,NVV: DELTA-ORGAAN IS GEEN SCHADUWKABINET' 7 DEPENDANCE VOOR VLISSINGSE ,DE RUYTERSCHOOU en Den Boer levert het drukwerk Voorzitter J. Witteveen: Raadsvergadering te Oostburg met twistgesprekje besloten ,Doel is welzijns bevordering' Pressiegroep Voorbeeld aan Nijhoffprijzen uitgereikt Marko Fondse en Olga Krijtofa Aanbesteding wegwerken rijksweg 60 Bestuurlijk vlak Het orgaan dfi-Zuiddorpe-Overslag DONDERDAG 30 JANUARI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Er begint schot te komen iw de nieuwe dependance van de JDe Ruyterschool' aan de Boulevard Bankert te Vlissingen. Dit nieuwe schoolgedeélte is bestemd voorde zogenaamde bevaren leerlingen. op het schema achter isvenoacht Ofschoon de bouw enkele weken men toch de lokalen in augustus van dit jaar in gebruik te kunnen nemen. Daarmee zal dan een eind zijn gekomen aan de langdurige lokalennood, waarmee deze school te kampen heeft gehad. Deze foto toont de in aanbouw zijnde depen dance. (Foto PZC) Heden overleed onze beste schoonzuster en tante, mevrouw WILLEMINA FRANCINA DE PAGTER weduwe van Goosen van der Plank op de leeftijd van 83 jaar. Vught: P. van der Plank E. van der Plank- Gel dof Oostkapelle: N. van Loo- van der Plank Den Haag: M. van der Plank- Rijke Rotterdam: Chr. Boekhoud- van der Plank Nichten en neven Oostkapelle, 26 januari 1969 Heden overleed, na een langdurig en geduldig gedragen lijden, onze lieve zuster, mevrouw CORNELIA JOZINA VAN DE SANDE, geboren Kense, op de leeftijd van 66 jaar. Oostkapelle: J. A. Kense J. Kense-de Voogd Breskens: J. S. Kense Rotterdam A. J. Kense M. Kense-Wissa Kloetinge: S. W. Ieraël-Kense Bresikens: J. Kense Breakeme, 29 jan. -69. Uit Christchurch, New Zeeland, ontvingen wij het treurige bericht van het plotseling overlijden van onze beste vriend A AT NIELWENHL'IJZEN oud 45 jaar. Hij ruste in vrede. Fam. L. Soester Middelburg, 16 jan. '69 Pres. Kennedylaan 4 Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdurig en geduldig gedragen lijdon, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze lieve en zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder GERARD A JOHANNA DE KONING weduwe van Adriaan Johannes de Jonge op de leeftijd van 65 jaar. Australië: L. A. de Jonge R. A. de Jonge-van Oest Middelburg: F. Beirnaert-de Jonge H. Beirnaert Goes: A. C. Nuijten-de Jonge W. Nuijten Goes. J. G. de Jonge A. P. de Jonge-de Koster Goes: J. B. M. de Jonge J. A. M. de Jonge-Suykerbuyk Klein- en achterkleinkinderen De overledene ligt opgebaard In de rouwkamer van het ziekenhuis St-Joanna, alwaar de be zoekuren zijn dagelijks van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. Vrijdagavond 19.00 uur vindt een eucharistie- vierig plaats voor de overledene in .Maria Ter- weel'. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 1 februari om 10.30 uur in .Maria Ter- weel' te Goes, waarna de begrafenis zal plaats hebben op het r-k kerkhof, alldaa.r. Bevorderd tot Heerlijkheid Heden nam de Heer tot Zich in Zijn heerlijkheid, Zyn kind, mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame uoeder. groot- en overgrootmoeder JACOBA MAR1NISSEN echtgenote van Barend de Groot n de ouderdom van bijna 80 jaar. Middelburg: B. de Groot D. Midavaine - de Groot J. Midavaine Australië: J- de Groot M. de Groot - Steutel Middelburg: K. Reynierse-de Groot J. Reynierse Amsterdam; J. M. J. Heynsdijk - de Groot