Inkomen van huisarts met een volwaardige ziekenfonds praktijk bijna 90.000 gulden Betere controle op vliegveld Schiphol Communistische partij Lhma m nieuwe gedaante hihi 3 Kosten GRAFSCHENNER 120 MAAL ACTIEF IN NEDERLAND cocktail JAMIN SMRKOVSKY NU VOORZITTER VAN VOLKSKAMER ,VAN DER STOEL TE PARTIJDIG OM TE KUNNEN RAPPORTEREN' Herman Wigbold als militair streng gestraft in 1949 Thor Heyerdahl oceaan over in papyrus-boot FAMILIEMOORDENAAR IN WILP BERAAMDE PLAN DAGEN TEVOREN GARRISON DAGVAART C0NNALLY NIEUWE PARTIJ-STATUIEN Positie leger niet versterkt GROTE BRAND IN HALSTEREN Den Uyl vraagt oordeel regering over executies Irak Nde po DONDERDAG 30 JANUARI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VOLGENS BEREKENINGEN ZIEKENFONDSEN HONORERINGSREGELING I VOOR EERSTE KWARTAAL UTRECHT (ANP) Het ge- meenschappelijk overleg van zie- kenfondsorganisaties en de lande-j lijke huisartsenvereniging hebben de ziekenfondsraad ter goedkeu ring een honoreringsregeling voor het eerste kwartaal van dit jaar I voorgelegd. Deze regeling omvat een verhoging van het netto-honorarium met 2,80 per in geschreven ziekenfondsverzekerde. Dat is in overeenstemming met de uitkom sten van het rapport van de commissie- Yan der Ven dat indertijd een eind maakte aan het conflict tussen artsen en fondsen en waarin de netto-honora ria voor 1967, 1968, 1969 en 1970 wer den vastgesteld. De vergoeding voor de kosten en de pen sioenvoorziening van de artsen is nog niet verhoogd, aangezien daarover tus sen partijen nog steeds een menings verschil bestaat. De ziekenfondsen wal len alleen de werkelijke kosten vergoe den, de artsen wensen een verhoging die in overeenstemming is met de dooi de commissie-Van der Ven genoemde verhoging van de bruto-honoraria in de periode 1967 tot en met 1970 met 51 procent. De fondsen hopen, dat voor het eind van dit kwartaal alsnog een ak koord over de kostenvergoeding kan worden bereikt, zodat de verhoging dan direct met terugwerkende kracht kan worden uitbetaald. Een eventueel op nieuw bemiddelend optreden van de commissie-Van der Ven, hetgeen de mi nister van sociale zaken en volksge zondheid schijnt te overwegen, is vol gens het GOZ nog niet nodig. Het gaat dij het conflict over de kostenvergoe ding om een verschil van in totaal on geveer zestien miljoen gulden. De ziekenfondsen hebben berekend, dat een huisarts met een. .volwaar dige' ziekenfondspraktijk (2950 per sonen) een netto honorarium ont vangt van 59.000, een kostenver goeding van 19.000 en een bijdra ge in de pensioenvoorziening van J 8000. Daar komen dan nog de hono raria voor verloskundige hulp en keuringen bij, alsmede uiteraard de Inkomsten uit de particuliere prak tijk. Nederland telt 4500 huisartsen. Een woordvoerder van de LHV verklaar de woensdagavond dat het louter toe val is dat de berekeningen van de LHV (het budget van de artsen komt uit op 49 procent), naar de 51 procent kan tenderen. ,Het is gewoon niet waar dat w(j naar die 51 procent toerekenen,' zo zei hij. JTMMA (Ethiopië): Tijdens het bezoek aan Jimma, maandag, heeft koningin Juliana de eerste steen geplaatst voor de bouw van een door Nederland te financieren ziekenhuis. Indertijd is na het verschijnen van het rapport vaa de commissie-Van der Ven afgesproken dat de kostenvergoeding zou worden herberekend aan de hand van een enquête onder de leden van de LHV. De formulieren werden door de accountants van de artsen ingevuld. Het geschil met de fondsen betreft nu een Kostenpost, die volgens het GOZ hele maal geschrapt moet worden, namelijk het