WIM DUBOIS PROBEERT HET NOG 1 SEIZOEN -STOPPER- ZAALHANDBAL: LAATSTE DUELS BESLISSEND DELM0TTE IN SELECTIE Sport op tv en radio HART VAN ZEEUWS-VLAAMSE RENNER SLAAT VEERTIG KEER PER MINUUT NIET STOPPEN GANGSTER INZINKING KRITIEK CELTIC-MILAAN OP TELEVISIE TOM 0KKER 7e GEPLAATST TEMU IN KENIA SPORTMAN 1968 BESLISSING DAMTITEL le KLAS HOLS VLEES écht VLEES GROENMERK JUNIOREN VAN WALCHEREN NAAR ZUTPHEN GEEN MELDING MET 13 GOED THEO PI ATJOUW (NOG) NIET NAAR TILBURG ARBITER IN DONS VOORSPELLINGEN VIER MILJOEN JAAR NICO DALMULDER BLANKE SPELEN GLORIA OVER KEIZER NACHTMERRIE ZATERDAG 8 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT fADVBRTBSTIBt (Van onze sportredacteur) ZUIDZANDE Als beroepsrenner Wim Dubois zich 's mor gens tegen half zeven in de boerderij van zijn ouders tussen Zuidzande en Nieuwvliet heeft laten wekken door zijn moeder controleert hij soms even zijn hartslag. Per minuut signaleert hij dan 40 a 44 geruststellende slagen.... Of toch een verontrus tend laag aantal? We bellen een bekende Vlissingse huisarts. Zijn commentaar: ,Ëen hartslag van 44 per minuut? Uitgeslo ten!' Als we Wim Dubois deze medische mededeling overbren gen versnelt ongetwijfeld zijn hartslag want hij wordt een beetje kwaad. ,Dat verbaast me niets, dat zo'n dokter dat niet weet. In mijn loopbaan heb ik al vaak versteld gestaan als ik merkte hoe weinig de meeste artsen van de medische begelei ding van sportmensen weten. In Nederland is er eigenlijk maar één goeie: dokter Rolmk. Het is geen uitzondering als een arts niet weet dat hartslagen van om en naby de 40 bij topsporters vaker voorkomen.' ■nBBHgBj Wim Dubois iedere dag trainend (soms 200 km per dag) of wedstrijd- rijdend heeft door al die kilometers een uitstekende conditie, ongetwijfeld een vergroot hart en is met zijn hart slagtempo beslist geen uitzondering. Enkele voorbeelden: toen Gaston Roe- lants. de Belgische atleet, deelnam aan de pre-olympische spelen in Me xico werd zijn hartslagtempo ook al gemeen bekend (45 in rustende toe stand) en Jan Janssen heeft eens een keer voor de tv (als we het ons goed herinneren in de Vuist van Duis) zijn verbazingwekkend langzame hart slagtempo in duizenden huiskamers laten horen. Wim Dubois (23 jaar 1.87 meter 76 kilo libs A) heeft alle reden van de medische begeleiding in de sport een probleem te maken: al ja ren sukkelt hij met zijn gezondheid (\an een gphroken sleutelbeen tot bloedarmoede) en hij vraagt zich af hoe zijn u ielercarrière verlopen zou zijn als hij zleh van zijn eerste wed strijd af onder de hoede had kunnen •tellen van een gespecialiseerde sport arts. ,Maar ik denk dat mijn licha melijke problemen nu voorbij zijn. M'n conditie is goed. Vorig jaar bij voorbeeld lag m'n hartslagtompo cicn 10 hoger', zegt hij er zelf van. Enkele maanden geleden overwoog hij se neus te stoppen met wielrennen want het vorig seizoen verliep bij zonder teleurstellend. Bij de amateurs diende deze Zeeuws-Vlaamse renner zich destijds aan als een groot ta lent. Dubois moet zelf ook beseft heb ben dat door allerlei tegenslagen dit ta-lent niet tot ontplooiing is kunnen komen. Daarom wil hij met een uitstekende voorbereiding nog één keer proberen naar hogere regionen van de professionals door te stoten. blijkt dat de Zeeuws-Vlaming inmid dels weet wat er in de professionele wielerwereld te koop is: .Bij de ama teurs heeft Miel Lambrechts ontzet van L/Ooy. En daar gebeurden wel eens niet zulke mooie dingen. Miel kon daar niet tegen. Miel zei er wat ran. Miel wilde alleen eerlijk spel. Maar de anderen zeiden natuurlijk: jongen, nou moet je ophouden en ze