopig echter geen beperkingen met zich mee voor de opleiding. Er is name- lijk medewerking toegezegd van het j bedrijfsleven, zoals dg NSM fn de Dow. Zo mag men gebruik naken nfiS-EXilrttiVti "thS??,'.., KERKRADE IANPI De twee Jeug- De leerkrachten van de MTS durven »:_fl het nog met goed aan om het gaap». Kerkradenaren. die door de Kerk- cialiseerde onderwerp proces-teen- raadse politie verdacht werden op de niek te gaan onderwijzen (één leraar javond van vrijdag 28 februari jl een ts zich inmiddels in deze materie l roof overval gepleegd te hebben op de gaan verdiepen). Ook dat s geen be-Middenstandsbank te Kerkrade-Spek- femmering. want het bedrijfsleven holzerheide. zijn zaterdag gearresteerd. Jé»»-.* h de procestechniek. Vol- h L en W-JMl»» «neod J. T„ gens de heer Vermeulen geldt ditizeeman van beroep, voor een periode van ongeveer twee Henny L. heeft inmiddels een volledige jaar. daarna hoopt men vaste 'eer-'bekentenis afgelegd. De arrestatie vond krachten voor dit vak aan te trekken, plaats in de Duitse grensplaats Kohl- ïïii^tt^heid Kerkrede en Aken In «a- al de opleiding zoveel mogeliik oplP0'1^16- Inleiding tot de arrestatie was de aard van de industrie van de een patrouille zaterdagochtend tegen ,7. oLioi!8 uur °P één der veldwegen van het Zjie slot pag. kol. C) [Nederlandse grensplaatsje Bocholt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1