ULTIMATUM AAN BUSBEDRIJVEN Massademonstratie bij ambassade van China Staking niet uitgesloten MR J. VAN AARTSEN VERKOCHT' ZEELAND BIJ OPENING 14e HISWA LM vloog los van Apollo-9 VONDELING VOORZITTER VAN PvdA Vandaag in de krant... PLEIDOOI VOOR TOERISTEN BELASTING 212e jaargang - no. 56 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN I. MIJ. nnACV Provincial! Zomiwh Cotirvnh P. vu da Velda, P. a. dan Poa» ao W. da P»«tac. Hoofdtad.i C. A. da Kok Abonn.prua t «.10 araa». t 14.25 dlnjan. Walitrul S6-60. lalaloon 3144 (k f radadla 150t>. Mld dalburt. Markt 51, «al. 7661 (k «f rad. 2078/3169. ad». 237S) Coca. Creta Markt J. lal. 61 I 3346, adm. tal. 2094 m Adv prija 37 cl par ram. Min. por adv 5.S5 Injcv. raad Zlyt tarief. Klalna adv. (mirt. 6 rcocl» 37 ct par .aval (rain. 1 1.6S) .Bria.cn mal. Iraato par oaaa t 11.26 par k*ataal. Laaaa aanara 2» aaat (tod. 4* H>| a rad 7613. adv. 1213). Ooatbora. tal. 23*1. Tarnauaaa. Nlaaaatraat 23. tal. «417 blad- 10 ct naar (alle adv. prllian aid. 4 H kt») Giro 331300. PZC. Middaikor, Zaterdag 8 maart 1969 Met in bad in mei... Pagina 4 De koninklijke gasten zijn gisteren m Lech am Arlberg gearriveerd, waar ze de wintersportvakantie zullen doorbrengen. Op de foto links prinses Margriet en haar zoon prins Maurits en prinses Beatrix met prins Alexander na het verlaten van de trein. Middenprinses Irene en prins Hugo Carlos en rechts de jongste van het gezelschap, prins Willem Friso, die de reis in een reiswieg mee maakte. VERVOERSBONDEN ZENDEN OP KORTE TERMIJN:! Van der Louw eerste mce-voorzitter (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het congres van Partij van de Arbeid heeft vrijdagavond dr A. Vondeling gekozen ais voorzitter van deze partij. Dr Vondeling werd bij acclamatie als opvolger van dr J. G. Tans aangewezen, omdat er geen tegen kandidaten \oor het voorzitterschap waren gesteld. Op dezelfde wijze werd André van der Louw. perschef van de VARA. gekozen als eerste vice-voorzit- ter en drs H. J. Eijsink, burgemeester van Wedde als tweede vice-voorzitter. Als algemeen secretaris werd gekozen de huidige penningmeester van de par tij, de neer C. G. Baan. Drs Marcel van Dam, door Nieuw Links naar vo ren geschoven als secretaris voor com- municatiezaken, had zijn. kandidatuur Ingetrokken. Het congres herkoos met grote meer derheid (1875 stemmen) het tweede-ka- (Zie slot pag. 9 kol. 1 Begrotingen SLECHTS zeven Zeeuwse ge meenten hebb enop tijd hun begro ting voor 1969 bij gedeputeerde staten ingediend, zo biykt uit het antwoord van het college op vra gen uit de staten. (Pag. 2) Zaak-Schadee HET RAADSEL rond dr Schadee is deels opgelost. De heer Scha- dee en de NTS hebben gisteren verklaringen afgelegd waaruit het blijkt dat zij de kijkers om de tuin hebben geleid. Dr Schadee belde niet vanuit Houston maar vanuit Nederland... (pag. 3). Gestremd HET TREINVERKEER tussen Goes en Middelburg is vrijdag een halve dag onmogelijk geweest als gevolg van een beschadigde bo venleiding. (Pag 4) Prijsstop MINISTER DE BLOCK heeft een paar prijzen aan banden gelegd, onder meer die van schoensmeer... (pag. 7). PvdA-congres HET CONGRES van de PvdA heeft gisteren unaniem de KVP afgewezen als eventuele coalitie partner.,. (pug. 9). zaterdagriummer pag. 15: Afscheid van het Karre- veld, een door Jac. Prince geïl lustreerde reportage over St-Phi- lipsland. pag. 1Gpagina voor de vrouw met onder meer gedenkboek van Jo Mandors over Nederlandse vrouwen in Jappenkampen, pag. 17: letterkundige kroniek door Hans Warren, liet .Dubbel beeld' van de jonge kunstenaar Peter van Beieren en .Niet dat powezie nu zo belangrijk is', kort gesprek met de dichter Hans van de Waarsenburg. pag. 19: Kerk en maatschappij met .Eerlijk zullen we samen do len', over herindelingsplannen en