KABINET WEIGERT MOTIE VAN DE REGERINGSPARTIJEN Zaak vandaag aan orde in financieel debat Werkloosheid weer gedaald De Block laat Zeeland niet in de steek Spanningen in ministerteam GESPREK GROTE VIER OVER MIDDEN-OOSTEN DUBCEK DEED AANVAL OP OUDE GARDE Eerste contact in Hew York Vandaag in de krant... Dr Paardekooper Bibliotheek Mes er in... Te vet Minister Roolvink in le kamer: Aantal openstaande aanvragen hoger VERINGA WEIGERT EXPERIMENT Minister Polak: ZUIGKRACHT ANTWERPEN IN CEDING De omgekeerde wereld 212e jaargang no. 31 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE.VLISSINGSE. GOESE. BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 6 februari 1969 Dlractl* M V MIJ. wtoCV Provincial* Zm»H C.ur.nl. t. vu 4. V.U*. P. du I .ïUr*"U W,l,,r*" »•-». t.l.foor» 3144 (bil rtdtctl* 3308). Mld d. Zlulkru. rod. 3S46. .dm. t*|. 2054 0 Adv. prlj. 37 cl W mm. Min. w *dv. 5.5S. I P.itu. Hoofdrad.C. A. d. Kok. 0 Akonn.prOl 1.10 por w 31. lol. 7431 (kil rad. 2078/3163. odv. 2373). Oo.l, CroU I i tarief, Kloln. odv. (mi*. 3 rof.l.) 37 cl per rofol (min. 1,85). PRAAG (AFP) De Tsjechoslo- waakse partijsecretaris Dubcek heeft gisteren in Praag de bevel hebbers en politieke leiders van het leger toegesproken. Dubcek noemde het .volledig onverenig baar met de eenheid van de partij om verscheidene groepen binnen de partij te vormen, die illegaal tegen de partij ge richte pamfletten en documenten ver spreiden. Deze groepen belasteren de partij en de regeringsleiders en proberen een front te organiseren tegen het cen trale comité, aldus de partijleider. Naar de mening van waarnemers doelde Dubcek met deze kritiek op conservatie ve, Moskou-gezinde groepen, die vooruit strevende politici als de vroegere parle mentsvoorzitter Josef Smrkowsky heb ben aangevallen. De schrijver Vladmir Skutina heeft in het weekblad .Zetrek' geschreven dat hij en andere progressie ven onder wie de schaakgrootmeester Ludek Pachman en de journalist Jiri Hochmann in een pamflet er van zijn be schuldigd de lange arm te zijn van de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA, en Jan Palach tot zijn zelfverbranding te hebben aangezet. Debcelc zei voorts dat als de noodzaak hiertoe zich voordoet, de partij, de strijd krachten en de veiligheidstroepen .sterk genoeg zijn om enige aanslag op het so cialisme resoluut té onderdrukken. De Tsjechoslowaakse minsiter van bui tenlandse zaken. Jan Marko, ls woens- g, op uitnodiging van de T ring voor een officieel be: wjet-Unie naar Moskou Engeland en EEG GEEN NIEUW INITIATIEF LONDEN (DPA) De Britse regering zal geen nieuwe initiatieven ontwikkelen voor de toelating van Engeland tot de EEG. Dit heeft minister van buitenland se zaken, Stewart, woensdag te Londen verklaard, toen hy naar Luxemburg vertrok voor de conferentie van de mi nisterraad van de Westeuropese Unie, die vandaag begint. Wel moest zijr.s inziens dc samenwer king met de zes EEG-landen op allerlei gebied worden versterkt, zoals op het terrein van het buitenlandse beleid en de technologie. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering heeft ernstige bezwaren tegen het voorstel van de regeringspartijen om de schorsing van de investeringsaftrek die op 8 januari is ingegaan ongedaan te maken voor de sti- mulerings- en herstructureringsgebieden in het noorden en zuiden des lands. Minister De Block (economische zaken) zei woensdag in de tweede kamer, dat ook deze streken hun bijdrage moeten leveren aan de afkoeling van de economie, die met de maatregel wordt beoogd. De rege ring wil de schorsing bovendien in volle omvang handhaven om geen verschil te krijgen in fiscale be handeling van de bedrijfven. delingen te kunnen doen over de vesti ging van Shell-raffinaderij