Westerschouwen en de caravans in de duinen 31/z% NUTSSPAARBANK MIDDELBURG Het éérste kwartier DE BEVE' ANDEN Goes wil grond kopen in 's-Heer- Gasthuispersoneel speelde toneel op jubileumavond ,Wilhelmina' en Medioburgum werden MTV '69 U krijgt een hoge rente bij de Nutsspaarbank MARKTBERICHTEN KERKDIENSTEN Vuilverwerking en onderwijsnota niet in raad Vlissingen Gezinsavond ZLM-afdeling ZATERDAG 8 MAART 1969 WISSEL BEVELANDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 GECAMOUFLEERD MAG HET NOG WEL t ADVERTENTIE Eerste radijs in Kapelle aangevoerd KAPELLE -- BI] de veiling te Kapelle is vrijdag de eerste radijs van de nieuwe oogst aangevoerd. Het betrof een aanbod van 30 bos jes afkomstig van de glastuinder P. Hengsdijk te Biezelinge. De ra dijs werd gekocht door de heer F van Oosten uit Goes voor 83 cent per bosje. RECHTBANK WIL HET OOK ZIEN |.il< neb', verzekerde de neer H/verwijn.i .evenals mijn voorgingen he suggestie gen^an, maar de akanlieg^ iw - heb I ben er nooit gevole aan geg-ven' Mr Van der Veen: .Maar dat had u toch als v Burg Vrijdagmorgen in de staart van de kampeervergiinningen lijn stelselmatig Middelburgse rechtbankzitting.) Het ^was* volgens mr tan Empel de toen een groepje vakantiegangers ^V'pS^deü in hoger beroep voor het hekje ver scheen, omdat ze vorige zomer op hun eigen stukjes grond bij de vuurtoren van Haamstede een ca-l Iiau als er in de topte stemming aan lid u worden. Burgemeester Everwijn ppii groot vraagteken' I De officier van justitie, mr J. L. An dreae, wilde van de burgemeester weten ravan hadden neergezet, hetgeen jol' ook de vakantiegangers met 'n voor- hehhen ge pen andere in gegeven Oat i nu nog in strijd was met de algemene poli tieverordening lopige vergunning voor het neerzetten van caravanR of tenten moeten an Westerschou-nè1 'heer mogelijkheid kreeg om in het be lang van de openbare orde, de ze- del, jkheid, de gezondheid en de wel stand maatregelen te nemen. Het plaatsen van caravans was volgens mr Andreae wel degelijk een kwestie die valt onder het welstandsaspect waarbij het betrekking had op het onderhavige geb ed Volgens ae of ficie: had de Zienkzeese kanton rechter terecht de vakantiegangers strafbaar gesteld. Met zijn e:s wil de mr Andreae wachten tot het uit eindelijke requisitoir na de bezichti ging ter plaatse. ADVERTENTIE i Niel bindend .De gemeente vond hei het belangrijk ste, dat de caravans geen aanstoof ge ven', merkte mr Van der Veen op. Uit pen kaart had de raadsman opgemaakt. I dat het gehele gebied van de gemeen te tot verboden gebied is verklaard voor caravans, ook de wegen. .Want alle Het streven :s ïmdit VöórmedffïsVol""'™.^" JrtS?1?1.* S' «'■SBf'S in orde te hebben S^100'. wel, dat het niet zo bedoeld De heer Everwijn wist nog met wen. .Had die bungalowbewoner ncei' -Dat hangt af van de gebruiks- d voorschriften van het bestemmingsplan. maar niets gezegd', merkte mr P. 969 en juist door dit mankement i 1D 1f\verordenir 7/ U te veel geregeld'. ld1 van Empel, de rechtbankpresident, namelijk aan het slot van de zitting op, daarbij inhakend op een gezeg de van de raadsman van de Rotter dammers. mr. Th. L. van der Veen. uit Delft, .dat die bungalowbewo ner het niet ZO leuk vond om naar zask aan te houden, zodat de recht- jde beplantmgsvoorwaarden voldaa: die rara vans er. tenten te mneten i ba.nk de Situatll? ter Plaatse nog eens hadden. Mr Van der Veen vroeg dar, cue carat ans en tenten te moeteniza, i<unnen bezichtigen maar mr Van! ook ontslag van rechtsvervolging. Empel wilde daarvóór toch gaarne de'Dp pre«,'dent besloot daarop de zaak argumenten van officier en raadsman tot 2, maart aanstaande aan te hon den. Onder de vuurtoren zal het college, ierde mr An- dan met de belanghebbenden samenko- dreae er aan. dat de gemeente met men om de situatie in ogenschouw te; nieuwe artikel In de apv de nemen. De burgemeester antwoordde bevesti gend op de vraag van mr Andreae of de betreffende personen toch nog een vergunning krijgen voor de seizoenen 1969 en 1970. De