J. Heynsdijk Middelburg: B. de Groot M. de Groot - Roskam Vlissingen: M. Volmer-de Groot C. Volmer Kleinkinderen en achterkleinkinderen De uitvaartdienst heeft plaats zaterdag 1 februari om 10.30 uur in de zaal van het Leger des Heils, Hoogstraat, waarna de teraardebestelling plaats heeft op de algemene begraafplaats om 12.00 uur. Na een langdurige ziek te is heden van ons heengegaan onze lieve vrouw, moeder, schoon moeder en oma, me vrouw CORNELIA JOZINA VAN DE SANDE, geboren Kense, op de leeftijd van 66 jaar. Breskens: H. I. van de Sande Oostburg: J. H. van de Sande M. van de Sande- Fieret Vlissingen J. H. van de Sande Breskens: H. Lucieer- van de Sande J. J. Luciecr H. van de Sande C. J. van de Sande- Fieret Terneuzen C. van de Sande S. T. van de Sande- v. d. Woestyne Breskens. 29 jan. '69. Spuiplein 31. De teraardebestelling zal plaatsvinden op za terdag 1 februari om 15.30 uur op de algeme ne begraafplaats te Breskens. PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE PZC Heden overleed, na een langdurig en geduldig gedragen lijden, onze lieve schoonzuster, me vrouw CORNELIA JOZINA VAN DE SANDE, geboren Kense, op de leeftyd van 66 jaar. Dordrecht: A. M. v. d. Berg- van de Sande A. v. d. Berg Breskens: S. M. van de Sande- Porrey M- A. Cijsouw- van de Sande C. W. Cijsouw J. C. van de Sande P. J. van de Sande- Minneboo C. I. van de Sande L. van de Sande- Cappon H. du Fossc- van de Sande J. J W. du Fossé Breskens, 29 jan. '69. In plaats van kaarten Tot onze diepe droef heid overleed onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder, zuster eu schoonzuster CATHARINA X. A. VAN DI L\- v. d. VELDE in de ouderdom van 78 jaar. Amsterdam- J. C. de Vries- van Duin J. de Vries Vlissingen: T. Schipperijn- van Duin H. Schipperijn M. de Snoo- van Duin Vlissingen: K. van Duin J. van Duin- Telleman Rotterdam: W. van Duin Maassluis: M. van Duin T. van Duin-Trip Vlissingen A. J. C. v. d. Velde E. W. v. d. Velde- Maas Klein- en achter kleinkinderen Vlissingen, 29 januari 1969 Bonedijkestraat 8 Condoleantieadres H. Schipperijn, Bonedijkestraat 210 De overledene is opge baard in de rouwkamer van het ziekenhuis Bethesda. De teraarde bestelling zal plaats hebben op maandag 3 februari, om 14.15 uur, op de algemene be graafplaats. Liever geen bezoek Heden is zacht en kalm overleden, onze lieve schoonzuster, tante en oudtante, mevrouw JACOBA MARINISSEN echtgenote van Barend de Groot Uit aller naam, mej. C. C. de Groot Hoek. 29 jan 1969 Goesedijk E 2 Tot onze diepe droef heid ontviel ons geheel onverwachts onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder CATHARINA DIN A LINDENBERGH weduwe van Matt hijs Kole in de ouderdom van ruim 81 jaar. Wemeldinge J, E. Kole A. W. Kole- Jeremiasse Loenen aan de Vecht: E. J. Kole Th. M. I. Kole-Boeck Schore: \V. G. Bierens-Kole W. J. Bierens Kruiningen G. W. Kole M. M. Kole-Zweedyk Kleinkinderen en achterkleinkind. Wemeldinge, 29 jan. '69 Bonzijweg 14 De begrafenis zal plaatsvinden op zater dag 1 februari om 13.00 uur op de algemene be graafplaats te Wemel dinge. Vertrek uit het her vormd kerkelijk een- OOSTI'I*RG .Het is onredelijk hierop gefundeerd antwoord van mij te biiiet veronderstelt oppositie, i Van een onzer redacteuren) leest, bij de lonen en arbeidsvoorwaar den, dat is Jullie terrein. Maar dot is het terrein van de aangesloten vak bonden. De vakcentrale