PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RELLEN TIJDENS BEZOEK DE GAULLE AAN RENNES Belangrijke Russische boodschap voor Nasser Reorganisatie landbouwvoorlichting voor Zeeland zit in impasse Bretonse politie trad streng op Politie raakte met betogers slaags NVV-orgaan laakt geheimzinnigheid rond loonpolitiek Overval op bank in Leveroy Vrijheidsfront Vandaag in de krant... AMERIKAANSE LANDING OP DE MAAN WELLICHT AL IN MEI WAAROM ZO PIETLUTTIG?' Kosygin niet ziek Geldtransport voor Citroen-personeel overvallen DUURTETOESLAG NU VOOR 75.000 WERKNEMERS Over jongste ontwikkelingen in Midden-Oosten PRIJSMAATREGEL WASSERETTES ZLM-CBTB:ONDERZOEK ZUIDWESTELIJK CONSULENTSCHAP' PERSONEEL MOGELIJK VAN 82 NAAR 64 Specialisatie 212e jaargang - no 27 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE.VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN BItmM* N V Ml. ft i. M. J0»4 Kil. .rilt lli^i i V.U., t. I. «M Sm. m W. U Matar. HooMrW.i >4kIU 1SOI). MM 4«lfe«r|. M*rfct II, Ml. 7«»1 (k Min. pm tir. t In*«. Mi Ï14 t.rl.1, KI.In. .1 Zaterdag 1 februari 1969 RENNES: President De Gaulle ar riveerde gisteren in Rennes voor een driedaags bezoek aan Bre- RENNES (RTR) In de Bretonse hoofdstad Rennes is het vrij dagavond tot incidenten gekomen toen president De Gaulle daar arriveerde voor een bezoek van drie dagen aan Bretagne. De po litie sloeg in op een groep van driehonderd linkse betogers en Bre tonse nationalisten, die voor het gerechtsgebouw waren gaan zit ten. Volgens ooggetuigen werd een fotograaf gewond. Tijdens de charge van de politie sprak De Gaulle een paar honderd'meter ver der In de Prefectuur met plaatselijke functionarissen over de plannen voor de verdere ontwikkeling van Bretagne. Enkele minuten na de aankomst van De Gaulle In Rennes waren gaullistisch- gezinde en linkse betogers met elkaar slaags geraakt op het stadhuisplein. Het sein voor dit handgemeen schenen kreten als ,De Gaulle op" de mestvaalt' eu te- genkreten als .Lang leve De Gaulle' te zijn geweest. De politie poogde de beto gers te scheiden. Een menigte van naar schatting 15.000 man was op de been toen de Franse president in een open auto door Rennes reed. By het verlaten van het stadhuis gaf de Franse pre sident gaullistische aanhangers DC-8 op weg naar Miami gedwongen naar Cuba te vliegen MIAMI (AP) Een DC-8 van Natio nal Airlines met 63 inzittenden is vrij dag gedwongen op een vlucht van San Francisco naar Miami naar Havanna koers te zetten. Aan boord bevonden zich 55 passagiers en een bemanning van acht leden. Drie en een half uur na de landing Havanna keerde het toestel in Miami terug De bemanning was aan boord, maar de passagiers niet. ZEVEN DODEN EN VELE GEWONDEN IN HONGARIJE BIJ SPOORWEGONGELUK BOEDEPAST (MTI) Bij een spoor wegongeluk in West-Hongarije rijn vrij dag zeven mensen omgekomen en 68 gewond, van wie een aantal ernstig Naar het Hongaarse persbureau MTI meldde, reed op het station van Herend een sneltrein op een goederentrein in. Maanreis WANNEER de reis van de Apollo- 9 op 28 februari naar wdhs ver loopt, zullen de Amerikanen waar schijnlijk al in mei een poging doen op de maan te landen (pag. 1) Vissershaven VLISSINGEN krijgt een nieuwe vissershaven. Voor deze tyde- lyke oplossing voteerde de raad een krediet van 780.000. (pag. 2). Zwendel EN BELGIE is gisteren