..*98 65 59 49159 79 98 2« l89 99 Ministerie onderwijs werkt veel te traag PAKKEN POTTEN 20 [ALLEEN NOG] DEZE WEEK 500GRAM (BRILJANT GOEDKOPER COLOMBIA GOEDKOPER ROOD DESSERT GOEDKOPER BLIJVEN LAAG O"- IBET biscuits 245 EIEREN middelgroot bruine bonen :ïio Bekendmaking van vergoedingsbedragen laat op zich wachten Bedrijfsvolleybal in Middelburg 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 3D JANUARI )969 Do curator in de faillisse menten van Jos Goetheer en J. E. van Graafeiland, e.v. J. Saas, beiden wonende te Vlïssingen, heeft heden ter griffie der arrondissements rechtbank te Middelburg in afschrift neergelegd de lijs ten der voorlopig erkende schuldvorderingen, welke lijsten aldaar gedurende de zeven aan de verificatiever gadering voorafgaande da gen kosteloos ter inzage lig gen. De verificatievergade ring zal worden gehouden op woensdag 5 februari 1969 des morgens te half twaalf in het gerechtsgebouw tej MMddlburg, Hofplein 8. De curator, mr A. J. Peeck GEMEENTE BRESKENS. De burgemeester der ge meente Breskens maakt be kend, dat, ter voldoening aan artikel 15 der onteige ningswet, een afdruk van het in de Nederlandse Staatscourant van 6 januari 1969, nr. 3, gepubliceerde koninklijke besluit van 18 december 1968, nr. 50, hou dende aanwijzing van een perceel tot onteigening ten algemenen nutte ten behoe ve van de verbetering van de zeedijk langs de Wester- schelde van de Elisabethpol- der tussen de dijkpalen 3 4- 70 m en 7. alsmede het ma ken van de aardebaan voor heft gedeelte van weg nr. 39 van het tertiaire wegenplan van Zeeland tussen de dijk palen 4 40 m en 7, met bijkomende werken, in de gemeente Breskens, van 31 januari 1969 tot en met 20 februari 1969 ter inzage van een ieder is nedergelegd ter secretarie van de gemeente Breskens. 27 januari 1969. De burgemeester voornoemd, J. A. Eekhout. SENSATIONELE OPRUIMING Belachelijke weggoefprij- zen. Korte en lange bont mantels, ongelooflijke kortingen van 20% tot 60%. 3 jaar garantie. Soepele kredietservice. Dit kan alléén Neder lands goedkoopste en grootste bontzaak DE BONTKONING Hoogstraat 97, Rotter dam, telef. 010-117.117. Zie de etalages. Vrijdags tot 9 uur geopend. O. ELSEMANSCHOOL, Bergen op Zoom. Tel. 01640-4163 LERARES KINDERVERZORGING, OPVOEDING EN HANDENARBEID voor 12 lestijden per week. HEDEN BELANG RIJKE MEUBEL-, ANTIEK- EN IN BOEDELVEILING in ,De Zwaan' Oost-Souburg lekkere verse De Gruyter koff ie- deze week weer on tstellend. goedkoop. KOFFIE 60 50 40 METROMARKTPRUZEN PRIJSVERLAGING PEPERMUNT 170 C.-64 TOFFEES, TOMATEN nn KETCHUP JJ8 DARK RED 7 AP port fIes075lir 595 urwuiLLLtNU Lteetrc SOEP ONTSTELLEND LEKKER 18 soorten per pakje 1 Kantenklaar MAALTIJDEN Qfl 4 soorten per pak PR IJSVERLAG*ING MELANGE g4 CHOCOLADE HAGEL 1 £|C§ 500 g. I Tr %M 1 De Gruyter DIERENVOEDING voor hond en kat 2 blikken o0edkoper PEUT EXTRA en PETIT POUCET 2 pakken samen 500 g. Jonge goudse kaas 229 NU GOEDKOOP Metromarktprïjs in dozen van 10 stuks Kant en Klaar weekaanbiedingen t/m dinsdag Maple bük439 g. ABRIKOZEN op zware siroop FRIOLA Coladrank gezinsflessen BEAUJOLAIS .les 0,72 «r. PILCHARDS DALMOR blik 227 g. 72" Di3 'Le Globe' Franse doperwtjes zeer fijn 1/1 blik 120 GItlLOXMIM NYLONS SUPERSTRETCH doosje 3 stuks DIEPVRIESPUDDING BAVAROISE voor *4 personen chipolata aardbeien caramel ""f 498: personen AMANDEL 159^J|(| SPECULAAS pak ITO ROZEBOTTEL 4QO JAM p., 145 IZi? MAKREEL FILETS Marin 7562 TOILET 1200 PAPIER li» SHAMPOO0 G,uyter per fles 25 GOEDKOPER B EN W VAN DOMBURG: DOMBURG ting op de dinsdag wijst het college naar ministerie van onderwijs en weten schappen waarin wordt medegedeeld dat de vergocdingsbijdrage oor de stleh- Sngskosten voor scholen gebouwd in de jareD 1964 tot en met 1967 in aan- vang van dit jaar zullen worden gepu bliceerd. Ondanks de ruim een jaar geleden mededeling Is het ministerie blijkbaar in het afgelopen jaar nog geen stap gevorderd bij deze vaststel-; ling ondanks het feit dat over deze- trage bekendmaking van de vergoed ingsbedragen reeds vragen in de Twee de Kamer zijn gesteld. Wij kunnen niets anders doen dan opnieuw onze te leurstelling uitspreken over deze gang van zaken, temeer nu ook de bouw van een nieuwe kleuterschool in Domburg binnenkort kan worden verwacht*. Aldus' het college. De begroting voor 1969 heeft bij de. ge wone dienst een post van onvoorziene uitgaven van 39.472,79 en. sluit zon- der gebruikmaking van bijzondere middelen en zonder verhoging van de belastingen. De gunstige ontwikkeling i van de financiële