heeft welzijns bevordering tot taak, en dan kom Je vanzelf in aanraking met de ln<hu*.n- e!e ontwikkeling en de ruimtelijke or dening. En die "ruimtelijke ordening is I volgers de tekst van de wet een zaak ROTTERDAM ij zijn geenvan het gehele len we misschien bij de mensen er gernis constateren over het ontbre ken van goede verbindingen, of over een gebrek aan winkels of clubhul zen, die er het leven gedurende cm aantal begin-jaren niet plezierig ma ken. Dan is het onze taak :h het belang van de mensen on hun go- zinnen de betrokken instanties daar voortdurend mee te confronteren'. schaduwkabinet. Een schaduwka- .De provincies hebben hun ETI's en pla- .Dat zullen we dan doen onafhankelijk nologisehe diensten, de gemeente Rot- er. los van welke politieke partij dan Dit y. r i .„il:!., n,ivuuviaivn vpyvamv, en terdam heeft zijn havenbureau, rnaax ook en gaarne In .mta V w» .Villen seen opposanten zijn £2 i52ST?wH,,l'e'48 CTV - maar stimuleren en constructief meer de laatste woorden van de raads vergadering van de gemeente Oostburg, die eindigde in een klein twistgesprekje tussen burgemeester J. L. van Leeuwen en liet raadslid J. Barendregt (wd). In de rondvraag stelde de heer Baren dregt wat verwonderd vast dat er van de bouw van de 20 woningwetwoningen die de gemeente Oostburg voor het jaar 1969 had toegewezen gekregen nog maals prijsopgave zou wórden gedaar (deze woningen waren ook reeds toege wezen voor 1968, maar toen was de ge meente er niet aan toegekomen. Er toen wel een prijsopgave gedaan door de raad was goedgekeurd). Burge meester Van Leeuwen zei hierop dat de vorige prijsopgave te hoog was geweest an door gs was afgekeurd. De heer Ba rendregt zou nu liever zien dat de wo ningen openbaar werden aanbesteed. Tevens meende de heer Barendregt, dat de gemeente Oostburg de boot gemist had. Deze opmerking wenste de burge meester niet te slikken en zei dat dat zeker niet het geval was. De heer Van Leeuwen meende ook dat de heer Baren dregt deze vraag van te voren had moe ten aankondigen, dan had men de be treffende stukken erbij kunnen nemen en zou er een duidelijk antwoord hebben kunnen worden gegeven. Daar was de heer Barendregt het niet mee eens: ,Waar is anders de rondvraag voor?', .Ik heb u een antwoord gegeven', zei de burgemeester. .Dan vind ik dat ant woord niet voldoende', meende 't raads lid. De heer Barendrgt zal tot de vol gende raadsvergadering, wanneer de rij ers van de nieuwe prijsopgave bekend zullen zijn, moeten wachten op een uit gebreider antwoord. De heer E. Dekker (prot. chr.) wilde op spoed aandringen bij de behandeling van de herindeling. Burgemeester Van Leeuwen meende dat dat momenteel weinig zin zou hebben, daar deze zaak waarschijnlijk in maart in de Tweede kamer zal worden behandeld. Hij raad de de heer Dekker daarom aan om die behandeling af te wachten. De raadsagenda werd zeer snel afgehan deld. Men besloot tot wijziging van de bouwverordening, van diverse salaris maatregelen en van de gemeentebegro ting voor 1969. Aan de heer H. H. de Lozanne werd, op diens verzoek, met in gang van 1 september 1969 eervol ont slag verleend als hoofd van de openbare lagere school. De heer Lozanne bereikt in augustus van dit jaar de pensioenge rechtigde leeftijd. werken'. Dit zegt de heer J. Witte veen, districtsbestuurder vi Zuid-Holiand-Zuid van het NW te Rotterdam en voorzitter van het