dirigeerden hem op een zijspoor. Vier jaar" heeft hij niet gekoerst, Miel was te eerlijk. Als je in de wielersport wilt slagen moét je ook een klein beetje gangster zijn', aldus Wim Du bois onverbloemd. Dubois (die wekenlang aan het lijnt je werd gehouden door Ton Vissers van Willem II: .Hij zei: maak je niet ongerust je kunt bij ons komen maar na veel bellen kwam er nog niets uit de bus en Ik bedankte toen voor de eer') Dubois dan heeft de weg naar bijvoorbeeld de Tour de France niet geheel afgesloten. Men weet het: in de tour worden dit jaar uitslui tend merkenteams toegelaten en Etalo heeft natuurlijk geen schijn van kans. Dubois: ,In mijn contract staat dui delijk dat ik kan overstappen naar Vorige week zondag kwam er de eer ste vingerwijzing dat grote successen niet uitgesloten zijn: in de Omloop het Volk won hij de spurt van het peloton van 80 man Wim Dubois heeft zich laten .inlij ven' bij de merkploeg van Etalo uit Roeselaere (een zaak voor winkel-, bureau en caféinrichting)Ook wordt het team gesponsord door Siriki, een Hmonademèrk. Waarom voor dit in de wielersport (nog) niet belangrijke merit Dubois: ,W'e hebben 22 man en Ik ben min of meer kopman. Als ik een contract bad gekregen bij bekende merken dan was het niel zeker dat Ik aan alle wedstrijden kon deelne men. Want die merken hebben wel s in dienst en vooral in het worden ingeschreven. Dan kan een merk niet met alle renners deelnemen. Nu ik voor Etalo rij weet ik zeker dat Ik er bij ben'. De tweede topman van de ploeg is de inmiddels al 32-jarige Miel Lam brechts. Als Dubois over hem vertelt, mij voor de tour wil'. Over de desillusie van vorig jaar wil deze toprenner tin zijn amateurtijd won hij onder meer de Ronde van Luxemburg) nog wel praten'. ,In fe bruari '68 kwam ik met een slechte conditie door bloedarmoede uit militaire dienst. Met de Smith-ploeg ging ik naar het trainingskamp Bor- go bij Allassio in Italië. In het begin ging het nog wel maar ik had gewoon te weinig reserves. Dokter Rolink stuurde me drie weken het bed in. Daarna ging het eerst weer goed maar al snel kwam de inzinking'. (Opmer king van de meeluisterende Dubois sr: .Vorig jaar zag je er vóór een wed strijd slechter uit dan er na',..) Een schok kreeg de jonge renner In liet ziekenhuis in Oostburg: ,ïk liet me door een hartspecialist onderzoe ken. Dio zei: je moot vlug stoppen met wielrennen, dat hart van jou deugt niet, het is versleten. Ga maar| eens naar Leiden toe. Maar voor hel academisch ziekenhuis moest je op een wachtlijst gezet worden. Daarom ging ik naar Gent en daar zeiden ze na een uitvoerig onderzoek: je hart is 100 pet in orde. Enfin, toen waren het weer zenuwen. Ik kreeg een drankje. Ik sliep inderdaad betér. De presta ties werden ook beter. Maar het sei zoen was praktisch voorbij'. In de afgelopen wintermaanden heeft Wim Dubois gewerkt bij een groot betonvtechtersbedrijf dat betrokken is bij grote werken in Zeeuwsch-Vlaan- déren (kanaalzone) en België. ,Ik was. een groot woord, assistent-be drijfsleider. Ik moest lonen uitbeta len, uren opnemen'. Het beviel hem goed maar hij verbloemt niet Kever Ëtrofrenner te worden. Succes heeft ;j al veel gekend: ,Als ik bij de nieuwelingen vier keer ging koersen won ik drie keer en ook bij de ama teurs was ik vaak eerste. Toen ik militair was deed ik mee aan de Ron de van België, de Ronde van Schol iere ploeg land, de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Duitsland en aan Olym- pia's Toer door Nederland'. Met Eddy Beugels, Wim Schepers en Harrv Steevens werd deze Zeeuwse renner in 1965 (wereldkampioenschap bij San