ee» mil- joenenzwendel met obligaties aan het licht gekomen (pag. 3) Auto's EN HET oosten van het land wor den momenteel nieuwe personen auto's goedkoop ingevoerd uit Duitsland (pag. 6) Binnen- en buitenlands nieuws: pagina 1, 3 en 6 Zeeuws nieuws: pagina 2, 4- 5 en 7 Sport: pagina 9 Financieel nieuws: pagina 11 Radio en tv: pagina 21 baan markeren de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal bij Zeeland-op zijn-snelsalhet werk vordert ge staag. pag. li,: letterkundige kroniek door Hans Warren, nationalisti sche bewegingen in Europa, pag. 15- voor de vrouw: Een por tie mode uit Italië., het leven can .illusie maaksters.' pag. 11: Kerk en mij: Kerk en toekomst, afbraak en opbouw over het gebruik der wetenschappen, vooral de sociologie, in denken en doen als kerken, alsmede Stem men uit de kerken. de voorste rijen een hand. Op de aeh- tergrond klonken kreten op als .De Gaulle naar het museum'. Toen de duisternis inviel stond groep van ongeveer honderd mensen voor de Prefectuur, waar De Gaulle de nacht zou doorbrengen, anti-gaullisti sche leuzen te schreeuwen. Bretagne te de afgelopen twee Jaar het toneel geweest van nationalistische agi tatie. De politie heeft tot dusver 43 mensen gearresteerd, waaronder vier priesters. Het zijn leden van het Bre tonse vrijheidsfront. De arrestaties volgden op bomaanslagen op openbaar eigmdom. Als Apollo-9-reis deze maand slaagt WASHINGTON (AP) Het Amerikaanse februari ruimtevaartagentschap Kennedy De Apollo-9 zal op 28 het maanschip dat de van Kaap eerste mens op de gelanceerd maan zal brengen. Het heeft vrijdag meege- worden, en een baan zal bemand worden deeld, dat het mogelijk is dat in mei een po ging gedaan zal wor den om de aarde maken door luchtmachtkolo- met, voor het eerst, de nel James A. McDivitt. volledige uitrusting de burger Russell L. op de aan boord voor een be- Schweickart en de brengen als mande landing op de lucht macht kolonel Da- de maan. rid B. Scott. de lancering van Apollo-9 deze maand Hage deelde verder tij- De Apollo-10 zal be- dens zijn persconferen- mand worden door de tie mee, dat ais de Astronauten Thomas Apollo-9 missie mis- Stafford, John Young lukt, dit tot gevolg kan en Eugene Cernan op mogelijk dat wij de hebben dat de volgen- een vlucht ln een baan volgende missie eer- de lancering de missie om de maan. zuchtiger of minder moet voltooien waar- De Apollo-11, die half voor die van 28 febru- juli gelanceerd zal ari was bestemd. worden, zal volgens het De Apollo- 9zal de eer- voorlopige schema een ste proef ln een baan man op de maan bren- om de aarde zijn van gen. .Nadat wil ten bek el van de Apollo-9, is het ihtig maken dan nu de plannen zijn', al dus de directeur van de Apollo-9 missie, Geor ge H. Hage. Heeft men iets te verbergen?' UTRECHT (ANP) Het NW heeft in zijn officieel orgaan ,De vakbeweging' .de geheimzinnigdoe nerij en het gekonkelefoes' achter de schermen van de loonpolitiek ge signaleerd. De vakcentrale meent, dat wie gehoopt had dat met de in voering van de vrije loonpolitiek grotere openheid zou worden be tracht bedrogen is uitgekomen. Het NVV vraagt rich af waarom zo ge heimzinnig wordt gedaan als de minis ter besluit het metaalcontract voor te MOSKOU (TASS) De perschef van het Russische ministerie van buitenland se zaken heeft meegedeeld dat de berich ten in de westelijke pers als