NVV-Contactorgaan Zuid-West- Nederland. Deze nog jonge instel ling wordt wel eens ,het schaduw kabinet' van het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuid-West- Nederland genoemd, maar de heer De heer Witteveen: .Het NVV heeft 560.000 leden, waarvan er 150.000 in het delta-gebied wonen. Daar onder zijn lieden van allerlei rang en stand: straatvegers, maar ook dominees, doctorandi, ingenieurs, zelfs profes soren. ook deskundigen op het gebied van de planologie, experts op veler lei terrein'. .Men hoeft deze mensen niet altijd m bezoldigde dienst te hebben om toch van hun Inbreng te kunnen profiteren. Daarbij beschikken de bonden zowel als het NW nog over hun eigen be zoldigde deskundigen'. .Maar acht u dit voldoende?' De heer Witteveen: .Kunt u mij een instantie noemen, die zodanig is toege- Witteveen wijst deze vergelijking- "«t. da* ze alle situaties kan overzien?' i Pla urafaTiffrf-.ptiiTi—ilra 2horTrnn.1 c eI-1 af: ,Het is primair de taak van de overheid te zorgen voor de werk gelegenheid, de recreatiemogelijk heden en de woongelegenheid. En wij willen niet op de stoel van die overheid gaan zitten'. ,Maar het laat ons niet onverschillig waar de industrieën komen of niet komen, waar de grote concentraties worden gevormd. En we zijn niet al leen geïnteresseerd in de werksituatie, .Hoe dacht maar ook in de leefsituatie, het woon klimaat van de mensen. Waarom? Om dat wij als vakcentrale ten nauwste zijn betrokken bij de belangen behartl- I De wetenschappelijke achtergrond is dus voor de voorzitter van het NW-delta- contactorgaan geen onoplosbaar pro bleem, ofschoon hij gaarne zou zien dat er éné wetenschappelijk informa tiecentrum in ons land zou zijn: .Di verse proefschriften en rapporten be rusten nu bij diverse universiteiten, ho gescholen en bibliotheken. Ook het be drijfsleven zou met zo'n .kenniscentrum' zijn gediend'. vorderen van het welzijn van" den en hun gezinnen', aldus do heer Witteveen. Het NVV in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant heeft oog voor de ont wikkeling, die er in het delta-gebied aan de gang is' een ontwikkeling die duidelijk en onvermijdelijk is', zegt de heer Witteveen. Terwille van de wel zijnsbevordering van de mensen In het veranderende klimaat in 't deltagebied ls het NW-eontactorgaan Januari vo rig jaar ingesteld. •Dat Impliceert, dat deze Instelling zich ook gaat bezighouden met vraagstuk ken van de planologie en de Industrie- en havenontwikkeling. Acht n dit niet pretentieus voor een vakcentrale?', vroe gen wij. De heer Witteveen meent van niet: .Men zegt wel eens: houd je bij je uw ideeën te concretise ren v, lnidt de volgende vraag. De heer Witteveen schetste het NW en het delta-contactorgaan als een pres siegroep, werkende met de wettige mid delen waarover een pressiegroep kan beschikken: ,We zullen steeds de pro blemen, die In Zuid-West-Nederland om een oplossing vragen bij de bevoegde instanties aan de orde stellen. We zul len dat uiteraard ook doen via onze vertegenwoordigers in organen als de besturen van ETI's, de planologische diensten, de kamers van koophandel, de gewestelijke arbeidsbureaus en al lerlei andere instellingen op het econo mische en sociale vlak. We zullen trach ten hen te laten inspelen op de totale ontwikkeling". H:i geeft een concreet voorbeeld: .Ais er straks nieuwe steden worden gebouwd hetzij op Goeree-Overflak- kee, hetzij