AFSCHEID VAN HET KARREVELD DE DIJK is een smalle slreep lussen de Krabbenkreek en het Karreveld. Moet het Karreveld, bevochten op een moeras, moeizaam gebouwd op een even moei zaam uit het water gewonnen grond ver dwijnen? Tweeëndertig huisjes staan op het saneringsplan deelt een ingewijde mee,. Hij draagt klompen en een pet, zo dat hij moeilijk te plaatsen is. Van ondei boer, van boven zeeman. Van dichtbij heeft de pet nautisch weinig te beteke nen. Geen fraai embleem van een maat schappij, zelfs geen anker, dat toch iets had kunnen doen. Hij is een man van de dijk. Eén been in de Krabbenkreek, èèn been in het Karreveld. Gespleten, maar robuust. Minzaam en onverzettelijk. Sim pel en misschien ontstellend gecompli ceerd. ,Er komen hier garages', zegt hij toonloos, ,ga maar naar het gemeente huis, daar weten ze er meer van.' Heeft het Karreveld een gemeentehuis? We zijn op S;nt-Philipsiand. Het hele eiland is één gemeente, moeilijk her in te delen. Hoe te groeien naar grotere verbanden, als het water aJ een grens heeft getrokken? En zal de Schelde-Rijnverbinding van Sint- Philipsland niet opnieuw een eiland ma nen? Het blijft, door een brug. verbonden met de Brabantse wal. Men zal de Slaak- dam, verbinding met de Brabantse wal, in 1884 voltooid, doorgraven. Maar zal het veel verandering brengen? Het isolement is vrijwillig. Geen vijandigheid. Alleen di stantie. Flipland heeft het eigen ge zicht bewaard. Een oude prentbriefkaart, gevat in een lijst van orthodoxie en gebor genheid. Een1 vriendelijk beeld van mensen, standvastig, maar verdraagzaam. Buiten Flipland ziet de wereld er anders uit. Maar dat is geen grond voor wantrouwen. Een gastvrije vesting zonder ophaalbrug. Nu men afscheid neemt van het Karreveld, komen de mensen in hun deuren staan. De armen kruiselings rustend op de onder deur zien ze de bedrijvigheid aan. Vracht wagens halen het puin weg van het eerste huis, dat gesloopt werd. Het Karreveld is een deel van het dorp Sint-Philipsland. Vlakbij ligt de haven, oud, negentiende eeuws beeld van verdwenen nijverheid. Toch bleef het .Karreveld sinds het op het water werd gewonnen, een enclave. Deel van het dorp, maar met de smaak van zout en slik, zoals gemeente-ambtenaar De Rooij op Karreveld 10 moet wonen, men zegt het met enige nadruk. We zijn op het gemeentehuis. Een nieuw wat naar, té functioneel bouwsel, dat als een steen in de rustige vijver van het dorp is gegooid. Binnen heerst de sfeer van een moderne, aangepaste Kafka. Een open ba lie, om het contact "tussen bestuurder en be stuurde wat te vergemakkelijken, een sou plesse, hooghartig in eigentijdse materialen uitgehouwen.. Kaartenbakken houden het dorp administra tief gevangen. ,Ga maar naar het het ge meentehuis' is ons gezegd; ,daar weten ze er meer van.' De tekenaar en ik, belust op informatie over blinken en verzinken van het Karreveld, zijn door de balie tot staan gebracht. ,Het ontstaan van het Karreveld?' Een dienstdoend ambtenaar laat zijn arm op de halfuitgeschoven la van een met hangmappen gevulde kast rusten. Hij komt niet dichterbij maar begint vanuit de verte aan de bouw van een antwoord. ,Er is niets over bekend.' Er is een ondertoon van vij andschap, met de angst, de geheimen van het Karreveld prijs te geven. De zaak krijgt hierdoor 'n zeker gewicht. Wij moe ten aandringen. ,In de naam zelf moet toch een verklaring liggen.' ,Wij beschikken niet over die gegevens.' Enkele bureaus verder zegt een zorgelijk kijkende ambtenaar, nauwelijks hoorbaar ,er is een klein kansje.' Is er iemand die over de gegevens be schikt? .Collega De Rooij beschikt over de gege vens. Maar hij is ziek. En ik weet niet of bij de gegevens zal verstrekken. Nee, dat zal hij niet doen.' ,Er is een klein kansje klinkt het opnieuw bedruki. Collega De Rooij woont op het Karreveld. Hij is herstellend en kan ons ontvangen. Aanvankelijk is hfj wat terughouden (over de geschieden.s is met veel te vinden, er is zo weinig bekend van Flipland') maar al gauw praat hij, vriendelijk en behulpzaam nu, over het huis met het authentieke rie ten dak, zoals zijn moeder