aanloop renteverlies. Het GOZ baseert zich daarbij op het rapport-Van der Ven, terwijl volgens de LHV uit dit rapport niet blijkt, dat de ze post niet mag worden opgevoerd, maar wel dat zy moet worden herbere kend. Vandaar dat de LHV tegen het voorstel van de ziekenfondsen is een commissie van wijze mannen een uitspraak te la ten doen. Aangezien het om de inter pretatie van een artikel uit het rapport- Van der Ven gaat, wil zij hierover een nadere uitspraak van de opstellers s De LHV heeft minister Roolvink vraagd klaarheid te brengen in c kwestie. De minister heeft een nadere uitwijzing van het bewuste artikel ge suggereerd en de LHV wacht daar nu op. (ADVERTENTIE) ROERMOND (GPD) De begin okto ber vorig jaar na een Jarenlange speur tocht door de rijkswacht van Hasselt gevangengenomen grafschenner Pierre S. (47) oit Maastricht heeft in Neder land 120 keer een schennend of vernie lend bezoek gebracht aan begraafplaat sen en kerken en tien inbraken ge pleegd. In België ging hij 89 maal op begraafplaatsen en in kerken te keer en trok hij 104 maal op roof uit. Ten slotte sloeg hij nog 17 keer toe op kerk hoven in Duitsland en tweemaal In Noord-Frankrijk. Tussendoor pleegde hij misdrijven te gen de openbare zeden in Den Bosch, Helmond, Valkens waard, Maastricht, Tongeren, Bilzen en Lanaken. Pierre S. deed dat allemaal tussen juni 1966 en oktober 1968. Negentig schendingen werden niet ontdekt voor de Maastrich tenaar er na zijn arrestatie zelf over repte. Pierre S. richtte voor enige hon derdduizenden guldens schade aan et stak bij zijn talloze rooftochten alleen al 30.000 gulden aan contanten in zijn zakken. Bovendien verzamelde hij in een speciaal daarvoor In Maastricht ge huurd magazijntje een nog niet in geld geschatte voorraad gebruiksgoederen. De Maastrichtenaar zal vermoedelijk i juli terechtstaan. EERSTE DUITSE TANKS KOMEN IN SEPTEMBER 7.50 gram van 99 voor 89 niet te geloven voor die prijs! PRAAG (AP) Oud-voorzitter Josef Smrkovsky van de Tsjechoslowaakse na tionale vergadering is woensdag geko zen tot voorzitter van tie volkskamer, een van de twee kamers van het nieu we Tsjechoslowaakse federale parle ment, aldus heeft, radio-Praag bekend I gemaakt. van dit pard-tanks aan het Nederlandse leger worden geleverd. De totale order, die 415 tanks bedraagt, zal in de tweede helft van 1971 zijn afgeleverd. Over een aanvullende opdracht, minimaal 53 en maximaal 135 tanks omvattend, wordt nog onderhandeld tussen de Duitse fa briek en de Nederlandse autoriteiten. Deze uitspraak deed woensdagmiddag een der directieleden van de m Mün- chen-Allacht gevestigde Krauss-Maffei- fabriek, dr Beyer, toen een aantal Ne derlandse journalisten een bezoek bracht aan deze Westduitse fabriek, van wier werkzaamheden de vervaardi ging van tanks slechts tien pet uit maakt. Daarnaast maakt het bedrijf on der meer locomotieven en apparaten voor de kunststoffenindustrie. Met de Nederlandse bestelling ;s een bedrag I van ongeveer 450 miljoen gulden ge moeid. waarbij nog een bedrag komt voor door Nederland gewenste voorzie- ningen. Zo zal de geschutstoren stabilise rend worden, dat wil zeggen in oneffen terrein zal toch het 150 milimeter ka non van Britse makelij steeds op het doel gericht bLijve.n. Verder zal de tank een op een computer werkend systeem voor de vuurgeleiding krijgen. GRIEKS REGIME IN MEMORANDUM: Geen objectief oordeel over misstanden BRUSSEL (ANP) De Griekse ambassade in Brussel heeft woens dag, kennelijk met het oog op het debat over Griekenland in de raad van Europa, een memorandum ver