aan de Moerdijk, dan zul- HOGE ARTISTIEKE BEGAAFDHEID Woensdagavond zijn de Martinus Nii- lioffprijzen voor vertalingen in de raadzaal van Den Haag uitgereikt aan Olga Krijtova-FusoTisova uit Praag en Marko Fondse uit Rome. De prijzen van 2000 werden over handigd door prof nir W. F. de Fortman, voorzitter De prijs voor vertalingen uit het Nederlands kreeg mevrouw Krijtova voor haar weergave in het Tsjechisch van een reeks romans en novellen van overwegend moderne auteurs uit noord en zuid. De jurv beschouwde het als een voorrecht haar voor de prijs le kunnen voordragen op grond van de voortreffelijke kwaliteit van haar werk en om de eminente wij ze. waarop zij onze letteren in haar vaderland presenteert. Op het gebied van vertalingen in het Nederlands kwam de jury al spoe dig unaniem tot de conclusie, dat de prijs hiervoor moest worden toege kend aan Marko Fondse, pseudoniem voor de in Rome wonende Nederlan der Martinus Cornells van Dijke. Hij publiceert sedert zes jaar vertalin gen. De kwaliteit van zijn werk is zo brljant, dat hij onmiddelijk opvalt als een van die zeldzame figuren, die niet alleen hun vertalersvak ver slaan. niaar die het vertalen als een creatieve kunst beoefenen. De toekenning geschiedde niet alleen op grond van het hoge artistieke ge halte van zijn vertalingen, maar ook op grond van de nauwgezette ver antwoordingen ervan en de verwer king van veel research. Dit deelde de voorzitter van de ju ry, prof dr S. Dresden mee, toen hij het rapport voorlas van hem en dé overige leden: Adriaan Morrien, Paul Rodehko, mr Evert Straat. Dolf Ver spoor. Bert Voeten en J. U. Priesman Volgens de jury voor de Martinus Nijhoffprijzen zet mevrouw Krijtova, met wie we onlangs een vraagge sprek hadden dat we in het laatste PZC-zaterdagnummer afdrukten, een traditie voort, die begon in de zes tiende eeuw. Haar eerste vertaling was .De onrustzaaier' van Willem G. van Maanen. gevolgd door vertalin gen van werken van Arthur van Schendel, Theun de Vries en Jacob Presser. Jan Wolkers. F. R. Eek- Bestuursschool Zeeland vergadert |GOES Vanmiddag donderdag i wordt in hotel ,De Korenbeurs' in Goes leen vergadering gehouden van het Alge meen Bestuur van de Bestuursschool1 j Zeeland. Dan wordt behandeld het rap- j port van de door het Instituut voor Be-1 stuurswetenschappen ingestelde studie-' commissie gemeentelijke politie-admini- |Stratie. Ook het rapport van een werk-! ftroep van hetzelfde instituut, die de op-j eiding en vorming van ambtenaren inl grote en middelgrote gemeenten en vanj provincies bestudeerde, komt aan de or de. Verder wordt het jaarverslag 1967- 1968 aan de leden van het Algemeen Be stuur van de Bestuursschool Zeeland voorgelegd. Dat verslag geeft een over- 1 zicht van de bezetting in het dagelijks t bestuur, van het personeel, de examens I en tentamens, die werden afgelegd en onder meer is een financieel overzicht opgenomen. De vergadering van van-i middag begint om twee uuv. J mar (Jan de Hartog). Johan Fabr- c:us, Jos Vandeloo, .An Rutgers van der Loeff, Miep Diekmann, Herman Teirhnck en Hugo Claus. Mevrouw Krijtova voorziet vele vertalingen, ook die anderen maakten, van inlei dingen, waarin het gehele oeuvre van een schrijver wordt behandeld. In li teraire tijdschriften in Tsjechoslo- wakije publiceerde zij studies over Nederlandse literaire almanakken, over de sexy sixties