in Zuid-Lim- Surg. I bewindsman verzekerde ook het noor- ien van zijn bereidheid tot verdere steun, al vond hij dat het daar aan zienlijk beter gaat dan in Limburg. Hij weigerde opnieuw Twente tot sti muleringsgebied te verklaren en bleek ook geen geld te hebben om de aanzet van een industriepark aldaar financieel te steunen. Zie slot pag. 11 kol. 1) De minister gaf de kamer in overwe ging de behandeling van de motie-Ne- lissen, waarin om die uitzonderingspo- site voor de bedrijven in de stimule ringsgebieden is gevraagd, uit te stel len tot de behandeling van het w werp, waarin de schorsing ter goedkeu ring aan de kamer zal worden voorge legd. Do regeringspartijen voelden even wel niets voor uitstel. Zij besloten do motie vandaag opnieuw aan de orde te stellen in het debat met minister Wit- teveen (financiën) over de maatrege len, die de regering de vorige maand heeft afgekondigd om de bestedingen wat af te remmen. 'itteveen, die zich tegen het voorstel verzet, dat de schatkist een bedrag van ongeveer 12V& miljoen gulden zou sche len. De voorgestelde maatregel moet in 1969 (schorsing van 5 tot 2% procent) 100 miljoen opleveren en in 1970 (in het geheel geen aftrek meer) ƒ240 miljoen. Uitzonderingen leveren boven dien wetstechnische bezwaren op, die nogal moeilijk schijnen te kunnen wor den ondervangen. Minister Witteveen zal vandaag stellig nader op die be zwaren ingaan. Het gerucht gaat, dat worden aanvaard, naast zich neer wil ggen. Industrieparken Minister De Block verzette zich woensdag voorts tegen een motie van de socialist Oele, waarin diens voorstel tot oprichting van een na-: tionale ontwikkelingsmaatschappij,' voor de aanleg van regionale indus trieparken was vervat De be winds man juichte wel elke regionale sa-, menwerking op dit gebied toe, maar vond het idee van een aparte ont wikkelingsmaatschappij binnen hel huidige instrumentarium niet uit voerbaar. In navolging van de anti-revolutionair Goudzwaard, die sprak van een onvol dragen vrucht, gaf hij de socialist de raad de motie in te trekken om het plan nog eens rustig op zijn uitvoer baarheid te kunnen bekijken en bespre ken. Dr Oele besloot daarop de motie aan te houden voor nader overleg in de kamercommissie voor economische zaken. Soepelheid regionale beleid voor de komende jaren. Hij bleek van plan de condities, waaronder bedrijven zich in de stimuleringsgebieden kunnen vesti gen, soepel të hanteren en een actief acquisitiebeleid te voeren, waarbij de voorkeur uitgaat naar de elektronische industrie. De bewindsman was het eens met drs Goudzwaard, dat Limburg in een uit zonderlijke positie verkeert en recht heeft op alle mogelijke steun. Hij be loofde ae kamer geen kans ongebruikt te laten om Limburg aan een indus trieel .trekpaard' te nelpen, maar zag weinig heil in inittatieven voor de ves tiging van een staatsbedrijf. Wel hoopte de minister vóór 1 april nadere mede- PARIJS De Amerikaanse ruimtevaarder kolonel Frank Bormun rechts), die tot de be manning van de Apollo-8 behoor de. welke onlangs om de maan cirkelde, drukt de hand van Jean- Jules Verne, kleinzoon van de schrijver Jules Verne. AMERIKA AKKOORD MET FRANKRIJK DR PAARDEKOOPER aan wie in België een spreekverbod is opge legd, kreeg dit ook van de burge meester van Koewacht. Een le zing, die dr Paardekooper woens dagavond in Koewacht zou hou den, werd afgelast door de bur gemeester op grond van artikel 219 van de gemeentewet, (pag. 2) DE TECHNISCHE BIBLIO THEEK Zeeland functioneert sinds november met toenemend succes, (pag. 2) GEMEENTEBESTUURDERS van (Ie CHI hebben gisteren van de e.ommissie-Thyssen de raad ge kregen het mes te zetten in het ambtelijk apparaat, (pag. 3) DE EETGEWOONTEN van de gemiddelde- Nederlander vormen