Misschien meevaller van f 7000,- voor Sas van Gent ^GEND&n Financiële positie Zierikzee slechter BIJDRAGE KOSTEN VERVANGING GEMALEN WELLICHT 70 PROCENT MARKTBERICHTEN Onderhoudswerken aanbesteed Zierikzees bestemmingsplan Scheepstimmerdijk vastgesteld WALCHEREN SS DE BEVELANDEN Alleen voorschotten op uitkeringen Verplaatsing van bushalte Aagje Dekenstraat: ƒ1750 NOORD-ZEELAND H. A, VAN HOUTE ZN DONDERDAG 30 JANUARI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 BIJDRAGE ZIEKENHUIS KOMT TE VERY ALLEN I Gs delen nn mee, dat hiervoor binnen het meerjarenplan geen ruimte is, al wilden rij overwegen Sas van Gent j tegen 1970 eventueel voor een bijdrage in aanmerking te laten komen. Als be- SAS VAN GENT Als de informaties zwaar geldt echter dat de gemeente van het raadslid J. M. C. de Rijk (kath) ontwikkelingskern is. Juist rijn. hoeft Sas van Gent over 1969 r» f geen bijdrage te geven in de exploits- DYICT tiekosten van het Sluisküse Sint- Voor de ?e,„ee.de i dat een belangrijke financiële mee- de gemeente een brief te sturen H.j tADVERTENTIE HULSTER AMBACHT VEILING ZWUMJRECHT uien 11-24: hreekpecn 15-26; waspccn Andijvie 10-25; uien etateol ois 23-28; prei 15-62; knolselderij 2<-34; Andijvie 112 kg; uien 10-25; prei 67- koolrapen 17-25; boerenkool 66-89; ra- 1 71groenekool 46-52: witte kool 28; barber 1.03; Golden Dcttdous 15-39; Jo- 1 spruiten A 69-86; B 74-82; D 47-87; wit- nathan 12-41; Winston 18-86; Saint Re- lof AI 110-118; ATI 53-93; Bil 53-70. my 15-30; Conference 19. veldsla 220-320; knolselderij 10-45; sla AI 24-30: Cl 12-19: selderij 24-29. pe- EXPORTVEILINO kosten van het nieuwe gemaal te Paal. terselie 25-28; sterkers 0,25-0.26 BERGEN OP ZOOM Over het overblijvend l»edrag wordt een Doynné du Cornice 35-56; Conference 29 Jan. Export sla aanvoer 17.000 stuks subsidie verstrekt door de cultuurterh- 22-35; Golden Delle 36-53; Goudreinette van 11-13 kg 0.20-0.25; van 14-19 kg nische dienst (binnen het raam van de'30-69; Winston 70-86. 0.26-0.87. A-2-werken) van maximaal 60 procent. De totale subsidie zal naar wordt ver- VEILING BERGEN OP ZOOM wacht echter 70 procent bedragen. 29 jan. Sla 12-37: spruiten 50-1.92; w lof 67-1.01: rode kool 24-37; witte kool 31-38; gele kool 20-25: sav. kool 18-57; De algemene vergadering ging verder akkoord met het voorstel om gs een no ta te sturen met correcties op de be sluiten van dit college ten aanzien van herinnerde .sprekend over de ontwik kelingskernen. aan een uitspraak van NW-voorzitter Kloos, die van mening was dat niet uitsluitend plaatsen maar ook gebieden voor ontwikkelingsfacili- teiten in aanmerking moeten komen. De heer De Groff zag in dit verband Sas van Gent als onderdeel van de to tale kanaalzone. De raad ging akkoord met een voor stel om de firma E. S. de Smit op te dragen 6 woningen (aan ondermeer de Kleine Markt) te slopen. De heer De nader naar deze zaak Groff vroeg zich daarbij af. waarom Hij zou er bij de be- bij deze sloop de boerderij aan de S;nt voller betekonen: de post staat 7.000 op de begroting. Tijdens de raadsvergadering van dins dagavond vertelde de heer De Rijk. te hebben gehoord dat de raad van Zuid- dorpe over het komend jaar geen sub sidie aan het ziekenhuis had toege- voorzitter van het ziekenhuisbestuur, had gezegd, dat een bijdrage met meer noodzakelijk was. De heer De Rijk verzocht b en J'- te informeren. grotingsbehandeling in februari nog op Albertdijk niet was betrokken. ,Ik heb terugkomen. Wethouder W. H. M. Col- hier al eerder op gewezen. De gemeen- sen die de raadsvergadering leidde! te moet op die manier extra kosten ging in eerste instantie akkoord met maken'. Wethouder Colsen stelde, dat de suggesties van het raadslid. deze boerderij met grond voor een jaar De raad besloot verder unaniem om een was verpacht. Volgens de heer De Groff. brief te schrijven aan het ministerie die het pachtcontract citeerde, gold dit •an economische zaken, waarin het ge- Ui-- - geg meentebestuur zijn ongerustheid spreekt over het feit dat Sas van Gent formeel niet in aanmerking komt voor een bijdrage in het kader van het