toestand van de ge meente Domburg kan, zo zeggen b en j w, in een begeleidingsbrief voor een, groot deel worden toegeschreven aan h'et in. werking treden van de alge mene wet bijzondere ziektekosten en cle daarmee veband houdende wijzigingen die beoogd worden met betrekking tot en genre.enten. B en w achten, zo blijkt verder, uitbreiding van het secretarie- gersoneel in het bijzonder nodig in ver and met de werkzaamhedeijl met be trekking tot de voorlichting van de raad. Nieuw meubilair voor de raadszaal zal straks 3000 gaan kosten en men wil ook wat gaan doen aan lekkages van het dak van het gemeentehuis. De bedragen op de post onvoorzien hoopt men straks voor een deel te kun nen benutten om de kosten te dekken die voortvloeien uit de uitvoering van de in de loop van h'et dienstjaar te ra men uitgaven voor kapitaalswerken. Op het vensenlijstje staat thans on- r de realisering van het eer ste gedeelte van de derde fase van de riolering ln de kern Domburg an nex verbetering van de traverse door de gemeente, de verbouwing uitbreiding van het gemeentehuis, de aankoop van een zandstrooier, de aanleg en verbetering en uitbreiding van de straatverlichting op plaatsen als de Noordweg, Molenweg, Aagte- Icerkseweg en de Brouwerijstraat in de kern Oostkapelle a)»mede\de bouw van een nieuw verenigingsge bouw in Domburg. Het college staat ook even stil bij wat in 1968 kon worden gerealiseerd: in dat jaar werd een groot aantal grondver- kopen gedaan in liet Oosterpark in Oost kapelle. In totaal werd daar voor ruim 898.000 aan koopsommen ontvangen. In het bestemmingsplan ,koin' in Oost kapelle werden geleidelijk aan enkele kavels verkocht terwijl nog onderhan delingen gaande zijn mot twee gegadig den die elk een groter aantal woningen zou willen bouwen. Ook in het plan Prinseweg in Dom burg werd -zij het dan op bescheiden schaal- een aantal kavels verkocht. In 1968 werd in belde kernen eveneens be- S innen met grondaankopen zowel in omburg als Oostkapelle, dit ter 'voor ziening in de behoefte aan bouwgrond voor niet te dure woningen. Geen volledige instemming was er bij de raad toen het dinsdag ging om het verlenen van een tegemoetkoming in dc verhuiskosten van een inwoner die naar Vlissingen vertrekt. De heer W. K. van Nieuwenhuyzen vond het een belache lijke zaak dat er een premie zou wor den gegeven aan iemand die de gemeen te verlaat, maar de voorzitter zag deze verstrekking in het kader van de pre- mieëring van het vrijmaken van een krot. Twee raadsleden stemden ten slotte tegen het voorstel. De raad ver klaarde zich akkoord met aankoop van grond van de heer C. Franke. In poule A van het Middelburgse t drijfsvolleybal is de COAK door h_. gelijkspel tegen Middelburg Zuid I weer gelijk gekomen met Provincie I, zij het met één wedstrijd meer gespeeld (2-2). Arnof kwam op winst (3-1) tegen Mam- moeters, dat goed tegenspel gaf. Wils kracht I speelde wel sterker dan de laatste tijd doch Icon niet op tegen Rijkswaterstaat I (0-3). De wedstrijd PZEM - Mammoeters is door te laat afschrijvei non gegeven dit team een de ranglijst. De stand is: Provincie I COAK Arnof Middelb. Zuid I Rijkswaterst I Mammoeters PZEM Wilskracht I PZEM met 0-3 gt an Mammoeters, hetgeen plaats deed klimmen op i 0 1 18 28- 4 I 1 18 29! 9 0 2 16 25- 8 2 5 10 17-21 2 6 8 14-23 17 7 12-23 1 7 5 10-24 - - 0 9 2 4-27 Een overwinning op Gemeentewerken brengt de PZC weer aan de leiding van poule B, zij hebben echter een wedstrijd meer gespeeld dan nummer 2. Amro I. dat 1 punt achter staat. Middelburg Zuid II verloor met 3-1 van Blauw "Wit doch wist de laatste set van de afge broken partij (2-1) met 3-1 van Blauw Wit te winnen, zodat beide teams 2 punten behaalden. De stand is: PZC Amro I Wilskracht II Middelb. Zuid .II Blauw Wit Qemeentew. Brandweer 10 6 4 9 10 0 16 26111 1 35 24- 5 2 12 18-.1.4 5 10 19!17 4 10 18-18 6-25 9 0 18 1 4-26 In' poule C won Hermid met 3-0 van Delta Sport en blijft ongeslagen aan de leiding. Rijkswaterstaat II versloeg Swift mét 3-1 en Amro II kon niet op tegen Provincie II en verloor met 1-3. De stand is: 10 10 Y Hermid Rijkswaterst II Delta Sport Provincie II Amro II Swift Tunie 10 5 10 0 0 20 30- 5 1 2 15 25-14 1 4 11 19-16 1 4 11 1Ö!16 2 5 8 17!20 0 8 2 7-24 1 4-2 De competitieleider heeft het Vlissing- se Matador uitgenodigd een wedstrijd te komen spelen tegen COAK. Het plan bestaat dit evenement te doen plaats vinden op dinsdag 25 februari aan staande aanvang 9.45 uur nm.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 22