een gevaar voor diens gezondheid. We eten er te goed van en veel te vet waarschuwt prof. Den Har- tog. (pag. 11) Binnen- en buitenlands nieuws: pag. 1, 3, 11 en 12. Zeeuws nieuws: pag. 2, 4, 5 en 7. Sport: pag. 9. Radio en tv: pag. 13. Financieel nieuws: pag. 15. DEN HAAG (ANP) De voor seizoen gecorrigeerde arbeidsreserve van mannen en vrouwen bedroeg eind januari 55.900, tegen 58.900 eind december 1968, 78.300 eind januari 1968 en 79.800 eind decem ber 1967, aldns heeft de minister van sociale zaken en volksgezond heid, B. Roolvink, woensdagmiddag in de tweede kamer meegedeeld. steeg van 93.200, of 2,4 procent van de afhankelijke beroepsbevolking, eind de cember 1968. tot 96.400 of 2.5 procent van de afhankelijke beroepsbevolking, eind vorige maand- Procentueel daalde de geregistreerde ar beidsreserve van 1,5 eind december 1968 (2,0 eind januari 1968 en 2,1 eind de cember 1967) tot 1,4 eind januari j 1. De procentueel hoogste geregistreerde arbeidsreserve kwam voor in Drenthe: 3,5 tegen 3.7 einddecember 1968, de laagste in Utrecht: 0.8 tegen 1.0 eind december 1968. In Groningen bedroeg de geregistreer de arbeidsreserve eind vorige maand 2.8 procent 2,7 eind december 1968 in Friesland 2,2 (2,3), in Limburg 2,1 (2.6), in Noord-Holland (0,9) en ln Zuid- Holland 0,9 (1,0). In Overijssel daalde de geregistreerde arbeidsreserve van 2,1 procent eind de- zember 1968 tot 2,0 procent eind vorige maand, in Gelderland van 1,5 tot 1,4 procent, en in Zeeland en Noord-Bra bant bleef zij in beide gevallen con stant op 1.9 procent. De geregistreerde openstaande vraag bedroeg eind vorige maand in Groningen 1.8 procent van; de afhankelijke beroepsbevolking (te- f(en 1,9 eind december 1968), in Fries-1 and 2,1 (2.1), in Drenthe 1.6 (1.4), in| Overijssel 2.8 (2.8). in Gelderland 2,0 (2.0). in Utrecht 2.7 (2,7), in Noord- Holland 2.6 (2,6), in Zuid-Holland 2.S (2). in Zeeland 2.8 (2,7), in Noord- Brabant 2,5 (2.5) en in Limburg 1,8 (1.7). WASHINGTON (DPA-AFP) Amerikaanse regering heeft woens dag verklaard in beginsel akkoord te gaan met het Franse voorstel voor overleg tussen de vertegen woordigers bij de Veiligheidsraad van de Sowjet-Unie ,de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland over een vreedzame regeling van de cri sis in het Midden-Oosten. De Fran» 3e regering is woensdag van het Amerikaanse besluit op de hoogte gesteld. Het gesprek moet volgens de Ameri kaanse regering pas worden gevoerd na zorgvuldige voorbereiding tijdens twee zijdige besprekingen tussen de vier ver tegenwoordigers. De Amerikanen be schouwen het overleg uitdrukkelijk als een begeleiding van de pogingen die de speciale afgezant van de VN voor het Midden-Oosten, Gunnar Jarring, in het werk stelt om tot vrede in het gebied te komen. In de nota, die woensdagmiddag door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, William Rogers, aan de Franse ambassadeur werd overhandigd, zegt de Amerikaanse regering dat de VS in be ginsel akkoord gaan met het overleg, tijdens welk moet worden gesproken over .middelen en wegen ter ondersteu ning van de vredespogingen van ambas sadeur Jarring. De VS stellen daarom voor onmiddellijk tweezijdige besprekin gen in New York te openen om vrucht baar en constructief overleg in de Vei ligheidsraad ter voltooiing van de mis- sie-Jarring voor te bereiden. In diplomatieke kringen in de Ameri kaanse hoofdstad wordt verwacht dat de voorbereidende bilaterale gesprekken, tussen de VN-vertegenwoordigers van de vier grote mogendheden binnen en kele dagen in New York zullen begin nen. Israël en Egypte hebben elkaar woens- bij de Verenigde Naties beschuldigd terreur. In de kashba van Nabloes, in het door Israël bezette deel van Jordanië, heb ben grote