PvdA- KVP ■congres wijst unaniem af als coalitiepartner en Ilotie aanvaard van partijbestuur VOORZITTER VONDELING FRACTIEBELEID TEN AANZIEN 225 MILJOEN AFGEKEURD PROTEST TEGEN ONTSLAG VAN MUSICI R. PH. O. MUSICI R.Ph.O. HTS-KRITIEK CV-plannen? Even bellen! Hollestelle NV 01180-6995 ONTBINDINGSPROCES BIJ DE VRIJGEMAAKTEN BIJNA KLAAR ITALIAANSE MOORDENAAR DOOR POLITIE IN DEN HAAG GEZOCHT Medeplichtige gearresteerd KERKELIJKE MUTATIES Proslifik PROTEST TEGEN SLUITING KERK DOOR ISRAËL FRIESE TAAL OP LESROOSTER Geen ruimte op de rijksbegroting voor 2e grote sluis in IJmuiden ?69 ITERDAG 8 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 VOORZITTER TANS: NU HET MOMENT an onze parlementaire redactie) fcN HAAG De partij van de rbeid zal in de komende kabi- tsperiode niet meer met de KVP zee gaan. Dat heeft het twaalfde ngres van deze partij vrijdag- irgen unaniem uitgesproken. Het (ngres aanvaardde vrijwel una- een motie van het partijbe- jonr, waarin wordt overwogen, jt de huidige politieke opstelling in de KVP, de oprichting van de blitieke Partij Radikalen en het (reven naar een stembusakkoord !n dergelijke samenwerking in de tg staat. Ie motie, die was ingediend als aan- fefflng op de uitspraak, die Nieuwe mks-voorman Lammers donderdag- fond voorlegde, werd door hem vol- rlig gesteund. Lammers trok daarom |Jn eigen motie in. Applaus «rtijvoorzitter Tans, die het congres fstuur niet eerder tot een duidelijke Itspraak heeft willen komen omdat pi de tijd daarvoor nog niet njp vond. let leek hem bovendien niet aan het krtijbestuur maar aan het congres tn een dergelijke uitspraak te doen. ju de KVP met hart en ziel vasthoudt en de conservatieve politiek van het fel>.:iet-De Jong en de Partij van de [rbeid de weg naar de progressieve pncentratie is ingeslagen,"vond hij het foment daar om uit te spreken dat (oor de verkiezingen geen stembusak- loord met de KVP wordt aangegaan bi daarna geen coalitie, fejn voorstel werd met daverend ap- Raus aanvaard. Slechts een drietal van Ie honderden afgevaardigden verklaar- jcn zich tegen. Van der Louw Eerder op de morgen verklaarde vice-voorzitter Andr. van der Louw een hartstochtelijk pleidooi voor af zwering van de KVP als mogelijke coalitiepartner. Onder veel applaus voerde hij aan. dat de PvdA de kansen van de PPR zal ondermijnen als de so cialisten zich wederom bereid den tonen ,in het bed te stappen'. Folgens Van der Louw kan de PvdA >lj een overtuigende oppositie alleen naar winnen aan elan en aantrekkings kracht. Naar zijn mening moet de PvdA jet radicale Instrument zijn om vaak Slot van pagina 1 merlid P. Dankert als Internationaal Becretaris. Dr K. Roskam, door Nieuw Links voor deze post naar voren gescho ven. kreeg slechts 931 stemmen. Als on bezoldigd penningmeester werd gekozen met 1825 stemmen de heer K. W. Dors man, algemeen secretaris van de Ne derlandse Bond van Vervoerspersoneel. De Nieuw Linies kandidaat voor het penningmeesterschap, ds H. J. Dieker- nof uit Eindhoven kreeg slechts 916 stemmen Het partijcongres koos gisteravond bui ten Van der Louw verdér nog vier an dere aanhangers van Nieuw Links in het nieuwe partijbestuur namelijk Lau rens ten Cate, hoofdredacteur van de Friese Koerier, Relus ter Beek. verte genwoordiger van de Federatie van Jon- igroepen, het eerste-kamerlid mr P. Cammelbeebk, prof G. Klein uit Geldrop. Verder werden in het nieuwe partijbe stuur gekozen dc afgetreden