president had geen bezwaar tegen de suggestie van de officer om de .Later wordt', vervolgde mr Van dei- Veen. .mijn cliënten aangeraden naar een ander terrein om te kijken, maar de vergunningen worden geweigerd. I Waarom niet tegen deze oude klanten' gezegd, dat de vergunning wel verleend I had kunnen worden al ze maar aan binnen by de mode- speciaalzaak van FRITS GERRITSEN te Goes bewijst al hoe buitengewoon de col lectie is. Snel ziet u het, lang zult u er tevreden over zijn. kijken'.... De Rotterdammers hadden in het be- horen r de vakanties opi IQfi-ï reintjes bij de met het doel f door te brengen Vóór mei mochten de caravans er wel staan, I mar er mocht niet in gekampeerd j worden, hoewel het gemeentebestuur dat oogluikend ♦oelïet. In juli 1967 Uregen de kampeerders evenwel een: brief van het gemeentebestuur, waarin werd meegedeeld, dat op grond van de algemene politieveror dening de vergunningen voor het plaatsen van caravans ingetrokken werden. In 1968 stonden de caravans er nog en toen gingen de betrokke nen op de bon. GOES Ds. Korevaar over de wedergeboorte Lange Kerkstraat 35 Goes. Tel. 01100-5355 U<"",-,-;bcl<inderen GOES De Rotterdamse hervormde predikant ds Korevaar spreekt dinsdag in Yerseke over de wedergeboorte. De openbare bijeenkomst vindt plaats in zaal Nolet en wordt georganiseerd door de gereformeerde bond in de hervormde kerk te Yerseke. Aanvang acht avonds. De kantonrechter in Zlerikzee veroor deelde hen allen tot een boete van 25. Vijf van de zeven vakantiegangers kwa men vrijdag -n hoger beroep hun zeg je nogmaals doen: de Rotterdammers W H. v. d. G. e, F. S. H.. de Nieuwer- kerker W. W.. de Haamstedenaar A. K en de Amstelveense mevrouw y v--.n-.GOES De gemeente Goes uil van p/-w i/iycpr i it den B. Twee andere Rotterdammers - hervormde gemeente in a-Heer-Hen- ^ULlJHSrLAA I A van R en J. M - waren ziek «1 rikskinderen twee stukjes grond ho rnaar daarvoor trad hun raadsman mr J"*"-d'e "°l>s nod'- beeft \nor de voor- Van der Veen als gemachtigde op. bereiding van h-t bestemmingsplan ,l><- l'oeldat voorziet in het aanleg- t 1? n gen van industrieterrein ten westen W aar om: van de spoorlijn naar Hoedekenskerke. De al ukjes grond hebben een oppervlak- De man uit Haamstede liet de recht- tie van respectievelijk 0.61.70 ba en bank weten niet te hegrijpen, waarom 0.05.00 ba. De hervormde gemeente is er aai. de ene kant van het ruiterpad bereid het terrein tegen taxatieprijs dwars door het duingebied wél gekain-1 te verkopen. peerd mocht worden, maar op een klein'.. ..„i ■tu'-ie PTond nnn de andere k inl van hel Voor hetzelfde bestemmingsplan Wil de ni tSIÓ St semeente Goes van het bSJarltit arm- ruuerpaa mei. bestuur een slak wetland .n '*-Heer- bestuur een stuk weiland in 's-Heer- A ls getuige zette burgemeester H. P. HendrikskinJ '"n kopen. De grond heeft Everwijn van Westerschouwen in dit een oppervlakte van 0.86.80 ha. Het verband uiteen: B en w gmgen burgerlijk armbestuur wil het terrein er van uit. dat caravans, die ver- dekt konden worden opgesteld, uit een oogpunt van landschappelijk schoon niet storend waren, zodat daarvoor een voorlopige vergunning afgegeven kon worden' MIDDELBURG De personeelsvereni- ging van het Middelburgse Gasthuis des i smeet er donderdag 380 corsages tegen- I aan. Het kon er wel af. want het was per slot van rekening het tienjarig be staan dat te vieren viel. De meejubile- rende toneelgroep zorgde voor een ple- zierig avondvullend programma in de vorm van de opvoering van de klucht 1 .Wie wint de pot'. De zaal moest het I zonder de vertrouwde verschijning van Dries van Baaren doen. Maar er was nog een vrouwelijke gangmaker in de persoon van R. N. Sorel Clothilde Dijk- sterhuis), aan wier ingespeelde wijze van optreden de hele groep zich kon optrekken. De heer J. Visser, die zelf een kostelijk typetje op de planken zet te. tekende voor de regie. Voorzitter - - -—-o Kruit had de avond ingeleid. Hij bracht Burgemeester Evers sprak zijn ver-extra hulde aan twee leden .mejuffrouw trouwen mt,_\n_het dagelijks bestuurVnens en mejuffrouw J. Dekker, die an_ r_e er beiden tien jaar bij de toneelvereni ging van het Gasthuis hebben opzitten. MIDDELBURG. Reeds geruime tijd waren er besprekingen gaande lussen de .Middelburgse gymnastiekverenigin gen .Wilhelmina' en .Medioburgum' met bet dop| tot een fusie te komen. In de deze week in .De Schakel' gehouden op richtingsvergadering zijn beide \ereni- gingen samengesmolten. De naam van de nieuwe vereniging luidt: Middelburg se turnvereniging 1969. of afgekort: de MTV 1969. Statuten en huishoudelijk reglement i zijn ter kennis gebracht van dë leden. Het bestuur is voorlopig als volgt sa mengesteld: voorzitter: de heer J. Nij- huls: vlce-voorzitster: mej. C. Vermeu len: secretaresse: mevr. A. Zwartendijk- Van Wessem: 2e secretaresse: mevr. J j M. v. d. Hoek-v. d. Boudt: penningmees- teresse: mej. C. Sturm; 2e pennlngrnees- teresse: mej. P Meeuwse: commissaris sen: mevr. A. GeervlietGeldof; de heer J Minet: de heer H. Acda In de wandelcommissie rijn benoemd mej. P. Meeuwse: mevr. J. Teijn-Lahr en de heer J Minet. Onderscheidingen voor 15 jaar BB De commissaris van de Koningin mr i. van Aart sen. heeft in de commando post van de BB te Middelburg donder dagmiddag 3 gespen uitgereikt voor 15 jaar vrijwillige dienst bij de BB Hij reikte de onderscheidingen met oor konde aan de heren G. aan Loo. A. A. van der Veer en L. Vleesdrager uit, tijdens een pauze in een oefening. Bij de korte plechtigheid waren ook aanwe zig de provinciaal commandant mr L. A. Kakebeeke en het personeel, dat aan de oefening deelnam. Mr Van Aartsen dankte de jubilarissen j voor alle diensten, die ze belangeloos voor de BB verricht hebben. De heer Van Loo trad in 1953 in dienst bij de BB-kring Walcheren als centralist en gewone spaarrekeningen dagelijks beschikbaar geen kostenberekeningen inning salarissen - pensioen onbeperkte girobehandeling, inleg en terug, ook automatische "4" vandaag gestort, morgen rente TERMIJNSPAARREKENINGEN 4Yz% 3 maanden 5 6 maanden 6 fc 12 maanden vast Een termijn die u kunt overzien EEN BONDSSPAARBANK VEILING MIDDELBURG. VEILING ROTTERDAM. 7 maart. Jonathan SS 21. 3 grof 25; Winston.6 maart. Bintjes gr. 11—IS. Furores gr. 13—15. 55 55. 60 41—60. 55 25-30; St-Remy 60 30— Andijvie 160—166. Rode kool 46—57. Kroten tol32. 3 fijn 21. Golden DeUciouj 75 70—75.1rt—22 Grote peen 21—45 Prei Ia 117—12#. IU 15 70 6972. 65 35—64. 60 33—37. 55 13—25; 88112 P«r kg Selderij 29—56 per bo». Uien Conference 65 56. 60 66—52, 55 25—28 17—31. Spinazie '58—169. Spruiten Ia 160—203. Bintje?, bonken 15. grote 1112; Kooum. 111 159Id 142183 P«" kg. Sla Ia 2029 b] npr af li Ir Wttlrv# Ta 1JU1IQi TT* IJ9ICO n. sedert januari 1962 hoofd verbindings dienst bij het provinciaal commando, de heer Vleesdrager werd ln 1954 wijk- hoofd en is momenteel plv. hoofd ver bindingsdienst bij de provinciale nodd- wachtstaf BB Zeeland en de heer Van der Veer kwam ln 1953 als vrijwillig centralist bij de kring Walcheren en werd dit ln 1966 bij het provinciaal com mando. waar hij in januari 1969 op ei gen verzoek werd ontslagen in verband met zijn toetreding tot het Rode Kruis. Pf kg .3. stekper kg 61-58. radijs rode De heer Van Aartsen sprak verder zijn s377?8; l witlof A lal—158. B 138 18-20 25—28, 15-18 22— 13-15 13—18, 15-16 13—18; C 12. andijvie 117137: spinazie 131—165, pre' 4775: sprui ten A 100—166. B 76—135. C 90—94, D 88— 143. gesch. A 178—186; rode kool 57—75; sav. kool 49—75: knolselderij per kg 19—30: komkommers 30 49. 31-36 27—33. 36-41 33— •51 40, 26-31 19—25, 51-61 49—73; krom Stichting dorpshuis ,De Brug' vergaderde Het bestuur van de stichting dorpshuis De Brug" te Colijnsplaat kwam in een algemene vergadering bijeen. Voorzitter F. J. Bom heette in zijn openingswoord onder anderen burgemeester Evers har telijk welkom en memoreerde dat dit het eerste lustrum van de stichting per stuk. Witlof Ia 160-186. Ha 162—158. Ib 149—159. nb 125—168 per kg. Aanvoer wtUof 38 ton.Golden Delicious 80-85 55-58, 75-80 54— 69, 70-75 56—62. 