groepen Arahische jongeren, nadat het uitgaansverbod woensdag was opgeheven, barricaden, opgericht van vaten en autobanden, in brand gesto ken. NSR teleurgesteld DEN HAAG (GPD) —Minister Ve- ringa is niet bereid in te gaan op een suggestie van de Nederlandse Studen tenraad om experimenten met nieuwe vormen van onderwijs en bestuur op universiteiten en hogescholen mogelijk te maken alvorens een wettelijke rege ling voor een nieuwe structuur van het wetenschappelijk onderwijs vast te stel len. De bewindsman weigert voorlopig ook het verzoek van de NSR om de begro- Uwe von Hassel, tot dasver minister tingen van de universiteiten te publi- Opvolger Gerstenmaier VON HASSEL GEKOZEN vluchtelingenzaken, gekozen als zyn voorzitter. Met 262 van de 414 gel dig uitgebrachte stemmen werd hij aan gewezen als opvolger van dr Eugen Gerstenmaier, die vorige week vrydag zyn functie beschikbaar stelde. ceren vóór er op het ministerie dagmiddag mee na afloop van een bij na vier uur durend onderhoud met mi nister Veringa. GENERAAL SP00R-H0EVE IN DANTMAWOUDE LEEUWARDEN (GPD) Op zaterdag 22 februari zal mevrouw H. T. Spoor-Dtjkema naar Dan- tumawoude komen om daar in de ruilverkaveling Dantumadeeli, de naam van de nieuwe boerderij van de heer W. de Vries te onthullen. De boerderij wordt naar wijlen generaal Spoor genoemd en zal generaal Spoor hoeve komen te heten. De heer De Vries die deel uitmaakte van de 7 december-dx- visie, vervulde zijn militaire diensttijd deels in Indonesië. De opening zal door een muziek korps van het veteranenlegioen- Neaerland worden opgeluisterd. ftantlijH JODEN UIT IRAK ZIJN WELKOM' DEN HAAG (GPD) Minister Polak is zonder meer bereid aan Iraakse joden die in Nederland hun toevlucht willen zoeken een ver blijfsvergunning te verlenen. Dit heeft hij medegedeeld op een vraag van het tweede-kamerlid, mevrouw Singer-Dekker (pvda). De Neder landse regering, zo zegt hij, heeft van haar bereidheid kennis gege- •en aan de hoge commissaris van de VN voor de vluchtelingen en hem in overweging gegeven voor, personen die uit de Arabische lan den willen emigreren bemiddeling te verlenen. BEHANDELING NOTA REGIONALE INDUSTRIALISATIE (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Hoewel minister De Block van economische zaken de problematiek in Midden-Zee land vanuit het. oogpunt van de werkgelegenheid bezien niet zo dringend meer vindt, denkt hij er echt nog niet aan voor het Sloegehied (één van Zeeiands in dustriekernen) bepaalde stimu lerende faciliteiten af te breken. De bewindsman zou vooral wil len voorkomen dat België en daarbij dacht hij aan Antwerpen gaat profiteren van een der gelijke maatregel en nog meer zuigkracht op gegadigde indu strieën gaat uitoefenen. niet in de steek zal laten deed mi nister De Block eigenlijk in antwoord op een vragenderwijs geuite veron derstelling van drs B. Goudswaard (arp), dat een beëindigingsbeleid voor liet Sloegehied waar het gaat om be paalde faciliteiten niet bij voorbaat moet worden uitgesloten. De kamer heeft namelijk in de beschouwingen rondom de regeringsnota over liet regionale industrie-stiniuleringsheleïd de opvatting van de bewindslieden onderschreven, dat de bestrijding van de structurele werkloosheid de eer ste doelstelling moet zijn voor de komende vier jaar. In dat licht bezien had men de in druk dat in Zeeland een autonoom groeiproces op gang :s gekomen, maar voor het Sloegehied wilde de minis ter toch wel éven een andere doel stelling van het beleid hanteren: de ruimtelijke spreiding van bevolking en van economische activiteiten. Een doelstelling die in de vorige rege ringsnota zoveel gewicht heeft ge kregen. De bewindsman wees de heer Goudswaard erop, dat Rotterdam en Antwerpen bij de verdere