Sebastian) onderwerp van veel| kritiek. Beugels was alleen weg en iedereen zag op de tv dat het grote peloton dat op hem joeg aangevoerd werd door de andere drie Nederlan-1 ders. De kranten schreven dat Beu gels door zijn eigen landgenoten was. ingehaald. Dat zit Dubois nog altijd dwars: tuurlijk reden we op kop van het pelo ton maar niet om Beugels terug te pakken, wel om het peloton af te rem men. Pas toen er nog maar een gat van 50 meter was, sprong ik alleen naar Beugels toe. Tenslotte kwamen we met acht man weg, waarbij de vier Nederlanders. Iedereen dacht na tuurlijk: dat gaat een Nederlander winnen. Maar Beugels had door zijn solo te veel kracht verspeeld, Wim Schepers trok de sprint veel te vroeg aan voor Steevens en ik werd In een valpartij meegesleurd waarbij lk m'n| sleutelbeen brak'. Er wacht Wim Dubois een belang rijk seizoen. Nu ln 1969 wil hij we ten of hij als beroepsrenner kan slagen. Ook ai omdat hij nog andere plan nen heeft. Onder meer met Paula Don- ze uit Breskens (.we kennen elkaar al van de school m Oostburg') die als Zeeuws zwemkampioene meerma len de aandacht trok Dubois in trainingstenu. Foto PZC DEN HAAG (GPD) De returnwed strijd in de kwartfinale om de Europa cup 1 tussen Celtic en A. C. Milaan zal door de NTS op woensdag 12 maart; worden uitgezonden. De vermoedelijke aanvang is 19.55 uur op Nederland 1. Er bestaat evenwel een mogelijkheid, dat later, via ampex-opnamen, zal wor den uitgezonden. De voetbalwedstrijd Engeland-Frankrijk, die de VARA op Nederland 2 op het scherm zou bren gen, komt te vervallen. NEW York (ANP) De Australische professional Tony Roche is als eerste geplaatst bij het open tennistoernooi van Madison Garaen In New York. waar voor 25.000 dollar aan prijzen te verdienen is. Roche is boven Rod La- ver geplaatst, die algemeen als de sterkste tennisser ter wereld wordt be schouwd. Roche is echter 23 jaar, La- ver 29. Voor Tom Okker is de zeven de plaats ingeruimd. De plaatsing ziet er als volgt uit: 1 Roche: 2 Laver; 3 Ashe; 4 Gimeno: 5 Newcombe; 6 Graebner; 7 Okker; 8 Santana. NAIROBI (ANP) Naftali Temu, op de Olympische Spelen van Mexico winnaar van het goud op de 10.000 me ter hardlopen. Is ln Kenia uitgeroepen tot sportman van het jaar 1968. VLISSINGEN' Na de overwinning van DOS op Sommelsdijk ln de dam- competitie hebben de Goessenaren ook een zege (8-12) behaald op de dam mer* uit Goeree Overflakkee. Hier door Is Sommelsdyk uitgeschakeld en hebben DOS en Goes II ieder twee punten. Maandag aanstaande kan dus de be slissing voor de titel in de le klas vallen wanneer in Goes de laatste en uiteraard spannende wedstrijd wordt gespeeld tussen Goes en DOS uit Bergen op Zoom. Bij een eventueel ge lijkspel 10-10 moet een tweede wed strijd plaatsvinden. De kampioen moet het daarna opne-! men tegen St. Laurens die als laatste is geëindigd in de hoofdklas. De ge-; detailleerde uitslag van de wedstrijd in Sommelsdijk luiat als volgt: Sommelsdijk I - Goes II 8-12 B. Vis - C. v. Biemen 1-1. K. Vis - M. J. Jeremiasse 1-1, A. Verolme - J.i Schoester 0-2, J. Lodder - M. de Klerk 1-1, L. Bruggeman - A. Mljnsberj 2-0, J. Dekker - O. Scherp 0-2, M Lente - G. Gorsse 0-2, C. Zoon - D. v. j Daalen 1-1, C. Polder - L. Dekker 1-1, l I. Koese - M. Versluis 1-L MIDDELBURG Zondag za! definitief een streep worden gezet onder de zaalhandbalcompetitie 1968-1969 en dat op de laatste dag nog een aantal belangrijke wedstrijden moeten worden ge speeld is toch wel een teken dat deze competitie bijzonder s-pan- nend is geweest- De belangrijkste ontmoeting U zonder meer het treffen tussen de beide hc- renteaius van Olympia