zou pre mier Kosygin zieke zijn, verzonnen zijn.' Hij te met vakantie in de buurt van Moskou en zal z(jn ambtsbezigheden weldra hervatten. PARIJS (AFP) Voor de Citroen-fa briek in Parijs hebben vrijdagmiddag vier gewapende mannen een geldtrans port overvallen. Zij maakten een bedrag van 710.000 frank (520.000 gulden) buit,; de Ionen voor het personeel. inten deden alleen maar geruchten de ronde, maar er kwam geen medede ling van de voorlichtingsdienst van so ciale zaken. Iets te verbergen? Het NW wil voorts graag weten, wi om de minister wel enkele zinnetjes uit het advies van de .wijze mannen' over het metaalcontract heeft geciteerd, ter wijl alleen de leden van de vaste com- Zie slot pag. 3 kol. 7) CAIRO, BAGDAD, TEL AVIV (AP, AFP, RTR) De Russische lieders hebben een belangrijke boodschap over de crisis in het Midden- Oosten gestuurd aan de Egyptische president Nasser, zo heeft het gezaghebbende blad Al Ahram vrijdag bekend gemaakt UTRECHT (ANP) Vrijdag hebben 237 nieuwe ondernemingen met in totaal ca. 15.000 personeelsleden be sloten het personeel een duurtetoeslag uit te keren tot het moment waarop de nieuwe cao van kracht wordt. Vrijwel overal in alle gevallen betreft het een extra uitkering van 25,- per maand. Blijkens mededelingen van de Algemene Bedrijfsgroepencêntrale heb ben nu in totaal 300 ondernemingen in de industriële sector met onge veer 75.000 werknemers duurtetoe- i„ de boodschap zouden volgens het blad belangrijke kwesties behandeld IRAK WAARSCHUWT VOOR NIEUWE TERECHTSTELLINGEN slagen toegezegd. WASHINGTON: De eerste foto's van de verdwenen onderzeeër Scorpion zijn vrijdag vrijgegeven. De Scorpion verdween in mei e» is inmiddels op een diepte van 3000 m bij de Azoren opgespoord en gefotografeerd door het oceano- grafisch onderzoekingsschip US- 31S Mizar. Op de foto: links de twee ronde uitlaten voor de bal- lasttanks, daarnaast twee sluis deuren en rechts een kabelarings- ruimte. waarover eerder deze week de leiders in het Kremlin lange besprekingen hebben gevoerd. Al Ahram zei dat de boodschap, die was ondertekend door Leonid Brezjnew, de eerste partijsecretaris, aan Nasser werd overhandigd door Alexander SJe- lepin, die op het ogenblik ln Cairo is ais het hoofd van een Russische dele gatie op het vierde congres van Ara bische vakbonden. toegegaan en genoten de joden in Irak evenveel vrijheid als de andere gemeesv- schappen. Ergernis Irak heeft uiting zegeven aan erger- Ai Ahram zei verder dat de inhoud ni, over het stilzwijgen van de pen van de boodschap lange tijd is bespro- de inlichtingendiensten van de Arw- ken door Nasser en SJelepin. bische wereld ten aanzien van de f>- rechtstelling van de veertien personen, I TOR die mraB veroordeeld wegens spiona ge voor Israël. ,De progressieve Arv ri bische krachten hadden Irak snH te Irak heeft opmeuw gewaarschuwd hu, m0eten schieten MJ het verweer dat meer terechtstellingen mogelijk y 1 rijn. .Wij zullen degenen die de ves- (Zie slot pag. 3 kol. 1 ligheid van ons land hebben aan- fstaat genadeloos straffen, ongeacht un geloof', verklaarde minister van voorlichting Samarrai op een pers conferentie in Bagdad. Hij deelde voorts mee dat een Ame rikaanse employé van de Iraq Petro leum Company, Paul Bail, al circa een maand gevangen rit wegens ,een daad die betrekking heeft op spionage'. Irak zou hem