65-70 38-47, 60-65 20—31. St- Remy 70-75 24—32, 65-70 24—30, 60-55 19—28. Conference 65-70 54—57. 60-65 53—58. 55-60 54— 59, 50-55 25—34. Jonathan 75-80 49—55. 70-75 49—58. 65-70 33—40. 60-65 24—30, 55-60 14—22. Winston 75-80 76-84. 70-73 78—82. 65-70 61—M. 60-65 3946 Goudreinetten 80-85 3 04—108. 7'- erkentelijkheid uit" voor de niet-Vritwil- -!«• *!w- '«-122. stek 83-H0; uten io-| 30 106 70-75 99-101. 65-70 80-86. 60-65 '2-M lige BB-ers. die reeds :n militaire dienst '-*• boerenkool 82—ns: seldenj p. ooi 46-56. -«r geweest zijn. maar ook hun taak met Pcr kS 100—233: witte kool 39 43 veiling zwijndrecht toewijding vervullen. 7 maart. Per kg: uien 8—26. 3600 kg: pre: i~ Xa afloop van het officiële-gedeelte volg vismijn colijnsplaat. -h. kg: >pruiten a 174—205. b 355—tv., n de nog een rondleiding door de com-Exportgarnalen 584 kg 138-191: schar 500 kg: 144—200. 6000 kg. Per doos: widof ai 174—394. mandopost. waarbij de heer Kakebeekebot 57 kg: schol 169 kg. kabeljauw 203 kg. 725 dozen. Ier kg: wlUof all 154its, bh 129 d€ toelichting gaf. i «ijting 17 kg. j—162. 7000 kg; veldsla 290—390. 1050 kg: stoof- sla 6576. Per stuk: knolselderij 30138, 2400 st.; sla AI 19—28, 30.500 et.; Cl 14—16. 3600 »t komkommers 75 plus 90. 60 plus 8689, 50 plu» 72—73. 40 plus 61—63. 35 plus 52—53, 30 pl»« I 44—45. 25 plus 36—38. 7^)00 it. Per kg: krorn 1109—112. 1500 kg; stek 35—88. 750 kg. Per bot: I radijs rood 84: selderij 2440. 3000 lx»; pct»r- over de exploitatie gemeente stelt zich garant t de te- De burgemeester voegde ei nog aan toe. dat de apv met een artikel was uitge breid. waarmee het gemeentebestuur het her en der kamperen n net natuurge bied wensten tegen te gaan. .,'ai nam Mr Van der Veen waf toih ook de caravans aan het oog onttrokken naddèn kunnen w orden door er een snelg*oe'> r.de be planting omheen te zetten. Burgerlijk moest uur wn net terrein £orten. De controle over het boekjaarVoorzitter van de hand doen tegen taxatieprijs. De( 1968 was door de heer Meessen verricht.'\°°rrd.e_r van Goes zal woensdag 19 maart Het gebruik van het gebouw ls in 1961 deze voorstellen van burgemeester intensiever geweest dan in 1968. Óm de hogere omzet van de bar te stimuleren is machtiging verleend aan het dagelijks bestuur over te gaan tot verbouwing, waarvan de kosten zijn geraamd op 12.500. Hierbij is inbegrepen het aan brengen van ventilatie. Een bierbrouwe rij heeft een renteloze lening van 1150 fbeschikbaar gesteld. In de vacature vam hand over hand toe', verzekerde de heer dat terrein moe- in de toekomst een de heer A. A. Hoogerheide. die zich niet Everwijn. weg lopen ten noorden van de Middel- nieer herkiesbaar stelde a'.s Lid van het an oorteei. dat i burgse straat, die aansluit on de wegi dagelijks bestuur, werd gekozen de heer -- si jn ënten naar X.-Bevel and. De fa. Gunst krijgt J- Snoep. De overige elf bestuursleden. van de gemeente een stuk grond in die elk een vereniging vertegenwoordi- dezelfde omgeving. De ruil zal. als dei gen. werden bij acclamatie herkozen, raad akkoord gaat. 'geschieden met ge- De voorzitter eindigde de vergadering raad van Goes zal over en wethouders beslissen. On de agenda voor die raadsvergade ring staat ook een voorstel van b en w om een stuk grond te ruilen met de firma Johan Gunst en Zonen. Het ter rein, dat Goes nodig heefl ligt aan de Ringbaan-West bii de uitmonding van de "s-Heer-Hendriksk-.nderendijk. Over fAÜVBRTENTIE) TAXI CEN TRALE A BEE Nieuwe Haven 27-29. Middelburg telefoon «1180S200 Dag en nacht bereikbaar ook zondags. 3. A. Hesselink van net be stuur der godshulzen sprak een dank woord. Na afloop was er bal met mede werking van het kwartet Groenewoud. ZONDAG 9 MAART 1969 Geref. Gem.: Goes 9.30 en 6 ds Schreu- t ?.er k*: Go:dea De!*- 3^2; Jon* Ned. Hcrv. Kerk: Goes 10 ds Kwakkel-ider, 2 leesdienst; Wolphaartsdijk 9.30. 2 stein: Grote Kerk 10 HD ds Geursen;;en 6 leesdenst; Borssele 9.30. 2 en 6 aardappeltermijnmarkt. De Veste 5 ds Metselaar; Oosterkerk leesdienst's-GravenpoIder 9.30. 