onl- werp-meerjarenprogram 1969-1972 voor infrastructuur. De gemeente wil met dit geld echter alleen voor de ag-ond. Zijn ver onderstelling bleek inderdaad juist, Waarop de heer Colsen toezegde te zullen bezien hoe deze zaak formeel geregeld kon worden. Met de sloop van de andere huizen wordt een be- gemaakt. anders verbinding op de westsluisj meente 1800 aan registratierechten tussen Bolwerk en Westkade maken. moeten betalen. Het was de heer L S. de Meijer (gb) die naar deze zaak nformeerde. Een aantal verzoekschrif ten om voorkeursrecht op bouwgrond. een voorstel om een kippenhok te ver- kopen en enkele verzoekschriften om ge- meentegrond in erfpacht gingen onder de hamer door. De raad vernieuwde I tevens de .doorstromings-verordening'. l Bij de rondvraag drong de heer De Groff erop aan om de aanbestedingen i Op het kantoor van >le rijkswaterstaat openbaar te doen. Wethouder Colsen te Middelburg werden woensdag twee g:ng daarmee In principe akkoord, onderhoudswerken aanbesteed. Het onderhouden van het Kanaal door Walcheren met bijkomende werken in 1969 had vier inschrijvingen. Daarvan was die van fa Dekker uit Veere de laagste: men schreef in voor een be drag van ƒ403.200; De verdere inschrij ving luidde: fa Swets te Hardinxveld 415.000; fa Kraaijeveld te Sliedracht ,,Tnr.pl v, w in 419.000 en fa Leenhouts te Sluis MIDDELBURG Na het in 421.000. Fa Wandel te Nieuwerkerk Burgemeester Van Waes: uitlatingen raadslid juist WESTDORPE Burgemeester G. H. E. M. van Waes van West- dorpe, tevens ondervoorzitter van het bestuur van het Slnt-Elisa- bethziekenhuis in Sluisjcil, heeft gezegd dat de uitlatingen van de heer J. C. M. de Rijk. dinsdag avond in de raad Sas van Gent. juist zijn. Volgens de heer Van Waes is de situatie in het ziek enhuis momenteel van die aard, dat het zich zelf moet kunnen be druipen. De gemeenten betaalden 1,- per dag voor patiënten uit die betreffende plaats. De laatste jaren zijn de sociale voorziening en echter aanzienlijk verbeterd en verder is ook de tariefsbewaking door het ministerie van economi sche zaken soepeler geworden. Niet dat dit in Sluiskil tot exces sieve verhogingen heeft geleid, maar men kreeg toch wat meer aanslag'. Volgens de heer Van Waes werd het geld van de diverse gemeen ten gebruikt voor aanschaf van apparaten. Daarvoor was een apart fonds gevormd. Momenteel zijn er -door bijvoorbeeld samen werking met andere ziekenhui zen- ook op dat gebied meer mo gelijkheden. ,Het streven Is er de laatste tijd op gericht om niet meer tegen gemeente aan te leu nen.' aldus de heer Van Waes. Personeel van technische dienst uitgebreid HULST Het waterschap .Hul ster Ambacht' krijgt waarschijnlijk een rijksbijdrage van 70 procent in 'lo voor- en achterstand in openbare J J .verken van de opgeheven polders. Bo-f de vervangingskosten van de ge- paald door gs aangemerkte achterstand «i - ij 7-a' met door het waterschap kunnen malen in de Van Alsteinpolder en worden uiteevoerd. ;n andere gevallen de BWopolder met bijkomende werken. Hiermee is in totaal onge- lege vastgestelde bedragen. De sommen van de met uit te voeren achterstand en het verschil van de niet betaalde achterstand zullen als correctie op de door gs vastgestelde bedragen in min dering moeten worden gebracht zodra deze ruilverkaveling een aanvang neemt. Er volgt dam ook een terugbetaling veer 4 miljoen gemoeid. De dijk graaf van het .Hulster Ambacht', de heer W. P. J. Staal heeft woens dagmiddag mededelingen over de ze zaak gedaan op de algemene »ebied van inmiddels Ingevorderde i VEILING GOES ci- j» i Groenten: per stuk: kropsla I 25-27; &,S". £±7-1*r£S,™A&- Kfe'CI 20*21; kootehkrO m« groen 22-33; per kg.: aardappelen 10-12, witlof 75- 102, afw. 29; spruiten All 50-69, BH 27-50; rode kool 29-31; witte kool 19; - gr. sav. kool 21-24: prei 56-58. uien 17-20; breekpeen 33-35; andijvie 65; stoofsla 51-54; veldsla 170-160 VISMIJN C'OLIJN Sl'I.A AT Exportgarnalen 1285 kg 1.97-2.55: pel lerijgarnalen 271 kg 2.00-2.12; schar 465 kg; bot 81 kg: schol 147 kg; kabel Jou w 244 kg; wijting 446 kg, tong 6 kg: on- l gesorteerde