echter clement behandelen en waarschijnlijk binnen enkele dagen m vrijheid stellen. Donderdagavond ontkende de groot rabbijn van Irak, Sason Khadoeri. voor de Iraakse televisie dat de eerdere spionageproceasen, die gevolgd werden door de ophanging ln het openbaar van 14 personen, onder wie negen Joden, niet eerlijk waren verlopen. Volgens hem was het bij de processen wettig DEN HAAG (GPD) Voor wasseret tes is een prijsmaatregel genomen. De ze beschikking is vrijdag als eerste ln de staatscourant verschenen. Maandag Buit van tegen de vijf mille ROERMOND (GPD) Bankro vers hebben vrijdagavond het kan toor van de Coöp. Centrale Boe renleenbank in het tussen Heyt- huysen, Keipen en Nederweert wat afgelegen gehucht Leveroy als doelwit gekozen. Drie gemaskerde idle per 1 oktober van het afgelopen _.ij „c VJ,n baooipr jaar werden berekend, de volgende ver-ime* geweren geia ai van Kassier hoging toegestaan is: 25 cent voor een|\y. M. J. van Gemert f26). Zij ver- capacitiet wasmachine met hoogste vijf kg. droog wasgoed en vijf cent per kg. wascapacite.t voor wasma chines met een capaciteit van meer dan vijf kg. droog wasgoed. In de toelic.i- t:ng zegt de minister van economisch dwenen na de overval snel in een gereedstaande vermoedelijk ge stolen Duitse auto. Een vierde zaken bovendien, dat de prijsmaatregelispitsbroeder hield die auto tijdens nodig is omdat een groot aantal was- serettes ver boven deze prijzen is uit- de enkele minuten durende bank- gegaan. In sommige gevallen werd zelfs f rHHenQcrerepri twee keer de toegeriane verhoging lnTOOt rrjdeilSgereea. rekening gebracht. De rovers maakten zo'n haast met weg komen dat ze na nauwelijks een kilo meter met hun voertuig uit een flauwe bocht op de Leveroysedijk vlogen. De auto dook half een akker in en de bankrovers zo wezen sporen uit vluchtten te voet over het bouwland verder Eén van de dieven liet in pa niek na het ongeluk zijn wapen in de auto achter. De pohtie grendelde haastig alle toevoerwegen naar Midden- Limburg af. Tegen de muur GOES Er is in de Zeeuwse landbouw de afgelopen maanden onrust ontstaan over de plannen de rijkslandbouwvoorlichtings- dienst te reorganiseren. Het gaat om de herstructurering van de voorlichting, die minister Lardinois in de tweede kamer heeft aangekondigd en die ook voor Zeeland zou neerkomen op een vermindering van het aan tal consulentschappen. Het overleg over de concrete Zeeuw se maatregelen is recentelijk in de adviserende provincia le raad voor bedrijfsontwikke ling in een impasse geraakt, na dat ZLM en CBTB de suggestie hadden gedaan met het oog op een zo efficiënt mogelijke voor lichting voor de boer te bestu deren of er mogelijkheden zitten in een concentratie van voor lichtingsactiviteiten voor het he le kleigebied in Zuidwest Neder land. De landelijke nota over de herstruc turering van de voorlichtingsdienst ging namelijk ,in beginsel' uit van de Handhaving van de provinciale in deling. waarbij wel werd gezegd: ,Het is echter wel gewenst dat de gren zen van een regionaal ambtsgebied zó worden gelegd, dat zoveel mo gelijk gelijke bëdrijfstypen daarin voorkomen.' Tegen die achtergrond heeft de h.i.d. van de rijkslandbouw voorlichting in Zeeland, dr ir C. "W C. van Beekom een reorgamsatu voorgesteld, die behelst: opheffing van 't rijkslandbouw- consulentsehap in Zeeuwsoh-Vlaan deren