partijvoor zitter dr J. G. H. Tans, mevrouw C. van der Heuvel-de Blank uit Den Haag. J. Koopman Jr uit Voorburg, D. Dolman uit Den Haag, het tweede-kamerlid M. Vrolijk uit Den Haag. Vandaag moeten uit tien overgebleven kandidaten nog 5 bestuursleden worden gekozen. Onder hen zijn nog 5 aanhan gers van Nieuw Links. gesignaleerde machteloosheid in de po litiek op te heffen. Van der Louw, die namens zich zelf sprak, zei, dat Nieuw Links is ontstaan als reactie op de lusteloosheid in de PvdA en het geringe perspectief dat deze partij tot dusver bood. Hij zei, dat Nieuw Links niet de kiezers heeft weg gejaagd zoals wel eens wordt gesugge reerd. maar dat de partij in ae jaren 1956-1966 reeds meer dan een derde van haar aanhang heeft verloren. Volgens Van der Louw is Nieuw Links allerminst nit op scheuring, al heeft hij zich ook niet laten inkapselen. .Men kan tenslotte geen vuur stoken zonder vonken', zo verklaarde hij De Nieuw Links-beweging heeft naar zijn zeggen tot doel de mentaliteit in de partij om te bulgen en generatieverschillen te overbruggen. Enquête Utrecht MEERDERHEID IN PvdA VOOR STEMBUS AKKOORD DEN HAAG (ANP) Uit het sociaal wetenschappelijk .proeftuin-onderzoek', dat de Partij van de Arbeid onder haar leden in Utrecht-West heeft laten hou den is geldeken, dat 73 proeent van de ondervraagden vóór het sluiten van een Htembusakkoord met andere partijen voor de kamerverkiezingen voelt; 6 pro eent verklaarde zich tegen dit akkoord, 9 proeent wist het niet en 12 proeent gaf op de vraag geen antwoord. Het doel van het onderzoek, aldus een vrijdag uitgegeven mededeling van de PvdA, betrof in de eerste fase de hou dingen, opvattingen en participatie van de leden van de PvdA. In de tweede fase zou op basis van de verkregen in formatie worden gepoogd met nieuwe vormen van politieke participatie te ex perimenten. Het district Utrecht-West werd geko zen, omdat het bestaat uit een grote stad, verschillende plattelandsgemeen ten en een aantal forensengemeenten. De vraag, welke partijen zouden moeten deelnemen aan een stembusakkoord voor de verkiezingen van de tweede kamer werd als volgt beantwoord: Anti-Revolutionaire Partij bij voorkeur 12 procent. 26 procent alleen voorstan der indien nodig; Boerenpartij 0 procent en 0 procent; CHU 2 procent en 5 pro cent, CPN 7 procent en 9 procent; D '66 60 procent en 13 procent: KVP 5 procent en 12 procent; PPR 57 procent en 8 pro cent: Pacifistisch Socialistische Partij 54 procent en 13 procent: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 1 procent en 2 procent Achtenzestig procent van de geënquê teerden vindt openbare kritiek van de leden ,op het beleid van de partij wel toelaatbaar. 18 procent vindt dit niet terwijl 6 procent geen mening heeft. Over de stroming Nieuw Links in de party oordeelde 17 procent van de on dervraagden gunstig. 33 procent tame lijk gunstig, 15 procent tamelijk onguns tig. 9 procent ongunstig, 13 procent had geen mening en 13 procent gaf geen antwoord. PvdA-congres: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het PvdA-congres heeft vrijdagmorgen zijn afkeuring uitgesproken over het beleid van de socialistische tweede kamer fractie ten opzichte van^le extra defensie-inspanning van 225,— miljoen. Met 1444 tegen 1186 stem men aanvaardde het congres een motie van een groot aantal afde lingen in Noord-Hollandwaarin het standpunt van de fractie ,een inconsequent