via 4 kg. dat over de ruil- ,De Koning van Engeland' te verkaveling Kieldrecht in de loop van dit jaar zal worden gestemd. Koewacht Hulst. is al in uitvoering. In verband met het administratieve werk dat aan de terug- In het kader \an de verzwaring van betaling van het dijkgeschot over een de zeedijken is het nodig dat de gema-l aantal jaren is verbonden, verzoekt het len in de Van Alstein- en de Melopol- waterschap gs de correcties die ver der verdwijnen. De vervangingskosten band houden met de ruilverkaveling nu krijgen een bestemming in de totale i al toe te passen. De vergadering voteerde een krediet DRIEWECEN Weiland geveild in de rang van: ambtenaar le klas. De dienst wordt als volgt georganiseerd: onder het hoofd van de technische dienst zal- - .Noodgedwongen beslissing' Terrein .Emulsion' niet opgenomen ZIERIKZEE De Zierikzcese raad heeft dinsdagavond het bestemmings plan .Scheepstimmerdjik' vastgesteld.! waarbij het terrein van de NV Emulsion' gelijk het terrein zelf nodig heeft voor eventuele uitbreidingen. Van alle kanten werd d.nsdag in de raad gesteld, dat men akkoord gmg. omdat er nu eenmaal geen andere oplossing te vinden is. De heer M. C. Verhellen maakte bij zijn ak koordverklaring duidelijk, dat het hem speet, dat de hele zaak niet in de commissie publieke werken aan de orde is gesteld. Ook door andere fracties werd dat betreurd. DRIEWEGEN De Goese notaris M. afdeling .districten', waarbij 2 ambte- Holland buiten beschouwing blijft. Men V»v?n Dissel hw'fJ woensdagraor- naren werken in de rang van respec- noodeedwoneen tot die oolossinsr gen in Driewegen een stuk weiland ge- tievelijk technisch hoofdambtenaar le g g g In antwoord op vragen naar de sinds veild. Het betrof een stuk land van bij- klas en technisch ambtenaar le klas. over nu voor 3 februari een bestem- ;an? door de NV Emulsion Holland ge- na 5 hectare. Het ligt onder Driewegen n afdeling .algemeen' worden gevormd mingsplan hij gw moest worden inge- wenste bouwvergunning, stelde burge bij de Staartsedijk. 11" deze vacature wordt voorzien door diend nadat een eerder plan door het meester D W. Kastelein, dut men u - D. XV Emul- «SE»??.. ™ch'.e° °P S"*?- MIDDELBURG werking treden van de wet op het voortgezet .r- CUwC,«.Ci- wax de onderwijs kan nu op alle scholen voor laagste IMobnjver voor de onderhoud.- S" tveflten aan de veerhavens te z.jpe is "j"? fPy 1969, met een bedrag van ƒ73.950. De t - t, it. a 7 andere mschriiv1n«rèn waren afkomstiir lm&en- die met deelnemen aan de les- v£n fi Herrie Willemstad^f'74 700*'sen m godsdienstonderwijs. Onder hu- ra na xr».iaa «F 7c onn fó manistische geestelijke vorming wordt Vlot teSlMrech?NnsuL Krail? h«Sleiden'en begeleiSen van vis tl dÏÏSS/e vvtnn r, rf 't jonge mens bij het denten en wel l V. S J, .1 zodanig dat hij aangespoord wordt zelt- te Bramae 78.000: fa (japelie te °°s- staH„ai# livensïisit te -- berland 78. 50fa v. Dongen te Haam- stede 83.000; NV aannemingsbedrijf Kwist te Schiedam 83.300; fa Alblas t.e Shed recht 86.290; fa Leenhouts te Sluis 87.000; NV aannemingsbedrijf v. Noordenne te Hardinxveld 89.000 en fa Besuijen te Ouddorp 89.700 Wandeltochten ,De Vrolijke Tippelaars' VLISSINGEX De wandelsportvere niging .De vrolijke tippelaars' te Vlis- singen houdt dit jaar weer enkele wan delmarsen. Op zaterdag 19 april wordt de tweede lustrumvoorjaarsmars gehou den. Van 19 tot en met 22 mei vindt de avondvierdaagse van de KNVB v. LO plaats. Op 5 juli en augustus worden de strandmarsen gehouden en op 29 no vember de Sint-Nlcolaasmars. DONDERDAG 30 JANUARI 1969 AXEL Stadsherberg: ledenvergadering KOB. Bejaardenlokaal. 19.30 uur: Jaarvergadering r-k vrouwengilde. GOES Vri.ie evangelische kerk. 14.30 en 19.30 uur: jaarlijkse conferentie. HAAMSTEDE Gymlokaal. 20 uur: vetera- nen-mlcrokorfbalwedstrljd. hulst De Blaauwe Hoeve, toneelvoorstel ling. MIDDELBURG De Schakel. 19 30 uur: le denvergadering socialistische jeugd. Schouwburg, 20 uur: toneelvoorstelling ,Be schuit met muisjes' door Theater. Gouden Poorte. 20 uur: lezing EHBO Gasthuis. 