2 en 6 7 maart. Bericht van de makelaars voor n 10.45 ds Metselaar; Jeugdkerk De Ves- leesdienst: Hoedekenskerke 9.30, 2 en 6 terrr:j.phanöel in aardappelen. Cor- te 10 vi-iltB Van Manrik: .Teno-ókanel De leesdienst: Xieuwdorn 9.30. 2 te 10 wika Van Maurik; Jeugdkapel De leesdienst: Xieuwdorp 9 30. 2 en 6 lees- aardappelen Bin-.j! Veste 10 de heer Kraak: 's-Heer-Abas- dienst; Xisse 9.30 2 en 5-30 leesdienst; kerke 9 ds Krijger; 's-Heer-Arendskerke Biezelinge 9.30. 2 en 6 leesdienst: Krab- 10.30 ds Baars; 's-Heer-Hendriks- bendjjke 9.30, 2 en 6 ds Hage; Kruinin- sloten beurzen. B en vv achten het dringend noodzake-, lijk de civiel-technische afdeling van gemeentewerken uit te breiden met één opzichter. De extra man is nodig, om- lliaa.ttl L dat het werk voor het grondbedrijf de o-edeeii.e laatste jaren aanzienlijk is toegenomen.p,.,lrlpnt B.j dezelfde afdeling van genifientewer- Luluyn ken moet volgens b en w ook een land-! -p0. -L, w meetkundig tekenaar worden aange-1 steld. Op 15 maart zal de raad over deze voorstellen beslissen. met afscheidswoorden tol de heer Hoo gerheide die vijf jaar de belangen van ,de Brug' heeft behartigd en sprak de wens uit, dat ln toenemende mate ge bruik van het gebouw zal worden ge maakt. De verzorging van het muzikale in handen van de heer iiiuucm va" Hijfte. terwijl mevrouw enfientewer- Huluyn declameerde ;n Zeeuws dialect, „p «„„A.!- er een quiz. kinderen 9 en 10.30 ds Boonstra; Kat- tendijke 10.30 ds Hoogendoorn; Kloe- tinge 9 en 10.30 de heer Allewijn; Wil- helminadorp 9 ds Visbeek: Wolphaarts- dljk 10 en 2.30 ds Goethals; Baarland 9 ds Kluiver: Borssele 9 ds Lourens, 10.30 ds Vrijlandt: Driewegen 9 ds Voor hoeve: Ellewoutsdijk 9 ds Hulsbergen; en 9.30, 2 en 6 leesdienst; Waarde 9.30, z en 6 ds Weststrate; Wemeldinge 10 en 4.30 leesdienst; Yerseke 9.30 en 6.30 ds v. d. Poel, 2.30 leesdienst; Rilland- Bath 9.30. 2 en 6 leesdenst. Oud-Geref. Gem.: 's-Gravenpolder 9.30, 1.30 en 6 leesdienst. Chr. Geref. Kerk: Biezeelinge 10 en 2. opwaart». april: laten 14.70. bieden 3460. slot 14.60. Stemming: prijshoudend. Openstaande posi ties 5- april: 3469. 6: april: 3474. Ochtend call. 2 x 14.30. 1 x 14.40. 5 x 14.50. 13 x 14,60, 9 x 14.70, 11 x 14.60. Middag call. 41 x 14.50. 5 x 14.60. 6 x 14.70. 1 x 14.60. Dagomzet: april 94. Weekomzet: april: 3124. ZATERDAG 8 MAART X RUIN ING EN - Dorpshuis- middag- en. «vondbasaar EMM MIDDELBURG Concert- en gehoorzaal. 10 uur. solistenconcours Gouden Poorte, 20 uur: feestavond korfbal vereniging Swift. Schouwburg. 19.30 uur: jubileum open-paren bridgedrive Middelburgse bridgeclub NISSE Dorpshuls. 19 uur: uitvoering Ons Genoegen SCHERPENISSK - Holland Huls. 19.15 uur bijeenkomst dorpsgemeenschap SOUBURG - De Zwaan. 20 uur laarfeest GJV. VLISSINGEN Don Boseogebouw 19 30 uur search for the sun WEMELDINGE Dorpshuis. 14 80 uur öe- jaardenmiddag zIERIKZEE Concordia feestavond open baar onderwijs. Zomernachten OOSTBURG - Ledel. 2( in Zweden. 18 jaar TERNEUZEN - Luxor. 20 uur van Boston, 18 Jaar. VLISSINGEN Alhambra. 19 uu in Bagdad. 18 jaar 21 uur- Poel 18 jaar ZONDAG 9 MAART ISINGEN - Don Boseogebouw 19 30 u V LISSIN GEN De raad van Vlissin gen heeft vrijdagmiddag de discussies over twee belangrijke zaken naar een later tijdstip verschovenover de on derwijsnota en over het vraagstuk van de vuilverbranding. Ten aanzien van de onderwijsnota merkte de lieer E. de Priester op, dat er een te korte tijd van voorbereiding was geweest, terwijl de heer J. Sinke fpc) betoogde, dat men de nota graagj! I eerst in de commissie van onderwijs zou willen bespreken. Burgemeester drs D. Roemers had tegen de aanhouding van de nota geen bezwaar. T-) 1.1 Bij de kwestie van de vuilverbranding oenoemms ambtsdragers'deelde burgemeester Roemers mee. dat i de commissie van financiën niet ak- De lieer M. A. Geense te Ivrabbendijke. koord kon gaan met de suggesties uit die benoemd weid tot ouderling-kerk- het Middelburgs-Vlissings rappor!, over voogd in de Nederlands hervormde kerk, deze materie. Men wilde informaties te KrabbendJjke. heeft deze benoeming van het college over een bredere opzet aanvaard. en over de financiële aspecten van het transport van vuil. terwijl uit de raad Bijeenkomst NCVB VEILING KAPELLE-BIEZELINGE. 