compromis' wordt genoemd. De motie werd aangenomen ondanks een bewogen betoog van fractievoorzitter Den Uyi, waarin orrt steun voor het frac tiestandpunt werd gevraagd. Den Uyi betoogde, dat de fractie een beheerste reactie voorstond, die een bedrage zou zjjn tot het bevorderen van de vrede. Volgens Den Uyi was de houding van de fractie juist het politieke antwoord waarom landen als Roemenië en Joego slavië hadden gevraagd. In de motie werd ondermeer verwezen naar de opmerkingen, die de socialis tische tweede-kamerfractie bij de be handeling van de extra-inspanningen in de tweede kamer maakte: dat het machtsevenwicht door de bezetting van Tsjecho-Slowakije niet zou zijn veran derd. De fractie stemde indertijd wel te gen de totale verhoging van 225 mil joen. maar was voor een kleinere ver hoging, waardoor de paraatheid en de mobiliteit van de Nederlandse strijd krachten zou worden bevorderd. Ook de ze geringere verhoging wordt in de door het congres aangenomen motie een be lemmering voor de ontspanning ge noemd. Fractievoorzitter J. W. den Uyi zag in de aanvaarding van de beide afkeurende moties geen reden om af te treden als fractievoorzitter. De uitslag van de stemming over de motie inzake het de fensiebeleid kwam voor de heer Den Uyi niet als een verrassing. ,Ik wist dat deze zaak in de party slecht lag', zei hy. .De uitslag viel me eigenlijk nog mee.' Eerder op de morgen had het congres van de PvdA met ruime meerderheid (1912 tegen 793) een motie aangenomen van een afdeling in Friesland, waarin gevraagd wordt om een scherpere op positiehouding van de tweede-kamer fractie. DEN HAAG Tijdens de twee- de dag van het PvdA-congres hier drs J. den Uyi in de wandelgan gen van het Haagse Congresge bouw in gesprek met congresle den. Links mevrouw Gerda Brau- tigam. ROTTERDAM (ANP) - De bij het NVV aangesloten algemene bond van kunste naars en het orkestenverbond hebben zich vrijdagavond in een brief aan het stichtingsl>estuur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest verzet tegen de door deze stichting voorgenomen sane ring van het orkest, die moet resulte ren in het ontslag voor 10 musici. In een openbare vergadering voor de orkestleden is unaniem de eis gesteld dat de voorgenomen maatregelen onmid dellijk worden ingetrokken. Ook heb ben de orkestleden geëist dat de voorge nomen terugplaatsing in functie van drie orkestleden onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt. Politie vraagt getuigen van treinbrand JOURE (.ANP) Het onderzoek naar de oorzaak van de treinbrand onder Gaskerdijken op 24 februari 1969, is nog niet geheel voltooid. Getuigen van deze treinbrand wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de rijkspoli tie te Joure, tel. 05138-2335 of 2663 of met de politie in de woonplaats. Gedacht wordt vooral aan die passa giers die vanaf de overweg onder Ak- krurn hun weg liftend hebben vervolgd, aan hen die aldaar lifters hebben op genomen en aan de man die aan de noodrem heeft getrokken- GRONINGEN (GPD) ,Wat hier In staat Is zonder meer een aanklacht tegen het huidige systeem'. Dit zei gis termiddag de voorzlt.or van de hts- unie, de heer J. P. M. van Kampen over de resolutie die de deelnemers aan het hts-eongres in de Coendersborg in Groningen aan het 'nde van het con gres aannamen. De congresgangers stelden in de reso lutie dat het onderwijssysteem van de hts te weinig flexibel is om op de snel le