uit Hengelo en Sittardia uit Slttard. Zij zullen uit gaan maken wie zaalhandbaikampincn van Nederland zal worden, met onge twijfeld de beste kansen voor de man nen uit Sittard. De wedstrijd zal wor den gespeeld in de sporthal Zuid te Owv. Uitgemaakt moet ook worden welke ploegen volgend seizoen in de hoogste klas zullen uitkomen en deze promo- ZEIST De Middelburger Arie Del- motte is weer opgenomen in de selec- tiegroep voor het Nederlands amateur elftal. Dinsdagmiddag speelt hij mee In een oefenwedstrijd in het sportcen trum van de KNVB in Zeist. amateurs zijn: A. en G. Schinkel (Go Ahead Kampen), Th. van Londen (De Graafschap). J. Westland (Huizen), A. Delmotte (Mid- Plezier <UVS). J. Posthumus (VVOG).j G J Hoek, C de Vries en J. de Wit; (ZW). A. v. d Giessen (Zwart-Wit '28). E. Kiburg (Rheden). Voetbal, atletiek, volleybal, basket bal. handbal en ijshockey vormen de, onderdelen van het NTS-sportprogram-' ma. dat zondag 9 m3art van 19.30 tot 20-30 via Nederland I wordt uitgezon den. Het programma ziet er. wijzigin gen voorbehouden, als volgt uit: de voetbalwedstrijden Ajax - Feije- noord en NEC - ADO, die gespeeld worden in het toernooi om de KNVB- beker; de lotmg voor de volgende ronde van de KNVB-bekercompetil de ln- door-atietiek in Belgrado; de ijshockey wedstrijd Nederland - Canada in Nijmegen; de strandloop van AAC van LJmuiden naar B.oemendaai; de volleybalwedstrijd Maxmare Lato- re (Italië) - Valbovo! (Nederland), die in het kader van het toernooi om de Europa Cup ui het Italiaanse Reggio wordt gespeeld; de baskotbahvedstrijd Flamingo's - Blue Stars in Haarlem; de zaalhandbal wedstrijd Sittardia - Olympia Helmond in Oss. LANGS DE LIJN en 18.10 - 18.30 uur via Hilversum I)i wordt verslag gedaan van de volgen de sportgebeurtenissen: de voetbalwedstrijden Ajax - Feije- noord, NEC - ADO en FC Twente -! DWS; de internationale zwemwedstrijden in Bremen de cross-kampioenschappen in Tege- len; de AAC-strandloop in IJmuiden; de paardenkoersen in Hilversum; nieuws en uitslagen van amateurvoet- j bal-, korfbal- en hockeywedstrijden. I tie wedstrijden zullen worden g*-xpeeld zowel op zaterdag 8 maart als op zon dag 9 rnaart. Bij de dames gaat het tussen DES uit Enschede en Quintua uit Kwintsheul. terwlj! bij de heren Swift uit Arnhem en Aalsmeer :n een uit- en thuiswedstrijd zullen *trijden om een plaats in het handbal walhalla. Zondag jl bleef voor de promotie naar de overgangsklassen nog werk aan de winkel en In de sporthal Wtelwijk te Dordrecht treden Fortuna uit Bergen op Zoom en Hennes uit. D- n Haag aan voor de beslissende wedstrijd. De dames- en herenjunioren, kam pioenen van de diverse districten in Nederland, gaan uitmaken ln de Han zehal in Zutphen wie junior kam pioen zaalhandbal van Nederland wordt. Bij de herenjunioren «o Zeeuwse ploeg namelijk de hcrenjnnio- ren van net Vli vdngse Wak-heren. /y zijn ingedeeld In grr>ep B en spek-n tegen N'lloc uit Amsterdam en H'-rrnes uit Den Haag. Ook voor de afdeling Zeeland wordt het de laatste dag en ook hier nog enkele belangrijke wedstrijden. Voor de promotie naar de afdeimgn eerste klas de tweede wedfrtrQd tussen Hon- tenisse en Robur en voor promo' e naar de afdeling» eerste klas twee keer het treffen tussen de herenteams: Walcheren II en Hella» n. Het programma luidt: Zaterdag 8 maart. Promotie hoofdklas dames: DES- Quintus, promotie hoofdklas heren: A a Lsm ee r-Swi ft_ Zorvdag 9 maart: Kamp. v. Nederland heren: Sittaröta- SPORTHA L—V LISSINGEN 9.30 uur MP I: Wak-heren I - Mara thon, 10.07 uur: ALA I: Walcheren II - Marathon. 