Stemmen uit de kerken over de zilveren koorde tussen kerk en staat. pag. Sl: dammen, schakenbridge, puzzel en prijsplaat. Binnen- en buitenlands nieuws: pagina's 1, 3 en 9 Zeeuws nieuws: pagina's 2, 4 en 5 Sport: pagina 11 Radio en tv: pagina 23 Financieel nieuws: pagina 25 RUSSEN OP DE BEEN IN MOSKOU KREMLIN: .GRENSAANVAL WAS GOED VOORBEREIDE PROVOCATIE' MOSKOU (DPA) Met een massabetoging voor de Chinese ambas sade in Moskou hebben vrijdag 120.000 Russen een antwoord gege ven op de vierdaagse anti-Sowjetdemonstraties in China. Enkele uren voor het begin van de betoging werd de inhoud van een nieuwe nota van het Kremlin aan Peking openbaar gemaakt, waarin onmiddellijke maatregelen ter bescherming van de Russische instellingen en verte genwoordigers in de Chinese hoofdstad tegen .vijandige handelingen' worden geëist. In de nota, die volgens het persbureau Samjatin zei verder, dat bij de ,zorg- donderdag naar de Chinese ambas sade in Moskou was gezonden, w(jst het Kremlin erop, dat door anti-Russische betogingen sedert 3 maart de normale werkzaamheden van de Sowjet-ambas- sade en andere officiële vertegenwoor digingen in Peking worden gehinderd ec dat de veiligheid 'van het personeel ge vaar loopt. .Verdere onbezonnen acties van de Chinese autoriteiten kunnen complicaties veroorzaken, waarvoor men aan Chinese zijde de volle verantwoor- delijkheid draagt', zo wordt tenslotte in de nota gezegd. Geheel in de stijl van de demonstra ties in Peking marcheerden vrijdag tot het Invallen van de nacht meer dan honderdduizend Russen langs de Chinese ambassade, spandoeken en borden meedragend met opschriften als .De politiek van Mao is een tra gedie voor het Chinese volk' en ,De politiek van de Mao-kliek dient het imperialisme'. Uit luidspre kers dreunden zonder tussenpozen anti Mao-leuzen, die door monstranten werden overgenomen. Toen zich voor het raam van de ambassade een Chinees vertoonde, klonk een hevig fluitconcert. Met inkt gevulde flessen werden tegen de muren van bijgebouwen op het am bassadeterrein geworpen en talrijke ruiten gingen aan diggelen. De am bassade zelf leed geen schade, aan gezien het gebouw verder van de straat af ligt. Een politiecordon zorg de ervoor dat niemand op het ambas sadeterrein kon komen. Rust in Peking De anti-Russische betogingen in Peking, die na het bloedige grensincident waren begonnen, schijnen, afgelonen te zijn. Volgens een mededeling van het persbu reau Nieuw-China hebben in geheel China in totaal meer dan 150 miljoen Chinezen aan de demonstraties tegen ,de gewapende provocatie van de Sowj'et- revisionisten' deelgenomen. Het persbu reau constateerde, dat het Chinese volk ,een ondoordringbare ijzeren bastion' heeft opgericht en .als één man tegen over vijandelijke provocaties staat'. .Wanneer de kliek van Sowjet-renegaten het zou wagen opnieuw Chinees gebied binnen te dringen, zullen zij zeker ver nietigd worden', zo werd opgemerkt. Slachtoffers Het incident, dat zich op 2 maart aan de grens tussen de Sowjet-Unie en China veroordeeld, heeft aan Rus sische kant 31 doden geëist. Dit deel de vrijdag 't hoofd van de persdienst van het ministerie van buitenlandse zaken, Leonid Samjatin, op een pers conferentie mee. vuldig voorbereide Chinese provocatie' voorts veertien leden van de Russische grensbewaking waren gewond. Een me disch onderzoek had uitgewezen, dat de Chinezen van dichtbij het vuur hadden geopend en dat zij de Russische soldaten met bajonetten hadden verminkt. Deze verminkingen waren soms zo ernstig, dat de gezichten onherkenbaar waren geworden. Samjatin stelde het aantal «Chinezen, dat de grens b(J de Oessoeri had over schreden op meer dan driehonderd. Zij hadden mortieren en automatische wa pens b(j zich- Het Russische blad .Izwestia' bericht, dat het incident