verandering van de maatschappij te reageren en dat de docenten te wei nig mogelijkheden worden gegeven om deze veranderingen in het onderwijs te integreren., Het congres spreekt als haar mening uit: da» er meer ruimte wordt gecre- eerd voor nieuwe onderwijsmethoden, zoals discussies, werkweken, werkcolle- fes, projectonderwijs en zelfstudie; dat e hts-student meer betrokken wordt b:j het onderwijsprogramma; dat er sa menwerking komt met andere vormen van onderwijs: d t de hts-unie meehelpt mogelijkheden voor docenten en stu denten te scheppen die de onderwijsver betering garanderen. De resolutie zal onder andere worden gestuurd naar de minister van onderwris en wetenschap pen, de leden van de staten-generaal en de besturen en directies van hts'en. f ADVERTENTIE) ZAAGMOLENSTRAAT 1, GOES Zwolse zaak uitloper Vervroegde synode in Hoogeveen ROTTERDAM (GPD) De recente scheuring in de Zwolse Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk Is in het ontbin dingsproces van dit kerkverband geen hoogtepunt, maar een uitloper. Het proces is al een aantal Jaren bezig en kwam pas goed op gang toen en kele jaren geleden ds A. van der Ziel in Groningen-Zuid werd ge schorst. Deze schorsing de pre dikant probeerde tegenover de .syno dale' Gereformeerde Kerken een an dere dan de gangbare strakke hou ding te vinden vond plaats met voorbygaan van alle kerkrechtelijke regels en leidde tot vorming van een noodgemeente. De generale synode ln Delfshaven keurde in 1965 met een zeer geringe meerderheid deze schorsing goed en de grote minderheid trok zich daarop uit de synode terug. Sindsdien worden ae meest verschel den meningsverschillen terugge bracht op enkele simpele noemers. De tegenstellingen leidden tot moei lijkheden die thans ln ruim 50 van de 300 vrygemaakte kerken tot uiting zyn gekomen. De wegzending van de Amstelveense predikant ds B. J. F. Schoep door de synode van Amersfoort in 1967 versnelde het proces. Overal waar de synodegezinden in de minderheid zHn vormen zy tegenkerkeraden. In N.- Holland vormden zy tevens tegen over de drie classes tegenclasses en zelfs een provinciale tegensynode. In Kampen, één van de grootste vrijge maakte kerken (4000 leden), hielpen de meeste hoogleraren van de theo logische hogeschool een tegenkerke- raad in het zadel, terwyi andersge- zinde lectoren en studenten werden .kaltgestellt'. Merkwaardig ls overi gens dat de pedel van de hogeschool in zyn kwaliteit van secretaris van de grote kerkeraad de rector moet beschouwen als een openbare scheur maker. Ook rondom Kampen is een tegenclassis gevormd. Intussen hebben de .synodale' vrfj- gemaakten een flinke meerderheid, behalve in Noord-Holland x in de omgeving van Kampen. Ze zyn met 110.000 leden het derde protestantse kerkgenootschap in grootte. De meerderheid in de kerken leunt sterk aan tegen het Gereformeerd Politiek Verbond van de heer P. Jongeling (lid tweede kamer). De aanleiding tot de scheuring ln Zwolle was een meningsverschil over de vraag, of de kerkeraad alleen uit predikanten en ouderlingen bestaat, of ook uit de diakenen. Een theore tisch punt, zolang men niet weet dat zonder de diakenen erby de ker keraad op synodaal standpunt staat en met hen Juist een andere meer derheid heeft. Het breekpunt was, dat de kerkeraad met diakenen ds Z. G. van O ene naar de classis Zwolle had afgevaardigd en als zijn plaatsvervanger niet, zoals gebruike lijk, een van de