19.45-20.45 uur: uitzending radlo- Walcheren. Suisse, 20 uur: vergadering wegtransport Walcheren KKTKANCHEMENT Dorpshuis: Jaarver gadering ZI.M, MINT-ANN ALAND Dorpshuls: ouderavond openbare lagere school. SINT-PIIILIPSLAND De Druiventros. 20 uur: ledenvergadering motor en autoclub SLUISKIL De Sport: filmavond duiven- houders. SOUBURG De Zwaan. 14 en 19 uur: vel ling IJZENDIJKE Verenigingsgebouw: uitvoe ring Zanglust. ZIERIKZEE Huls van Nassau. 14 uur. ver gadering ZLM Reeds enige jaren worden vormmgslei- ders opgeleid aan de humanistische op- leidlngsinstiitiiten- Er zal echter door deze instituten voorlopig niet aan de grote vraag naar vormingsleiders kun nen worden voldaan. Daarom worden er in een aantal plaatsen cursussen opgezet met het doel leerkrachten en andere geïnteresseerden, die zich wil-GOES ;en voorbereiden om te zijner tijd gees telijke vorming te geven, daartoe de gelegenheid te bieden. Deze zogenaamde applicatiecursussen omvatten de vakken humanistiek, gods dienstige en ander geestelijke stromin gen. groepswerk, pedagogie, psycholo-1 GOES men b en w de omstandigheid, dat de halteplaats aan de overzijde van de straat voor de Middelburgse lijnen ze ven meter in noordelijke richting moet worden opgeschoven, om te voorkomen, dat de bushalten teveel tegenover elk aar komen te liggen. Bij de ingekomen stukken voor de ver gadering zit nog een suggestie van een inwoner om een gedeelte van de V*is- singsestraat - Koudekerkseweg niet de naam van een oud-minister te geven, maar een in de omgeving van Paau- wenburg beter passende naam als Lam- merenburgweg. aan Hulst. Vogelwaarde, Hontenisse en lossing xoor de uitbreidingsproblemen van dinsdagavond kwam de heer G. var. Graauw gingen onder de hamer door. van de Nv Emulsion Holland door te Weelden (pc) met de «uggeste het Datzelfde gold voor een voorstel om de begroting '69 te wijzigen en sa- *aan uitbreiden op Zegam-terrein bleek larismaatregelen vast te stellen. j niet haalbaar nu de ZEGAM-PZEM De hoogste inschrijver was de heer P. J. het aanstellen van een ambtenaar in Claeijs uit Goes, die 7377.-- per ha algemene dienst m de rang van ambte- was >p™orpen. ue r.mui- keur.ng van op j,et besluit tot Vast had geboden. Bij dit bedrag begon het naar le klas. Deze functionaris wordt «on had legen hel tweede bestemming*- stelling van het bestemmingsplan. Mevr bieden. Het land werd uiteindelijk ver- belast met werkzaamheden van alge- plan een bezwaarschrift ingediend, om- J- P van der Werve-Schouls vroeg naar kocht aan ae heer C H J D Hoore uit mene aard. zoals opbouwwerk en zaken h hedriif in _.n a, .oorzi,.n„ „oei ^'entuele mogelijkheden om iets tegen Knokke voor 9000 gulden per ha. samen d:e het hele waterschap aangaan. at njf ,n f1 NOO™(Pro-1 öe stank van de fabr.ek t" d^-r voor 44874 gulden. Voorstellen om wegen over te dragen Pn uitbreiding werd belemmerd. Een op- in de rondvraag van de vergadering Er was veel belangstelling voor de vel- --- xr1i- ij- •->■*--> ---- ling, die werd gehouden In café v d Guchte. HEINKENSZAND Uitvoering Euterpe' Vrijdag 31 januari en zaterdag 1 febru ari zal de muziekvereniging .Euterpe' met medewerking van de toneelverenig ing .Kunst naar Kracht' een uitvoer ing geven in hotel café .Taverne te Heinkenszand. Het eerste muzikale gedeelte zal wor den verzorgd door de afdeling .Jong Euterpe' onder leiding van Kees Traas, het tweede gedeelte door .Euterpe' on-j der leiding van de heer Ko den Toonder. Na de pauze voert de toneelvereniging .Kunst naar Kracht' het blijspel Het dievennest in drie bedrijven op. Regie en grime heeft de heer Ko Nijsse. Burgemeester in nieuwjaarsrede: gie. sociologie en filosofie. Door jniddel j aanbesteed de aanleg een eindgesprek, onder toezicht looi vanaf het Aanbesteding aanleg riool Woensdagmorgen is in Goes ZIERIKZEE - van Zierikzee Tot dusver heeft Zierikzee alleen De nestor van de raad de heer J. L. Simmers (kvp) antwoordde op de 1 nieuwjaarsrede van burgemeester Kas- i telein en vroeg speciaal aandacht voor J de woningbouwproblemen. Hij kwam verder met de suggestie de wonïngzoe- i kenden voorlichting te geven over de