spreid waarin de bezwaren van het Griekse bewind tegen de Neder landse afgevaardigde Van der Stoel, rapporteur van de raadge vende vergadering inzake Grieken land, uiteen worden gezet. De heer Van der Stoel is verscheide ne keren naar Griekenland gereisd en genoot daar telkens van volledige be wegingsvrijheid en alle mogelijke *- cilitelten nodig voor het vervullen zijn taak. .Ongelukkig genoeg echter ":ebleken, dat de heer Van der Stoel de strikte objectiviteit aan de dag HILVERSUM De hoofdredacteur v DE VARA-tv -rubriek .Achter het Nieuws', Herman Wigbold, heeft, naar aanleiding van een publicatie in het dagblad ,De Telegraaf' toegegeven rond 1949 veroordeeld te zijn geweest wegens desertie en wegens het over- jen van een valse geneeskundige daring. Hij kreeg zeven weken de tentie en vier maanden militaire straf- klas ln Nieuwersluis. De heer Wigbold liet dit gisterenmor gen weten door de secretaresse van de vara-actualiteitenrubriek. HU was niet bereid zelfs commentaar te geven op dat vonnis. .De heer Wigbold heeft geen enkele reden hier nog iets aan toe te voegen', aldus de secretaresse. Herman Wigbold is niet van zins stap pen van welke aard dan ook te onder nemen tegen ,De Telegraaf'. De reactie van de VARA op het artikel in dit och tendblad luidde: ,We weten niets van deze zaak af. Het gaat ons ook niet aan, want het ligt volkomen buiten de dis cussie over de vraag of de Nederlandse militairen wel of niet oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Indonesië. heeft gelegd, die men nochtan» van Ie mand die een dergelijke functie vervult, mocht verwachten', aldus de verklaring. Bezwaren De Griekse bezwaren zijn, dat de heer Van der Stoel de conclusies van zijn rapport over de toestand in Griekenland aan de wereldpers be kendmaakte, voordat hij zijn rapport aan de raadgevende vergadering van de Raad van Europa overmaakte. Dat hij openbaar kritiek uitoefende op een aantal Britse volksvertegen woordigers, die Griekenland bezocht hadden en die tot andere conclusies gekomen waren dan hij, dat hij deelnam aan een betoging voor de Griekse ambassade te Den Haag en een heftige redervoering tegen de Griekse regering uitsprak, dat hij het Nederlandse parlement vroeg de uitstoting van Griekenland uit de NAVO te etsen. .Als gevolg hiervan, maar zonder noch tans het recht op informatie van de assemblee te Straatsburg te betwisten, heeft de Griekse regering zich ver- licht gezien de secretaris-generaal van e Raad van Europa erop te wijzen, dat de heer Van der Stoel zichzelf ge diskwalificeerd heeft voor een taak, die de meest strikte objectiviteit ver eist'. De verklaring besluit met de medede ling, dat de Griekse regering zich nim mer heeft verzet tegen de opdracht of het werk van een onpartijdig rappor teur van de Raad van Europa. OSLO (AP) De Noorse ontdek kingsreiziger Thor Heyerdahl heeft bekend gemaakt dat hij de Atlantische Oceaan sal oversteken in een boot van Papyrus. Heyer dahl werd werehlberoemd aoor zijn reis over de Stille Oceaan op hef. vlot Kon-Tiki. Heyerdahl ver telde het Oslose blad Aftenposten dat hij door zes andere mannen vergezeld zal worden. Het schip zal worden gebouwd naar hn voorbeeld van de modellen van de Heyerdahl, die in Italië woont, vertelde de correspondent van de krant dat het schip, dat fa' zal heten, in met uit Marokko zou vertrekken. De bemanning zal dan een koers volgen die hen naar Zuid-Amerika moet brengen. ,er- ?'ens tussen de Amazone en West- ndië.' Heyerdahl wilde de namen van zijn medeschepelingen niet bekend maken. De ,Ra' zal ge