zich voordeed op 180 km ten zuiden van de stad Khabarovsk. De Chinese militairen waren over het ijs de Oessoeri overgestoken en openden het vuur op een Russische patrouille. Aan de strijd werd later ook deelgeno- AMERSFOORT (GPD) Tijdens een vrijdagmiddag in Amersfoort gehouden persconferentie, hebben woordvoerders van de drie ver- voersbonden bekendgemaakt, dat op zeer korte termijn een ultimatum zal worden gezonden aan de 12 streekvervoers-ondernemingen, die zich niet kunnen verenigen met de nieuwe cao-autobusdienst-onderne mingen. Een ultimatum, dat kan uitlopen op een staking van naar schatting 900 man personeel in Groningen, Friesland, Overijssel, Zeeuwsch- Vlaanderen en Limburg, indien de 12 ondernemingen het zonder meer zullen verwerpen. Een mogelijkheid, die door de drie werknemersbon den de Nederlandse Bond van Vervoerspersoneel (NBV), de Neder landse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel (KBV) en de Pro testants-Christelijke Bond van Vervoerspersoneel (PCB), zeker niet door twee eenheden Russische grensbewakingstroepen en gepantserde manschappenwagen. Buiten de driehon derddertig man, die die rivier waren overgestoken, lagen aan de Chinese kant van de rivier nogeens tweehonderd militairen aldus de Izwestia. Generaal Ionov, plaatsvervangend com mandant van de Russische grenstroepen vrjjdag op een persconferentie dat de gevechten bij Damanski ruim twee uur hebben geduurd. Aan beide kanten zijn geen krijgsgevangen n gemaakt. Gevraagd naar «1e Chinese verliezen antwoordde de generaal dat dit .geeom- filiceerd' is. Hij wilde er niet verder op ngaan. De gesneuvelde Russen zijn vrij dag met militaire eer begraven. Hun familieleden waren daarbr aanwezig. De generaal deelde foto's uit, die van gesneuvelde Russen waren genomen en die lieten zien dat zij zwaar waren ver minkt. uitgesloten wordt geacht. D' 12 bedrijven kunnen wel akkoord gaan met de overeengekomen loonsver hoging van 6,8 procent, ze zijn ecljr-r niet bereid de extra verhoging van ƒ33 per maand te betalen om de achter stand ln te halen, die de chauffeurs In het streekvervoer hebben ten opzichte van hun collega's ln de stad. De 12 rebellerende streekvervoersonder- nemingen zijn: de Zeeuwsch-Vlaamse Tramwegmaat schappij te Terneuzen, Overijsselse Au- VIETCONGLEDEN OP VIET-IN AMSTERDAM (GPD) De algemene studentenvereniging Amsterdam organi seert volgende week vrijdag in de aula van de universiteit van Amsterdam een ,Viet-in'. Twee leden van de delegaties van Noord- Vietnam en het Zuidvietnamese Bevrij dingsfront bij de vredesonderhandelin gen in Parijs zijn uitgenodigd hun standpunt inzake de kwestie-Vietnam uiteen te komen zetten. Aanvankelijk was hen een visum geweigerd, maar la ter kwam het ministerie van buitenland se zaken op deze beslissing terug. Belgische marine groet damesslipje PLYMOUTH (RTR) Officieren en bemanning van vijf Belgische mijnenvegers hebben donderdag bij het binnenvaren van de haven van Plymouth een damesslipje gegroet in plaats van de Navo- vlag. Britse officieren van het ontvangstcomité ontdekten te laat dat het dundoek van het westelijk bondgenootschap door studenten was gestolen en vervangen door lingerie. Een snel naar de vlaggemast ge zonden matroos haalde de .vlag* neer die een briefje bevatte waar in een .losgeld' voor een plaatse lijke liefdadige instelling werd gevraagd De marine betaalde twee pond sterling en negen shil ling zes pence om de NAVO-vlag terug te krijgen waarna, aldus een officier. De moeilijkheid rest te hoe de grap aan de Belgen te verklaren. tobusd-.ensten te Holten, Autobedrijf de Zuid-Westhoek te Balk. Leeuwarder Au tobusbedrijf te Leeuwarden, Elema en Stollinga's autobusdiensten te Ma rum, eerste Beeker Autobusdienst te Beek, Cramers Autobusonderneming te