ontwikke ling van het Westerscheldebekken een grote rol spelen. ,Dat moet ik mi) goed realiseren', zei hij nog. Zoals ge zegd: een nadelig effect van ophef fing van industriepremiëring in het Sloegebied als gevolg van extra aan- rekklngkrachi van België wordt daarbij niet over het hoofd gezien Minister De Block zou graag de le gende uit de wereld willen heipen dat België en Nedertand van eikaai blijven denken dal de één meer biedt dan de ander. .Op het ogenblik staat het met de coördina tie van maatregelen nog slecht', stel de mr De Block rast, maar hij sprak de hoop uit dat er nu op dc komend- regeringsconferentie spijkers me- koppen kunnen worden geslagen. Secundaire kernen .Voor beide landen is het bijzonder verkeerd dat zij tegen elkaar zouden blijven opbieden', vond hij. Bilaterale contacten van regionale organisaties oyer de grens heen wij dc bewinds man dan ook graag bevorderen. ,Dat is met name van belang voor een he ler begrip voor elkaar. .Hij haalde als voorbeeld aan wat er aan de gang is in de driehoek Aken-I.uik-Maas- I richt. De steun van de minister zou ook van loepassïng kunnen zijn op eventuele grensconlncten in het Zeeuws-Vlaams-Belgische grensge bied. De voorwaarden, die de kamer wilde verbinden aan het voornemen van de regering om de secundaire industrie kernen voorlopig te handhaven, kon minister De Block we! onderschrij ven. Zeeland heeft, zoals bekend, dr.e secundaire industriekernen: Goes. Zierikzee en Sint-Maartensdijk. Dc heren Nelissen (kvp). Kikkert ichui. Jorkes iwdi. Goudswaard iari er. Imkamp fd' 66) hadden gesteld, dat deze kernen niet zomaar wat moeten blijven doorsudderen er. in het onze kere worden gelaten. In het algemeen hadden zij de wens. dat voordat tot opheffing van secundaire kernen zou worden overgegaan 11 de structurele werkloosheid in het bepaalde gebied zou zijn opge heven 2 i de infrastructuur z getast en zijn aan- (Zie slot pag. 4 kol. 5) Er ls dezer dagen in de twee de kamer geklaagd over de weinig *nelle beant woording door sommige minis ters van vragen door kamerle den. De klacht lijkt ons Juist. Er worden nogal eens vragen Ingediend, waarop de bewuste bewinds man antwoordt met een geijkte formule: .Het ls niet mogelijk de vragen binnen de gebruikelijke termijn te beantwoor den omdat de terzake benodigde ambts berichten nog niet alle zijn ingekomen'. En daarmee wordt de zaak dan weer enige tijd op de lange baan geschoven. Terecht is nu deze zaak aan de orde gesteld: wanneer de kamer zich op dit stuk van zaken het initiatief laat ont glippen. dan komt het er in feite op neer, dat een regering een stuk van het parlementaire werk niet meer ernstig neemt. Of liever gezegd, dat de ambte naren het er bij laten zitten. Want daar ligt uiteraard het knelpunt: zij moeten het materiaal aandragen op grond waar van het antw oord van de minister wordt geformuleerd. Het kan vanzelfsprekend wel eens ge beuren. dat bepaalde Inlichtingen, die de minister voor zijn antwoord nodig heeft, niet direct afkomen. Maar zoiets behoort uitzondering te zijn. Ala een kamerlid aan een minister vragen stelt en deze heeft daarvoor ambtelijke inlichtingen nodig, dan behoort hit er maar voor te zorgen dat die onmiddel lijk worden geleverd De beoordeling in het parlement van zijn beleid hangt er immers mede van af. De praktijk ls dus helaas nogal eens anders. Soms duurt het onzinnig lang voordat een kamerlid antwoord krijgt Zo heeft het WD-lid Wiegel op 8 oktober vorig jaar bijna vier maanden geleden inlichtingen gevraagd over collegemateriaal, dat door Rotterdamse studenten moet wor den betaald. Het antwoord het ging hier om een heel eenvoudige kwestie kwam pas op 28 januari Jl. Voor zo'n simpele zaak ls toch geen vier maanden