in de Neder landse letteren, over het Nederland se kinderboek in de laatste tien jaar, en over Nederlandse boekwerken over de tweede wereldoorlog. Zij vertaal de voor de radio gedichten van o a Huygens. Bredero en Focquenbyoch. Zij verzorgde de rubriek Nederland se letteren voor een literaire ency clopedie. Als lectrice werkt zij voor alle belangrijke Tsjechische uitgeve rijen, bij wie zij het werk van on ze schrijvers met jp-ote vasthoudend heid aanbeveelt. De jury raadpleeg de de Slavist prof <*- Deze kwam tof een gunstig oordeel. te noemen in een werk als JJe meester en Margarita' met uiterste zorg en moeite de in de gekortwiek te Russische uitgave van 1966-67 weggevallen fragmenten weer in de roman ingevoegd en wel op de juis te plaatsen. Deze fragmenten kwa men terecht b(j de Turijnse u\#;e- ver Einaudi en waren in een apart boekje uitgegeven, evenwel zonder vermelding van hun oorspronkelijke plaats het werk. De Nederlandse uit gave van Boelgakov's roman la ni. een van weinige, die werkelijk de volledige tekst bevat, aldus het ju ry-rapport. Fondse Marko Fondse. geboren in 1932, stu deerde Slavische fisologie in Beo- frad. Utrecht en Amsterdam. Hij ver leef herhaaldelijk !n Joegoslavië, Tsiechoslowakiip PTt dp Q.-iiria'.T-«"Q ing met 1 NKV*. ,We zuilen ons ook bezinnen over vra gen ais. .waar vind je aantrekkelijke woonvormen?', want men moet met uit gaan van de stelling: .zoveel mogelijk mensen samenpakken op een vierkan te kilometer. Dien aangaande zullen we ons ook laten voorlichten over wat er elders te koop is, we hebben overigens wat de informatie betreft ook nog onze verbindingen met het IVW en de bui tenlandse vakcentrales', zegt de voor zitter van het delta-contacto rgaan De heer Witteveen gaat nog even door over de zoëven ter sprak., gebrachte .wetenschappelijke achtergrond'.Die zon ik niet graag onderscli.il ten, maar men kan er ook niet altijd op blind varen. Laten we de inbreng ran an deren ook niet vergeten'. .Kijk naar het industrie-gebied Etten- Leur Daar werden destijds Lange lijs ten met werklozen voorgelegd. Aller lei instanties verklaarden de streek gunstig voor industrialisatie. Er kwa men dure bedrijven. Maar de werkloos heidscijfers bleven vrijwel ongewijzigd. Eenvoudige pastoors en plaatselijke vak bondsleiders, die hadden g<-roepen: ,het duurt nog wel een generatie, eer dat hier de bevolking industrie-minded is" kregen gelijk'. De voorzitter van bet NVV-delta-or- gaan gaat verders .Inbreng van de gewone man ls daar om ook hoogst waardevol. We zui len onze kaderleden in het delta gebied daarom inzake aiie z:ch daar voordoende problemen gaan informe ren en scholen, zodat zij op plaatse lijk gebded en in lokale instelling kunnen meepraten'. ,We willen ook voorkon n-n dat ge wone man door de ontwikkel.ng wordt overspoeld en daardoor gedesinteres seerd raakf. merkt de heer Witteveen op. die meent dat de onder.'.