Gre- venbicht, de firma A. Mus te Maas tricht, de Vadah te Pey-Echt en interna tionale autobusonderneming te Eygels- hoven-Nieuwenhagen en ae NAO te Roermond. Fatalistisch Een dertiende onderneming, Mulder te Hoensbroek heeft zich weliswaar solidair verklaard met zijn collega's uit Limburg, maar formeel gezien personeel met onder de cao voor het streekvervoer. Aan de persconferen tie ln Amersfoort was voorafgegaan een bespreking tussen de 12 onderne mingen en de vakorganisaties NBV, KBv en PCB. Een van de woord voerders van de vakorganisaties verklaarde, nogal verbaasd te zijn geweest over de enigszins fatalisti sche houding van de betreffende werkgevers. Ze zijn min of meer van het principe uitgegaan: .Dreken? Dan breekt het maar'. Bij de 12 ondernemingen werken ruim 900 werknemers, van wie rond 65 is ge organiseerd. Verreweg de meesten zit ten in Limburg: 305. Met het perso neel van deze 12 bedrijven is in de af gelopen weken druk vergaderd en ge bleken is dat men overal bereid is tot het uiterste (staking) te gaan, wan neer de ondernemers niet te kennen ge ven alsnog de nieuwe cao te willen on dertekenen Aanstaande maandag zullen de vervoersbonden zich nader over deze situatie beraden. HELSINKI (AFP) Pithipudas in Midd vrijdag een man, die buiten zinhen was geraakt, vier politiemannen doodgescho ten. De slachtoffers hadden zich naar het huis van de man begeven, nadat diens buren hadden gemeld, dat hij zich vreemd gedroeg. Na de schietpar tij meldde de man zich bij een politie- Terneuzen Woordvoerders van het personeel van ZVTM ta Terneuzen verklaarden te zul len staken, wanneer de bonden daartoe het sein geven. Ze veronderstellen dat de__ staking dan een algemeen karakter zal dragen. ZEEHAVENS EN JACHTHAVENS HOREN BIJ ELKAAR' met ligplaatsen voor totaal 260 schepen. i vrijdagmorgen Ze elands rom ig der koningin AMSTERDAM ,In de toe komst zal er in het Deltagebied ongeveer twintigduizend hecta re beschikbaar zijn voor de wa tersport. Het Veerse Meer heeft 1500 ha te bieden, het Zeeuwse Meer 10.000 ha en het Grevelin- genbekken nog eens 10.000 ha. Daarnaast zijn er nog mogelijk heden op kleinere schaal zoals de Braakman en de Otheense Kreek in Zeeuwsch-Vlaanderen Dat zei missaris Aartsen bij de opening van de His- wa, de internationale watersport- en kampeertentoonslelling ïn ue Am sterdamse RAI. Mr Van Aartsen heeft daar in een ware propaganda- speech, de mogelijkheden die Zeeland en het deltagebied hebben op hei ter rein van de recreatie te land en vooral te water, breed uitgeschilderd. Zeehavens en jachthavens z(jn In Zee land geen tegenstellingen, zo zei de commissaris der koningin in Neder lands waterrijkste provincie. Wij hebben ze beide nodig en ze horen bij elkaar. Bovendien kunnen we ze bei de hebben omdat Zeeland over ruimte beschikt'. Mr Van Aartsen wees erop dat de jaarlijkse gemiddelde groei in de watersportsector ongeveer tien tot elf procent is geweest. Op grond van verschillende factoren zei bij te ver te liggen. ,We staan eigenlijk nog maar aan het begin van een groot- •scheepse ontwikkeling', zo zei mr Van Aartsen. .In 1967 kon het totale aantal in Nederland aanwezige zeil en motorjachten worden gesteld op ongeveer 5S.OOO, zo wist de commis saris uit 'een inventarisatie van de Nederlandse jachthavens in dat jaar. Hem was in dit rapport opgevallen dat de watersport in feite in drie grote gebieden is geconcentreerd: in de randstad Holland. Utrecht en Friesland. Hier zijn bij elkaar on- feveer 330 jachthavens met ruim 0.000 verhuurde vaste ligplaatsen. Deze drie gebieden nemen driekwart van het totaal voor hun rekening. In het gehele land zijn er namelijk 40.569 vaste geregistreerde ligplaat sen in totaal 452 havens. De mate van concentratie weerspie gelt zich in het beeld dat bijvoorbeeld