twee .synodale' do minees. C. G. Bos of D. Vreugden- hil, had aangewezen. In tegendeel: de grote kerkeraad had die beiden Juist nadrukkeiyk uitgesloten van af vaardiging. Verwacht wordt dat de vervroegde synode in Hoogeveen dit voorjaar de positie van de .synodale' vrijgemaak- ten zal bevestigen. Zij kan daarmee beginnen door afgevaardigden van de Noordhollandse tegensynode te aan vaarden en die van de oude Noord hollandse synode te weigeren. For meel is de generale synode vervroegd bijeengeroepen omdat prof. C. Veen- hof om gezondheidsredenen eervol ontslag heeft gekregen als hoog leraar ln Kampen. Hij vertegenwoor digde met twee lectoren en de eme ritus-hoogleraar dr H. J. Jager de minderheid onder de docenten. Men vroeg zich af, hoelang hij gehand haafd zou worden, toen het dokters advies vorig jaar een uitweg bood. De benoeming van een opvolger la de taak van de generale synode. VPRO-GRAP SLOEG IN ALS EEN BOM AMSTERDAM (GPD) In Am sterdam ls grote verontwaardi ging ontstaan over het VPRO-ra- dioprogramma .Hee' waarin gis teravond door middel van een .in gelaste uitzending van de radio- nieuwsdienst' en zogenaamde in terviews met betrokkenen de in druk werd gewekt dat in de hoofdstad ernstige ongeregeldhe den waren ontstaan. Gemeld werd onder meer dat het huis van bewaring aan de Wete ringschans en de gebouwen van de universiteit van Amsterdam door opstandige Jongeren bezet waren en dat burgemeester Sam- kalden voor spoedoverleg naar Den Haag was vertrokken De telefoon van en naar het hoofdbureau van politie werd ge blokkeerd door honderden burgers die ongerust de politie om infor matie belden, terwijl er niets aan de hand was Een woordvoerder van de gemeen te noemde het programma .mis bruik van het medium'. Het col lege van burgemeester en wethou ders zal overleg plegen over de b de leiding van de VPRO te on dernemen stappen. Loco-burge meester dr P. J. Koets, gaf na mens het college gisteravond het volgend commentaar .Door het programma is een zo n grote on rust gezaaid, dat een storing van de vitale communicaties dreigde Hieruit blijkt hoe groot het bereik van de radio nog is. Mensen die zich met radioprogramma's bezig houden moeten zich bewust zijn dat een .grap' als deze zeer ge vaarlijke kanten heeft.' Drie Duitsers doodgeschoten (Van onze correspondent) DEN HAAG (GPD) Twee dagen lang heeft de Haagse politie verbeten ge zocht naar de 26-jarige Italiaanse sou teneur Gino d'Angelo, die ervan wordt verdacht dat hij op 21 mei van het vo rig jaar bij een inbraak in een kleine conditorei in Essen in koele bloede drie mensen heeft doodgeschoten. De Duitse politie kreeg een tip dat de man zich m Den Haag zou schuil houden. Bü een uit Oosten ryk afkomstige prostituee, maar na een grondig onderzoek meent do Haagse politie dat, de man hier niet geweest. 1 Ze verklaarde dat de Italiaan niet by haar was geweest. Haar in Den Haag verblijvende Duitse vriend gaf echter toe dat hy Gino na de 21ste mei 1968 wel heeft ontmoet, enkele dagen na de moord toen hy ln Duitsland was. Zo wel de prostituee als haar vriend zyn twee dagen nagenoeg onafgebroken ver hoord en do Haagse politie heeft de in druk dat zij de waarheid spreken. T v-uitzending NED. HERV. KERK. Beroepen te Utrecht, J. A. Poelman te Terneuzen; te Windesheim, G. A. Zui- dam te Nieuweroord; te Tliolen, G. C. Post te Gies8endam. Aangenomen naar Rekkum, A. A. ran den Borg, kandidaat te Utrecht. GEK. KERKEN. Beroepen te Werkendam, G. Oppedijk te Delft. Aangenomen naar Hengelo (O) (gees telijk verzorger van het bejaardencen trum .Ten Anker") A. de Korte cm. predikant te Loenen aan de Vecht. GEREF. KERKEN VRIJGEM. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen te Nijkerk A. Hoogerland te Werkendam. GEREF. GEM. IN NEDERLAND. Bedankt voor Ermelo aan de Beek J. Pannekoek te Terneuzen: voor Vlaar- dir^en, C. van de Wiestijne te Barne- CHR. GEREF. KERKEN. Beroepen te Enschede-Weat, H. van der Schaaf te Dordrecht-Zuid. Bedankt voor Lutten aan de Dedema- vaart D. J. Klein Onstenk te Sieger»- Francesco d'Angelo. geboren op Sicilië, wordt Gino. ook wel Tino en soms Rino genoemd, hy is 1.70 meter lang, heeft blauwgryze ogen en middelblond haar Hij is souteneur, kelner en barkeeper, hy woonde in Duitsland, hij werd daar twee maal uitgewezen als ongewenste vreem deling en hij is sinds mei van het vorig jaar onvindbaar. Gisteravond besteedde de Duitse te levisie veel aandacht aan de moord, waarvan de dader nog op vrije voe ten is. Van kwart over acht tot kwart over negen zagen de kijkers over Duitsland 2 telkens weer de In terpol-foto van de Italiaan, van zijn slachtoffers en luisterden naar het commentaar van politiedeskundigen. De Duitse justitie heeft een beloning van tienduizend Mark uitgeloofd voor een goede tip, al is de Italiaan dan niet in Den Haag gevonden, de Duitse politie houdt rekening met de mogeiyk- heid dat na de tv-uitzending de grond hem in Duitsland te warm onder de voe ten zal worden en dat hy mogelyk als- nog naar Nederland zal uitwijken. r li Francesco d'Angelo is als regel gewa- Lenadeschotpend- DEN HAAG De pasgeboren vierling gistermorgen in het algemeen ziekenhuis te Woerden. Samen met een vriend pleegde hy op een mooie voorjaarsavond een inbraak- ie in een kleine banketbakkerij annex koffiehuis. De mannen haalden zeven honderd Mark uit de kassa en gingen naar de tweede etage, om de slaapka mers te doorzoeken. De bewoners wer den wakker van liet openschuiven van de laden tan een commode. Het waren de 50-jarige banketbakker, zijn zoon en de bejaarde schoonvader. Gino trok zyn kleine revolver en schoot ze neer. Tot grote verbijstering van de andere inbreker zette de Italiaan daarna de loop van zyn Beretta 9 mm tegen het voorhoofd van zyn slachtoffers'en gaf ze een voor een het genadeschot. Gino's medeplichtige werd kort ge leden gepakt, verdacht van twee bankroven. Hij bekende ook te heb ben ingebroken in de conditorei en hjj noemde de naam van de man die de moorden zou hebben gepleegd. Hh vertelde ook dat de Italiaan na»' Den Haag <-cv r i 'ovlucht. Interpol werd ingeschakeld en recher cheur K. Wils van Haagse zedenpo litie vond de uit Oostenrijk afkomstige trostituec, van wie do tipgever gespro en bad. AMMAN (RTR) De secretaris-gene raal van de Arabische Evangelische Kerk in Jordanië, Syrië en Libanon, Shafiq Farah, heeft wereldlijke en kerkelijke leiders een telegram gestuurd waarin wordt geprotesteerd tegen de sluiting door de Israëlische autoriteiten van een anglicaanse kerk in bezet Jordanië en de arrestatie van de dominee. De sluiting en de arrestatie zouden zon dag zijn geschied. De kerkgangers wer den gedwongen het kerkgebouw te ver laten. De protest telegrammen zijn ge richt aan VN-secretaris-generaal Thant, president Nixon, premier Wilson, pre sident De Gaulle, paus Paulus, de aarts bisschop van