bouwd. worden onder supervisie van Bjoern Landstroem, een des kundige op het gebied van antieke Egyptische schepen Heyerdahl beweert dat een dergelijke papy- rusboot tenminste een jaar kan drijven. MINISTER BAKKER: Van Gend en Loos: 6 pet meer loon en korter werken UTRECHT (ANP) In de nieuwe één jarige cao voor het personeel van Van Gend en Loos (ruim 5500 werknemers), waarover overeenstemming is bereikt, is sprake van een loonsverhoging DEN HAAG (GPD) Bjj slechte weersomstandigheden, als de ver keersleiding van Schiphol het vliegveld niet geheel kan overzien, zal een vooruitgeschoven post in dé richting van de startbaan wor den geplaatst om zonodig de ver keersleiding van de gang van za ken op de hoogte te houden. Ook heeft Schiphol aanschrijvingen ge richt tot de luchtvaartmaatschap pijen om zich te voorzien van de nodige kaarten van de start- en landingsbanen en te letten op de kompasrichting. Hiermee wil men trachten een herhaling te voorko men van de gevaarlijke situaties die zich onlangs op Schiphol heb ben voorgedaan. Dit zei minifrter Bakker van verkeer en waterstaat woensdagmiddag :n de tweede kamer-commissie voor verkeer en waterstaat, waar zijn begroting werd besproken. Over de Jongste gebeurte nissen, waart>11 twee toestellen van een verkeerde startbaan dreigden gebruik te maken, zei minister Bakker', dat van het Al-Italia toestel de gezagvoerder door zijn gebrekkige kennis van het Engely jde aanwijzingen van de verkeersleiding niet voed heeft hep-renen Ook hejvhikte MINISTER BAKKER procent en een verkorting van de; niet goed heeft begrepen. Ook beschikte arbeidstijd van lrirarHov tnt A-S TS hH mat mraw n mnrtlrra mókaAml/aavtaTi 'ijf kwartier tot 43,75 uur per week. De cao is van kracht met terugwerken de kracht tot 1 januari jl en heeft eec looptijd tot eind december. De werk tijdverkorting gaat in op 1 maart aan staande en geldt voor het rijdend, tech nisch en loodsperaoneel van Van Gend en Loos. De werktijd voor het adminis tratief personeel wordt op 1 maart vastgesteld op 42,5 uur per wedt Het aantal vakantiedagen wordt voor het gehele personeel met één dag uitge breid. De Katholieke Bond van Ver- voerspersoneel wenst nader overleg met de directie van Van Gend en Doos over de medezeggenschap van de werkne mers en het personeelsbeleid. Daarover zal in de loop van het jaar overleg worden gepleegd tussen directie en bon den. (ADVERTENTIE) WILP (GPD) De 33-jarige boerenzoon Henk J., die maandag 20 januari zijn ouders en broer doodde en bij de buren twee kin deren en de moeder ernstig verwondde, beraamde het plan dagen tevoren. Dit is uit het voortdurend verhoor gebleken. In een kachel verbrandde hij enige dagen eerder zijn geld en brieven omdat hij besefte dat na de daad alles afgelopen zou zijn voor hem. Intussen heeft hij in het huis van bewaring te Zutphen een notaris de mach tiging gegeven de inventaris en levende have van de boerderij die zijn eigendom zijn, openbara te verkopen. Met zoveel woorden zegt de dader ook dat hij de consequenties aanvaardt Zijn ouders, broer en buurman Klunder moesten worden gedood. HU heeft daarover ook geen spijt. Wel toont hij medeleven met de gewone buurvrouw en twee kinderen, want het was niet zijn bedoeling hen te treffen, maar zU kruisten op die rampzalige ochtend nu eenmaal zijn pad. De drie slachtoffers worden nog steeds verpleegd in het Zwolse ziekenhuis ,De Weezenlanden'. De kinderen gaan snel vooruit, maar de moeder betert veel langzamer en het blUft een vraag in hoeverre zij blijvend letsel zal houden. hij met over de