de Kagerplassen en de Loosdrechtse plassen op een mooie zomerdag te zien geven Op de Kagerplassen is er dan op elke vijftig bij vijftig me ter een varend schip. Aan de oever liggen or gemiddeld vier schepen per hectare bevaarbaar water en in de jachthavens nog eens vier. ,Ik kan mij voorstellen dat vele watersportliefhebbers deze situa tie toch weieens als wat benau wend aanvoelen.en zich als een automobilist wanen die heeft te kampen met parkeermoeilijkheden'. Gunstiger In Zeeland ligt deze zaak heel wat gunstiger, zo kan mr Van Aartsen melden. Het Veerse Meer heeft bij voorbeeld een dichtheid van zeven schepen per hectare. En wanneer men voor het Veerse Meer zou uit gaan van één varend schip per hecta re—en zover is Zeeland nog lang niet of drie ligplaatsen in jacht havens per hectare bevaarbaar wa ter, kan de totale capaciteit worden gesteld op 4500 boten. .Zouden wtj uitgaan van een situatie als or de Kagerplassen dan zouden wc die (Zie slot pag. 2 kol. 2) HOUSTON (DPA) Met het tot dusver gevaarlijkste, maar feilloos uitgevoerde ruimtevaartexperiment van vrijdag, hebben de drie Ame rikaanse ruimtevaarders van de Apollo-9 de weg voor een landing op de Maan geopend. Voor de eerste maal vloog het vreemd gevormde Maanlan dingsvoertuig met de 33-ja rige Russel Schweickart, de eerste Amerikaanse burger- ruimtevaarder, en de 39-jari ge overste James McDivitt aan boord, alleen door de kos mische ruimte. De L.M. ver wijderde zich tot ongeveer 170 km van het moederschip, dat door overste David Scott werd gestuurd, en bootste met zijn manoeuvres precies de voor juli voorgenomen lan ding op de maan na. Precies om 15.38 uur Ned. tijd, tijdens de 59ste omwenteling en vijf dagen na de start, maakte de ,Spin' zich op meer dan 100 km hoogte boven de Caraibische zee los van de Apollo 9. Na een korte formatievlucht bij het moe derschip werd de landingsmotor in werking gezet. Deze motor moet later voor 'n zachte landing zorgen op het maanoppervlak. Nadat de motor voor de tweede maal werd ontstoken verwijderde de ,Spin' zich van het moeder schip tot op 171 km. Tijdens deze solovlucht werden landingsgestel landingsmotor afgestoten. Daar na volgde het punt waarvoor men in Houston de adem Inhield: Het ontsteken van de startmotor. Van het feilloos werken van deze mo tor hangt de terugkeer van twee ruimtevaarders van de maan af. Doet de motor het niet, dan kun nen ze niet meer van de maan af. Precies om 17.58 uur Ned. tijd bleek de motor goed te functi oneren. De geamputeerde spin? keerde naar 'de Apollo-9 terug en kop pelde weer vast om 19.59 uur Nederlandse tijd, meer dan zes uur na het begin van de reis. Toen de twee ruimtevaarders zich weer bij Scott hadden gevoegd, had den zij het retourtje maan' reeds hun zak. We moesten nu ei- jk drie dagen vrij hebben', in van hen. De drie inzittenden van de Apol lo-9 hebben het ruimtevaartcen trum in Houston moeten beken nen. dat zij het .huishoudelijke verk' in de Apollo niet aan kunnen. De .luchtjes' in hun ruimtewo ning worden intenser en ze we ten zich geen raad meer. Zij heb ben hun lastgevers derhalve ver zocht. de afval in het maanlan dingsvaartuig te mogen depone ren. Immers, wanneer eenmaal de proeven zijn afgewerkt, moet het vaartuig afgestoten worden. De verantwoordelijken In Houston hebben hun toestemming gegeven. Het maanlandingsvaartuig wordt dus de eerste reuze-vuilnisbak die om de aarde draait. genhjk zei éên v BOMAANSLAG OP mm MERCOURI IN MILAAN VERIJDELD 'III.AAN (AFP) Vrijdag is een bom geplaatst bij de microfoon ln een jeugdtheater in Milaan, waar voor Melina Mercouri zou optre den De bom werd tijdig ontdekt en naar de tuin overgebracht. Nadat de politie de omgeving had ont- Iruimd ontplofte de bom.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1