c mogelijkheden van huur van een huis i De financiële positie van een particulier om zo een optimale sen". De heer keuningVas van meninz ordt steeds slechter, benutting van het woningpakket :n 2iie- dat in ieder geval de acties d ond-- 7i*Hi"w' voor- nkzee te kr-.jgen. De heer Simmers at- de bevolking nu worden g<-voerd niet dat vrijkomt ais de tekorten van het Zweedse Rode-Kruisziekenhuis via tariefsverhoging worden weg gewerkt, te gaan besteden voor het ge plande overdekte instructiebad voor het eiland. Burgemeester Kastelein stelde, dat men eerst moet weten of de com missie centraal orgaan ziekenhuistarie ven akkoord gaat met een verhoging van de tarieven. Als die commissie zich achter een voorstel tot verhoging ateit. zag de heer Kastele-n wel wat in po gingen om het geld over te hevelen. Uit de discussies werd overigens duide lijk. dat :n dat geval toch alle raden op Schouwen-Duiveland voor zich zul len moeten beslissen of men akkoord gaat met de overheveling van het geld. Wethouder mr K. A. Keuning zag nog niet, dat men zomaar toestemming zat krijgen om het vrijkomende geld te gaan besteden voor het instructiebad. De heer Van Weelden: ,De tarieven lig- beneden het landelijk gemiddelde, premies voor de ziekenfondsen lig gen echt niet beneden het landelijk ge middelde en door als gemeenten bij te dragen m het exploitatietekort van het ziekenhuis subsidieer je de ziekenfond- i een afvoerri- WISSENKERKE Uitvoering \X IK "I uw»xer «een weruuBw iiuceu »wi- riazee ie K-r.jgen. ue neer simmers ac- de bevolking nu worden gevoerd, i Het .-ordeon-sritaarork-st WIK t* ®P de aanvullende nitkerin- tendeerde overigens op de mogelijkheid moeten worden afgekapt. De heer Van Wis^enkerke sml vriddam vond 7 fehru gf>n UJt het gpmPpn,efon<|s gekregen In om behalve voor het overdekt instruc- Weelden vroeg het college verder -A-aak- 1 ari hifr lairi'toe'uinoering houden de tekorten tot en met 1967. Definitie- tiebad voor het eiland ook op andere r— - 6 fn hotel dp KroM te \V3wnlerke en ve aanvnllende uitkeringen zijn nog terreinen samenwerking tot stand te noiei ae ivroon te vvis-serucerKe. en nipf heUend nx-er Ho in ren Lit on met hroncren tnso^r, a» eilandgemeenten, van een sporthal van het bestuur van een humanistisch rioolzuiveringsinstallatie. Er waren 9 in thans 15 jaar 'en speelt onder leid'm" v.oor8ch opleidingsinstituut moet blijken, of sctiriivejc, van de dirigent de heer P. B. van! een cursist zich voldoende heeft voor- mersbedrhf Schouwen-Duivcland ie Zie- Sprang. Een aantal ionce leden die bn niet bekend oxer de jaren tot bereid. Is dit het geval, dan wordt door het hoofdbestuur van het humanistisch verbond een certificaat uitgereikt, een verklaring, die een benoeming tot voor lopig vorniingsleider (gesalarieerd) mo gelijk maakt. Ook in Zeeland zal ge tracht worden, zo spoedig mogelijk, een dergelijke applicatiecursus te doen geven. VLISSINGEN brengen tussen de 'orkestDblstmt '!Hi7 voor 1968 e" '^9 zijn noch voorschotten, noch definitieve uitke- „9n Ha q onder leidingringen bekend. Burgemeester Kastelein ledrijf Schouwen-Dülveland te Zie- Sprang ênStal JoSge leden die b>T n,?ak,.e ,,a-t «"«^agavond duidelijk in riekzee met 228.000 gulden. de heer Van ^r^g in opleidang mln, i /,jn. jaarsre<le en hij stelde: .Onze Daaima. volgden: fa Boone en Besuijen zullen zich voor hel eerst op deze uit- vu, ?e "p",s ls' FF firianci- Goes, 236.790: fa Elshout en De Bo„dt voerine aan liet presenteren T1 ,vordlF"te!? de Steenbergen '225.OM,; (a Djil^omver wS"!, SgS' iL'"ïln'ÏJJ" J.'i Goes 251.000. fa Moerland Sint-Anna - 1 en- Crecendo-mars Od dn berden-: - van ae inwoners xan onze siao land 269.000; Laanhouts aannemings- cd. La belle villagoisevalse de concert H^iHth^iHin^tkn h^f^xn6 ZIERIKZEE mij Sluis 279.000; E. W. Smit Nijme- Alwavs Music-mara, Wedding of the gen 297 500: fa Van Hattum en Bever- Winds-concertwals. Meiodia en Alte a k Havenkaaaal, de xxijk Biankevoort 299.500; fa Suijker- Kameraden-mare. De toneel verenig.nr jaohtliaxen en het buijk Hoogerheide 478.000. - Het werk is nog niet gegund. zaam te zijn bij de eventuele moge lijkheden van vestiging van toeleve ringsbedrijven in Zierikzee nu de in dustrie in het Sloegebied weer grotere vormen aanneemt. Kunst naar Kracht uit hLXÏÏÏÏÏÏ "voor Schoi'itmtmüteUnd. ™V«n%ïj^"„Tr:ê,ïïïSS„SCï'S Burgentente- D. w. Kajeleiu pug In d™ Si® 'v-SrSfI« K" S!5SS.pric° O6"4' - Nijsse. Beide avonden aanvang i-30 uur. van L ..r yz.