nodige rijbaankaarten. Het tweede toestel was uit voorzorg al gewaarschuwd. Landingsbaan De aanlej 3> Schiphol is nog in studie. ster beloofde, alvorens een beslissing wordt genomen, overleg te zullen ple gen met de betrokken gemeentebestu ren en de tweede kamer-commissie. Het tweede kamer-lid Aasmann bracht Johnson-,memoires': Jk wilde geen oorlogs-president worden' (Van onze correspondent WASHINGTON .Terugblikken., zijn jaren in het Witte Hul* «clirijlt - »-«■«- n gisteren tijdschrift /erschenen artikel in het .Reader's Digest': .Het Amerikaanse volk zal het een president niet lang toestaan te vervallen in onverantwoor- met de Belgiache IncfiT^ i ---- vaartmaatschappij Sabena ter sprake, oud-president Johnson^ ln Staatssecretaris Keijzer antwoordde hierop, dat niets hem liever zon rijn maar het is voor hem nog een vraag teken of de betrokken maatschappijen toestaan te vervaiJen in onyerajrrw^i- daartoe bereid rollen rijn. Het veiïes delljkheid De pnjs die k betaalde van Kahon* herfroer het «fvelnnen In» voor het voldoen aan verplichtingen ln Vietnam was zeer hoog. maar het v~ niets vergeleken bij de straffen die a den rijn afgedwongen wan new IK an ders gehandeld had'. Elders ln het artikel zegt Lyndon John son: Het laatste dat Ik wenste was een .oorlogs-president te worden maar de geschiedenis bepaalde dat Ik voor de vreselijke keus geplaatst werd van interventie of terugtrekking alt Zuid-Oost-Azië. Ik kon het niet ont vluchten of uitstellen'. Het artikel, dat vermoedelijk nog ge schreven werd voor zijn vertrek uit Washington en ln een vollediger vorm bestemd is voor het Jaaiboek 1969 van de Encyclopaedia Brittannica, bevat verder een opsomming van Johnsons's visies op de grote internationals pro blemen waarmee zijn regering werd geconfronteerd. .Vietnam', schrijft de oud-president, .Is de meest frustrerende ct-jt-s geweest waarmee lk werd geconfronteerd'. John son is van mening dat president Eisen hower geen andere keus had dan het doen ontstaan van een Amerikaanse verplichting in Zuid-Vietnam, en dat pres.dent Kennedy weinig anders kon doen dan ,onze verplichting te inten siveren toen de communistische agres sors hun campagne om de macht in het land over te nemen opvoerden'. Johnson schrijft dan dat hij twee keer rust zocht in het buiten .Camp David' voordat hij de beslissing nam op gro te schaal Amerikaanse troepen ln te zetten. Zoals hij het stelt, verbeterde de situatie aanmerkelijk ln de daaron volgende drie Jaren. NEW ORLEANS (BTR) De offi cier van justitie Jim Garrison uit New Orleans heeft oud-gouverneur John Coa- nally van Texas en diens vrouw gedag vaard om te getuigen ln het proces te gen de zakenman Clay Shaw, die er van beschuldigd wordt betrokken te rijn geweest bij een samenzwering om pre sident Kennedy te vermoorden. Volgens Garrison zullen de Connaliy's helpen vaststellen dat op 22 november 1963 uit meer dan één richting schoten op de president zijn afgevuurd. De gou verneur en zijn vrouw reden mee ln de presidentiële auto. Een in november jongst leden uit een museum in Genève gestolen schil derij van Rembrandt, zijn moeder voor stellend, is teruggevonden. De politie heeft een man op verdenking van de diefstal gearresteerd. De waarde van het doek wordt geraamd op bijna 350.000 gulden (Van onze correspondent in Hongkong). zijn verkiezing. De zitting van de volks-1 E11 J L' ewoond door partijlei-J Lj beslaal nauwelijks twijfel aan, dat het langverwachte congres van de Chinese communistische partij dit jaar zal worden ge houden. Op de twaalfde plenaire