7 maart. Golden Delicious pool A 2 80 52 53, 2 75 48—56. 2 70 46—57. 2 65 44—51. 2 6A s-Gravenpolder 1050 ds Kluiver, f ds'ds Van Dijken; Goes 10 en*5 ös Broers- P T"- V 1,8<L,55" 1 Lourens. Heinkenszand 9 en 10.30 ds ma f i Schaap; Hoedekenskerke 10.30 ds Lou- rÜ Evang. Gem.: Goes 10 en 5 ds Van ,.'5.5" 4-—- 1 rens; Lewedorp 10.45 ds Warners;Staveren: Wemeldinge 10 en 2.30 d! Xieuwdorp 9 ds Warners. 10.45 ds Hem- Van Bruggen. stede; Nisse 10.30 ds Krijger; Oudelande er- van rijz. Herv. en Rem. Kring 10.30 ds Hulsbergen: Ovezande 10.30 dsi Goes ds Van den Berg. Voorhoeve; Biezelinge 10 ds Sieders,Doopsgez. Gem.: Goes, geen dienst 2.30 ds Wlllekes; Hansweert 10 ds v. d.l Leger des Heils: Goes 10 en 7.30 majoor i Lelie: Kapelle 9 en 10.30 ds Jebbink, 7^:tJtrf:,Yorse]!:e ,en 6 samenkomst.' KRABBENDIJKE 37. fijn 23. geen pool 1 85 52. 1 80 52S", 1 75 5764. 1 70 58—55. 1 65 51—60. 1 60 41— 47. 2 85 49. 2 80 51—53. 2 75 55—57. 2 70 53-58. 2 65 46—54, 2 60 38—44, 2 55 21—25. grof 37— 43, fijn 19—24. pool A 1 80 61, I 75 66. 1 70 1 65 61: Winston I 80 61—53. 1 75 72—76. ^„rv„,|,| 70 73—77, 1 65 60—74. 1 60 57, 1 55 25—28. ds Venema, jeugddienst: Krabbendijkè Zevendedags-adventistenGoes (zater- i 30 497,.73/0' 2,JI} f/'2 2 r''2 p 9.30 en 5 ds Koordennen: Kniimngen da?' doopsgez. kerk Westwal 10 bij- *l°- ?1- ;':n p' r'.rr^faard L,60, ®f- 10 ds Baks. 7 ds Ytsma." jeugddienst: belstudie u ric. v. d Kamp »5. .Lav.,0;t ^pe,r Schore 10 ds v. Koordennen: Waarde Pmkstorgem.: Goes Anjeüerstraat 46),g''W3t; T.ncf L6.5, 9.30 ds Colenbrander. 2 30 ds De Bue: ^.br Van Wel. W -48 i 5» 39-43 2 44 2 6CI 41,_2 55 37. Wemeldinge 10 en 2.30 ds Venema: Geref. Gem. in Ned.: Kruinlngen 9.30. P~1 '-' ,o lb'*-'Êy Yerseke 10 ds De Bue. 2.30 ds Clenbran- en, 6 leesdienst: Yerseke 10. 1.45 en ,*7 - X 5.45 leesdienst I6- 8Tof 1®—14. fijn 7—10; Do. du Conr.ee - - - 2 63 31: Pacham Triumph 1 80 21. 1 70 32. Crtref. Kerk: Goes: Westerkerk 10 en 5 SSoS?",!' sa- menkomst in Ons Dorpshuis. ZONDAG 9 MAART 1969 Ned. herv. kerk: Colijnsplaat 10. 2.30 ds IJtsma; Geersdijk 10 dhr Kraak, 2.30 ds Hoogendoorn: Kamperland 10 ds Ver- sepunt, 2.30 ds Geursen: Kats 10.30 ds visbeek; Kortgene 10 ds Wlllekes 2.30119 raad te informeren. ds Heuzeveldt. HA; Oosterkerk 10 en 5 ds De Bruijne HA; Wolphaartsdijk 10 en 2.30 ds v. d. Berg; Baarland 10 kandi daat Leeuws, 2.30 kand. Roggeveen; Borssele 10 en 2.30 ds v. d. Veen: Drie wegen 10 leesdienst. 2.30 ds Heuzeveldt: 's-Gravenpolder 10.30 kand. Roggeveen, 2.30 kand. Leeuwis; Heinkenszand 9 en h, 2 30 da Tleleman: Lewedorp 9 kand. .iï» TfwreJLkef 9, Roee-evecn 5 óa ttvkcco- d9°rn- i««>0 ds Noordhof. 2.30 dhr Van ■B ix Groenten: prei 4870: uien 13: radijs 83. VEILING GOES. 7 maart. Kropsla 1 26—32. 2 15, C 1 12—16; aardappelen bonken 13, grote 912; spinazie 1 170—180; witlof 120—155. afw. 96: spruiten 91—137: prei 68—88. B 41—50; ule» 1 18— geschoond 1 -19. Woensdagavond kwam de NCVB te Krabbendijke bijeen voor zijn maande- üjkse vergadering. De presidente mej.| uerP later in discussie te geven. P. van Hekken hield een meditatie naar aanleiding van een gedeelte uit Matth. 20. Daarna kreeg de heer S. van Harn uit Axel het woord voor zijn lezing Ml LI over vrouwen in Zuid-Afrika. Op boeien- UtSSDclcl D9ITK nog met alternatieve mogelijkheden de Roggeveen. 2Ï3Ö ds Joosse; Nieuwdorp „.J 10 en 230 Kramer Kapelle 1015 ven. 2.30 Spaaroverzicht GOES Voormalig weeshuls Singelstraat. 10-12 en 14-17 uur tentoonstelling Schilder kunst in West-Vlaanderen HULST Boekhandel Van Geyt. 9-12 en 13- 18 uur: tentoonstelling werken Raymond Klmpe en Hugo Metsers Burgerzaal stadhuis. 10-12 en 14-17 uur ten toonstelling kunstkring .Van de vos Rem- aerde' WESTDORPE - Galerie Troutzaerte. 