-... die in hoofdzaak te uajten Putten 2-0: M de°7V3Me-J. Hu'igens 's-HEER-ARENDSKERKE i 34S. hStgSkT inwoners liep in 1968 terug met 20. Er c. P. van Putten 0-2; J. Huigens - K. B. KaaH Vprcanprt werden in dat jaar 46 woningen ge- Hoogerland 1-1; M. de Wild - J. L. fui^Mux-u. bouwd, waarvan 23 in de premiesector, Smalheer 1-1. Dinsdagavond om half acht komt de 8 bejaardenwoningen en 15 in de vrijeJunioren 17-1-1969. raad van 's-Heer-Arendskerke in open-, sector. Er zijn nu 38 woningwetxvo- Bert verton - c -- bare vergadering bijeen. Op de agenda ningen in aanbouw en burgemeesteri jokn pletere komen de volgend punten voor; vast- j Kastelein verwacht, dat in het eerstel Koos Schol! stelling nieuwe rechtspositieregeling eni halfjaar van 1969 zal worden begonnen vVim de Jonge bezoldigingsverordening: straainaamge-) met de bouw van 115 woningen in plan Akershoek verdekte instruc- Damcompetitie L EXTRA COLLECTE WOLPH AARTSDIJK Overdracht brandspuit Maandagavond vond in Wolphaarschjk de overdracht plaats van de nieuwe mo torspuit: aan de vrijwillige brandweer. De leden van de gemeenteraad waren 'oord richtte tot de commandant: erder personeel van het korps. Hij zei onder meer dat het gemeentebestuur het In de Nederlands Hervormde kerk van Sint-Annaland, werden extra collecten gehouden die met enkele na gift en voor 11037.12 voor het MÉT en voor VLISSINGEN B en w van Vlissii gen komen vrijdagmiddag met een voorstel in «le raad een bedrag van 1750 te voteren voor de verplaatsing straat.6 HethacMtinome de^alte^voorI crediet voor deze "spui'rgraag"beschfk-ving te' 's-Heer-Hendrikskinderen, voor West De aanbesteding voor"het bouw-|Ha'ns v.''d.'"Sande de woningen Aagje Dekenstraat 37 39 baar had gesteld, gezien de goede de straat vonaf de Nederlands hervorm- jp maken zal nog deze maand plaats- Giljo v. Oeveren en 4L die tot voor kort uitsluitend j sultaten van het korps, zowel bu brand de kerk richting Poel. voorgesteld wordt v.nden Men noopt, dat zeer binnen-1 Junioren 23-1-1969. uit-stappunt was. maar sinds de bussen als bij wedstrijden. Hij zag in de nieu- l? naam .Zwanenburg', aanvraag ere- kort de oestemmmgsplannen West en John P-.eters doorrijden naar Paauwenburg ook veel we sPult een mogelijkheid tot opvoering'di<>t van 1850 voor het opbreken van. het krediet voor het bouwrijp makenKoos Schell ordt gebruikt als instaphalte. Mei de van de paraatheid en nog beter resul- bet trottoir aan de oostzijde van :e, door gs zullen worden goedgekeurd, Leo Akershoek taten op de wedstrijden. Tenslotte dank- Deestraat. dit om een betere verkeers- De minister van volkshuisvesting heeft Giljo v. Oeveren te hij de leverancier voor de prima schulddelgingsfonds 1261.05 de diaconie 50,- opbrachten. Bijbelstudiekring op jaarvergadering Streekvervoer Walcheren is principe overeenstemming bereikt over een verplaatsing in de richting van het Betje Wolffplein, bij de PZEM- etalage. De bewoners van de panden voor de halte ondervinden veel last van de wachtende reizigers, laat het college de raad weten, men gaat op raamko zijnen zitten en het is ook voorgeko men, dat gevels bevuild of beschadigd werden. Een bezwaar van een halte bij de PZEM-etalage is de nabijheid van de voetgangersoversteekplaats. B en w vinden, dat die moeilijkheid kan worden opgelost, door een iristeek- haven voor de bussen te maken. De kosten daarvan zijn 1750. Als een consequentie van ae verplaatsing aoe- HUL8T Boekhandel Van Geyt, 9-12 en 13-18 uur: tentoonstelling werken Pieter de Bodt. Stadhuis: tentoonstelling werken Antwerpse MIDDELBURG Rijksarchief Zeeland, SI Pieterstraat 38. 9 30-12 30 en 13.30-17,30 uur tentoonstelling .Curieuze archiefstukken' WESTDORPE Galerie Troutzaertc. 