dat op het Kar reveld herinnerde. Hij vertelt over de dijk doorbraak, hoe men voor de dichting met karren grond weghaalde op de plaats, die men later het Karreveld zou gaan noemen, nu het oudste deel van Sint-Philipsland. ,Ik wacht nog op dingen, die ik nog niet te pakken heb kunnen krijgen' zegt De Rooij. Dan staat hij op, verwijdert zich en keert terug met de gegevens. Hij heeft de betref fende stukken meegebracht. Hij toont de resultaten van zijn onderzoek. Een levens werk, dat ontstaan, geschiedenis en huidige toestand van het hele eiland bevat, .keurig onderverdeeld in tien hoofdstukken. Het kan zo naar de uitgever. In het eerste hoofd stuk behandelt de 64-jarige De Rooij het ontstaan van de naam Sint-Philipsland, in het tweede geeft hij een beschrijving van het eiland, onderverdeeld in .algemeen', .be dijkingen', .inpoldering in de laatste jaren door aanslibbing", .aanleggen van verbin- dingsdammen met de vaste wal', .afdam ming van het Zijpe' en .inundaties'. Andere hoofdstukken behandelen Sint-Philipsland als ambachtsheerlijkheid, de vaarwaters met de bijzonderheden rondom het eiland, dijkvallen, schorren, beschrijving van het dorp en de inwoners, het gemeentewapen, geschiedenis en oude gebruiken, gods dienst, bestuur en rechtswezen en .vermel ding van nog aanwezig kaartmateriaal be treffende Sint-Philipsland, aanwezig bij het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg.' Een compleet, afgerond werkstuk, dat als gemeentelijke uitgave een goede indruk zou maken. Bevat het ook informatie over het Karreveld? De Rooij schuift het glun derend toe. Alles wat ik heb kunnen vin den, is er in verwerkt. U kunt alles over nemen.' Bij de beschrijving van het dorp Sint-Phi lipsland (.verscholen in de zuid-oosthoek van het schiereiland met de kern Voor straat, Achterstraat, Schoolstraat, Kerk- dreefi) vinden we het: .In latere jaren, vermoedelijk omstreeks 1800 ontstond nog een kleine kern naast het dorp, namelijk het Karreveld. Deze benaming schijnt ont leend te zijn aan een doorbraak van de ze'e- dijk aldaar, omstreeks 1700. Dit gedeelte werd toen gebruikt als zogenaamde karre- put, dat wil zeggen daaruit werd de grond gehaald om de dijk te herstellen. Later werd het toen .Karreveld' genoemd en die naam bleef het houden. Het is daar ook zeer laag gelegen. De huizen waren ge bouwd langs de zeedijk met een rijweg tussen de Zuiddijk en de aldaar gele gen woningen. Deze weg loopt langs de dijk tot nabij de hofstede .Hoge bomen'. Dit ge deelte ligt als het ware verscholen achter de hoge zeedijk. Bij stormwind wordt het zee- wate- soms nog met zulk een kracht tegen de zeedijk opgezweept, dat het ln fijne re gen op de daken neerdaalt.. Als de storm loeit en zijn krachten beproeft op de dijk, dan heerst er spanning onder de bewoners, want ondanks dat de dijken zeer zwaar zijn bestaat er nog kans op doorbraak, als de golven met ontembare kracht neerbeuken op de zeewering. Vroeger stonden ook nog vele varkenshokken bijeen op het Karre veld, gelegen achter zoeven genoemde wo ningen, maar in de loop der tijden zijn de ze opgeruimd en verplaatst achter de hui zen bij de zogenaamde platte kreek. Sinds verschillende bewoners een srtenen schuur tje op hun erf hebben laten bouwen, zijn de varkenshokken ook daar verdwenen. Het spreekt vanzelf, dat vele oude woningen loor nieuwe zijn vervangen, hetgeen voor al nodig was :n het Karreveld, daar dit gedeelte, zoals hierboven reeds opgemerkt, zeer laag gelegen is zodat de bewoners veel hinder ondervinden van het grondwater.' Onder aan de zeedijk, die Karreveld en Krabbenkreek scheidt in land en water, rijden vrachtwagens het eerste puin van de oude huisjes weg. Elders in het dorp, aan de Mosselkreekstraat, zijn vervangen de woningen gebouwd. Sint-Philipsland neemt afscheid van het Karreveld. Het was oud en versleten. Toen er eens een nieuwe plank werd gezet in de mooie, eeuwenoude molen ,De Hoop' schilderde men daar 1939 op, het jaar van herstel. Wat is oud en wat is nieuw? Er komen ga rages. Daarmee is de zaak afgedaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 15