10.44 uur: MP II: Zeeland Sport II - Olympus II, 11.21 uur: MP I: Olympus I - Walcheren I. 11.58 uur: MA H: Walcheren IV - Olympus IL 12.35 uur: MA Et: Walcheren IO - EMM, 13.12 uur: MP H: Walcheren H - EMM II. 13.49 uur: M AH Walcheren TV - Zld. Sport IE 14.26 uur: MP II: Walche- ren m - Tonido, 15.03 uur: .MA I: Walcheren I - Robur, 15-40 uur: ?.fP I: Zld Sport I - Fortuna, 16.17 uur: MA I. Olympus I - Fortuna 1. 16.54 uur: MA II: Olvmpus Hl - Fortuna n. 17 31 uur: DJ II: Walcheren II - Fortuna II. 18.06 uur: H H A: Olym pus n - EMM IL SPORTHAU—MIDDELBURG Robur-Hontenisse, 12.00 uur: prom. he ren: Hellas H-Walcheren H, 13.00 uur D Et A: Volharding - Domburg (vriendschappelijk DEN HAAG (ANP) De cijfers van sporttoto 29 van het afgelopen week einde zijn: Deelnemers 815.112. Bru to inleg- ƒ1.767.807.-. Bruto pr.jzenbe- drag: 795.513,-. Geen meldingen met 13 goed voorspelde, wedstrijden. Daar door gaat 40 procent van het totale prijzenbedrag naar de tweede prijs, 35 procent naar" de derde prij3 en 25 pro cent naar de extra prijs. Tweede Srijs: ƒ318.205,20. 36 me!d:ngen. Per olom bruto 8.839.- Derde prijs ƒ278 429.55. 615 meldmgen. Per ko lom netto ƒ452.-. Extra prijs: 7198.878.25. 87 meldingen. Per ko'om bruto 2.285.-. AXEL De meervoudige Zeeuwse biljartkampioen Theo Platjouw uit Axe- krijgt dit weekeinde nog geen kans een plaats te veroveren in de ereklas libre. De voorronde van het kampioenschap eerste klas groot b-.l- jart dit vandaag (zaterdag) en mor gen (zondag) in T.ïburg zou worden gehouden is uitgesteld wegens ziekte van twee deelnemers: Willems uit Til- (Door Nico Scheepmaker) (GPD) Tot mijn grote genoegen zag ik dinsdagavond, de avond voor de wedstrijd, scheidsrechter Mach in in het gezelschap van het Ajax-bestuur en temidden van Nederlandse supporters in een Parijs café-ctaantant. Zo hoort dat, in het betaalde voetbal. De tijd dat de scheidsrechter in de watten gelegd moet worden Is allang voorbij, hij hoort vandaag de dag in dons te worden ge legd. Real Madrid doet dat trouwens al vele jaren, de scheids- rechter wordt door deze rlub altijd vereerd met een gouden hor loge, voor de moeite. Zo'n scheidsrechter behoort van te voren geïndoctrineerd te worden, niet door het Ajax-bestuur natuur lijk (althans niet openlijk, het Ajax-bestuur zou zogenaamd van niets horen te weten) maar door particluliere Ajax-supporters of bijvoorbeeld de supportersclub Ajax had voor de wedstrijd maar één groot probleem: zou de Fransman Machin in staat zijn de Portugese handtastelijkheden tegen Johan Cruyff binnen de perken te houden? De Italiaan Sbardella lukte dat in Lissabon met. zoals menige foto ook heeft aangetoond. Wat is dus de taak van zo'n supportersvereni ging? Men zoekt uit waar Machin woont. Daarna stuurt men hem een beleefde brief, waarin men hem feliciteert met zijn be noeming tot scheidsrechter var. deze wedstrijd, en men voegt er aan toe dat men aanneemt dat hij het wel leuk zal vinden tevoren te horen welke Ajacieden hij onder zijn beheer krijgt. Men ver meldt dan alle positieve punten van Johan Cruyff en Plet Keizer hun fabelachtige techniek, hun gave ln hun eentje een wedstrijd te beslissen, en zo terloops voegt men er aan toe dat zij dikwijls geblesseerd zijn geraakt door de meedogenloze afweer van de tegenstanders, Bijgevoegde foto's van Cruyff tonen hem a. op zijn huwelijksdag, met zijn charmante vrouw: b. kreunend op de grond; c. door twee tegenstanders vastgehouden bij zijn shirt, en d. in de wurggreep van Coluna. Daarna spreekt men de hoop uit dat Machin de wedstrijd tot een goed einde zal brengen, waar bij men laat doorschemeren blij te zijn dat hij, als