zitting van het centrale comité is het ontwerp voor nieuwe partijstatuten al uitgewerkt. Het is aan de re volutionaire comité s van de afzonderlijke pro vincies ter goedkeuring voorgelegd. Op pro vinciaal niveau schijnen onder leiding van die revolutionaire comité's al partijcongressen te hebben plaatsgevonden. Volgens de oude partijstatuten, die op het acht ste partijcongres in september 1956 aangeno men werden, benoemt het centrale comité de ge delegeerden voor het nationale parUjcongres en stelt het de wijze van verkiezingen voor. Nog niet duidelijk 1s hoe de gedelegeerden voor het komende negende partijcongres gekozen zullen •orden. De meerderheid zal wel van hogerhand kamer der Alexander "Öubcek, die enkele da- fen het bed heeft moeten houden in iratislava, aldus radio-Praag HALSTEREN (ANI') Woensdaga vond omstreeks kwart over tien is brand uitgebroken in de houten therapiege bouwen van het neurosesanatorium ,De Viersprong' te Halsteren. Naast een groot deel van deze gebouwen ging ook de polikliniek en de werkkamer van de geneesheer-directeur in vlammen op. De brandweer van Halsteren kon ruim 40 procent van de therapiegebouwen, als mede de overige gebouwen behouden. De oorzaak van de brund is nog onbekend. I aangewezen worden. In het ontwerp van de nieuwe partijstatuten is, zoals eigenlijk niet anders te verwachten was, de leer van Mao Tse-Toeng tot enig-geldende ideologie van de Chi nese communistische partij verklaard. In de tekst wordt gezegd: ,de fundamentele theo retische ideologie van de communistische partij van China is Marxisme-Leninisme. de leer van Mao Tse Toeng'. Nogal verrassend is voorts vastgelegd dat Lin Piao de opvolger van Mao Tse Toeng zal moeten worden: .Kameraad I.ln Piao is de innigste wapenbroeder van voorzitter Mao en hij is zijn opvolger'. In tegenstelling tot de oude partijstatuten wordt in het nieuwe ontwerp over klassen strijd en klassentegenstellingen gesproken. Er wordt gezegd: ,Er bestaat een strijd tussen de kapitalistische wegbereiders en de socialistische wegbereiders', met geein enkel woord is daar van sprake ln de oude statuten, waarin veeleer te lezen Is: ,In het Jaar 1949 brachten de com munistische partij van China en het volk van het gehele land na lange jaren van revolutionaire strijd en revolutionaire oorlog, het imperialis me, het feodalisme en het burocratisch kapi talisme ten val. en vestigden de volksrepubleik China, een volksdemocratische dictatuur, geleid door de werkende klasse en gegrondvest op de eenheid van arbeiders en boeren.' De breuk met Moskou wordt n de ontwerp statuten ook bezegeld .Er bestaat het gevaar DEN HAAG (ANP) De socialisti sche fractievoorzitter In de tweede ka nier. drs. J. den UyL heeft de minis ter-president woensdagavond schriftelijk gevraagd waarom «3. regering tot nog toe niet haar nadrukkelijke afkeuring heeft uit gesproken ever de ophanging van veertien personen in Irak, beschul digd van spion age-activiteiten voor Is rael. Drs Den I yl verzoekt de regering I alsnog haar oordeel te geven. De dood op de weg ROSMALEN (ANP) Woensdagmor gen omstreeks kwart over zeven is de 28-jarige niej. G. van de Liefvoort uit Rosmalen in haar woonplaats door een autobus aangereden, toen zy de ryksweg Nijmegen-Den Bosch overstak. Waar schijnlijk vermoedde het slachtoffer, dat de autobus een lijndienst uitvoerde en b(J een nabijgelegen halte zou stoppen, het geen echter niet het geval was. Zwaar gewond werd zij naar een zieken huis in Den Bosch overgebracht, waar zij later overleed. ANP) Dioadagavced ziekenhuis van