Canterbury en de oecume nische patriarch Athenagoraa. hoofd van de Grieks Orthodoxe Kerk. DEN HAAG (GPD) Secretaris Gros heide van onderwijs en wetenschappen zal, mede naar aanleiding van een ver zoek van enige schoolbesturen, bevorde ren. dat het mogelijk wordt in het burg- Jaar van het lager beroepsonderwijs de Friese taal als leervak op het rooster te vernielden als onderdeel van het on derwijs ln de Nederlandse taal. HAARLEM (GPD) De eerstkomende twee Jaar ls er geen ruimte voor de bo*iw n oen tweede grote sluis MJ IJmuiden. Ook aan de aanleg van de Hem spoor tunnel kan voorlopig niet worden ge dacht. Dit antwoorden es van Noord-Holland op vragen van het WD-statenlid. mej. dr P W. Bomli. Gs herinneren hierbij aan de verklaring van de minister van ver keer en waterstaat, waarin deze een tweede grote sluis bovendien niet urgent acht, aangezien de noordersluis even als de Henbrug een redelijke door- vaarhoogte heeft. Zonder van een ten achterstelling van Amsterdam te willen preken, zijn gs er niet gerust over. dat de scheepvaartverbinding van het Am sterdamse havengebied met de Noord zee tijdig zal zijn aangepast ten be hoeve van de onbelemmerde ontvangst van de in de toekomst te verwachten schepen met een diepgang van meer dan 45 voet. De dieptematen van de mid- den-.en noordersluis reiken echter niet verder dan tot respectievelijk 30 en 45 voet. Verder wordt aangenomen, dat de capaciteit van de noordersluis spoedig geheel zal zijn benut. In verband hier mee is een nieuwe sluis voor de ont wikkeling van het havengebied van ab soluut belang, aldus gs. die voorts wij zen op het tijdverlies, dat een gesloten Hembrug voor het scheepvaartverkeer oplevert. Gedeputeerden hebben deze be zorgdheid aan de minister doen blijken triaens een op 6 februari tezamen met het Amsterdamse gemeentebestuur en de kamer van koophandel gehouden be spreking. GEEN EERSTE KIEVITSEI VOOR KONINGIN DEN HAAG (ANP) De ko ningin zal, naar de rijksvoorlich tingsdienst mededeelt, voortaan niet meer het eerste kievitsei in ontvangst nemen. Hoewel de ko ningin grote waardering heeft voor de gevoelens van sympathie die nit het aanbieden van het eer ste kievitsei spreken, heeft zy ntt bezorgdheid over de bedreiging waaraan de natuur is blootgesteld besloten deze sinds ruim een halve eeow bestaande gewoonte te be ëindigen. Gebleken la namelijk dat dit ge bruik steeds meer wordt nage volgd en dat in het vroege voor jaar op veel groter schaal dan voorheen en soms ondeskundig naar kievitseieren wordt ge zocht, waardoor de stand van de weidevogels in het algemeen wordt bedreigd. Van de zijde van het ministerie van cultuur, recreatie en maat- schappeiyk werk wordt hierover nog het volgende meegedeeld: De laatste jaren wordt iri steeds toenemende mate naar kievits eieren gezocht met de bedoeling een eerst gevonden ei van deze fraaie en voor ons land zo karak teristieke weidevogel aan lande- üjke, regionale en plaatselijke autoriteiten aan te bieden. Dit heeft er mede als gevolg van het feit, dat niet ieder deskundig is op dit terrein nog al eens toe feleid, dat vele vogelnesten wer en verstoord. Bovendien wordt bij pogingen om een einde te maken aan de in een aantal Westeuropese landen nog beoefende jacht op kieviten en an dere weidevogels het in ons land bestaande gebruik met betrekking tot het eerste kievitsei als een der

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 9