9-18 u. tentoonstelling unica keremlek van Francine Tlmmers. BERGEN OP ZOOM - Luxor. wonder der liefde. 18 jaar Boxy, 1845 en 21 uur. De wra. bloed 14 jaar GOES - Grand. I» uur: Een pistool voor Rliigo. 14 jaar 21 uur. Via erotica. 18 Jaar MIDDELBURG - City, 20 uur' Ongeremde 14-17 uur. tentoon: West Vlaanderen HULST - Burgerzaal stadhuis, tentoonstelt! kunstkring Van d' aerde'. WESTDORPE - Galerie Troutzaer tentoonstelling unica keramiek va Tlmmers de wijze vertelde spreker over leefwijze en gewoonten in dat land. Een en ander werd verduidelijkt met mooie kleuren dia's. Diverse vragen werden gesteld. Voor de bondsdag in de Doelen te Rot terdam op 12 juni gaven zich 17 leden op. De eerstvolgende vergadering zal - gehouden worden op 2 april. Bij de dan peflPWRg op het programma staande paaswijd.ng AL,0, zal de liturgie van de christelijke plat- ^e cpfers van de maand februari van telandsvrouwen gebruikt worden, welk ^et 2£l?„J%ÏÏL _',varen. re?P1 'Jj4 nma wordt verzorgd door leden t - f 753050 24 Het inleggerstegoed bjj de Middelburg se Nutsspaarbank bedroeg bij het be gin van februari 1969 43.869.717.48. De inleg was 3.997.471,76: er werd een bedrag van 3.146.587.23 terugbetaald. Het tegoed steeg dus met 850.884.52 het eind van februari Geref. Kerk Vrijgem.: Goes, aula chr. lyceum 10 en 3 cis Dekker 1; Wissenkerke 10 ds Blokland HA, 2.30 dhr v Elven. nazie 176; Golden Del.ciouj 19—52; Wie Geref. gein.: Colijnsplaat 10. 3 leesd 36-55St-Remy 12—26. Kamperland 10, 5 leesd Kortgene ïo' I Exportveilmg. Export *ia aanvoer 42 000 2.30 6 leesd. stuks. Prijzen per 160 st 11-13 kg 20—22. 14 Nederduils-geref. samenkomst kg n 0 22 70—32. Zaterdag 8 maat. Goes, (doopsgez kerk) IContracivelllng. Knolselderij aanvoer 120 ion, j 2.30 ds Catsburg en 6.30 prof dr Hooy-121-30: prei aanvoer 1,0 ton- Pr'J* 19-2°: tuinbonen a ZONDAG 9 MAART 1969 FILING TERNEUZEN. R-K Kerk De Bevelanden: Goes 9. 10.30 i" fhaart. Sla 1 28—31. 2 20: selderij 49 en 12. zaterdag 19; Hansweert 8 en in 56; prei a 2 70—102. b 15 rapen b 12: zaterdag 19 Kruiningen 11.15; 's-Hee- r°de hooi a 2 62: spinazie 1 158—166; ri renhoek ..<118 weeshuis Singelstraat.1 programma wordt verzorgd door leden .stelling Schilderkunst in van het bestuur. Diezelfde middag zal een bijeenkomst voor de bejaarden wor-j3 oi.ooo.ojo.. Nutsspaarbank i bijeenkomst voor de bejaarden den belegd, waar hetzelfde programma vos Rein- zal worden geboden. Beide bijeenkom sten zijn in het Cultureel Centrum. Veilingvereniging Middelburg De stichting Nutsspaarbank te Middel burg heeft over de maand februari 1969 j wederom een belangrijke uitbreiding ge- De ve.linf.erea,tine Kr.bbendiike en,'";»1: D°°' ket '"'«Sers- .1 omstreken houdt moandie een buden-f.S3qS84.o2 steeg dit per Krabbendijke 5f; ÖSS gij&gsttïsjs jde gedeelten van hetgeen de landbouw I en daarmede de maatschappij in het verleden heeft moeten meemaken trof- fen de ZLM-leden. Doktersdiensten Zuid-Be\eland 9 maart Een wedstrijd, wie de oprichtmgsda- es T ,A E- van der F-:-en_ Oostsingrel - 11C GW"» TOqa- WAlnhbortraillr Geen voorrang: bromfietser zal worden gesproken over de vervan- namelljk tot 44.720.602.het hoogste bedrag wat tot heden werd bereikt. Over BERGEN OP ZOOM - LUM wraak van Django. 14 laar ?0 der der liefde 1« jaar x r - Roxv. 14 30 uur Operatie schojjpenaas 14 j j ^ftorle teniriin'moTt^vordenhveri'an- de maand februari '68 bedroegen de be- 1630 uur, De wraak van het bloed, 14 jaar. °P leimijn moet svoraen an- stiirin"- iniee-o-ersteffoed met 18.45 en 21 uur inca ia ik wil 18 laar gen, Een ander punt van bespreking inieg0erstegoea mei 'v vomif (ie wrkonn van viprknnle f 753.050.24: saldo inlegg-erstegoed oer; GOES - Grand, 15 en 19 uur: Een pistoolo-oiuit cie veraoop \an vieritan.e fph 1QRo f oTcaefliRifi HPr voor Rlneo M laar ">i uur- via erotica ia me'er grond aan de gemeente Krabben- 'eD"Iar? 1MbH oi;8HS.6io.ib. «.et voor Bingo. jaar uur. via erotica. 