Horst een overleden, dat zwaar bij het verkeersongeval, van agressie door het imperialisme en het moder- zelfs voor zover het geen lid van de partij is ^t., zch ne revisionisme onder leiding van de Sowjet-Unie. voorstellen kan doen. De eigenüjke macht schijnt fAenV2® U, \L G Het Amerikaanse imperialisme en het revisio- echter, zoals tot nog toe het geval is geureestDaa™! werden zoaie een ^-J - - bij het permanent comité van het politbureau te berusten. In het ontwerp wordt gjéid. .onder v,er;a-ls dochtertje, adkomrtlg uit leiding van de voorzitter en van de v-.ce-voor- bet nabunse Evertsoord vrijwel op «lag zitter richt het permanente comité van het polit- gfdoix.. Het meisje een an de twee bureau de noodzakelijke comité's op om de lo- kinderen van een zwager, die ook in de oer.de aangelegenheden van partij, regering. auto zat- De -nes.and van het achtjarig» staat en leger tl controleren'. .zoontje van de zw-ager is nog kritiek. -J 4 i -t zij later overleed. r, A- gewond raakte b nisme trachten China te omsingelen'. In de ou de statuten stond daarentegen: ,de partU wil China's vriendschap met alle landep en het strijdt voor de vrede, de democratie en het soci alisme, aangevoerd door de Sowjet-Unie. ont wikkelen en versterken, zij wil de internatio nalistische solidariteit van het proletariaat ver-, diepen en van de wereldcommuaistische beweging leren'. duidt er in de ontwerpstatuten op. dat NIEUV. -MILLIGEN (ANP) Dias- de positie vso het leger. dat in de culturele volur.e een stabiliserende factor was. versterkt in he7 kamp x.euw-Miihgen wordt. Tijdens de culturele revolutie was de een front - botsing plaats tussen een partijorganisatie alleen in het leger bewaard bromfiets zonder licht en een militair gebleven. Ze zal voortaan echter onder controle voertuig. De bestuurder van de brom- van de partij staan. Overeenkomstig de oude i fiets er. zijn duopassagier, de 18-jarige de ontwerpstatuten de statuten was het de aan 't centrale comité on- J Hout mm- en de even oude L. R. do dergeschikto algemene politieke afdeling van het Sen wie" Tifhen 7. Werkelijk vaag zijn verklaringen over de organisatorische opbouw van de Chinese partij. Het organisatorische grond- leger, in welker handen het partijwerk van debromfiets 'bestuurde W"niet "bekend. beginsel van de partij ls zoals voorheen het ,de- - - *■-* mocratisch centralisme'. Er wordt gezegd dat de partijorganen op alle niveau's door democra tische consultaties en verkiezingen samenge steld worden en dat de minderheid zich altijd lan de meerderheid moet onderwerpen, en de gehele partij op haar beurt aan het centrale co- •nité. De partijcomité's wordt aangeraden de ver kiezing te vereenvoudigen en een nauwer con tact met het volk tot stand te brengen, dat legereenheden lag. Het leger is in het commu- n.3tische China ideologisch het best geschoolde SLOCHTEREN (ANP) - De 67» lichaam. Uitvoerig wordt in de ontwerpstatu-1 jarige heer K van Bijmold uit Slech ten ingegaan op de plichten van de partijleden, teren is woensdagmiddag ln een ziekeai- van wie politieke betrouwbaarheid, revolutionai-1 huls te Groningen overleden aan de re geest en morele zuiverheid verlangd worden, verwondingen, die hn even tevoren bij Al met ,1 ka» nu «1 getegd worden dat volgen. de nieuwei ontwerp-partjrtatuen de commur.sM- br''ScMWwotk 1S£*5i<* Sltjeh- sche partU van Ou na na het negende partijcon- te,èn) werd h:, door -a achteropkomen- gres een revolutionaire partij zal zijn aia voorheen, de auto overreden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 3