Fransman, de Latijnse mentaliteit van de Portugezen kent. zodat hij zich zeker niet door hen in de luren zal laten leggen. Tot slot nodigt men hem uit een keertje naar Amsterdam te komen, als gast van de supportersvereniging, maar dan als vertegenwoordiger van de Franse voetbalbond, uit dank voor de gastvrijheid die Ajax in Frankrijk ondervonden heeft, met vr. groeten, hoogachtend Zo zou dat moeten geschieden in het moderne voeitbal, maar ik vraag me af of we in Nederland al zo ver zijn. Ik herinw. u nog even min de voorspellingen van de twee helder zienden Majaffra en Roland in Brandpunt-buitenspel betreffende <le derde wedstrijd tussen Ajax en Benflca. Roland zei dat het 2-1 voor Ajax zou worden. Het eerste doelpunt zou door Benfica worden gescoord. Twee Ajacieden zouden geblesseerd raken. Ma jaffra voorspelde (wat zeg ik: .zag') een 4-1 overwinning voor Ajax. Het eerste doelpunt zou Cruyff maken, het tweede Groot, daarna zou Eusebio tegen scoren, Cruyff zou Ajax' derde doel punt maken en Danielssou het vierde. erder zou Cruyff gebles seerd raken, rechts aan zijn hoofd, een ernstige blessure. ik hel» de wedstrijd thuis bekeken. Ik zie zo'n wedstrijd liever twee keer goed, niet alle herhalingen, dan één keer echt maar slecht. Bovendien hoef je thuis niet steeds na ieder doelpunt het vcltl op te rennen. Ik weet wel dat ik bij die 0-0-stand jaar van mijn leven verspeelde. I-alen we zeggen dat ik een uitzondering ben, dan blijft toch het feit dat de gemiddelde kijker een half jaar van zijn leven verloor. Ik neem aan. dat er 8 miljoen mensen keken, dat betekent dus dat het Nederlandse volk in zijn totaliteit woensdag tussen 3 en 5 uur vier miljoen levensjaren kwijtraakte. En dan praat men alieen maar over de produktie die gestagneerd is' Toen werd het 1-0. Ik merkte tot mijn verbazing dat ik nog steeds bezig was dat Jaar van m'n leven te verliezen. Maar wie weet, hoeveel ;k niet verloren had als Benfica met 0-1 had voorgestaan! Pas bij 2-0 schakelde ik terug op negen maanden, en bij 3-0 was ik heerlijk relaxed, bijna op vakantie, em ik vermoed dat ik toen weer twee maanden terugwon. Maar na mijn 50e kijk ik niet meer naar voetbal, als ik dan überhaupt nog wat leven te verte ren heb, tenminste... De naam Nico Dahnulder heeft u de laatste weken wel leren kennen. HIJ is administrateur van Ajax en had alle kopzorgen over de kaartjes voor de wedstrijd tegen Benfica ln Parijs. Hoe zeer hij per telefoon achtervolgd werd door mensen die nog een kaartje wilden hebben, blijkt uit wat een kennis tegen hem zei: ,Ik moest van de week drie belangrijke mensen spreken: minis ter Bakker, burgemeester Samkalden en jou. De eerste twee gaven geen problemen, maar jou kreeg ik pas na vier dagen te pakken! Zuid-Afrika gaat BOS organiseren (blanke Olympische Spelen), later gevolgd door ZOS. De KNAC heeft voor een aantal atleten de uitnodiging al aanvaard, ook wordt Ada Kok genoemd als deelneemster, ik neem aan voor de bndpakkenshovv. Het, argu ment van Moerman van de KNAC was,- dat sport en politiek niets met elkaar te maken hebben en er dus geen reden was de uitnodiging niet te aanvaarden, waaruit blijkt dat Moerman niet één van onze intelligentste sportleiders is. want als je aparte blanke en zwarte spelen organiseert introduceer je juist de rassenpolitiek in de sport, en «ie daaraan meedoet be drijft dus ook politiek. Zuid-Afrika wil deze spelen houden, omdat het niet tot de Olym pische Spelen in Mexico werd toegelaten, ondanks het feit dat het beloofd had een gemengde ploeg iblamk en zwart) te sturen Men vond dat zo'n incidentele belofte onvoldoende