- smoge- lijkhedea ln de delta de speciale aan dacht van heft contactorgaan behoeven. De voorzitter van het NV V-contactor gaan heeft ook zo z'n ideeën op het Bestnnrlijke delta-vlak: ,De bestuursbe voegdheden van de zeehaven», in de del ta horen niet ln gemeentelijke handen, maar ln handen van een groot lieliaam voor Zuid-West-Nederland, dat ziet men zelfs ln Rotterdam in. toorts Ix-n Ik van mening, dat er in het delta-ge bied een regionale SER moet komen, alsmede een regionale Raad voor de ar beidsmarkt. Ook zonden de drie maat schappelijke opbouworganen In de drie betrokken provincies nauwer kunnen sa menwerken.' De geloof dat het juist zon zijn als bet officiële Overlegorgaan Ze*-ha- venontwikkeling Zuid-West Neder land zijn rapporten en <lie van zijn commissie* om advies zou 7»nden naar die regionale raad voor de arbeidsmarkt* aldos de bee* Witteveen. Tot slot vertelt hij hoe het NW-con- tactorgaan Zuid-West-Nederland is Sa- meagesteid: Het dagelijks bestuur v.-ordt gevormd door de heren J. Witteveen. districtsbestuunler Zuid-Holland-Zuid. die de vraagstukken van de ruimtelijke ordening voor zijn rekening za! nemen, de heer Th. de Geus (oud-A XM3-be- stuurder in Zeeland en West-Brabant, thans NW' districtsbestuurde r :n Rot terdam) beheert de .portefeuille' va-, sociale verzekeringen, de heer C. Hoek, districtsbestuurder voor Zeeland, zt ver antwoordelijk zijn voor de schol.r.g. Oc-k cte neer T Buys. NW-dtetr.ct Noord- Brabant heeft zitting ln het dagelijks bestuur In het algemeen bestuur héb ben zitting vertegenwoordigers van NW-werkgroepen Zuid-Hol! and-Zuid. Noord-Brabant en Zeeland, uit iedere provincie twee Het gehele contactor gaan wordt gevormd door de d strlcts- bestuurders van de bij het NW aan gesloten bonden ln de drie provincies. Ben groot aantal bedrijven schreef in' voor de aanbesteding, die woensdag morgen plaatsvond op het kantoor van de rijkswaterstaat te Middelburg. De T aanbesteding betrof het maken van de Xy' ENQUETE HERINDELING Tsjechosiowakije en de Sowjet-'unte. ^ardebaan met -verhardingen en b;jko- v eien voor gemeente Fondse was als journalist in Neder- mende werken voor de verlegging nabij ijKloosterzande van rijksweg nr. 60 in i 1/ 1 remeenten Honten.sse en Vogelwaar- /\X6i-JS»0CWSCnt" land werkzaam én maakte enige tijd deel uit van de redactie van de PZC. Hij woonde daarna jarenlang op het Griekse eiland hvdra. Na de jon aats|reep vestigde hij zich ln e. Bijdragen van zijn hand Bijdragen van zijn hand ver schenen :n de voornaamste letter kundige bladen. De KRO zond radio causerieën van hem uit over Russi sche literatuur. Behalve enkele ver spreide vertalingen van nieuw- Griekse poëzie o a van Seferis en Kavafis, legde Fondse zich naast eigen letterkundig werk vrijwel uitsluitend toe op vertalingen nit het Russisch, zowel proza als poëzie. Hi1 vertaalde klassieken als Gogolj, TolL stoj en Dostojevski. Doorslaggevend voor de jury waren vooral zijn ver talmgen van moderne Russische au teurs als Majakovski. Abram Terts. burg met een bedrag van 3 437.000.-. De andere inschrijvingen waren ach- tereenvolgens afkomstig van: NV Aan nemingsbedrijf Offringa te Vught met AXEL Onder ,ja, ik ben voor een een bedrag van 3.457.000.-: Fa. Vannieuwe levensvatbare woongemeente Ooit te Werkendam 3.492.000.-; NV bestaande uit Axel, Koewacht, Zuid- Aannemingsbedrijf v-h J. Heijmans tejdorpe en Overslag' zetten 4508 inwo- Rosmalen 3.493.000,-; NV Aanne-|ners van deze plaatsen hun liandteke- mingsbedrijf Van Oort te Utrecht met ninS- een bedrag van j 3.580.000.-: NV Aan- Bovenstaande zin stond op een enquête- neminjrsbedrijf Van Noordenne te Har- formulier, dat uitging van het .Actie- dinxveld-GiessendainFa. De Ruijsscher comité herindeling Axel-Koe wacht-Zuid- Fa. Lucasse. Fa. Hol en Fa. K. T. de dorpe-OversIag*. De andere mogelijkheid Oude 3.660.000.