9-11 uur. tentoonstelling werken Jacques Siegers en Francien Ttmmers. BERGEN OP ZOOM Roxy. 20 uur Sex C chantage. 18 jaar MIDDELBURG City. 20 uur: De ongelool VI ISSINGEN - Alhambra, 20 uur. Het wor der van de liefde, lBJaar. OPGAVEN VOOR OF INLICHTINGEN OVER DEZE RUBRIEK G. VAN OORSCHOT R/A PZC - VLISSINGEN - TEL. 0I1Ï4-5I44 - Officiële publikaties V LISSINGEN Afsluiten fa lekstraat. B en w van Vlisslngcn brengen te openbare kennis; dat de Falckstraat tot nader order In beide richtingen voor alle verkeer zal zijn gesloten, in verband met werkzaamheden al- Scheepvaartberichten Vllssingen aangekomen 28-1: Waalekerk Kaapstad. V'lissingen vertrokken op 28-1: Boekanier naar zee. Waalekerk naar Rotterdam. Gepasseerd naar Antwerpen 28-1: Olympia van zee; Ba ra van Londen; Lifana van Lon den. Veendam van Londen; Lireco van Bos- Bij de ton, Pamir van zee: Nassauhaven van Rot- Schore terdam: Melissa van Duinkerken; 29-1: My- zijn er ;n 1! Rotterdam: Willemskerk van Rot- 195 exempli kwaliteit van de spuit en de vlotte af levering. De heer De Vries dankte namens de leverancier voor de opdracht ne het ver trouwen dat daaruit sprak. De comman dant de heer L. de Blaeij bedankte het gemeentebestuur voor de medewerking, die zeer snel tot stand kwam; Hij aan vaardde namens zijn korps de nieuwe spuit en zag daarin een aansporing om nog beter resultaten te bereiken. Tot slot gaf het korps een geslaagde demon stratie met de nieuwe spuit. Sande 6 0 2 1 2 1 den van de Havenweg, ruimte biedend voor ongeveer 55 woningen. Officiële publikaties L. P. GOEDEGEBUURE 35 ituatie te scheppen; instellen van een Zierikzee voor dit jaar een extra con-: Hans éénrichtingsverkeer gedeelte Oude; tingent van 24 premievvonmgen toege- Riiksweg vanaf Dorpsstraat tot Korte kend. Die vallen onder de 115 wonin- SINT-ANNAI AND Achterweg: voorstel tot uitbreiding gen in West. Uit de nieuwjaarsrede werd bestemmingsplan Nieuwdorp ten noor- duidelijk, dat de behoefte aan huizen: m ZieriJczee in 1968 met ongeveer 10 j procent steeg. Er zijn 325 wonïngzoe- n in i\i i/im rnnmni kenden, waarvan 80 met trouwplannen. JAAK IJN ACLeLlKANDO Burgemeester Kastelein noemde het opmerkelijk, dat een aantal jongeren,' Tuaens de wekelijkse repetitie, were dat elders op Schouwen-Duiveland werkend lid van de Koninklijke fan- woont, in Zierikzee een huis zoekt. rare Accelerando de heer L. P. Goe<le-;„t^., Dezer dagen hield de bijbelstudiekring van de gereformeerde gemeente te Sint- Annaland de algemene jaarvergadering 2 gin het dorpshuis. 2 7 i Na de gebruikelijke jaarverslagen en de 3 g rekening en verantwoording hield de 5 2|"eer ■T- C. Uil een inleiding over het 5 j .Gesprek van Johannes de Doper met I de schare', naar aanleiding van Luk as 1 j41 3 vers 10 tot en met 15. Over dit on- 2 i21 derwerp werd uitvoerig van gedachten 5 5 gewisseld door de leden van deze ver- 5 5 enig.ng. Na de pauze, waarin koffie werd geserveerd, leverden Jannie van Dijke. Jettie Droogers, Bram Dekker en Wim Heijboer gezamelijk een ge dicht. terwijl Corrie Uijl een gedicht voorlas. terdam; Marathon van Rotterdam; Acneas Dat is minder dan het jaar d; van Malta: Jacobus Broere van Rotterdam.toen het lectuurhuis te Kapelle (dorp) Francisca van Shoreham: Continent van zee|en lectuurkastje te Biezeünge samen naar Gent; Nobel van Londen, Crnella B een opbrengst boekten van 4361 Runcorn; Plrola van Telgnmouth. Openbare bekendmaking Onteigening Het hoofd van het gemeentebestuur van Goes brengt ter voldoening aan het bepaal de in artikel 84 van de onteigeningswet ter I openbare kennis, dat met Ingang van 3 fe bruari 1969 tot en met 26 februari 1969 ter I gemeentesecretarie (afdeling algemene za- I ken) der gemeente Goes voor een ieder ter inzage is gelegd het besluit van de raad de- gemeente d-d. 20 november 1968 nr. 30. 1 tot onteigening ten name van de gemeente Goes van de percelen grond inet opstallen, gelegen aan de Oostsingel, kadastraal be kend gemeente Goes, sectie F. nrs. 984 (erf). 