was. en nu is gebleken hoe terecht men Zuid-Afrika weigerde Want als er één kans was vroor Zu:d-Afrika oru te bewijzen dat het -.nderdas de olympische gedachte aanhangt, dan was het nu wel. Hes had zijn eigen gemengde Olympische Spelen kunnen organiseren, ai- doorslaand bewijs dat de andere landen ongelijk hadden toen zij Zuid-Afrika va*. Mexico uitsloten. Maar nee, het bewijs uit he: ongerijmde werd alsnog even geleverd, waarvoor onze dank. De enige concessie die gedaan wordt is, dat de blanke seplen ook door zwarten mogen worden bijgewoond. Maar ik maak me daar omtrent niet de illusie, dat blank en zwart door elkaar heen op de tribunes zullen zitten. Ze zullen wel mooi in vakken zijn on dergebracht zodat ze elkaar niet kunnen bijten. Laatste vraag tenslotte: heeft de KNAU ook al een uitnodiging ontvangen voor de Surinaamse en Antilliaanse leden om deel te nemen aan die latere zwarte Olympische Spelen? Met grote voldoening heb Ik het volgende in De Tijd gelezen, op getekend (vóór de wedstrijd) uit de mond van trainer Ötto Gloria: .Keizer Is een heel ander type. Je vergist je gemakkelijk In hem. Hij I|jkt langzaam. Maar dat is schijn. Hij heeft een heel andere natuur dan Cruyff. Keizer is een speelse meester. Een meester van de techniek. Zoals hij de bal beheerst, zo ken ik er zelfs ln Zuid-Amerika maar weinig. Voor mij. maar dat is persoonlijk, is Keizer nog groter dan Cruyff. Kijk. Cruyff is een speler die bij het publiek aanspreekt. Hij maakt goals. Kei zer is voor de fijnproevers. Keizer is de Coluna van Ajax, Cruyff de Eusebio'. Het is me uit bet hart gegrepen. De heb in de loop der jaren van mezelf gemerkt, dat ;k iets teleurgestelder was als Keizer door een blessure niet meespeelde, dan wanneer Cruyff niet meedeed. Cruyff :s beter, daar is geen twijfel aan, hij .--.ar. d.n- gen die niemand kan. Maar Keizer is Interessanter. h:j doet din gen die niemand doet. Als hef mogelijk was een film te maken van alle dromen (naclii- nierries) die door Nederlanders in de nacht van dinsdag op woens dag zijn gedroomd, zouden we geconfronteerd worden met een vele uren lange, Jeroen Bosoh-aohtige caeofonie van beelden. Als ik tenminste afga op mijn eigen droom (respectievelijk nacht merrie) In de nacht voor Ajax - Benfica. Van een tribune was geen sprake. Het veld was omringd door Jea gladde, rotsachtige bodem, een beetje heuvelachtig (ik zocht de hoogste piek op. om over de andere toeschouwers heen te kun nen kijken), die sterk deed denken aan de rotsachtige bodem van de Acropolis. Als scheidsrechter trad Leo Horn op. die blijk baar een draagbaar zendertje bij zich droeg, want terwijl hij het veld opkwam sprak hij de toeschouwers via de luidspreker- toe, vertelde wat er in hem omging en waarom hij een afwijkend scheidsrechterskostuum droeg. Ik vond het (in mijn droomt het meest krasse staaltje van zelfgenoegzaamheid dat Horn ooit had uitgehaald in zijn seheidsrechtersioopbaan. He: veld. tenslotte, was volstrekt onbespeelbaar. Op vele plaatsen werd het doorsneden door enkele meters diepe kloven van zeker een halve meter breed, hier en daar schoten uit de grond ook metershoge bloemen op met een dikke stengel, die zich niet lieten verwijderen. Er was maar één speier die een lichtpunt zag in deze stengels: Piet Keizer. Bij de inspectie van het veld merkte hij op dat die sten gels van nut konden zijn bij het omspelen van de tegenstanders Tot zover mijn droom respectievelijk nachtmerrie, die (zo kinderachtig ben ik niet) ik niet heb verzonnen, maar inderdaad van a tot z zo gedroomd heb

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11