-: NV Maatschappij was: .Nee, ik wens toevoeging aan Ter voor _uitvoer:n°r van werken te Soest: neuzen van de gemeenten A\e). Ztiid- 3.672.800,-: Kon. Maatschappij" voor dorpe en Overslag en een verdeling van Wegenbouw te Utrecht 3.729.000.-: Koewacht tussen Terneuzen m I!ul«t' Koeznetsov en Boeigakov. In 1963; Hok Betonmat^schappij te Rijswijk Hiermee betuigden 234 inwoners door de.'"pi*1?* i"et veraamelbun- \f 3.757.000.-: Fs Blók te Rotterdam middel van hun handtekening hun ,n- ael c, n Rusland da» hen ut i -Q- nnn dël .En Rusland dat ben jij...', ver- 3.787.000.-: NV Transportbedrijf v-h stemming. ongelij-1K. Barendregt te Den Haas: met een r-, heden-: bedrag van 3.836 000.-: Aannemings- YZ r hod.-iif ae VJer, gemeenten het enquóteformt: talingen van nog enigszins on'gehj- Ke kwaliteit van werk van heden- In 1966 bleek zyn weergave van Jakovski's .Een wolk in broek' prestatie van de eerste orde en voorbeeld v ling, vooral de vrijwel t heden bij het vertalen ran juist de ze dichter met zijn vele woordspelin gen. zijn klank-associaties en zijn spelen met heterogene taal - en stijlelementen. Van Fondse's proza-vertalingen j. 3.840.000.-Fa Lèenhëuts *e'Vltïi'si'^^elegd. Voor een goed begrip dient 3.850.000- XV Aanne^nMbedr if 7- iï' V worte" tcrugontvan- en 13 van on- nemingsbedrijf Vermeer te Hoofddorp! v^I267o^^rmen"Te Axe' 3 914.000- Fa. Reef Oldenzaa! te fomSeite^on£a E3EW»"*: - D1-5-k°"ï- o££T"S t.gt de jury speciaal de aanSacht op het ln Nederland nog onvoldoende opgemerkte .Bab; Jar" van Kbeznet-, sov. op .Ljoebimov' van Abram Terts I en op ,De meester en Maragarita'! van de in 1940 overleden Michail Boelgakov. Waar Koeznetsov in .Ba- bi Jar' een aangrijpende oorlogskro-1 niek geeft door de ogen van een kind SINT-JANSTEEN met gebruikmaking van documenten en persknipsels. zyn de werken van Terts en Boelgakov vuurwerken van wjj stijl en vor- Auto's botsten te Sint-Jansteen :erugontvangen. L ren er 265 blanco, terwij: een «jcme.-i- tal formulieren kreten vermeldden ais I .Koewacht moet zelfstandig blijven'. On- I der .ja' telde men 452 handtekeningen en onder .nee' 59. In Overslag werden 'van 75 gezinnen 55 formu..er-.n terug ontvangen, waarvan 10 blanco. Onder i ,ia' stonden 92 handtekeningen en on- Dinsdagavond j der .Nee' 2. Van de 275 gezinnen in Zuid- tussen 5 en 6 zijn te Sint-Jansteen twee dorpe ontving men 175 formulieren te- auto's op elkaar gereden. Het ongeval I rug, waarvan 28 blanco. ,Ja' werd ge- gebeurde toen de heer C. S. uit Sint- i steund met 262 handtekeningen, .nee" _„JA Jansteen, komend uit de richting Hei-1 met 3. men ze geduchte uitdagingen aan kant, de Burgemeester IJsebaertstraat De voorzitter van het actie-comité, n- mogelijke vertalers. De noten enmreed en door de heer P. L. uit Oost- heer J. C. Vink te Axel, ze-, dat deze commentaren n uiterst leesbare kapelle werd ingehaald. Door de g'ad- uitslag de verwachting had overtroffen boeiende vorm, waarvan hij zijn ver- heid van de weg kwam de wagen van De uitslag zal ter kennis worden g— talingen voorz et getuigen van grote L. b:j de inhaalmanoeuvre op de auto bracht van de kamerfracties, de vaste vakkenn.s en belezenhe.d. Bovendien'van S terecht. Beide auto s werden commissie voor binnenlandse zaken en heeft Fondse om een voorbeeld ernstig beschadigd. dergelijke. virtuositeit taal i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 7