18 gemeente heeft plannen de awital rekeningen steeg in februart 1969 middelburg - city 14 30 uur Cosa Nos- Noordweg te verbeteren: de straatweg]tot tra 14 jaar 20 uur Ongeremde driften, is j 1 u''' men aan beade zijden met één meter 11 OOSTBT'RG Ledel. 14 en ir uur De zotte j verbreden. „„hv. HE,NKENSZAND turn en jaar van de afdeling kon raden. telefoon 5003- WolphaartsdUk. werd gewonnen door mevrouw Kwekke-1 Heliutenszand. s-Heer-Arendskerke: TERNEUZEN boom-Lampert. De gezelligheid werd y- vaji llaaaen. Heinkenszand. tele-1 kerkr.:ebanden mede verhoogd door het optreden van i?"! 01166-234: Hansweert. Kruinlngen. mejuffrouw IVim de Graafs cabaretgezelschap - 6- licht gewond >r 14 30 uur M« alle leeftt iden Boston. 18 jaar Raad vergadert KAP' Lf INSTUIF TOVERBAL 13 {~Ö>9 »oor ol inlichtingen o*er Jett rubriek G »tn Oorschol, p/» PZC Vlissingen, Tel. 01184 5144 Vanavond om kwart vóór acht begint 1 De road van Heinkenszand komt d ns- de instu:favond van .De Toverbal' te' dagavond 0111 half acht n openbare 1 Krabbendijke voor de leef tijdsgroep van i verga .ering bijeen. De agenda vermeld; 15 jaar en ouder. Onder het motto van! [onder meer een voorstel tot wijziging Bach tot Beat wil men een talenten-1 Ivan de bouwverordening, het beschik- jacht organiseren. Persoonlijk of in Ibaar stellen van gelden enz. voor bouw groepsverband kan men muziek, zang.j I van woningwetwoningen, de verleningdeclamatie, imitatie, goochelen of spea-i i van concessies en garantie ten behoevelcrs-corner voor ho; voetlicht brengen van aardgasvoorziening, enkele subsid.»-1 Artiesten hebben deze avond, die m het verzoeken en de wijziging van de ge- Cultureel Centrum wordt gehouden vrije I meentebegrotingen voor 1968 en I960.1 toegang urde lin- bromfietster IKrabbendijke. Rilland-Bath: j 6"a' dagm.idag naar het ziekenhuis te Kamps. Rilland-Bath. telefoon 01135- neuzen worden vervoerd, nadat z.i op Hofdekenskerke. 's-Gravenpolder. de hoek van de Axeisestraat er. de w?x aar Kwadendamme: S. E. J. 1 verlengde van Steenbergenlaan te Ter- mio«n«nn' .,Ew;adendamme. telefoonneuzen in aanrijding was gekomen met «1195-450; KJoetinge. Kapelle. Wemel- een personenauto die gesleept werd. ciinge. E. F Pacee Schaeffer. Kapelle, Het ongeluk gebeurde omstreeks kwart telefoon 01102-1260; Borssele, Nieuw- over zes. De bestuurder van de s'epen- Een dezer dagen werd in de ontmoe- :Jioé Sf- ^bJon'^'euwdorp. tele- de auto. L. A. S. uit Philippic, die uit tingahal, te Middelburg het 10-jarig u 'ulJb'■s~Driewegen, Ovezande en de van Steenbergenlaan I; meer.- bestaan gevierd van de beiaardensocië-1 vu'?ei enu0e, A, P R van Opdorp.de nog net voor de bromfü*ster. die teit 't Zand, uitgaande van de NCVB-1 f? l,''"foon 01105-280. Ka- voorrang had, lar.gs te kunnen. Dat was Middelburg ("t Zand) en de hervormde P- n" s-Gravenpolder; i j. Risseeuw. evenwel iets te krap berekend, terwijl vrouwengroep. Kapelle telefoon 01102-1290. de bromf:etster r. e- ;n de gaten had Het een gezelhee n,:dieg. wuar.'JSl'S'•SjfoS"-."'*'"""'' KW" '«JUSS?* aan de bejaarden zelf meewerkten en Ziekenauto: Auto .-;-ioam het echtpaar Schoenmaker uit Zoute- 01100-5510; ziekenauto's de TIEN JAAR ONTSPANNING BEJAARDEN OP 'T ZAND lande één en ander verzorgde. De iel-! 's-Heerenhoek. ding berustte bij de presidente, me juf-1 Krabbendijke :c frouw C. Augustijn. n23; Kamneriand Een broodmaaltijd, die veel eer werd] Chinirgendienst: aangedaan. was het slot van deze pret- 01100-5208 tige middag. D? oud-comitéleden en del Dierenartsende praktijk besturen van de Nederlandse Chrirtelij- en Zuid-Beveland wordt v. ke Vrouwen Bond-Middelburg. 't Zand! door j j Gaakcer -c Ov en de hervormde vrouwengroep warenoon 01195-263 ook aanwezig. De praktijk van WaAfefooi Kapelle. telefoon 01102-1290. I Apotheek: De Goese apotheek. Uraat 19. ;pl?foon Tl04. en bromfiets werden" beschadigd. Na ,St-Joanna'. telefoon het ziekenhuis behandeld te zijn. wt elanden: de dame naar huis gebracht •foon 01105-273; oon 01134-527. bgg eleoo-. 01107-22,4 r Gosaes, telefoon I ADVERTENTIE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 29