en het rijksveeteeltconsulent- schap in Zeeland vormen van een provinciaal land bouwconsulentschap, waarin de vee teeltvoorlichting is opgenomen; handhaven van het tuinbouwcon- sulentschap voor Zeeland en West- Noord-Brabant. Deze maatregelen zouden lot gevolg hebben, dat de personeelsbezetting van de voorlichtingsdienst in Zeeland zou teruglopen van 82 tot 6j, mei 18 man of 22 procent. In de landelijke nota over de her structurering wordt gewag gemaaki van ontwikkelingen in land- en tuin bouw als afname van het aantal be drijven enerzijds, vergroting en spe cialisatie van de bedrijven ander zijds en de noodzaak om de organ: satie en de werkwijze van de voor lichtingsdienst aan te passen. Bij eei beschouwing van de huidige struc tuur stelt het rapport, dat .bij eer meer efficiëntere opstelling de ver houding tussen het aantal bedrijfs- voorlichters en het aantal overigt technische medewerkers (specialisten onderzoekers. ruilverkavehngsdes- kundigen) kan worden gewijzigd, :n die zin dat het aan'.al der laatsïen kan verminderen.' Voorts wordt be toogd, dat de ontwikkelingen in de landbouw steeds hogere eisen aan boer en tuinder stellen, en dat de voorlichting daarmee ten minste ge lijke tred moet houden, wat thans ten dele niet het geval is'. Als uitgangspunten voor de herstruc turering zijn in het landelijke rap port genoemd de handhaving van de provinciale indeling'en de provinciale directies; de voorlichting, het prak tijkonderzoek meer richten op de ge wenste structurele ontwikkeling in de agrarische sectoren; de gewijzigde opstelling van de consulentschappen, enerzijds gebaseerd op de provincia- ganisatie, anderzijds op de ei- Op vrijdagavond is het bankkantoor in Leveroy ook van zes tot zeven uur ge opend. "Kassier Van Gemert hielp net de twee eerste klanten toen drie mannen met geweren de hal binnenstapten. Zij hadden nylonkousen over hun hoofden en waren verder gekleed in overalls. De cliënten werden met de handen op de rug tegen de muur gezet. Ik heb het allemaal maar vaag gezien. Ik heb eigenlijk maar een man goed gezien. Je raakt wel even van de kook bij het zien van die wapens', deed de kassier gisteravond zijn verhaal. ,De i - derlands met een vreemd Duits accent. sen, die akkerbouw, veehouderij en' Hij duwde me een geweer onder de uinbouw stellen; de aanpassing van neus en riep alsmaar om geld. geld. Ik de omvang van de dienst aan de smeet een handvol bankpapier op de ba ai euwe eisen. lie. Het was niet voldoende. De rover >mdat er nu nog veie vragen rond wierp me een tas toe en schreeuwde de toekomstige ontwikkeling op lan- .meer, meer geld'. Ik heb toen het geld gere termijn niet te beantwoorden van de balie weer genomen en Ln die zijn, is er de voorkeur aan gegeventas gedaan. Ik heb ze toen gezegd dat het plan te beperken voor de eerst- er niet meer was. Vermoedelijk heb volgende jaren. De wegen om de ik daarmee zoveel tijd gewonnen dat voorlichtingsdienst beter in staat te de overval teveel tijd ging vergen mi stellen haar 'aak te vervullen; ln- de mannen de vlucht met meer wilden tegreren van veeteelt- en landbouw- uitstellen'. Onmiddellijk daarna is er voorlichting, vermindering van het groot alarm gestegen tiil de politie in aantal consulentschappen: afstoten Hevthuvsen. (Zie slot pag. 4 kol. 4)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1