985 (huis en erf), 226 (huis, schuur en erf) en 225 (pakhuis), ter grootte van respectie velijk 88 ca, 116 ca. 58 ca en 108 ca. welke percelen nader zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte kaart. grom.lekening en de lijst van de te ont eigenen percelen als bedoeld in artikel 83, juncto artikel 80 der onteigeningswet. De onteigening geschiedt ter realisering van het bestemmingsplan Voorstad, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van 17 juli "968 nr. 19. Op grond van dit plan ajn de afdeling Kapelie-Biezelinge en te onteigenen percelen, na afbraak van de tan het Nederlandse Rode Kru:s zich daarop bevindende opstallen, bestemd 3722 kg tijdschriften en voor trottoir en gemengde bebouwing klasse1 boeken in gezameld.'B met bi jbehorende erven. Met deze publi-i OUD-VOSSEMEER Bejaardensociëteit KAPELLE Voorlichtingsbijeenkomst glastninders De studieclub van glastuinders te Ka pelle en omgeving hield dinsdagmiddag m de .ir A. W. van der Plasscheschooi'. de lagere tuinbouwschool, een goed be zochte voorlichtingsbijeenkomst.. De leiding berustte bij de heer A. J. Benman De teelt van glasaardbeien werd toe gelicht ddor dc heer A. Schalk uit Res teren en de vraagstukken rond bemes ting werden besproken door de heer P. Meeusen avn de rijkstuinbouwvoor- lichtmgsdienst. Rode Kruis-lectuur - - --- ~...£,o„...ddag voor de bejaarrfen ijke woorden roegesproken, daar hij gehouden. Daarvoor in aanmerk.r.g ko- keline Het aantal kampeerdere "od'10 J maakte van de verenig- mende bejaarden kunnen thuis worden kam^erilrrST nam^^t 30Decern1 JS&K en T »3aar 13 h,J ee,n v00r-afgehaald indien ze dat tijdig te voren rSTet 'EittJLVïï «ff»** geweest velen ten aanvragen bij de voorzitster van het 1adiaTa^r«^lLt^nta.1 die Jr:^ t!^ voor de WH. mevr. Moerland-van der Graaf, hefm^eum Bri h^onde^ °P Voorzitter A J. Voor de bejaarden wordt verder een voorzieningen moet treffen. Verwacht wordt, dat Zierikzee in het najaar van 1970 wordt aangesloten opl aardgas. De Zegam zal tijdig nagaan welke andere kernen op Schouwen- Duiveland kunnen worden aangesloten. De heer Kastelein ging verder in op het belang van een goede regeling ex artikel 8 van de deltawet en hij gaf I een overzicht van de vorderingen met| de restauratie van het stadhuis en de bouw van scholen in Zierikzee. Gepasseerd van Antwerpen 28-1: Eems Portugal. Corrie Broere naar Purfleet; Ma rie Sophie naar Runcorn; Tasman naar Bos ton; Amasus naar zee: Hendrik Hlvverda naar Ayr: Gruno naar Dagenham; Bovenkerk naar Rotterdam: Nina naar Rotterdam: Dutch Spirit naar Jarrow. Antarctic Rathmullan van Gent; 29-1: Trldale Londen tijdschriften en 236 exemplaren boeken. Ondanks deze mindere opbrengst kon de afdeling zich op de landelijke ranglii°f als 64c handhaven. In het huisje t» Kapelle werd 1819 kg. tijdschriften ver zameld tegen 2200 Kg het jaar daar voor. Voor boeken zijn de cijfers resp. 134 en 99 exemplaren kntle komt die van 2 december 1968 betref fende deze onteigening te vervallen Goes, 27 januari 1969. Het hoofd van het gemeentebestuur van Goes. F G. A. Huber. Collectes dam Londen De collecte in de r-k praoehiekerk te iezelinge leverde 1903 kg tijdschriftenI St-Jansteen gehouden voor de missie Gent. Zonnekerk naar Amster- tegen 2161 kg. in 1967 Voor boeken van pater J de Theyne. die op de Sa- Rotterdam. line naar zijn de cijfers resp. 61 en 137 exem- lomonseilanden gelegen s. bracht dc plaren 1 som van 699.34 op. Ontspanningsmiddag voor bejaarden* Het comité bejaardenzorg te Zaamslag houdt de tweede ontspanningsmiddag in het seizoen 1968-1969 op woensdag 29 januari aanstaande om 2 uur in ,De Poort'. Hiervoor is de heer Colsen uit Hulst uitgenodigd om te komen vertel len over Vlaamse gebruiken uit vroeger dagen, terwijl op deze samenkomst ook plannen zullen worden gesnaakt om de derde ontspanningsmiddag zoveel moge- i:jk met .eigen werk' te vullen Deel name en vervoer wordt door het comi té op de bekende wijze geregeld. Wij voorspellen u een leven vol goed wonen met Woonvisie- meubelen Woonvisiemeubelen voor sfeer en gezelligheid. Interieurverzorging Scherpenisse Kaaistraat 1 St.-Maarteosdijk Markt 23

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 5