nodig: Als het college van curatoren van de economische hogeschool te laks ls om de minister snel die Inlichtingen te geven, die voor zijn antwoord nodig zijn. dan moet de minister dat college maar eens een flinke brandbrief schrijven. Een ander voorbeeld: de heren Koning en Wiegel (wd) vroegen op 6 januari 1969 inlich tingen over het neerschieten door de politie van een man te Laren. Het ant- oord ls nu nóg niet binnen, evenmin dat op gelijksoortige vragen van me vrouw Singer-Dekker en de heer Frans- sen van de PvdA. Minister Schut bakt ze in dit opzicht helemaal bruin: by hem begint een directe beantwoording uit zondering te worden. Zo heeft het KVP-lid Andriessen op 10 januari vragen gesteld over plannen om ln 1970 de zg doorstro mingsregeling te beëindigen. Antwoord op 30 januari: ,Het is niet mogelQk de vragen binnen de gebruikelijke termijn te beantwoorden'. Vragen van het PvdA-lid Van den Doel over het Oost- vaardersdiep. ingezonden op 9 januari, werden op 30 januari met dezelfde me dedeling voorlopig afgedaan. Vredeling en Westerhout van de PvdA vroegen in lichtingen over de verdere uitwerking van het verkavelingsplan voor Zuidelijk- Flevoland: niet binnen de gebruikelijke termyn. Vragen aan minister Veringa van het PvdA-lid Tans over de jaarver slagen van de Amsterdamse universi teit. die op 22 mei van het vorig jaar werden ingezonden, kregen pas na ruim een half jaar op 16 januari jl een be antwoording Waarom er zo lang mee werd gewacht? Uit het antwoord valt dat niet op te maken: de formulering ls zodanig, dat niet valt in te zien waarom de vraag niet binnen een week was af gehandeld. Het stuk was misschien te rechtgekomen in het postbakje van een ambtenaar, die verzuimd had na zyn vakantie ln dat bakje te kijken Ver moedelijk zal daar het knelpunt wel zit ten: de behandelende ambtenaren nemen ihun gemak als het gaat om de beant woording van vragen uit de kamer. Maar de kamer hoeft zich niets aan te trekken van departementale of andere ambtenaren: de vragen w orden aan ministers gesteld en die heb ben er maar voor te zorgen, dat ze snel worden beantwoord. We hebben het des tijds ook zo'n vreemde zaak gevonden dat de minister van binnenlandse zaken in een aangelegenheid van een gemeen telijke herindeling in Zeeland verklaar de. dat de afwerking van het bewuste I wetsontwerp was vertraagd omdat er een hoofdambtenaar ziek was geworden. Dat mag eenvoudig geen argument zyn: als een wetsontwerp prioriteit heeft en een behandelend ambtenaar is door wel ke oorzaak ook niet beschikbaar, dan moet een plaatsvervanger het werk overnemen. Hetzelfde geldt voor de be antwoording van de hier bedoelde vra- ;gen als de minister niet snel genoeg zijn ambtsberichten binnenkrygt. zodat hij het antwoord voorlopig schuldig moet blflven. dan moet hij de onder hem ressorterende instanties maar duidehjk maken dat ze op moeten schieten en vlug ook' Ken bewindsman kan de ka mer niet laten wachten. De minister en het parlement moeten zich niet richten naar het tempo van de ambtelijke dien sten, maar de diensten naar parlement en minister. Terecht heeft de kamer zich nijdig gemaakt over deze kwestie: de langzamerhand ontstane omgekeerde j wereld moet hier zo spoedig mogelijk weer normaal worden. Vertrek kamerleden naar Biafra werd uitgesteld DEN HAAG (ANP) Het vertrek van de tweede kamerleden drs Westerterp (kvp) en dr Bos (chu) naar Biafra is enkele weken uitgesteld in verband met transportmoeilijkheden. Zy zouden aan vankelijk vrijdag op uitnodiging van de kerkelijke hulporganisatie* vertrekken i voor e«-n bezoek van ongeveer een week 1 om zich op de hoogte te stellen van tran- sportprobiemen bjj voedselaanvoer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1